Робоча програма Здисципліни „Охорона праці в галузі та цивільна оборона” (назва дисципліни за навчальним планом) icon

Робоча програма Здисципліни „Охорона праці в галузі та цивільна оборона” (назва дисципліни за навчальним планом)


Схожі
Навчальний графік з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільна оборона ”...
Навчальний графік з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона»...
Робоча навчальна програма кредитного модулю “...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти...
Робоча навчальна програма дисципліни охорона праці в галузі Програму розробив...
Програма підготовки студентів вищих навальних закладів з дисципліни «цивільна оборона» Київ 1995...
Освітня програма підготовки бакалавра за напрямом «Фінанси І кредит» Цикл дисциплін гуманітарної...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом (назва дисципліни)...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки...
Реферат на тему...
Охорона праці в галузі...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «охорона праці в галузі» для...Загрузка...
скачать


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету

_______________()

«___» ___________200__р.


Робоча програма


З дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільна оборона”

(назва дисципліни за навчальним планом)


Для спеціальностей:

Факультет електронних апаратів


Кафедра охорони праці


1 НОРМАТИВНІ ДАНІ З ДИСЦИПЛІНИ

Семестр   9

Характеристика дисципліни

Кількість годин

54

Цикл: професійної та практичної підготовки


Форма навчання: денна


Курс: 5


Семестр: 9

Дисципліна вивчається з 2006 р.

Кількість залікових кредитів (ECTS)

1,5

Аудиторних занять

36

лк

лб

пз

20

8

8

Самостійна робота

18

Форма контролю

Диф.залікРобоча програма розроблена на підставі навчальних програм нормативних дисциплін «Охорона праці в галузі та Цивільна оборона» підготовки фахівців IV освітньо-кваліфікаційного рівня, Київ, 1999р, та наказу ХНУРЕ №82 від 26.03.05р.


Робочу програму розробили проф. Дзюндзюк Б.В., доц... Малик Б..О.,ст.. викладач.. Мамонтов О.В.

“__”_________2009р.


Затверджено на засіданні кафедри „Охорона праці”

Протокол № від 2009р.


Узгоджено

Зав. кафедрою _________ ^ Дзюндзюк Б.В.

(підпис)


Ухвалено вченою радою факультету

Протокол №_____ від “___”___________2009___ р.


Навчальний графік з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільна оборона ”


осінній семестр^ ВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Лекції

обсяг, год

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Лаборат. роботи

обсяг, год
4
4

Практичні заняття

обсяг, год


2


222Самост. робота студентів

обсяг, год2
2

2

2

2
22

2

2
^ Точка контролю
+
+

Консультації

1
1
Строки проведення заліків, іспитів

.диф.

зал^ 2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


2.1 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - підготовка фахівців, що володіють знаннями та практичними навичками, необхідними для забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці. Надати необхідні знання для рішення інженерних задач щодо забезпечення безпечних умов праці, зменшення виробничого травматизму та професійних захворювань, застосування діючих нормативних актів з охорони праці в галузі, а також підготовка фахівців і магістрів, що до володіння знаннями і практичними навичками захисту населення, об’єктів економіки і територій в умовах ризику виникнення НС різного характеру.


^ 2.2 Завдання дисципліни

1.Вивчення особливостей охорони праці в радіоелектронній галузі

2. Вивчення питань техніки безпеки, гігієни праці та промсанітарії, пожежної профілактики в радіоелектронній галузі

3.Одержання спеціальних знань та навичок з організації безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах, які проектують, виготовляють та експлуатують радіоелектронних системи; рішенню інженерних задач, які направлені на попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.


^ Після вивчення дисципліни студенти мають:


знати:

1) особливості застосування технологій при проектуванні виготовленні та експлуатації радіоелектронних систем;

2) класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в галузі;

3) за якими показниками виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці,а також нормативні парметри яких не мають оптимальних значень (шум, іонізуючі випромінювання);

4) фактори, які можуть спричинити професійні захворіваня в галузі;

5) заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища;

6) заходи і засоби захисту від шуму;

7) шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в галузі;

8) принципи та заходи організації безпечних робочих місць;

9) профілактичні заходи щодо збереження здоровя та підвищенню працездатності працівників;

10) особливості інформаційного та психофізичного впливу на людину процесу праці;

11) правове забезпечення заходів щодо охорони праці в галузі ;

12) суть поняття СУОПП;

13) підсистеми СУОПП, їх взаємозв’язок;

14) фактори пожежної небезпеки в галузі;

15) категорії пожежонебезпечності приміщень;

16) застосовування основних діючих законодавчих та нормативних актів в області охорони праці як для свого соціально-правового захисту , так і підпорядкованих йому працівників;

17) загальні положення про права людини згідно з законодавством про ЦО;

18) структуру та задачі ЦО України;

19) організацію ЦО на об`єктах господарської діяльності;

20) характеристику вогнищ поразки, що виникають в умовах надзвичайних ситуацій мирного і військового часу;

21) способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового враження;

22) порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

23) призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

24) методику прогнозування можливої радіаційної та хімічної обстановки, що може виникнути в результаті стихійного лиха й аварії;

25) основи організації проведення рятувальних та інших робіт;


уміти:

1) оцінити динаміку ефективності функціонування СУОПП;

2) проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників з питань охорони праці;

3) визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища при проектуванні виготовленні та експлуатації радіоелектронних систем;

4) розробити технічні рішення (з розрахунковим обгрунтуванням) щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами;

5) визначити першочергові напрямки робіт щодо профілактики та попередження виробничого травматизму .

6) виявляти можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах господарської діяльності та визначати необхідні міри, щодо їх запобігання;

7) оцінювати радіаційну та хімічну обстановку, що виникає внаслідок стихійного лиха й аварій;

8) практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї;

9) командувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об`єктах економіки відносно до майбутньої спеціальності.


^ 3. ПЕРЕЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН


Забезпечуючі дисципліни

Використовується в семестрі

Семестр

Назва

;

Розділ

2-3

Основи екології

Види забруднення навколишнього середовища

9

5-7

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Джерела небезпек життєдіяльності людини, та породжені ними фактори.

Основи техніки безпеки, основи виробничої санітарії, основи пожежної профілактики.

9

1-4

Фізика

Механіка, термодинаміка,

ядерна фізика

9^ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

4.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять

4.1.1 Осінній семестр


Залік кред

Змістов. мод.

Назва та зміст змістовного модулю

Розподіл часу за видами занять,

год.

Рейт. оцінка

лк

лб

пз

срс
кз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.5

1

^ 1.Охорона праці в галузі, як система забезпечення безпеки праці

2
1.1 Поняття та предмет„Охорона

праці в галузі та цивільна оборона ”,

як суспільний та економічний фактор.

Основні завдання охорони праці в

галузі при проектуванні, виготовленні

та експлуатації радіоелектронних систем;

1.2. Система управління охороною праці в галузі

1.3. Нормативно-правова база у галузі.

1.4. Джерела небезпечних та шкідливих чинніків.

1.5. Травми та професійні

захворювання у при проектуванні ви-

готовленні та експлуатації радіоелектронних систем;^ 2. Трудова діяльність при проектуванні виготовленні та експлуатації радіоелектронних систем;

222.1 Класифікація та професійні особливості технологічних процесів.

2.1.1. Види трудової діяльності.

2.1.2. Професіографічна характеристи-

ка робіт при проектуванні виготовлен-

ні та експлуатації радіоелектронних систем;

2.2. Система „Людина-машина-середовище”

2.2.1. Основні та побічні чинники, які діють у системі, їх вплив на людину та середовище.

2.2.2. Основні зв’язки у системі.
2^ 3. Забезпеченні нешкідливих умов праці при проектуванні виготовленні та експлуатації радіоелектронних систем;


223.1 Загальні вимоги до виробничих приміщень.

3.2 Санітарно-гігієнічні умови.

3.3 Організація робочих місць, режим праці та відпочинку.

3.4. Вплив умов праці на скорочення терміну життя.

3.5 Атестація робочих місць.
8


5-10

^ 4.Техніка безпеки при проектуванні виготовленні та експлуатації радіоелектронних систем;


244.1 Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці.

4.2 Основні фактори, що визначають ступінь небезпеки ураження електричним струмом.

4.3 Класифікація установок і умов праці за ступенем електробезпеки.

4.4 Основні заходи захисту в електроустановках.
^ 5. Пожежна безпека на підприємствах радіоелектронної галузі та заходи безпеки при використанні отруйних та пожежо-вибухонебезпечних речовин.

2
5.1. Загальна характеристика причин виникнення пожеж на підприємствах радіоелектронної галузі.

5.2 Нормативні посилання щодо пожежної безпеки в радіоелектронній галузі.

5.3 Спеціальні вимоги пожежної безпеки в радіоелектронній галузі.

5.4 Заходи безпеки при зберіганні і використанні горючих, легкозаймистих, отруйних і вибухонебезпечних речовин на підприємствах галузі.

^ ИДЗ:Аналіз умов праці.
10-20АКР №1


2
15-20Підсумок

10

8

230-50
2

6. Законодавча і нормативна база та структура цивільного захисту населення України

2


6.1 Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.

6.2. Законодавство про цивільний захист населення України.

6.3. Структура ЦЗН України.

6.4. Сили і засоби ГЗН.

6.5Єдина державна система попередження і реагування на НС техногенного і природного характеру.

6.6. Організація ЦЗН на об’єктах господарської діяльності.

^ 7 Надзвичайні ситуації мирного та військового часу

22

7.1.Классифікація НС України.

7.2 Основні вражаючі фактори НС і їх характеристики.

7.3 Джерела ядерної небезпеки.

7.4 Джерела хімічної небезпеки.

7.5 Бактеріологічні засоби враження людей.

7.6Нові види зброї.

^ 8 Контроль параметрів вражаючих факторів при НС

2


8.1 Методи виявлення та виміру іонізуючих випромінювань .

8.2 Класифікація приладів радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.

8.3 Методи виявлення і виміру вмісту СДЯР і ОР в навколишньому просторі.

8.4 Прилади хімічної розвідки і спостереження .

8.5 Прогнозування обстановки при аваріях.

2
4

4

^ 9 Захист від факторів, що діють на людину при НС

2


9.1 Захисні споруди.

9.2 Індивідуальні засоби захисту населення під часНС.

9.3 Дії населенні при радіоактивному, хімічному і бактеріологічному зараженні .

9.4 Дії населення при пожежах і вибухах.

9.5 Дії населення під час землетрусів і повенів.2

2
10-20^ 10 Ліквідація наслідків НС

2


10.1 Організація і проведення рятувальних і інших невідкладних робіт

10.2 Жттєзабезпечення населення у НС.

9.3 Спеціальна обробка місцевості, споруд, технічних засобів та санітарна обробка людей.

10.4 Медичний захист і медична допомога при НС.

АКР №2


2
20-30

Підсумок

10
630-50

^ Всього за 9-й семестр

20

8

8

18
60-100^ 4.2. Лабораторні заняття

зміст. модулю

Теми занять

обсяг, год.

рейт. оцінка або ваг. коеф.

літер. джер.

1

2

3

4

5

2.

Дослідження методики атестації робочих місць за умовами праці.

8

5-10

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1
Загальна кількість

8
^ 4.3 Практичні заняття


№ зміст. модулю

Теми занять

Обсяг год.

Рейт. оцінка


Літер джерел.

1

2

3

4

511. Аналіз умов праці. Побудова структурної схеми ЛМС.

2

10-20

5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

2. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження .


2

5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

3. Прогнозування обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах.

2

10-20

5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

4.Засоби захисту населення і територій під час НС

2
5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

Загальна кількість

8
^ 4.4 Самостійна робота студента
зміст. модулю

Вид самостійної роботи

обсяг, год.

семестр

літер. джер.

1

Підготовка до лабораторних робіт т.3.5

4

9

5.2.3, 5.1.3, 5.3.1

1

Виконання розрахункової роботи т.2

4

9

5.4.4, 5.4.7, 5.4.9

1,2

Підготовка до практичних занять т.8.5

6

5

5.2.8,5.2.9,

1,2

Підготовка до заліку

4

5

Конспект лекцій

5.1.1, 5.1.3, 5.1.2

1,2

Залік
9

Конспект лекцій

5.1.1, 5.1.3, 5.1.2
Загальна кількість

18
^ 4.5 Рейтингова оцінка за дисципліною


Вид заняття/контрольний захід
ЗМ №1

ЗМ№2
РЗ

Лб1

АКР№1

КТ1

ПЗ№3

АКР№2

КТ2

Мін./макс.рейт оцінк.

10-15

5-10

15-25

30-50

10-20


20-30

30-50^ 5. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


5.1. Основна література

1. Іванов В.Г., Дзюндзюк Б.В., Олександров Ю.М. Охорона праці в електроустановках - К.: «Око»,1994. - 226 с.

2. Батлук В.А. та ін. Охорона праці в галузі телекомунікацій. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2003. – 320с.

3. Охрана труда в отрасли. Конспект лекций для студентов всех специальностей института компьютерных и информационных технологий. Харьков, ХНУРЭ, 2002.-80с.

4. Баклашов Н.И. и др. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. - М.: Радио и связь, 1989. - 304 с.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів всіх спеціальностей/ Упоряд. Б.В. Дзюндзюк, Б.О. Малик, О.І. Тимченко. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 95 с.

6. Дзюндзюк Б.В., Иванов В.Г. и др. Охрана труда. Сборник задач. Учеб. пособие. - Харьков: ХНУРЭ, 2006. – 244 с.

7. Ткачук К.Н. и др. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности. - М.: Радио и связь, 1993. - 238с.

8. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона.- Львів: Афіша, 2000. 336 с.

9.Атаманюк В. Г., Ширшнев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона.- М.: Высш. шк., 1986.- 207 с.  1. Додаткова література

1.Демирчоглян Г.Г Компьютер и здоровье, - М.: Изд-во «Лукоморье», Новый Центр, 1997. - 256 с.

2.Основы инженерной психологии / Под ред. Б. Ф.Ломова - М. : Высш. шк., 1977. - 335 с.

3. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць. за умовами праці. Затверджено міністром праці України 1.09.1992 р, постанова № 41.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Затверджено наказом МОЗ України від 31 грудня 1997р. №382

 1. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М.: Мысль, 1984. 324с.

6. Дзюндзюк Б.В., Хянникяйнен А.И., Швед В.Б. Катастрофы и чрезвычайные ситуации. - Харьков: Форт, 1998. - 120 с.

7. Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 437 с.


^ 5.3 Методичне забезпечення дисципліни

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Охорона праці в галузі” , автори Дзюндзюк Б.В., Б.О. Малик Б.О., Пронюк Г.В.., - ХНУРЕ, 2008 р.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей./ Упоряд. В.А. Айвазов, Б.В. Дзюндзюк, А.І.Хяннікяйнен, В.Б. Швед. – Харків: ХТУРЕ, 2003.-28с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів всіх спеціальностей/ Упоряд. Б.В. Дзюндзюк, Б.О. Малик, О.І. Тимченко. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 95 с.


^ 5.4 Посилання на електронні джерела

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Батлук В.А. та ін. Охорона праці в галузі телекомунікацій. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2003. – 320с.

 3. Баклашов Н.И. и др. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. - М.: Радио и связь, 1989. - 304 с.

 4. Ткачук К.Н. и др. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности. - М.: Радио и связь, 1993. - 238с.

 5. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. — 2-е вид., доп. — Львів: Афіша, 2000. — 176 с.

 6. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

 7. Практикум з охорони праці: Навч. посіб. / Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., та ін. — Львів: Афіша, 2000. — 352 с.

 8. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. — К., 2000. — 29 с.

 9. СНиП ІІ-4- 79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

Доповнення до програми


Доповнення до робочої програми

Підготував


“Узгоджено”

Зав кафедрою Проф. Дзюндзюк Б.В.

Скачати 302.54 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації04.03.2012
Розмір302.54 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх