Методика проведення аудиту на малому підприємстві 87 Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 96 icon

Методика проведення аудиту на малому підприємстві 87 Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 96


1 чел. помогло.
Схожі
Методика проведення аудиту фінансової звітності форми №1 „Баланс” 90 > Заключні процедури та...
Методика проведення аудиту господарсько-фінансової діяльності підприємств І організацій >...
Н. В. Полякова, ст гр. Оа-10-мб...
Методика проведення енергетичного аудиту закладів освіти. Загальні положення...
1. Аудит як форма контролю, його об'єкти І метод...
1. Аудит як форма контролю, його об'єкти І метод...
Методика проведення аудиту операцій з товарними запасами Висновки Список використаної літератури...
Методика проведення енергетичного аудиту закладів освіти. Загальні положення. Порядок проведення...
Методичні рекомендації по організації внутрішнього аудиту у акціонерних товариствах. Проект...
Тема 1 Суть І предмет аудиту...
Методика аудиту операцій з оцінки активів Методика аудиту іншого додаткового капіталу...
Методичні рекомендації щодо проведення...Загрузка...
скачать

Материалы предоставлены интернет - проектом www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срокЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 6

1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ „Контур-2000”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 6

1.2.Економічні показники діяльності підприємства та нормативно-правова база регулювання його обліку та аудиту 16

1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту 21

^ РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 32

2.1. Організація обліку на підприємстві ТОВ «Контур-2000» 32

2.2. Звітність підприємств малих форм бізнесу 41

2.3. Удосконалення організації та методології обліку на малих підприємствах 45

^ РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 55

3.1. Аналіз фінансового стану малого підприємства 55

3.2. Аналіз фінансового стану результатів діяльності малого підприємства 60

3.3. Узагальнення результатів аналізу та підрахувань резервів підвищення ефективності діяльності малих підприємств 73

^ РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 77

4.1. Організація проведення аудиту на досліджувальному підприємстві 77

4.2. Методика проведення аудиту на малому підприємстві 87

4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 96

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100


ВСТУП Перехід економіки до ринкових відносин в нашій країні зумовив потребу кардинальної модифікації не лише методології, а й організації бухгалтерського обліку. Процес формування ринкових відносин зумовлює поділ бухгалтерського обліку як організаційного об’єкта на фінансовий і управлінський, сприяючи підвищенню ролі останнього в оперативному, тактичному і стратегічному управлінні виробництвом. Багато підприємств в Україні зараз перебувають у скрутному становищі саме із-за проблеми невмілої організації облікового процесу. На даний момент своєчасна економічна інформація означає все – і прибутковість фірми, її стійкий фінансовий стан, своєчасність забезпечення фірми необхідними ресурсами (грошовими, матеріальними, людськими, інформаційними), а саме головне успіх фірми на ринку. Інформація про доходи та прибуток, які отримало підприємство у поточному періоді є чи не найголовнішою для керівника підприємства. Саме виходячи із величини доходів та прибутку підприємства, його керівництво будує стратегічні плани розвитку. Доходи та прибуток підприємства є джерелом його економічного розвитку. А для оперативного управління прибутком керівництву вкрай необхідна своєчасна та достовірна інформація про доходи та витрати. В умовах ринкової економіки підготовлена бухгалтерська інформація має розглядатися з погляду її остаточного впливу на прийняття рішень. Досягти такого стану організації підприємства, налагодженості системи управління, правильного та своєчасного прийняття рішень можна за допомогою правильно побудованої системи організації обліку, контролю та аналізу із застосуванням новітніх досягнень комп’ютерної техніки. Предметом дослідження даної магістерської роботи є доходи, витрати та фінансові результати підприємства, організація бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту бухгалтерського обліку підприємства. Об?єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю „Контур-2000”, що знаходиться в місті Києві. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методик обліку, економічного аналізу та аудиту діяльності на малому підприємстві, а також аналіз організації обліку, економічного аналізу та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів на досліджуваному підприємстві та надання рекомендацій щодо її вдосконалення. Для написання даної роботи були поставлені наступні завдання: 1) розглянути тлумачення терміну „доход”, „витрати” та „фінансові результати”; 2) вивчити нормативно-правове регулювання обліку та аудиту на підприємства; 3) вивчити методику та організацію обліку доходів, витрат та фінансових результатів на досліджуваному підприємстві та надати пропозиції щодо їх удосконалення; 4) вивчити методику складання фінансової звітності підприємства; 5) вивчити методику аналізу фінансових результатів на досліджуваному підприємстві та надати рекомендації щодо її покращення; 6) дослідити методику аудиту фінансових результатів підприємства та складання аудиторських висновків; 7) вивчити результати проведеного аудиту на підприємстві, надати рекомендації щодо організації контролю на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності малого підприємства. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти щодо обліку доходів підприємства – Закон України „Про бухгалтерський облік та звітність в Україні”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту на малих підприємства, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємств.


Тільки по розділах


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.06.91// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 3. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 4. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 5. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 7. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 8. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. 11. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 602 с. 12. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. 13. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 166с. 14. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 15. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. – 544 с. 16. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. Учет и аудит. – 1994. - № 2,3. 17. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 18. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 19. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 20. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 21. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 22. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 23. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 24. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 324с. 25. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 26. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 27. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М:Аудит, ЮНИТИ, 1998 28. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.: Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 29. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 30. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385), 29 мая 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 31. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406), 23 октября 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 32. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 1999 р. - 409 с. 33. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 34. Тишков И.Е., Балдинова А.И., Дементей Т.Н. и др. Бухгалтерский учет. - Мн.: Выш. шк., 1994 - 688с. 35. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ІнЮре, 1998. – 351 с. 36. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997 г.
Скачати 61.42 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.01.2012
Розмір61.42 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
хорошо
  1
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх