Програма секції української та зарубіжної літератур відділення мистецтвознавства та філології шкільного унт 8 9 класи icon

Програма секції української та зарубіжної літератур відділення мистецтвознавства та філології шкільного унт 8 9 класи


Схожі
Модульна робоча програма з курсу усна народна поетична творчість для спеціальності 030500...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української...
Модульна робоча програма з курсу історія англійської літератури ( XVII xviii століття) для...
Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації...
Програма профільного курсу. 10-11 класи Пояснювальна записка...
Програма з української літератури для 10-12 класів. Філологічний напрям...
Програма для музичної школи...
Методичні вказівки з української І зарубіжної культури...
Філології та мистецтвознавства контрольні завдання з української мови та літератури....
В.І. Сподарець завідувач кафедри української філології...
Української та рідних мов І літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами...Загрузка...
скачать


Міністерство освіти і науки України


Мала академія наук


Полтавське обласне відділення МАН


Лохвицька філія МАН


Секція української та зарубіжної літератур


МАН: підготовка науково-дослідницьких робіт літературознавчого характеру.


Програма секції української та

зарубіжної літератур

відділення мистецтвознавства та філології шкільного УНТ

8 – 9 класи


Укладач:

В.І. Погрібняк, заступник директора школи з навчальної роботи, Відмінник освіти України, учитель – методист вищої категорії зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи №2 м. Червонозаводського

Лохвицького району


Лохвиця

2007


^ Затверджено методичною радою школи

(протокол №5 від 31.05.2005 р.)


Укладач: В.І. Погрібняк, заступник директора школи з навчальної роботи, Відмінник освіти України, учитель – методист вищої категорії зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи №2 м. Червонозаводського Лохвицького району


Рецензент: ^ Ю.М. Погрібняк, старший учитель вищої категорії української мови і літератури, керівник секції української літератури шкільного УНТ середньої загальноосвітньої школи №2 м. Червонозаводського Лохвицького району.


^ Погрібняк В.І.

МАН: підготовка науково-дослідницьких робіт літературознавчого характеру.

Посібник містить програму спецкурсу для підготовки науково-дослідницьких робіт у секції української і зарубіжної літератур шкільного УНТ, а також орієнтовне календарне планування та рекомендовану літературу.

Програма пройшла апробацію.

Для вчителів-словесників, керівників шкільних УНТ


Пояснювальна записка

Розбудова національної освіти в Україні, її докорінне реформування викликають необхідність відтворення та розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу. Це зумовлено рядом обставин.

По-перше, в умовах демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин відбуваються значні зміни в суспільній свідомості, а тому вагомого значення набуває формування гармонійно розвиненої особистості.

По-друге, ринкові відносини та нові форми розбудови держави потребують виховання молодої людини, конкурентноспроможної в будь-якій галузі науки, техніки, культури.

Тому проблема формування елітарної молоді, здатної адаптуватися до життя в умовах ринкової економіки, спроможної збагатити творчий, інтелектуальний потенціал держави, набуває важливого значення.

^ Мета курсу ― оволодіння знаннями про науково-дослідницьку роботу в галузі української та зарубіжної літератури, формування вмінь та навичок організовувати цю роботу, поглиблення знань про літературу як особливий вид мистецтва, його структуру й багатство виражальних засобів, про процеси, що відбуваються у царині мистецтва слова; вироблення навичок аналізу художнього твору з урахуванням індивідуального стилю автора в контексті відповідної історичної епохи та з позиції сучасного читача; розвиток творчого, самостійного мислення, формування естетичних смаків учнів на основі глибинного розуміння процесів, що відбуваються в українській та світовій літературі.


^ Завдання курсу:

 • ознайомити з основними видами дослідницьких робіт (доповідь, теза,

літературний огляд, рецензія, наукова стаття, науковий звіт, реферат, проект);

 • дати пояснення методології наукової творчості (аспект, гіпотеза, ідея, метод дослідження, предмет дослідження);

 • систематизувати та поглибити знання про методи наукового пізнання, про застосування логічних законів і правил;

 • дати поняття про основні елементи теорії літератури;

 • систематизувати і поглибити знання про літературний процес загалом і його складники зокрема;

 • навчити школярів орієнтуватись у складних питаннях теорії літератури, глибоко та правильно аналізувати художні твори;

 • виробити вміння розрізняти засоби виразності (тропи, стилістичні фігури), форми римування, віршові розміри;

 • орієнтуватися в царині літературних родів і жанрів, напрямів і течій;

 • підготувати учнів до самостійної дослідницької роботи.

Програма складається з окремих тематичних блоків, вивчення яких розподілено на два навчальних роки. Для восьмикласників пропонується матеріал першого розділу «Підготовка учнів до написання науково-дослідницьких робіт», присвячений методології підготовки учнів до написання робіт.

Другий розділ «Задоволення потреб учнів у професійній орієнтації» розрахований на дев’ятикласників і передбачає оволодіння ними теоретичними і практичними знаннями з теорії української і зарубіжної літератур понад обсяги навчальних програм, розвиток їхніх інтересів і нахилів до наукових досліджень.

Програма передбачає творчий підхід учителя до проведення занять, тому серед них повинні переважати активні форми та тренувальні вправи творчого характеру,

заняття з використанням мультмедійних технологій.

Значну увагу слід приділити міжпредметним зв’язкам та зіставленню літературних і мистецьких явищ, що можна здійснити на матеріалі курсів української та зарубіжної літератур.

Кожен розділ слід завершувати практичним заняттям, на якому відпрацьовуються вміння і навички з вивчених тем, що дасть змогу поступово сформувати навички дослідницької роботи, повного і глибокого аналізу літературного твору і явища.

До програми додається орієнтовне календарно-тематичне планування курсу та список літератури, яку вчитель може використати під час підготовки до занять.


Зміст навчального матеріалу та рекомендації щодо навчальних досягнень учнів.

8 клас

Усього ― 35 годин; на тиждень ― 1 год.;

вивчення основ теорії― 20 год.;

підсумкове заняття ― 1 год.;

практичні заняття ― 14 год.

1. Вступ (2 год.)

Завдання курсу.

Положення про Малу академію наук учнівської молоді.

Загальні положення написання наукових досліджень у системі МАН.

Види наукових досліджень: дослідницькі та реферативні.

Види наукових досліджень із літератури: літературознавчі, бібліографічні, краєзнавчі, історичні, мистецтвознавчі.

2. Критерії теми наукового дослідження: актуальність, новизна і перспективність; наявність джерельної бази; доступність пізнавальним можливостям учнів, відповідність їхнім віковим інтересам і потребам. (1 год.)

3. Підготовка до написання наукових досліджень літературознавчого характеру: вибір теми, робота над планом дослідження, укладання бібліографії з теми наукової роботи, опрацювання літературних джерел за темою дослідження. (3 год.).

4. Науково-популярні видання, енциклопедії, словники, наукові праці, критичні статті. Бібліографічні довідники. Робота з літературними джерелами.

Види читань: оглядове, повільне, вибіркове, повторне, коментоване, перерване, швидке. (2 год.).

5. Структура наукового дослідження.

Методологія наукової творчості.

Основні поняття науково-дослідницьких робіт: аспект, гіпотеза, ідея, метод дослідження, наукова тема, наукове дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження. (2 год.)

6. Методи наукового пізнання: спостереження, порівняння, експеримент, абстрагування, аналіз і синтез, історичний метод, метод пізнання від абстрактного до конкретного. (1 год.)

7. Пошук інформації. Види інформації: оглядова, реферативна, сигнальна, довідкова. (2 год.)

8. Методи дослідження: теоретичні, емпіричні.

Метод проектів. Види проектів: дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практичні. Етапи роботи над проектом. Основні вимоги до проекту. (3 год.)

9. Стилі мовлення. Науковий стиль. Різновиди наукового стилю: власне науковий, науково-популярний, науково-публіцистичний, науково-навчальний. Ознаки наукового стилю. Терміни. (2 год.)

10. Ораторський підстиль як різновид публіцистичного стилю. Публічний виступ і культура мовлення. Жанри публічних виступів: бесіда, доповідь, лекція, промова, репортаж. Компоненти публічного виступу: жести, міміка, темп мовлення, тембр голосу. (3 год.)

11. Критерії оцінювання наукового дослідження: актуальність та складність теми дослідження, наукове та практичне значення роботи, повнота викладу матеріалів дослідження; аналіз творів в єдності їх ідейно-естетичної сутності, емоційно особистісне сприйняття аналізованих творів; уміння зіставляти, узагальнювати; обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків, самостійність і творчий характер дослідження, грамотне оформлення наукового дослідження, науковий стиль викладу матеріалу, уміння користуватися довідковою літературою, наявність посилань на використані джерела. (3 год.)

12. Захист наукової роботи. Композиційне оформлення промови. Критерії оцінювання захисту:

 • аргументоване доведення наукової проблеми;

 • чіткість, логічність, лаконізм викладу матеріалу;

 • літературна ерудиція і грамотність;

 • використання наукової термінології;

 • вільне володіння матеріалом дослідження;

 • культура мовлення під час виступу;

 • повнота, вичерпність відповідей;

 • якість та доцільність використання наочних матеріалів дослідження (схеми, таблиці, діаграми, мультимедійний супровід тощо);

 • активна кваліфікована участь у дискусії. (2 год.)

13. Основи комп’ютерної грамотності.

Основи алгоритмізації та програмування. Можливість спільного використання різних програм: текстових редакторів,

алгоритмів. (3 год.)

14. Мультимедійні технології. Електронна Інтернет – технологія. Основні логічні прийоми. (4 год.)

15. Вимоги до оформлення списку використаних джерел. Відомості про літературні джерела: назва, автор, місце видання, видавництво, тощо. (1 год.)

16. Підсумкове заняття. (1 год.)


Рекомендації щодо основних знань і умінь слухачів спецкурсу

першого року навчання.

Учні повинні знати:

 • загальні положення написання наукових досліджень, їхні види;

 • критерії теми наукового дослідження;

 • структуру наукового дослідження;

 • методи наукового пізнання та методи дослідження;

 • особливості наукового стилю;

 • критерії оцінювання наукових досліджень;

 • основи комп’ютерної грамотності.

Учні повинні вміти:

 • робити літературознавчі дослідження;

 • вибрати тему дослідження;

 • працювати з науково-популярними виданнями;

 • складати структуру наукового дослідження;

 • складати алгоритми пошуку інформації;

 • складати проекти;

 • робити повний стилістичний аналіз тексту;

 • захищати наукові дослідження.Зміст навчального матеріалу та рекомендації щодо навчальних досягнень учнів.

9 клас

Усього ― 35 годин; на тиждень ― 1 год.,

вивчення основ теорії ― 20 год.,

підсумкове заняття ― 1 год.,

практичні заняття ― 14 год.

1. Вступ (3 год.)

Література як мистецтво слова. Людина як головний предмет зображення в літературі.

Способи зображення життєвих явищ у літературному творі.

Художній образ та літературний тип. Зміст і форма художнього твору. Ідея художнього твору.

Проблематика та конфлікти у художньому творі.

Література і час.

2. Композиція художнього твору.

Композиція зовнішня і внутрішня. Конфлікт у художньому творі та його різновиди.

Сюжет та його елементи. Багатосюжетність. Позасюжетні елементи.

Фабула і сюжет художнього твору. (3 год.)

3. Тропи. Тропи прості й складні.

Епітет. Порівняння. Його різновиди. Психологічний паралелізм. Метафора, її різновиди. Метонімія. Парабола. Символ і його роль у художньому творі. (4 год.)

4. Поетичний синтаксис.

Стилістичні фігури як засіб увиразності поетичної мови. Інверсія. Антитеза.

Анафора та епіфора. Симплока. Риторичні фігури. Асиндетон і полісиндетон. Алітерація й асонанс як засоби звукового оформлення тексту. (3 год.)

5. Теорія віршування. Поняття про віршовий ритм, стопу. Віршові розміри. Пірихій, спондей, бакхій. Цезура. (2 год.)

6. Римування. Основні види римування.

Поняття про строфу. Види строф. Поняття про сонет. Ознаки класичного сонету. Поняття про верлібр. (3 год.)

7. Поняття про літературні роди: лірику, епос, драму. Ліро-епічні твори. Малі, середні, великі епічні твори.. Жанрові різновиди епічних творів. (4 год.)

8. Лірика. Особливості ліричних творів. Види ліричних творів за тематикою та жанрами. (4 год.)

9. Літературні стилі та напрями.

Стиль доби. Літературний процес та стиль. ( 1 год.)

10. Класицизм. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм.

Модернізм. Неоромантизм. Неокласицизм. Символізм. (2 год.)

11.Імпресіонізм. Експресіонізм. Неореалізм.

Футуризм. Сюрреалізм.

Постмодерн. Особливості розвитку сучасної української і

світової літератури, її стильове та жанрове розмаїття. (2 год.)

12. Підсумкове заняття. (1 год.)


Рекомендації щодо основних знань і умінь слухачів спецкурсу

другого року навчання.

Учні повинні знати:

 • значення літературних понять курсу;

 • роль стилістичних фігур у творі;

 • ознаки класичного сонета;

 • основні риси епічних творів;

 • основні риси ліричних творів;

 • характерні ознаки стилів;

 • особливості стилів.

Учні повинні вміти:

 • вирізняти проблеми й конфлікти в художньому творі;

 • аналізувати й оцінювати літературні твори;

 • розрізняти стилістичні фігури;

 • використовувати теоретичні знання для аналізу літературного твору;

 • визначати належність твору до того чи іншого літературного роду, виду, стилю;

 • знаходити в текстах характерні риси різних стилів;

 • аналізувати твори в їх ідейно-художній єдності;

 • зіставляти твори різних стилів і течій.Орієнтовне календарно-тематичне планування занять спецкурсу

8 клас

^ 35 год., 1 год. на тиждень


№ п/п

Дата

З м і с т з а н я т т я

Кількість годин

1
1. Вступ. Загальні положення написання наукових досліджень у системі МАН

1

2
Практичне заняття №1. Міні-дослідження різних видів. Вибір одного виду дослідження для наукової роботи.

1

3
2. Критерії теми наукового дослідження

1

4
3. Підготовка до написання наукових досліджень літературознавчого жанру

3

5
Практичне заняття №2. Вибір теми дослідження. Складання плану наукової роботи. Укладання бібліографії з теми.

1

6
4. Науково-популярні видання. Робота з літературними джерелами. Види читань

1

7
^ Практичне заняття №3. Робота з літературними джерелами. Записи опрацьованих джерел. Порівняння та зіставляння прочитаного з іншими джерелами.

1

8
5. Структура наукового дослідження.

Визначення об’єкта і предмета дослідження.

Методологія наукової творчості.

1

9
Практичне заняття №4. Складання структури наукового дослідження. Визначення основних понять наукового дослідження.

1

10
6. Методи наукового дослідження.

1

11
7. Пошук інформації. Види інформації

1

12
Практичне заняття №5. Збір та уточнення інформації. Обговорення альтернатив

1

13
8. Методи дослідження. Метод проектів.

2

14
Практичне заняття №6. Складання проектів у парах. Захист проектів.

1

15
9. Стилі мовлення. Науковий стиль.

1

16
Практичне заняття №7. Аналіз текстів різних стилів.

1

17
10. Ораторський підстиль як різновид публіцистичного стилю.

1

18
Практичне заняття №8. Читання і переказ наукового тексту. Прослуховування аудіотекстів різних стилів.

1

19
^ Практичне заняття №9. Повний стилістичний аналіз тексту.

1

20
11. Критерії оцінювання наукових досліджень

2

21
Практичне заняття №10. Оцінювання раніше написаних робіт

1

22
12. Критерії оцінювання захисту наукової роботи.

1

23
Практичне заняття №11. Захист міні - досліджень

1

24
13. Основи комп’ютерної грамотності.

Основи алгоритмізації та програмування.

2

25
Практичне заняття №12. Складання алгоритмів пошуку інформації.

1

26
14. Мультимедійні технології. Електронна Інтернет – технологія. Основні логічні прийоми.

2

27
Практичне заняття № 13. Знайомство з електронною Інтернет – технологією.

1

28
Практичне заняття №14. Інтернет. Пошуки інформації.

1

29
15. Оформлення списку використаних джерел.

Практичне заняття №15. Оформлення списку використаних джерел.

1

30
16. Підсумкове заняття

1


Орієнтовне календарно – тематичне планування занять спецкурсу

9 клас

^ 35 год., 1 год. на тиждень


№ п/п

Дата

З м і с т з а н я т т я

Кількість годин

1
1. Вступ. Література як мистецтво слова.

Художній образ та літературний тип

2

2
^ Практичне заняття №1. Визначення художніх образів: теми твору чи тематики творів, їх мотивів, ідеї твору, їх проблем і основних конфліктів творів, що вибрані для наукового дослідження.

1

3
2. Композиція художнього твору.

2

4
Практичне заняття №2. Визначення особливостей композицій конкретних творів різних родів і видів літератури.

1

5
3. Тропи.

2

6
Практичне заняття №3. Визначення тропів у досліджуваних творах.

1

7
Практичне заняття №4. Визначення ролі тропів і символів у художніх творах.

1

8
4. Поетичний синтаксис.

2

9
^ Практичне заняття №5. Визначення особливостей поетичного синтаксису на прикладі вибраних літературних творів і уривків із них.

1

10
5. Теорія віршування.

1

11
Практичне заняття №6. Визначення віршових розмірів вибраних творів, особливостей їх рим.

1

12
6. Римування.

2

13
Практичне заняття №7. Визначення типу римування, , видів і особливостей поетичних строф у досліджуваному матеріалі.

1

14
7. Поняття про літературні роди.

2

15
^ Практичне заняття №8. Визначення жанрового різновиду досліджуваних епічних творів.

1

16
Практичне заняття №9. Аналіз епічних творів, що поєднують жанрові ознаки різних творів.

1

17
8. Лірика.

2

18
Практичне заняття №10. Аналіз досліджуваних ліричних творів

1

19
Практичне заняття №11. Аналіз особливостей тематики досліджуваних ліричних творів

1

20
9. Літературні стилі та напрями.

Стиль доби. Літературний процес та стиль

1

21
10. Класицизм. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. Модернізм. Неоромантизм. Неокласицизм. Символізм. .

2

22
Імпресіонізм. Експресіонізм. Неореалізм. Футуризм. Сюрреалізм. Постмодерн. Особливості розвитку сучасної української і світової літератури, її стильове та жанрове розмаїття

2

23
^ Практичне заняття №12. Аналіз літературного твору з погляду його стилістичних особливостей.

1

24
^ Практичне заняття №13. Компаративний аналіз творів різних літератур і різних стилів.

1

25
^ Практичне заняття №14. Обробка і критичний аналіз результатів досліджень

1

26
Підсумкове заняття

1Список літератури


 1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. ― К.: Видавничий дім

«Шкільний світ», 2003.

 1. Антонич Б. Між змістом і формою. Твори. ― К.: Дніпро, 1998.

 2. Гончарень С. Український педагогічний словник. ― К.: Либідь, 1997.

 3. Ґурржій А., Орлова І., Шут М., Самсонов В. Засоби навчання ЗОНЗ: Навчальний посібник. ― К.: ВІПОЛ , 2001.

 4. Дереклеева Н. Научно-исследовательская работа в школе.― М.: Вербум –

М, 2001.

 1. Затонский Д. Закономерно ли возникновение постмодернизма? (К вопросу о цикличности развития искусства). Ж-л «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», 2002, № 5 – 6.

 2. Клименюк А., Калита А., Бережна А. Методологія і методика педагогічного дослідження: Постановка, мета і завдання дослідження: Навчальний посібник. ― К., 1988.

 3. Кочерга О. Розвиток творчих здібностей дитини. ― К.: Навчальні посібники, 1998.

 4. Літературознавчий словник – довідник. ― К.: Видавничий центр «Academia», 1997.

 5. МАН: Підготовка науково-дослідницьких проектів. Методичні поради

(Автор – упорядник М. Голубенко). ― К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2005.

 1. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів (посібник)». ― К.: Інтелект, 2003.

12. Невінчана Н. Теорія літератури в школі: У 2-х ч. ― К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. ― Бібліотека «Шкільного світу».

 1. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вузів. ― К.: ВПЦ «Київський

університет», 2003.

Скачати 203.92 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації04.03.2012
Розмір203.92 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх