Опорний конспект лекцій з дисципліни Університетська освіта для спеціальності 030508 „Фінанси” icon

Опорний конспект лекцій з дисципліни Університетська освіта для спеціальності 030508 „Фінанси”


2 чел. помогло.
Схожі
Конспект лекцій...
Конспект лекцій...
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни “Культурологія” для студентів першого...
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисциплін Економічна інформатика для студентів...
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни: Релігієзнавство для студентів: Ікурсу...
Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 “Фінанси І кредит” денної та...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»...
Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2011 Міністерство освіти І науки...
Конспект лекцій з дисципліни Фінанси підприємства (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502...
Херсонський національний технічний університет...
Херсонський національний технічний університет...
Херсонський національний технічний університет...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
повернутися в початок
скачать
Тема 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.

План

 1. Освітньо-професійна програма – вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра за спеціальністю 050308 „Фінанси і кредит” напряму 050308 „Економіка і підприємництво”.

 2. Рівні професійної освіти.

 3. Навчальний план підготовки бакалавра, його структура і перелік дисциплін.

 4. Поняття фінансів і їх роль у забезпеченні діяльності підприємства, установи, організації.

 5. Функції фінансового менеджера підприємства.4.1 Освітньо-професійна програма – вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра за спеціальністю 050308 «Фінанси та кредит» напрямку 050308 «Економіка і підприємство».

Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом, в якому окреслюються нормативний зміст навчання, установлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра за спеціальностями з напряму 0501 – «Економіка і підприємництво».

Цей стандарт є складовою системи стандартів вищої освіти і використовуються в процесі:

 • розроблення та користування відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

 • розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівця;

 • визначення змісту навчання як бази для опанування нових спеціальностей, кваліфікації;

розроблення вищим навчальним закладом варіативної компоненти до галузевого стандарту.

Галузевий стандарт вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво» (чинний від 07.06. 2006 р.) є обов’язковим для органів управління вищою освітою та вищих навчальних закладів, а також цей стандарт є обов’язковим для органів управління вищою освітою та вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності , які здійснюють освітню діяльність із підготовки фахівців або використовують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра» за спеціальностями

напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»,

освітнього рівня «базова вища освіта»,

з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.

Цей стандарт установлює:

 • нормативний зміст навчання у вищих навчальних закладах,обсяги і рівень його засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра за спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво»;

 • перелік нормативних навчальних дисциплін;

 • рекомендований перелік вибіркових дисциплін;

 • форми державної атестації.

Стандарт призначений для цілей сертифікації бакалаврів та атестацій випускників вищих навчальних закладів.

Стандарт є для розроблення вищими навчальними закладами варіативної компоненти ОПП з урахуванням специфіки галузі, регіону, побажань замовників та інтересів студентів.

4.2. Рівні професійної програми.

Структура освітньо-професійної програми

Зміст освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» складається з двох частин : нормативної і варіативної.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку бакалаврів, становить 8640 годин(240 кредитів). У цю кількість включено затрати часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-конституційна робота , самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, підготовка курсових робіт, контрольні заходи.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін та критеріями нормативності і вибірковості наведено в табл. 1

^ Нормативна частина освітньо-професійної програми

Нормативна частина ОПП охоплює перелік нормативних, тобто обов’язкових для вивчення, дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за такими циклами:

 • дисципліни гуманітарної підготовки (табл.. 2);

 • дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (табл. 3);

 • дисципліни професійної підготовки за спеціальностями (табл. 4);

Дисципліни гуманітарної підготовки формують світоглядні,психолого-педагогічні та соціально-комунікативні компетенції випускників.

Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки забезпечують фундаменталізацію теоретичних знань,формують загальноекономічні компетенції.

Дисципліни професійної підготовки забезпечують,теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за вибраною спеціальністю і формують професійні компетенції.

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки за переліком і обсягом годин (кредитів) стандартизовано для всіх спеціальностей напряму .Лише для спеціальності ‹‹Міжнародна економіка›› збільшено

Обсяг часу на вивчення іноземної мови на 324 години (9 кредитів) за рахунок варіативної частини цього циклу.

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки за переліком та обсягом годин (кредитів) є однаковим для всіх спеціальностей на прямку.

Виняток становить титульна (профільна) дисципліна кожної спеціальності, на вивчення якої визначено 360 годин (10 кредитів) для відповідної спеціальності. Для інших спеціальностей на вивчення цієї самої дисципліни відведено 180 годин (5кредитів).

Дисципліни циклу професійної підготовки диференційовано за спеціальностями

^ Варіативна частина

Освітньо-професійної програми

Варіативна частина ОПП призначена для забезпечення індивідуалізації фахової підготовки випускників відповідно до Болонського процесу та світових тенденцій у вищій освіті.

Варіативна частина освітньо-професійної програми включає перелік рекомендованих для вибору студентами дисциплін ,обсяги навчального часу і форми контролю за такими циклами:

 • дисципліни гуманітарної підготовки (табл.5);

 • дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (табл. 6);

 • дисципліни професійної підготовки за спеціальностями (табл.7)

Варіативна частина ОПП є відкритою .Вищі навчальні заклади мають право доповнювати переліки рекомендованих дисциплін,тобто розширювати можливості студента щодо формування індивідуального навчального плану,виходячи з регіональних,галузевих особливостей ,вимог замовників,а також інтересів студента. Скорочувати перелік рекомендованих до вибору студентами дисциплін недоцільно*.

^ Державна атестація випускників

Державна атестація випускників здійснюється Державною екзаменаційною комісією .

Вищому навчальному закладу надається право вибрати один із трьох наведених далі варіантів державної атестації випускників.

Варіант 1: державний екзамен з економічної теорії комплексний державний екзамен за фахом;

Варіант 2: комплексний державний екзамен за фахом та захист випускної роботи ;

Варіант 3: державний екзамен з чотирьох нормативних дисциплін циклу професійної підготовки.

Державний екзамен з економічної теорії для всіх спеціальностей ,крім спеціальності ‹‹Економічна теорія›› , має включати завдання з дисципліни: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки».

Державний екзамен з економічної теорії для спеціальності «Економічна теорія» включати завдання з дисциплін: «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна історія», «Історія економічних учень».

Комплексний державний екзамен за фахом має включати завдання з чотирьох нормативних дисциплін циклу професійної підготовки.

Студенти спеціальності «Міжнародна економіка», а також студенти інших спеціальностей, які поглиблено вивчали іноземну та ділову іноземну мову загальним обсягом 1044 години (29 кредитів), додатково складають державний екзамен з ділової іноземної мови.

Студенти, які вивчили за вибором дисципліни психолого-педагогічного циклу обсягом 324 години (9 кредитів) (пакет № 2, табл.. 5), додатково складають комплексний державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки.

Присвоєння кваліфікації випускниками здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Таблиця 4. 1

^ РОЗДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ЦИКЛАМИ ДИСЦИПЛІН ТА КРАТЕРІЯМИ НОРМАТИВНОСТІ І ВИБІРКОВОСТІ


Цикли дисциплін

Нормативна кількість навчальних годин /кредитів*

У тому числі

нормативні дисципліни, годин/ кредитів

Вибіркові дисципліни (варіативна компонентна), годин/кредитів

Гуманітарної підготовкиПриродничо-науковий та загальноекономічної підготовкиПрофесійної підготовки
Усього*Один кредит дорівнює 36 академічних годин.

4.3. Навчальний план підготовки бакалавра, його структура і перелік дисциплін

Таблиця 4.2

^ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИНавчальна дисципліна

Загальний обсяг

^ Форма контролю

годин

кредитів

 1. Філософія

216

6

екзамен

 1. Культорологія

144

4

екзамен

 1. Психологія та педагогіка

108

3

екзамен

 1. Фізичне виховання

216

6

ПМК

 1. Українська мова

144

4

екзамен

 1. Іноземна мова

360(684)

10(19)

ПМК,екзамен

 1. Правознавство

108

3

екзамен

 1. Політологія

108

3

екзамен

 1. Історія України

144

4

екзамен

 1. Соціологія

108

3

екзамен

 1. Безпека життєдіяльності

144

4

екзамен

 1. Університетська освіта

36

1

ПМК

Усього

1836

51
Дисципліна за вибором студента

324

9
Разом

2160

60


ПМК – поточно-модульний контроль.


Таблиця 4.3

^ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

^ Навчальна дисципліна

Загальний обсяг

Форма контролю

Примітки

годин

кредитів

 1. Політична економія

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Економічна теорія»

 1. Мікроекономіка

180

5

екзамен
 1. Макроекономіка

180

5

екзамен
 1. Історія економіки та економічної думки

180

5

екзамен

Крім спеціальностей «Економічна теорія»

 1. Математика для економістів

360

10

ПМК, екзамен
 1. Економіко-математичне моделювання

180

5

екзамен
 1. Економічна інформатика

180

10

екзамен

Крім спеціальності «Економічна кібернетика»

 1. Статистика

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Прикладна статистика»

 1. Економіка підприємства

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Економіка підприємства»

 1. Менеджмент

180

5

екзамен
 1. Маркетинг

180

5

екзамен

Крім спеціальностей «Маркетинг», «Комерційна діяльність»

 1. Гроші та кредит

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Банківська справа»

 1. Фінанси

360

10

ПМК, екзамен

Для спеціальностей «Фінанси», «Оподаткування»

 1. Бухгалтерський облік

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Облік і аудит»

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»

 1. Міжнародна економіка

180

5

екзамен

Крім спеціальності «Міжнародна економіка»

 1. Національна економіка

180

5

екзамен
18. Регіональна економіка

180

5

екзамен


Таблиця 4. 4

^ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА МПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Спеціальність 6.050100 – «Фінанси»

^ Навчальна дисципліна

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів

 1. Бюджетна система

180

5

екзамен

 1. Місцеві фінанси

180

5

екзамен

 1. Соціальне страхування

180

5

екзамен

 1. Фінансовий аналіз

180

5

екзамен

 1. Податкова служба

180

5

екзамен

 1. Страхові послуги

180

5

екзамен

 1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

180

5

екзамен

Усього

1296

36
^ Дисципліна за вибором студента

864

24
Разом

2160

60
Спеціальність 6.050100 – «Економіка підприємства»

 1. Стратегія підприємства

216

6

екзамен

 1. Організація виробництва

180

5

екзамен

 1. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

180

5

екзамен

 1. Потенція і розвиток підприємства

180

5

екзамен

 1. Планування і контроль на підприємстві

180

5

екзамен

Спеціальність 6.050100 -- «Оподаткування»

 1. Фінансовий ринок

180

5

екзамен

 1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємства

180

5

екзаменТаблиця 4.5

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

^ Навчальна дисципліна

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів
Пакетні дисципліни

 1. Пакет № 1 – Поглиблене вивчення іноземної

684

19

ПМК, екзамен

 • Іноземна мова (додатково)

324

9

ПМК, екзамен

 • Ділова іноземна мова

360

10

екзамен

 1. Пакет № 2 – Дисципліни психолого-педагогічного циклу

324

9

екзамен

 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент

72

2

ПМК

 • Комунікативні процеси у навчанні

108

3

ПМК

 • Методика викладання економіки

144

4

ПМК

Позапакетні дисципліни

 • Історія міжнародних відносин

108

3

ПМК

 • Філософія глобальних проблем сучасності

108

3

ПМК

 • Культура наукової мови

108

3

ПМК


Таблиця 4. 6

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ


^ Навчальна дисципліна

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів

 1. Політична економія ІІ

180

5

ПМК

 1. Економічна кібернетика ІІ

180

5

ПМК

 1. Статистика ІІ

180

5

ПМК

 1. Економіка підприємства ІІ

180

5

ПМК

 1. Маркетинг ІІ

180

5

ПМК

 1. Гроші та кредит ІІ

180

5

ПМК

 1. Фінанси ІІ

180

5

ПМК

 1. Бухгалтерський облік ІІ

180

5

ПМК

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини ІІ

180

5

ПМК

 1. Міжнародна економіка ІІ

180

5

ПМК

 1. Системи технологій промисловості

180

5

ПМК

 1. Інституціональна економіка

180

5

ПМК

 1. Сучасні економічні теорії

180

5

ПМК

 1. Соціальна економіка

180

5

ПМК

 1. Трансформаційна економіка та економічна політика держави

180

5

ПМК

 1. Соціально-економічна безпека

180

5

ПМК

 1. Логістика

180

5

ПМК

 1. Демографія

180

5

ПМК

 1. Ризикологія

180

5

ПМК

 1. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

180

5

ПМК

 1. Фінанси підприємства

180

5

ПМК

 1. Страхування

180

5

ПМК

 1. Економічний аналіз

180

5

ПМК

 1. Аудит

180

5

ПМК

 1. Інвестування

180

5

ПМК


Таблиця 7

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Спеціальність 6.050100 «Фінанси»

Навчальна дисципліна

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів

 1. Банківські операції

144

4

ПМК

 1. Фінанси зарубіжних корпорацій

144

4

ПМК

 1. Фінансове право

144

4

ПМК

 1. Фінансовий ринок

144

4

ПМК

 1. Бютжетування діяльності суб’єктів господарювання

144

4

ПМК

 1. Інвестиційний аналіз

144

4

ПМК

 1. Інформаційні системи і технології у фінансах

144

4

ПМК

 1. Фінанси страхових організацій

144

4

ПМК

 1. Фінансова система

144

4

ПМК


^ АНОТАЦІЇ ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

ДИСЦІПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

ФІЛОСОФІЯ

Мета: формування системи світоглядних знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою,суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; про способи доведення і спростування , що забезпечують досягнення об’єктивної істини.

Завдання: вивчення основних досягнень світової та української філософії ,ознайомлення з головними філософськими дисциплінами (онтологією, гносеологією,антропологією, соціальною філософією); опановування ключових положень релігієзнавства—генезису становлення і розвитку релігійних систем , специфіки їх функціонування в сучасному світі; розв’язання проблем свободи совісті й толерантності в міжконфесійному діалозі, процесу пізнання людини і форм правильного мислення.

Предмет : історично зміні форми співвідношення буття і духовності, матерії та духу, закони і форми мислення.

^ Зміст дисципліни розкривається в темах:

Модуль 1. Філософія

1 .Філософі як світогляд, її призначення, зміст і функції в суспільстві.

2 .Філософія античного світу.

3. Філософія середньовічного суспільства.

4. Філософія Відродження і Реформації.

5 .Філософія Нового часу та доби Просвітництва.

6. Німецька класична філософія та марксизм.

7. Традиції та особливості розвитку філософії думки в Україні.

8. Сучасна світова філософія.

9.Онтологія.

10.Гносеологія.

11.Антропологія.

12.Соціальна філософія.

Модуль 2. Релігієзнавство

1.Релігія як форма світогляду, її предмет і функції.

2.Релігійно-філософські системи.

3.Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи.

4.Свобода совісті та толерантність.

Модуль 3.Логіка

1.Логіка як основа філософського світогляду.

2.Основи понятійного мислення.

3.Складові форми мислення, судження та умовиводу.

4.Логіка дискурсу.

^ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІА

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

Завдання: сформування у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових тенденцій.

Предмет: організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.

 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.

 3. Організація навчального процесу в університеті.

 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальностей.

 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами.

 6. Соціально-культурна інфраструктура університету.

 7. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

4.4 Поняття фінанси і їх роль у забезпеченні діяльності підприємства, установи, організації.

^ ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Завдання: з'ясування сутності, функцій та ролі грошей і кре­диту; механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики централь­ного банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єк­тів господарювання та населення в Україні.

Предмет: грошова і банківська системи як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

А. Варіант на 5 кредитів

 1. Сутність і функції грошей.

 2. Грошовий обіг і грошові потоки.

 3. Грошовий ринок.

 4. Грошові системи.

 5. Інфляція та грошові реформи.

 6. Валютний ринок і валютні системи.

 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетарнім.

 8. Кредит у ринковій економіці.

 9. Фінансові посередники грошового ринку.

 10. 10. Центральні банки.

11. Комерційні банки.

12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх спів­робітництва з Україною.

Б. Варіант на 10 кредитів

1. Сутність і функції грошей.

2. Грошовий обіг і грошові потоки.

3. Грошовий рийок.

4. Грошові системи.

5. Інфляція та грошові реформи.

6. Валютний ринок і валютні системи.

7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кре­дитна політика.

 1. Ролі, грошей у ринковій економіці.

 2. Теорія грошей.

10. Сутність і функції кредиту.

11. Форми, види і роль кредиту.

 1. Теоретичні засади процента. :

 2. Фінансове посередництво грошового ринку.

 3. Теоретичні засади діяльності комерційних банків.

 4. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління.

 5. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробіт­ництво з Україною.

ФІНАНСИ

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у рин­ковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; тео­ретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінан­сів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предмет: економічні відносини з приводу формування, роз­поділу і використання централізованих і децентралізованих фон­дів у грошовій формі.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

А. Варіант на 5 кредитів

 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.

 2. Генезис і еволюція фінансів.

 3. Фінансове право і фінансова політика.

 4. Податки. Податкова система.

 5. Бюджет. Бюджетна система.

 6. Страхування. Страховий ринок.

 7. Фінансовий ринок.

 8. Фінанси суб'єктів господарювання.

 9. Міжнародні фінанси.

10. Фінансовий менеджмент.

Б. Варіант на 10 кредитів

 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.

 2. Генезис і еволюція фінансів.

 3. Становлення та розвиток фінансової науки.

 4. Фінансове право і фінансова політика.

 5. Податки. Податкова система.

 6. Бюджет. Бюджетна система.

 7. Бюджетний дефіцит.

 8. Державний кредит.

 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирів­нювання.

 1. Соціальні позабюджетні фонди.

 2. Фінанси суб'єктів господарювання.

 3. Фінанси домогосподарств.

13. Страхування. Страховий ринок.

14. Фінансовий ринок.

15. Фінансовий менеджмент. .

16. Міжнародні фінанси.

17. Фінансова безпека держави.

18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.

19. Фінанси Європейського Союзу.

4.5. Функції фінансового менеджера підприємства

Хто володіє фінансами, той володіє світом. Ця фраза відображає реалії життя. Хто розуміє фінанси, той знаходиться на вершині айзберга в морі бізнесу. У нас вивчається широкий спектор важливих дисциплін : "Фінансовий менеджмент", "Банківські операції", "Ринок фінансових послуг", "Банкрутство та фінансова санація підприємств". "Ринок нерухомості", "Митне регулювання", "Біржова та брокерська діяльність", "Податковий менеджмент", "Бюджетний менеджмент"/"Банківський менеджмент", "Валютне регулювання", "Міжнародні фінанси", "Казначейська система", "Управління корпоративними правами" та інші.

Якщо Ви вступите на економічний факультет ХДТУ за спеціальністю «фінанси». Ви навчитеся рахувати гроші, вибирати надійний банк, уникати штрафних санкцій при сплаті податків, проводити операції на біржі в якості дилера чи брокера, здійснювати комерційні угоди, обґрунтовувати оптимальні умови страхування. Ви зможете працювати як у виробничій, так і в банківській та страховій сферах, в податкових інспекціях, митниці, казначействі, обласному фінансовому управлінні та міських, районних фінансових відділах, на товарних та фондових біржах, в багатьох інших установах, які пов’язані з проведенням фінансових операцій.

Фінансовий менеджер аналізує вихідні дані, виявляє тенденції, що скликались, і пропонує нові схеми роботи, які дозволяють одержати максимальні прибутки. Фінансист не виписує ордерів та накладних, він розраховує проекти фінансової діяльності та втілює Їх в життя. На плечах фінансового менеджера лежить відповідальність за економічний розвиток підприємства.

Наші випускники вміють визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства,проводити розрахунок внутрішньої норми окупності інвестиційного проекту ,встановлювати вплив знижок та націнок на реалізації,управляти прибутком і рентабельністю,здійснювати контроль за—розподілом і використанням прибутку,за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків,їх розрахункового—касового обслуговування,використання депозитів отримання кредитів ,здійснювати аналіз показників платоспроможності,складу і динаміки майна,фінансової стійкості підприємств, організацій та установ,робити рейтингову оцінку підприємства та розробляти шляхи підвищення його платоспроможності.Комерційні банки

Підприємства усіх форм власності

Страхові компанії

Державні установи

Приватні підприємства

Фондовий та позабіржовий ринок

Інші фінансові установи

Органи місцевих самоврядувань

Державне казначейство України

Державна Податкова служба України

Державна міліція України

Біржі

Реєсторами

Зберігачі

Торгов-інформаційні системи

Ріелтерські фірми

^ ОСЬ, ДЕ ПРАЦЮЮТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИТ


Пенсійний фонд України


ДепозитаріїТема 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами.

План

 1. Структура бібліотеки.

 2. Фонди бібліотеки. Правила користування бібліотечними фондами.

 3. Правила користування довідково-інформаційними фондами бібліотеки.

 4. Студентська наукова робота.

 5. Тематичний пошук інформації в бібліотеці та Інтернеті.залишити коментар
Сторінка6/8
Дата конвертації25.01.2012
Розмір2.68 Mb.
ТипКонспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх