Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


2 чел. помогло.
Схожі
Диссертация 2010 жылы тамыздың «27» күні сағат 14...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің...
Диссертация 2010 жылы «28» қазанда сағат 14-00-да Қазақстан Республикасы Білім және ғылым...
Диссертация 2010 жылы «28» қазанда сағат 14-00-да Қазақстан Республикасы Білім және ғылым...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі...
2010 2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру...
Диссертация ның...
Диссертация 2010 жылы...
Автореферат 2010 жылы таратылды...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі...
Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы: тарихи-теориялық зерттеу (1920-2001 жж.)...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать
^ Пәннің аталуы

Экономикалық қауіпсіздік

Қысқартылған атауы

ЭҚ

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, таңдауі компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 90часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: «Әлемдік экономика», «Халықаралық экономика», «Макроэкономика»

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Болашақ мамандарды қазіргі қоғам өмірінің экономикалық проблемалармен таныстыру, мемлекеттің экономикалық қуіпсіздігін сақтау және оны жүзеге асыру; халықты азық түлікпен қамтамасыз етудегі экономикалық қауіпсіздік.

Мазмұны

Дәріс: Шаруашылық үрдістердің жаһандауы және ұлттық шаруашылықтардың экономикалық қауіпсіздігі. Экономикалық өсу және экономикалық қауіпсіздік. Азық тұлік өндірісі және азық тұлік қауіпсіздігі. Қоршаған орта және экологиялық қауіпсіздік. Әлеуметтік саладағы экономикалық қауіпсіздік. Қазақстан экономикасындағы шетелдік капиталы: экономикалық қаіупсіздік. Қазақстаннның энергетикалық саласындағы мемлекеттік қауіпсіздік. ҚР сыртқы сауда саясаты және экономикалық қауіпсіздік. СЭҚ тарифтік және бейтарифтік реттеу шаралары. ҚР экономикалық қауіпсіздігін қаматамасыз етудегі кеден қызметінің ролі. Экпроттық транзиттік потенциалды дамыту – Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

^ Практикалық сабақтар: Шаруашылық үрдістердің жаһандауы және ұлттық шаруашылықтардың экономикалық қауіпсіздігі. Экономикалық өсу және экономикалық қауіпсіздік. Азық тұлік өндірісі және азық тұлік қауіпсіздігі. Қоршаған орта және экологиялық қауіпсіздік. Әлеуметтік саладағы экономикалық қауіпсіздік. Қазақстан экономикасындағы шетелдік капиталы: экономикалық қаіупсіздік. Қазақстаннның энергетикалық саласындағы мемлекеттік қауіпсіздік. ҚР сыртқы сауда саясаты және экономикалық қауіпсіздік. СЭҚ тарифтік және бейтарифтік реттеу шаралары. ҚР экономикалық қауіпсіздігін қаматамасыз етудегі кеден қызметінің ролі. Экпроттық транзиттік потенциалды дамыту – Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Курсты оқу нәтижесінде студенттер экономикалық қауіпсіздік ұғымын және оны қамтамасыз ету мәселелері. Ұлттық экономикалық қауіпсіздік, көлеңкелі экономика, оның масштабы, себептері және экономикалық қауіпсіздікке әсері. Халық тұрмысының экономикалық қауіпсіздігі: мемлекеттік стратегиясы /емтихан.


2 семестр

^ Пәннің аталуы

Қазақстан тарихы

Қысқартылған атауы

ҚТ

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 135часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақстан тарихын жетік меңгеру қажет.

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Курстың мақсаты- ежелгі, орта ғасырлық, жаңа және жаңашыл уақыт кезеңдегі қоғамның даму заңдылықтарымен, спецификалық терминдермен және түсініктермен студенттерді таныстыру, әр кезеңнің ерекшеліктерін көрсету.

Мазмұны

Дәріс: Қазақстан тарихының әдістері, оқу қөздері және тарихнамасы. Олардың қазіргі жағдайдағы тарихи сананы қалыптастыру мен «Гуманитарлық білім тұжырымдамасының» негізгі ережелеріне сәйкестігі. Прототүркілік территориядағы адам дамуының тарихы. Тайпалар және тайпалық одақтар, Қазақстан территориясындағы ертедегі мемлекеттер, Қазақстан және Евразия тарихындағы ғұндардың рөлі. VI-XIII ғғ. Қазақстан территориясындағы түркілік мемлекеттер, олардың мәдениеті. Монғолдардың Қазақстан территориясын жаулап алуы және оның зардаптары. Қазақ халқы қалыптасуының аяқталуы.

^ Практикалық сабақтар: Қазақ хандығы оның пайда болуы, XV-XVII ғғ. экономикалық, саяси-әлеуметтік және мәдени дамуы. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі, қазақ хандары, билері мен батырларының жерді, бостандықты және тәуелсіздікті қорғаудағы рөлі. Қазақстанның Ресей патшалығына қосылу үдерісі. Қазақстан Ресей империясының құрамында. Қазақстан тарихындағы кеңестік кезең. Қазақстан тәуелсіздік жолында егемендік орнауының негізгі кезеңдері Қазақстанның даму тенденциялары, ҚР – дағы осы заманғы экономикалық әлеуметтік және саяси үдерістер.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Тариахи құжаттармен жұмыс жүргізу, ақпараттарды талдау дағдысын игеру. әдебиеттермен жұмыс істеу/ мемлекеттік емтихан.
^ Пәннің аталуы

Шет тілі

Қысқартылған атауы

Шет тілі

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ. Ағылшын

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 90, практикалық – 90, ОСӨЖ – 90 СӨЖ – 90.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 270часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі. Синтаксис деңгейінде: затты, тұлғаны, құбылысты, іс-әрекетті, жағдайды, үдрісті білдіретін грамматикалық түрлер мен конструкциялар, іс-әрекетке бейімдеу, іс-әрекеттің қажеттігі, мүмкіндігі, нақтылығы, іс-әрекеттің болған орны, уақыты, мәні, заттың, тұлғаның, құбылыстың қасиеті, сапасы. Сөйлемнің құрылымдық түрлері: сұраулы (сұраулы сөзбен), (сұраулы сөзсіз), хабарлы(болымды, болымсыз), бұйрықты: жай, құрмалас, салалас құрмалас, сабақтас сөйлем. Сөйлемдегі күрделі конструкциялар: жайылма анықтауыштың формалды белгілері, инфинитивті айналым топтың формалды белгілері. Мәтін элементтері арасындағы логикалық-мағыналық байланыстардың формалды белгілері (жалғаулықтар, жалғаулық сөздер, клише жасалған фразалар, енгізу айналымдары мен конструкциялары). Мәтін деңгейінде: экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Айтылым қызметі деңгейінде. Мәтін мазмұнын айту, диалог, монолог құру, іскерлік келісімдер, тұсаукесерлер өткізу. Жазу деңгейінде: резюме (түйіндеме) және іскерлік хаттар жазу.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/емтихан.
^ Пәннің аталуы

Орыс тілі 2

Қысқартылған атауы

Орыс тілі 2

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 90, практикалық – 90, ОСӨЖ – 90, СӨЖ – 90.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 270часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілін меңгеріп, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, екі тілді қоса меңгеру, сауаттылықты арттыру қарастырылған.

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көз қараспен оқи алу; эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу; академиялық, арнай және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу; академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу; жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру; сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.

Мазмұны

^ Практикалық сабақтар:Орыс тілін оқыту барысында орыс тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде орыс тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субъектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі объектілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; омоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі орыс тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады.Оқытудағы негізгі ұстаным–үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдаятында (әлеуметтік–тұрмыстық және кәсіби– іскерлік жағдаяттарда) тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлесім әрекетінің 4 түрін-түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Жоғары оқу орнында мектептен алған білімдерін арттыра отырып, жаңа технологиялық әдістермен қатар активті, интерактивті әдістерді қолданып, лексика-грамматикалық тақырыптарды еркін меңгертумен бірге, сөздік қорды молайту /емтихан.
^ Пәннің аталуы

Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

Э .ж. т.д.

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 90часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: орта білім базасының жақсы білуі; биология, химия, табиғаттану негіздерін білуі; соңғы экологиялық және саясаттағы оқиғалар мен өзгерістерді білуі керек.

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Студенттердің экологиялық білімін жоғары дәрежеге көтеріп, қоршаған ортаны қорғауға және оны көркейтуге деген оң көзқарастарын қалыптастырып, жауапкершіліктерін арттыру.

Мазмұны

Дәріс Экология туралы түсінік. Экология ғылымының дамуы мен қалыптасуы. Экологияның мақсаты мен міндеттері, зерттеу әдістері. Экология – табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Негізгі тіршілік орталары, олардың сипаттамалары. Популяция – түрдің тіршілік ету формасы, популяцияның негізгі критерийлері. Негізгі биогендік элементтердің экожүйедегі айналымы. Экожүйелердің орта түзушілік рөлі жəне бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру. Биосфера және оның ресурстары.Биосфераның құрылысы жəне биосфера шекаралары.Экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның рөлі мен орны. Қоршаған ортаның факторлары мен жүйелоның ері, биологиялық әралуандыққа тигізетін әсері. Биоценоз, экожүйе және биогеоценоз туралы түсінік. Биосфера туралы ілім. Табиғи ресурстар мен оларды тиімді пайдалану. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Өзекті экологиялық мәселелер. Қоршаған ортаны бақылаудың жай-күйі мен негізгі экологиялық мониторингті ұйымдастырудың жолдары.

^ Практикалық сабақтар: В.И.Вернадскийдің ноосфера туралы ілімінің Тұрақты даму тұжырымдамасын қалыптастырудағы бағыттаушы ролі. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері жəне қызмет атқару принциптері. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Қоршаған орта жəне тұрғындардың денсаулығы. Тұрақты даму. Қазіргі заманның əлемдік экологиялық проблемалары бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімшарттар. Қазақстан Республикасының ерекше қорылатын табиғи территориялары. Қазақстаның экологиялық проблемалары. Арал өңірінің әлеу-меттік экологиялық проблемалары. Семей ядролық полигоны. Үшінші əлем” проблемалары. Мешеуліктен құтылу - тұрақты дамудың өзекті мəселесі. Өмір шындығы жəне тұрақты дамуды қамтамасыз етудің ықтимал уақыт кезеңдері

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Студенттерді экологиялық проблемалармен таныстыру: глобалды, жергілікті, ҚР-ның негізгі түсініктемелерін және жалпы экология зандарын, табиғат қорғаудың қоғамдық ғылыми негіздерін білуі шарт; студенттердің экологиялық білімін арттыру үшін активті жұмыс жасауын қамтамасыз ету; қоғамның тұрақты дамуы үшін қоршаған ортаның сапасын сақтауға деген жауапкершілікке дағдыландыру/емтихан.
^ Пәннің аталуы

Құқық негіздері

Қысқартылған атауы

ҚН

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, таңдауі компонент

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 90часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы», «Философия»

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Студенттер келесідеу түсініктреді меңгереді: қылмыстық заң, қылмыстық заңның қызметі, қылмыс, қылмыс құрамы жазалау, соттау шарттары.

Мазмұны

Дәріс: “Құқық негіздері” курсы пәні және оның жүйесі. Мемлекет және құқық теориясы. Мемлекет туралы негізгі ұғымдар. Құқық және құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. Құқықтық қатынастар. Заңды мінез-құлық және құқық бұзушылық. Заңдық жауапкершілік. Қазақстан Республикасының негізгі құқық саласы–Конституциялық құқық. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және әкімшілік құқық. Әкімшілік жауапкершілік. ҚР азаматтық құқығы туралы жалпы түсінік. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар. Міндеттемелер туралы ережелер. Шаруашылық шарттарының жекелеген түрлері. Мұрагерлік құқық. ҚР отбасы құқығы негіздері.

^ Практикалық сабақтар: Құқық қорғау органдарының қызметін ұйымдастыру және оның негіздері. ҚР салық жүйесі. ҚР еңбек құқығы. Еңбек құқығы негіздері және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. ҚР қылмыстық құқық негіздері. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Адам мен азаматтың жеке бас бостандығына қарсы қылмыстар. ҚР сақтандыру құқығы. Сақтандыру қызметін құқықтық реттеу. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының жер құқық негіздері. ҚР іс жүргізу құқығы. Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Курсты меңгеріп болғанна кейін студенттер қазіргі қоғамдағы құқықтық орны мен ролі, қтандық құқықтың салаларын дамыту тенденцияларын меңгеру/емтихан.
^ Пәннің аталуы

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Қысқартылған атауы

МТҚЖ

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 45 часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

21- кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Студенттер оқу құралымен, заңнамалық және нормативті-реттеушілік әдебиеттермен, энциклопедиямен жұмыс жасай білуі қажет.

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Курстың мақсаты: студенттерге іскерлік құжаттардың түрлері, олардың жіктелуі туралы, құжатты толтыру туралы практикалық білім беру.

Мазмұны

^ Практикалық сабақтар: Іс қағаздары пәні қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Бұл оқу құралының мақсаты қазіргі өмірімізде ең жиі қолднылатын ресми құжаттар туралы мәлімет беріп, оны тиісті орындарда өз тәжірибелерінде қолдана білуге жаттықтыру болып есептеледі.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Курсты аяқтағанна кейін студенттер іскерлік құжаттама және хат жазулардың түрлерін, жіктелуін меңгереді/емтихан.
^ Пәннің аталуы

Электрондық үкімет

Қысқартылған атауы

ЭҮ

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 45часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

1 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: «Математика», «Физика», «Информатика»

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Курстың мақсаты ақпараттарды кең түрде қолданысқа негізделген бтліктің жергілікті органдардың және үкімет қызметтерінің механизмін зерделеу қажет.

Мазмұны

^ Практикалық сабақтар: Электрондық үкіметті қалыптастыру принциптері, электронды үкіметтерді қалыптастыруға сілтемелер, электронды үкіметті қалыптастыру ортасындағы мемлекеттік саясаттың стратегиясымен негізгі принциптері электорнды үкіметті құру бағытындағы халықаралық өзара әрекеттесу электронды үкіметті қалыптастырудың мүмкін жолдары, электронды үкіметке өтуге дайындықты бағалау

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу процессінде және емтиханды тапсыруда студент ЭҮ теорияның бастапқы түсінігін білу қажет, сонымен қатар электронды үкіметтің Web порталы үшін Интернет жүйесін пайдаланудың практикалық дағдыны меңгеру/емтихан.
^ Пәннің аталуы

Интеллектуалды меншікті қорғау

Қысқартылған атауы

ИМҚ

Оқу іс-шаралары /оқу пәндерінің курстары/ (гер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1 – семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс, қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі /академиялық сағаттардың саны/

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15.

Еңбек сыйымдлығы

Всего – 45часов

Кредиттер/сынақ бірліктері

1 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Студенттер оқу құралымен, заңнамалық және нормативті-реттеушілік әдебиеттермен, энциклопедиямен жұмыс жасай білуі қажет.

Білім беру мақсамттары/ құзіреттілігі

Студенттер интеллектуалдық меншікті тіркеу және оларды пайдалану жағдайларымен таныстыру.

Мазмұны

^ Практикалық сабақтар: Курста интеллектуалды меншіктің азаматтық заңмен реттейтін жеке меншікті емес заң ретінде қарастырылады. Интеллектуалдық меншікті қорғау туралы заң интеллектуалды меншік субъектілердің құзығушылығын және құқыты бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейтеді және жоғарлатады. Студенттер интеллектуалды меншікті тіркеу және оларды пайдалану проблемеларымен танысады.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Курсты аяқтағанна кейін студенттер интеллектуалды меншікті тіркеу және оларды пайдалану дағдыларын меңгереді/емтихан.
залишити коментар
Сторінка3/9
Дата конвертації24.01.2012
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх