Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» icon

Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Схожі
Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»...
Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр...
Програма вступного випробування зфізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний...
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр...Загрузка...
скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно–економічний університет

Вінницький торговельно–економічний інститут


Обліково-фінансовий факультет

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ


_________________ Сусіденко В.Т.


ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З БАЗОВОЇ ОСВІТИ


освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6.030.502 Економічна кібернетика


Вінниця 2010

Укладачі:

В.Т.Сусіденко, д-р екон. наук, професор;

Л.І.Бурдейна , канд..пед наук, доцент;

О.М.Кузьміна, канд.техн. наук, доцент;

О.Г.Смілянець, канд..пед. наук, ст..наук.співроб;

В.А.Суприган, канд. техн. наук, доцент;

С.В. Степова, ст..викладач.


Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем 30.08.2010 p., протокол № 07.

Програму розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету, протокол № 05 від 30.09.2010 р. 04 16.06.2010

Програму розглянуто та схвалено на засіданні методичної ради інституту, протокол № 07 від 02.09.2010 р.


ПРОГРАМА


Державного екзамену з базової освіти


для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

професійного спрямування 6.030.502 «Економічна кібернетика»


що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Укладачі:

Сусіденко Валентин Трофимович;

Бурдейна Людмила Іванівна;

Кузьміна Олена Михайлівна;

Смілянець Олена Геннадіївна;

Суприган Віталій Анатолійович;

Степова Світлана Володимирівна.


ВСТУП

Програма комплексного державного екзамену підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» професійного спрямування 6.030.502 «Економічна кібернетика».

Державний екзамен з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного екзамену – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, що зазначені у ГСВО МОН, „Освітньо-кваліфікаційній характеристиці «бакалавра»” з напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» професійного спрямування 6.030.502 «Економічна кібернетика;

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний екзамен виносяться наступні дисципліни:


 1. Політична економія

 2. Макроекономіка

 3. Мікроекономіка

 4. Історія економіки та економічної думки

 5. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

 6. Моделювання економіки

 7. Інформаційний бізнес

 8. Інформаційні системи в економіці


Розділи програми державного екзамену підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену.

При підготовці до екзамену студентам рекомендується користу­ватися літературою, наведеною у кінці програми.

Програма державного екзамену складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм. 1. ^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


Розділ 1. Політична економія


Предмет, методи та функції політичної економії. Економічні категорії, закони і принципи. Методи пізнання економічних явищ і процесів та їх класифікація. Функції економічної теорії.

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання потреб.

Економічні інтереси: суть, суб’єкти, функції. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Економічна система, її сутність, цілі і основні структурні елементи. Типи економічних систем. Продуктивні сили і економічні відносини як матеріальна основа і соціальна форма організації економічної системи. Власність, її суть, види, форми і місце в економічній системі.

Людина в економічній системі як суб’єкт виробничих відносин і кінцева мета суспільного виробництва. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси.

Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин.

Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. Ефективність виробництва, її сутність, фактори та економічні соціальні показники. Форми організації суспільного виробництва.

Товар і його властивості. Закон вартості, його сутність і функції.

Теоретичні концепції виникнення та суті грошей. Функції грошей та їх еволюція. Грошовий обіг і його закони. Грошова система, її структурні елементи та основні типи. Інфляція, її сутність, причини, види та соціально-економічні наслідки.

Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва. Сучасний ринок, його сутність, види і структура. Функції ринку. Основні суб’єкти ринкової економіки. Держава як суб’єкт ринкового господарства.

Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Прибуток (дохід) на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку та його маса і норма. Поняття, види та джерела доходів. Номінальні та реальні доходи. Форми розподілу доходів: функціональний та персональний. Зайнятість і безробіття. Ринок праці і відтворення робочої сили.

Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Державне антикризове регулювання економіки.

Світова торгівля, її сутність та структура. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Світова валютна система. Валютні курси. Міжнародні кредитні відносини і механізм їх регулювання.


^ Розділ 1.1. Макроекономіка


Предмет макроекономіки. Економічна система як об'єкт макро-аналізу. Макроекономічні суб'єкти та їх взаємодія. Методи та принципи макроекономічних досліджень.

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. Основні макроекономічні показ­ники: валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП). Взаємозв'язок макропоказників у СНР. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор та індекси цін.

Сутність, структура сукупного попиту та фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довго­строковому періоді. Рівноважний обсяг виробництва в моделі АО-А5. Споживання, заощадження та їх взаємозв"язок. Мультиплікатор Кеннса.

Рівновага товарного ринку в моделі "витрата-випуск". Ринок товарів та платних послуг. Рівновага на ринку грошей та цінних паперів. Загальна рівновага на ринках товарів та платних послуг і грошей та цінних паперів. Модель IS-LM.

Концепції збалансованості державного бюджету. Автоматичні стабілізатори та дискреційна фіскальна політика. Державний борг та його наслідки.

Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Процес форму­вання пропозиції грошей центральним банком. Вплив на грошову пропозицію депозитного та грошового мультиплікаторів.

Макроекономічна нестабільність та її основні прояви. Циклічні коливання та їх види. Державне антициклічне регулювання. Антиін-фляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки.

Механізм функціонування ринку праці та фактори, що його визначають. Економічні та соціальні наслідки безробіття.

Моделі економічного зростання. Державне регулювання еконо­мічного зростання.

Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксовано­му та плаваючому обмінному курсі.


^ Розділ 1.2. Мікроекономіка


Предмет мікроекономіки. Обмеженість ресурсів та проблеми вибору. Альтернативна вартість блага. Попит та пропозиції, їх взаємодія. Еластичність попиту та пропозиції.

Загальна і гранична корисність. Переваги споживача. Криві байдужності та їхні властивості. Гранична норма заміщення. Бюджет­на лінія. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення.

Сутність виробничої функції та її властивості. Гранична норма технологічного заміщення. Ефект масштабу. Економічний прибуток та бухгалтерський прибуток. Простійні та змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Ізокоста. Умови мінімізації витрат.

Досконала конкурентна фірма та умови її функціонування. Рівновага фірми у короткостроковому періоді. Довгострокова рівно­вага фірми та галузі в умовах досконалої конкуренції.

Характерні риси чистої монополії. Монопольна рівновага та цінова еластичність попиту. Цінова дискримінація.

Монополістична конкуренція: ознаки, умови, функціонування, розповсюдження. Сутність та передумови розвитку нецінової конку­ренції. Поняття олігополії. причини виникнення, особливості поведінки на ринку. Моделі олігополістичного ціноутворення.

Ринок факторів виробництва в умовах конкуренції. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Парето - теорія оптимального стану економіки.

Ефективність та соціальна справедливість. Пряме та непряме втручання в ціноутворення. Наслідки введення мінімальних та максимальних цін. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Харак­терні особливості суспільних благ. Попит на суспільні блага та їх пропозицію.


^ Розділ 1.3. Історія економіки та економічної думки


Предмет та завдання дисципліни „Історія економіки та економічної думки”. Економіка та економічна думка натурально-господарських відносин. Розвиток економіки та характеристика класичної політичної економії у мануфактурний період.

Економічний розвиток провідних країн світу у добу формування індустріальної цивілізації. Економічний розвиток провідних країн світу у новітню добу. Інституціоналізм. Теорії державного регулювання економіки.

Розвиток економіки провідних країн світу та економічна думка після другою світової війни. Проблеми та прогнози трансформації світової економіки. Проблеми та кризи економіки незалежної України. Аналіз поглядів провідних лауреатів нобелівської премії з економіки.


^ Розділ 2.1. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем


Нейрон та його моделі. Персептрон. Системи типу Адалайн. Алгоритм зворотнього розповсюдження помилки.Лінійний зважений сумматор.Адаптивний лінійний зважений сумматор. Адаптивний інійний зважений суматор з сигмоїдою на виході. Алгоритм зворотнього розповсюдження помилки.

Застосування рекурентного методу найменших квадратів для навчання нейронних мереж. Основні поняття та визначення теорії нечітких мереж. Операції над нечіткими множинами. Принцип розширення.

Нечіткі числа. Трикутні норми. Нечіткі відношення та їх властивості. Нечіткий вивід. Нечітке керування. Основні правила виводу в двійковій логіці. Основні правила виводу в двійковій логіці. Правила нечіткої імплікації. Класичний шлях нечіткого керування. База правил.

Блок фузифікації. Блок розробки рішення. Блок дефузифікації. Проектування бази нечітких правил на основі числових даних. Побудова нечітких правил. Генетичні алгоритми. Генетичні алгоритми і традиційні методи оптимізації. Основні поняття генетичних алгоритмів. Класичний генетичний алгоритм. Модифікації класичного генетичного алгоритму. Кодування параметрів задачі в генетичному алгоритмі. Основна теорема про генетичні алгоритми.

Еволюційні алгоритми. Застосування еволюційних алгоритмів. Еволюційні алгоритми в нейронних мережах. Незалежне застосування генетичних алгоритмів та нейронних мереж. Нейронні мережі для підтримки генетичних алгоритмів. Генетичні алгоритми для підтримки нейронних мереж. Застосування генетичних алгоритмів для навчання нейронних мереж. Генетичні алгоритми для вибору топології нейронних мереж.

Адаптивні взаємодіючі системи. Типовий цикл еволюції. Еволюція ваги зв’язків. Еволюція архітектури мережі. Еволюція правил навчання. Модулі нечіткого керування. Модуль нечіткого керування із структурою, визначеною в процесі дефузикації. Представлення модуля нечіткого керування у вигляді стандартної нейронної мережі. Модуль нечіткого керування з нейронною мережею для виконання дефузикації. Модуль нечіткого керування з можливістю корекції правил.

Модуль нечіткого керування типу Такаги-Сугено: випадок незалежних лінгвістичних змінних.


^ Розділ 2.2. Моделювання економіки


Економіка як об’єкт моделювання, структура економіки як об’єкта моделювання. Економічні колізії та моделювання економіки. Основні підходи щодо класифікації економіко-математичних моделей.

Особливості використання методологічних принципів та інструментарію математичного моделювання в економіці, системний підхід. Роль прикладних економіко-математичних досліджень в економіці, підприємництві, менеджменті.

Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві. Класифікація моделей. Послідовність стадій розробки моделі. Поняття концептуальної моделі. Типові математичні та алгоритмічні схеми та елементи.

Виробничі функції. Загальне поняття виробничої функції. Економічний зміст виробничої функції. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій. Макроекономічні виробничі функції та їх аналіз.

Рейтингове оцінювання та управління в економіці.

Модель міжгалузевого балансу. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу. Традиційні та динамічні нелінійні моделі макроекономіки.

Загальна модель макроекономічної динаміки.

Соціально-економічні процеси та моделі соціально-економічного прогнозування

Основні поняття та попередній аналіз рядів динаміки. Основні поняття часового ряду. Вимоги порівнянності, однорідності, стійкості, достатньої сукупності спостережень. Коригування рівнів часових рядів. Метод Ірвіна.

Прогнозування часових рядів з використанням ARІMA-моделей

Методи згладжування. Особливості прогнозування трендсезонних процесів. Прогнозування за середніми характеристиками ряду: екстраполяція на основі середнього рівня ряду, екстраполяція за середнім абсолютним приростом, екстраполяція за середнім темпом зростання.

Економетричні та експертні методи прогнозування економічних процесів.

^ Розділ 2.3. Інформаційний бізнес


Предмет, мета та завдання дисципліни. Зміст дисципліни. Методика навчання. Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова.

Інформаційна сфера економіки та її структура. Класифікація видів інформаційної діяльності. Перехід до інформаційного суспільства.

Тенденції розвитку інформаційного обслуговування. Інформаційна політика промислово розвинених країн. Інформаційна політика України.

Інформаційний бізнес та господарське середовище. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва. Інформаційний ринок та механізм його функціонування. Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток.

Правові засади підприємництва в інформаційній сфері. Технологія організації власної справи. Франчайзинг як спосіб організації власної справи.

Методи оцінки вартості бізнесу та купівля існуючого бізнесу. Основи планування підприємницької діяльності. Основи інформаційного права.

Організаційна структура управління інформаційно-обчислювальної фірми. Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми.

Організація та охорона праці в інформаційному виробництві. Ергономіка та організація виробничого середовища інформаційної фірми. Організація нормування праці в інформаційному виробництві.

Організація маркетингової діяльності в інформаційному бізнесі. Інформаційні технології інформаційного бізнесу. Формування моделі інформаційного бізнесу. Платіжні та фінансові системи в Internet. Основні засади біржової торгівлі. Ринок FOREX.


^ 2.4. Інформаційні системи в економіці


Інформаційні системи та їхня роль в управлінні економіч­ними об'єктами. Предмет, завдання та структура курсу. Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами.

Структура та склад інформаційної системи економічного об'єкта. Структура інформаційної системи: функціональні та забезпечувальні підсистеми. Типи забезпечувальні підсистем: інформаційне забезпечення; технічне забезпечення; математичне і програмне забезпечення; організаційне забезпечення; правове забезпечення.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Поняття економічної інформації. Види та властивості економіч­ної інформації. Структура економічної інформації: одиниці інформації. Показники і документи. Структура документа. Поняття "предметна область". Відповідність понять предметної області та одиниць інфор­мації. Процедури обробки економічної інформації. Інформаційні технології та процеси оброблення економічної інформації. Поняття економічної інформації. Види та властивості економіч­ної інформації. Структура економічної інформації: одиниці інформації. Показники і документи. Структура документа.

Процедури обробки економічної інформації. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. Засоби організації та ведення внутрішньо машинної бази даних: програмні засоби вводу, створення і ведення бази даних; технологічні інструкції. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.

Технологія індивідуального проектування інформаційної системи. Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем. Управління технологічними процесами проектування інформаційної системи.

Типове проектування інформаційних систем. Автоматизація проектування інформаційних систем. Інструментальні засоби і технології функціонального моделювання інформаційних систем на базі пакету прикладних програм Project Expert. Інструментальні засоби і технології моделювання та проектування баз даних на базі MS ACCESS. Методи, етапи і технологія проектування баз даних.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
  1. Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів ОКР «бакалавр» при комп’ютерному тестуванні
Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100 %

90-100

відмінно

A

82-89 %

82-89

добре

B

75-81 %

75-81

добре

C

68-74 %

69-74

задовільно

D

55-67 %

60-68

задовільно

E

27-54 %

35-59

незадовільно


FX

1-26 %

1-34

F2.2 Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» при вирішенні ситуаційного (творчого) завдання

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою


Критерії оцінювання

A

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.

B

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

C

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно» 1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖЕРЕЛ


До розділу 1. Політична економія


 1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ЦНЛ, 2005.

 2. Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник/ Л.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І.Савич.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 652с.

 3. Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- К: Знання, 2006.- 481с.

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2004.

 5. Зянько В.В. Загальний курс теоретичної економіки /Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002.

 6. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ С.В.Мочерний, О.А.Устенко.- К: Академія, 2005.- 504с.

 7. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. – М.: Промо-Медиа, 2000.

 8. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко, Л.Л.Мельник; За ред. .Ю. Мельника.- К: Центр навчальної літератури, 2005.- 528с.

 9. Политэкономия (История экономических учений, экономическая теория, мировая экономика): Учеб. для вузов. / Под ред. Д.В. Валового. – М., 2000.

 10. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Г.І. Башнянина, Є.С. Шевчук. – Л.: Новий світ, 2004.

 11. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004.

 12. Політична економія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.В. Ніколенко. – К.: ЦУЛ, 2003.

 13. Політична економія: Навч. посібник/ Т.І.Біленко, В.Г.Бодров, В.В.Волинцев, О.Б. Глаголєва; За ред. Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г.- К: Академвидав, 2004.- 672с.

 14. Федоренко В.Г. Основи економічної теорії: Підручник/ В.Г.Федоренко, Ю.М.Ніколенко, О.М.Діденко; Денисенко М.П., Руженський М.М. За ред. В.Г. Федоренка.- К: Алерта, 2005.- 511с.До розділу 1.1. Макроекономіка


 1. Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К : Атіка, 2007. – 368с.

 2. Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За ред. В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 623с.

 3. Базілінська, О. Я. Макроекономіка : Навч. посібник / О. Я. Базілінська. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 442с.

 4. Батура, О. В. Макроекономіка : навч. посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 236с.

 5. Білецька, Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : Навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 652с.

 6. Кривцов, О. С. Макроекономіка у запитаннях та відповідях : Навч. посібник / О. С. Кривцов, В. М. Бережний, В. М. Онегіна. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 200с. : іл.

 7. Круш, П. В. Макроекономіка : Навч. посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с.

 8. Кулішов, В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : Навч. посібник / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 256с.

 9. Кулішов, В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія плюс, 2007. – 256с.

 10. Кушнір, В. С. Мікро- та макроекономіка : Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К : ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256с.

 11. Макроекономіка : збірник тестових завдань / уклад.: Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 80с.

 12. Макроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

 13. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколов, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна. – К. : КНТЕУ, 2007. – 102с.

 14. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколовська, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна, Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 107с.

 15. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посібник / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник ; за ред. А.Ф. Мельника. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 16. Мельникова, В. І. Макроекономіка : Навч. посібник / В. І. Мельникова, Н. І. Клімова. – 2-ге вид., доп. – К : Професіонал, 2004. – 394с.


До розділу 1.2. Мікроекономіка


 1. Андреюк, Н. В. Мікроекономіка : Навч. посібник / Н. В. Андреюк. – К : Кондор, 2004. – 176с.

 2. Базілінська, О. Я. Мікроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 351с.

 3. Безугла, В. О. Мікроекономіка : навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288с.

 4. Вініченко, І. І. Мікроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 272с.

 5. Гронтковська, Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 404с.

 6. Калініченко, О. В. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432с.

 7. Косік, А. Ф. Мікроекономіка : Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

 8. Косік, А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438с.

 9. Кушнір, В. С. Мікро- та макроекономіка : Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К : ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256с.

 10. Мікроекономіка : Навч. посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К : Професіонал, 2005. – 400с.

 11. Мікроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай ; За ред. В.Д. Базилевич. – К : Знання, 2007. – 677с. – (Класичний університетський підручник).

 12. Павленко, І. М. Мікроекономіка : Навч. посібник / І. М. Павленко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с.

 13. Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 360с.

 14. Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

 15. Старостенко, Г. Г. Мікроекономіка : Навч. посібник / Г. Г. Старостенко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.

 16. Стеблій, Г. Я. Мікроекономіка : навч. посібник / Г. Я. Стеблій. – К. : "Фірма "ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 221с.


Розділ 1.3. Історія економіки та економічної думки


 1. Нестеренко, О. П. Історія економічних вчень : Опорний конспект / О. П. Нестеренко. – 3-тє вид., стереотип. – К : МАУП, 1998. – 104с. : іл.

 2. Ковальчук, В. М. Історія економічних вчень = Розвиток економічної думки України.На допомогу студентам : Навчально-методичний посібник / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Тернопіль : Астон, 1999. – 126с.

 3. Історія економічних учень : Підручник / За ред. Корнійчук Л.Я. – К : КНЕУ, 2001. – 564с.

 4. Нестеренко, О. П. Історія економічних вчень : Курс лекцій / О. П. Нестеренко. – 3-тє вид., стереотип. – К : МАУП, 2002. – 128с. : іл.

 5. Історія економічних учень : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник, Г. Ю. Кириллова ; За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О. – К : КНЕУ, 2002. – 284с.

 6. Юхименко, П. І. Історія економічних учень : Навчальний посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – 3-тє вид., випр. – К : Знання-Прес, 2002. – 514с. – (Вища освіта XXI століття).

 7. Злупко, С. М. Історія економічної теорії : Підручник / С. М. Злупко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К : Знання, 2005. – 719с.

 8. Реверчук, С. Історія економічних вчень : навч. посібник / С. Реверчук, І. Полулях. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с.

 9. Мочерний, С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посібник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; за ред. С.В. Мочерного. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 488с.


До розділу 2.1. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем


 1. Рутковская Д., Пилиньский Н., Рутковский Л. Нейронные сети генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. М.: Горячая линия – Телеком, 2006 – 452 с.

 2. Комашинский В.И., Смирнов Д.А. Нейронный сети и их применение в системах управления и святи. –М.: Горячая линия – Телеком, 2003 – 94 с.

 3. Евменов В.П. Интеллектуальные системы управления: Учебное пособие. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009 – 304 с.

 4. Джарратано Дж., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007 – 1152 c.

 5. Hasanali F., Leavitt P. Competitive intelligence a guide for your journey to best-practice processes. – American Productivity & Quality Center, 2004 – 81 c.

 6. Kowalik J.S. Parallel Computation Computers for Artificial Intelligence . – Kluwer Academic Publishers, 1988 – 291 c.

 7. Блинов И.Н., Романчик В.С. Java. Промышленное программирование: практ. пособие. – Минск: УниверсалПресс, 2007 – 704 с.


До розділу 2.2. Моделювання економіки


 1. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум. – М.: Финансы и статистика, 2000. –208 с.

 2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 3. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 306 с.

 4. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей / Учеб.-практ. Пособие.- М.: ЗАО Финстатинформ, 2000.

 5. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. - 240 с.

 6. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: системи моделей і прогнозів: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 304 с.

 7. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах.- К.:Літера ЛТД, 2002.

 8. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое пособие. – М.: УРАО, 1998. – 160 с.

 9. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие/ Н.И.Холод и др.; под ред. А.В.Кузнецова. – Минск: БГЭУ, 1999. – 413с.

 10. Равікович Є.І. Макроекономічне прогнозування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ. 2003.

 11. Секторальні моделі прогнозування економіки України / За ред. академіка НАН України В.М. Гейця.- К.: Фенікс, 1999.

 12. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 240с.До розділу 2.3. Інформаційний бізнес


 1. Введение в информационный бизнес. / Под ред. Хорошилова В. А.- М.: Финансы и статистика, 1995.

 2. Галіцин В.К., Левченко Ф.А. Багатокористувацькi обчислювальнi системи та мережi: навч. посібник — К.: КНЕУ, 1997. — 408 с.

 3. Електронна комерція: Навч. посібник / А.М. Береза, І.А.Козак, Ф.А. Шевченко та ін.. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.

 4. Имери В. Как сделать бизнес в Internet — К.: Диалектика 1998. - 464 с.

 5. Крупник А. Как продать товар й получить деньги в Internet (введение в электронную коммерцию). Москва: "МикроАрт", 2000г - 240с.

 6. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2002. .

 7. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навч. Посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 384 с.До розділу 2.4. Інформаційні системи в економіці


 1. Информатика: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 2. Ситнік В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001.-420с

 3. А.М. Береза Основи створення іформаційних систем: Навч. посіб­ник. -К.: КНЕУ, 2001.

 4. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2001.

 5. Информационные технологии в бизнесе. Энциклопедия Изд-во: Питер 2002 г.

 6. Петров В.Н. Информационные спстемы. Учебник Изд-во: Питер; 2002.

 7. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. - Изд-во: Форум, Инфра 2002 г.

 8. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч.посіб.- К.: Центр навч. літератури, 2006.-232с.

 9. Перевозчикова О.Л. Інформаційні системи і структури даних: Навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл.- К.:Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2007.-287с.

 10. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології.- К.: Університет економіки і права «КРОК», 2003.-126с.

 11. Сиротинська А.П., Лазаришина І.Д. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навч.пос.-К: Центр учбової літератури, 2008.-264с.

Скачати 293.1 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.09.2011
Розмір293.1 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх