Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України


Схожі
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать

Міністерство освіти і науки УкраїниПолтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


Факультет економіко-інформаційних технологій та управління


Інформаційний пакет


European credit transfer system (ESTS)


Напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

Спеціальність 6.050100 „Облік і аудит”


Полтава

2006


Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2005, - с.


Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з формальних питань щодо прийому студентів, в т.ч. іноземних; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; викладацького складу; тривалості навчання; форм та методів навчання; оцінювання в системі ESTS та кредитно-модульній системі організації навчального процесу; мови навчання.


Розробники: декан факультету економіко-інформаційних технологій та управління, к.т.н., доцент Пенц В.Ф., завідувач кафедри обліку і аудиту, к.т.н., доцент Щур О.В.


Затверджено вченою радою факультету економіко-інформаційних технологій і управління ПолтНТУ

„21„ червня 2006 р., протокол №10


Відповідальний за випуск: заступник декана факультету економіко-інформаційних технологій і управління, к.т.н., доцент Міщенко Р.А.


^ Зміст інформаційного пакету


Вступ – що таке ESTS

І. Навчальний заклад

А. Назва й адреса

Б. Академічний календар

В. Координатор ESTS від навчального закладу

Г. Загальний опис закладу

Д. Процедура допуску до навчання

ІІ. Загальна практична інформація

А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів на навчання

Б. Як потрапити до навчального закладу

В. Вартість проживання

Г. Забезпечення житлом

Д. Здоров’я і страхування:

Медичне обслуговування

Студенти з особливими проблемами

Страхування

Е. Умови навчання:

Бібліотека

Умови для навчання

Є. Інша практична інформація

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

ІІІ. Факультет економіко-інформаційних технологій і управління

А. Загальний опис факультету

Б. Ступенева структура:

Кваліфікація (освітня та професійна)

Діаграма структури програми навчання

В. Індивідуальні розділи програми навчання:

 1. Ідентифікація

 2. Опис

 3. Рівень

 4. Розділи програми (обов’язкові чи факультативні)

 5. Викладацький склад

 6. Тривалість навчання

 7. Форми та методи навчання

 8. Оцінювання

 9. Мова навчання

ІV. Словник термінології


Вступ


Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – це система, яка створена, для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними так і іноземними навчальними закладами.

Європейська система накопичення кредитів покликає забезпечити прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми і види навчання, дає можливість отримувати різні ступені (бакалавр – магістр), дозволяє надати студентам кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого навчального закладу тощо.

В системі ECTS – КМСОНП всі навчальні програми виражені в академічних кредитах.

^ Кредити ECTS відображають загальне навантаження студента при вивченні певного курсу або якоїсь його частини (блоку). Вони також визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає даний курс (або блок курсу) у ВНЗ, що визначає кредити.

Кредити:

є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;

даються лише за успішності досягнення у навчанні;

даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані іншим ВНЗ;

в основі мають число 60, що є еквівалентом одного року навчання за денною формою.

Система ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил застосування всіх її складових:

 • кредитів ECTS;

 • шкали оцінювання;

 • угоди про навчання;

 • інформаційних пакетів;

 • академічної довідки оцінювання знань студента (додатка до диплому).

У рамках Болонського процесу перший цикл навчання (3 або 4 роки навчання) дорівнює 180-240 кредитам. Другий цикл – (1 або 2 роки постбакалаврського навчання) дорівнює 60-120 кредитам.

В Україні ECTS реалізується під назвою кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та системи рейтингового оцінювання знань студентів (змістових освітніх одиниць – залікових кредитів).

^ Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

^ Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ECTS, національною системою і 100-бальною шкалою ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.


^ Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS

з національною системою оцінювання в Україні та ПолтНТУ
Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які за- звичай успішно досягають відповідної оцінкиВизначення

Оцінки


за національною системою


за системою

ПолтНТУ

А

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

25

^ Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками


4

(добре)

82-89

С

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків


3

(задовільно)

69-74

Е

10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

FX

-

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як перескладати


2

(незадовільно)

35-59

F

-

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34


^ Угода про навчання між студентом і ВНЗ

Форма угоди наведена у додатку 1.

Таким чином українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації.

Полтавський національний технічний університет розпочав впроваджувати елементи ECTS – КМСОНП з 20 жовтня 2004 року (наказ МОН України від 20.10.2004 р. № 812).

І. Навчальний заклад


А. Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Першотравневий проспект, 24

м.Полтава

Україна

36011

тел./факс (053-22)2-28-50 (приймальня)

е-mail:rector@pntu.poltava.ua


Б. ^ Академічний календар


Кален місяць

Осінній

семестр

вересень жовтень листопад грудень січень

Весняний семестр

лютий березень квітень травень червень липень серпень

Номер

тижня

Осінній

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Весняний семестр

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Б А К А Л А В Р А Т

1-й курс

Осінній

семестр
к


к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

2-й курс

Осінній

семестр
к


к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

3-й курс

Осінній

семестр
к


к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

4-й курс

Осінній

семестр
к


к

Весняний семестр


п

п

п

ДА

ДА
Позначення :  – тиждень аудиторних та індивідуальних занять;

П – практика;

КЕ – кваліфікаційні екзамени;

МП – магістерська практика;

ДА – державна атестація;

К – канікули


Початок занять - з 1 вересня. Кінець занять – перша половина липня.

Навчання проводяться за двома семестрами.

Організований наскрізний модульний контроль знань.


^ В. Координатор ECTS від університету


Васильєв Анатолій Володимирович – перший проректор ПолтНТУ, к.т.н., доцент

тел. (053-22)7-38-40

е-mail:rector@pntu.poltava.ua


З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі, з 9 до 17 години за Київським часом.

У разі відсутності координатора його заміщують:

^ Ліберний Віктор Григорович – начальник навчального відділу

тел. (053-22)2-16-03

Пашинський Віктор Антонович – завідувач кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, д.т.н., професор, голова науково-методичної ради університету

тел. (053-22)2-77-20


^ Г. Загальний опис університету


Навчальний заклад засновано у 1930 році, як Полтавський інститут сільськогосподарського будівництва.

У 1934 році інститут було перейменовано в Полтавський інститут інженерів сільськогосподарського будівництва.

У 1961 році інститут перейменовано в Полтавський інжнерно-будівельний інститут.

У 1994 році інститут акредитовано Державною акредитаційною комісією Міносвіти України у повному обсязі за ІV рівнем акредитації зі зміною статусу і назви на Полтавський технічний університет.

У 1997 році університету змінено статус і назву на Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

У 2002 році університету надано статус національного і він має назву Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

У структурі університету 7 факультетів, 40 кафедр, на яких навчається понад 9 тисяч студентів за 25-ма спеціальностями і 4-ма спеціалізаціями.

Навчання студентів забезпечують 460 науково-педагогічних працівників, в складі яких 10% докторів наук, професорів і понад 70% кандидатів наук, доцентів.

До структури університету входять Центр післядипломної освіти, відділення довузівської підготовки, у тому числі для іноземних громадян. Центр із сертифікації продукції, послуг і систем якості.

Університет черговий раз у 2005 році акредитовано найвищим ІV акредитаційним рівнем.


Напрями підготовки фахівців


 1. Мистецтво (бакалаври/магістри)

 2. Економіка і підприємництво (бакалаври/магістри)

 3. Менеджмент (бакалаври/магістри)

 4. Екологія (бакалаври/магістри)

 5. Прикладна математика (бакалаври/магістри)

 6. Інженерна механіка (бакалаври/магістри)

 7. Гірництво (бакалаври/магістри)

 8. Будівництво (бакалаври/магістри)

 9. Електромеханіка (бакалаври/магістри)

 10. Водні ресурси (бакалаври/магістри)

 11. Архітектура (бакалаври/магістри)


Пріоритетні напрями наукової діяльності:


Вивчення внутрішніх і міжмолекулярних взаємодій в газах, рідинах і розплавах;

Структурні особливості, фазові перетворення, рухливість атомів, адсорбованих на монокристалах тугоплавких металів;

Удосконалення існуючих і розробка нових видів конструкцій (залізобетонних, кам’яних, дерев’яних фундаментів) та методів їх розрахунку на основі подальшого вивчення їх напружено-деформованого стану та властивостей матеріалів і ґрунтів. Розробка рекомендацій для внесення в будівельні норми і правила;

Обстеження існуючих будинків і споруд та розробка пропозицій і проектів , щодо їх посилення або рекомендацій по забезпеченню надійності експлуатації;

Шляхи поліпшення соціально-естетичного й екологічного стану сіл в умовах розвитку фермерських господарств;

Механізація трудомістких технологій і процесів у будівельному виробництві і будівельній індустрії;

Екологічні проблеми водних ресурсів і повітряного середовища Полтавського регіону та шляхи їх вирішення;

Розробка ефективних засобів і обладнання для виготовлення будівельних конструкцій із залізобетону;

Створення енерго- та ресурсозберігаючих будівель і споруд та засобів і технологій виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;

Створення і удосконалення систем управління охороною праці у

виробництво.


За роки незалежності України науковцями університету отримано 121 патент України на винаходи.


^ Д. Процедура допуску до навчання


 1. Термін подачі заяви.

Заяви на ім’я ректора з прохання абітурієнта прийняти документи для навчання приймаються:

  • на підготовче відділення Центру до вузівської підготовки і післядипломної освіти – до 15 листопада;

  • на фінансово-економічний факультет – до 2 серпня.


2. Строки і останні терміни реєстрації і подання документів

Терміни подачі заяв та документів на денну форму навчання з 15 червня по 26 серпня.

Вступні випробування та співбесіди на платні умови навчання починаються з 20 червня.

Зарахування на навчання проводиться до 30 серпня.

Абітурієнти, які вступають на напрям „Прикладна математика”, проходять вступні випробування з математики та української мови.

Прийом до університету здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.


^ 3. Підготовча програма.

Підготовка іноземних громадян до вступу в університет здійснюється на підготовчому відділенні Центру довузівської підготовки і післядипломної освіти; здійснюється на умовах контракту за платною формою навчання.

Вступники подають такі документи:

а)  анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в)  документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г)  медичний сертифікат про стан здоров’я засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україні;

д)  страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е)  копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм.;

ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в пунктах „б”, „г”, „е” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Робота підготовчого відділення денної форми навчання організується за графіком:

 • прийом заяв та проведення співбесід – до 15 листопада;

 • зарахування – до 20 листопада;

 • початок навчання – 20 листопада;

 • тривалість навчання – 30 тижнів.

З іноземними громадянами, що вступають на технічні спеціальності, проводяться співбесіди з математики і фізики, на економічні спеціальності – з математики і географії, на спеціальності природокористування – з математики і хімії (біології).

Іноземні громадяни, слухачі підготовчого відділення за результатами випускних іспитів одержують свідоцтва про закінчення Центру до вузівської підготовки.

Іноземні громадяни зараховуються на перший курс згідно з правилами прийому в університет.


^ 4.Лінгвістичні вимоги та рівень мовної майстерності.

Лінгвістичні вимоги, включаючи рівень мовної майстерності, які рекомендується чи вимагається, завірені посвідчення про набуті навички і проходження курсів мовної підготовки чи здачу тестів і т.ін.

Початкове знання української мови при вступі на підготовче відділення не обов’язкове. Під час навчання на підготовчому відділенні іноземні громадяни вивчають українську мову. Оцінка рівня мовної підготовки проставляється у свідоцтві про закінчення навчання.


^ 5.Інформація щодо фінансових витрат студентів.

Вартість реєстрації паспорта іноземного студента становить близько 50 грн. ($ 10). Вартість проживання для іноземних студентів в гуртожитках університету становить від 60 грн. ($ 12) до 100 ($ 20) на місяць в залежності від умов проживання.

Витрати на харчування, дозвілля та культурні програми складають до 700 грн. ($ 130) на місяць. Медичне страхування – від 500 ($ 130).


ІІ Загальна практична інформація


А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів.

Вищі навчальні заклади, які мають дозвіл (ліцензію) на проведення відповідної освітньої діяльності, здійснюють набір іноземних громадян на навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України (МОНУ).

Видача іноземцям запрошень на навчання здійснюється МОНУ, а також вищими навчальними закладами у порядку, встановленому міністерством.

Для в’їзду в Україну у період з 15 серпня до 15 листопада підставою для оформлення в’їздної візи з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, в інші терміни – оригінал відповідного запрошення та клопотання МОНУ про надання візової підтримки.

До навчального закладу приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

Іноземці подають до вищого навчального закладу такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержаних з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в)  документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г)  медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

д)  страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е)  копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм.;

ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в пунктах „б”, „г”, „е” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Реєстрація національного паспорта іноземця (документа, що його замінює), який прибув в Україну з метою навчання, проводиться в органах внутрішніх справ на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення МОНУ.

Звернення подається до органу внутрішніх справ не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем для реєстрації національного паспорта (документа, що його замінює) до навчального закладу. Навчальний заклад, який здійснює прийом іноземців на навчання, несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні.

Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток. Після закінчення навчального закладу чи дострокового припинення навчання іноземці мають виїхати з України на батьківщину протягом одного місяця.

залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації04.03.2012
Розмір1.78 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх