Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування icon

Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування


Схожі
Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у днз...
Міський методичний центр департаменту освіти...
Зміст робочої програми с. 10 13 Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Методичні рекомендації щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Методичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі...
Методичні рекомендації для працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів)...
Загальні методичні рекомендації Навчально-методичний план вивчення дисципліни Методичні...
Методичні рекомендації щодо організації роботи окружних шкільних методичних комісій та...
Інформаційно-методичні рекомендації до вивчення дистанційного курсу за програмою тематичного...
Методичні рекомендації та орієнтоване планування за програмами допоміжних шкіл Полтава 2007...Загрузка...
скачать
Підготовка до ЗНО Методист НМЦ

Романюк С.І.


Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування

з української мови та літератури в 11 класах

Підготовку до ЗНО учням одинадцятого класу необхідно розпочати з першого тижня навчального року. Попереду напружена та складна робота, треба вивчити новий матеріал і повторити за 5-10 клас до 03.05, а кількість уроків суттєво зменшиться. Не треба забувати за осінньо-зимового період, який прогнозує епідемічні ситуації. Рекомендуємо кожного уроку не менше 10 хвилин відводити на повторення, тому календарно-тематичне планування треба доповнити графою «Теми для повторення», щоб воно було системним і всеохоплюючим.

Поданий план є орієнтовним для використання.


^ Українська мова

Усього за програмою 70 год.(фактично 60).

На тиждень 2 год.(академічний рівень)

Дата

Фактич

на дата

Теми занять

Теми для повторення

1.^ Повторення вивченого в 10 класі

Стилістика як розділ науки про мову.

Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

Фонетика.Графіка.Орфоепія.

Правопис ненаголошених голосних.

Уживання апострофа

2.Норми літературної мови як основне понят-тя правильності мовлення, її варіативність. ^ Розвиток мовлення№1 Діалог-обмін дум-ками«Культурна людина.Якою я її бачу?»

Вимова проголосних звуків.

Чергування голосних і приголосних

3.Розвиток мовлення№2. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

Вживання м’якого знака

4.^ Стилістика мови. Культура мовлення Морфологічні засоби стилістики

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм.

Правила переносу.

Правопис складних та складноскорочений слів

5.Поняття роду, числа.

^ Розвиток мовлення№3 Діалог-обмін вра-женнями «Неоціненні скарби природи».

Іменник як самостійна частина мови.

6.Власні і загальні назви.

^ Контрольне читання мовчки(тести, докладний план, тези, конспект).

Велика буква і лапки у власних назвах

7.Розвиток мовлення №4. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення.

Спрощення груп приголос-них

8.Ступені порівняння.

Прикметник як самостійна частина мови.


9.Стягнені і нестягнені форми.

Творення і правопис прикметників

10.Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Пропуск особових займенників і зайве вживання їх.

Правопис займенників.

11.Розвиток мовлення №5. Підготовлений виступ під час дискусії на суспільну тему «Яким я уявляю майбутнє України» (відтворення по пам’яті з читанням окремих фрагментів).

Подвоєння і подовження приголосних.

12.Синонімічні аспекти дієслівних категорій.

Розвиток мовлення №6. Діалог-обговорення самостійно обраної теми.

Дієслово як самостійна частина мови. Правопис.

Не, ні з різними частинами мови.

13.Синоніміка дієприкметників: дієприкмет-никових зворотів і підрядних означальних речень.

Написання-н-у прикметни-ках, дієприкметниках, зай-менниках,прислівниках;-нн- уприкметниках,прислівниках

14.Синоніміка дієприслівників: дієприслівни-ковий зворот і підрядні реченняобставинні.

Правопис іншомовних слів

15.^ Контрольна робота з тем: «Повторення», «Морфологічні засоби стилістики».
16.^ Стилістика простих речень

Види простих речень і їх відтінки значень.

Розвиток мовлення №7. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю, з творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій).

Пунктограми у простому неускладненому реченні

17.Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

Числівник як самостійна частина мови.Правопис.

18.Синоніміка означено-особових і безособових; неозначено-особових, узагальнено –особових і безособових речень.

Розділові знаки в одно-складних реченнях.

19.^ Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловити власне ставлення до героїв)
20.Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів, інверсія замість прямого порядку слів.

Розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

21.^ Розвиток мовлення №8. Виступ під час дискусії(непідготовлений) на морально-етичну тему «Хай оживає істина стара: людина починається з добра»(вільна імпровізація, ведення полеміки).

Прислівник як самостійна частина мови. Правопис.

22.^ Контрольний диктант
23.Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.

Поняття про відокремлення. Пунктограми

24.Розвиток мовлення №9. Стаття на мораль-но-етичну тему «Мистецтво бути собою» публіцистичного стилю мовлення.

Основні орфограми у коренях

25.^ Контрольний твір «Краса навколишнього світу в слові».
26.Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, їх емоційно-експресив-ний характер.

Розділові знаки при звертаннях. Закінчення іменників кличного відмінка.

27.Вираження різноманітних смислових значень за допомогою вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

^ Розвиток мовлення№10. Усний переказ тексту публіцистичного стилю, з творчим завданням(виловлення власного ставлення до вчинків героїв).

Розділові знаки при вставних словах і конструкціях.

28.Контрольна робота з теми «Стилістика простих речень»
29.^ Розвиток мовлення№11. Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в Інтернеті

Значущі частини слова.

Зміни приголосних при словотворенні та слово-зміні

30.^ Розвиток мовлення№12.Лист електронною поштою і по мобільному телефону.

Способи словотворення.

Словотвірний розбір слова


ІІ семестр
31.^ Стилістика складних речень

Смислові відношення між частинами складних речень.

Розвиток мовлення№13. Усний твір на тему «Як забезпечити добробут і щастя в родині»

Пунктограми складного речення.

32.Ділові папери.Доручення. Розписка.

Орфограми у префіксах

33.Синоніміка складносурядних речень.

Розділові знаки у складносурядних реченнях.

34.^ Розвиток мовлення№14. Реферат на тему «Сучасні екологічні проблеми та шляхи й способи їх розв’язання»(із залученням наукової та науково-популярної літератури).

Орфограми у суфіксах

35.Синоніміка складнопідрядних речень.

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.

36.^ Розвиток мовлення№15. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю

Розділові знаки між однорідними членами речення

37.Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

^ Розвиток мовлення№16. Усний твір на тему «Я й моя совість».

Пунктограми безсполучникового складного речення.

38.Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

Порівняльний зворот. Пунктограми

39.Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприс-лівниковим зворотами. Розвиток мовлен-ня№17. Усний твір на тему «Чи є в мене проблеми з етикою і етикетом?»

Розділові знаки при дієприкметникових та дієприслівникових зворотах.

40.Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

Службові частини мови та вигук. Правопис.

41.^ Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій)
42.Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

Пунктограми при прямій мові.

43.Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові.

Розділові знаки при діалозі та цитатах

44.Стилістика речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

Розділові знаки при відо-кремлених уточнювальних членах речення

45.^ Контрольна робота з теми «Стилістика складних речень»
46.^ Стилістика мовлення(функціональна) Культура мовлення

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури.

Розділові знаки в склад-ному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

47.Поняття стилю мовлення. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

Складне синтаксичне ціле, його ознаки

48.Культура мовлення. Мовлення правильне і комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки.

Синтаксичний розбір речень

49.^ Розвиток мовлення№18. Доповідь на тему «Чим багатий мій народ. Якими скарбами він може поділитися з іншими?»(із залуче-нням наукової, науково-популярної літе-ратури).

Основні випадки чергування у-в, і-й.

50.^ Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

Лексикологія і фразеологія.

Робота зі словниками: тлумачним, етимологічним, синонімів, антонімів, фра-зеологізмів.

51.Морфологічна будова слова.

Написання складних слів разом

52.Написання слів з найуживанішими орфограмами.

Написання слів через дефіс

53.^ Контрольне аудіювання(тести, стислий план тексту, творче завдання)
54.Слово, словосполучення, просте речення. Система розділових знаків.

Кома, двокрапки у простих і складних реченнях

55.Члени речення.

Тире у реченнях

56.Складне речення. Система розділових знаків.

Крапка з комою реченнях

57.^ Контрольний диктант
58.Текст, його будова.

Стилістичний аналіз тексту

59.^ Контрольна робота з тем: «Стилістика мовлення», «Узагальнення й систематизація вивченого».
60.^ Розвиток мовлення №19.Ділові папери. Офіційний лист.


Українська література

Усього за програмою - 70 год.(фактично 60). На тиждень - 2 год.

^ Текстуальне вивчення- 54год.

Розвиток мовлення - 4 год.

Позакласне читання - 2 год.Дата

Фактич

на дата

Теми занять

Теми для повторення

1.^ Українська література 1920-1930рр. Вступ

Основні стильові напрямки. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

ТЛ: «розстріляне відродження»

ТЛ: літературний напрям та течія; роди, жанри літератури.2.^ Провідна роль поезії в 20-ті роки.

Павло Тичина. «Арфами, арфами..»(вив.), «О панно Інно..»(вив.), «Ви знаєте, як липа шелестить..».

Загальна характеристика ка-лендарно-обрядових, суспіль-но-побутових, родинно- побу-тових пісень.

ТЛ: види й жанри усної твор-чості,анафори,рефрени,символ

3.Павло Тичина. «Одчиняйте двері..», «Памяті тридцяти»

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

Історичні пісні «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».

ТЛ: персоніфікація, гіпербола.

4.Авангардні тенденції в поезії 1920-х рр.

Михайль Семенко – поет-футурист. Урба

ністичні мотиви у віршах «Бажання», «Місто», «Запрошення».

ТЛ:авангард, футуризм, деструкція.

Тематика, образи, зміст народних балад і дум. «Дума про Марусю Богуславку», «Бондарівна»

ТЛ: художні особливості ба-лад і дум, постійні епітети.

5.Київські «неокласики», їхне творче кредо. Микола Зеров. «Київ – традиція»

ТЛ: алітерація, асонанс.

ТЛ: віршові розміри. Поетичний синтаксис

6.Максим Рильський. «Молюсь і вірю..»,

«Солодкий світ!..» (вив.на вибір)

ТЛ:філософічність, сонет

Володимир Сосюра. «Любіть Україну»

ТЛ: метафора, метонімія.

7.Євген Плужник. «Для вас, історики майбутні!..», «Вчись у природи творчого спокою..»

ТЛ: лірика, жанрові та тема-тичні різновиди; версифікація,

системи віршування.

8.Євген Плужник. «Ніч...а човен-як сріб-ний птах!..», «Річний пісок...»(вив.на вибір)

ТЛ: Ліричний герой

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»

9.^ Контрольний класний твір
10.Жанрово-стильове розмаїття прози

Микола Хвильовий(М.Фітільов). Новела «Я(Романтика)»

Аналіз епічного твору

11.Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

ТЛ:художні засоби характеротворення

12.Григорій Косинка(Г. Стрілець). Новела «В житах».

ТЛ:український модернізм і його особливості; напрямки та течії:неоро-мантизм імпресіонізм, експресіонізм.

Володимир Винниченко. «Момент»

13.Юрій Яновський. Новели «Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники».

ТЛ: роман у новелах.

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення;

14.Контрольна робота з теми «Українська література 1920 -1930рр.»
15.Урок позакласного читання№1.

Юрий Яновський. «Чотири шаблі».

ТЛ: тема, мотив, ідея, проблема-тика твору

16.Валер’ян Підмогильний. «Місто»

ТЛ: епос, оповідання.

17.Характеристика маргінального образу інтелігента.

ТЛ:екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, асоціативність, іронія.

Борис Грінченко. «Каторжна»

18.Остап Вишня(Павло Губенко). «Моя автобіографія»

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

19.«Мислівські усмішки»(«Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки»)

ТЛ: усмішки

ТЛ: види комічного:гумор, іронія,сатира, сарказм,гротеск, бурлеск.

20.Розвиток мовлення №1. Скласти усмішку

ТЛ: тропи художнього твору

21.Драматургія

Розвиток національного театру.

Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло».

І.Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

ТЛ: драма, комедія, трагікоме-дія, власне драма.22.Актуальність проблем, порушених у п’єсах.

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

23.^ Українська література за межами України

Література в Західній Україні(до 1939р.)

Богдан-Ігор Антонич. «Автопортрет», «Вишні», «Зелена євангелія», «Дороги», «Різдво».

ТЛ:міфологізм, асоціативність

Василь Стефаник. «Камінний хрест»

24.Осип Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю»

Микола Вороний. «Блакитна Панна»

25.Еміграційна література. «Празька поетич-на школа».Євген Маланюк. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..».

Аналіз ліричногго твору

26.І. Багряний. Пригодницький роман «Тигролови».

ТЛ: епос, роман, його різно-види.

27.Проблема свободи і боротьби за своє визволення.

ТЛ: портрет, пейзаж, тропи.

28.Розвиток мовлення№2. Підготовка до написання домашнього твору.

ТЛ: епітет, порівняння, метафора(її різновиди)

29.Контрольна робота з тем: «Проза і драматургія 1920-1930рр.», «Українська література за межами України»
30.Проза У.Самчука, Т. Осмачки, Д. Гумен-ної, Наталени Королевої(огляд)

ТЛ: жанрові особливості епічних творів


ІІ семестр
31.^ Українська література 1940-1950рр.

Олександр Довженко. Кіноповість «Україна в огні».

ТЛ: кіноповість, тема, ідея.

32.Автобіографічна повість «Зачарована Десна»

ТЛ: епос, повість, її різновиди,


33.Морально-етичні проблеми, порушені в творі.

ТЛ: проблематика і конфлікти в художньому творі

34.^ Українська література другої половини ХХ-ХХІ ст. Вступ

«Закулісний» розвиток модернізму, опози

ційні прояви різних стильових тенденцій.

ТЛ:соцреалізм,модернізм і постмодер-нізм.

Григорій Сковорода. «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», «De libertate”

35.Поети –шістдесятники

Василь Симоненко. «Задивляюсь у твої зіниці..», «Я...»(вив.на вибір)

ТЛ:дво- і трискладові віршові розміри

Василь Симоненко. «Лебеді материнства»


36.Дмитро Павличко. «Два кольори»(вив.)

ТЛ: мотив, пафос твору.

Леся Українка. «Contra spem spero!”, «Лісова пісня».

37.Іван Драч. «Балада про соняшник»

ТЛ: символічність

ТЛ: поетичний синтаксис (інверсія,тавтологія,антитеза, анафора)

38.Микола Вінграновський. «Сеньорито акаціє, добрий вечір...»(вив.)

ТЛ: риторичні звертання, запитання.

Леся Українка. «Contra spem spero!”.

39.Позакласне читання №2. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю»

Леся Українка. «Лісова пісня».

40.Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать..», «Українське альфреска»

ТЛ: види ліричних творів

41.Інтимна лірика(вив. на вибір).

Поетичний синтаксис

42.Історичний роман у віршах «Маруся Чурай»(вив.уривок на вибір)

ТЛ: роман у віршах.

Пісні Марусі Чурай «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».

43.Центральні проблеми твору.

ТЛ: жанрові особливості роману

44.Розвиток мовлення№3. Підготовка до написання домашнього твору.

ТЛ: тропи

45.Контрольна робота з теми «Українська література 1940-1950 рр.»
46.Василь Стус. «Мені зоря сіяла нині вранці..», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «Господи, гніву пречистого..».

Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катери-на»,«Гайдамаки»,«Марія»

47.«О земле втрачена, явись..», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»(вив.)

ТЛ: метафора

«Великий льох»,«Кав-каз»,«Сон»(поема),«І мертвим, і живим і...», «Мені однаково». ТЛ: містерія

48.^ Проза ІІ половини ХХ ст.

Олесь Гончар. Новела «За мить щастя»

ТЛ: проблематика, конфлікт у

художньому творі.

49.Новела-засторога «Залізний острів»(роман «Тронка»).

ТЛ: новела, роман та його види

«Слово про похід Ігорів»

ТЛ: художній образ, прототип,

алегорія, оксиморон, епітет.

50.Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном»

ТЛ:художня деталь

ТЛ: сюжет, фабула, компози-ція і позасюжетні елементи літературного твору.

51.Валерій Шевчук. Роман-балада «Дім на горі»(повість-преамбула)

ТЛ: бароко, притчевість,символічність

Ольга Кобилянська. «Земля».

ТЛ: художній образ та засоби його творення.

52.Розвиток мовлення №4. Складення анке-ти головного героя, цитатних характерис-тик.

ТЛ: засоби характеротворення

53.Українська історична проза

Павло Загребельний. Роман «Диво»

Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів)

54.Наскрізні проблеми твору.

ТЛ: історична правда і художній вимисел.

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».

ТЛ: роман - хроніка

55.^ Контрольний класний твір
56.Література рідного краю (огляд)

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»

57.Література рідного краю. Презентація проектів.
58.^ Контрольна робота з тем: «Життя і творчість Василя Стуса», «Проза ІІ половини ХХст.»
59.Сучасна українська література(огляд)

І.Франко.«Гімн»,«Мойсей»

60.Урок - підсумок

«Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

Теми для повторення взято з програми ЗНО 2012, яку затверджено МО.

Всі заголовки художніх творів, написані курсивом, увійшли до цієї програми.
Скачати 267.27 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.03.2012
Розмір267.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

хорошо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх