Методичні вказівки д о виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка” icon

Методичні вказівки д о виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка”


1 чел. помогло.
Схожі
Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки...
1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія»...
Курсової роботи 4...
До виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік»...
Методичні вказівки...
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів...Загрузка...
скачать


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки


до виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка”


( для студентів усіх форм навчання спеціальностей

6. 050100 „Економіка підприємства” та „Облік і аудит”

і спеціальності 6. 050200 „Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка” (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6. 050100 „Економіка підприємства”, „Облік і аудит” і спеціальності 6. 050200 „Менеджмент організацій”.

Харків: ХНАМГ, 2007 – 24 с.


Укладачі :Є.П. Данильченко, І.А. Островський.,С.Б. Тимофієва., О.А.Шекшуєв.


Рецензент: канд. екон. наук Косов В.В.


Дані методичні вказівки підготовлені на основі узагальнення досвіду роботи викладачів кафедри економічної теорії академії із студентами протягом останніх років. Робота має намір застерегти від найбільш типових помилок, які все ще зустрічаються при виконанні студентами курсової роботи.


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №9 від 02. 02. 07


Зміст


Вступ ......................................................................................... 4

Вибір теми та підготовка курсової роботи ...........................5

Структура та обсяг курсової роботи .....................................8

Графік виконання курсової роботи ...........................................9

Оформлення та захист курсової роботи ................................ 10

Оформлення списку використаної літератури………………..11

Додатки .......................................................................................15


Вступ


В оволодінні економічними знаннями на рівні сучасних вимог важливе місце посідає вивчення макроекономіки.

Навчальним планом підготовки бакалаврів із спеціальностей 6.050100 „Економіка підприємства”, „Облік і аудит ” та із спеціальності 6.050200„Менеджмент організацій” у другому семестрі передбачено курсова робота з модуля „ Макроекономіка”.

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з макроекономічного аналізу і набуття студентами вмінь пов’язувати свої теоретичні знання з практикою. Написання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати і узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем і обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.

При підготовці курсової роботи студентам необхідно враховувати наступні міркування :

по-перше, курсова робота з макроекономіки має бути цілком підпорядкована з’ясуванню питань розбудови ринкової економіки, закономірностей її розвитку в Україні;

по-друге, зміст курсової роботи має відповідати сучасним вітчизняним та світовим досягненням макроекономічної теорії та практики;

по-третє, увесь процес підготовки письмової роботи повинен бути підпорядкований діяльності майбутнього фахівця у галузі міського господарства.

Основними етапами виконання курсової роботи є :

 1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

 2. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

 3. Складання плану роботи.

 4. Написання та оформлення курсової роботи.

 5. Захист роботи.

Методичні рекомендації передбачають пояснення щодо послідовного виконання зазначених етапів виконання курсової роботи і включають певні поради щодо оптимальної організації підготовчої роботи, накопичення теоретичних знань і аналітичного їх осмислення.


^ ВИБІР ТЕМИ ТА ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Робота студента з вибору теми курсової роботи має розпочинатися з ознайомлення із тематикою курсових робіт.

Тематика курсових робіт.

 1. Макроекономіка як економічна наука.

2. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків, методика їх обчислення.

3. Макроекономічні показники і методика їх обчислення.

 1. Сутність і основні риси макроекономічної нестабільності.

 2. Макроекономічна нестабільність : циклічність, безробіття, інфляція.

 3. Безробіття та його види.

 4. Інфляція та її види. Антиінфляційна політика.

 5. Економічна рівновага в умовах ринку.

 6. Макроекономічний аналіз : сукупний попит і сукупна пропозиція.

 7. Споживання, заощадження та інвестиції.

 8. Класична і кейнсіанська теорії макроекономічного регулювання.

 9. Класична теорія зайнятості.

 10. Кейнсіанська теорія регулювання економіки..

 11. Сукупні витрати приватної економіки та рівень виробництва.

 12. Концептуальні основи неоконсервативних теорій.

 13. Державне регулювання економіки.

 14. Фіскальна політика і державний бюджет.

 15. Механізм фіскальної політики держави.

 16. Механізм грошово-кредитного регулювання.

 17. Ринок грошей і грошовий мультиплікатор.

 18. Банківська система і грошовий мультиплікатор.

 19. Бюджетний дефіцит і державний борг.

 20. Макроекономічна структура і структурна політика держави.

 21. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.

 22. Зайнятість і соціальний захист населення.

 23. Ринок праці й механізм його функціонування. Державне регулювання зайнятості.

 24. Соціальна політика держави.

 25. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 26. Роль антимонопольного законодавства у регулюванні економіки.

30. Економічне зростання, його державне регулювання


Студент може запропонувати і таку тему курсової роботи, яка відсутня в тематиці, що рекомендована кафедрою. Однак таке рішення має бути погоджене з науковим керівником. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи.

Підготовка курсової роботи розпочинається з добору й вивчення літературних джерел і складання бібліографії. Методика опрацювання літератури залежить від характеру досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручники, монографії, теоретичні статті), потім – з нормативними документами ( указами Президента України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України тощо). Особливу увагу слід приділити періодичним виданням, у яких публікують аналітичну інформацію і результати наукових досліджень.

Попереднє вивчення літературних джерел є підґрунтям для складання плану курсової роботи. Він має включати в себе: вступ, декілька логічно пов’язаних між собою розділів, які дають змогу розкрити тему, та висновки.

Самостійно складений студентом план курсової роботи погоджується з науковим керівником, який після необхідного уточнення затверджує його. Написання тексту курсової роботи здійснюється через систематизацію та обробку зібраних матеріалів за кожним розділом плану. На цьому етапі треба узагальнити теоретичні положення, виконуючи певні розрахунки, обґрунтувати висновки та пропозиції, розробити ілюстративний матеріал. Чорновий варіант роботи бажано надати науковому керівникові з метою узгодження змісту окремих розділів. Після необхідних доповнень та уточнень студент здійснює остаточне оформлення курсової роботи.


^ Зразок плану курсової роботи на тему:

«Економічне зростання, його державне регулювання»

Вступ.

 1. Сутність, фактори та джерела економічного зростання

 2. Моделі економічного зростання Є. Домара та Р. Харрода,

неокласична модель Р. Солоу

 1. Політика України щодо стимулювання економічного

зростання.

Висновки.


^ СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ.


Курсова робота мусить мати чітку логічну побудову з відповідними складовими елементами. Традиційно курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків.

У вступі розкривають актуальність теми, дають оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми з посиланням на певні літературні джерела, визначають мету і завдання, об’єкт і методи дослідження, описують структуру роботи (Додаток 3).

^ Основна частина роботи поділяється на декілька, як правило, три розділи. Вони повинні бути логічно пов’язаними і мати відповідні висновки. Перший розділ, зазвичай, присвячують теоретико-методологічним питанням з досліджуваної теми; другий – питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню висновків і пропозицій щодо її вирішення у світовій практиці; третій - урахування проблем і перспектив розвитку економіки України.

У висновках (Додаток 4) стисло підсумовують результати дослідження. Тут містять висновки і пропозиції, що показують, якою мірою досягнуто мету дослідження і вирішено завдання, поставлені у вступі.

Обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок формату А4 комп’ютерного набору ( або до 35 сторінок рукопису). Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (кількість сторінок):

- вступ – 1,5–2;

- основна частина – 20-25;

- висновки – 1,5-2.

^ ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.


Відповідно до змісту модуля „Макроекономіка”, який складається з модуля 1.1. «Теоретична частина» та модуля 1.2. «Курсова робота», на курсову роботу припадає 36 годин самостійної роботи.


Таблиця 1. Розподіл часу самостійної роботи при виконанні модулю 1.2. «Курсова робота»

Форми самостійної роботи (за змістовими модулями – ЗМ )

Години

Форма звіту

ЗМ 1.2.1. Вивчення літератури, складання плану.

6

Індивідуальна співбесіда

( 1 процентовка )

ЗМ 1.2.2.Обговорення та написання теоретичної частини курсової роботи

12

Індивідуальна співбесіда

( 2 процентовка)

ЗМ 1.2.3. Узгодження та аналіз статистичного матеріалу щодо характеристики економіки України

12

Індивідуальна співбесіда

(3 процентовка)

ЗМ 1.2.4.Подання курсової роботи на рецензування. Захист курсової роботи після виправлення зауважень

6

Відповідно терміну36

Засоби контролю та структура залікового кредиту щодо виконання курсової роботи подано у таблиці 2.


Таблиця 2. Засоби контролю та структура залікового кредиту.

Модуль 1.2. Курсова робота
ЗМ 1.2.1. Вивчення літератури, складання плану.

10 %

ЗМ 1.2.2.Обговорення та написання теоретичної частини курсової роботи

20 %

ЗМ 1.2.3. Узгодження та аналіз статистичного матеріалу щодо характеристики економіки України

20 %


ЗМ 1.2.4. Подання курсової роботи на рецензування.

10 %

Підсумковий контроль за Модулем 1.2. (захист курсової роботи).

40 %

Усього за Модулем 1.2.

100 %^ ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.


Курсова робота має бути написана й правильно оформлена. Текст роботи має розміщуватися з одного боку аркушу. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14, береги з усіх сторін - 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Роботу комплектують у такій послідовності : титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки (в разі потреби).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, проте на титульному аркуші (перша сторінка роботи) номер сторінки не ставлять.

Формули слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер вказують у круглих дужках праворуч від формули. Він має складатися з номера розділу, через крапку, та порядкового номера формули в даному розділі. Наприклад, (3.1) означає: перша формула у третьому розділі.

Розрахунки, які наводять в тексті, доцільно подавати у вигляді таблиці, дані якої мають бути обов’язково проаналізовані у роботі.

Кожна таблиця мусить мати заголовок, який відображає її зміст. Нумерацію таблиць здійснють таким чином: по центру над заголовком пишуть слово „Таблиця” та її порядковий номер. Номер таблиці складається з номера розділу та, через крапку, порядкового номера таблиці в даному розділі. Наприклад: Таблиця 2.1. – перша таблиця другого розділу. Номер і назву таблиці друкують великими літерами над таблицею і розміщують симетрично до тексту. Усі стовпчики нумерують. Якщо таблиця має продовження на наступній сторінці, то пишуть: Продовження табл. 2.1., а перший її рядок відображає нумерацію стовпчиків (Додаток 5). У разі, коли показники, які містяться в таблиці, мають однакову одиницю виміру, то їх виносять у заголовок таблиці ( наприклад: Розподіл трудових ресурсів, тис.чол.); коли ж вони різні, їх розміщують у спеціальній графі та відповідних рядках таблиці.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо оформлюють таким чином: під ілюстрацією пишуть слово „Рис.” і проставляють номер, який складається з номера розділу і, через крапку, порядкового номера ілюстрації у даному розділі. Наприклад: Рис.2.1 – перший рисунок другого розділу (Додаток 6).

Матеріали таблиць, графіків тощо повинні обов’язково коментуватися.

У тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких запозичені цифрова інформація, цитати, визначення, графіки, формули, наведені в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендують здійснювати у квадратних дужках із зазначенням сторінок. Наприклад: [4, с. 54].


^ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, найбільш зручний для користування (Додаток 7) у алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (Додаток 8).

У списку літератури слід вказати:

- для книг – прізвище (прізвища) та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок (наприклад: Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 828 с.);

- для статей – прізвище (прізвища) та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, рік видання, його номер, номери сторінок, у межах яких надруковано статтю (наприклад: Підкова Л. До питання про якісні чинники економічного зростання в Україні. //Економіка України.-2005.-№6.– С.45-50).

Приклад оформлення посилання на сайт мережі ІНТЕРНЕТ:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Додатки до курсової роботи оформлюють таким чином: праворуч сторінки з великої літери пишуть слово „Додаток” і вказують його порядковий номер. Послідовність розміщення додатків визначається черговістю посилань на них у тексті роботи. Нумерують додатки арабськими цифрами наскрізь від першого до останнього. Усі додатки мусять мати заголовок.

На останній сторінці курсової роботи студент повинен поставити свій підпис і дату подання роботи на кафедру.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру у визначенеий термін. Роботу попередньо розглядає викладач- керівник, який у рецензії приймає рішення щодо допущення її до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитися з рецензією наукового керівника та відповідно відреагувати на зауваження та рекомендації.

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією, до якої входять

два – три викладача кафедри, включаючи керівника. Виступаючи з доповіддю про основні результати дослідження (7 – 10 хвилин), студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свої висновки і пропозиції, відповісти на запитання членів комісії.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку. Оцінка курсової роботи враховує якість її підготовки, теоретичний рівень, ступінь самостійного висвітлення теми, оформлення виносок, посилань, списку використаної літератури. Не меншого значення для остаточної оцінки набувають мова і стиль написання курсової роботи, виступ студента на захисті, повнота і правильність відповідей на запитання при захисті курсової роботи.

Поточне і підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до даних таблиці 2.

„Відмінно” виставляється за умов вмілої обробки багатьох теоретичних джерел, висловлювання власної позиції, залучення та аналізу конкретної статистичної інформації щодо економіки України, наявності у роботі самостійних, добре аргументованих коментарів до таблиць, схем, діаграм і графіків.

„Добре” заслуговують роботи, у яких є перелік поглядів економістів різних науковх шкіл на сутність певних економічних явищ і процесів. При цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але не зміг здійснити певні узагальнення, сформулювати власні оцінки щодо процесів, які аналізуються.

„Задовільно” отримують студенти, у роботах яких зміст теми розкрито у певній послідовності і виділено основні теоретичні положення за вивченими літературними джерелами.

«Незадовільно» оцінюються курсові роботи, які за змістом і оформленням не відповідають вимогам.


Не виключена можливість таких ситуацій, коли робота виконана й оформлена на досить високому рівні, але виступ студента під час захисту роботи має помилки, відповіді на запитання поверхні, непродумані. Зрозуміло, що у таких випадках оцінка може бути значно знижена навіть за умов якісної письмової роботи.


^ Шкала перерахування оцінок результатів навчання

у різних системах оцінювання^ Система

оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній

вузівський

рейтинг, %


100 – 9190 – 7170 – 5150 – 0


Національна

4-х бальна і в

системі ЕСТS

5

відмінно

А

4

добре

В, С

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F

Внутрішній

Вузівський рейтинг у системі ЕСТS, %100 – 91
90-81
80-7170-61
60-51
50-26
25 - 0


Національна/7-ми

Бальна в системі

ЕСТS

відмінно


А

дуже

добре

Вдобре


С

задо

вільно

D

достат

ньо

E

незадо

вільно

FX *

незадо

вільно

F**


ECTS,

% студентів


А

10


В

25


С

30


D

25


Е

10


FX*

Не вра


F**

ховується

* З можливістю повторного складання

** З обовязковим повторним курсом


Захист і оцінка курсової роботи з макроекономіки – це певний підсумок самостійної роботи студента, свідчення його здатності до самоорганізації. За час виконання письмової роботи студент набуває навичок самостійного пошуку необхідного інформаційного матеріалу за визначеними літературними джерелами. Він має можливість оцінити свої наукові здібності, зробити висновки стосовно своїх теоретичних економічних переконань.

Одночасно підготовка курсової роботи з макроекономіки – це набуття студентом необхідних орієнтирів щодо організації самостійної роботи у вищих навчальних закладах, а також виконання у подальшому дипломної роботи за обраною спеціальністю.

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


КУРСОВА РОБОТА

з макроекономіки

на тему: «^ Грошово-кредитна та антиінфляційна політика»


Виконав студент (ка)

1 курсу ф – ту Е і П

групи _______________

____________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові )

Керівник

_____________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові )


Курсова робота захищена „ ___ „ ___________________ 2007 р.


Харків 2006 /2007 навчальний рік


Додаток 2


Зразок змісту курсової роботи


ЗМІСТ

Вступ. ........................................................................................................... 3

1. Грошовий ринок та його основні риси………………………………… 5

2. Головні інструменти грошово-кредитної та антиінфляційної

політики …………………………………………………………………. 12

3. Основні проблеми грошово-кредитної політики в Україні………….. 22

Висновки. ...................................................................................................... 28

Список використаної літератури................................................................. 30


Додаток 3

Зразок написання вступу


ВСТУП

Тема курсової роботи є досить актуальною в сучасних умовах.

^ Обґрунтувати теоретичну і практичну актуальність теми.

……………………………………………………………………………….


Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

У першому розділі характеризуються…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

У другому розділі розглядаються………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Третій розділ присвячений аналізу…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

При написанні курсової роботи використовувалися підручники …………, монографії………….., статистичні матеріали……………, статті та ін.


Додаток 4

Зразок написання висновків


ВИСНОВКИ

Вивчавши теоретичні аспекти грошово-кредитної політики, зазначимо що……………………………………………………………………………………

Слід звернути увагу на альтернативні погляди представників провідних економічних шкіл на сутність і наслідки грошово-кредитних важелів антиінфляційної політики.

З точки зору представників кейнсіанської теорії…………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Концептуальні основи монетаризму зумовлюють наступні висновки:…...

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Погляди прибічників теорій раціональних очікувань та економіки пропозиції визначають……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Світовий досвід дає суперечливі підсумки антиінфляційних заходів. Наприклад, ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Проаналізувавши досвід інших країн, для України є доцільним………....

………………………………………………………………………………


Додаток 5

Зразок оформлення таблиці


Таблиця 1.1. Агрегати грошової пропозиції [12, c.43]Позначка агрегату

Складові агрегата

1

2

3

1.

М0

…………………………………………………..

2.

М1

………………………………………………….

3.

М2

………………………………………………….

4.

М3

………………………………………………….

5.

L

…………………………………………………

6.

D

………………………………………………….


За даними таблиці, кожний наступний агрегат включає попередній і додає деякі нові елементи…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Розташування агрегатів супроводжується зниженням ліквідності наступного порівняно з попереднім. Так, …………………………………………..

…………………………………………………………………………………...


Додаток 6

Зразок оформлення графіків


Рис.1.2. Вплив нецінових факторів сукупного попиту.
Нецінові фактори сукупного попиту діють незалежно від динаміки цін і викликають зсув кривої AD паралельно прворуч, якщо ...........................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

або ліворуч.....................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


Додаток 7

Зразок оформлення списку використаної літератури за появою посилань у тексті.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

 1. Петров В. Проблемы развития рынка труда // Вопросы экономики. – 2006. - №4. – С. 35-41

 2. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 23 грудня. – С. 5-14.

 3. http://www.kmu.gov.ua.

 4. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. – К.: Знання, 2004. – 828 с.

 5. http://www.rada.gov.ua

 6. Конституція України. - К.: Право, 2005. – 46 с.

 7. http://www.ukrstat.gov.ua.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Додаток 8

Зразок оформлення списку використаної літератури за абеткою.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України. - К.: Право, 2005. – 46 с.

 2. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 23 грудня. – С. 5-14.

 3. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. – К.: Знання, 2004. – 828 с.

 4. Петров В. Проблемы развития рынка труда // Вопросы экономики. – 2006. - №4. – С. 35-41.

 5. http://www.rada.gov.ua

 6. http://www.kmu.gov.ua

 7. http://www.ukrstat.gov.uaНавчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка” (для студентів усіх форм навчання спеціальностей

6. 050100 „Економіка підприємства” та „Облік і аудит” і спеціальності

6. 050200 „Менеджмент організацій”


Укладачі : Євген Петрович Данильченко

Ігор Анатолійович Островський

Світлана Борисівна Тимофієва

Олександр Анатолійович Шекшуєв


Редактор : З.М. Москаленко


Комп’ютерний набор і верстка: С.Б.Тімофєєва


План 2007, поз.119-м

Підп. до друку 20.02.07 Формат 60 х 84/1/16 Папір офісний


Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,04 Обл.-вид. арк. 1,3


Замовл. № Тираж 200 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул.. Революції, 12

Скачати 234.5 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації04.03.2012
Розмір234.5 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх