Програма навчальної дисципліни хімія сфер Землі для спеціальності 040104 “Географія ” географічного факультету icon

Програма навчальної дисципліни хімія сфер Землі для спеціальності 040104 “Географія ” географічного факультету


Схожі
Програма навчальної дисципліни хімія сфер Землі для спеціальності 040104 “Географія ”...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни біосферологія для спеціальностей 070501та 070501 “Географія” І...
Програма навчальної дисципліни біосферологія для спеціальностей 070501та 070501 “Географія” І...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 Географія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 Географія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 Географія...
Робоча навчальна програма для студентів географічного факультету спеціальності 0709...
Програма навчальної дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070300 «Хімія» Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів 5-го курсу 9-10-й семестр...Загрузка...
скачать
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної

і виховної роботи

Мамчур З.І.


“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИХімія сфер Землі


для спеціальності 6.040104 “Географія ”


географічного факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО ________________

Робоча програма складена професором, д.б.н. Гамкалом З.Г.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і

географії ґрунтів

Протокол № 14 від 15 червня 2010 р.

Завідувач кафедри ____________________ / С.Позняк /


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 4 від 29 червня 2010 р.


Голова Вченої ради

географічного факультету _________________ / Я.Хомин /


ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….5

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……5

1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……6

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….7

1.4 Рекомендована основна навчальна література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……8

1.5 Анотації програми навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….9

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та

видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної

форми навчання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3. Тематичний план дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 10

2.4 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навча-

льної роботи студента (денне навчання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту . . . . . . . . . . . . . ……..16

2.6. Критерії остаточного оцінювання знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……18

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...18


ВСТУП

Дисципліна "Хімія сфер Землі" (Хімія з основами геохімії) належить до фундаментальних природничо-наукових дисциплін. Вивчення цієї дисципліни повинне бути базою для наступного вивчення спецдисциплін у галузі географії.

За освітньо-професійною програмою (ОПП) ця дисципліна є нормативною для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки – 6.070500 “Географія”, галузь знань – 0401 ”Природничі науки”. Загальна кількість кредитів/годин – 4/144. Форма підсумкового контролю – залік.

Програма навчальної дисципліни побудована за вимогами кредитно – мо-

дульної системи організації навчального процесу .

Необхідною навчальною базою перед початком вивчення дисципліни є

володіння знаннями з основ хімії в обсязі середньої освіти, а також основ еле-

ментарної математики і фізики.

Програма розроблена на основі:

– Освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму підготовки 6.040104 “Географія”, 2004р.

– Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.040104 “Географія”, 2004р.

– Навчального плану підготовки бакалавра денної форми навчання напряму підготовки 6.040104 “Географія”, 2009р.


Програма ухвалена кафедрою ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 14 від 15 червня 2010 р.)

та Вченою радою географічного факультету

(протокол № 4 від 29 червня 2010 р.).


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП)

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

Метою є набуття базової хімічної підготовки для наступного вивчення спецдисциплін у галузі географії.

Завданнями є:

- формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студента-географа;розуміння ролі хімічних процесів у функціонуванні екосистем Землі;

- надання уявлень про витоки і сучасність теоретичних передумов хімії;

- досягнення міцного і свідомого засвоєння хімічних понять;

- сприяння розвитку у студентів навичок роботи в лабораторії, освоєння сучасних фізико-хімічних методів аналізу.


^ 1.1.2 Предмет вивчення у дисципліні

Вивчення загальних хімічних закономірностей, засад і фундаментальних основ загальної хімії та хімії геосфер в контексті аналізу, моделювання і прогнозування стану різноманітних геосистем.


^ 1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній підготовці фахівцяДисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну

Основи хімії в обсязі середньої освіти, а також основи елементарної математики і фізики

Хімія ґрунту, Біогеохімія, Агрохімія, Геохімія ландшафтів та спецдис-

ципліни фахівця-географа^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. Хімія сфер Землі (3 кр./108 год.)

З.М.1.1. Загальні уявлення і закони хімії. Будова атома і властивості

елементів. Хімічний зв’язок. (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Основні поняття і закони хімії. Будова атома. Квантові числа. Електронні

формули. Порядок заповнення електронами орбіталей у багатоелектронних

атомах (принцип Паулі, правила Хунда, Клечковського). Діалектика періодичного закону. Енергія йонізації. Спорідненність атома до електрона. Електронегативність елементів. Залежність кислотно-лужних та окислювально-відновних властивостей від електронної будови атомів елементів і їх розташування в періодичній системі. Типи хімічних зв’язків.

^ З.М.1.2. Фізико-хімічні процеси у розчинах (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Розчини. Характеристика розчинів. Способи вираження концентрації розчиненої речовини. Властивості розбавлених розчинів неелектролітів. Електролітична дисоціація. Ізотонічний коефіцієнт. Рівновага в розчинах слабких електролітів. Добуток розчинності. Дисоціація води. Водневий показник (рН). Буферні розчини. Гідроліз солей.

^ З.М.1.3. Хімія сфер Землі (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Хімія атмосфери. Особливості хімічних процесів у різних шарах атмосфери. Процеси йонізації, дисоціації. Реакції атмосферних йонів (дисоціативна рекомбінація, реакції обміну, перенесення заряду). Процес озоноутворення. Основні хімічні процеси у тропосфері та їхня екологічна роль. Діоксид карбону та клімат. Хімія гідросфери. Хімічний склад гідросфери. Особливості хімічних процесів у морській воді. Карбонатна буферна система та процеси життєдіяльності в океані. Роль гідросфери у функціонуванні глобальних циклів хімічних елементів. Основні біохімічні процеси в гідросфері. Хімія біосфери. Геохімічна діяльність живих організмів. Міграція і концентрація хімічних елементів. Біогеохімічні процеси, цикли і колообіги. Застосування хімічних знань для поліпшення екологічної ситуації навколишнього середовища та проведення екологічного моніторингу


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння

(за рівнями сформованості)

та знання


Сфери діяльності

(виробнича, соціально-виробнича,соціально-побутова)

Функції діяльності у

виробничій сфері

(проектувальна, орга-

нізаційна та інші)

1

2

3

Понятійно-аналітичний рівень формування знань: означення, формування і пояснення основних законів і правил


Виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова


Проектувальна, організаційна, управлінська,

виконавська

Предметно-аналітичний рівень формування знань: методи дослідження хімічної взаємодії і висновки


Виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова


Проектувальна, організаційна, управлінська,

виконавська, технічна

Предметно-практичний рівень формування умінь: навички користування періодичною системою, таблицею розчинності та іншими довідковими матеріалами,

навички складання хімічних рівнянь і математичних розрахунків за ними, а також кількісного визначення наслідків хімічної взаємодії

Виробнича,

соціально-виробнича,

соціально-побутова


Проектувальна, управлінська, виконавська, технічна

та інші

Ознайомлювально-орієнтовний рівень формування знань: моделювання конкретних хімічних обставин, прогнозування їх розвитку, складання відповідних задач та ви-

бір методів їх розв’язування

Виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова


Проектувальна, організаційна, управлінська,

виконавська, технічна
^ 1.4. Рекомендована література

 1. Кириченко В.І. Загальна хімія : навчальний посібник / В.І. Кириченко. – К.: Вища школа, 2005. – 639 с.

 2. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. К.: „Либідь”, 1996. – 304 с.

 3. Основи загальної хімії / В.С. Телегуз, О.І. Бодак, О. Заречнюк,В. Кінжибало. – Львів: вид. "Світ", 2000. – 424с.

 4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Романова. – Київ; Ірпінь: ВТФ"Перун", 1998. – 480с.

 5. Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300 с. 

 6. Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды. – К: «Вища школа», 1983. –240 с.

 7. Таубе П.Р., Баранова А.Г. Химия и микробиология воды. М.: « Высшая школа», 1983. –280 с.

 8. Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів - Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 195 с.

 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія", ХНАМГ. – 2009.

 10. Кульский Л.А. Химия и микробиология воды. Практикум. К.: « Вища школа» 1987. –175 с.^ 1.5 Анотації програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни «Хімія сфер Землі»

Мета: формування у майбутніх фахівців хімічних знань, необхідних для

вивчення подальших дисциплін за фахом.

Предмет: вивчення загальних законів і засад хімії, їх використання в дос-

лідженнях і розв’язуванні конкретних задач за фахом «Географія».

Зміст: загальна хімія: будова атома, періодичний закон, розчини, хімія атмосфери, хімія гідросфери, хімія біосфери.


Аннотация программы учебной дисциплины «Химия сфер Земли»

Цель: формирование у будущих специалистов химических знаний, необ-

ходимых для изучения последующих дисциплин по специальности.

Предмет: изучение общих законов и положений химии, их использова-

ние в изучении и решении конкретных задач по специальности.

Содержание: общая химия: строение атома, периодический закон, раство-

ры, химия атмосферы, химия гидросферы, химия биосферы.


ABSTRACT

Chemistry of Earth spheres

Purpose: forming of knowledge which is necessary future specialist chemistry

knowledge necessary for further disciplines studying.

Object: studying of fundamental rules and basics of chemistry, their application to

research and to solving the special tasks of speciality “Geography“.

Content: general chemistry: аtomic structure, periodic law, solutions, chemistry of atmosphere, chemistry of hydrosphere, chemistry of biosphere.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями

^ Призначення: підготовка

спеціалістів


Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень


Характеристика

навчальної дисципліни


Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 4.

Модулів – 1

Змістових модулів – 3

Загальна кількість

годин – 144


Напрям: 6.040104 "Географія"

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр


Статус дисципліни – нормативна

Рік підготовки: 1-й

Семестр: 1-й

Лекції – 36

Практичні – не передбачені

Лабораторні – 36

Самостійна робота – 72

Вид контролю: 1 семестр – залік
2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної форми навчання)


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього год.

К-сть кредитів

Лекцій (год)

Лабораторних, год.

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Розрахунково-графічні роботи

(шт.)

Залік (семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

1

1

144

4

36

36
72

-

1

-

Заочна

1

1-26

8-

2

-^ 2.3. Тематичний план дисципліни

Тематичний план дисципліни "Хімія сфер Землі" складається з трьох змістових модулів.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні та лабораторні

заняття, а також самостійна робота студентів.


^ Модуль 1. Хімія сфер Землі (3 кр./108 год.)

З.М.1.1 Загальні уявлення і закони хімії. Будова атома і властивості елементів. Хімічний зв’язок. (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Тема 1. Основні поняття і закони хімії

1. Атом, молекула, відносна молекулярна (атомна) маса, кількість речовини.

2. Основні закони хімії (закон збереження маси, закон сталості складу, закон кратних відношень, закон Авогадро, закон еквівалентів).

Тема 2. Будова атома. Періодичний закон Д.І.Менделєєва.

1. Будова атома. Протони, електрони, нейтрони. Сучасні уявленні про будову ядра атома, Магічні ядра і стійкість елементів. Будова електронних оболонок атомів. Квантові числа. Електронні формули. Порядок заповнення електронами атомних орбіталей у багатоелектронних атомах. Принцип Паулі, правила Хунда і Клечковського. 2. Вплив електронної будови атомів на властивості елементів. Енергія йонізації, спорідненість атома до електрона. Електронегативність. Залежність кислотно-лужних та окислювально-відновних властивостей від розташування атомів в періодичній системі.

Тема 3. Хімічний зв’язок.

1. Умови утворення хімічного зв’язку, його кількісні характеристики. 2.Ковалентний зв’язок. Механізм утворення ковалентного зв’язку. Властивості ковалентного зв’язку. 4. Йонний зв’язок. Водневий зв’язок. Металічний зв’язок.

З.М.1.2. Фізико-хімічні процеси у розчинах. (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Тема 1. Розчини. Характеристика розчинів та способи вираження складу.

1. Склад розчинів. Процес утворення розчину. Вода як розчинник. Розчинність. Насичені розчини. 2. Способи вираження складу розчину.

Тема 2. Розчини електролітів.

1. Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти. 2. Рівновага в розчинах слабких електролітів. Константа дисоціації. Закон розбавляння Оствальда. 3. Особливості розчинів сильних електролітів. Поняття про іонну силу, активність іонів, коефіцієнт активності. 4. Добуток розчинності. 5. Дисоціація води. Водневий показник (рН). Буферні розчини. 6. Гідроліз солей.

З.М.1.3. Хімія сфер Землі. (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Тема 1. Хімія атмосфери. Особливості хімічних процесів у різних шарах атмосфери. Процеси йонізації, дисоціації. Реакції атмосферних йонів (дисоціативна рекомбінація, реакції обміну, перенесення заряду). Процес озоноутворення. Основні хімічні процеси у тропосфері та їхня екологічна роль. Діоксид карбону та клімат.

Тема 2. ^ Хімія гідросфери. Хімічний склад гідросфери. Особливості хімічних процесів у морській воді. Карбонатна буферна система та процеси життєдіяльності в океані. Роль гідросфери у функціонуванні глобальних циклів хімічних елементів. Основні біохімічні процеси в гідросфері.

Тема 3. ^ Хімія біосфери. Геохімічна діяльність живих організмів. Міграція і концентрація хімічних елементів. Біогеохімічні процеси, цикли і колообіги. Застосування хімічних знань для поліпшення екологічної ситуації навколишнього середовища та проведення екологічного моніторингу.


^ 2.4. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студентаМодулі (семестри) та змістові модулі

Всього,

кредит/годин

Форми навчальної роботи

Лекції

Пр.

Лаб.

СРС

Модуль 1. Хімія сфер Землі

4/144

36

-

36

72

ЗМ.1.1. Загальні уявлення і закони хімії. Будова атома і властивості елементів. Хімічний зв’язок.

1/48

16

-

16

8

ЗМ.1.2. Фізико-хімічні процеси у розчинах

1/48

8

-

8

40

З.М.1.3. Хімія сфер Землі.

1/48

12

-

12

24^ 2.4.1. Лекційний курс
п/п

ЗМІСТ

Кількість годин

Шифр «Географія»

^ ЗМ.1.1. Закони хімії. Будова атома і властивості елементів. Хімічний зв’язок

1

Вступна лекція. Хімія як предмет природознавства. зв’язок хімії з іншими науками. Основні поняття і закони хімії. Еквівалент. Закон еквівалентів.

2

2

Будова атома. Квантово-механічна модель атома. Протони, нейтрони,

електрони. Сучасні уявлення про будову ядра атома. Магічні ядра. Ізотопи. Будова електронних оболонок атома. Квантові числа, атомні орбіталі. Принцип Паулі. Правило Хунда. Порядок заповнення електронних оболонок багатоелектронних атомів, правила Клечковського.

4

3

Діалектика періодичного закону. Великі, малі періоди, s-, p-, d-, f-елементи. Атомні радіуси елементів, енергія йонізації, спорідненість до електрона і електронегативність елементів. Залежність кислотно- лужних та окисно-відновних властивостей елементів від будови їх атомів і розташування в періодичній системі. Важкі метали.

4

4

Хімічний зв’язок і теорія будови молекул. Метод валентних зв’язків. Ковалентний зв’язок. Полярність зв’язку і його просторова орієнтація. Йонний, водневий, металічний зв’язок. Енергетика хімічних процесів.

4

5

Системи, фази, компоненти, гомогенні і гетерогенні реакції. Механічні суміші: тумани, дими, суспензії, емульсії й істинні розчини. Швидкість хімічної реакції та її залежність від концентрації (закон діючих мас), температури і природи реагуючих речовин. Енергія активації, каталіз. Хімічна рівновага і константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги, принцип Ле-Шательє.

4

^ ЗМ.1.2. Фізико–хімічні процеси у розчинах

6

Розчини. Склад розчинів. Вода як розчинник. Розчинність, насичені

розчини. Колігативні властивості розчинів. Розчини електролітів і не-

електролітів. Сильні і слабкі електроліти. Електролітична дисоціація,

ступінь дисоціації. Добуток розчинності. Дисоціація води. Водневий показник (рН). Буферні розчини. Гідроліз солей.

4

^ З.М.1.3. Хімія сфер Землі

7

Хімія атмосфери. Хімічний склад атмосфери. Особливості хімічних процесів у різних шарах атмосфери. Процеси фотойонізації,фотодисоціації. Реакції атмосферних йонів (дисоціативна рекомбінація, реакції обміну, перенесення заряду). Процес озоноутворення. Основні хімічні процеси у тропосфері та їхня екологічна роль. Діоксид карбону та клімат.

6

8

Хімія гідросфери. Хімічний склад гідросфери. Особливості хімічних процесів у морській воді. Карбонатна буферна система та процеси життєдіяльності в океані. Роль гідросфери у функціонуванні глобальних циклів хімічних елементів. Основні біохімічні процеси в гідросфері.

4

9

Хімія біосфери. Геохімічна діяльність живих організмів. Міграція і концентрація хімічних елементів. Біогеохімічні процеси, цикли і колообіги. Застосування хімічних знань для поліпшення екологічної ситуації навколишнього середовища та проведення екологічного моніторингу.

4

Разом

36^ 2.4.2. Лабораторні заняттяп/п

ЗМІСТ

Кількість годин

ЗМ.1.1. Закони хімії. Будова атома і властивості елементів. Хімічний зв’язок

1

Вступне заняття. Заходи техніки безпеки у хімічній лабораторії. Хімічний посуд та реактиви, робота з ними (ЛР № 1, с. 16-28).

2

2

Гравіметричний аналіз. Освоєння техніки зважування на техно-хімічних та аналітичних терезах. Визначення гігроскопічної води в об’єктах навколишньо­го­­­ середовища. (ЛР № 2, с.28-37).

2

3

Вивчення властивостей елементів та їх сполук залежно від їх

розташування в періодичній системі Д.І.Менделєєва (Загальна та неорганічна хімія", ХНАМГ – 2009).

6
Колоквіум № 1

СРС

^ ЗМ.1.2. Фізико–хімічні процеси у розчинах

4

Розчини. Способи вираження складу розчинів. Приго­тування розчинів. (ЛР № 3, с.37-49).

2

5

Електролітична дисоціація. Дисоціація води. Водневий показник. Колориметричне та потенціометричне визна­чення рН середовища. (ЛР№ 4, с.50-59).

2

6

Буферні розчини та їхні властивості. Буферна ємність. Приго­тування буферних розчинів та визначення буферної ємності природних вод і ґрунту (ЛР№5, с. 60-69).

4

7

Хімічні властивості та роль катіонів і аніонів у природних водах. Якісні реакції на катіони і аніони (ЛР№7, с.75-80).

4

8

Окисно-відновний (редокс) потенціал. Вимірювання окисно-відновного потенціалу та вивчення впливу різних чинників на його значення. (ЛР№ 12, с. 111-119).

2
Колоквіум № 2

СРС

З.М.1.3. Хімія сфер Землі

9

Титриметричний (об’ємний) аналіз. Визначення кислот­ності та твердості природних вод. (ЛР№ 9. С. 88-97).

2

10

Хелатометрія (комплексометрія). Визначення твердості води. (ЛР№ 15. С.132-135).

2

11

Кондуктометричне визначення ступеня та константи йонізації слабких електролітів. Вимірювання електро­провідності природних вод. (ЛР№16, с.135-145).

2

12

Фотометричний аналіз. Визначення вмісту Феруму та сполук амонію у воді. (ЛР№ 10, с.97-103).

2

13

Хімія тропосфери. Визначення сполук Сульфуру, Карбону і Хлору в атмосферному повітрі. (ЛР№11, с. 103-111).

2

14

Потенціометричне титрування. Визначення кислото­нейтра­лізуючої здатності ґрунту. (ЛР№ 18, с.149-156).

2
Колоквіум №3

СРС

Разом

36
 1. Номери лабораторних робіт наведені згідно лабораторного практикуму [10] в якому викладено і детальний зміст кожної лабораторної роботи і Методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія", ХНАМГ – 2009.[11]^ 2.4.3. Самостійна навчальна робота студента

Форми самостійної роботи

Кількість годин

Географія

1

^ Підготовка до лабораторних занять. Розв’язання задач і виконання вправ, наведених у розділах "виконати вправи" до лабораторних робіт № 1–18 Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Ів.Франка, 2001.–195 с. [10].

16

2

Виконання завдань до ЗМ.1.1., наведених у посібнику Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 195 с.[10].

8

3

Виконання завдань до ЗМ.1.2., наведених у посібнику Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Ів.Франка, 2001.–195 с [10].

16

4

Виконання завдань до ЗМ.1.3., наведених у посібнику Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Ів.Франка, 2001.–195 с [10].

12

5

Підготовка до відповідей на “ контрольні запитання”, що наведені в лабораторних роботах № 1–18 посібника Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Ів.Франка, 2001.–195 с [10].

8

6

Поточний контроль за змістовими модулями З.М.1., З.М.2., З.М.3.

6

Всього

72


Самостійна робота студентів забезпечується підручниками і навчальними посібниками з курсу, лабораторним практикумом Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів - Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с [10].


^ 2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту.

Критерії оцінки (денне навчання).

Протягом семестру здійснюється поточний, а в кінці семестру підсумковий контроль знань студентів.

Поточному контролю підлягає:

• відпрацювання лабораторних робіт – 1 бал за кожну відпрацьовану роботу;

• якісний захист лабораторних робіт – 2 бали за захист кожної лабораторної

роботи;

• виконання вправ до лабораторних робіт – 2 бали за повне виконання вправ

до однієї лабораторної роботи;

• написання колоквіуму (контрольної роботи) з кожного ЗМ. Для кожного змістового модулю розроблено пакет контрольних робіт (тестових завдань), який має 30 варіантів по 5 формалізованих завдань в кожному варіанті. Вони рівнозначні за складністю і реалізують комплексний підхід до вивчення хімії, який дозволяє перевірити не розрізнені знання з окремих питань, а їх інтегроване застосування, тобто здатність студентів аналізувати, інтерпретувати та застосовувати методи і правила у конкретній практичній ситуації, давати відповіді стисло, послідовно, змістовно, логічно.

Підсумковий контроль. Студент здобуває залік автоматично в разі зарахування всіх лабораторних робіт, виконання всіх контрольних робіт і сумарного набрання за всіма видами занять більше 50% балів.

Якщо студент не набирає більше 50% від загальної суми балів (не відпрацював чи не захистив деякі лабораторні роботи, не виконав чи незадовільно виконав ту чи іншу контрольну роботу з певного змістового модулю), то він повинен усунути ці недоліки й тільки після здобування певної суми балів, що перевищує 50%, може отримати залік. Якщо студент бажає підвищити оцінку, він повинен пройти підсумковий контроль у вигляді підсумкової контрольної роботи.

Виходячи з вище викладеного, з урахуванням того, що за кожний змістовий модуль студент може набрати певну кількість балів, а загальна кількість балів 100, види та засоби контролю зведені в таблицю:


Види та засоби контролю

Кількість

занять

Кількість

балів, %

Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ.1.1. Закони хімії. Будова атома і властивості елементів. Хімічний зв’язок

Відпрацювання лабораторних робіт

3

3

Захист лабораторних робіт

3

6

Виконання вправ до лабораторних робіт

3

6

Написання колоквіуму зі ЗМ 1.1.

Додаткове заняття

10

Всього за ЗМ 1.1.
25

ЗМ.1.2. Фізико–хімічні процеси у розчинах

Відпрацювання лабораторних робіт

5

5

Захист лабораторних робіт

5

10

Виконання вправ до лабораторних робіт

5

10

Написання колоквіуму зі ЗМ 1.1.

Додаткове заняття

10

Всього за ЗМ 1.2.
35

З.М.1.3. Хімія сфер ЗемліВідпрацювання лабораторних робіт

6

6

Захист лабораторних робіт

6

12

Виконання вправ до лабораторних робіт

6

12

Написання колоквіуму зі ЗМ 1.1.

Додаткове заняття

10

Всього за ЗМ 1.3.
40

Модуль 1. Підсумковий контроль зі змістових модулів

1-й варіант – за умови набрання сумарної кількості балів за всіма видами занять більше 50% студент отримує залік без обов’язкової присутності.

2-й варіант – письмова підсумкова контрольна робота.Всього за модулем 1 
100^ 2.6. Критерії остаточного оцінювання знань


% набраних

балів

Оцінка


Оцінка за

шкалою ECTS

Більше 90-100


Відмінно – бездоганне і своєчасне

виконання усіх видів робіт

А

більше 80-90


Дуже добре – всі види робіт виконані вище

середнього рівня з незначними помилками

B


більше 70-80


Добре – всі види робіт виконані, але

містять незначну кількість грубих

помилок

C


більше 60-70


Задовільно – всі види робіт у цілому

виконані, але в них є велика кількість

істотних помилок

D


більше 50-60


Достатньо задовільно – задовольняє

мінімальним критеріям

E


більше 25-50


незадовільно (потрібна додаткова робота і

повторна процедура заліку


FX


від 0-25


незадовільно (потрібне додаткове вивчення

дисципліни)

F
^ 2.7. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни

^ Бібліографічні описи, Інтернет адреси

Місце

знаходження.

Кількість екз.

Рекомендована навчальна література

1

Дмитрів Г.С., Павлюк В.В. ^ Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300 с. 

Бібл.біол.ф-т-

50 екз.


2

Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В.Аналітична хімія природного середовища. К.: „Либідь”, 1996. – 304 с.

Бібл.хім.ф-т -

1 екз.


3

Основи загальної хімії / В.С. Телегуз, О.І. Бодак, О. Заречнюк,В. Кінжибало. – Львів: вид. "Світ", 2000. – 424с

Бібл.хім.ф-т

54 екз.

4

Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Романова. – Київ; Ірпінь: ВТФ"Перун", 1998. – 480с.

Бібл.геогр.ф-т-

5 екз.


5


Питання органічної хімії атмосфери


http://www.ucar.edu http://www.cambridge.org

http:// www.ipcc.org

http://www.wmo/ch


6

Регіональні особливості хімічного складу атмосфери


http://www.cambridge.org

http:// www.ipcc.org

http://www.wmo/ch

7

Вітчизняна та зарубіжна література щодо сучасного стану досліджень парникових газів в атмосфері


http://www.cambridge.org

http://www.ucar.edu http://www.wmo/ch

http://www.igbp.kva.se

8

Література щодо проблеми озонового шару. Віденська конвенція (1985 р.)


http:// www.ipcc.org

http://www.cambridge.org

http://www.wmo/ch

9

Природні та антропогенні джерела забруднення атмосфери


http:// www.ipcc.org

http://www.cambridge.org

http://www.wmo/ch

Методичне забезпечення

10

Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів - Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с.

Бібл.геогр.ф-ту- 16 екз.


11

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія", ХНАМГ – 2009.


http://eprints.ksame.kharkov.ua/11066/

http://eprints.ksame.kharkov.ua/4334/

12

Пакет контрольних робіт з 30 варіантів з кожного ЗМ.

Кафедра
Скачати 308.27 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації04.03.2012
Розмір308.27 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх