Програма курсу, плани практичних занять та тематика контрольних робіт з методичними вказівками (для студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання) icon

Програма курсу, плани практичних занять та тематика контрольних робіт з методичними вказівками (для студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання)


Схожі
Плани семінарських занять...
Програма відповідає завданням вищої школи щодо підвищення якості політологічної освіти фахівців...
Програма І плани семінарських занять з курсу “ етичний кодекс” для студентів Iкурсу денної І...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Програма дисципліни передбачає набуття студентами знань з теоретичних та...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Міністерство освіти І науки України...
Тематика курсових робіт з курсу «Міжнародні економічні відносини» для студентів усіх...
Міністерство освіти І науки україни...Загрузка...
скачать


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Сумський державний університет


Кафедра філософії


РИТОРИКА

Основи ораторського мистецтваПрограма курсу, плани практичних занять та тематика контрольних робіт

з методичними вказівками

(для студентів гуманітарних спеціальностей

усіх форм навчання)


Суми

Сумський державний університет

2011


Риторика: програма курсу, плани семінарських занять та тематика контрольних робіт з методичними вказівками (для студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання) / укладачі: д-р філол. наук, проф. О. С. Переломова, д-р філос. наук, проф. В. М. Вандишев. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 64 с.


Програма курсу риторики та методичні рекомендації адресовані студентам гуманітарних спеціальностей як денної, так і заочної форм навчання.

При підготовці програми враховано досвід викладання основ ораторського мистецтва в СумДУ, а також враховано основні положення Державної національної програми «Освіта» і досвід складання аналогічних програм філософськими факультетами КНУ імені Тараса Шевченка та ХНУ імені В. Н. Каразіна.


ЗМІСТ


Мета і завдання дисципліни. Її місце в навчальному процесі…………4

Тематичний план курсу…………………………………………………..6

Програма курсу і тематика лекцій……………………………………….6

Плани практичних занять………………………………………………...9

Теми для самостійного опрацювання…………………………………..14

Навчальний проект………………………………………………………15

Шкала оцінювання……………………………………………………….17

Основна література………………………………………………………17

Додаткова рекомендована література………………………….……….19

Контрольні питання з курсу риторики………………………………….20

^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Предметом навчальної дисципліни є теоретичні питання ораторства і прикладні питання виховання вмілого промовця, який би володів прийомами ораторського мистецтва. Сьогодні на повен зріст постала проблема підвищення якості освіти, перш за все за рахунок кардинальної зміни у ставленні до базових класичних наук, до яких з давніх часів належала й риторика – наука і мистецтво переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму юриста, журналіста, педагога, політика, менеджера і багатьох інших гуманітарних кадрів. Тому курс «Риторика» у вищому навчальному закладі спрямований на розвиток мовної особистості майбутнього фахівця з ефективним мисленням якісним мовленням, оптимальним спілкуванням з метою формування національного інтелекту як найціннішого ресурсу

Метою вивчення курсу є оволодіння знаннями за допомогою всіх наукових дисциплін, які вивчають буття як духовне і соціальне явище з глибоким культурологічним підґрунтям.

Завдання курсу – формування у студентів певних вмінь і навичок:

 • розуміння самого феномена риторики як значущого явища суспільного буття;

 • оволодіння знаннями в одній із важливих галузей світової і вітчизняної культури;

 • ґрунтовного засвоєння основних понять риторики та основних складників публічного виступу;

 • свідомої впевненості у своїх можливостях формування духовних інтересів та ціннісних орієнтацій.У результаті засвоєння навчальної дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

1) на ознайомчо-орієнтованому рівні

    • поняття про ораторське мистецтво як теоретичну й прикладну дисципліну;

    • історію риторики і красномовства Стародавнього Світу, Київської Русі, України;

    • найвизначніших ораторів давнини й сучасності.

2) на понятійно-аналітичному рівні

    • теоретичні закони ораторського мистецтва;

    • основні риторичні закони;

    • закони логіки;

    • правила побудови промови;.

УМІТИ:

1) на рівні стереотипних умінь

    • застосовувати знання теоретичних законів риторики, логіки в процесі підготовки промови;

    • використовувати під час промови виразові засоби та прийоми риторики;

    • дотримуватися певного стилю риторичного виступу.

2) на діагностичному рівні

    • проаналізувати почутий виступ та виявити недоліки в його побудові та техніці виголошення;

    • використовувати для удосконалення власної риторичної майстерності кращі зразки чужого практичного досвіду ;

    • здійснювати самоаналіз власного виступу;

    • підвищувати рівень власної ораторської культури.


Риторика – це одна з фундаментальних дисциплін у галузі суспільно-гуманітарної підготовки студентів, яка у той же час є складовою частиною широкого кола філософських і мовознавчих дисциплін. Значну частину філософських дисциплін згідно державних стандартів вищої освіти в Україні, повинні обов’язково вивчати студенти всіх факультетів та форм навчання. Адже в сучасних умовах все більш зростають вимоги до знань студентів у галузі суспільно-гуманітарної підготовки.

Навчальна дисципліна «Риторика» у вищому навчальному закладі спрямована на вирішення проблеми дефіциту ораторської культури і підготовку фахівців особистісного типу, здатних до конструктивного мислення і діяння на благо всього суспільства.

Вивчення риторики покликане сприяти становленню у суспільстві духовного клімату взаєморозуміння, поліпшенню міжособистісних відносин та гармонізації людських стосунків у сфері комунікації й діалогу. Комунікативна майстерність мовної особистості є безумовною запорукою успіху в будь-якій сфері діяльності.

У результаті засвоєння курсу студенти повинні навчитися мистецтву переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму.

Програма курсу риторики містить лекційну частину, практичні та індивідуальні заняття. Передбачена також самостійна робота студентів. Завершується для студентів курс вивчення риторики диференційованим заліком.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Лекції та практичні завдання
^ Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практ.
Тема 1. Риторика як мистецтво і наука. Предмет і завдання курсу

2

2

Тема 2. Основні жанри ораторського мистецтва. Основні види промов

2

2
Тема 3. Історія риторики й красномовства. Ораторське мистецтво Давнього Світу

2

2
Тема 4. Етапи історії слов’янської риторики. Українське красномовство

2

2
Тема 5 Теоретичні засади риторики. Риторичні закони та їх характеристика

2

2
Тема 6: Практична риторика. Етапи підготовки ораторської промови. Структура ораторського виступу

2

2

Тема 7. Поняття мовної особистості. Особистість оратора

2

2

Тема 8 Комунікативно-риторичні якості мовлення. Поняття мовної норми

2


2

Тема 9 Фахові риторики в системі загальної загальної теоретичної і практичної риторики

Тема 10 Етикет мовленнєвого спілкування. Комунікативні девіації, причини їх виникнення

2
Усього

18

16^ ПРОГРАМА КУРСУ І ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

1

Тема 1. Риторика як мистецтво і наука. Предмет і завдання курсу.

Місце і роль риторики в системі гуманітарних наук. Роль курсу в становленні національної мовної особистості. Ораторська культура – фундамент професіоналізму в гуманітарній сфері діяльності. Поняття про стилі спілкування.

Тема 2. Основні жанри ораторського мистецтва: академічний, урочистий, політичний, судовий, церковно-богословський, соціально-побутовий.

Основні види промов. Типи промов за знаковим оформленням. Промови, які читаються за конспектом. Промови, які готуються заздалегідь і вчаться напам’ять. Імпровізовані промови (експромти).


Тема 3. Історія риторики й красномовства. Ораторське мистецтво Давнього Світу.

Основні риси риторики Давнього Сходу, Давньої Месопотамії та Давнього Єгипту. Риторика Давньої Індії, Ірану та Китаю.

Передумови формування красномовства в Стародавній Греції. Софісти. Філософія і логіка Горгія. Судове красномовство в Стародавній Греції. Ісократ. Сократ. Платон. Демосфен.

«Риторика» Аристотеля як підручник красномовства. Риторики Давнього Риму. Цицерон – один з найвидатніших ораторів світу й теоретик красномовства.


Тема 4. Етапи історії слов’янської риторики. Українське красномовство.

Витоки давньоукраїнського красномовства. Найбільш відомі оратори Київської Русі –Іларіон, Климент Смолятич та Кирило Туровський. Видатна проповідь Іларіона „Слово про закон і благодать”.

Українське красномовство. у вітчизняній духовній культурі. Митрополит Петро Могила – богослов і ритор.

Риторика в Києво-Могилянській академії. Симеон Полоцький і Феофан Прокопович. Г.С.Сковорода – майстер піїтики й красномовства.

Піднесення академічного й судового красномовства в Росії в ХІХ ст. (О. Мерзляков, М. Сперанський, М. Кошанський, К. Зеленський)

І. Я. Франко як видатний промовець.


Тема 5. Теоретичні засади риторики.

Риторичні закони та їх характеристика:

концептуальний; закон моделювання аудиторії; стратегічний; так-тичний; мовленнєвий; ефективної комунікації; системно-аналітичний.


^ Тема 6. Практична риторика.

Етапи підготовки ораторської промови. Структура ораторського виступу.

Предмет і зміст усного публічного виступу. Вибір теми. Збір матеріалу.

Текст виступу та його параметри. Початок виступу. Логічність розвитку теми. Способи завершення промови. Тема, вид і цільова установка промови.

Логічна та мовленнєва культура оратора. Композиція і стиль виступу оратора.

Взаємодія оратора з аудиторією. Полемічне мистецтво оратора


Тема 7. Поняття мовної особистості.

Класифікація мовних особистостей. Поняття мовної і риторичної особистості. Трирівнева структура мовної особистості.

Типи мовних особистостей за рисами характеру, здібностями, темпераментом, рівнем володіння мовою: імпульсивний, конфліктний, гармонійний.

Особистість оратора: манери, зовнішній вигляд, міміка, жести.

Мова виступу.


Тема 8 Комунікативно-риторичні якості мовлення.

П’ять «ідей» Діогена Лаертія (Вавилонського) – 5 позитивних якос-тей мовлення оратора: чистота, чіткість, лаконічність, доречність, краса.

Комунікативно-риторичні якості мовлення – сучасні ознаки культури мовлення: змістовність, доречність, точність, лаконічність і послідовність, правильність і чистота, багатство, виразність і образність. Способи досягнення комунікативної майстерності.

Поняття мовної норми.


Тема 9 Фахові риторики.

Судова риторика на ранніх етапах становлення риторики як науки і мистецтва, її прикладне значення. Сучасне мистецтво судової риторики.

Академічне красномовство, його особливості.

Суспільно-політичне красномовство, його особливості.

Риторика і поетичне мовлення. Творення словесного образу.

Красномовство в театральному мистецтві і акторська майстерність у красномовстві.


Тема 10. Етикет мовленнєвого спілкування. Комунікативні девіації, причини їх виникнення.

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття №1 (2год.)

Тема: Роль і місце риторики в системі гуманітарних наук та ста-новленні національної мовної особистості


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Предмет і завдання курсу.

2. Ораторська культура – фундамент професіоналізму в гуманітарній сфері діяльності.

3. Роль риторики в становленні національної мовної особистості.

4. Народний золото слів.

ІІ. Практичні завдання:

1.Дібрати й вивчити напам’ять висловлювання про мову та красу слова.

2. Підготувати пробний виступ про роль риторики в професійному становленні особистості.

Література

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика: навчальний посібник.– Львів: Світ, 2001. – С. 3–8.

2. Апресин Г. З. Ораторское искусство. – М., 1982 (глава 2).

3. Гуревич С. С., Погорілко В. Ф., Герман М. А. Основі риторики. – К., 1978. – С. 8–35, 75–102.

4 Бацій І. С. Краса і сила слова. – К.: Рад. школа, 1983. – 97 с.

5 Бельчиков Ю. А. Говори ясно и просто. – М., 1980.

6. Сагач Г. М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993. – С. 3–6, 173–186.

7. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. – М., 1995. – С. 7–17.


Практичне заняття № 2 (2год.)

Тема: Історія риторики й красномовства. Ораторське мистецтво Давнього Світу


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Основні риси риторики Давнього Сходу, Давньої Месопотамії та Давнього Єгипту.

2. Риторика Давньої Індії, Ірану та Китаю.

3. Суспільно-політичні умови, що сприяли розквіту ораторського мистецтва в античному світі.

4. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен.

5. ”Риторика” Аристотеля як підручник красномовства. Риторики Дав-нього Риму.

6. Цицерон – один з найвидатніших ораторів світу й теоретик крас-номовства.

ІІ. Практичні завдання:

1.Змоделювати й розіграти комунікативну ситуацію за правилами софістики (група з 3 учасників).

2. Проаналізувати зразки риторичних виступів Цицерона.


Література

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навчальний посібник.– Львів,: Світ, 2001. – С. 9– 38.

2. Аверинцев С. С. Античный риторический идеал и культура Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984.

3. Борухович В. Ораторское искусство Древній Греции. // Ораторы Греции. – М., 1985. – С. 5 – 24.

4. Вандишев В.М. Риторика. – К.: Кондор, 2003.

5. Варга Д. Древний Восток: У начал истории письменності. – Будапешт, 1985. – 166с.

6. Дюбуа Ж.., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986. – С. 27 – 61.

7. Риторика // Словарь античности. – М., 1992. – С. 496 – 498.

8. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993. – С. 8 – 14, 207 – 222.


Практичне заняття № 3 (2год.)

Тема: Етапи історії слов’янської риторики. Українське красно-мовство


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Витоки давньоукраїнського красномовства. Найбільш відомі оратори Київської Русі – Іларіон, Климент Смолятич та Кирило Туровський. Видатна проповідь Іларіона „Слово про закон і благодать”

2. Курс риторики в Києво-Могилянській академії. Перший друкований підручник риторики професора Іоаникія Галятовського. Риторика Феофана Прокоповича.

3.Піднесення академічного і судового красномовства в Росії в ХІХ ст. (О. Мерзляков, М. Сперанський, М. Кошанський, К. Зеленський)

4. Г.С.Сковорода – майстер піїтики й красномовства.

5. І.Я. Франко як видатний промовець. Сучасні красномовці в українському парламенті.

ІІ. Практичні завдання:

1. Підготувати повідомлення про одного з видатних ораторів минулого чи сучасності.

2. Запропонувати теми дискусій і підготуватися до участі в дискусії.


Література

1.Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991

2. Вомперский В.П. Русские риторики XVII – XVIII вв. – М., 1988.

3. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – Філософські нариси. – К., 2001.

4. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993. – С. 222 – 252.

5. Стратий Л. М. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской Академии. – К., 1982.

6. Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI – XVII ст. // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 10. – С. 64 – 68.


Практичне заняття № 4 (2год.)

Тема: Основні жанри ораторського мистецтва


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Види красномовства та сфери його застосування:

а) академічне красномовство;

б) політичне красномовство;

в) судове красномовство;

г) гомілетика;

ґ) суспільно-побутове красномовство.

2. Стильові особливості різних видів промов.

ІІ. Практичні завдання:

1. Дібрати тексти промов різних жанрів, визначити їх стильові особ-ливості.

2. Придумайте ювілейні привітання для різних ситуацій.


Література

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001. – С. 110 – 132.

2. Бондаренко П.С. Судова промова. – Львів, 1972.

3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

4. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978

5. Молдован В.В. Риторика: загальна та судова. – К., 1999.

6. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993. – С. 164 – 173.


Практичне заняття № 5 (2год.)

Тема: Риторичні закони. їх характеристика


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Закони риторики:

 • концептуальний;

 • закон моделювання аудиторії;

 • стратегічний;

 • тактичний;

 • мовленнєвий;

 • ефективної комунікації;

 • системно-аналітичний.

2.Характеристика риторичних законів.

3. Комунікативно-риторичні якості професійного мовлення.

ІІ. Практичні завдання:

1. Продемонструвати дію законів риторики в побудові власного зразка виступу перед аудиторією на одну з самостійно обраних тем.

2. Підготуватися до аналізу виступів з чітким теоретичним обґрун-туванням можливих зауважень.


Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К., 2004. – С. 195 – 202.

2. Безменова Н .А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1983.

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – М., 1984.

4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

5. Ліханський Якуб З.Теорія риторики // Література. Теорія. Методологія: Пер. з польськ. – К., 2006. – С. 495 – 517.

5. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993. – С. 45 – 51.


Практичне заняття № 6 (2год.)

Тема: Комунікативно-риторичні якості мовлення


І Питання для теоретичного опрацювання:

1. «Ідеї» античних риторів – характеристика позитивних якостей мовлення оратора.

2. Охарактеризувати всі комунікативно-риторичні якості мовлення оратора.

3 Шляхи досягнення комунікативної майстерності.

4. Поняття мовної норми.

5.Національні особливості етикету мовленнєвого спілкування.

6. Комунікативні девіації та причини їх виникнення.

ІІ Практичні завдання:

1. Змоделюйте комунікативну ситуацію із застосуванням формул мов-леннєвого етикету (у складі 2–3 осіб-учасників).

2. Запропонуйте цікаві приклади комунікативних девіацій і вкажіть шляхи їх уникнення.


Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К., 2004.

2. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1986.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.


Практичне заняття № 7(2год.)

Тема: Основні етапи підготовки ораторської промови


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Предмет і зміст усного публічного виступу. Вибір теми. Збір мате-ріалу.

2. Текст виступу та його параметри. Початок виступу. Логічність роз-витку теми. Способи завершення промови.

3. Тема, вид і цільова установка промови.

4 Логічна та мовленнєва культура оратора.

5. Композиція і стиль виступу оратора.

6. Взаємодія оратора з аудиторією. Полемічне мистецтво оратора

ІІ. Практичні завдання:

1. Дібрати декілька епіграфів до теми виступу «Слово в житті людини».

2. Спробуйте спростувати тезу: «Слово – срібло, а мовчання – золото».


Література

1. Волков А. А. Структура лекции. – М., 1986.

2. Клюев Е. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). – М., 1999. – С. 62–146.

3. Кохтев Н. Н. Риторика. – М., 1994. – С. 102 – 127.

4. Одинцов В. В. Структура публичной речи. – М., 1976.

5. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1995. – С. 197 – 233, 274 – 301.

6. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. – М.,1973.


Практичне заняття № 8 (2 год.)

Тема: Основні види промов


І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Типи промов за знаковим оформленням.

2. Промови, які читаються за конспектом.

3. Промови, які готуються заздалегідь і вчаться напам’ять.

4. Імпровізовані промови (експромти).

ІІ. Практичні завдання:

1. Виголосити промову-експромт на одну із запропонованих тем.

2. Підготувати конспект промови.


Література

1. Абрамович С. Д.Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995. – С. 114–118.

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

3. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994. – С. 86 – 88, 95 – 97.

4. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1995. – С. 27 – 30.

5. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1986.


^ ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1: Становлення національної мовної особистості

Практичне завдання:

Підготувати повідомлення про психолінгвальну природу мовної особистості


^ Тема 2: Ораторське мистецтво Давнього Світу

Теоретичні питання:

1. Домінування риторичного начала в жанровому складі шумерської літератури.

2. Судове красномовство Давнього Єгипту.

3. Індійські веди.

4. Політична риторика Давньої Індії.

5. Поняття Високого Неба Конфуція.


Тема 3: Характеристика риторичних законів

Практичне завдання:

Відобразити схематично два аспекти законів управління мисленнєвої-мовленнєвою діяльністю

^ Тема 4: Зв’язок риторики з іншими науками

Теоретичні питання:

Місце риторики на багаторівневому перетині наук:

а) риторика і філософія;

б) риторика й логіка;

в) риторика й психологія;

г) риторика й етика;

ґ) риторика й лінгвістика;

д) риторика й сценічна майстерність.

Практичне завдання:

Підготувати повідомлення про зв’язок риторики з іншими галузями науки.


Тема 5: Образ оратора

Теоретичні питання:

1. Логічна та мовленнєва культура оратора.

2. Композиція і стиль виступу оратора.

3. Взаємодія оратора з аудиторією. Полемічне мистецтво оратора.

4. Логічні та емоційні засади промови.

5. Закони створення художньо-словесного образу.

6. Роль і місце невербальних засобів у промові.

Практичне завдання:

Взаємоаналіз підготовлених та виголошених промов


Література (див. відповідні теми практичних занять)


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


Підготувати і виголосити промову

на одну з поданих тем (на 5 хвилин):

1. Найвидатніші ритори України.

2. Риторика – мистецтво професійної комунікації.

3. Найвидатніші ритори періоду Київської Русі.

4. Іван Вишенський – блискучий полеміст.

5. Роль Петра Могили в розвитку риторичної науки.

6. Антична риторична спадщина в Україні.

7. Постать Феофана Прокоповича в історії українського красномовства.

8. Київська школа риторики ХVII – XVII ст.

9. Михайло Ломоносов – визначний теоретик східнослов’янської рито-рики.

10. Розвиток української риторики в академічній, судовій, політичній сферах у ХІХ ст.

11. У чому полягає причина спалаху інтересу до риторики в сьогод-нішньому українському суспільстві.?

12. «Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний» (Євангеліє).

13. Політика в Україні: проблеми й перспективи.

14. Моя родина.

15. Українська ментальність.

16. Як вивести з розвалу виробництво й економіку.

17. Патріотизм чи космополітизм?

18.Патріоти-подвижники України.

19. Правосуддя в нашому житті.

20. Як я розумію дружбу.

21. Ціннісні орієнтири в житті.

22. Чи можна знайти ідеальне кохання.

23. Мобільність нашого життя: набутки і втрати.

24. Чи потрібне меценатство в наш час?

25. І. Франко – визначний публіцист і оратор.

26. Чи потрібна в Україні друга державна мова?

27. Українська пісня – візитна картка нашої держави у світі.

28. Як перетворити недругів на друзів.

29. Стилістична норма сучасної української літературної мови.

30 Комунікативні девіації та способи їх уникнення.


^ Методи навчання: вербальний, ілюстративний, пошуковий.

Методи оцінювання: поточне опитування, тестування, оцінка за начальний проект, за усний виступ перед аудиторією.


^ До підсумкового контролю входить:

1) ведення записів лекційного матеріалу – 5 балів;

2) виконання практичних завдань до кожного заняття – 5 балів,

3) виконання завдань до індивідуальних занять – 5 балів,

4) виконання самостійної роботи – 5 балів.

^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

100–90 балів – відмінно (А);

89–85 балів – добре (В);

84–75 балів – добре (С);

74–65 балів – задовільно (D);

64–60 балів – задовільно (Е);

59–35 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

34–1 бал – незадовільно (обов’язково повторне вивчення курсу (F).


Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.

2. Основна, довідкова, додаткова література до курсу.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика: навчальний посіб-ник.– Львів: Світ, 2001. – 240 с.

 2. Абрамович С. Д.Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 3. Адамов Е.А, Личность лектора – М., 1985.

 4. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. – М., 1991.

 5. Античные риторики. – М., 1978.

 6. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1978.

 7. Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 1978.

 8. Аристотель. Поетика (пер. Б. Тена). – К., 1967.

 9. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 10. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

 11. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К., 2004. – 344 с.

 12. Бацій І.С. Краса і сила слова. – К.: Рад. школа, 1983. – 97 с.

 13. Безменова Н.А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1983.

 14. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991.

 15. Бельчиков Ю.А. Говори ясно и просто. – М., 1980.

 16. Бондаренко П.С. Судова промова. – Львів, 1972.

 17. Вандишев В.М. Риторика. – К.: Кондор, 2003.

 18. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – М., 1984.

 19. Волков А.А. Структура лекции. – М., 1986.

 20. Вомперский В.П. Русские риторики XVII – XVIII вв. – М., 1988.

 21. Герман М.А. Основы риторики. К., 1988.

 22. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

 23. Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 1988.

 24. Добрович А. Общение: наука и искусство. – М., 1978.

 25. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж..-М. и др. Общая риторика. – М., 1986.

 26. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. – К., 1988.

 27. Зязюн І.А. та інші. Основи педагогічної майстерності. – К., 1987.

 28. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978.

 29. Іваньо І.В., Теофан Прокопович. – „Філософська думка”, 1970., № 6.

 30. Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1989.

 31. Клюев Е. Риторика (Инвенция. Диспозиція. Элокуция). – М., 1999.

 32. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 33. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Искусство публичного выступления. – М., 1988.

 34. Кошачевський С.С. Техніка мови. – К., 1963.

 35. Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора. – М., 1979.

 36. Мовчан Павло. Ключ розуміння. – К., 1990.

 37. Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову. Поезії, вислови. – К., 1986.

 38. Общая риторика. – М., 1986.

 39. Рождественский Ю.В. Проблемы современной риторики и стиль. – М., 1984.

 40. Русанівський В.М. Мова в нашому житті. – К., 1989.

 41. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993.

 42. Сопер Поль. Основы искусства речи. – М., 1958.

 43. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. – М.,1973.

 44. Стратий Л. М. Описание курсов философии и риторики профес-соров Киево-Могилянской Академии. – К., 1982.

 45. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1986.

 46. Ушинский К.Д. Родное слово // Изб. пед. соч. – М., 1974.

 47. Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості. – Твори. Т.16. – К., 1955.

 48. Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972.

^ ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аннушкин В.И. Первая русская риторика. – М., 1989.

 2. Античная поэтика. – М., 1991.

 3. Античные риторики. – М., 1978.

 4. Античные теории языка и стиля. Антология. – Л., 1966.

 5. Аристотель. О софистических опровержениях. – Соч. в 4-х т. – Т.2. – М., 1978.

 6. Аристотель. Поэтика. – Соч. в 4-х т. – Т.4. – М., 1983.

 7. Вишенський І. Твори. – К., 1959.

 8. Вомперский В.П. Русские риторики XVII-XVIII вв. – М., 1988.

 9. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). – Філософські нариси. – К., 2001.

 10. Демосфен. Речи. – М., 1954.

 11. Демосфен. Речи: В 3-х т. – М., 1994.

 12. Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. – М., 1990.

 13. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.

 14. Иларион. Слово о законе и благодати. – М., 1994.

 15. Исократ. О мире. Филипп / Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. – М., 1994.

 16. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 17. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М., 1989.

 18. Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид. – М., 1988.

 19. Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие к спецкурсу. – М., 1980.

 20. Кони А.Ф. Избранное. – М., 1989.

 21. Кононович-Горбацкий И. Оратор Могилянский // Філософська думка. – 1972. - №3.

 22. Лисий. Речи. – М., 1994.

 23. Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. – М., 1950.

 24. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991.

 25. Ораторы Греции. – М., 1985.

 26. Памятники византийской литературы IV-IX вв. – М., 1968.

 27. Платон. Сочинения в 3-х т. – М., 1970.

 28. Плутарх. Порівняльні життєписи. – К., 1991.

 29. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2-х т. – М., 1994.

 30. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Х., 1905.

 31. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 32. Православное исповедание... Петра Могилы. – М., 1996.

 33. Ранние отцы церкви. – Брюссель, 1988.

 34. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Антич-ные критики христианства. – М., 1990.

 35. Сергеич П. Искусство речи на суде. – Тула, 2000.

 36. Сковорода Г.С. Твори в 2-х т. – К., 1972.

 37. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992.

 38. Стратий Л.М. и др. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К., 1982.

 39. Таранов П.С. Искусство риторики. – М., 2001.

 40. Фукидид. История. – М., 1993.

 41. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – М., 1970.

 42. Хилл Наполеон. Думай и богатей. – М., 2000.

 43. Цицерон. Речи: В 2-х т. – М., 1993.

 44. Цицерон М. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1994.

 45. Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в ХVІІ-ХVІІІ ст. // Українська мова і література в школі. – 1989. – №10.

 46. Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 2001.

 47. Шопенгауэр А. Эристика или искусство спорить. – СПб., 1990.^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ РИТОРИКИ


1. Предмет риторики і її місце в системі гуманітарних наук.

2. Визначити основні жанри ораторського мистецтва.

3. Вказати на стильові особливості різних видів промов.

4. Які ви знаєте сучасні форми красномовства?

5. Що таке логічна та мовленнєва культура оратора?

6. Визначити основні риси риторики Давнього Сходу, Давньої Месопо-тамії та Єгипту.

7. Красномовство софістів і софістика.

8. Лісій та Ісократ – давньогрецькі майстри красномовства.

9. Риторика Сократа.

10. Демосфен – великий оратор Греції.

11. Основні ідеї «Риторики» Арістотеля.

12. Цицерон – один з найвидатніших ораторів світу й теоретик красно-мовства.

13. Риторичний потенціал Євангельських притч.

14. Витоки давньоукраїнського красномовства. Визначні оратори Київської Русі.

15. Християнське красномовство в Київській Русі ХІ-ХІІІ ст.

16. Видатна проповідь Ілларіона «Слово про закон і благодать.

17. Перший друкований підручник риторики професора Іоаникія Галятовського в Києво-Могилянській академії.

18. Риторика Теофана Прокоповича.

19. Петро Могила та Іван Вишенський – визнані українські майстри красномовства.

20. І. Франко як видатний промовець.

21. Академічне і судове красномовство в Росії в ХІХ ст.(О. Мерзляков, М. Сперанський, М. Кошанський, К. Зеленський).

22. Сучасні красномовці в українському політикумі.

23. Риторичні закони. Їх загальна характеристика.

24. Розкрити дію концептуального закону.

25. Комунікативно-риторичні якості професійного мовлення.

26. Текст виступу та його параметри. Логічність розвитку теми.

27. Композиція і стиль виступу оратора.

28. Полемічне мистецтво оратора.

29. Закони творення словесно-художнього образу.

30. Мовна особистість оратора.

31. Роль і місце невербальних засобів у промові.

32. Основні вимоги до зовнішнього вигляду і манер оратора.

33. Формування риторичної особистості у вищій школі.


Навчальне видання


Риторика.

Програма курсу, плани семінарських занять

та тематика контрольних робіт з методичними вказівками

(для студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання)


Відповідальний за випуск д-р філософських наук,

професор В.М. Вандишев


Комп’ютерне верстання О. С. Переломової


Підписано до друку 23.09.11. Поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 5,38. Тираж 30 пр.

Зам. № ___

Собівартість видання грн. к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007


Скачати 278.93 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.01.2012
Розмір278.93 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх