Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування icon

Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування


Схожі
Підготовка до ЗНО Методист НМЦ

Романюк С.І.


Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування

з української мови та літератури в 11 класах

Підготовку до ЗНО учням одинадцятого класу необхідно розпочати з першого тижня навчального року. Попереду напружена та складна робота, треба вивчити новий матеріал і повторити за 5-10 клас до 03.05, а кількість уроків суттєво зменшиться. Не треба забувати за осінньо-зимового період, який прогнозує епідемічні ситуації. Рекомендуємо кожного уроку не менше 10 хвилин відводити на повторення, тому календарно-тематичне планування треба доповнити графою «Теми для повторення», щоб воно було системним і всеохоплюючим.

Поданий план є орієнтовним для використання.


^ Українська мова

Усього за програмою 70 год.(фактично 60).

На тиждень 2 год.(академічний рівень)

Дата

Фактич

на дата

Теми занять

Теми для повторення

1.^ Повторення вивченого в 10 класі

Стилістика як розділ науки про мову.

Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

Фонетика.Графіка.Орфоепія.

Правопис ненаголошених голосних.

Уживання апострофа

2.Норми літературної мови як основне понят-тя правильності мовлення, її варіативність. ^ Розвиток мовлення№1 Діалог-обмін дум-ками«Культурна людина.Якою я її бачу?»

Вимова проголосних звуків.

Чергування голосних і приголосних

3.Розвиток мовлення№2. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

Вживання м’якого знака

4.^ Стилістика мови. Культура мовлення Морфологічні засоби стилістики

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм.

Правила переносу.

Правопис складних та складноскорочений слів

5.Поняття роду, числа.

^ Розвиток мовлення№3 Діалог-обмін вра-женнями «Неоціненні скарби природи».

Іменник як самостійна частина мови.

6.Власні і загальні назви.

^ Контрольне читання мовчки(тести, докладний план, тези, конспект).

Велика буква і лапки у власних назвах

7.Розвиток мовлення №4. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення.

Спрощення груп приголос-них

8.Ступені порівняння.

Прикметник як самостійна частина мови.


9.Стягнені і нестягнені форми.

Творення і правопис прикметників

10.Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Пропуск особових займенників і зайве вживання їх.

Правопис займенників.

11.Розвиток мовлення №5. Підготовлений виступ під час дискусії на суспільну тему «Яким я уявляю майбутнє України» (відтворення по пам’яті з читанням окремих фрагментів).

Подвоєння і подовження приголосних.

12.Синонімічні аспекти дієслівних категорій.

Розвиток мовлення №6. Діалог-обговорення самостійно обраної теми.

Дієслово як самостійна частина мови. Правопис.

Не, ні з різними частинами мови.

13.Синоніміка дієприкметників: дієприкмет-никових зворотів і підрядних означальних речень.

Написання-н-у прикметни-ках, дієприкметниках, зай-менниках,прислівниках;-нн- уприкметниках,прислівниках

14.Синоніміка дієприслівників: дієприслівни-ковий зворот і підрядні реченняобставинні.

Правопис іншомовних слів

15.^ Контрольна робота з тем: «Повторення», «Морфологічні засоби стилістики».
16.^ Стилістика простих речень

Види простих речень і їх відтінки значень.

Розвиток мовлення №7. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю, з творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій).

Пунктограми у простому неускладненому реченні

17.Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

Числівник як самостійна частина мови.Правопис.

18.Синоніміка означено-особових і безособових; неозначено-особових, узагальнено –особових і безособових речень.

Розділові знаки в одно-складних реченнях.

19.^ Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловити власне ставлення до героїв)
20.Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів, інверсія замість прямого порядку слів.

Розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

21.^ Розвиток мовлення №8. Виступ під час дискусії(непідготовлений) на морально-етичну тему «Хай оживає істина стара: людина починається з добра»(вільна імпровізація, ведення полеміки).

Прислівник як самостійна частина мови. Правопис.

22.^ Контрольний диктант
23.Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.

Поняття про відокремлення. Пунктограми

24.Розвиток мовлення №9. Стаття на мораль-но-етичну тему «Мистецтво бути собою» публіцистичного стилю мовлення.

Основні орфограми у коренях

25.^ Контрольний твір «Краса навколишнього світу в слові».
26.Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, їх емоційно-експресив-ний характер.

Розділові знаки при звертаннях. Закінчення іменників кличного відмінка.

27.Вираження різноманітних смислових значень за допомогою вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

^ Розвиток мовлення№10. Усний переказ тексту публіцистичного стилю, з творчим завданням(виловлення власного ставлення до вчинків героїв).

Розділові знаки при вставних словах і конструкціях.

28.Контрольна робота з теми «Стилістика простих речень»
29.^ Розвиток мовлення№11. Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в Інтернеті

Значущі частини слова.

Зміни приголосних при словотворенні та слово-зміні

30.^ Розвиток мовлення№12.Лист електронною поштою і по мобільному телефону.

Способи словотворення.

Словотвірний розбір слова


ІІ семестр
31.^ Стилістика складних речень

Смислові відношення між частинами складних речень.

Розвиток мовлення№13. Усний твір на тему «Як забезпечити добробут і щастя в родині»

Пунктограми складного речення.

32.Ділові папери.Доручення. Розписка.

Орфограми у префіксах

33.Синоніміка складносурядних речень.

Розділові знаки у складносурядних реченнях.

34.^ Розвиток мовлення№14. Реферат на тему «Сучасні екологічні проблеми та шляхи й способи їх розв’язання»(із залученням наукової та науково-популярної літератури).

Орфограми у суфіксах

35.Синоніміка складнопідрядних речень.

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.

36.^ Розвиток мовлення№15. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю

Розділові знаки між однорідними членами речення

37.Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

^ Розвиток мовлення№16. Усний твір на тему «Я й моя совість».

Пунктограми безсполучникового складного речення.

38.Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

Порівняльний зворот. Пунктограми

39.Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприс-лівниковим зворотами. Розвиток мовлен-ня№17. Усний твір на тему «Чи є в мене проблеми з етикою і етикетом?»

Розділові знаки при дієприкметникових та дієприслівникових зворотах.

40.Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

Службові частини мови та вигук. Правопис.

41.^ Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій)
42.Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

Пунктограми при прямій мові.

43.Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові.

Розділові знаки при діалозі та цитатах

44.Стилістика речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

Розділові знаки при відо-кремлених уточнювальних членах речення

45.^ Контрольна робота з теми «Стилістика складних речень»
46.^ Стилістика мовлення(функціональна) Культура мовлення

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури.

Розділові знаки в склад-ному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

47.Поняття стилю мовлення. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

Складне синтаксичне ціле, його ознаки

48.Культура мовлення. Мовлення правильне і комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки.

Синтаксичний розбір речень

49.^ Розвиток мовлення№18. Доповідь на тему «Чим багатий мій народ. Якими скарбами він може поділитися з іншими?»(із залуче-нням наукової, науково-популярної літе-ратури).

Основні випадки чергування у-в, і-й.

50.^ Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

Лексикологія і фразеологія.

Робота зі словниками: тлумачним, етимологічним, синонімів, антонімів, фра-зеологізмів.

51.Морфологічна будова слова.

Написання складних слів разом

52.Написання слів з найуживанішими орфограмами.

Написання слів через дефіс

53.^ Контрольне аудіювання(тести, стислий план тексту, творче завдання)
54.Слово, словосполучення, просте речення. Система розділових знаків.

Кома, двокрапки у простих і складних реченнях

55.Члени речення.

Тире у реченнях

56.Складне речення. Система розділових знаків.

Крапка з комою реченнях

57.^ Контрольний диктант
58.Текст, його будова.

Стилістичний аналіз тексту

59.^ Контрольна робота з тем: «Стилістика мовлення», «Узагальнення й систематизація вивченого».
60.^ Розвиток мовлення №19.Ділові папери. Офіційний лист.


Українська література

Усього за програмою - 70 год.(фактично 60). На тиждень - 2 год.

^ Текстуальне вивчення- 54год.

Розвиток мовлення - 4 год.

Позакласне читання - 2 год.Дата

Фактич

на дата

Теми занять

Теми для повторення

1.^ Українська література 1920-1930рр. Вступ

Основні стильові напрямки. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

ТЛ: «розстріляне відродження»

ТЛ: літературний напрям та течія; роди, жанри літератури.2.^ Провідна роль поезії в 20-ті роки.

Павло Тичина. «Арфами, арфами..»(вив.), «О панно Інно..»(вив.), «Ви знаєте, як липа шелестить..».

Загальна характеристика ка-лендарно-обрядових, суспіль-но-побутових, родинно- побу-тових пісень.

ТЛ: види й жанри усної твор-чості,анафори,рефрени,символ

3.Павло Тичина. «Одчиняйте двері..», «Памяті тридцяти»

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

Історичні пісні «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».

ТЛ: персоніфікація, гіпербола.

4.Авангардні тенденції в поезії 1920-х рр.

Михайль Семенко – поет-футурист. Урба

ністичні мотиви у віршах «Бажання», «Місто», «Запрошення».

ТЛ:авангард, футуризм, деструкція.

Тематика, образи, зміст народних балад і дум. «Дума про Марусю Богуславку», «Бондарівна»

ТЛ: художні особливості ба-лад і дум, постійні епітети.

5.Київські «неокласики», їхне творче кредо. Микола Зеров. «Київ – традиція»

ТЛ: алітерація, асонанс.

ТЛ: віршові розміри. Поетичний синтаксис

6.Максим Рильський. «Молюсь і вірю..»,

«Солодкий світ!..» (вив.на вибір)

ТЛ:філософічність, сонет

Володимир Сосюра. «Любіть Україну»

ТЛ: метафора, метонімія.

7.Євген Плужник. «Для вас, історики майбутні!..», «Вчись у природи творчого спокою..»

ТЛ: лірика, жанрові та тема-тичні різновиди; версифікація,

системи віршування.

8.Євген Плужник. «Ніч...а човен-як сріб-ний птах!..», «Річний пісок...»(вив.на вибір)

ТЛ: Ліричний герой

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»

9.^ Контрольний класний твір
10.Жанрово-стильове розмаїття прози

Микола Хвильовий(М.Фітільов). Новела «Я(Романтика)»

Аналіз епічного твору

11.Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

ТЛ:художні засоби характеротворення

12.Григорій Косинка(Г. Стрілець). Новела «В житах».

ТЛ:український модернізм і його особливості; напрямки та течії:неоро-мантизм імпресіонізм, експресіонізм.

Володимир Винниченко. «Момент»

13.Юрій Яновський. Новели «Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники».

ТЛ: роман у новелах.

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення;

14.Контрольна робота з теми «Українська література 1920 -1930рр.»
15.Урок позакласного читання№1.

Юрий Яновський. «Чотири шаблі».

ТЛ: тема, мотив, ідея, проблема-тика твору

16.Валер’ян Підмогильний. «Місто»

ТЛ: епос, оповідання.

17.Характеристика маргінального образу інтелігента.

ТЛ:екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, асоціативність, іронія.

Борис Грінченко. «Каторжна»

18.Остап Вишня(Павло Губенко). «Моя автобіографія»

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

19.«Мислівські усмішки»(«Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки»)

ТЛ: усмішки

ТЛ: види комічного:гумор, іронія,сатира, сарказм,гротеск, бурлеск.

20.Розвиток мовлення №1. Скласти усмішку

ТЛ: тропи художнього твору

21.Драматургія

Розвиток національного театру.

Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло».

І.Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

ТЛ: драма, комедія, трагікоме-дія, власне драма.22.Актуальність проблем, порушених у п’єсах.

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

23.^ Українська література за межами України

Література в Західній Україні(до 1939р.)

Богдан-Ігор Антонич. «Автопортрет», «Вишні», «Зелена євангелія», «Дороги», «Різдво».

ТЛ:міфологізм, асоціативність

Василь Стефаник. «Камінний хрест»

24.Осип Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю»

Микола Вороний. «Блакитна Панна»

25.Еміграційна література. «Празька поетич-на школа».Євген Маланюк. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..».

Аналіз ліричногго твору

26.І. Багряний. Пригодницький роман «Тигролови».

ТЛ: епос, роман, його різно-види.

27.Проблема свободи і боротьби за своє визволення.

ТЛ: портрет, пейзаж, тропи.

28.Розвиток мовлення№2. Підготовка до написання домашнього твору.

ТЛ: епітет, порівняння, метафора(її різновиди)

29.Контрольна робота з тем: «Проза і драматургія 1920-1930рр.», «Українська література за межами України»
30.Проза У.Самчука, Т. Осмачки, Д. Гумен-ної, Наталени Королевої(огляд)

ТЛ: жанрові особливості епічних творів


ІІ семестр
31.^ Українська література 1940-1950рр.

Олександр Довженко. Кіноповість «Україна в огні».

ТЛ: кіноповість, тема, ідея.

32.Автобіографічна повість «Зачарована Десна»

ТЛ: епос, повість, її різновиди,


33.Морально-етичні проблеми, порушені в творі.

ТЛ: проблематика і конфлікти в художньому творі

34.^ Українська література другої половини ХХ-ХХІ ст. Вступ

«Закулісний» розвиток модернізму, опози

ційні прояви різних стильових тенденцій.

ТЛ:соцреалізм,модернізм і постмодер-нізм.

Григорій Сковорода. «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», «De libertate”

35.Поети –шістдесятники

Василь Симоненко. «Задивляюсь у твої зіниці..», «Я...»(вив.на вибір)

ТЛ:дво- і трискладові віршові розміри

Василь Симоненко. «Лебеді материнства»


36.Дмитро Павличко. «Два кольори»(вив.)

ТЛ: мотив, пафос твору.

Леся Українка. «Contra spem spero!”, «Лісова пісня».

37.Іван Драч. «Балада про соняшник»

ТЛ: символічність

ТЛ: поетичний синтаксис (інверсія,тавтологія,антитеза, анафора)

38.Микола Вінграновський. «Сеньорито акаціє, добрий вечір...»(вив.)

ТЛ: риторичні звертання, запитання.

Леся Українка. «Contra spem spero!”.

39.Позакласне читання №2. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю»

Леся Українка. «Лісова пісня».

40.Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать..», «Українське альфреска»

ТЛ: види ліричних творів

41.Інтимна лірика(вив. на вибір).

Поетичний синтаксис

42.Історичний роман у віршах «Маруся Чурай»(вив.уривок на вибір)

ТЛ: роман у віршах.

Пісні Марусі Чурай «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».

43.Центральні проблеми твору.

ТЛ: жанрові особливості роману

44.Розвиток мовлення№3. Підготовка до написання домашнього твору.

ТЛ: тропи

45.Контрольна робота з теми «Українська література 1940-1950 рр.»
46.Василь Стус. «Мені зоря сіяла нині вранці..», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «Господи, гніву пречистого..».

Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катери-на»,«Гайдамаки»,«Марія»

47.«О земле втрачена, явись..», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»(вив.)

ТЛ: метафора

«Великий льох»,«Кав-каз»,«Сон»(поема),«І мертвим, і живим і...», «Мені однаково». ТЛ: містерія

48.^ Проза ІІ половини ХХ ст.

Олесь Гончар. Новела «За мить щастя»

ТЛ: проблематика, конфлікт у

художньому творі.

49.Новела-засторога «Залізний острів»(роман «Тронка»).

ТЛ: новела, роман та його види

«Слово про похід Ігорів»

ТЛ: художній образ, прототип,

алегорія, оксиморон, епітет.

50.Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном»

ТЛ:художня деталь

ТЛ: сюжет, фабула, компози-ція і позасюжетні елементи літературного твору.

51.Валерій Шевчук. Роман-балада «Дім на горі»(повість-преамбула)

ТЛ: бароко, притчевість,символічність

Ольга Кобилянська. «Земля».

ТЛ: художній образ та засоби його творення.

52.Розвиток мовлення №4. Складення анке-ти головного героя, цитатних характерис-тик.

ТЛ: засоби характеротворення

53.Українська історична проза

Павло Загребельний. Роман «Диво»

Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів)

54.Наскрізні проблеми твору.

ТЛ: історична правда і художній вимисел.

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».

ТЛ: роман - хроніка

55.^ Контрольний класний твір
56.Література рідного краю (огляд)

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»

57.Література рідного краю. Презентація проектів.
58.^ Контрольна робота з тем: «Життя і творчість Василя Стуса», «Проза ІІ половини ХХст.»
59.Сучасна українська література(огляд)

І.Франко.«Гімн»,«Мойсей»

60.Урок - підсумок

«Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

Теми для повторення взято з програми ЗНО 2012, яку затверджено МО.

Всі заголовки художніх творів, написані курсивом, увійшли до цієї програми.Скачати 267,27 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.03.2012
Розмір267,27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт
хорошо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх