Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі


Схожі
Диссертация 2010 жылы тамыздың «27» күні сағат 14...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің...
Қазақстан Республикасы ғылым және білім министірлігі...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі...
Диссертация 2010 жылы «28» қазанда сағат 14-00-да Қазақстан Республикасы Білім және ғылым...
Диссертация 2010 жылы «28» қазанда сағат 14-00-да Қазақстан Республикасы Білім және ғылым...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі...
2010 2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру...
Қазақстан Республикасы ғылым және білім министірлігі...
Қазақстан Республикасы ғылым және білім министірлігі...
Диссертация ның...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать


4 семестр

Пәннің аталуы

Философия

Қысқартылған атауы

FiI2102

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақтар, СӨЖО, СӨЖ

Семестр

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Шалдарбекова А.Б.

Доцент/оқытушы

ф.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, практикалық сабақтар – 15, СӨЖО – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, өзін-өзітану, логика, психология

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Өзекті мәселелерге біртұтастық тұрғыдан қарауды қалыптастыру, әр адамда әмбебаптық және жаһандық көлемде ойлау үрдістерін қалыптастыру, студенттің шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру. Адамның іс-әрекетінің, дүниетанымының, өмірлік мақсат, тілектерінің философиялық негіздерін анықтау. Философияның тарихы мен теориясын оқыту барысында тыңдаушы әлем мен адам, оның өзара қатынасы туралы білімдерді тереңдетіп, негізгі ұғымдармен, ілімдермен танысады.

Мазмұны

Дәрістер: Философия мәдениет феномені хақысында. Философияның мәнін түсіндірмелеудің негізгі типтері. Дүниетаным және философия. Философиялық ой кешу типтері. Көне үнділік мәдениетіндегі философия. Даостық философия және Конфуцийдің ілімі. Антикалық мәдениеттегі философия. Сократ, Платон, Аристотель философиясы. Орта ғасырлық мәдениеттегі философия феномені. Исламдық ортағасырлық мәдениет контекстіндегі арабтық-мұсылмандық философия. Әл-Фарабидің парасат, қоғам, ғылым, кемел адам туралы ілімдері. Қожа Ахмет Яссауидің сопылық ілімі. Жаңа Уақыт мәдениетіндегі батысеуропалық философия. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. XX ғ. – XXI ғ. қарсаңы мәдениеті контекстіндегі батыстық философия. Болмыс философиясы. Философиялық антропология. Эпистемология. Әлеуметтік философия. Мәдениет философиясы. Дін философиясы. Тарих философиясы. Білім философиясы. Оқу-білімнің аксиологиялық аспектілері. Оқу-білімдегі классикалық реализм. Глобалдық мәселелер философиясы.

^ Практикалық сабақтар: Мәдени-тарихи контекстегі философия. Философия қатаң рационалдықтың идеалы ретінде. Көне үнділік мәдениетіндегі діннің мәртебесі және оның философия қалыптасуы мен дамуына әсері. Көне Қытай мәдениетіндегі философия. «И цзин» шығармаларының негізгі мазмұны. Ренессанс пен Реформация мәдениетіндегі философия. Философия мен теология интеллектуалдық қызметтің негізгі түрлері ретінде. Білімдегі модельдеу. Өмірге бейімделу үшін оқу-білім.

Оқу процесінің нәтижелері / Қорытынды бақылау нәтижелері
^

Дүниеге дұрыс көзқарас қалыптастыру, шығармашылық ойлау қалыптастыру, өзіндік сананы дамыту, өмірдің мәнін түсіну, биік рухани құндылықтарға баулу.

Пәннің аталуы

^ Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЕTD 2102

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Тастанов Е.А.

Доцент/оқытушы

б.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ міндетті компонент

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, практикалық-15; ОСӨЖ-30; СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жаратылыстану негіздері. Экологиялық білім негіздері

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Экология ұғымы, экологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. Экологияның мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері. Қазіргі экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның орны және атқаратын ролі. Аутэкология: экологиялық факторлар. Оптимум және минимум аймақтары. Демэкология: популяция сипаттамалары, флуктуациялар және популяция санының реттелуі. Синэкология: қауымдастық ішіндегі әсерлесулердің түрлері, қауымдастықтың трофикалық құрылымы және экологиялық пирамидалар. Экожүйелердің флуктуациялары: энергия алмасуы және заттар айналымы, экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы, экологиялық сукцессиялар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Құрлықтық және сулық экожүйелердің типтері. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфераның тірі заты және оның функциялары. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Экологиялық даму проблемалары.

Мазмұны

Дәрістер: Организм жəне оның тіршілік ету жағдайлары. Экологиялық факторлар жəне олардың классификациясы. Стенобиоттық жəне эврибионттық организмдер. Организмдердің тіршілігі үшін негізгі абиотикалық факторлардың экологиялық мəні. Популяцияның статикалық сипаттамалары: популяцияның саны (тығыздығы) жəне биомассасы, жастық жəне жыныстық құрамы. Популяция тығыздығына тəуелді жəне тəуелсіз факторлар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Экологиялық қуыс: потенциалдық жəне іске асырылған экологиялық қуыс. Экожүйедегі энергия ағыны жəне химиялық элементтердің айналымы. Термодинамиканың бірінші жəне екінші бастамалары. Линдеманның энергия тасымалының 1% жəне 10% ережелері. Экологиялық пирамидалар (сандар, биомасса, энергия пирамидасы). Экожүйелердің біртұтастығы жəне тұрақтылығы, экожүйелердің тұрақтылық механизмдері. Биосфера тұжырымдамасының қалыптасуы. В.И.Вернадский биосфера жəне ноосфера туралы ілімі. Адамның экожүйедегі орны. Биосферадағы заттар айналымы.

Тұрақты дамудың стратегиясы мен принциптері. Тұрақты даму деңгейлері – жергілікті, аймақтық, ұлттық, мемлекетаралық, əлемдік деңгейлер. Қоршаған ортаны оңтайландыру – табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Жердің табиғи ресурстарының сипаттамалары: литосфера, гидросфера жəне атмосфера ресурстары. Табиғатты қорғау. Табиғатты ұтымды пайдалану, аз қалдықты жəне қалдықсыз технологиялар. Экологиялық тұрғыдан таза, альтернативті энергия көздерін пайдалану – экожүйелер мен қоғамның тұрақты дамуының маңызды құрамдас бөлігі. Адамзат қоғамының қалыптасуы мен дамуындағы табиғаттың ролі. Табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынас тарихы: негізгі кезеңдері (биогендік, аграрлық, өнеркəсіптік, ақпараттық), өзгешеліктері жəне сабақтары. Туылым мөлшеріне əсер ететін факторлар, отбасын жоспарлау əдістері. Қоршаған ортаны қорғаудың принциптері мен əдістері. Экологиялық білім мен экологиялық сауаттылықтың адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі рөлі.

Қазақстан Республикасының табиғи ортасын тұрақсыздандыру процестері, себептері мен салдарлары. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері.

^ Практикалық сабақтар: Экология – табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Негізігі тіршілік орталары, олардың сипаттамалары. Популяция – түрдің тіршілік ету формасы, популяцияның негізгі критерийлері. Негізгі биогендік элементтердің экожүйедегі айналымы. Экожүйелердің орта түзушілік рөлі жəне бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру. Биосфераның құрылысы жəне биосфера шекаралары. В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімінің Тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастырудағы бағыттаушы ролі. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері жəне қызмет атқару принциптері. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Қоршаған орта жəне тұрғындардың денсаулығы. Қазіргі заманның əлемдік экологиялық проблемалары бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімшарттар. Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары.

Қоршаған ортаның сапасы жəне тұрғындардың денсаулығы. “Үшінші əлем” проблемалары. Мешеуліктен құтылу -тұрақты дамудың өзекті мəселесі.

Оқу жұмысының нәтижелері

Экология пәнін оқу барысында студент ғаламдық, жергілікті, экологиялық жағдайларды, ҚР негізгі түсініктемелерді және жалпы экология заңдарын, табиғат қорғаудың ғылыми негіздерін білуі керек.
^ Пәннің аталуы

Әлеуметтану

Қысқартылған атауы

Alc1108

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинарлық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Қорғанова С.С.

Доцент / оқытушы:

Ф.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, семннарлық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

^ Курстың мақсаты мен міндеті: Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

Мазмұны

Әлеуметтану ғылымы туралы түсінік, пәннің мазмұны, міндеттері мен мақсаттары, қағидалары, зерттеу объектісі мен субъектілері

Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде.Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау.Қоғам - әлеуметтік жүйе ретінде Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификацияӘлеуметтік институттар мен әлеуметтік процесстер.Отбасы әлеуметтануы.Әлеуметтану ғылымының негізгі салалары.Тұлғаның әлеуметтануылық сипаттары Девиация және әлеуметтік бақылауСаяси әлеуметтануМәдениет әлеуметтануы.Экономикалық әлеуметтану.Білім әлеуметтануы.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

^ Семинарлық сабақтар Әлеуметтану ғылымы туралы түсінік, пәннің мазмұны, міндеттері мен мақсаттары, қағидалары, зерттеу объектісі мен субъектілері1)М.Вебердің социологиялық тұжырымы 2) А. Құнанбаев, Ә. Бөкейханов т.б қазақ ағартушыларының әлеуметтік көзқарастары. Әлеуметтану ғылымының негізгі салалары. 1)Девиациялық мінез құлық және әлеуметтік бақылау2) Діни экстремизм құндылықтық қайшылық ретінде3) Қақтығыстар әлеуметтануы

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студент әлеуметтің объектісі мен субъектісінің ұғымын, әлеуметтанудың алатын орнын анықтау қажет. Мәдениет пен идеологияның қарым-қатынасын әлеуметтанулық талдау. Қазақ мәдениетінің ерекшеліктерін, қазіргі жағдайдағы дәстүрлі қазақ құндылықтарының өзгеруін әлеуметтанулық талдау. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация: ұқсастықтары мен айырмашылықтарын білу. Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның әлеуметтік құрылымының даму перспективаларын білу. әлеуметтік институттардың типтерін және әлеуметтік функцияналды ролін түсіндіру.Мінез құлықты ретке келтіруші институттар отбасы және отбасылық туысқандық байланыстар . Студент тақырыпты толық игеру үшін ҚР-дағы білім жүйесін және жастар әлеуметтануын оның құрамдас бөліктерін толық меңгеруі керек.
Пәннің аталуы

Этнопедагогика

Қысқартылған атауы


Etn1205

оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстарв (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Битабаров Е.А.

Доцент / оқытушы:

п.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Педагогика тарихы», «Педагогикалық шеберлік», «Педагогикалық менеджмент және қазіргі мектепті басқару», «Этностық психология», «Психология тарихы».

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болашақ мамандарды қазіргі этнопедагогика ғылымының теориялық, әдіснамалық білімдерінің негіздерімен қаруландыру, ұлттық ерекшіліктер мен ұлттық сананың өзінділігін ескере отырып, этномәдениеттік білім беру тұжырымдамасының негізгі идеяларымен таныстыру болып табылады. Сондай-ақ, қоғамдық, экономикалық жағдайлардың динамикалық өзгеру жағдайындағы студенттердің жеке тұлғасын қалыптастыруда біртұтас педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыра білу қабілетін қалыптастыру болып табылады.

Мазмұны

Дәрістер: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі (тегі). Этнопедагогикадағы тәрбиенің мақсаты. Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт және дәстүрлері – халықтық тәрбиенің негізі. Халық педагогикасын-дағы рухани мінез-құлықтық және азаматтық, патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек және дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық және зиялылық тәрбиесі. Халық педагогикасының қазіргі қызметі. Жалпы білім беретін мекеменің оқу процесінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану.

Практикалық сабақтар: Этнопедагогика пәні, оның әдістері мен міндеттері. Этнопедагогикалық ой-пікірлердің шығу тарихы және дамуы. Жетілдірілген адам-халықтық педагогиканың мақсаты. Халық педагогикасындағы тәрбиенің әдістері, тәсілдері және құралдары. Мақал және мәтелдер халық педагогикасының шағын керіністері. Халық ертегілері - өмір оқулықтары. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салттары мен дәстүрлері. Халық педагогикасындағы рухани мінез-құлықтық тәрбиесі. Халық педагогикасындағы азаматтық, патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек тәрбиесі. Халық педагогикасындағы дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық тәрбиесі. Халық педагогикасындағы зиялылық тәрбиесі. Халық педагогикасының қазіргі қызметі. Жас ұрпақты тәрбиелеу және оқытуда халық педагогикасын пайдалану.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрі

«Этнопедагогика» курсы студенттерде этнопедагогика саласына байланысты базалық және әдiснамалық білiмдерді және оны келешек кәсiби iс-әрекетiнде кеңiнен пайдалану түсiнiгiн қалыптастыруы қажет.

Модуль аталымы

^ Жас ерекшеліктер психологиясы

Молдульдің қысқаша аталымы


ZhEP 2107

Тақырыпша

Жас ерекшелік психологиясы пәні мен міндеттері, жас ерекшелік психологиясының даму тарихы, баланың дамуындағы жас және дара ерекшеліктерінің психологиясы, оқыту психологиясы, тәрбие психологиясы, оқу-тәрбие процесіндегі қарым -қатынас психологиясы, ұстаз психологиясы.

Оқу пән курсынан оқу іс-шаралар


Тақырыптар бойынша зерттеулер, педагогикалық мәселелерді туғыза отырып, оны шешу іскерлігі, оқу-тәрбие процесімен байланыстыру, тақырып мазмұнына орай кесте мен түсініктер беру.

Семестр

4 семестр

Модульге жауапты


Қойшыбаева Н.И.

Доцент/ оқытушы

п.ғ.к, доцент;

Жұмыс тілі

Казақ тілі

Оқу жоспарымен ара қатынасы

Базалық компонент

Оқыту формасы, академиялық сағат саны

Дәріс–30сағат, практикалық –15 сағат, ОСӨЖ–45 сағат, СӨЖ– 45 сағат

Еңбек сиымдылығы

135 сағат

Кредиты/ зачетные ед иницы

3


Модуль шеңберіндегі оқыту әдісінің шарттары

^ Курс пререквизиті студенттер адамның табиғатын, өмір сүруінің мағынасын, философиялық таным қағидаларын және оның мүмкіндіктері мен шекаралы туралы түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

Білім беру мақсаты/ хабардарлылық

^ Курс мақсаты мен міндеттері

Курстың мақсаты: студенттерде бар басқару іс-әрекетінің жас ерекшелік психологиясының заңдылықтары туралы білімдерді тереңірек оқытып, үйрету, қазіргі замандағы жағдайда оқу-тәрбие процесінде педагогтің кәсіби бейнесін қалыптастырудағы психологиялық білімдердің орнын көрсету.

^ Курстың міндеті: «Жас ерекшелік психологиясы» курсын меңгеру нәтижесінде қазіргі кездегі оқу-ағарту саласындағы педагогикалық іс-әрекетті психологиялық білімдерді және тәжірибелік дағдылары қолдануды үйренеді. Бұл – болашақ мамандарға мұғалімнің оқу-тәрбие процесінің сапасы мен қарым-қатынасында жоғары жетістіктерге жетуге, сонымен қатар педагогикалық қарама-қайшылықтарды шешудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі.

Мазмұны

  1. ^ Жас ерекшелігі психологиясы пәні, міндеттері және әдістері.

Жас ерекшелік психологиясы пәні.

Жас ерекшелік психологиясының проблемалары.

Жас ерекшелік психологиясының ғылыми зерттеу әдістері

^ 2. Жас ерекшелігі психологиясыны пәні және даму тарихы.

ХІХғаырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы психология ғылы-мының салаларының даму.

Жас ерекшелігі психологиясының сасының даму тарихы

^ 3. Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдері.

Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдеріне сипаттама

Балалар жасын кезеңдерге топтастыру.

Қазақ халқының баланың жас кезеңдеріне бөлу ерекшеліктері.

^ Жас ерекшелігі психологиясының құрылымы.

Жас ерекшелігі психологиясының бөлімдері.

Жас ерекшелік психологиясының ғылымдармен байланысы.

^ 4.Психикалық дамудың заңдылықтары.

Психикалық дамудың биогенетикалық заңдылықтары.Ана құрсағындағы баланың жүйке жүйесінің қалыптасуы.

5. Нәрестелік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Нәресте жасындағы баланың дамуының психологиялық ерекшеліктері мен дамуы.Нәрестелік шақтағы қарым-қатынастың қалыптасу ерекелігі.

^ 6.Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Ерте сәбилік шақтағы ойынның ролі.

Ерте сәбилік шақтағы ойынды ұйымдастыру әдістері.

7. Ерте сәбилік шақтағы ойынның ролі.

Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуының ерекшеліктері.

1-3 жасқа дейін балалардың жүйке жүйесінің дамуы.

^ 8. Ерте сәбилік шақтағы алғашқы «Мен».

Ерте сәбилік шақтағы баланың алғашқы «Мен».

Ерте сәбилік шақтағы баланың мінез-құлықы.

9. Ерте сәбилік шақтағы ойынның түрлері мен бала психикасына әсері.

Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуындағы ойынның маңызы.

1-3 жасқа дейін балалардағы ойынның түрлері.

^ 10. Мектепке дейінгі жастағы баланың психикалық дамуы.

Мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық дамуының ерекшеліктері.

Мектепке дейінгі жастағы баланың іс-әрекетінің түрлері.

^ 11. Мектепке дейінгі балалардың тәрбиесі.

Мектепке дейінгі балалардың тәрбиесі. Ойын арқылы тәрбиелеу.

12. Мектепке дейінгі жастағы балаларды үйретудің психологиялық негіздері.

Мектепке дейінгі жастағы балаларды үйретудің психологиялық негіздері

Мектепке дейінгі баланың есі және ойлауын жетілдіру.

^ 13.Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері.

Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық даму ерекшеліктері.

Бастауыш мектеп оқушыларын еңбекке баулу.

Баланың мектепке баруына байланысты психологиялық өзгерістер.

^ 14. Кіші мектеп оқушысының таным процесітерінің дамуы.

Сабақтағы оқушылардың оқу жұмысын белсендендіру.

Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық-педагогикалық сипаттамасы.

^ 15.Кіші мектеп жасындағы балаларды үйретудің психологиялық негізі.

Кіші мектеп жасындығы балаларды үйретудің психологиялық негіздері

Мектепке дейінгі балалардың сөйлеуге, оқуға және жазуға үйрету.

Мектепке дейінгі балаларды сөйлеуге, оқуға және жазуға үйретудің жолдары.

^ 16.Кіші мектеп жасындағы балалардың тәрбиесі.

1.Кіші мектеп жасындағы балалардың тәрбиесі.

2.Кіші мектеп жасындағы балаларды үй жұмысының еңбегіне тәрбиелеу.

^ 17.Тәрбиенің әлеуметтік психлогиялық аспектісі.

Қарым – қатнас және тәрбие.Ұжым және жеке адамның дамуы.

Отбасы және тәрбие. Әлеуметтік нұсқаулардың қалыптасуы мен өзгеруі.

^ 18.Жеткіншек жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жеткіншек жасындағылардың психологиялық даму.

Жеткіншек жасындағылардың жеке тұлға ретінде даму статусы.

Жеткіншек жасындағылардың автономияға ұмтылуы.

Жеткіншек мінезіндегі акцентуациясына әсер ететін фактор.

^ 19.Жеткіншектік жастағы "Дағдарыс"мәселесі.

Жеткіншек жасындағы «дағдарыс» мәселелері

Жеткіншектік жастағы жетекші іс-әрекет

Жеткіншектің танымдық процестерінің дамуы

^ 20.Жеткіншек жасындағы балалардың тәрбиесі.

Жеткіншек жасындағы балалардың тәрбиесі.

Мектептегі жоғарғы класс оқушыларының тәрбиесі.

21.Жасөспірімдік жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жасөпірімдік шақтың психологиялық даму ерекшеліктері.

Ерте жасөспірімдік кезең. Жасөпірімнің шақтың моральдік қалыптасуы мен даму. Жасөспірімнің өзiн-өзi тәрбиелеудегі психологиялық мәселелері.

^ 22.Жасөспірім жасындағы балалардың тәрбиесі.

Жасөспірімдік жасындағы балалардың тәрбиесі.

Ғылыми көпшілік ақпараттары мен мәдениет жетістіктері арқылы тәрбиелеу.Жасөспірімнің өзін-өзі тәрбиелеу.

^ 23.Жасөспірімдік жастағы жеке басты қалыптастыру факторлары.

Жасөспірімдік жастағы жеке басты қалыптастыру факторлары.

Жасөспірімдік шақтағы өзара жеке бастық қарым-қатынас.

^ 24.Жасөспірімдік кезеңдегі жетекші іс-әрекет.

Жасөспірімдік кезеңдегі жетекші іс-әрекет.

Жасөспірімдік кезеңдегі мамандыққа икемділігін анықтау әдістемесі.

^ 25.Оқыту психологиясы.

Оқыту психологиясы. Оқу және ұғыну процестерінің өзіндік сипаты

Құбылыстардың өзара байланысын түсіндіру жолдары

26.Тәрбие психологиясы.

Баланы оқыту-тәрби процесінде жетілдірудің психологиялық жолдары.

Бағаның жеке тұлға ретінде дамуына бағаның психологиялық-педагогикалық мәні.

Баланың психологиялық дұрыс қалыптасуына бағаның жағымды және жағымсыз жақтары.

Бағалаудың психологиялық –педагогикалық талапқа сай келуі.

^ 27.Педагогикалық-психологиялық баға.

Тәрбие психологиясы. Оқушыға моральдық тәрбие бер-удің психологиялық сипаты. Оқушыны қолайлы әдет пен мінездерге тәрбиелеу.

28.Ұстаз психологиясы.

Ұстаз психологиясы. Сабақта оқушылырмен қарым-қатынас жасаудың ерекшеліктері мен сипаты.Педагог мамандығына лайықты психологиялық-педагогикалық сапалар.

^ 29.Педагогтың жеке тұлғасы.

Педагогтің жеке тұлғасы. Педагогтің жалпы және арнайы қабілеті

Педагог қызметінің жеке стилі.

30.Педагогикалық ұжымға басшылық

Қазіргі қоғамдағы ұстаздың орны мен қызметі.

Ұстаздың жеке басына психологиялық талаптар.

Ұстаздың жалпы және арнайы қабілеттері.

Ұстаздық қызметінің индивидуальдық /жекелік/ стилі.

Оқу іс ірекетінің нәтижесі-қорытынды тексеру формасы


Берілген пән бойынша қазіргі кездегі баланың жас ерекшелігі психологиясының теориялық және методологиялық мәселелерін қарастырып, жас ерекшелігі психологиясының ғылымының негізгі қағидалары және категорияларымен танысып, жеке адамның дамуы мен психологиялық дара ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу-тәрбие процесінің субъект, субъектілік қарым-қатынастағы мұғалім мен оқушының психологиялық өзара іс-әрекет аспектісіне ерекше назар аударылып, «Жас ерекшелігі психологиясының» курсын меңгеру нәтижесінде қазіргі кездегі оқу-ағарту саласындағы педагогикалық іс-әрекетті психологиялық білімдерді және тәжірибелік дағдылары қолдануды үйреніп, болашақ мамандарға мұғалімнің оқу-тәрбие процесінің сапасы мен қарым-қатынасында жоғары жетістіктерге жетуге, сонымен қатар педагогикалық қарама-қайшылықтарды шешудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі.
залишити коментар
Сторінка4/11
Дата конвертації04.03.2012
Розмір2.84 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх