Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7 icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7


Схожі
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів...
Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Загальні методичні реко мендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного...
1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
Методичні вказівки д о виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка”...Загрузка...
скачать


Приватний вищий навчальний заклад України

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи


Харків-2009


Розповсюдження та тиражування без офіційного

Дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог Варіативної частини освітньо-професійної програми, підготовки спеціаліста з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 7050107 "Економіка підприємства"

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою Економіки підприємства протоколом від 2009.11.24 №4

 3. Укладач: Філіпенко А.В., канд. екон. наук, проф. кафедри Економіки підприємства

 4. Відповідальний за випуск: Гриб Е.В., доцент, зав. кафедри Економіки підприємства
  • Харків: ХІНЕМ. 2009 - с.


ЗМІСТВСТУП 5

^ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 5

Структура і зміст курсової роботи 7

Викладення змісту курсової роботи 9

2. ВИМОГИ ЩОДО ПОРЯДКУ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 10

^ 3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 13

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 14

5. Рекомендована ТЕМатика КУРСОВИХ РОБІТ 16

З ДИСЦИПЛІНИ "Економіка ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА" 16

^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 18

додаток А 20

ПРИБЛИЗНІ ПЛАНИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ 20ВСТУП


Дані методичні рекомендації розкривають основні положення виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка торговельного підприємства" студентами 5 курсу підготовки спеціаліста з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 7.050107 "Економіка підприємства".

Курсова робота є самостійною теоретико-дослідницькою роботою студента, що входить до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста з економіки і підприємництва.

Виконання курсової роботи є складовою навчального процесу. Мета курсової роботи – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін, і виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань економіки, організації та планування діяльності торговельного підприємства.

Виконання курсової роботи має сприяти творчому засвоєнню студентами дисципліни, спонукає ґрунтовно вивчити законодавчі акти з питань економічних відносин, відповідні спеціальні наукові видання.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати набуття системи теоретичних знань та практичних навичок для здійснення економічних розрахунків з аналізу та планування різних аспектів діяльності торговельного підприємства, вміння об’єктивно оцінити рівень використання ресурсного потенціалу підприємства та самостійно розробити обґрунтовані заходи щодо ефективного функціонування підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства, галузі, показати вміння вирішувати економічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки підприємництва.

Виконання курсової роботи є підготовкою до дипломного проектування.

^

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосувати їх на практиці.

Процес виконання курсової роботи містить низку послідовних етапів, основними з яких є (табл.1):

 • вибір теми курсової роботи;

 • вивчення спеціальної літератури з обраної теми;

 • складання плану;

 • збір вихідної інформації на підприємстві;

 • розкриття змісту курсової роботи;

 • оформлення курсової роботи;

 • подання роботи на рецензію та її захист.

Таблиця 1 - Етапи підготовки та захист курсової роботи

Учасники процесу

Студент

Викладач

Вибір теми курсової роботи

Підготовка приблизної тематики курсових робіт

Узгодження теми

Формулювання вимог до кожної теми

Співбесіда щодо методики підготовки курсової роботи з конкретної теми, визначення термінів роботи

Попередній підбір літератури, укладання списку, перегляд джерел з обраної тематики
Підготовка проекту плану

Узгодження та затвердження плану

Поглиблене вивчення інформаційних джерел
Збір вихідної інформації на підприємстві, статистичних даних, наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях
Робота над курсовою роботою

Консультування

Уточнення плану

Узгодження

Підготовка до оформлення курсової роботи

Рецензування курсової роботи

Захист курсової роботи

Створення умов для ознайомлення інших студентів зі змістом курсової роботи

Обговорення (в групі або індивідуально)

Оцінювання


Студенти повинні враховувати необхідність виконання всіх перерахованих етапів, плануючи їх у наведеній послідовності.

Виконуючи роботу, студент має навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати та узагальнювати; збирати і аналітично обробляти статистичну і економічну інформацію конкретного підприємства – об’єкта дослідження.

Курсову роботу студент повинен виконувати на основі ретельного вивчення й узагальнення передового досвіду господарювання, висвітленого в літературних джерелах, обов`язкового використання статистичних даних, наведених у науковій літературі, періодичній пресі та статистичних щорічних виданнях.

Тема роботи має бути такою, яка давала б змогу майбутньому спеціалісту у комплексі вирішувати чи висвітлювати питання економіки і підприємництва торговельних підприємств. Результати дослідження треба викласти у вигляді висновків і пропозицій. Обсяг курсової роботи – 3035 аркушів друкованого тексту стандартної форми (включаючи таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).


Вибір теми курсової роботи

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Вибір теми – одна з найбільш відповідальних складових частин кожного наукового дослідження. Вибір теми курсової роботи має ґрунтуватися на глибоких теоретичних знаннях найбільш важливих напрямків діяльності підприємств, виходячи з таких критеріїв:

 • наукова актуальність;

 • значущість для розвитку підприємства;

 • перспективність практичного застосування теоретичних висновків;

 • можливість розробки силами студентів.

Студенти денної форми навчання обирають тему курсової роботи за власним розсудом, але відповідно до тематики курсових робіт, визначеної кафедрою економіки підприємства. Ця тематика щороку переглядається і доповнюється.

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів підприємств та організацій, де вони працюють, але також згідно з тематикою, визначеною кафедрою економіки підприємств.

Студент може запропонувати тему, не визначену в рекомендованому переліку тем. Тема має бути актуальною і перспективною з точки зору можливості використання теоретичних узагальнень для практичного застосування.

Якщо студент обрав тему, не визначену кафедрою, він повинен написати про це заяву на ім`я завідувача кафедри економіки підприємств. У заяві слід зазначити назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Студент, який обрав тему курсової роботи, подає заяву на ім`я завідувача кафедри з проханням затвердити обрану тему роботи.

Після розгляду кафедрою даної заяви виноситься рішення про закріплення за студентом обраного напрямку дослідження і призначається науковий керівник, який допомагає студентові у конкретизації теми.

З урахуванням основних напрямків наукових досліджень у сфері економіки і підприємництва торговельних підприємств, перелічених критеріїв вибору теми, вивчення літератури для визначення теоретичних основ та історії питання, конкретизації призначення і змісту досліджень тема формулюється остаточно.

Узгоджена з викладачем-керівником тема дослідження закріплюється за студентом згідно з розпорядженням завідувача кафедри.
^

Структура і зміст курсової роботи


Після вибору теми та погодження її з науковим керівником, призначеним кафедрою, студент повинен розробити й викласти в письмовій формі її план. План теми слід розробляти після ознайомлення з літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші питання і проблеми з теми дослідження. Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити коло питань, які мають бути вирішені.

План рекомендується складати з 3 питань, крім цього обов’язковими складовими роботи мають бути вступ та висновки. В цілому план має включати лише ті питання, які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повно і глибоко розкрити її.

Добре продуманий план є запорукою успішного виконання роботи. Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою. Як приклад, можна рекомендувати таку схему плану:

Вступ – обґрунтування актуальності теми з точки зору її практичного та прикладного значення, визначення мети роботи та кола завдань, вирішення яких дозволить досягти поставленої у роботі мети.

^ Перший розділ (теоретична частина) – критичний виклад теоретичних і методологічних питань, що стосуються теми курсової роботи, та їхня практична значущість. Необхідно висвітлити суть основних економічних категорій з досліджуваної проблеми, побудову економічних показників та моделей.

Викладання теоретичної частини не повинно зводитися до переписування різних матеріалів та літературних джерел, а повинно містити в собі самостійну думку студента, його відношення до проблеми. Дослідження передбачає виклад різних точок зору, що містяться в літературі, їх обґрунтування і формування власної точки зору автора.

Для якісної підготовки даної частини курсової роботи необхідно глибоко опрацювати основні літературні джерела, особливу увагу звернути на роботи класиків, монографічну літературу, статті у наукових журналах останніх років видання. Цей розділ повинен служити теоретичною базою для наступного дослідження фактичних даних і розробки практичних рекомендацій.

За необхідності огляд літератури доповнюють матеріалами, що висвітлюють досвід закордонних країн, та матеріалами статистичних збірників і періодичної літератури.

Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень за обраною темою.

^ Другий розділ (аналітична частина) – економічний аналіз стану обраного об`єкта дослідження чи економічних явищ, що розглядаються. У цьому розділі доцільно обґрунтувати і сформулювати чинники, що впливають на предмет дослідження. При можливості навести статистичні дані, що містяться у статистичних збірниках, періодичних виданнях, провести аналітичні узагальнення, виявити причини існуючого стану досліджуваного процесів, підкріпити дослідження графічним матеріалом.

Аналіз слід починати з економічної характеристики підприємства, яка повинна відображати тип, спеціалізацію, організаційно-правовий статус підприємства; його функції і організаційну побудову, структуру виробництва, наявність філій і дочірніх підприємств; характеристику ринкової орієнтації і конкурентного середовища; форми господарчих зв`язків з постачальниками та покупцями.

У процесі аналізу визначається динаміка показників, відхилення від планових даних, розкривають причини відхилень, вивчаються фактори, що впливають на зміни, виявляються резерви підвищення ефективності, визначається необхідна інформація для проведення планових і прогнозних розрахунків.

Студент повинен з вичерпною повнотою викладати результати власних досліджень, давати оцінку можливостей вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними вітчизняних і зарубіжних праць.

Третій розділ – огляд напрямів та обґрунтування заходів щодо поліпшення економічного становища та шляхів вирішення питань, які досліджуються.

^ Заключна частина – виклад основних результатів дослідження та заходів щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися у роботі. Висновки необхідно формулювати ретельно і точно, не перевантажуючи їх поясненнями і частковостями. Обґрунтування висновків має міститися у попередніх розділах роботи.


Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

Після складання плану і погодження його з науковим керівником або викладачем, який читає дисципліну, необхідно з`ясувати стан вивчення обраної теми сучасною наукою, аби конкретніше визначити напрями дослідження та основні питання роботи.

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової роботи студент добирає самостійно, використовуючи для цього алфавітний, предметний та систематизований каталоги, які є в бібліотеці інституту, чи будь-якій іншій науковій бібліотеці. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладачів кафедри чи у працівника бібліотеки.

Під час добору літератури особливу увагу слід звернути на пер­шоджерела, що стосуються теми, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід. При виконанні аналітичних розрахунків слід використовувати статистичні збірники та бюлетені, підготовлені Держкомстатом та НДІ Держкомстату України, зокрема "Статистичний щорічник України", "Про соціально-економічне становище України", науково-інформаційний журнал "Статистика України", "Інформаційний бюлетень Державного комітету статистики України", а також періодичні видання з економічного напрямку.

Поглиблене вивчення літературних та офіційних джерел інформації дасть змогу з`ясувати сучасний стан питань теми, правильно скласти план курсової роботи, чіткіше визначити спрямування і методику власних досліджень, обсяг і характер практичних матеріалів, необхідних для виконання роботи.

Наступний етап – складання бібліографії (списку літературних джерел). Передусім слід звернути увагу на рік видання того чи іншого літературного джерела. Користуватися необхідно лише новими виданнями. Обов`язково слід вивчити та використати у процесі написання курсової роботи нормативні акти (закони, накази, інструкції, постанови тощо), що стосуються обраної теми.

Перед виконанням роботи в останньому варіанті слід уважно пе­реглянути власноручні записи, зроблені у процесі вивчення літературних джерел з питань теми, а також записи щодо діяльності об`єкта дослідження (підприємства, галузі тощо). Ці матеріали мають бути систематизовані, ретельно проаналізовані, узагальнені і лише потім використані у тексті роботи.

Після вивчення літератури з теми і складання плану роботи студент приступає до збору практичних матеріалів. Організація збору інформації передбачає, перш за все, складання переліку усіх вихідних показників з кожного досліджуваного питання. При цьому треба розмежовувати інформаційні та аналітичні показники. Всі показники підлягають логічному аналізу з точки зору їх повторення, взаємозв`язку і можливості одержання подальших аналітичних показників.

Далі визначають джерела інформації щодо кожного вихідного показника. При цьому виявляється, які показники можуть бути одержані із статистичних даних, матеріалів дослідження економічної літератури, а які належить одержати у процесі дослідження на підприємстві.

При зборі показників, які відображаються бухгалтерським обліком та статистичною звітністю, необхідно визначити джерела одержання даних (форму звітності чи обліку), період, за який здійснюється збір показників (він повинен бути порівняльним), одиниці виміру. Звітні дані повинні охоплювати період 2-3 роки.

Для одержання спеціальних матеріалів і даних, яких немає у бухгалтерській і статистичній звітності, студент повинен самостійно виконати необхідні розрахунки, провести "натурне" обстеження.

Зібраний статистичний матеріал також необхідно ретельно опрацювати, згрупувати, класифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз. Подати ці матеріали можна також у вигляді діаграм, графіків, картограм, схем та ін.

У процесі аналізу зібраного матеріалу необхідно забезпечити порівняльність усіх показників за критеріями часу (періодів), цін, структури мережі філій підприємства.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи.

^

Викладення змісту курсової роботи


Результати вивчення економічної літератури, інструктивних матеріалів, власні узагальнення та пропозиції необхідно перетворити у послідовне науково обґрунтоване дослідження

Зібраний, вивчений та опрацьований матеріал з теми курсової роботи слід узгодити з планом і, якщо в цьому є потреба, уточнити останній.

Загальними вимогами до викладання матеріалів курсової роботи є чіткість побудови, логічна послідовність, переконливість аргументації, чіткість формулювань і обґрунтованість висновків і рекомендацій.

При викладенні матеріалу необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, розкрити теоретичну значущість питань, що розглядаються в курсовій роботі, зробити аналіз фактичного матеріалу, який допоможе з`ясувати проблеми, що стосуються обраної теми, обґрунтувати шляхи їх вирішення, зробити відповідні висновки.

Таблиці мають супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. При цьому основну увагу слід звернути на пошук резервів підвищення ефективності господарювання.

Зміст роботи має відповідати питанням теми і викладатися у логічній послідовності.

У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати мають бути короткими й органічно пов'язуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел.

Посилання на цитовані джерела оформляються у певному порядку: для книг – вказуються їх автор, повна назва, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, номер сторінки; для журналів – автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет – автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

^

2. ВИМОГИ ЩОДО ПОРЯДКУ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота має бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати певним вимогам оформлення. Вона мусить включати титульну сторінку, план роботи (зміст), виклад матеріалу згідно із планом, заключну частину, список першоджерел, додатки.

Курсова робота виконується на папері стандартного формату А4 у рукописному або комп`ютерному вигляді.

Роботу друкують за допомогою комп`ютера на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до 40 рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Текст курсової роботи слід оформлювати, дотримуючись таких параметрів: лівий не менше 30 мм, правий не менше  15 мм, верхній не менше 20 мм, нижній  не менше 20 мм.

Необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка  чорного кольору середньої жирності. Компактність тексту роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні позначки можна чорни­лом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому компактність вписаного тексту повинна бути наближеною до компактності основного тексту.

Помилки, описки та графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) від руки.

Зміст курсової роботи відображається складним планом. Розділи та підрохділи нумеруються арабськими цифрами в межах усієї роботи. "Вступ" та "Висновки" не нумеруються.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" надаються великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенос слів заголовка не допускається.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо виконуються відповідно до чинного стандарту.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці.

Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1. ...

 2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки  з маленьких літер, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині повторюють її головку, а в другому випадку  боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (), множення (х) і ділення (:).

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукувати документи і перевірити достовірність відомостей при цитуванні документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з`ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено в останні видання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7]...".

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті.

Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Таблиця 2 - Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі

Характеристика джерела

Приклад оформлення
Монографії

Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. Монографія – К.: Знання., 2002.  318 с.
Чотири автори

Финансовое управление компанией / Дж.В. Смит, Е.К. Курокин, С.К. Курочкин, К.Дж. Уортерс / Под ред. Е.В. Кузнецовой.  М.: правовая культура, 2000.  383 с.
Багатотомні видання

Макконелл Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и практика. В 2 т.: Пер. с англ.., Т.2. – М.: Республика, 1992. – 400 с.
Перекладні видання

Блех Ю, Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калининград: Янтарный сказ, 2001. – 100 с.
Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова.  2-е изд.  М.: Книга, 1996.  224 с.
Збірники наукових праць

Актуальні проблеми розвитку торгівлі і харчування: Х.: ХДУХТ, 2003. – 400 с.9 с.
Складові частини книги

Фатхудинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО “Бизнес-школа”, 1999. – С. 65-113.

збірника

Саржевская О.Д. Оцінка економічної привабливості регіонів України для розвитку господарської діяльності підприємств // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2003. – С.299-307

журналу

Чирва Ю.Є. Діагностика фінансової кризи підприємства в умовах соціально-економічної перебудови // Науково-практичний журнал "Регіональні перспективи". – 2004. – №3-5 (40-42). – С. 36– 39.

енциклопедії

Долматовский Ю.А. Экономика // БСЭ.  3-е изд.  М., 1988.  Т. 30.  С. 72.


Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток " і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, Ї, О, Ч, Ь.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумерують у межах кожного додатку. В цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2; формула (А.1).

На останній сторінці, після заключної частини, студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

В цілому при виконанні роботи необхідно користуватись документом «Стандарт Вищого навчального закладу. Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація».

В кінці роботи студент підписує та ставить дату виконання.

Робота має бути виконана і подана на кафедру не пізніше зазначеної у навчальному плані дати.

Курсову роботу рецензує викладач кафедри економіки підприємств. Якщо рецензія позитивна, студента повідомляють про допущення його роботи до захисту. Дату і час захисту встановлює кафедра Економіки підприємств. Остаточно оцінюється робота після її захисту автором на засіданні комісії викладачів кафедри до початку заліково-екзаменаційної сесії. У визначенні оцінки курсової роботи береться до уваги:

 • зміст роботи;

 • якість роботи;

 • відповідність оформлення вимогам;

 • навички студента пов`язувати теоретичні знання з практикою господарювання;

 • повнота і точність відповідей на запитання у процесі захисту.^

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ ТА ЇЇ ЗАХИСТКурсова робота має бути зброшурована, зареєстрована у встановленому порядку в навчальній частині і подана на кафедру в установлений термін. Не приймаються на рецензування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушенням зазначених вище вимог (занижений обсяг, відсутність необхідних додатків, неправильне оформлення тощо). Курсова робота попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення щодо її допущення до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового керівника. Захист роботи відбувається на кафедрі Економіки підприємств перед комісією; за наслідками захисту виставляється оцінка.

Курсову роботу рецензує викладач — науковий керівник курсової роботи протягом 10 днів після її реєстрації. При рецензуванні курсової роботи вихідною кількістю балів за системою ECTS вважається 100. Такою кількістю балів може бути оцінена курсова робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання курсової роботи, викладених у рецензії. Виставлена за результатами рецензування оцінка є попередньою.

Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач – науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння теоретичних основ та тенденцій розвитку сучасних фінансових процесів макро- і мікрорівня, аргументувати власну точку зору тощо. Викладач має право додатково знімати бали за наступними критеріями:з/п

Критерії оцінювання захисту курсової роботи

Бали, що додатково знімаються при захист курсової роботи

1.

Нерозуміння теоретичних основ даної теми

5 - 10

2.

Нерозуміння і / або незнання тенденцій розвитку сучасних фінансових процесів макро- і мікрорівня

5 - 10

3.

Неспроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем та шляхів їх вирішення по даній роботі

5 - 10^

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИКурсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою.

Курсова робота оцінюється на 90-100 балів, тобто на 5 (відмінно) з оцінкою А за шкалою ЕСТS, якщо вона за структурою та змістом розділів повністю відповідає вимогам методичних вказівок і при захисті на студент правильно відповів на всі поставлені запитання.

Курсова робота оцінюється на 78-89 балів, тобто на 4 (добре) з оцінкою В за шкалою ЕСТS, якщо вона за структурою та змістом розділів повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але при захисті студент дав неточні відповіді на деякі поставлені запитання.

Курсова робота оцінюється на 75-87 балів, тобто на 4 (добре) з оцінкою С за шкалою ЕСТS, якщо вона за структурою та змістом розділів повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але при захисті студент дав неправильні відповіді на деякі поставлені запитання.

Курсова робота оцінюється на 66-74 балів, тобто на 3 (задовільно) з оцінкою D за шкалою ЕСТS, якщо вона за структурою повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але є певні зауваження по повноті викладеного матеріалу та помилки в розрахунках та аналізі, але при захисті студент показав вміння виправити всі основні помилки.

Курсова робота оцінюється на 60-65 балів, тобто на 3 (задовільно) з оцінкою D за шкалою ЕСТS, якщо вона за структурою повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але є певні зауваження по повноті викладеного матеріалу та помилки в розрахунках, а також при захисті студент не зміг виправити основні помилки.

Курсова робота оцінюється на 35-59 балів, тобто на 2 (незадовільно) з оцінкою FX за шкалою ЕСТS, з наданням можливості повторного захисту курсової роботи, якщо вона за структурою повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але є суттєві зауваження по повноті викладеного матеріалу та грубі помилки в аналітичній частині, але при захисті студент показав, що він орієнтується у вибраній предметній області, має певні теоретичні знання, які дозволять йому при певних допрацюваннях, на які вказує керівник, повторно захистити роботу.

Курсова робота оцінюється на 1-34 балів, тобто на 2 (незадовільно) з оцінкою F за шкалою ЕСТS, з обов’язковим повторним виконанням курсового проекту, якщо вона за змістом розділів та структурою не відповідає вимогам методичних вказівок.

Порядок оцінювання роботи здійснюється шляхом знімання балів за певні недоліки, помилки та зауваження (таблиця 3) з максимальної оцінки 100 балів.


Таблиця 3 – Критерії оцінювання курсової роботи

№п/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за порушення вимог

1.

^ Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

5 - 15

2.

^ Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

5

3.

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

5 - 10

4.

^ В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

5 - 10

5.

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

5 - 10

6.

^ Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

5 - 20

7.

^ Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

5 - 20

8.

^ Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

5

9.

^ Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

5Співвідношення чотирьохбальної та стобальної шкал оцінювання

Оцінка ЕСТS

Бал

Діюча чотирьохбальна система

А

90-100

Відмінно

5

В

78-89

Добре

4

С

75-77

Добре

D

66-74

Задовільно

3

Е

60-65

Задовільно

FX

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання

2

F

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом^

5. Рекомендована ТЕМатика КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ "Економіка ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА"


 1. Економічна сутність та функції торговельного підприємства в системі ринкових відносин.

 2. Торговельне підприємство як суб’єкт ринкових відносин. Особливості його функціонування.

 3. Торговельне підприємство на ринку товарів та послуг.

 4. Ринкове середовище господарювання торговельних підприємств.

 5. Державне регулювання діяльності торговельних підприємств.

 6. Вплив зовнішнього середовища на діяльність торговельних підприємств.

 7. Кон`юнктура споживчого ринку та її вплив на господарську діяльність торговельних підприємств.

 8. Економічна стратегія торговельного підприємства у сучасних умовах.

 9. Обґрунтування стратегічних рішень щодо розвитку торговельного підприємства.

 10. Оцінка стратегічного потенціалу торговельного підприємства.

 11. Стратегічне планування обсягу діяльності торговельних підприємства.

 12. Формування потенціалу торговельного підприємства.

 13. Вартісна оцінка потенціалу торговельного підприємства.

 14. Управління товарооборотом торговельного підприємства.

 15. Планування товарообороту торговельного підприємства.

 16. Асортиментна політика торговельного підприємства та методичні основи її розробки.

 17. Управління товарними запасами та товарним забезпеченням товарообороту торговельного підприємства.

 18. Сучасний стан та особливості формування товарних запасів торговельного підприємства.

 19. Нормування та планування товарних запасів торговельного підприємства.

 20. Форми та механізм формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства.

 21. Планування обсягу та структури надходження (закупівлі) товарів торговельних підприємств.

 22. Ресурсний потенціал торговельного підприємства та його оптимізація.

 23. Взаємозв`язок обсягу діяльності торговельного підприємства з його ресурсним забезпеченням.

 24. Основні фонди торговельного підприємства та ефективність їх використання.

 25. Видова структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на торговельних підприємствах.

 26. Ефективність відтворення і використання основних фондів торговельного підприємства.

 27. Амортизаційна політика торговельного підприємства в ринкових умовах господарювання.

 28. Управління основними фондами на торговельних підприємствах.

 29. Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів торговельного підприємства за нормальних умов господарювання.

 30. Нематеріальні ресурси торговельного підприємства, їх формування та ефективність використання.

 31. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів торговельного підприємства.

 32. Сучасний стан та особливості формування оборотних коштів торговельних підприємств.

 33. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу за умов кризової економічної ситуації на торговельному підприємстві.

 34. Нормування оборотних коштів торговельного підприємства.

 35. Проблеми та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на торговельних підприємствах.

 36. Трудовий потенціал торговельного підприємства та його оцінка.

 37. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу торговельних підприємств.

 38. Продуктивність праці персоналу торговельного підприємства: вимірювання, чинники і резерви підвищення.

 39. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання на торговельних підприємствах за сучасних умов господарювання.

 40. Планування трудових ресурсів торговельних підприємств.

 41. Сучасний механізм мотивації ефективної діяльності персоналу торговельних підприємств.

 42. Матеріальне стимулювання праці персоналу торговельного підприємства.

 43. Формування внутрішньофірмової політики оплати праці на торговельних підприємствах.

 44. Вибір форм і систем оплати праці на торговельних підприємствах.

 45. Планування показників з праці на торговельному підприємстві.

 46. Управління поточними витратами торговельного підприємства.

 47. Фінансові результати діяльності торговельних підприємств та шляхи їх оптимізації.

 48. Обґрунтування витрат та прибутку в торговельних підприємствах для прийняття рішень.

 49. Оптимізація поточних витрат торговельного підприємства як основа його успішного функціонування в конкурентному середовищі.

 50. Дохідність торговельного підприємства та шляхи її підвищення.

 51. Обґрунтування цінової стратегії торговельного підприємства на українському ринку споживчих товарів.

 52. Обґрунтування цінової політики торговельного підприємства.

 53. Прибутковість торговельного підприємства та шляхи її підвищення.

 54. Управління формуванням прибутку в торговельному підприємстві.

 55. Планування необхідного прибутку торговельного підприємства та показників, які його забезпечують.

 56. Рентабельність торговельного підприємства та шляхи її підвищення.

 57. Підвищення прибутковості підприємства під впливом дії окремих чинників.

 58. Обґрунтування плану використання прибутку торговельного підприємства.

 59. Комплексна оцінка ризиків торговельного підприємства.

 60. Оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства.

 61. Інтегральна оцінка результатів господарсько-фінансової діяльності торговельних підприємств.

 62. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств.

 63. Джерела фінансування діяльності торговельного підприємства.

 64. Оцінка фінансової стійкості торговельних підприємств.

 65. Прогнозування платоспроможності торговельного підприємства.

 66. Діагностика банкрутства торговельного підприємства.

 67. Обґрунтування стратегії запобігання банкрутству торговельного підприємства.

 68. Оцінка фінансового стану торговельного підприємства, його прогнозування.

 69. Фінансове планування на торговельному підприємстві.

 70. Антикризове управління торговельним підприємством.

 71. Обґрунтування інвестиційної стратегії торговельного підприємства.

 72. Економічна безпека торговельного підприємства і шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

 73. Управління факторами розвитку торговельного підприємства.

 74. Бюджетування на торговельному підприємстві.

 75. Конкуренція торговельних підприємств.^

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Основна

 1. Господарський кодекс// Відомості Верхов. Ради України.  2003.  №18, №19-20, №21-22, ст.144.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 червня 1999р.// Урядовий кур’єр-1999.-1 вересня.

 3. Закон України «Про оплату праці»// Галицькі контракти.  1995.  №21.

 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 28 грудня 1997р. // Урядовий кур’єр-1999.-1 вересня.


Основна

 1. Бланк И.А. Торговый менеджмент.  К.: Ника-Центр, 2004.

 2. Бланк І.О. Управління торговельним підприємством. Підручник.  М.: “Тандем”, 1998.

 3. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / під ред.. проф. Н.М.Ушакової.- К.: «Хрещатик», 1999.

 4. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гаврилов А.В. Єкономика торгового предприятия: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.Н. Соломатина.- М.: ИНФРА-М, 2000.

 5. Соломатин А. Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2003. - 292 с.


Додаткова


 1. Берман Б., Эванс Дж.Р. Розничная торговля: стратегический подход, 8-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.

 2. Валевич Р.П., Давыдова Г.А. Экономика торгового предприятия: Учебн. пособие.  Мн.: Высшая школа, 1999.

 3. Власова Н.О., Сідун В.А. Управління пасивами  підприємств  торгівлі.- , Харків, 2000 р.-152 с.

 4. Економіка підприємництва в торгівлі. Навчально-методичний посібник./ В.А.Сідун.- Харків: ІНЕМ.-2002.-97 с.

 5. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко та ін. За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2001.

 6. Економіка торгівлі. Яковлєв Ю. П. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 356с.

 7. Зайцев Н.Л. Экономика организации: учебн. - М.: «Экзамен», 2000.

 8. Карпова Е.В. Ресурсы торгового предприятия/Е.В. Карпова. - М.: КноРус,2005. - 256 с.

 9. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К , 2002. - 1012с

 10. Родионов И.А. Планирование прибыли наторговом предприятии. – М., 1999

 11. Розничная торговля: природа и значение. Искусство торговать. Общая редакция Кумок С.И. – М.: 1998

 12. Смолін І.В., Лещук Н.М. Стратегія розвитку торгівельного підприємства в ринкових умовах. Навч. посібник.  К.: КДТЕУ, 1998

 13. Сорокина М.В. Менеджмент торгового предприятия. - СПб.: Питер, 2003. - 528 с.

 14. Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством: Монографія. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2005. – 322 с. 

 15. Экономика и статистика фирмы: Учебник / Под ред. проф. С.Д. Ильенковой.  М., 1996.

 16. Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 670 с.

 17. Экономика предприятия: Учебник для вузов обуч. по эконом.спец./ Под ред. В.П. Грузинова. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2005.

 18. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / [Градов А.П., Глухов В.В., Григорьев Ю.П., доктора экон. наук, профессора и др.]; Под ред. засл. деят. науки Рос. Федерации, д.э,н,, проф. А.П. Градова. - 4-е изд., перераб. - СПб. : Спец. лит, 2003. - 959 с.^

додаток А

ПРИБЛИЗНІ ПЛАНИ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ


З ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА"

Тема Обґрунтування цінової політики торговельного підприємства

Вступ

1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення.

1.1 Ціноутворення – найважливіший економічний інструмент формування кількісних і якісних параметрів (показників) торговельного підприємства.

1.2 Економічна характеристика цінових політик торговельного підприємства.

2. Аналіз ціноутворюючих факторів на торговельному підприємстві.

2.1 Стисла економічна характеристика об’єкта вивчення.

2.2 Виявлення і оцінка ціноутворюючих факторів на торговельному підприємстві.

2.3 Аналіз цінової політики торговельного підприємства.

3. Обґрунтування цінової політики торговельного підприємства.

3.1 Вибір методу ціноутворення й обґрунтування цінової політики досліджувального торговельного підприємства.

3.2 Розрахунок впливу цінової політики торговельного підприємства на ефективність господарювання.

Висновки і пропозиції.

Перелік літератури


Тема 2. Економічна стратегія торговельного підприємства у сучасних умовах


Вступ.

1. Стратегія діяльності торговельного підприємства і її обгрунтування.

1.1 Теоретичні основи формування стратегії підприємства.

1.2 Місце і роль економічної стратегії в загальній стратегії торговельного підприємства.

1.3 Основні етапи процесу формування економічної стратегії торговельного підприємства.

2. Стратегічний аналіз діяльності торговельного підприємства.

2.1 Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства.

2.2 Моніторинг і прогноз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства.

2.3 Аналіз сильних і слабких сторін діяльності торговельного підприємства і його конкурентоспроможності.

3. Обґрунтування економічної стратегії торговельного підприємства.

3.1 Розробка економічної стратегії досліджуваного підприємства (на найближчі 2-3 роки)

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 3. Управління товарооборотом торговельного підприємства

Вступ.

1. Теоретичні основи управління товарооборотом торговельного підприємства.

1.1 Сутність товарообороту як економічної категорії та показника діяльності торговельного підприємства, його види та форми.

1.2 Порядок розробки стратегії управління товарооборотом підприємства

2. Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства.

2.1 Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства.

2.2 Аналіз динаміки і виконання планів обсягу товарообороту.

2.3 Аналіз динаміки структури товарообороту.

3. Обґрунтування обсягу і структури товарообороту торговельного підприємства на плановий період.

3.1 Розрахунки резервів зростання обсягу товарообороту торговельного підприємства.

3.2 Планування обсягу товарообороту об’єкта дослідження.

3.3 Планування структури товарообороту об’єкта дослідження.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури

Тема 4. Основні фонди підприємства торгівлі та ефективність їх використання


Вступ.

 1. Економічна характеристика основних фондів торговельного підприємства.

  1. Сутність, структура основних фондів торговельного підприємства і джерела їхнього формування і розвитку.

  2. Показники стану й ефективності використання основних фондів підприємства.

 2. Оцінка стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства.

  1. Стисла економічна характеристика об’єкта дослідження.

  2. Аналіз стану основних фондів.

  3. Оцінка ефективності використання основних фондів торговельного підприємства.

 3. Основні напрямки підвищення ефективності використання основних фондів торговельного підприємства.

  1. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства торгівлі.

  2. Розрахунки економічної ефективності запропонованих напрямків поліпшення використання основних фондів.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 5. Проблеми та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на торговельних підприємствах


Вступ.

 1. Теоретичні основи формування і використання оборотних коштів підприємства.

  1. Економічна природа оборотних коштів підприємства торгівлі, їхній склад і структура.

  2. Джерела формування оборотних коштів торговельного підприємства.

  3. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства.

 2. Оцінка ефективності використання оборотних коштів на торговельному підприємстві.

  1. Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства.

  2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на досліджуваному підприємстві.

  3. Оцінка проблем підвищення ефективності використання оборотних коштів.

 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на торговельному підприємстві.

  1. Показники, що впливають на використання оборотних коштів підприємства.

  2. Розрахунки можливих резервів підвищення ефективності використання оборотних коштів досліджуваного підприємства.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 6. Трудовий потенціал торговельного підприємства та його оцінка


Вступ.

 1. Трудовий потенціал – найважливіший ресурс підприємства.

  1. Економічна характеристика трудового потенціалу торговельного підприємства.

  2. Показники ефективності використання трудового потенціалу.

 2. Оцінка ефективності використання персоналу підприємства торгівлі.

  1. Стисла економічна характеристика об’єкта дослідження.

  2. Аналіз складу і структури персоналу підприємства торгівлі.

  3. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства.

 3. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства торгівлі.

  1. Резерви підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.

  2. Економічні розрахунки не використовуваних резервів підвищення ефективності трудового потенціалу досліджуваного підприємства.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 7. Матеріальне стимулювання праці персоналу торговельного підприємства


Вступ.

 1. Праця і її оплата як економічні категорії.

  1. Сутність оплати праці, її основні функції, принципи організації оплати праці.

  2. Характеристика форм і систем оплати праці на торговельному підприємстві.

 2. Аналіз матеріального стимулювання праці персоналу торговельного підприємства.

  1. Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства.

  2. Аналіз формування та використання фонду оплати праці на підприємстві торгівлі.

  3. Аналіз ефективності матеріального стимулювання персоналу.

 3. Шляхи удосконалення матеріального стимулювання персоналу підприємства торгівлі.

  1. Основні напрямки підвищення ефективності матеріального стимулювання персоналу.

  2. Розрахунки економічного ефекту удосконалення матеріального стимулювання персоналу на дослідженому підприємстві.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 8. Управління поточними витратами торговельного підприємства


Вступ.

 1. Теоретичні основи управління поточними витратами торговельного підприємства.

  1. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства, їх класифікація, показники вимірювання.

  2. Фактори, що визначають розмір поточних витрат торговельного підприємства.

 2. Аналіз поточних витрат торговельного підприємства.

  1. Стисла економічна характеристика об’єкта дослідження.

  2. Аналіз стану і динаміки поточних витрат торговельного підприємства.

  3. Кількісна оцінка чинників, які впливають на суму і рівень витрат.

 3. Управління поточними витратами об’єкта дослідження.

  1. Інформаційна база для прийняття управлінських рішень.

  2. Нормування і планування витрат.

  3. Контроль і оперативне управління поточними витратами

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 9. Прибутковість торговельного підприємства та шляхи її підвищення


Вступ.

 1. Економічна сутність прибутку, його роль у діяльності підприємства.

  1. Економічна природа та джерела утворення прибутку торговельного підприємства.

  2. Фактори, що впливають на зміну балансового прибутку.

  3. Існуючий механізм розподілу прибутку і його вплив на кінцевий результат діяльності.

 2. Аналіз утворення прибутку і його розподілу на досліджуваному підприємстві.

  1. Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства.

  2. Аналіз складу і динаміки прибутку.

  3. Оцінка впливу факторів на прибуток підприємства.

  4. Аналіз розподілу і використання прибутку.

 3. Шляхи підвищення прибутку торговельного підприємства.

  1. Зріст обсягу товарообігу і оптимізація його структури.

  2. Зниження поточних витрат підприємства.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури


Тема 10. Оцінка фінансового стану торговельного підприємства, його прогнозування


Вступ.

 1. Фінансовий стан торговельного підприємства, методологія оцінки.

  1. Характеристика поняття фінансового стану торговельного підприємства.

  2. Критерії і методологія оцінки фінансового стану торговельного підприємства.

 2. Аналіз фінансового стану торговельного підприємства.

  1. Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства.

  2. Оцінка основних показників фінансового стану торговельного підприємства.

 3. Прогнозування фінансового стану торговельного підприємства.

  1. Методичні основи прогнозування фінансового стану торговельного підприємства.

  2. Прогнозування фінансового стану досліджуваного підприємства.

Висновки та пропозиції.

Перелік літератури

залишити коментар
Дата конвертації24.01.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх