Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки, оформлення І захисту курсової роботи з курсу “Політична економія”, структуру, перелік тем курсової роботи, список рекомендованої літератури. Укладач icon

Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки, оформлення І захисту курсової роботи з курсу “Політична економія”, структуру, перелік тем курсової роботи, список рекомендованої літератури. Укладач


Схожі
Методичні вказівки...
Курсової роботи 4...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)...
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до підготовки, написання...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7...
Кафедра управління...
Міністерство освіти І науки України...
1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра “Економіка підприємства”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи


з дисципліни

ПОЛІТЕКОНОМІЯ”

для студентів економічних спеціальностейЗатверджено

на засіданні кафедри

“Економіка підприємства”

протокол № 12 від 14.03.05 р.Сєвєродонецьк 2005

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Політекономія” для студентів економічних спеціальностей /Укл. Бугайова І.М. – Сєвєродонецьк: Вид-во СТІ, 2005. – 17 с.


Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки, оформлення і захисту курсової роботи з курсу “Політична економія”, структуру, перелік тем курсової роботи, список рекомендованої літератури.Укладач

І.М. Бугайова, ст. викл. каф. ЕП

Відповідальний за випуск

Г.З. Шевцова, доц. зав. каф. ЕПРецензент:

О.А. Овєчкіна, доц. каф. ЕПЗатверджено методичною комісією СТІ СНУ ім. В. Даля з напрямку “Економіка і підприємництво”.

Протокол № 8 від 16.03.2005 р.


ЗМІСТ

стор.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота є однією з форм підготовки фахівців вищої кваліфікації, узагальнюючим підсумком самостійної роботи студента з курсу “Політична економія”.

^ Мета курсової роботи – набуття навичок вивчення наукової економічної літератури, глибоке засвоєння теоретичних положень, висновків політекономії, набуття досвіду самостійного отримання і накопичення знань, необхідних майбутньому дипломованому фахівцю.

^ Задачі курсової роботи – залучити студентів до творчої роботи з економічною літературою, підбору, обробки й аналізу конкретних матеріалів, розвити уміння чітко і послідовно висловлювати свої думки по теоретичних проблемах, пов’язуючи їх із практикою.

Курсова робота закріплює й поглиблює знання з політекономії, дозволяє розібратися в складних ситуаціях, розглядаючи їх в історичному аспекті, даючи оцінку точок зору різних учених-економістів, шкіл і напрямів.

Ознайомившись з даними методичними вказівками, студент зможе більш конкретно уявити вимоги до курсової роботи, порядку підготовки, оформлення і захисту.

Курсова робота з політекономії виконується у відповідності до робочого навчального плану і є обов’язковою формою звіту студентів перед кафедрою.


 1. ^ СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота з політекономії повинна складатися з наступних розділів: вступ, основна частина, висновок і список використаної літератури.

У вступі слід обґрунтувати актуальність вибраної теми, вказати її мету, відзначити, в яких творах відомих учених-економістів розглядається проблема, що вивчається, сформулювати основну задачу, що ставиться в курсовій роботі, практичне значення освітлюваних в роботі положень.

^ В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому теоретичному висвітленню питань теми, правильно пов’язати теоретичні положення з практикою, конкретним фактичним і цифровим матеріалом.

Рекомендується наступна структура основної частини:

В 1 розділі розглядаються загальні теоретичні положення, розкривається сутність понять, історія розвитку (еволюції), наводиться комплексна характеристика об’єкта, що вивчається, його структура, класифікація.

В 2 розділі дається аналіз і оцінка існуючих економічних відносин в Україні, аналізуються основні положення нормативно-правової бази; розглядається зарубіжний досвід і можливість його використання в практиці господарювання вітчизняних підприємств.

В 3 розділі визначаються перспективні напрямки розвитку об’єкта, що вивчається; шляхи підвищення ефективності економічних процесів, умови і механізм вдосконалення господарської діяльності суб’єктів.

В заключній частині стисло формулюються основні висновки по темі.

До курсової роботи додається список використаної літератури, складений у певній послідовності.


 1. ^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Тема курсової роботи вибирається на початку семестру самостійно з числа тих, які рекомендуються кафедрою і не повинні повторюватися. Можливе формулювання теми не за рекомендованим списком, якщо вона відповідає тематиці дисципліни та студент обґрунтовує її доцільність. Обрані теми затверджуються у встановленому порядку.

За бібліотечним каталогом складається список необхідної літератури. Підбір і вивчення літератури починається з робіт, опублікованих останнім часом, а потім з більш ранніх видань.

При вивченні літератури рекомендується робити виписки з книг і статей окремих положень, теоретичних висновків, статистичних даних на окремих листах з тим, щоб згрупувати їх до питань теми в певній послідовності.

Після вивчення літератури складається розгорнутий план курсової роботи. Правильно складений план значною мірою свідчить про розуміння студентом змісту даної проблеми в цілому і окремих її частин. Тому якість плану має істотний вплив і на оцінку роботи.

Джерелами статистичних і фактичних даних можуть бути нормативні акти (постанови, укази, положення), дані, опубліковані в періодичному друці, в журналах “Економіка України”, “Економіка підприємства”, “Економіст”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Фінанси України”, в газетах “Урядовий кур’єр”, “Бізнес” і статистичні збірники, довідники, звітні дані підприємств і установ регіону.


 1. ^ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


До оформлення курсової роботи ставляться наступні вимоги.

Титульний лист курсової роботи оформляється згідно
додатку 1.

На другій сторінці курсової роботи наводиться її зміст з нумерацією сторінок відповідних розділів згідно додатку 2.

Всі цитати, що приводяться в тексті, і фактичний матеріал повинні мати посилання на джерела, з яких вони цитуються, з вказівкою автора, назви роботи, видавництва, року видання, сторінки.

Дані слід наводити в абсолютних (млн., грн., т, м, шт.) або відносних (%) показниках і при їх порівняннях обов’язково в однакових одиницях вимірювання.

Список літератури рекомендується скласти в певному порядку, тобто спочатку офіційні документи в хронологічному порядку, потім монографії, підручники, навчальні пособники, матеріали періодичних видань, адреси в Інтернеті згідно алфавітному порядку прізвищ авторів.

Для кожного джерела вказуються прізвища та ініціали авторів, повна назва книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статті вказуються прізвища та ініціали авторів, назва статті, назва журналу або газети, рік видання, номер журналу або дата виходу газети.

Курсова робота повинна бути написана (або надрукована) чітко, розбірливо, без помилок і виправлень, з одного боку листа білого паперу формату А4, слід використовувати чорнило (пасту) одного кольору – чорного, синього, фіолетового. При друкуванні на комп’ютері необхідно використовувати шрифти текстового редактора Word (рекомендується Times New Roman) розміру 12, 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Загальний об’єм курсової роботи, що рекомендується, включаючи список використаної літератури (без додатків), складає 35-40 сторінок (вступ – 1-2 стор., основна частина – 30-35 стор., висновок – 1-2 стор.).

Лист курсової роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, назви розділів, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТОК” друкують (пишуть) великими буквами симетрично тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими буквами (окрім першої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком і текстом повинна складати 3 інтервали.

Кожну структурну частину роботи (крім підрозділів) починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць, формул виконують арабськими цифрами без знака “№”.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, включаючи ілюстрації і додатки, без пропусків, повторів і літерних доповнень. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться, а загальна нумерація починається з наступної сторінки (зміст курсової роботи з цифри “2”). Сторінки нумеруються в правому нижньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між ними ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім в тому ж ряді указується заголовок підрозділу.

Текст курсової роботи може ілюструватися схемами, графіками, таблицями, які також виконуються на листах білого паперу формату А4, всі ілюстрації (схеми, графіки і т.п.) називають малюнками і послідовно нумерують. Рекомендується малюнки, таблиці і формули нумерувати в межах розділу. В цьому випадку номер складається з номера розділу і порядкового номера малюнка (таблиці, формули) в розділі, між якими ставлять крапку.

Номер і назву малюнка пишуть під графічним зображенням. Ілюстрований матеріал розміщують в тексті відразу після посилання на нього.

Підготовлена курсова робота підписується студентом і здається на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за два тижні до її захисту.


 1. ^ ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Керівник оцінює теоретичний рівень і повноту викладеного матеріалу; його послідовне, логічне викладення, позитивні сторони і недоліки матеріалу; якість виконання і правильність оформлення курсової роботи згідно методичних вказівок і рекомендує її до захисту.

Якщо робота не допускається до захисту, вона із зауваженнями керівника повертається студенту, який зобов’язаний її допрацювати, а потім повторно подати керівнику для перевірки.

Курсову роботу студент захищає публічно перед комісією, що визначається кафедрою. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовою і триватися 5-6 хвилин. В ході захисту курсової роботи завдання студента – показати поглиблене розуміння питань конкретної теми, добре володіння матеріалом по темі.

Після доповіді студент повинен відповісти на питання викладачів. Під час захисту курсової роботи оцінюється якість виконання роботи, рівень знань студента, уміння грамотно і логічно відповідати на питання, обґрунтовувати свою точку зору.

Комплексна оцінка курсової роботи студента виставляється комісією за чотирибальною системою.


^ Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли в роботі, на основі глибоких знань теоретичних положень, дається самостійний аналіз фактичного матеріалу, містяться елементи наукової творчості, робляться самостійні висновки.

^ Оцінку “добре” одержують роботи, виконані на досить високому теоретичному рівні, повно висвітлюючи питання теми, але не відзначені належним рівнем творчого підходу.

^ Оцінку “задовільно” мають ті роботи, в яких правильно висвітлюються основні питання теми, але не виявилося уміння логічного й послідовного викладу матеріалу, самостійного аналізу літератури, розгляду проблеми в сукупності всіх її аспектів, містяться окремі помилкові положення.

^ Оцінка “незадовільно” ставиться тоді, коли студент не може відповісти на запитання керівника, пояснити висновки і теоретичні положення теми, не володіє матеріалом роботи.


В останньому випадку студенту пропонується повторний захист по даній темі. Студент має переосмислити зміст тексту курсової роботи, усунути зауваження, більш ретельно поставитися до виправлення помилок.


^ 5. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВОЇ РОБОТИ


 1. Проблеми формування відкритої ринкової економіки в Україні та інших постсоціалістичних країнах.

 2. Вплив НТП на форми і методи конкурентної боротьби в сучасному механізмі господарювання підприємств.

 3. Сутність, причини, особливості інфляції в Україні.

 4. Методи стабілізації грошового обігу в Україні на сучасному етапі.

 5. Різноманіття відносин власності в ринковій економіці постсоціалістичних країн: зміст, причини, межі.

 6. Проблема становлення і розвитку малого бізнесу та його роль у ринковому господарстві.

 7. Аграрна реформа та становлення ринкового механізму господарювання.

 8. Економічна роль держави в ринковій економіці.

 9. Економічне зростання: сутність, показники та фактори, що впливають на нього, його особливості на сучасному етапі.

 10. Система кредитування та її сучасні форми.

 11. Циклічність економічного розвитку та теорія економічних циклів.

 12. Підприємництво в системі ринкових відносин.

 13. Розвиток міжнародної торгівлі на сучасному етапі. Торговий баланс Україні.

 14. Економіка Україні в системі світового господарства.

 15. Форми соціального захисту населення в період переходу до ринкової економіки.

 16. Економічні проблеми розвитку регіональної економіки в умовах сучасної Україні.

 17. Розвиток підприємництва на регіональному рівні.

 18. Світовий досвід економічних реформ суспільства.

 19. Антимонопольна політика та проблеми підтримки конкуренції.

 20. Фінансово-кредитні кризи: сутність, причини, соціально-економічні наслідки.

 21. Основні моделі становлення та розвитку ринкової економіки в перехідний період.

 22. Доходи в ринковій економіці: сутність, структура і динаміка.

 23. Ринкова економіка: необхідність, сутність, шляхи становлення.

 24. Ринок, його сутність і функції в суспільному відтворюванні.

 25. Походження, сутність і функції грошей. Закони грошового обігу.

 26. Грошові реформи, їх види і наслідки.

 27. Інфляція: сутність, причини, механізм.

 28. Інфляційні процеси в економіці України і їх результати.

 29. Ринок цінних паперів, його структура, особливості, етапи розвитку.

 30. Розвиток міжнародних валютних відносин.

 31. Ринок, його структура і інфраструктура.

 32. Біржа – як елемент інфраструктури ринку.

 33. Власність і різноманіття її форм.

 34. Приватизація і роздержавлення власності. Світовий досвід приватизації і його використання в Україні.

 35. Роль приватної власності в становленні ринкових відносин.

 36. Особливості сучасного етапу розвитку ринкових відносин в Україні.

 37. Фірма як суб’єкт ринкових відносин і її організаційно-правові форми.

 38. Теоретичні основи процесу акціонування: сутність, задачі, особливості.

 39. Заробітна плата і її особливості в сучасних умовах.

 40. Вільні економічні зони: сутність і механізм розвитку.

 41. Рентні відносини: причини, умови існування і значення для розвитку ринку нерухомості.

 42. Економічні кризи, їх сутність, види і наслідки.

 43. Банківська система і регулювання ринку.

 44. Причини і види безробіття в умовах ринкової економіки.

 45. Конкуренція, її види і роль в суспільному виробництві.

 46. Біржа праці і її роль в регулюванні ринку зайнятості.

 47. Держбюджет і проблема бюджетного дефіциту.

 48. Податкова система держави. Податки і їх види.

 49. Інформаційна економіка і становлення нового типу економічного зростання.

 50. Малий бізнес і його розвиток в Україні.

 51. Інноваційна модель розвитку економіки України.

 52. Ринкова трансформація аграрної сфери економіки України. Агробізнес.

 53. Антимонопольна політика держави.

 54. Світове господарство, структура і тенденції розвитку.

 55. Форми і методи державного регулювання ринкових відносин.

 56. Глобальні економічні проблеми сучасності.

 57. Соціальна політика держави.

 58. Економічний прогрес: критерії і рушійні сили.

 59. Економічна система і її основні типи.

 60. Розвиток перехідної економіки України.

 61. Регіональна економіка і регіональна політика.

 62. Циклічність економіки і необхідність державної стабілізаційної політики.


^ 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ВИБРАНОЇ ТЕМИ


 1. Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст.

 2. За яких умов виникає ринок?

 3. Які особливості паперових і кредитних грошей?

 4. Що слід розуміти під грошовою системою і які її елементи?

 5. Перелічіть основні шляхи подолання інфляції.

 6. Які особливості інфляції в Україні?

 7. У чому полягає більша привабливість придбання акцій порівняно з вкладами в ощадні банки?

 8. Які існують типи валютних курсів? Які фактори визначають динаміку валютних курсів?

 9. Розкрийте значення ринкової інфраструктури для безперебійного функціонування ринку.

 10. Для чого запроваджується біржова торгівля? Чи змінилося її значення на рубежі тисячоліть?

 11. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності.

 12. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхні причини.

 13. У чому полягають особливості корпоративної форми власності?

 14. У чому полягає зміст ринкової трансформації та які особливості цього процесу в Україні?

 15. Охарактеризуйте сучасні форми та основні функції підприємницької діяльності.

 16. Доведіть, що акціонерна власність є основною формою існування підприємств.

 17. Доведіть, що заробітна плата є грошовим виразом вартості й ціни робочої сили.

 18. Проаналізуйте вплив вільних економічних зон на стан переходу до ринкової моделі економіки.

 19. У чому полягають особливості сучасного відтворювального циклу.

 20. Охарактеризуйте найважливіші причини економічної кризи в Україні.

 21. Який механізм впливу національного банку на діяльність інших банків, насамперед комерційних?

 22. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

 23. Який вплив міжгалузевої і галузевої конкуренції та ціноутворення?

 24. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

 25. Який існує механізм покриття бюджетних дефіцитів за допомогою державних позик?

 26. Яку роль в економічному та соціальному житті відіграють податки?

 27. У чому полягає суть глобальної екологічної кризи?

 28. Що таке венчурне підприємство, які функції воно виконує, на яких засадах функціонує?

 29. Назвіть пріоритетні напрями в інноваційній діяльності України.

 30. Чому необхідна державна підтримка сільськогосподарського виробництва?

 31. Які типи монополій слід зберегти при здійсненні політики роздержавлення і приватизації в Україні?

 32. Що таке інтернаціоналізація господарського життя та які головні форми її прояву?

 33. Які головні економічні функції держави у ринковій економіці змішаного типу?

 34. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

 35. Назвіть основні інструменти, за допомогою яких держава здатна впливати на зменшення диференціації у розподілі доходів між окремими членами суспільства.

 36. Доведіть, що суперечності є рушійними силами економічного прогресу.

 37. Якими критеріями визначається тип економічної системи?

 38. У чому сутність первісного нагромадження капіталу в Україні?

 39. Назвіть основні напрямки регіональної політики.

 40. Охарактеризуйте істотні риси соціалізму.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

 1. Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие /Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Никулиной. – М.: Высшая школа, 1994.

 2. Гальчинский А.С., Ещенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: Вища школа, 1995.

 3. Економічна теорія. Політекономія: Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001.

 4. Економічна теорія. Посібник для вищих навчальних закладів /За ред. С.М. Воробйова – К. – Х., Корвін, 2001.

 5. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. – М.: “Владос”, 1995.

 6. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – М.: “Республика”, 1995.

 7. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика: Учебник для студентов тех. вузов. – М.: Высшая школа, 2000.

 8. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник для студентів вузів. – К.: Академія, 1999.

 9. Мочерний С.В. Основи економічних знань. Підручнік – К.: Академія, 2000.

 10. Нуреев Р.М. Основы экономической теории. Микроэкономика: Учебник – М.: Высшая школа, 1996.

 11. Олейник А.Н. Институциональная экономика.: Уч. пособие. – М.: Инфра-М, 2000.

 12. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. С.В. Мочерного. – К.: “Академія”, 1998.

 13. Основы экономической теории.: Политэкономический аспект: Учебник / Отв. ред. Г.Н.Климко. – К.: Знания-Пресс, 2001.

 14. Перехідна економіка: Підручник /За ред. В. М. Гейця, – К.: Вища шк., 2003.

 15. Реферат-дайджест учебника: К. Макконнелла, С. Брю. “Экономикс”. – М.: “Менеджер”, 1993.

 16. Самуэльсон П. Экономика: В 2-х т. – М.: Алгон, Машиностроение, 1994.

 17. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. – К.: А.С.К, 1999.

 18. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону, “Феникс”, 1996

 19. Теоретическая экономика. Политэкономия. Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Журавлевой – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.

 20. Фишер C., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: “Дело”, 1995.

 21. Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебное пособие для
  вузов в 2-х книгах. – М.: Владос, 1996.

 22. Экономическая теория /Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов, – С.-П.: Питер, 1999.

 23. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия в 4-х т. Гл. ред. А.М. Румянцев. – М.: Советская энциклопедия., 1980.

 24. Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика. Учебник. – М.: Русская Деловая Литература, 1999.


Додаткова література

 1. Архангельский Ю., Алексеев А., Радзиевский А. О выборе форм собственности в контексте экономической эффективности приватизации в Украине // Экономика Украины, 2005. – №2 – С. 65-72.

 2. Горбачев В., Гурченко А. Эволюция и современное состояние научных представлений об интенсификации производства //Экономика Украины, 2005. – №2. – С. 53-58.

 3. Гончарова Н. Г. Світовий досвіт регулювання державного сектору економіки та можливості його використання в вітчизняній практиці. // Економіка. Фінанси. Право, 2004. – №5. – С. 3-9.

 4. Зуєва Л. С., Архипчик Е. І. Економічний механізм реструктуризації підприємств //Економіка. Фінанси. Право, 2004. – №10. – С. 3-8.

 5. Кодацкий В. П. Пути снижения уровня безработицы //Економіка. Фінанси. Право, 2004. – №11. – С. 3-5.

 6. Лупенко Ю. Акционерный сектор отечественной экономики //Экономика Украины, 2005. – №2. – С. 42-46.

 7. Мокряк В., Мокряк Э. Проблемы формирования и развития предпринимательства в процессе постсоветской трансформации общества //Экономика Украины, 2004. – №11. – С. 49-57.

 8. Суперсон В. І. Регіональна політика і правові аспекти її реалізації в українському суспільстві //Економіка. Фінанси. Право, 2003. – №4. –С. 30-33.

 9. Ходзинский К. Современное состояния рынка труда в Украине и проблемы его интенсивности //Экономика Украины, 2004.– №8. – С. 57-62.

 10. Чечетов М. Организационно-правовое обеспечение приватизации в Украине //Экономика Украины, 2005. – №2. – С. 4-15.

 11. Чечетов М. Методологический основы приватизации в Украине //Экономика Украины, 2004. – №12. – С. 4-18.

Додаток 1


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

(м. Сєвєродонецьк)


Кафедра “Економіка підприємства”


^ КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни “Політекономія”


на тему _______________________________________________________


П.І. по Б. студента ______________________________________________


факультет _____________________________________________________


курс __________________________________________________________


шифр групи ___________________________________________________


спеціальність __________________________________________________


Керівник ______________________________________________________


Сєвєродонецьк 200_ р.

Додаток 2


ЗМІСТ

стор.

Вступ

3

Розділ 1.

Теоретичні основи відносин власності1.1. Власність як економічна категорія

5
1.2. Різноманіття форм власності в процесі її еволюції

8
1.3. Теорія прав власності

12

Розділ 2.

Проблеми перебудови відносин власності в Україні2.1. Трансформація відносин власності в Україні на сучасному етапі

16
2.2. Створення системи законодавчого забезпечення процесу роздержавлення власності в Україні

19
2.3. Зарубіжний досвід приватизаційних процесів та можливості його використання у вітчизняній практиці

22

Розділ 3.

Перспективні напрямки розвитку форм власності в Україні3.1. Державна підтримка малих і середніх підприємств в Україні

25
3.2. Розвиток і укріплення державного сектору економіки

28

Висновок

31

Список використаної літератури

34

Додаток

35Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи


з дисципліни

ПОЛІТЕКОНОМІЯ”

для студентів економічних спеціальностей


Укладач:

Ірина Миколаївна БугайоваРедактор

І.М. Бугайова

Техн. редактор

Н.І. Литвинська

Оригінал-макет

Н.І. ЛитвинськаПідписано до друку________

Формат 60×841/ 16. Папір типограф. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 1,6. Обл.-вид. арк. 0,93.

Тираж екз. Вид. №_______. Замов №______. Ціна договірна.

Видавництво Сєвєродонецького технологічного інституту

СНУ імені Володимира Даля

Адреса видавництва: 93400. м. Сєвєродонецьк Луганської обл.

пр. Радянський, 59-а.

Телефон: 8 (06452) 4-03-42

E-mail: sti@sti. lg. ua

Скачати 193.3 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.01.2012
Розмір193.3 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх