А. Загальний опис факультету icon

А. Загальний опис факультету


Схожі
А. Загальний опис факультету...
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету...
Географічний факультет загальний опис факультету...
20 10 /20 11 Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) чернівці...
20 10 /20 11 Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) чернівці...
Ects – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету...
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету...
Робоча навчальна програма вивчення дисципліни для студентів юридичного факультету Загальний...
Тема: Опис умов...
Завдання
Опис навчальної дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать

^ Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху.

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 93.


При проведені лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять застосовуються різноманітні активні методи навчання (ситуаційні вправи, ділові та рольові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах).

При проведенні практичних занять використовувалися методи інсценування: "круглий стіл", рольові ігри, карта ідей.

Серед інтерактивних методів навчальної роботи можна назвати модифіковані лекції (модулі «Історія України», «Українська мова», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»); домашня заготовка (модуль «Іноземна мова»); самостійна робота (по всіх дисциплінах); розробка та презентація командного проекту у модулі "Основи наукових досліджень".


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.


Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

^ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Вищий навчальний заклад може використовувати модульну та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховувати при виставленні підсумкової оцінки.


^ Семестровий контроль проводиться у формах семестрового Іспиту, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Семестровий Іспит - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та Іспиту і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та Іспиту і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового Іспиту, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

Іспити складаються студентами в період Іспитаційних сесій, передбачених навчальним планом.

Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та Іспитів. При використанні модульного контролю Іспити можуть не проводитись.

Іспити проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та Іспитів визначаються вищим навчальним закладом.

Результати складання Іспитів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків - за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в Іспитаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання Іспитів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем відділення).

Студенти, які не з'явилися на Іспити без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

^ Державна атестація студента здійснюється державною Іспитаційною (кваліфікаційною) комісією (далі - державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших кваліфікацій - державна Іспитаційна комісія.

Державна комісія створюється як єдина для денної (стаціонарної), вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання та екстернату з кожної спеціальності. При наявності великої кількості випускників створюється декілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності. При малій кількості випускників може бути організована об'єднана комісія для споріднених спеціальностей.

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі.

Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається міністерствами, відомствами, яким підпорядкований вищий навчальний заклад, на пропозицію ректора (директора) вищого навчального закладу з числа провідних спеціалістів виробництва або вчених.

До складу державної комісії входять: ректор (директор) вищого навчального закладу або проректор (заступник директора) з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник (завідувач відділення або його заступник), завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр (відділень), провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів.

До участі в роботі державної комісії як Іспитатори можуть залучатися професори і доценти (викладачі) відповідних кафедр (предметних або циклових комісій), якщо в складі комісії немає представників цих кафедр (предметних або циклових комісій). У цьому випадку вони користуються правами членів комісії.

Персональний склад членів державної комісії і Іспитаторів затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами вищого навчального закладу. Графік роботи комісії затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу.

Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи на підставі подання декана факультету (завідувача відділення) і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних Іспитів або захисту дипломних проектів (робіт).

У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний заклад, складають державні Іспити та захищають кваліфікаційні (дипломні) проекти (роботи).

До складання державних Іспитів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Списки студентів, допущених до складання державних Іспитів або до захисту дипломних проектів (робіт), подаються в державну комісію деканом факультету (завідувачем відділення).

Державній комісії перед початком державних Іспитів або захисту дипломних проектів (робіт) деканом факультету (завідуючим відділення) подаються такі документи:

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних Іспитів (тільки перед захистом дипломних проектів або робіт).

Примітка. При наявності декількох Іспитаційних оцінок з однієї дисципліни, в зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення;

- відгук керівника про дипломний проект (роботу);

- рецензія на дипломний проект (роботу) спеціаліста відповідної кваліфікації.

Склад рецензентів затверджується деканом факультету (завідувачем відділення) за поданням завідувача відповідної кафедри (предметної або циклової комісії).

Примітка. Державній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаного проекту ( роботи) - друковані статті за темою проекту (роботи), документи, які вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

Складання державних Іспитів або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Захист дипломних проектів (робіт) може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Державний Іспит проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Державні Іспити проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною вищим навчальним закладом. Тривалість державних Іспитів не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

Результати захисту дипломного проекту (роботи) та складання державних Іспитів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати захисту дипломних проектів (робіт), а також складання державних Іспитів, оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні Іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні Іспити з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні державного Іспиту, захисті дипломного проекту (роботи), а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студент, який при складанні державного Іспиту або при захисті дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист дипломного проекту (роботи) визначається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Студент, який не склав державного Іспиту або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних Іспитів чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Примітка. Перелік дисциплін, що виноситься на державні Іспити, для осіб, котрі не склали ці Іспити, визначається навчальним планом, який діяв в рік закінчення студентом теоретичного курсу.

Студентам, які не складали державні Іспити або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої), ректором (директором) вищого навчального закладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних Іспитів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік.

Всі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних Іспитах або при захисті дипломного проекту (роботи), записуються питання, що ставились, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив вищий навчальний заклад.

Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у вищому навчальному закладі.

Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт і подає його ректору (директору) вищого навчального закладу.

У звіті голови державної комісії відбивається аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання дипломних проектів (робіт); відповідність тематики дипломних проектів (робіт) сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених на державних Іспитах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

Звіт голови державної комісії обговорюється на засіданні вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу, факультету (відділення).


^ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчання студентів здійснюється за навчальними планами і робочими програмами, що спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки.

Методичне забезпечення спеціалізації “Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність” складається з комплекту методичних рекомендацій щодо виконання лабораторних, практичних занять; методичних рекомендацій для самостійного вивчення курсів і виконання контрольних робіт; робочих програм практики; комплекту лейцій (у тому числі і на електронних носіях); навчальних посібників.


^ 6. Шкала виставлення оцінок


Таблиця 2

Розподіл балів, що присвоюються студентам,

відбувається згідно з наступною структурою


Змістовий

модуль І

(поточне тестування)

Змістовий модуль II

(поточне тестування)

.....

Індивідуальна робота

(написання реферату, доклад тощо)


Підсум­ковий

тест


Сума

бали

бали

бали

Тема1

Тема2

...

Тема

Тема

...

Тема

Тема

...

бали

бали
бали

бали
бали

бали
бали

бали

100

Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А);

75-89 балів - добре (ВC);

60-74 балів - задовільно (DE);

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).


Таблиця 3

^ Критерії оцінювання відповідно до шкали ECTS


Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

A

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

B

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

C

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

E

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

^ Б. Ступенева структура


1.Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

Таблиця 4

Програма навчання для підготовки бакалаврів галузі знань

0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки

^ 6.030510 “Товарознавство і торгівельне підприємництво” зі спеціалізації „Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність”

Назва дисципліни

Обсяг

год./кред.

Форма контролю

^ 1. Нормативні навчальні дисципліни бакалаврської підготовки

1.1. цикл дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки

1.1.1. Історія України

108/3

іспит

1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

54/1,5

іспит

1.1.3. Філософія

108/3

іспит

1.1.4. Релігієзнавство

54/1,5

залік

1.1.5. Логіка

27/0,75

залік

1.1.6. Етика і естетика

54/1,5

залік

1.1.7. Культурологія

54/1,5

залік

1.1.8. Психологія

54/1,5

залік

1.1.9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

297/8,25

іспит/залік

1.1.10. Правознавство

81/2,25

залік

1.1.11. Політологія

108/3

залік

1.1.12. Соціологія

54/1,5

залік

1.1.13. Економічна теорія

108/3

іспит

1.1.14. Фізичне виховання

276/7,7

залік

1.1.15. Безпека життєдіяльності

54/1,5

залік

1.1.16. Основи охорони праці

54/1,5

іспит

Всього з циклу:

1545/43
^ 1.2. цикл дисциплін природничо-наукової підготовки

1.2.1. Вища та прикладна математика

270/7,5

іспит

1.2.2. Фізика та методи дослідження сировини і матеріалів

216/6

іспит

1.2.3. Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів

378/10,5

іспит

1.2.4. Інформатика та комп’ютерна техніка

216/6

іспит

1.2.5. Сенсорний аналіз

81/2,25

залік

1.2.6. Дослідна робота

54/1,5

залік

1.2.7. Основи екології та безпеки ТНС

54/1,5

залік

Всього з циклу:

1269/35,25
^ 1.3. цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

1.3.1. Основи стандартизації, метрології та управління якістю

108/3

залік

1.3.2. Теоретичні основи товарознавства

234/6,5

іспит

1.3.3. Мікробіологія

146/4

іспит

1.3.4.Товарознавство товарів рослинного походження

379/10,5

іспит/залік

1.3.5. Товарознавство товарів тваринного походження

323/9

іспит/залік

1.3.6. Товарознавство одягові-взуттєвих товарів

130/3,6

іспит

1.3.7. Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення

140/3,9

іспит

1.3.8.Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

81/2,25

залік

1.3.9. Організація торгівлі

108/3

іспит

1.3.10. Маркетинг

108/3

іспит

1.3.11. Економіка торговельного підприємства

108/3

іспит

1.3.12. Комерційна діяльність

162/4,5

іспит

1.3.13. Основи менеджменту

81/2,25

іспит

1.3.14. Комерційне право

81/2,25

іспит

1.3.15. Статистика

54/1,5

залік

1.3.16. Естетика товарів та дизайн

54/1,5

залік

Всього з циклу:

2297/63,75
^ 2. ВИБІРКОВІ навчальні ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору університету

2.1.1. Вступ до фаху

18/0,5
2.1.2. Загальна технологія харчових продуктів

216/6

іспит

2.1.3. Бухгалтерський облік

97/2,7

залік

2.1.4. Ресурсозберігаючі технології продовольства

81/2,25

залік

2.1.5. Митна справа

54/1,5

іспит

2.1.6. Основи практичної товарознавчої діяльності

105/2,9

іспит

2.1.7. Підприємницьке право

96/2,7

залік

2.1.8. Комп’ютерна графіка

81/2,25

залік

2.1.9. Цивільна оборона

54/1,5

залік

Всього з циклу:

802/22,3
^ 2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студентом

2.2.1. Прикладна механіка


54/1,5


залік

2.2.2. Електро-фізичні методи обробки харчових продуктів

2.2.3. Обладнання підприємств торгівлі

81/2,25

залік

2.2.4. Проектування підприємств торгівлі

2.2.5. Ціноутворення

81/2,25

залік

2.2.6. Підприємництво і господарчі ризики

2.2.7. Інфраструктура товарного ринку

81/2,25

іспит

2.2.8. Основи підприємницької діяльності

2.2.9. Інструментальні методи дослідження якості продовольчих товарів81/2,25залік

2.2.10. Фізико-хімічні методи дослідження якості продовольчих товарів

2.2.11. Практика підприємницької діяльності

54/1,5

іспит

2.2.12. Торговельна діяльність та податки

2.2.13. Реклама в торгівлі

81/2,25

іспит

2.2.14. Страхування

Всього з циклу:

513/14,25
Разом за циклами нормативної та вибіркової частини:

6426/178,5залишити коментар
Сторінка2/11
Дата конвертації24.01.2012
Розмір2.86 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх