Програма фахових випробовувань при вступі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» на географічному факультеті у 201 icon

Програма фахових випробовувань при вступі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» на географічному факультеті у 201


Схожі
Програма фахових вступних випробувань для проведення вступних випробувань при вступі на навчання...
Програма комплексного фахового екзамену з психології для вступу на навчання для здобуття окр...
Програма вступних випробувань з англійської, німецької, французької...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»...
Робоча програма з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності 03060101 та...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності «Туризмознавство (за видами)»...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності «Туризмознавство (за видами)»...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі»...
Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр /...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать

Список рекомендованої літератури


Агроскин И.И., Дмитриев Г.Т., Пикалов Ф.И. Гидравлика. -М.; Л., 1954.

Алекин О.А. Основы гидромелиорации. -Л., 1970.

Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических прогнозов. -Л., 1974.

Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия. -Л., 1977.

Важнов А.Н. Гидрология рек. -М., 1976.

Владимиров А.М. Гидрологические расчеты. -Л., 1990.

Гидрологические и водно-балансовые расчеты /Под ред. Н.Г.Галущенко. -К., 1987.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Методика гидрохимических исследований. -К., 1985.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирничный В.В. Методика оптимизации природной Среды обитания. -К., 1992.

Горшков И.Ф. Гидрологические расчеты. -Л., 1979.

Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты. -М., 1990.

Лаликін М.В., Ревера О.З. Гідрологічні та водогосподарчі розрахунки. -К., 1973.

Левковский С.С. Комплексное использование и охрана водных ресурсов СССР. -К., 1982.

Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. -М., 1986.

Михалов Л.Е. Гидрогеология. -Л., 1985.

Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. -Л., 1974.

Субботин А.С. Основы гидротехники. -Л., 1983.

Чеботарев А.И. Общая гидрология. -Л., 1975.


2. Гідрохімічні питання

Формування гідрохімії та гідрології як наукових дисциплін. Теоретичні, методологічні та прикладні аспекти хімії природних вод. Наукові напрямки в гідрохімії, пов`язані з задачами народного господарства, раціонального використання і охорони водних ресурсів.

Основи гідрохімії. Особливості хімії та фізики води і водних ресурсів. Загальна характеристика складу природних вод. Особливості хімічного режиму основних водних об`єктів. Стік розчинених речовин і хімічна денудація. Взаємозв`язок хімічного складу різних типів природних вод. Оцінка хімічного складу природних вод для різних народно-господарських цілей.

Гідрохімя України. Хімічний склад гідросфери і регіональні закономірності його формування. Гідрохімічна зональність. Гідрохімічна характеристика об`єктів гідросфери (вод суші, Чорного та Азовського морів) території України. Гідрохімія гирлових областей великих річок.

Меліоративна гідрохімія. Водно-фізичні та фізико-хімічні процеси в грунтах при зрошенні. Оцінка об`єктів меліоративної гідрохімії. Формування і режим меліоративно-гідрохімічної обстановки. Прогнозування іонно-сольового складу іригаційно-грунтових і порових вод. Засолення, осолонцювання грунтів і методи боротьби з ним. Оцінка впливу зрошення на іонно-сольовий склад річкових вод. Еколого-гідрохімічна оптимізація зрошувальних меліорацій.

Агрогідрохімія. Біогеохімічний кругообіг елементів. Хімізація землеробства та її вплив на водні та земельні ресурси. Класифікація добрив і пестицидів. Використання стічних вод та їх осадів для зрошення і удобрення. Роль мінеральних добрив у зміні глобальних потоків біогенних елементів. Методи розрахунку виносу солей, добрив і пестицидів з сільгоспугідь.

Радіоактивність природних вод. Умови формування природної радіоактивності гідросфери. Радіоактивність атмосфери і атмосферних вод. Радіоактивність поверхневих вод суші. Радіоактивність морів і океанів. Радіоактивність підземних вод. Штучна радіоактивність природних вод. Методи визначення радіоактивності і методика радіохімічних досліджень природних вод.

Математичне моделювання в гідрохімії. Аналогове, ймовірнісно-статистичне, аналітичне та імітаційне моделювання. Принципи оцінки, прогнозування, регулювання, управління і оптимізації гідрохімічного режиму. Математична імітація фізико-хімічних процесів у системі “вода-порода” і рівноважних гідрохімічних системах. Еколого-гідрохімічна оптимізація меліоративно-водогосподарських систем.

Методика гідрохімічних досліджень. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи аналізу природних вод. Методика досліджень хімічного складу атмосферних опадів, поверхневих вод суші, підземних вод. Методика гідрохімічних досліджень при пошуках родовищ мінеральних вод. Гідрохімічні методи пошуків родовищ корисних копалин. Методика розрахунку гідрохімічного балансу і прогнозування іонного складу річок.

Охорона природних вод від забруднення, методи їх очистки. Основні джерела забруднення природних вод. Проблеми і задачі охорони вод, методи і прийоми їх реалізації. Державний облік вод і кадастр гідрохімічних даних. Фізичні та хімічні методи очистки природних і стічних вод. Біохімічні методи очистки і знезараження забруднених природних і стічних вод. Правові і соціальні аспекти проблеми раціонального використання і охорони водних ресурсів.

Оцінка, прогноз та управління якістю природних вод. Оцінка води для культурно-побутового, водогосподарського, питного призначення, рибного господарства, зрошення. Методи оперативного та довгострокового прогнозування якості води. Методичні основи оптимізації якості природних вод.


^ Список рекомендованої літератури


Основна

Алекин О.А. Основы гидрохимии. -Л., 1970.

Горєв Л.М. Основи моделювання і гідроекології. -К., 1996.

Горев Л.М., Никаноров А.М., Пелешенко В.И. Региональная гидрохимия. -К., 1989.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Мелиоративная гидрохимия. -К., 1984.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Методика гидрохимических исследований. -К., 1985.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Основы мелиоративной гидрохимии. -К., 1991.

Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Радіоактивність природних вод. -К., 1993.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирничный В.В. Методика оптимизации природной Среды обитания. -К., 1992.

Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України. -К., 1995.

Доливо-Добровольский Л.В., Кульский Л.А., Никорчевская В.Ф. Химия и микробиология воды (Основы химической и биологической очистки воды). -К., 1971.

Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. -М., 1974.

Никаноров А.М. Гидрохимия. -Л., 1989.

Перцов Л.А. Природная радиоактивность биосферы. -М., 1964.

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. -Л., 1977.

Токарев А.Н., Щербаков А.В. Радиогидрогеология. -М., 1956.

Хільчевський В.К., Горєв Л.М., Пелешенко В.І. Методи очистки вод. -К., 1993.

Хільчевський В.К. Агрогідрохімія. -К., 1995.


Додаткова

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Современные методы оптимизации оросительных мелиораций. Эколого-гидрохимический аспект. -К., 1988.

Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Унифицированая методика оптимизации мелиоративно-водохозяйственных систем. -К., 1991.

Зенин А.А., Белоусова Н.В. Гидрохимический словарь. -Л., 1986.

Пелешенко В.И. Оценка взаимосвязи химического состава различных типов природных вод. -К., 1975.

Справочник по гидрохимии /Под ред. А.М.Никанорова. -Л., 1989.

Унифицированные методы анализа вод. -М., 1973.

Хільчевський В.К., Пелешенко В.І. Методи аналізу природних вод. -К., 1993.


Укладач програми:

д.г.н., проф., Хільчевський В.К.


^ 7. ПРОГРАМА ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ:

0709 - ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ : КАРТОГРАФІЯ , ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР)


^ Методологія картографії.

Визначення картографії, поняття об'єкта, предмета та метода картографічного дослідження, аналіз концепції картографії як науки, її найважливіші розділи та дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами. Основні напрями розвитку сучасної картографії в Україні та за кордоном. Основні властивості та функції карт. Види і типи картографічних творів. Методологічне обґрунтування загальної класифікації карт системи "суспільство-природа". Поняття топографічного, комплексного, тематичного, системного географічного картографування.

^ 1. Об'єкт у географічній картографії.

Визначення об'єкта картографічних досліджень, його основні риси. Загальнонаукові принципи побудови та використання моделей у картографічних дослідженнях об'єктів реальної дійсності.

^ 2. Предмет картографії.

Теорія мови карти, семіотичні аспекти та функції мови карти. Теорія картографічної генералізації (сутність, принципи та методи). Теоретичні основи проектування та складання карт. Теорія використання карт у процесі пізнання реальної дійсності.

^ 3. Метод картографії.

Гносеологічна сутність та форми реалізації картографічного моделювання. Теоретичні основи розробки картографічної знакової системи. Прийоми та способи картографічного зображення. Написи на картах. Легенда, як логічна модель відображення особливостей реальних геосистем, їх стану та розвитку в просторі та часі. Авторська розробка карт. Карт креслення, інженерна й комп'ютерна графіка. Методичні основи створення карт та підготовки їх до видання. Технічні способи та засоби складання та редагування оригіналів карт. Технології підготовки до видання та видання карт. Цифрова картографія. Електронні графічні редакторські програми їх функціональні можливості. Сучасні комп'ютерні кар­тографічні системи та їх функціональні можливості.

4. ^ Методичні основи проектування та складання карт.

Топографічні карти та плани; їх редагування та оновлення. Дрібномасштабні загально-наукові карти та атласи. Основні положення з питань їх проектування та методів створення. Сутність, зміст і принципи організації редакційних робіт, як системи науково-технічного керівництва на всіх етапах розробки та підготовки карт до видання. Тематичні карти та комплексні атласи. Карти спеціального призначення (інвентаризаційні, оціночні, прогнозні та ін). Навчальні карти та атласи. Інтерактивна освітня картографія. Системи комп'ютерного навчання та телекомунікації. Карти краєзнавства та туризму. Карти військової тематики. Історичні карти, їх розробка з використанням археографічних картматеріалів. Приклади просторово-часових (палеогеографічних) реконструкцій в картографії. Використання карт в "mass-media". Розробка картографічних творів широкого вжитку. Об'ємні картографічні моделі, особливості їх проектування, розробки змісту, редагування, складання, оформлення та технології виготовлення.

^ 5. Геодезичні основи картографії.

Гравітаційне поле Землі. Геоїд та квазігеоїд. Загально-земний еліпсоїд. Методи спостережень за геодинамічними процесами. Відхилення прямовисних ліній. Системи ліку висот. Небесні координати. Методи визначення фігури та розмірів Землі. Референц-еліпсоїд. Еліпсоїд обертання, його елементи та співвідношення між ними. Геодезичні системи координат та координатні перетворення. Розв'язок геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда. Диференціальні формули. Конформне зображення еліпсоїда на площині. Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера. Масштаб зображення. Редукція віддалей. Гауссове зближення меридіанів. Поправки в напрямок за кривизну зображення геодезичної лінії на площині. Перетворення координат з однієї зони в іншу. Способи GPS-знімань. Електронна тахеометрія. Кадастрові знімання. Основи землевпорядкування. Маркшейдерські знімання. Гідрографічні обстеження та знімання.

6. ^ Основні геодезичні роботи.

Концепція геодезичної мережі України. GPS-технологія. Методи традиційної геодезії. Високоточні кутові та лінійні вимірювання. Прецизійне нівелювання. Гравіметричні визначення. Методи математичної обробки результатів геодезичних вимірювань. Програмування геодезичних задач. Статистична оцінка якості вимірів та вирівнювальні обчислення. Геодезичне забезпечення великомасштабних топографічних знімань. Методика великомасштабного картографування. Топографічні знімання. Фототопографічні знімання.

^ 7. Теорія та методика математичної картографії.

Умови проектування та відображення елементів земного еліпсоїда на поверхні відносності. Класи проекцій, масштаби довжин, головні напрямки, види спотворень та методи їх визначення. Проекції загальногеографічних та тематичних карт, морських та ае­ронавігаційних карт. Перетворення та розпізнавання картографічних проекцій.

^ 8. Методичні основи дистанційного зондування Землі і фотограмметричної обробки інформації та їх використання.

Методи стереотопографічного знімання. Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) як найважливіше джерело геопросторових даних: знімальні системи, носії апаратури, види знімань. Обробка аерокосмічних геозображень. Дешифрування знімків. Цифрова фотограмметрія. Використання аерокосмознімків у географічних дослідженнях.

^ 9. Автоматизація і математизація методів розробки карт та їх використання.

Геоінформаційні системи (ГІС) та ГІС-технології в картографії. Загальні поняття про ГІС. Апаратне та програмне забезпечення ПС. Математико-картографічне моделювання з метою дослідження природно- та суспільно-географічних процесів та явищ. Динамічні моделі, анімації, мультимедіа. Анаморфози, аналіз поверхонь, концепція "поля" в картографії. Фундаментальні основи картографічної практики. Обробка геозображень.

^ 10. Методичні основи використання карт.

Картографічний метод пізнання та метод дослідження. Використання карт. Основні вимоги та критерії оцінки якості карт. Значення карт для науки та практики, особливості їх використання у практичній діяльності та наукових дослідженнях. Прийоми аналізу карт. Аналіз та оцінка атласів. Прийоми картометрії і морфометрії. Методика вивчення по картах об'єктів реальної дійсності, динаміки та взаємозв'язку процесів та явищ. Прогнозні карти розвитку процесів та явищ у просторі та часі. Новітні напрями розвитку картографії. Застосування теоретичних концепцій у картографії.

^ 11. Актуальні напрямки картографічних досліджень.

Поняття та напрямки проблемно-орієнтованого картографування. Картографічні дослідження природокористування. Природоохоронне картографування. Еколого- та медико-географічне картографування. Картографування демографічних та інших характеристик людського розвитку. Комплексне науково-довідкове тематичне картографування та створення національних атласів. Електронна версія НАУ. Картографування територіальної організації продуктивних сил, природно-ресурсного потенціалу та територіально-виробничих комплексів. Проблеми картографічного забезпечення потреб суспільної практики.

^ 12. Дизайн та маркетингові дослідження в картографії.

Основи оформлення карт і комп'ютерного дизайну: штрихове та кольорове оформлення. Економіка та організація картографічного виробництва. Інвестиційний аналіз. Маркетингова політика. Реклама. Аналіз попиту. Ліцензування та захист авторських прав у картографії.


Список рекомендованої літератури


 1. Актуальные вопросы картографии / Ред, кол. Н.Л.Беручашвили и др.-Тбилиси, 1988.

 2. Алиев В.К. Visual Basic. -М: Солон-Р, 2002. - 384 с.

 3. Архангельский А.Я. Приемы программирования в Delphi. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ООО «Бином Пресс», 2004. - 848 с: ил.

 4. Асланикашвили А.Ф. Метакартография: Основные проблемы. -Тбилиси, 1974.

 5. Берлянт AM. Геоинформационное картографирование. - М.: «Астрея», 1997.

 6. Берлянт AM. Использование карт в науках о Земле // Итоги науки и техники. Сер. Картография. - М., 1986. - Т. 12.

 7. Берлянт A.M. Карта - второй язык географии (очерки о карто­графии). -М., 1985.

 8. Берлянт A.M. Образ пространства: карта и информация. - М.. 1986.

 9. Берлянт A.M. Картография: Учебн. для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001.

 10. Берлянт A.M. Картография и телекоммуникация (аналитический обзор). -М., 1998.

 11. Берлянт A.M. Теория геоизображений. - М.: ГЕОС, 2006. - 262 с.

 12. Берлянт A.M., Кошкарев А.В.. Тикунов B.C. Картография и геоинформатика // Итоги науки и техники. Сер. Картография. - М., 1991. - Т. 14.

 13. Берлянт A.M., Мусин О.Р., Собчук Т.В. Картографическая генерализация и теория фракталов. - М., 1998.

 14. Билич Р.С. Васмут АС. Проектирование и составление карт. -М.,1984.

 15. Божилина Е.А., Сваткова Т.Г., Чистов СВ. Эколого-географическое карто­графирование. - С: МГУ им. Ломоносова, 1999. 83 с.

 16. Божок А.П., Молочко А.М., Остроух В.І. Картографія: Підручник. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 271 с.

 17. Божок А.П., Осауленко А.Є., Пастух В.В. Картографія. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2000.

 18. Бондар А.Л., Жупанський ЯЛ., Золовський А.П., Козаченко Т.І. Левицький І.Ю., Молочко A.M., Руденко Л.Г., Пархоменко 1.0. Невідкладні завдання розвитку географічної картографії в Україні // Вісн. геодезії та картографії. - 1994. -№2. - С.93-100.

 19. Бочаров М.К., Николаев С.А Математико-статистические методы в картографии. - М., 1957.

 20. Бочаров М.К. Основы теории проектирования систем картографических знаков. - М., 1966.

 21. Бугаевский Л.М. Математическая картография. -М., 1998.

 22. Васмут АС. Моделирование в картографии с применением ЭВМ. -М., 1983.

 23. Васмут А.С, Бугаевский Л.М., Портнов A.M. Автоматизация и математические методы в картосоставлении. - М., 1991.

 24. Вахрамеева Л.А, Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картография. - М., 1986.

 25. Верещака Т.В. Топографические карты; научные основы содержания -М.: МАИ К «Наука/Интерпериодика», 2002. - 319 с.

 26. Верещака Т.В., Зверев А.Т., Сладкопевцев С.А. Судакова С.С. Визуальные методы дешифрирования снимков - М.: Недра, 1990. - 340 с.

 27. Волков Н.М. Принципы и методы картометрии. - М.; Л., 1950.

 28. Востокова А.В. Оформление карт. - М., 1985.

 29. Геоинформатика / Под ред. B.C. Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. -480 с.

 30. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. A.M. Берлянта и А.В. Кошкарева. - М.: ГИС-ассоциация, 1999.с

 31. Гофман-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. Глобальна сис­тема визначення місцеположення (GPS): теорія і практика. - К., 1995.

 32. Григоренко А.Г., Кюнтцель В.В. и др. Инженерная геодинамика. -Киев, 1992.

 33. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы: Основы. - М.: Дата+, 1999. - 490 с.

 34. ДСТУ 2757-94. Картографія. Терміни та визначення. - К.: Держс­тандарт України, 1994.

 35. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. - М.: Изд-во МГУ, 1999. - 224 с.

 36. Жуков В.Т.. Сербенюк С.Н.. Тикунов B.C. Математико-картографическое моделирование в географии. - М., 1980.

 37. Жупанський ЯЛ. Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування. - Львів, 1975.

 38. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. - Чернівці, 1996.

 39. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 296 с.

 40. Золовский А.П.. Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографичес­кие исследования проблемы охраны природы. - Киев. 1978.

 41. Золовський А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. - Киев, 1987.

 42. Історичне картознавство України: 36. наук, праць. - А.; К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2004.

 43. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В.Симоновича. - Спб.: Питер, 2005. - 640 с: ил.

 44. Картографічне моделювання: Навч. посіб. / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, A.M. Молочко; за ред. А.П. Золовського. - Вінниця: Антекс-УЛТД, 1999.

 45. Картографирование географических систем / Ред. К.А.Салищев. –M., 1981.

 46. Картография на рубеже тысячелетий : Докл. I Всерос. науч. конф. по картографии (Москва, 7-10 октября 1997 г.). -М., 1997.

 47. Картография. Вып.2. Использование карт в научных и практичес­ких целях в зарубежной картографии / Сост. и ред. A.M.Берлянт. -М., 1983.

 48. Картография. Зарубежные концепции и направления исследова­ний / Сост. и ред. В.М.Гохман, А.А.Лютый. - М., 1983.

 49. Картография с основами топографии / Под ред. Г.Ю. Грюнберг. - М.: Просвещение, 1991.

 50. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И. Аэрокосмические методы картографирования и географических исследований // Итоги науки и техники. Сер. Картография. — М., 1984. - Т.2.

 51. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.М, Аэрокосмические исследова­ния динамики географических явлений. -М., 1991.

 52. Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. -Киев, 1984.

 53. Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко A.M. Картографічне моделювання. Навчальний посібник. - Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. - 328 с.

 54. Комплексные региональные атласы. - М., 1976.

 55. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические ис­следования. - Киев, 1990.

 56. Кошкарев А.В., Тикунов B.C. Геоинформатика. - М.: Картгео-центр-Геодезиздат, 1993.

 57. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы.-М., 1987.

 58. Левицкий И.Ю., Пересадько В.А. Методические указания по разработке и использованию структурно-логических моделей для природоохранного картографирования. - Харьков, 1988.

 59. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографіч­ний словник. - К., 1997.

 60. Лисицкий Д.В. Основные принципы цифрового картографирования местности. - М.: Недра, 1988. - 264 с.

 61. Лютый А.А Язык карты: сущность, система, функции. - М.. 1988.

 62. Матросов А.В. и др. MS Office ХР: разработка приложений. Под ред. Ф.А.Новикова. - Спб.: БХВ-Петербург, 2003. - 944 с: ил.

 63. Мартыненко А.И. Автоматизация в создании и применении карт // Итоги науки и техники. Сер. Картография. - М., 1988. -Т.13.

 64. Методические указания по компоновке тематических карт / Сост. И.Ю. Аевицкий. - X.: ХГУ, 1986.

 65. Національний атлас України.- К.: ДНВП "Картографія", 2007. - 440 с.

 66. Олспач Тед. Illustrator 7. Пер. з англ. - К.; М; Спб: Діалектика, 1998 -608.

 67. Охрана и оптимизация окружающей среды. / Под ред. Лаптева А.А. - Киев: Лыбидь, 1990. - 254 с.

 68. Паламарчук A.M. Общественно-территориальные системы (логи­ко-математическое моделирование). - Киев. 1992.

 69. Преображенский А.И. Экономические карты в преподавании гео­графии. -М., 1980.

 70. Программы обязательных дисциплин по специальностям: Метеорология, Гидрология, Картография. - М., 1996.

 71. Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов -Киев, 1989.

 72. Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. - Киев, 1984.

 73. Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Горленко И.А. и др. Эколого-географическое картографирование территории (опыт работ, обоснование структуры и содержания атласа). - Киев, 1992.

 74. Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. Картографи­ческие исследования природопользования (теория и практика ра­бот). - Киев, 1991.

 75. Салицев К.А. Идеи и теоретические проблемы картографии 80-х годов // Итоги науки и техники. Сер. Картография. - М., 1982.

 76. Салищев К.А. Картоведение: Учебн. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

 77. Сальников С.Е. Некоторые общие вопросы разработки карт оце­нки природных условий для региональных комплексных атласов // Мелкомасштабные карты оценки природных условий. - М., 1970.

 78. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. - М.: Изд-во МГУ, 1987.

 79. Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодейс­твие. - М., 1990.

 80. Сербенюк С.Н., Тикунов B.C. Автоматизация в тематической картографии. - М., 1984.

 81. Скворцов А.В. Геоинформатика. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. - 336 с.

 82. Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование. - Л., 1982. Староверов B.C. Вища геодезія. - К., 1996.

 83. Сосса P.I. Картографування території України. Історія, перспек­тиви, наукові основи. - К.: Наукова думка, 2005.

 84. Справочник по картографии / А.М. Берлянт, А.В. Гедымин, Ю.Г. Кельнер и др. - М.: Недра, 1988. - 428 с.

 85. Справочник по картографии / Под ред. Е.И. Халугина. - М.: Не­дра, 1988.

 86. Тикунов B.C. Моделирование в социально-экономической картографии. - М., 1985.

 87. Топографія з основами геодезії / Божок А.П., Барановський В.Д.. Дрич К.І. та ін.-К., 1995.

 88. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти : В 2 ч. - Вінниця: Антекс, 2000. - Ч. 1.

 89. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.

 90. Україна. Природне середовище та людина: Серія карт. - К., 1993.

 91. Финкельштейн, Еллен. AutoCAD 14.: Пер. з англ. - К.; М; Спб: Діалектика, 1998 - 896 с.

 92. Фаронов В. Delphi 6: учебный курс (+дискета). - Спб.: Питер, 2002. - 512 с.

 93. Хаимов З.С Основы высшей геодезии. - М., 1984.

 94. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. -М.: Недра, 1992.

 95. Чабанюк B.C. Основні напрямки розвитку геоінформаційних сис­тем у 90-ті роки // Вісн. геодезії та картографії. - 1994. - №2 -С.108-126.

 96. Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии. -Новосибирск, 1978.

 97. Шайтура C.B. Геоинформационные системы и методы их создания. - М.: 2000.

 98. Шевченко В.А. Медико-георафическое картографирование тер­ритории Украины. - Киев, 1994.

 99. Ширяев Е. Е. Картографическое отображение, преобразование и анализ геоинформации. - М.. 1984.

 100. Шпак Ю.А. Microsoft Office 2003. Русская версия/Под ред. Ю.С.Ковтанюка - К.: Издательство Юниор, 2004. - 768 с: ил.


Укладачі програми:

к.г.н., проф., Молочко А.М.;

д.г..н., проф., Шевченко В.О..;

д.г.н., проф., Бондаренко Е.Л.


^ 8.ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБОВУВАНЬ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ:

00504 - ТУРИЗМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ -ТУРИЗМ)


Ресурси розвитку туризму.

Туризм як суспільне явище. Основні етапи розвитку туризму. Класифікація видів і форм туризму, їх характеристика. Суспільні функції рекреаційної діяльності (медико-біологічні, соціально-культурні, економічні), їх зв’язок з середовищем.

Рекреаційні території та тенденції їх розвитку. Поняття рекреаційної системи та територіальної рекреаційної системи (ТРС). Принципова схема ТРС, характеристика її елементів. Основні властивості ТРС: ієрархічність, різноманітність та типологія, динамічність, еволюція, спеціалізація та універсальність. Поняття туристсько-рекреаційного кластеру.

Поняття про туристсько-рекреаційні ресурси, їх види (бальнеологічні, лісові, природно-заповідного фонду, водні, спелеоресурси, історико-культурні, соціально-економічні та ін.). Типи оцінювання рекреаційних ресурсів: медико-біологічний, психолого-естетичний та технологічний. Показники оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів.

Характеристика туристичних ресурсів країн-лідерів на туристичному ринку світу.

Туристсько-рекреаційні ресурси України, їх структура та характеристика. Регіональні відміни в розвитку туризму в Україні. Проблеми туристсько-рекреаційного районування України. Підходи та принципи рекреаційного районування. Основні таксономічні одиниці рекреаційного районування. Основні схеми рекреаційного районування України. Загальна характеристика туристсько-рекреаційних районів України. Характеристика туристичних ресурсів країн-лідерів на туристичному ринку світу.

Список рекомендованої літератури


 1. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2009.

 2. Большой глоссарий терминов международного туризма / Под ред. М.Б.Биржакова. – С-Пб, 2002. – 704 с.

 3. Географічна енциклопедія України. В3-х т. - К.: УРЕ, 1988-1993.

 4. Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития: Учебное пособие. – М.: Сов. спорт, 1998.

 5. Курорты: Энциклоп. словарь / Гл. ред. Е.И. Чазов. – М.: Сов. энциклопедия, 1988.

 6. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху. Подручник. – К.: ВПЦ Київський университет, 2008.

 7. Любіцева О.О. Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К.: Альтерпрес, 2007.

 8. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во МГУ, 1981.

 9. Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Туристичне країнознавство: Туристичні ресурси світу. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2008.

 10. Стафійчук В.І. Рекреалогія. – К.: Альтерпрес, 2008.

 11. Теоретические основы рекреационной географии. / Отв. ред. В.С. Преображенский. - М.: Наука, 1975.

 12. Устименко Л., Афанасьев І. Історія туризму. Навч. Пособник. – К.: Альтерпрес, 2005. – 319 с.


Організація і економіка туристичної діяльності

Індустрія туризму: поняття про індустрію туризму як міжгалузевий комплекс із задоволення потреб туриста. Структура індустрії туризму: організаційно-управлінська, функціонально-галузева, територіально-господарська, її елементи. Рівні організації індустрії туризму: глобальний (міжнародний), національний, регіональний, місцевий.

Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі. Туроператори і турагенти: специфіка діяльності на ринку туристичних послуг.

Тур як ринковий продукт туристичної діяльності. Класифікація турів. Етапи проектування турів та проектна документація. Види маршрутів. Організаційно-технічне забезпечення турів. Туристичні формальності (паспортні, візові, митні, прикордонні, валютні, санітарно-епідеміологічні).

Контрактне оформлення операцій по організації турів. Основні види контрактів у сфері туризму. Розрахунки ціни туру та формування його ринкової ціни. Особливості оподаткування діяльності туристичної компанії. Фінансові взаєморозрахунки між партнерами при реалізації турів.

Процес управління туристичним підприємством та його організаційна структура. Управлінський аналіз діяльності підприємств туризму. Персонал: його класифікація та структура. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Ресурси туристичного підприємства. Види діяльності та нормативно-правові засади діяльності туристичних фірм. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності туристичного підприємства. Особливості та функції ціни на туристичні послуги. Фактори диференціації цін на ринку послуг міжнародного туризму. Джерела формування та напрями використання доходу туристичного підприємства.

^ Список рекомендованої літератури


 1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-темінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.

 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.-С-Пб., 2001.

 3. Карпова Г.А. Экономика современного туризма. – С-Пб.: ИД «Герда», 2002.

 4. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес,

 5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

 6. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху. Подручник. – К.: ВПЦ Київський университет, 2008.

 7. Соболева Е.А. Фінансово-экономический аналіз деятельности туристической фирмы – М.: Финансы и статистика, 1999.

 8. Туристичне країнознавство: Країни-лідери туризму. – К.: Альтерпрес, 2007.


Технології туристичної діяльності

Гостинність як система, її структура, класифікація закладів гостинності. Основні та додаткові послуги гостинності.

Засоби розміщення, їх класифікації. Стандартизація та сертифікація готельних послуг. Технологія обслуговування туристів в готелях. Форми організації готельного бізнесу. Готельні мережі. Ціноутворення на готельні послуги. Показники діяльності готельного підприємства. Взаємодія готельного та туристичного бізнесу. Маркетинг готельних послуг. Сутність менеджменту гостинності, його методи і прийоми. Сучасний стан світового готельного бізнесу. Регіональні моделі гостинності (європейська, американська, азійська). Готельне господарство України: етапи його розвитку, сучасний стан та регіональні особливості.

Особливості обслуговування туристів на курортах. Підходи до класифікації курортів. Географія санаторно-курортних закладів України та їх місткість. Бальнеологічні, кліматичні та гірськолижні курорти. Географія лікування окремих хвороб на курортах України.

Санаторно-оздоровчі заклади України (будинки відпочинку з лікуванням, водолікарні, бази відпочинку, дитячі оздоровчі табори та інше). Історія формування курортного господарства світу. Роль і значення лікувально-оздоровчого туризму для деяких держав світу. Особливості організації курортного господарства в них. Загальна характеристика найрозвинутіших курортних систем країн світу.

Послуги харчування в туризмі. Типи підприємств харчування. Сутність, роль та функції ресторанної справи як складової сфери послуг. Класифікація ресторанних закладів. Кейтерінг. Організація виробництва у ресторанах, оперативне планування та технологічна документація. Призначення, принципи складання та види меню. Національні особливості харчування. Організація обслуговування туристів в ресторані, в номерах готелю та у транспорті. Менеджмент ресторанної сфери та основи раціональної організації праці.

Основи екскурсійної теорії. Поняття, ознаки та сутність екскурсії як складової турпродукту. Класифікація екскурсій. Екскурсійні об’єкти. Структура екскурсій. Показ і розповідь в екскурсії, їх особливості та співвідношення. Екскурсійний метод пізнання. Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту. Етапи розробки екскурсій. Контрольний та індивідуальний тексти, технологічна картка екскурсії. Методика проведення екскурсій. Особливості підготовки та проведення екскурсій різної тематики та для різних категорій туристів. Професійні якості екскурсовода.

Історія розвитку екскурсійної справи в Україні. Основи правового регулювання екскурсійної діяльності в Україні. Правовий статус екскурсовода. Організація підприємництва в сфері надання екскурсійних послуг. Маркетинг у сфері екскурсійного обслуговування. Ціна і ціноутворення в туризмі та екскурсійному обслуговуванні.

Організація перевезення туристів. Правове регулювання транспортних перевезень туристів. Авіаперевезення. Залізничні перевезення. Організація автобусних турів. Водні перевезення. Типологія круїзів та круїзних маршрутів. Основні круїзні регіони. Перевезення іншими видами транспорту.

Поняття «вільного часу», його структура та аспекти. Дозвілля і проблеми його ефективного використання. Місце і роль дозвілля в індустрії туризму. Види та форми дозвілля. Типи підприємств сфери дозвілля. Особливості їх використання для обслуговування туристів. Організація розважальних програм у туризмі. Анімація.

Список рекомендованої літератури


 1. Агафонова Л.Туризм, готельний та ресторанний бізнес. Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

 2. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.

 3. Архипов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ; Фірма «Інокс», 2007. – 280 с.

 4. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-темінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.

 5. Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю. Екскурсознавство та музеєзнавство. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464с.

 6. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Организация, управление, обслуживание. Учебное пособие. – К.: Дакор, 2008. – 288 с.

 7. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. Учебник. – М., 2004. – 216 с.

 8. Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг. Навч. посібник / За ред. В.К.Федорченка. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.

 9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

 10. Сокол Т. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2006.

 11. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство. Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 12. Шляхтина Л.М., Фомин С.В. Основы музейного дела. – С-Пб., 2000.

Маркетинг та менеджмент туризму

Маркетинг туризму: зміст, поняття, сутність. Види маркетингу. Маркетингові аспекти розробки турів (дослідження попиту та пропозиції, аналіз ринку). Стратегія і менеджмент обслуговування туристів під час туру. Просування і збут туру. Реклама та PR-технології як маркетинговий інструмент. Збутові механізми.

Середовище ринкової діяльності: зовнішнє та внутрішнє середовище. Етапи аналізу маркетингового середовища в туризмі. Види маркетингових стратегій в туризмі. Елементи планування маркетингової діяльності. Планування стратегічної поведінки турпідприємства. Життєвий цикл товару/послуги та структура маркетингових заходів для кожного етапу. Елементи комунікаційної системи турпідприємства. Ефективність маркетингових комунікацій в туризмі.

Сегментація світового ринку туристичних послуг. Критерії сегментації світового ринку. Структура маркетингового дослідження зарубіжних ринків. Критерії оцінки зарубіжного ринку.

Сутність та зміст менеджменту туризму. Еволюція менеджменту туризму. Система управління розвитком туризму та державна туристична політика. Інноваційна модель у контексті формування концепцій інноваційного розвитку туризму. Основні напрями інноваційного розвитку туризму в Україні (на прикладі будь-якого туристсько-рекреаційного району). Функції, принципи і методи менеджменту в туризмі. Ефективний менеджмент – управління орієнтоване на клієнта.

^ Список рекомендованої літератури


 1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-темінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.

 2. Бикташева Д.Л., Гиевая Л.П., Данова Т.С. Менеджмент в туризме: Учебн. пособие. – М., 2007.

 3. Володькин М.Ф. Стратегический менеджмент. – К., 2002.

 4. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М., 2000.

 5. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху. Подручник. – К.: ВПЦ Київський университет, 2008.

 6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

 7. Новиков В.С. Менеджмент в туризме. Учебн. пособие – М., 2006.Укладачі програми:

д.г.н., проф. Любіцева О.О.; .

к.г.н., доц.. Стафійчук В.І.залишити коментар
Сторінка4/4
Дата конвертації04.03.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх