Академічний календар icon

Академічний календар


Схожі
Історичний календар україни...
План календар проведення нарад керівників закладів освіти 25...
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік...
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік...
Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік...
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік...
Календар знаменних І пам’ятних дат Городоччини на 2009 рік: Рекомендаційний бібліографічний...
Авер'янов - Адміністративне право...
Київська міська державна адміністрація Головне управління культури київський муніципальний...
Історичний календар українця-силенкиянина...
Світова література 10-11 класи Академічний рівень...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
повернутися в початок
скачать

Сутнiсть, становлення та розвиток бюджетування на пiдприємствi. Фінансова модель бюджетування. Методичні основи бюджетування. Етапи постановки та впровадження бюджетування на підприємстві. Облікова політика підприємства як основа бюджетування. Розробка системи бюджетів. Складання та взаємоузгодження операційних бюджетів. Складання та взаємоузгодження фінансових бюджетів. Вiдповiдальнiсть та мотивацiя в бюджетуваннi. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.
Література:

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 74. Документ 422-16, чинний, остання редакцiя вiд 11.03.2007.

 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365. Документ 3422-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Закон України «Про господарські товариства» ».//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 1576-XII Документ 1576-12, чинний, вiд 20.06.2007.

 4. Закон України «Про систему оподаткування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510. Документ 3456-4, чинний, вiд 22.02.2006.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Документ 2505-4, чинний, вiд 31.05.2007.

 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради 1995, №4, ст.28. Документ 997-5, чинний, вiд 27.04.2007.

 7. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 52, ст.650. Документ 189-5, чинний, вiд 22.09.2006.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

 9. Аткинсон Э. А., Банкер Р. Д., Каплан Р. С., Янг М. С. Управленческий учет. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 468 с.

 10. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с.

 11. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2007. – 728 с.

 12. Ианн Мейтленд. Бюджетирование для нефинансовых менеджеров. – Дн-к, 2006. – 382 с.

 13. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 244 с.

 14. Коваленко Л.О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

 15. Корецький М. Х. Управлінський облік: Навч. посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с.

 16. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент: Підручник.- К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 520c.

 17. Кузьменко Л. В., Кузьмін В. В.,Шаповалові В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256 с.

 18. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 19. Хруцкий В. Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2008.- 566 c.

 20. Цигилик І. І. Контролінг: Навч.пос.– Івано-Фр.:“Галицька академія”, 2004.– 74с.

 21. Шим Дж., Сигел Дж. Основы коммерческого бюджетирования: Пер. с англ. – СПб.: Азбука, 2001. – 256 с.

 22. Бясов К. Т. Формирование инвестиционной стратегии корпорации // Финансовый менеджмент. – 2006.- № 1.- C. 34-46.

 23. Городянська Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві//Бухгалтерський облік і аудит.– 2007.-№6.– С.9-17.

 24. Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 24-30.

 25. Захарін С.В. Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій// Фінанси України.– 2007.– №12.– С. 74-82.

 26. Кругляк А.М. Критерії управління інвестиційним процесом на промисловому підприємстві // Вісник Національного банку України.- 2008.- №5.- С. 17-23.

 27. Левицька С. Окремі питання реформування бюджетного обліку: стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторіи // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №6. – С. 34-38.

 28. Лисенко Н.О. Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 4.- C. 163-170.

 29. Лукіна Ю. В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України.- 2006.- № 3.- C. 113-118.

 30. Марцин В.С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності// Фінанси України. – 2008. – №1. – С. 74-84

 31. Мельник О.Г. Моделі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами діяльності підприємницьких структур// Фінанси України.– 2008.– №4.– С. 50-62.

 32. Мельник П. Внедрение бюджетирования//Справочник экономиста.– 2006.- №4.- С.3-5.

 33. Момот Т., Кадничанський М. Про методи оцінки якості корпоративного управління. // Економіка України. - №7, 2007, С. 41-56.

 34. Петренко С. Якість бухгалтерського обліку як об'єкт оцінки інформаційного забезпечення внутрішнього контролю// Бухгалтерський облік і аудит.- 2008.- №2. - С.26-30.

 35. Поддєрьогін А.М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства// Фінанси України.– 2007.– №11.– С. 34-44.

 36. Семенов Г.А. Удосконалення управління підприємством за допомогою бюджетів // Економіка та держава. – 2006. - №1. - С. 49-53

 37. Старинский Б.О. Стратегическое и бюджетное управление// Финансовый директор.– 2007.- № 7. – С. 25-34.

 38. Столяров В.Ф., Любенко Н.М. Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери// Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 71-80.

 39. Федосов В.М., Бабич Т.С. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії// Фінанси України. – 2008. – №1. – С. 54-62.

 40. Шмідт М.П., Кудря Я.В. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України//Фінанси України.– 2008.– №4.– С.31-42.


^ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ

(Дослідження операцій в аналізі та аудиті)


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

40

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

20

^ Самостійна робота, години

68

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Інформаційних технологій

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Визначення дисципліни «Дослідження операцій в аналізі та аудиті» як наукового напрямку. Предмет та завдання дисципліни. Основні методи дослідження фінансових операцій. Основні методи оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на результат фінансово-господарчої операції. Застосування вибіркових методів в аудиті. Ризики аудиторської діяльності. Моделювання банкрутства підприємств. Моделі управління запасами. Основні методи прогнозування економічних процесів та їх використання для розв’язання задач аналізу та аудиту.


Література:

 1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

 2. Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. Економіко-математичне моделювання: Навч.посібник /За заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 148 с.

 3. Буланов Г.С. Математичні методи дослідження операцій.- Краматорськ: 2005.– 183 с.

 4. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – Київ: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 320 с.

 5. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1980. – 208 с.

 6. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К: КНЕУ, 2005. – 306 с.

 7. Власов М.П. Моделирование экономических процессов / М.П. Власов, П.Д.Шимко.– Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 409с. : ил.

 8. Гетманцев В.Д. Лінійна алгебра і лінійне програмування.: Навч. посібник. - Київ: „Либідь”, 2001. – 256 с.

 9. Глушик В.С. Математичне програмування. Львів: ЛКА. 2005. – 238 с.

 10. Грицюк С.Н. Математические методы и модели в экономике: Учебник / С.Н. Грицюк, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко – Ростов н/Д: «Феникс», 2007, с.: ил. (Высшее образование).

 11. Джексон М., Стонтон М. Финансовое моделирование в Ехсе1.:М.: Изд. дом. «Вильямс», 2006.352с.

 12. Зайченко Ю.П. Исследование операций. – К.: Вища школа, 1988.– 552 с.

 13. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с.

 14. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Мельник П.В. Моделювання фінансів: Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 224 с.

 15. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учебное пособие. – СПб.:Питер, 2006.– 496 с.

 16. Ларіонов Ю.І., Марченко Л.С., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Харків.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 352 с.

 17. Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: Учеб.пособие / Ю.П. Маркин. – М.: Высш.шк., 2007. – 422 с.

 18. Математичні методи дослідження операцій / В.П. Лавренчук та ін. – Чернівці: Рута. 2005. – 351 с.

 19. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 708 с.

 20. Пелих А.С. Экономико-математические методы и модели в управлении производством / А.С. Пелих, Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 248 с. – (высшее образование).

 21. Орлова И.В, Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб.пособие. – М.: Вузовский учебник – 2007. – 365 с.

 22. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

 23. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Выборочные методы в аудите. – М.:Дело, 2003. – 144 с.

 24. Юферева О.Д. Экономико-математические методы и модели: Сб.задач / О.Д. Юферева. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 103с.

 25. Суриков В.И. Модель рационального поведения налогоплательщика.// Экономика и математические методы.-2007.-Т.43. №2.-С.3-11

 26. Левский В., Янсонс В. Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок.//Системні дослідження та інформаційні технології.-2007. -№2.-С. 87-92.

 27. Зайченко Ю.П. Есфандиярфард М. Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределённости.// Системні дослідження та інформаційні технології.-2008.-№2.-С. 59-77.

 28. Піскунов О. В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств. // Фінанси України.-2007.-№8.-С.119-127.

 29. Гребенікова О.В. Дискриминантні моделі діагностики неплатоспро-можності українських підприємств машинобудівної галузі.// Фінанси України.-2007.-№12.-С.129-137.


^ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

72

Аудиторні заняття, години

28

^ Види навчання:
Лекції, години

6

Практичні заняття, години

8

Індивідуальні заняття, години

14

^ Самостійна робота, години

44

Курсові завдання

-

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Соціально-гуманітарних дисциплін

^ ЕСТS - кредити

2


Зміст дисципліни

Сутність наукового пізнання та наукового дослідження. Предмет дисципліни. Основи методології наукових досліджень. Вибір, систематизація та використання головних методів дослідження. Джерела інформації та сучасні методи їх збирання та оброблення. Вибір напрямку наукового дослідження та головні етапи його проведення. Методика підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт. Зміст та напрямки науково-дослідної та науково-педагогічної роботи магістра. Економічна ефективність наукового дослідження. Прикладне спрямування і практична реалізація результатів наукового пошуку. Загальні положення права інтелектуальної власності. Основні правові інститути. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності (патентне право).


Література:

Методологія наукових досліджень


 1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукової діяльності: Навчальний посібник.-К.:Кондор, 2005.-192 с.

 2. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми та приклади): Навчальний посібник/Укладач Дороніна М.С.–Харків.: ВД “ІНЖЕК”, 2007.– 120с.

 3. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень. Опорний конспект лекцій. - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 52 с.

 4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень.- К.:Вища школа, 2005.- 271 с.

 5. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

 6. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Збірник нормативних документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.–К.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. 2005. –86 с.

 7. Прадід Ю.Ф. Кандидатська дисертація: 150 запитань і відповідей. – Сімферополь: Таврія-Плюс, 2005. – 85 с.

 8. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 137 с.

 9. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації. Єременко В. // Економіка України, 2005, № 12, с. 52 – 53.

 10. Гончарова Н. П. Наука и инновационный бизнес // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- C. 154-167.

 11. Данилишин Б., Чижова В. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України // Економіка України.- 2007.- № 3.- C. 4-11.

 12. Левшин М. Різновекторна модельованість навчального матеріалу в контексті здійснення особистісно орієнтованого підходу // Вища освіта в Україні.- 2006.- № 1.- C. 13-17.- Бібліогр.: с. 17.

 13. Кулик Є. Дидактична характеристика процесу самоосвіти // Вища освіта в Україні.- 2007.- № 1.- C. 102-107.- Бібліогр.: с. 107.

 14. Невмержицький О. Педагогічні технології - зваби і загрози // Вища освіта в Україні.- 2006.- № 1.- C. 97-101.- Бібліогр.: с. 101.

 15. Заборотько В.Р. Самоосвіта і сучасність: проблеми, вимоги, прогнози // Статистика України.- 2007.- № 9.- C. 35-42- Бібліогр.: с. 42.

 16. Самородова Н.М., Шубіна С.В. Контролінг як складова внутрішнього аудиту на підприємстві // «Культура народов Причерноморья» № 133, 2008г. Межвузовский центр «Крым», С. 219-221.

 17. Троповський В.В., Моркля О. М. Фінансовий аспект наукових розробок та їх впровадження у виробничу сферу// Фінанси України.- 2008.- № 3.- C. 18-25.

 18. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию науки и техники. - М.: Знамя, 2010. – 237 с.

 19. Петрушенко В.І. Философія: Курс лекцій. – К.: Каравела, Львів: „Новий світ-2000”, 2010. – 448с.

 20. Поппер К. Логика и рост научного знания.- М.: Прогресс, 2010. – 605 с.

 21. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» / авт.-уклад. Дікань Л.В., Самородова Н.М., Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2010. – 49, [1] с.

 22. Шубіна С.В., Юрченко В.П. Теоретичні підходи до системи аналізу та управління виробничими запасами підприємства // «Управління розвитком» (м. Харків., ХНЄУ). – 2010 .- № 2 (78). - С. 125-128.

 23. Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. Роль стратегического анализа в процессе принятия управленческих решений // «Бізнес информ», № 1¢2010г. – С. 126-130.

 24. Самородова Н.М., Шубіна С.В., Безязична І.В. Грошові потоки як один з основних елементів дослідження в системі аналізу та управління підприємством / Н.М. Самородова, С.В. Шубіна, І.В. Безязична // Вісник УБС НБУ ( м. Київ). – 2010.- № 1 (7). - С. 70 – 75.

 25. Тридід О. М., Шубіна С.В. Науково-дослідна складова як головний елемент підготовки творчо обдарованої молоді за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності» // Новий колегіум. 2010. № 1-2. С.44 - 51.

 26. 12. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень: навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи студентів зі спеціальностей „фінанси”, „облік і аудит”, „банківська справа” освітньо - кваліфікаційного рівня „ магістр”. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - 109 с.Інтелектуальна власність


 1. Конституція України від 28.06.1996 / Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. − К.: 2006. – 128 с.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. − № 11. – Ст. 461.

 3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993р. в редакції від 20.11.2003 // Правова програма Ліга:Закон.

 4. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 в редакції від 11.05.2005 // Правова програма Ліга:Закон.

 5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 в редакції від 23.06.2005 // Правова програма Ліга:Закон.

 6. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 в редакції 20.11.2003 // Правова програма Ліга:Закон.

 7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 в редакції 15.05.2003 // Правова програма Ліга:Закон.

 8. Закон України «Про охорону права на знаки для товарів та послуг» від 15.12.1993 редакції від 22.05.2003 // Правова програма Ліга:Закон.

 9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 в редакції від 23.02. 2006 року // Правова програма Ліга:Закон.

 10. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 в редакції від 23.02.2006 // Правова програма Ліга:Закон.

 11. Правила проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель: Наказ Держпатенту України № 44 від 09.03.1995 // Правова програма Ліга:Закон.

 12. Інформаційний лист «Про нормативно-правові акти, що регламентують питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» № 01-8/1199 від 08.10.2003 // Правова програма Ліга:Закон.

 13. Право інтелектуальної власності: академічний курс: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. − 2007.

 14. Вачевський М.В., Кремень В.Г., Мадзігон В.М., та ін. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваціногої діяльності: Підручник / За ред. проф. М.В. Вачевського – К.: ВД Професіонал, 2006.

 15. Базидевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник.− К.:Знання, 2006.

 16. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», Ліра – К, 2005.

 17. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 18. Давидова Н.О. Особисті немайнові права: Навч. посіб.− К.:Ін Юре, 2008. − 160 с.

 19. Дорошенко О. Роль спеціальних знань у проведенні судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності//Право України.− 2006.− № 5.− С. 67-72.

 20. Комзюк Л. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС//Право України.− 2007.−№ 5.−С.82-85.

 21. Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створення службового винаходу // Право України.− 2007.− № 6.− С. 101-104.

 22. Ус М. Взаємодія цивільного та конкурентного законодавства у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна. −2007.− № 2.− С. 41-46.

 23. Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна. − 2007. − № 5. − С. 55-62.

 24. Берестова І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів // Юридична Україна. − 2008. − № 3. − С. 52-57.

 25. Макода В. Промисловий зразок як об’єкт права інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна. − 2008. − № 4. − С. 60-66.

 26. Петренко О. Застосування компенсацій за неправомірне використання об’єктів права промислової власності // Юридична Україна. − 2008. − № 5. − С. 81-88.

 27. Запорожець І. Управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України.− 2008.− № 1. − С. 70-73.

 28. Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службовий винахід? // Право України. − 2008. − № 4. − С. 41-44.

 29. Розенфельд Н. Віртуальний предмет злочинів, пов’язаних з порушенням авторського права і суміжних прав // Право України. − 2008. − № 4. − С. 105-108.

 30. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні // Право України. − 2008. − № 6. − С. 63-68.

 31. Ус М. Колізії виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності (постановка проблеми) // Юридична Україна. − 2008. − № 7. − С. 74-79.

 32. Іщук С. Структура комерційного (фірмового) найменування // Юридична Україна. − 2008. − № 8. − С. 46-50.

 33. Пільних В.В. Проблематика інтелектуальної власності сучасного виробничого процесу // Юридична Україна. − 2010. − № 1. − С. 56-60.


^ АУДИТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Семестри вивчення

10

Загальний обсяг годин

144

^ Аудиторні заняття, години

71

Види навчання:
Лекції, години

20

^ Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

73

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Методичні та нормативні основи організації аудиторської діяльності. Організація процесу зовнішнього та внутрішнього аудиту. Організація діяльності аудиторської фірми, праці аудиторів та виконання аудиторських послуг. Аудит концептуальних напрямків функціонування підприємства. Методика та організація аудиторської перевірки підприємницької діяльності. Методика аудиту показників фінансової звітності. Організація інформаційного і технічного забезпечення аудиторської діяльності. Аудит діяльності акціонерних товариств і малих підприємств. Особливості аудиту інших видів діяльності. Управління і організація розвитку аудиторської діяльності в Україні.


Література:

 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243 ) Документ 3125-12, чинний, остання редакцiя вiд 15.12.2005 - http://zakon.rada.gov.ua

 2. Закон України " Про державну податкову службу в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37. Документ 509-12, чинний, остання редакцiя вiд 31.03.2005 http://zakon.rada.gov.ua

 3. Закон Ураїни «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.110. Документ 2939-12, чинний, остання редакцiя вiд 15.12.2005 - http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України – 7 лютого 1991, №698-12. ( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року, крім статті 4,на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144 )Документ 698-12, чинний, остання редакцiя вiд 05.11.2005 - http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Положение о сертификации аудиторов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. - №1. – С. 66-72.

 6. Давидов Г.М. Аудит: Підручник: Затверджений Міністерством освіти і науки України. – К.: “Знання”, 2004. – 524 с.

 7. Поникаров В. Д., Серикова Т. Н. Аудит: Учеб. пос. для самост. изуч. дисциплины. – Х.: Изд. «ИНЖЕК», 2003. –256 с.

 8. Бабич Д. Слияние и присоединение предприятий : отражение в учете // Дебет –кредит . – 2006 . - №16 . – С. 34-38.

 9. Бутенко В. Дочки –матери: подаём консолидированную отчетность // Дебет-кредит . – 2006 . - №7 . – С. 24 – 31.

 10. Бутенко В. Дочки-матери : подаем консолидированную отчетность. – Дебет-кредит. – 2006. - № 6. - с. 18-31.

 11. Войцеховский М. Оплата услуг и работ в пользу нерезидентов в пределах 100 тыс евро не требует акта ценовой экспертизы // Дебет –кредит . – 2006 . - №41 . – С. 77.

 12. Волинць О.О. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов’язань у підприємствах ресторанного господарства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №5(71) –С. 186.

 13. Городянська Л.В. Особливості нарахування і використання амортизації в обліково-аналітичній та податковій системах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №2(56).— С.101.

 14. Гуменюк А. Аудит нематеріальних активів: методика проведення // Бухгалтерський облік і аудит, №2, 2008. - С. 57-62.

 15. Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №5(59) с.128.

 16. Канарьова Н. Злиття та приєднання підприємств // Дебет –кредит . – 2006 . - №15 . – С.36 – 39.

 17. Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит, №12, 2007. - С. 57-59.

 18. Костюченко В. Консолідована фінансова звітність (при поетапному обєднанні бізнусу) //Бухгалтерський облік і аудит. – 2008 .- №6 .- С. 12-16.

 19. Крапивко М. Забезпечення суспільного визнання незалежності: новий етап розвитку аудиту // Бухгалтерський облік і аудит, №12, 2007. - С. 25-27.

 20. Мачулка О. Роль облікової інформації при складанні фінансового плану та формуванні показників його виконання державними підприємствами // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 10,26.

 21. Москаленко В.П.; Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №6(60). –С. 180.

 22. Моссаковський В., Кононенко Т. Ще раз про статистичну звітність //Бухгалтерський облік і аудит .- 2008 .- №2 . - С. 43-48.

 23. Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з Міжнародними стандартами // Бухгалтерський облік і аудит .- 2006 .- №5 . - С. 6-9.

 24. Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №8(62). – С. 189.

 25. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) // Бухгалтерський облік і аудит, №12, 2007. - С. 59-60.

 26. Проданчук М. Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 9, 26.

 27. Свідерський Д. Особливості аудиту малих підприємств (за міжнародними стандартами аудиту) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 2. – С. 61-65.

 28. Уланчук В.; Кучеренко Т.; Шайко О. Формування Звіту про фінансові результати суб’єктами малого підприємництва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №1. – С. 21.

 29. Цвєткова Н. Суттєвість інформації фінансової звітності та її вплив на економічні рішення користувачів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №7. –С. 38.

 30. Янчева Л.; Чернігова І.; Ляшенко С. Фінансова звітність в інформаційній системі управління // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - №6.- С. 57.


^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

48

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

96

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Інформаційних технологій

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Еволюція інформаційних технологій управління діяльністю підприємств. Бізнес-процеси підприємства як об’єкт управління, задачі управління. Технології структурного аналізу бізнес-процесів. Технології функціонального аналізу бізнес-процесів. Задачі інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємств. Інформаційні технології управління якістю. Інформаційні технології документаційного забезпечення управління. Інформаційні технології збереження та обробки даних. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень. Інформаційні технології управління проектами.


Література:

 1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот. Учебник. – К.: Кондор, 2007. – 500 с.

 2. Бондаренко М. Ф., Маторин С. И., Соловьёва Е.А. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии: Учебное пособие. – Харьков: Компания СМИТ, 2004. – 272 с.

 3. Бородулин А. Н., Заложнев А. Ю., Шуремов Е. Л. Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии. Учебное пособие. – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2006 г. – 340 с.

 4. Бурков В. Н., Коргин Н. А., Новиков Д. А. Введение в теорию управления организационными системами / Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. – М.: Либроком, 2009. – 264 с.

 5. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

 6. Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України. -2-ге вид., доп. і перероб. -К. КНЕУ 2002. – 458 с.

 7. Джестон Д., Нелис Й. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 512 с.

 8. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / А. А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под. ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с.

 9. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. — СПб: Питер, 2002. — 1120 с.

 10. Кане М.М. , Иванов Б. В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Кане. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.

 11. Компьютерное моделирование бизнес-процессов: Учебное издание / Сериков А. В., Титов Н. В., Белоцерковский А. В., Лобанов А. В., Успаленко В. И. – Харьков: Бурун Книга, 2007. – 304 с.

 12. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2007. – 234 с.

 13. Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2005. – 432 с.

 14. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учебное пособие. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2004. – 304 с.

 15. Пол Х. Аллен Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 264 с.

 16. Проектування інформаційних систем: Посібник / За ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 488 с.

 17. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебник / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселёв. – 2-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2007. – 592 с. – (Полный курс МВА).

 18. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. –408 с.

 19. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 614 с.

 20. Сорока К О. Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник. – 2-ге вид. перероб. та випр. – Х.: Тимченко, 2005. –288 с.

 21. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. Том 1.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 400 с.

 22. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management/Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.

 23. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 335 с.

 24. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Економічна кібернетика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 231 с.


^ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

71

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

73

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Сутність та зміст фінансово-господарського контролю. Міжнародний досвід здійснення фінансово-господарського контролю. Організація фінансово-господарського контролю. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності промислових виробничих підприємств. Сфера послуг як об’єкт ревізії, аудиту та податкового контролю. Аудит та податковий контроль суб’єктів торгової діяльності. Ревізія, аудит та податковий контроль на сільськогосподарських підприємствах. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності будівельних та транспортних підприємств. Аудит та податковий контроль неприбуткових організацій. Контроль і аудит в банках


Література:

 1. Бюджетний кодекс України. – Х.: Право. – 2005. – 164 с.

 2. Господарський кодекс України (зі змінами та доповненнями) // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 3. Цивільний кодекс України (зі змінами і доповненнями ) // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 4. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125 – ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23. – С.244.

 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996 – XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. №6. – С. 9 – 13.

 6. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93р. №2939-XII (зі змінами та доповненнями) // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 7. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97-ВР// Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 8. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996р. за № 98/96 – ВР (зі змінами та доповненнями). // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 9. Закон України „Про плату за землю”, затверджений Постановою ВР N 2536-XII від 03.07.92р. // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 10. Закон України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів ” від 18.02.1997р. за №75/97 // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 11. Закон України „Про податок на додану вартість” від 3.04.97 p. №168/97-ВР // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 12. Закон України «Про Рахункову палату» від 26.01.93р. №2939-XII (зі змінами та доповненнями) // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 13. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію ” від 17.07 1997р. за № 469/97 – ВР (зі змінами і доповненнями). // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 14. Закон України „Про теплопостачання ” 02.06.2005.р. за № 2633 – ІV. // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 15. Закон України „Про туризм ” від 15.09.1995 р.за 324/95 – ВР (із змінами і доповненнями). // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 16. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98.р. за № 320-ХІV (зі змінами і доповненнями). // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 17. Постанова КМУ „Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню ” від 27.04.1998 р. за №576 // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 18. Постанова КМУ „Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.1997 р. за № 765// Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 19. Постанова КМУ „Про послуги з охорони здоров’я, операції з надання яких закладами охорони здоров’я, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість ” від 5.10.1998 р. за № 1602// Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 20. Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. N 303 про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору// Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 21. Загальні умови укладення договорів підряду в капітальному будівництві. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. за № 668. // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 22. Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики затверджена Наказом МФУ від 01.10.99 N 231/539/118 // Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 23. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року. / Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС»», 2006. – 1152 с.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 „Будівельні контракти ”. Затверджене наказом МФУ від 28.04.2001 р. за № 205// Ліга: еліт. Закон Copyright: ІАЦ „Ліга”. – 2007.

 25. Білуха М.Т., Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. За ред. засл. діяча науки і техн. України, д.е.н., проф. М.Т. Білухи. – Вид. друге перероб. і доп. – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 2006. – 888 с.

 26. Галузина С.М., Пупшис Т.Ф. Международный учет и аудит. – СПб.: Питер, 2006.. – 272 с.

 27. Дікань Л. В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. – Київ: Знання – 2007.– 327 с.

 28. Дікань Л.В., Щербаков О.І., Ольховський Ю.А. Контроль в бюджетних установах. Х., „ИНЖЕК”, 2007. – 302 с.

 29. Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 456 с.

 30. Головач В. В. Шахрайство в ресторані та як з ним боротися (продовження). Тактика і методика боротьби з шахрайством в ресторані/ В. В. Головач Економіка. Фінанси. Право. 2011. № 5. – С.32-43.

 31. Лиско Н. А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні / Н. А. Лиско / Актуальні проблеми економіки. 2011. - № 5. - С.42-47.

 32. Слободяник, Ю. Б. Розвиток внутрішнього державного аудиту / Ю. Б. Слободяник. / Актуальні проблеми економіки. - 2011. № 5. - С.252-256.


^ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІСеместри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

41

^ Види навчання:
Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

21

^ Самостійна робота, години

103

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Принципи підготовки та складання фінансових звітів. Подання фінансових звітів. Звіт про рух грошових коштів. Події після дати балансу. Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилках. Основні засоби. Нематеріальні активи. Зменшення корисності активів. Інвестиційна нерухомість. Витрати на позики. Об’єднання бізнесу.


Література:

 1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

 2. Применение МСФО: в 3 ч.: Пер. С англ.. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2007.

 3. МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 4. МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 5. МСБО 7 «Звіти про рух грошових коштів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 6. МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 7. МСБО 10 «Події після дати балансу» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 8. МСБО 17 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 9. МСБО 23 «Витрати на позики» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 10. МСБО 31 «Частки в спільних підприємствах» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 11. МСБО 36 «Зменшення корисності активів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 12. МСБО 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 13. МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 14. Воронко Р.М. Облік в зарубіжних країнах: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 744 с.

 15. МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 16. МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 17. МСФЗ 4 «Страхові контракти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 18. МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 19. МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 20. МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 21. МСФЗ 8 «Операційні сегменти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 22. МСБО 2 «Запаси» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 23. МСБО 11 «Будівельні контракти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 24. МСБО 12 «Податки на прибуток» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 25. МСБО 16 «Оренда» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 26. МСБО 18 «Дохід» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 27. МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 28. МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 29. МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 30. МСБО 26 «Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 31. МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 32. МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 33. МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 34. МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 35. МСБО 33 «Прибуток на акцію» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 36. МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 37. МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 38. МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua


^ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА


ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

70

^ Види навчання:
Лекції, години

14

Практичні заняття, години

28

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

74

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Поняття податкового менеджменту та його складові. Податкове планування і прогнозування на державному рівні. Податкове регулювання в Україні. Податкове адміністрування. Податковий контроль. Основи корпоративного податкового менеджменту. Податковий облік і розрахунок податкових платежів підприємства. Бюджетування податків. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту. Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні.


Література:

 1. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2001. - №131.

 2. Господарський кодекс України. — X.: ТОВ "Одісей", 2003. - 248 с.

 3. Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.84 № 8073-Х. - X.: ТОВ "Одісей", 2001. - 272 с.

 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001; № 2341-ПІ. — X.: ТОВ "Одісей", 2001. — 240 с.

 5. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — №38—39. — Ст. 288.

 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Голос України.-2010. – С. 229-230.

 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. — X.: ТОВ; "Одісей", 2003. — 408 с.

 8. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 23, ст.121. Документ 16/98-вр, чинний, остання редакцiя вiд 13.01.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Документ 168/97-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 05.08.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 10. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28. Документ 334/94-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 05.08.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 11. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 40, ст.546. Документ 329/95-вр, чинний, остання редакцiя вiд 04.06.2008 - www.zakon.rada.gov.ua.

 12. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб ” // Все про бухгалтерський облік . – 2003. - №20. – с. 15 -29. Документ 889-15, чинний, остання редакцiя вiд 05.08.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 13. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37. Документ 509-12, чинний, остання редакцiя вiд 25.06.2009 - http://zakon.rada.gov.ua

 14. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 № 1963-ХИ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. №11. — Ст. 150.

 15. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 № 2535-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1992. —№ 38. — Ст. 560.

 16. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 № 98/ 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.

 17. Закон України "Про систему оподаткування" (у редакції Закону України від 18.02.97 № 77/ 97-ВР зі змінами й доповненнями) // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — С. 5—14.

 18. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-ІП // Основи податкового законодавства: 36. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. — X.: ВД "ІНЖЕК", 2005. — 312 с.

 19. Вишневский В.П., ВеткинА.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика. — Донецк: НАН Украйни. Ин-т зкономики пром-сти, 2003. — 228 с.

 20. Вишневский В.П. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др. — Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. — 504 с.

 21. Волкова Е., Романовский М. Налоговое планирование. —СПб.: Питер, 2004. — 634 с.

 22. Дікань Л.В., Воїнова Т.С., Бережний Є.Б. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 4.— С. 107—112.

  1. Дікань Л.В., Воїнова Т.С. Податкова система: Навч. посіб. —Харків: Вид-во ХДЕУ, 2002. — 252 с.

 23. Зарипов В.М. Законные способы налоговой экономии. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. — 176 с.

 24. Исаев А А. Очерк теории и политики налогов. — М.: ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2004. — 270 с.

 25. Крисоватий А.І., Кізима АЛ. Податковий менеджмент: Навч. посіб. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 304 с.

 26. Началов А.В. Налоговый словарь. — М.: Издательско-консультац. компания "Статус-кво 97", 2004. — 400 с.

 27. Децюра С. Збір за спец водокористування: що потрібно знати при поданні звітності за І квартал 2011 року// Бухгалтерський тиждень.- 2011р. - №17 – С.22-34.

 28. Журавльова Н. Доходи з податку на прибуток.//Бухгалтерський тиждень.- 2011р. - №17 – С.15-22.

 29. Індюхова Я. Розподіл вхідного ПДВ відповідно до вимог Податкового кодексу.// Бухгалтерський тиждень.- 2011р. - №17 – С.34-40.


^ ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення

9, 10

^ Загальний обсяг годин

72

Аудиторні заняття, години

48

^ Види навчання:
Лекції, години

-

Практичні заняття, години

34

Індивідуальні заняття, години

14

^ Самостійна робота, години

24

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 2 ПМК

^ Мова викладання

Англійська, німецька

Код кафедри
Кафедра

Іноземних мов

^ ЕСТS - кредити

2


Зміст дисципліни

Особливості загальнонаукового та професійного спілкування. Мовно-комунікативні особливості усних презентацій. Письмове наукове та ділове спілкування, складання анотацій, звітів і доповідей. Особливості перекладу загальнонаукової та професійної документації. Економічна інтеграція та міжнародний бізнес. Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародний менеджмент. Фінансовий менеджмент і облік. Ринок фінансових послуг.


Література:

Англійська мова

 1. Allison J. The Business. – MacMillan, 2007. – 159p.

 2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Intermediate): Course Book. – Pearson Education Limited, 2004. – 176p.

 3. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Intermediate): Practice File. – Pearson Education Limited, 2004. – 125p.

 4. Duckworth M., Turner R. Business Result. Upper-intermediate. – London: Oхford University Press, 2009. – 160p.

 5. Johnson C. Market Leader. Banking and Finance. – Pearson Education Ltd., 2000. – 96р.

 6. MacKenzie I. Professional English in Use. Finance. – London: Cambridge University Press, 2007. – 140p.

 7. MacKenzie I. English for the Financial Sector. – London: Cambridge University Press, 2007. – 160p.

 8. Naunton J. ProFile (Intermediate): Workbook. – London: Oхford University Press, 2005. – 80p.

 9. Naunton J. ProFile (Intermediate): Students’ Book. – London: Oхford University Press, 2005. – 175p.

 10. Англійська мова для економістів: Розмовні теми: Навч. посібник/ О. Л. Шевченко, Л.І. Чеботарьова, О. В. Чуркіна та ін.- Київ, 2005.

 11. Латигіна А.Г. English of International Business and Management: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ: Київський національний торгівельно-економічний університет, 2004. – 275 с.

 12. Любимцева С.Н., Коренева В.Н. Курс английского языка для финансистов. : Ученик. – Москва: ГИС, 2001. – 381 с.

 13. Мильнікова В.В. Англ. мова економіки, фінансів та банківської справи: Навч. посіб. – Київ: Київ. нац. торг.- ек. ун-т, 2001. - 390с.

 14. Рудешко Є.В. Англійська мова фінансів та бух обліку: Навч.посіб. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2009. – 197с.

 15. Ушакова В.Т., Сініцина Н.М. Ділова англійська мова для економістів: Навч. посібник: у 4-х ч. – Ч. 3. Питання бухгалтерського обліку. – Київ: КНЕУ, 2004. – 307с.

 16. Шевченко О. Л., Тернова Б.М. Ділова англійська мова для економістів: Навч. посібник: у 4-х ч. – Ч. 1. Питання маркетингу. – Київ: КНЕУ, 2005. – 270с.

Німецька мова

 1. Lothar Jung. Betriebswirtschaft. - Max Hueber Verlag, 1997.

 2. 2.Freihoff D., Beketova O.V. Wirtschaftssprache Deutsch. Німецька економічна мова. - Nova kniha, 2001.

 3. Gerinde Butzphal " Wirtschaftsdeutsch". - Verlag Moritz Diesterweq, 1991.

 4. Werner Sauter "Grundlagen des Bankgeschaftes". - Bank Akademie - Verlag, 1997.

 5. М. Г. Аракелян. Пособие по международной банковской и коммерческой корреспонденции. – Москва, 1991.

 6. Gertrud Jaehrling. Bausteine. Fachdeutsch für Wissenschaftler. Betriebswirtschaf. - Heidelberg, 2000.

 7. Sachs R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Neubearbeitung. - Max Hueber Verlag, 2001.

 8. Буданова С.І., Тріщ О.М. Geschaftsdeutsch. Ділова німецька мова. –Харків, 2005

 9. Кирпань А.И., Вожаков О.Л. Пособие по кредитно-экономической тематике. – Москва, 1991.

 10. Колбіна Т.В., Мельніченко Л.В. Про бізнес німецькою мовою: Навчальний посібник. – Х.: ВД.ІНЖЕК, 2009. – 272с.

 11. Олійник В.О., Гавриш М.М. Німецька ділова мова. Практикум. Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ, 2003.

 12. Чичерина Л.К. Финансовая деятельность банков и предприятий: Учебное пособие по немецкому языку.- Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001.

 13. Банківська справа у ФРН. Навчальний посібник з ділової німецької мови. Київ, 1995.


^ АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

68

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

76

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Історія розвитку кризових явищ у світі. Мета і завдання антикризового регулювання економічних систем. Ідентифікації (діагностика) погроз виникнення валютних і банківських криз. Антикризове регулювання на рівні банківської системи. Інструментарій регулювання ризик-менеджменту. на рівні банківського сектору. Антикризове регулювання на рівні суб’єктів реального сектору Інструментарій регулювання інтегрованого ризик-менеджменту на рівні суб’єктів реального сектору.
залишити коментар
Сторінка6/8
Дата конвертації04.03.2012
Розмір2.03 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх