Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Схожі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...Загрузка...
скачатьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Подольчак Надія ІгорівнаУДК 339.187.62:658.6:621


ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Львів – 2009Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор

^ ЗАГОРОДНІЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ,

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри обліку та аналізу


Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор

^ ТЕРЕХОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Університет економіки та права “КРОК”

завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики

кандидат економічних наук
^

ГАЛУЩАК ОЛЬГА ЯРОПОЛКІВНА,

Тернопільський державний технічний університет

доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Захист відбудеться “____” _________ 20__ р. о____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, Львів, вул. Ст. Бандери, 12, IV н.к., ауд. 209-А)


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, Львів, вул. Професорська, 1)


Автореферат розісланий “___” ___________ 20__ р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.е.н. Завербний А.С.


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний стан вітчизняної економіки, її інтеграційний напрям розвитку, прагнення активізувати інноваційні процеси в державі зумовлюють необхідність залучати значні довгострокові інвестиційні ресурси. Ці ресурси, як і будь-які інші, є обмеженими та високовартісними, а в період економічної кризи – малодоступними. Це спонукає суб’єктів господарювання до пошуку та використання нових альтернативних методів фінансування економіки. Одним із перспективних та ефективних методів інвестування в основні засоби підприємства є лізинг.

Застосування лізингу особливо актуальне для вітчизняних машинобудівних підприємств, характерними особливостями яких є: швидке моральне та фізичне зношування основних виробничих фондів (що за офіційними статистичними даними коливаються у межах 70–80 %), короткий життєвий цикл машинобудівної продукції, високий рівень капіталомісткості виробництва, ресурсозатратні техніка та технології, неефективні джерела фінансування діяльності підприємств, незначні інвестиції в інновації тощо. Така ситуація призвела до виникнення серйозних проблем – зниження якості та підвищення ціни машинобудівної продукції, що зумовило втрату конкурентних позицій як на вітчизняному, так і на іноземних ринках.

Тому для машинобудівних підприємств лізинг може стати ефективним джерелом оновлення основних засобів, перспективним напрямом нарощування обсягів виробничого потенціалу та дієвим інструментом збуту власної продукції.

Проблема становлення та розвитку лізингової діяльності досліджується у працях таких вітчизняних та іноземних науковців, як В.І. Артиш, О.І. Баєва, Н.М. Васильев, О. Васильчишин, Н.Н. Внукова, В.Д. Газман, О.Я. Галущак, М.П. Галущак, І.І. Гейдар, В.А. Горемикін, Ю.С. Гринчук, С.В. Дорофеєва, Є.Б. Долінська, А.Г. Загородній, В.В. Іванишин, Р. Капроні, Л.О. Коваленко, І.В. Колесник, В.Н. Кочетков, О.В. Кочеткова, Е.В. Краєва, Є.В. Крикавський, О.Є. Кузьмін, О.В. Манойленко, Р.Я. Москалик, Л. Ларіонова, О.Г. Лубенський, В.І. Міщенко, К.Л. Нетудихата, Я.В. Онищук, Г.А. Отливанська, В.Р. Парнюк, Ж.В. Поплавська, О.М. Радіоненко, В.С. Різник, Н. Рязанова, Р.П. Саблук, Н.Є. Селюченко, Н.Г. Слав’янська, В.К. Терещенко, В.І. Терехов, К. Шевченко, Ю. Шевчук та ін.

У публікаціях іноземних науковців висвітлюються проблеми, притаманні ринкам лізингових послуг їхніх країн. Праці ж вітчизняних дослідників переважно мають загальний, а подекуди і фрагментарний характер. У них аналізується світовий досвід надання лізингових операцій, розкривається сутність та значення лізингу для розвитку ринкової економіки, розробляються класифікації видів лізингу, висвітлюються проблеми фінансування лізингової діяльності, пропонуються методи розрахунку лізингових платежів тощо. Разом з тим, теоретичних напрацювань щодо функціонального аспекту лізингу, проблем вітчизняного ринку лізингових послуг, закономірностей реалізації лізингової діяльності, організаційно-економічного статусу потенційних лізингодавців на ринку лізингу недостатньо. Крім того, у наукових дослідженнях відсутні трактування лізингової діяльності та рекомендації щодо її ефективної реалізації певними групами лізингодавців, недостатньо вивченими залишаються питання управління ризиками лізингової діяльності, недосконалі методики оцінювання фінансово-економічного стану потенційних лізингоотримувачів та їх адаптації до потреб лізингового ринку.

Необхідність наукового розроблення визначених вище проблем з урахуванням особливостей вітчизняної економіки зумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету та завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибрана тема дисертаційного дослідження пов’язана з держбюджетною темою Національного університету “Львівська політехніка” “Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади” розділом 2 “Розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств” підрозділом 2.1.6 “Індикатори оцінювання ризиків діяльності підприємства” (номер державної реєстрації 0107U000027, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.06 р. №732), де автором систематизовано індикатори оцінювання ризиків лізингової діяльності. Матеріали дисертаційного дослідження також використано у наукових дослідженнях кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” ДБ/ ІНВЕСТ “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, розділ 1.2 “Аналіз системи фінансово-економічного інформаційного забезпечення менеджменту підприємства” (номер державної реєстрації 0107U007840), у якому автор науково обґрунтовує методику визначення інтегрального показника оцінювання фінансово-економічного стану позичальників (лізингоотримувачів).

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо економічного оцінювання та розвитку лізингової діяльності машинобудівного підприємства.

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло
завдань, які передбачалося вирішити у цьому дисертаційному дослідженні:

 • розкрити економічний зміст, значення та засади реалізації лізингової діяльності у вітчизняній економіці;

 • визначити місце та роль машинобудівного підприємства на ринку лізингових послуг;

 • доповнити класифікацію ризиків лізингової діяльності, проаналізувати динаміку їхнього розвитку та методи мінімізації на різних етапах реалізації лізингової діяльності;

 • удосконалити методику аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств-лізингоотримувачів;

 • розробити комплексну методику визначення інтегрального показника оцінювання платоспроможності лізингоотримувача;

 • розробити та науково обґрунтувати методичні рекомендації щодо вибору стратегії реалізації лізингової діяльності вітчизняними машинобудівними підприємствами.

^ Об’єктом дослідження є процеси економічного оцінювання та розвитку лізингової діяльності машинобудівного підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та методико-прикладні положення щодо економічного оцінювання та розвитку лізингової діяльності машинобудівного підприємства.

^ Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: систематизації та узагальнення – для визначення понять “лізинг” та “лізингова діяльність” (підр. 1.1.), доповнення переліку основних функцій лізингу (підр. 1.1.), виокремлення етапів становлення лізингу в Україні та основних проблем, що стримують його розвиток (підр. 1.3.), систематизації світового досвіду організації лізингової діяльності (підр. 1.2.), класифікація ризиків лізингової діяльності (підр. 2.3.); економіко-статистичний – для удосконалення кількісного та якісного оцінювання машинобудівних підприємств – лізингоотримувачів (підр. 3.2.), розроблення методики поділу лізингоотримувачів на класи за рівнем фінансово-економічного стану (підр. 3.2.); аналітичний і структурно-логічний –для дослідження структури попиту на лізингові послуги (підр. 2.2.), формування методів мінімізації ризиків лізингової діяльності залежно від етапу її реалізації (підр. 2.3.), аналізування місця та ролі машинобудівного підприємства на ринку лізингових послуг (підр. 2.1.), розроблення рекомендацій щодо формування стратегії реалізації лізингової діяльності машинобудівним підприємством (підр. 3.3.); графічний – для наочного відображення результатів дослідження.

Теоретичною основою дисертаційної роботи є наукові праці вітчизняних та іноземних авторів, матеріали періодичних видань, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, національні та іноземні законодавчі та нормативно-правові акти, інтернет-джерела.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо розвитку лізингової діяльності машинобудівного підприємства. Основними результатами виконаного дослідження, що визначають наукову новизну, є:

вперше:

 • розроблено методичні рекомендації щодо вибору стратегій надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами з використанням методів сценаріїв та нечітких множин шляхом прийняття управлінського рішення про надання лізингових послуг, вибору організаційно-управлінської структури, дослідження ринку споживачів продукції машинобудівного підприємства, аналізування стратегічних альтернатив, виявлення обсягу лізингових послуг та ідентифікування ринкових можливостей щодо цих послуг;удосконалено:

 • методичні рекомендації з оцінювання платоспроможності та поділу машинобудівних підприємств на класи за рівнем фінансово-економічного стану лізингоотримувача, які, на відміну від існуючих, крім значень фінансових показників, враховують нелінійні причинно-наслідкові зв’язки між ними;

 • методичні рекомендації з оцінювання фінансового стану лізингоотримувача із використанням інтегрального показника, що ґрунтуються на дискримінантних рівняннях, які, на відміну від наявних, враховують специфіку діяльності машинобудівних підприємств, спрощують процедуру оцінювання позичальників, а також скорочують витрати лізингодавця;

дістали подальшого розвитку:

 • поняття “лізингова діяльність”, яке, на відміну від тлумачень інших дослідників, автор розглядає як сукупність організаційно-економічних дій лізингодавця, спрямованих на акумулювання фінансового і виробничого потенціалів зацікавлених суб’єктів та поєднання їхніх інтересів з метою формування та реалізації лізингової послуги на фінансовому ринку. Основні етапи реалізації лізингової діяльності: прийняття рішення щодо надання лізингової діяльності, розроблення стратегії розвитку, надання лізингових послуг та управління лізинговою діяльністю;

 • класифікація внутрішніх лізингових ризиків з виокремленням ризику лізингової діяльності; методичні рекомендації з економічного оцінювання та мінімізації цього ризику, яка, на відміну від інших, враховує етап реалізації лізингової діяльності та причинно-наслідкові зв’язки ризиків всіх учасників;

 • підходи щодо формування організаційно-управлінських структур лізингодавців, які, на відміну від відомих, дають змогу обґрунтувати доцільність надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами самостійно, на засадах співпраці з лізинговими організаціями, а також за допомогою формування об’єднань з фінансових та нефінансових установ.

^ Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні та удосконаленні: методик управління ризиками лізингової діяльності на різних етапах її реалізації; положень щодо організації ведення лізингової діяльності різними групами лізингодавців; методик аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувача на засадах методу головних компонент та дискримінантного аналізу; методики формування стратегій реалізації лізингової діяльності вітчизняними машинобудівними підприємствами. Отримані результати дисертаційного дослідження впроваджені у СП ТзОВ “Сферос-Електрон” (довідка № 1171/1 від 10.09.2009 р.) та ТзОВ “Кредит фонд” (довідка № 29 від 17.09.2009 р.).

Основні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” під час викладання дисциплін “Банківські операції”, “Економічний аналіз”, “Стратегічне управління”, “Управління ризиками в інноваційній діяльності”, “Економіка та організація виробництва” та у курсовому та дипломному проектуванні студентів економічних спеціальностей (довідка № 67-72-559 від 21.09.2009 р.).

^ Особистий внесок автора. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано й опрацьовано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї, положення і розрахунки, які є результатом особистої роботи дисертанта і становлять його індивідуальний внесок.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи розглянуто та схвалено на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференціях: “Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем” (Львів, 26–27 квітня 2006 р.), “Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи” (Львів, 27–29 вересня 2006р.), “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 9–11 листопада 2006 р.), “Сучасні проблеми економіки та управління” (Львів, 7 грудня 2007 р.), “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (Львів, 29–31 травня 2008 р.), “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 6–8 листопада 2008 р.), “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України” (Львів, 26 лютого 2009 р.), “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” (Луцьк, 26–27 травня 2009 р.), “Проблеми теорії та практики управління” (Алушта, 1–3 жовтня 2009 р.), а також на наукових семінарах кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”.

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових праць (наукові статті, тези доповідей на конференціях), з них 16 одноосібно. Загальний обсяг публікацій становить 4,42 друкованого аркуша, з яких особисто автору належить 4,01 друкованого аркуша. У фахових виданнях опубліковано 12 наукових праць, з них 10 одноосібно.

^ Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок. Основний її зміст викладено на 182 сторінках. Робота містить 30 таблиць та 52 рисунки, список використаних джерел із 221 найменування та 14 додатків.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, визначено її мету та основні завдання, предмет та об’єкт дослідження, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретичні засади та прикладні аспекти реалізації лізингової діяльності” висвітлено основні засади ведення лізингової діяльності, узагальнено підходи до розуміння та тлумачення поняття “лізинг”, визначено його основні види, досліджено та систематизовано світовий та вітчизняний досвід на ринку лізингових послуг, проаналізовано проблеми ринку лізингу в Україні та запропоновано способи їхнього вирішення.

На підставі аналізу наукових джерел з проблем лізингу виділено, окрім основних функцій лізингу (фінансової, виробничої, збутової та отримання пільг), ще чотири – функцію збалансування інтересів, ризикознижувальну, інноваційну та функцію додаткової реклами. Функція збалансування інтересів спрямовує учасників лізингу на пошук інтересів різних зацікавлених груп та оптимальне їх задоволення у межах лізингової угоди. Ризикознижувальна функція дає змогу підприємствам, ідентифікуючи ризики фінансово-господарської діяльності, розглядати лізинг як ефективний інструмент зниження ступеня ризиків за умови укладення адекватного лізингового договору, у якому враховано інтереси сторін. Інноваційна функція означає, що лізинг дає змогу підприємствам за обмежених ресурсів активно використовувати високовартісні сучасні інноваційні технології відповідно до рівня НТП. Функція додаткової реклами передбачає, що лізинг виконує роль непрямої реклами, даючи змогу потенційному споживачеві випробувати продукцію і лише після цього прийняти рішення про її придбання. Виокремлення вищевказаних функцій дає змогу у повному обсязі розкрити суть лізингу, його природу та переваги застосування у машинобудуванні.

Узагальнюючи вітчизняні та іноземні наукові джерела, лізингову діяльність доцільно трактувати як сукупність організаційно-економічних дій лізингодавця, спрямованих на акумулювання фінансового і виробничого потенціалів зацікавлених установ та поєднання їхніх інтересів з метою формування та пропонування лізингової послуги на фінансовому ринку (рис. 1).Рис. 1. Суб’єкти лізингової діяльності та їх взаємодія

^ Примітка: сформовано на підставі матеріалів авторських досліджень

Ґрунтуючись на дослідженнях науковців, лізингову діяльність розглядаємо як процес, який складається із чотирьох етапів: прийняття рішення щодо лізингової діяльності, розроблення стратегії розвитку лізингової діяльності, надання лізингових послуг та управління лізинговою діяльністю (рис. 2).

Проаналізувавши наукові праці вітчизняних та іноземних дослідників, здійснено порівняльний аналіз ринків лізингу світових лідерів – Німеччини, США та Японії, зі станом вітчизняного лізингового ринку.Рис. 2. Етапи реалізації лізингової діяльності

^ Примітка: розроблено на підставі матеріалів авторських досліджень

За результатами дослідження виокремлено такі характерні особливості ефективного функціонування ринку лізингу: рівень розвитку лізингу корелює із рівнем розвитку виробничого сектора економіки країни і впливає на темпи розвитку стратегічно важливих ринків; іноземні лізингові організації швидко та успішно пристосовуються до реальних потреб сучасної економіки, впроваджуючи новітні форми та методи надання лізингових операцій та розширюють сфери застосування; запровадження пільг на етапі зародження лізингу, спря­мованих на стимулювання розвитку лізингу, є необхідним та економічно доцільним заходом забезпечення соціально-економічного розвитку держави; машинобудівна промисловість є домінуючим сектором економіки, у якому розвивається лізингова діяльність.

Проаналізувавши закономірності розвитку та характерні особливості функціонування ринку лізингових послуг у Радянському Союзі та Україні (табл.1), виділено п’ять етапів еволюції вітчизняного ринку лізингу: зародження (поява лізингової діяльності, яка є ще малоефективною та законодавчо неврегульованою); стагнація (призупинення розвитку лізингової діяльності); становлення (формування законодавчої бази, розвиток інфраструктури фінансового ринку та вступ у міжнародні організації); стабілізація (загострення конкуренції, державна підтримка розвитку лізингу, приєднання до міжнародних конвенцій, активне лобіювання інтересів ринку лізингодавцями); етап кризи (скорочення обсягів договорів фінансового лізингу, зменшення терміну дії лізингових договорів, розвиток вторинного ринку лізингових активів) лізингової діяльності.

Таблиця 1

Показники діяльності лізингових організацій в Україні у 2007–2008 рр.

Показники

2007 р.

2008 р.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Загальна кількість укладених лізингових угод протягом кварталу, шт.

1835

2143

2049

3248

3066

2647

2707

1346

2. Загальна вартість укладених упродовж кварталу лізингових угод, млн. грн.

755,1

6161,7

4990

4970,9

2451,3

3595,2

2805,7

1130,4

3. Вартість активів, придбаних для операцій фінансового лізингу, млн. грн.

717,88

1022,53

1935,66

3439,94

2841,04

2094,9

3061,29

1242,95

4. Загальна вартість чинних лізингових договорів на кінець звітного періоду, млрд. грн.

4,6

9,7

14,6

20,2

21,7

25,9

29,5

28,5

5. Загальна кількість чинних лізингових угод на кінець звітного періоду, шт.

9491

11167

13382

15102

13966

18199

18680

17586

6. Середній термін дії лізингових угод, %:

 
 • менше ніж 2 роки;

34,55

33,22

 • від 2 до 5 років;

61,27

63,19

 • від 5 до 10 років;

4,14

3,55

 • понад 10 років.

0,03

0,04

^ Примітка: розроблено автором на підставі результатів дослідження ринку лізингу в Україні, виконаного Асоціацією «Українське об’єднання лізингодавців» спільно з Держфінпослуг.

Основні бар’єри розвитку лізингової діяльності в Україні детально проаналізовано та систематизовано за рівнем виникнення на проблеми мегарівня (інтеграційні), макрорівня (економічні, соціальні, психологічні, адміністративно-законодавчі, ринкові) та мікрорівня (регіональної та ринкової концентрації, маркетингові, конкурентні, кон’юнктурні, технічні, фінансові, управлінські, споживчі, кадрові). Такий поділ дав змогу розробити комплексні рекомендації для подолання цих проблем та визначити інституції, відповідальні за їхнє вирішення.

У другому розділі “Економічне оцінювання та аналізування ринку лізингових послуг у машинобудуванні” проаналізовано статус машинобудівних підприємств на ринку лізингових послуг, досліджено попит машинобудівних підприємств на ці послуги, розкрито суть поняття “ризик лізингової діяльності”, запропоновано удосконалену класифікацію лізингових ризиків, розроблено методику ідентифікації та кількісного оцінювання ризиків лізингової діяльності.

На основі аналізування практичної діяльності ВАТ “Сумисільмаш”, ВАТ “Іскра”, ЗАТ “Автонавантажувач”, ВАТ “Коммаш”, ВАТ “Нафтогазмаш” та наукових праць визначено пріоритетні напрями та окреслено перспективи співпраці машинобудівних та лізингових організацій. Машинобудівні підприємства на ринку лізингових послуг можуть бути бізнес-партнерами, лізингоотримувачами та лізингодавцями. Бізнес-партнерство машинобудівних підприємств передбачає виготовлення та постачання машинобудівної продукції, забезпечення сервісного обслуговування, розподілення ризиків лізингових угод та кредитування підприємств-партнерів. Виконуючи функції лізингоотримувача, машинобудівні підприємства оновлюють свої основні засоби за допомогою лізингу, а як лізингодавці надають виготовлену ними продукцію у лізинг (рис. 3).Рис. 3. Організаційно-економічний статус машинобудівного підприємства на ринку лізингу

^ Примітка: сформовано на підставі матеріалів авторських досліджень

Систематизація поглядів економістів-науковців та практиків щодо формування організаційно-управлінських структур лізингодавців дала змогу обґрунтувати доцільність надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами самостійно, на засадах співпраці з лізинговими організаціями, а також утвореними об’єднаннями фінансових та нефінансових установ.

Для вивчення ринку лізингових послуг у машинобудуванні здійсненно кількісне дослідження у формі анкетування. За його результатами зроблено такі висновки: основними причинами невикористання машинобудівними підприємствами лізингових послуг є необізнаність їхнього крівництва щодо переваг лізингу для оновлення основних фондів та незадовільні параметри лізингових послуг; оптимальні параметри лізингової послуги – це середня ціна, гнучкий графік лізингових платежів, довготерміновий термін чинності та широкий спектр супутніх послуг; моральне та фізичне зношення основних фондів машинобудівних підприємств становить 41–60 % та 61–80 % відповідно; машинобудівні підприємства можуть бути бізнес-партнерами та лізингодавцями на ринку лізингових послуг; для активізації лізингової діяльності у машинобудуванні необхідно удосконалити процес надання лізингових послуг та сформувати рекомендації щодо самостійної реалізації машинобудівними підприємствами лізингової діяльності.

Зважаючи на велику потребу машинобудівних підприємств у супутніх послугах, доцільно з’ясувати, які саме послуги є важливими для споживачів. Для цього використано кореляційно-регресійний аналіз у якому незалежні змінні є булевими змінними, тобто можуть набувати значень 0 або 1. Дослідження практики роботи машинобудівних підприємств таких, як ВАТ "Нафтогазмаш", ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування", ВАТ "Сніжнянський завод хімічного машинобудування" та інших, дало можливість виявити, що такими незалежними змінними є послуги щодо: доставки предмета лізингу (Х1); страхування предмета лізингу 2); консультування експерта щодо доцільності вибору предмета лізингу (Х3); технічного обслуговування предмета лізингу4); вибору виробника (Х5); навчання з експлуатації предмета лізингу (Х6); встановлення предмета лізингу (Х7). Незалежна змінна (X1X7) набуває значення 1, коли вона є важливою для споживача, а в іншому випадку, набуває значення 0. Розроблена кореляційно-регресійна модель має вигляд:


Y = 0,076 + 0,242X1+0,468X2 +0,184X3 +0,499X4 +0,016X5 +0,128X6 +0,298Х7, (1)


де Y – показник, який характеризує використання лізингу машинобудівними підприємствами з отриманням додаткових послуг (залежна змінна).

Перевірка рівняння на адекватність за значеннями розрахованих коефіцієнтів кореляції (0,7476) та детермінації (0,6673) свідчить про щільний позитивний кореляційний зв'язок між залежною та незалежними змінними, тобто запропонована кореляційно-регресійна модель є адекватною. Підбираючи значення незалежних змінних (X1X7), враховують можливість їх реалізації, для забезпечення оптимального значення показника, який характеризує рівень використання лізину. Найістотнішими супутніми послугами для респондентів є технічне обслуговування предмета лізингу та його страхування, оскільки для змінних, які характеризують ці послуги, параметри рівняння є найбільшими (відповідно 0,499 та 0,468). Істотними для машинобудівних підприємств послугами є встановлення предмета лізингу (0,298) та його доставка до лізингоотримувача (0,242). Отже, результати маркетингового дослідження дають змогу сформувати лізингову послугу із найбажанішим спектром додаткових послуг, який відповідає реальним потребам споживачів.

З метою удосконалення відомих класифікацій лізингових ризиків запропоновано виокремлювати два основні види ризиків – лізингової угоди та лізингової діяльності. Ризики лізингової угоди обмежуються умовами укладеного договору та зобов’язаннями сторін, а ризики лізингової діяльності пов’язані із наданням у лізинг активів та його організаційно-економічним забезпеченням. До них належать ризики невикористаних можливостей, ресурсні, інноваційні, парку предметів лізингу, проектні, маркетингові ризики та ризики специфіки лізингової діяльності.

Ризики лізингової діяльності машинобудівного підприємства зумовлені особливостями діяльності нефінансової організації, яка надає лізингові послуги. Ці ризики є сумарним і складається з ризиків всіх суб’єктів, які беруть участь у реалізації лізингової діяльності. Особливість управління цими ризиками полягає у складності оцінювання ризиків усіх суб’єктів лізингової діяльності та врахування їх у діяльності машинобудівного підприємства.

Ризики лізингової діяльності пропонуємо розраховувати за формулою:


Рл = , (2)


де n – кількість ризиків; m – кількість суб’єктів лізингової діяльності; Рлризики лізингової діяльності, тис. грн.; Рв, Рло, РлдPm – ризики виробника, лізингоотримувача, лізингодавця та інших зацікавлених суб’єктів, що беруть участь у лізинговій діяльності, тис. грн.; Кв, Кло, Клд … Кm – вагові коефіцієнти ризиків суб’єктів лізингової діяльності, частка; Ів, Іло, Ілд … Іm – ймовірності настання ризику відповідних суб’єктів, частка.

На основі аналізу діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств ВАТ “Сумисільмаш”, ВАТ “Сімферопольсільмаш”, ВАТ “Львівський завод автонавантажувач”, ВАТ “Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування” та ТзОВ “Сферос-Електрон”, а також праць науковців визначено, що лізингові ризики є динамічними величинами і змінюються залежно від стадії реалізації лізингової діяльності та характеру відносин її суб’єктів. Тому запропоновано методичні рекомендації щодо вибору методу мінімізації ризиків залежно від етапу реалізації лізингової діяльності та із урахуванням причинно-наслідкових зв’язків ризиків усіх її учасників.

Запропоновані рекомендації дають змогу знизити невизначеність та конфліктність у лізинговій діяльності, розробити результативніші плани розвитку лізингу, оптимізувати використання фінансових та матеріальних ресурсів, зменшити негативну дію ризиків на усіх етапах лізингової діяльності машинобудівного підприємства та звести до мінімуму ймовірність настання інших економічних ризиків.

У третьому розділі “Напрями розвитку лізингової діяльності машинобудівного підприємства” розроблено методичні рекомендації щодо вибору стратегій надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами, удосконалено методичні рекомендації оцінювання платоспроможності та поділу їх на класи за рівнем фінансового стану лізингоотримувача із урахуванням нефінансових (специфічних для машинобудування) показників, запропоновано методичні рекомендації щодо оцінювання фінансово-економічного стану лізингоотримувача, із використанням інтегральних показників, які ґрунтуються на дискримінантних рівняннях.

Дослідження фінансового стану лізингоотримувачів-машинобудівних підприємств дало змогу виділити такі характерні особливості їхньої діяльності: низький рівень показника рентабельності у більшості машинобудівних підприємств; мінімальні або взагалі відсутні капіталовкладення підприємств машинобудування; нестача оборотних коштів для забезпечення ефективного функціонування; незначні інвестиції у розвиток інноваційної діяльності.

Результати опитування фахівців машинобудівних підприємств свідчать про те, що тим підприємствам необхідно збувати свою продукцію за допомогою схем лізингу самостійно. Для того щоб забезпечити ефективну реалізацію лізингової діяльності машинобудівним підприємством, удосконалено методичні рекомендації щодо поділу на класи позичальників за рівнем фінансового стану та рекомендації щодо визначення інтегрального показника оцінювання платоспроможності лізингоотримувачів-машинобудівних підприємств, а також розроблено методичні рекомендації щодо вибору стратегії надання лізингових послуг цими підприємствами.

За допомогою методу головних компонент, вивчивши досвід роботи машинобудівних підприємств ЗАТ “Автонавантажувач”, ВАТ “Сімферопольсільмаш”, ВАТ “Львівський завод автонавантажувач”, ТзОВ “Сферос-Електон”, ВАТ “Бердичiвський завод транспортного машинобудування” та особливості оцінювання фінансового стану позичальників лізинговими підприємствами, удосконалено методичні рекомендації поділу лізингоотримувачів на класи за рівнем фінансового стану. Суть методу головних компонент полягає у виборі із численої множини незалежних змінних мінімальної кількості інформативних компонент. Реалізація цього методу передбачає п’ять етапів: формування завдання, побудова кореляційної матриці, виокремлення головних компонент і розрахунок факторних навантажень, ідентифікація головних компонент та економічна інтерпретація результатів. На основі оцінки фінансового стану підприємств визначають їхню приналежність до певних груп та оптимальну кількість цих груп, а також установлюють ймовірність попадання підприємств до якоїсь групи через формування компонент, кількість яких визначається методом головних компонент.

Важливим етапом застосування методу головних компонент є виокремлення цих компонент і розрахунок факторних навантажень, що реалізується за допомогою процедури обертання незалежних змінних, під час якої значення одних факторних навантажень зростають, а інших зменшуються. Для обертання змінних було використано метод варімакс нормованих значень (обертання, що максимізує дисперсію), який є найпоширенішим при дослідженні подібних проблем та найнадійнішим щодо достовірності результатів аналізу. Результати обертання наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Факторні навантаження підприємств-лізингоотримувачів після обертання у тривимірному просторі

Підприємства

Перша компонента

^ Друга компонента

Третя компонента

   1. ВАТ "Львівський завод автонавантажувач"

0,321693

0,280999

0,896932

   1. ВАТ "Бердичiвський завод транспортного машинобудування"

0,574563

0,332692

0,69984

   1. ВАТ"Чернівецький завод сільськогосподар-ського машинобудування"

0,551264

0,820652

-0,05258

   1. ЗАТ "Автонавантажувач"

0,906613

0,270624

0,273953

   1. ВАТ "Коммаш"

0,921498

0,320697

0,161409

   1. ВАТ "Ніжинський завод сільськогосподар-ського машинобудування"

0,651792

0,662178

0,432741

   1. ЗАТ "Уманський завод сільгоспмашинобу-дування"

0,348301

0,68216

0,517726

   1. ВАТ "Сімферопольсільмаш"

0,747256

0,251057

0,549866

   1. ВАТ "Сумисільмаш"

0,860384

0,247128

0,391543

   1. ВАТ "Комісарівський завод торгового машинобудування"

0,40218

0,635772

0,644082

   1. ВАТ "Мелiтопольський завод холодиль-ного машинобудування "Рефма"

0,794085

0,39754

0,3492

   1. ВАТ лісового машинобудування "Кiверцiспецлiсмаш"

0,814298

0,335639

0,40767

   1. ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"

0,893178

0,298154

0,31744

   1. ВАТ "Сніжнянський завод хімічного машинобудування"

0,75132

0,338692

0,559361

   1. ВАТ "Дебальцевський завод металургій-ного машинобудування"

0,312184

0,895412

0,281603

   1. ВАТ "Нафтогазмаш"

0,135652

0,88826

0,412822

   1. ВАТ "Завод хімічного машинобудування "Червоний жовтень"

0,865952

0,164072

0,402493

   1. ВАТ "Коростенський завод хiмiчного машинобудування"

0,861644

0,485954

0,09259

Пояснювальна варіація

8,679216

4,735748

3,846019

^ Примітка: розраховано дисертантом на підставі звітних матеріалів 18 досліджуваних машинобудівних підприємств та даних, отриманих методом головних компонент

Згідно з отриманими результатами обертання незалежних змінних у тривимірному просторі, яке значно спростило інтерпретацію вибраних компонент, машинобудівні підприємства-лізингоотримувачі за рівнем фінансового стану поділено на три групи. Найчисленішою є перша група (55,56%), до якої увійшло 10 машинобудівних підприємств, переважно це підприємства хімічного машинобудування. Друга група є меншою (27,77 %), її утворюють переважно підприємства сільськогосподарського машинобудування. У третій групі (16,67 %) переважають автомобілебудівні підприємства (табл. 3).

Таблиця 3

Склад груп за результатами методу головних компонент лізингоотримувачів


Групи


Склад груп

Відсоток до загальної вибірки, %

Група № 1ЗАТ "Автонавантажувач", ВАТ "Коммаш", ВАТ "Сімферопольсільмаш", ВАТ "Сумисільмаш", ВАТ "Мелітопольський завод холодильного машинобудування "Рефма", ВАТ лісового машинобудування "Кiверцiспецлiсмаш", ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування", ВАТ "Сніжнянський завод хімічного машинобудування", ВАТ "Завод хімічного машинобудування "Червоний жовтень", ВАТ "Коростенський завод хiмiчного машинобудування".

55,56

Група № 2ВАТ "Чернівецький завод сільськогосподарського маши-нобудування", ЗАТ "Уманський завод сільгосп-машинобудування", ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування", ВАТ "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування", ВАТ "Нафтогазмаш".

27,77

Група № 3

ВАТ "Львівський завод автонавантажувач", ВАТ "Бердичiвський завод транспортного машинобудування",

ВАТ "Комісарівський завод торгового машинобудування".

16,67

^ Примітка: розраховано дисертантом на підставі звітних матеріалів 18 досліджуваних машинобудівних підприємств та даних, отриманих за методом головних компонент

Наступним напрямом удосконалення процесу надання лізингових послуг є обґрунтування інтегрального показника оцінювання фінансового стану лізингоотримувачів, яке здійснено із використанням дискримінантного аналізу.

Основними науковими результатами проведеного дискримінантного аналізу є: визначення дискримінантних функцій за виділеними фінансовими показниками оцінювання фінансового стану машинобудівних підприємств; перевірка незалежних змінних (чи значно різняться за рівнем фінансового стану машинобудівні підприємства, вищеназваних трьох класів); встановлення найбільш значущих показників оцінювання рівня фінансового стану машинобудівних підприємств; визначення параметрів дискримінантних рівнянь для швидкого та зручного встановлення класу машинобудівного підприємства за обраними фінансовими показниками; перевірка на точність та надійність класифікації організацій за рівнем фінансового стану, який був проведений за допомогою методу головних компонент; розрахунок показника з метою прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства на короткотерміновий період і відображення поточної тенденції його функціонування порівняно з конкурентами ринку.

За результатами виконаного дискримінантного аналізу інтегральний показник оцінювання фінансового стану лізингоотримувачів при наданні у короткотерміновий лізинг, матиме вигляд:


Pf (1,2,3) =, (3)


де Рf (1,2,3) – клас машинобудівного підприємства (1, 2, 3); Р(1,2,3) – значення інтегрального показника, що ідентифікує клас машинобудівного підприємства k (1,2,3,); Л – коефіцієнт миттєвої ліквідності; М – коефіцієнт маневреності власних коштів; Дк – коефіцієнт достатності капіталу; А – коефіцієнт автономії; Р – коефіцієнт рентабельності власного капіталу; Коф – коефіцієнт вкладення інвестицій в основні фонди; Кзок – коефіцієнт забезпечення оборотних коштів; Окз – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; Оа – коефіцієнт оборотності активів.

На основі дослідження практичної діяльності машинобудівних підприємств ВАТ "Сумисільмаш", ВАТ "Мелітопольський завод холодильного машинобудування "Рефма", ЗАТ "Уманський завод сільгосп-машинобудування", ЗАТ "Автонавантажувач", ВАТ "Коммаш", розроблено методичні рекомендації щодо вибору стратегії надання лізингових послуг машинобудівним підприємством. Формування стратегії передбачає такі етапи: прийняття управлінського рішення про надання лізингових послуг та вибір організаційно-управлінської структури, дослідження ринку споживачів продукції машинобудівного підприємства, аналізування стратегічних альтернатив, обсягу лізингових послуг, ринку та ринкових можливостей, остаточний вибір стратегії реалізації лізингової діяльності машинобудівним підприємством (рис. 4).

На першому етапі визначають базову можливість машинобудівного підприємства провадити лізингову діяльність (спеціалізацію виробництва, приналежність його продукції до основних фондів) та аналізують середовища підприємства.


^ Етап 5. Аналізування ринку та ринкових можливостей лізингодавця (на засадах методу нечітких множин)

Етап 4. Аналізування обсягу лізингових послуг (на засадах методу сценаріїв)


Етап 1. Прийняття рішення про надання лізингових послуг та вибір організаційно-управлінської структуриРис. 4. Формування стратегії лізингової діяльності машинобудівного підприємства

^ Примітка: сформовано на підставі матеріалів авторських досліджень

За результатами аналізування зовнішнього (сприятливе, помірне, несприятливе) та внутрішнього (сильне, середнє, слабке) середовищ, сформовано матрицю, яка дає змогу виокремити оптимальну організаційно-управлінську структуру надання лізингових послуг із усіх можливих: самостійне надання лізингових послуг, співпраця з фінансовими установами чи машинобудівними підприємствами.

Другий етап передбачає дослідження ринку споживачів продукції машинобудівного підприємства та визначення їх потреб у придбанні машинобудівної продукції у лізинг.

На третьому етапі машинобудівне підприємство розглядає альтернативні варіанти щодо напряму надання лізингових послуг – універсального чистого, універсального часткового, універсального комплексного лізингу, спеціалізованого чистого, спеціалізованого часткового, спеціалізованого комплексного лізингу.

На четвертому етапі аналізування обсягу лізингових послуг, застосовуючи метод сценаріїв, визначають, якою буде лізингова послуга – чиста, часткова чи комплексна.

П’ятий етап оцінювання ринку та ринкових можливостей реалізується з використання методу нечітких множин, що дає змогу розглядати явища такими якими вони є в реальній економіці, без деформацій, щоб отримати точні кінцеві результати. Цей етап завершується вибором цільового ринку, тобто визначенням універсальності чи спеціалізованості лізингової послуги.

Четвертий та п’ятий етапи дають змогу економічно обґрунтувати доцільність вибору та реалізації вибраної стратегії, враховуючи фінансові можливості машинобудівного підприємства.

Остаточний вибір стратегії (шостий етап) здійснюється з урахуванням низки якісних та кількісних показників: види ризиків та їхній рівень; структура та рівень можливих втрат; бар’єри входження на ринок; досвід діяльності підприємства; вплив товарів-субститутів та товарів-комплементів на предмет лізингу; фінансовий стан підприємства; розмір підприємства; характер виробництва (масовий, серійний, індивідуальний); взаємозв’язок з іншими стратегіями лізингодавця тощо.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в економічному оцінюванні та розвитку лізингової діяльності машинобудівного підприємства. Дисертаційна робота є актуальною науковою проблемою і набуває особливого значення в Україні з огляду на сучасні умови господарювання та зростання потреби у нових методах інвестування. Наведені у дисертаційній роботі наукові та практичні результати сприятимуть удосконаленню механізмів реалізації лізингової діяльності машинобудівними підприємствами і, завдяки цьому підвищать загальний рівень їхньої ефективності.

 1. Понятійний апарат лізингу доповнено поняття “лізингова діяльність” із обґрунтуванням основних етапів її реалізації. Для глибшого розкриття суті лізингу перелік його основних функцій (фінансова, збутова, виробнича, використання податкових та амортизаційних пільг) доповненно низкою функцій – додаткової реклами, ризикознижувальною, інноваційною та функцією збалансування інтересів.

 2. Вивчення досвіду лізингової діяльності в країнах – лідерах світового ринку лізингу – дає підстави рекомендувати законодавчій та виконавчій владі запровадити амортизаційні та податкові пільги для суб’єктів лізингової діяльності і створити належне законодавче забезпечення, щоб активізувати розвиток вітчизняного ринку лізингових послуг.

 3. Основними організаційно-економічними структурами надання лізингових послуг машинобудівним підприємством є самостійне надання таких послуг, співпраця з лізинговими організаціями, а також утворення об’єднань фінансових та нефінансових установ. Проаналізовано доцільність їх застосування вітчизняними підприємствами з урахуванням реального стану та проблем економіки України. Це дає змогу менеджерам та економістам машинобудівних підприємств обирати оптимальну організаційну структуру надання лізингових послуг.

 4. Досліджено ризики, що виникають у лізинговій діяльності машинобудівних підприємств. Систематизовано та удосконалено класифікацію цих ризиків, що дало змогу виокремити такі основні групи ризиків: лізинговї угоди та лізингової діяльності. Розроблену класифікацію доцільно використовувати ризик-менеджерам машинобудівних підприємств у формуванні та розвитку лізингової діяльності.

 5. На підставі використання методу головних компонент, який враховує фінансові показники діяльності машинобудівних підприємств та взаємозв’язки між ними, запропоновано методичні рекомендації щодо поділу підприємств на класи за рівнем фінансового стану лізингоотримувачів. Такі методичні рекомендації дають змогу фахівцям фінансово-економічних служб машинобудівних підприємств швидко та якісно диверсифікувати лізинговий портфель, враховуючи чинник ризику.

 6. У роботі удосконалено методичні рекомендації з оцінювання фінансового стану лізингоотримувача, за допомогою визначення інтегрального показника, які враховують специфіку діяльності машинобудівних підприємств. Запропоновані рекомендації дають змогу економістам спростити процедуру оцінювання лізингоотримувача та скоротити витрати пов’язані із наданням лізингових послуг.

 7. Використовуючи метод сценаріїв та метод нечітких множин, сформульовано методологічні та практичні рекомендації щодо вибору стратегій надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами. Вибір стратегії рекомендовано здійснювати за таким алгоритмом: прийняття управлінського рішення про надання лізингових послуг та вибір організаційно-управлінської структури; дослідження ринку споживачів продукції машинобудівного підприємства; аналізування стратегічних альтернатив, обсягу лізингових послуг, ринку та ринкових можливостей; остаточний вибір стратегії розвитку лізингової діяльності машинобудівним підприємством та її реалізація. Використання запропонованих рекомендацій дасть змогу керівникам машинобудівних підприємств, з метою швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища, оптимізувати та раціоналізувати лізингову діяльність.

 8. На підставі результатів виконаного дослідження пропонуємо:

 • Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, розробляючи нормативні документи з лізингу, враховувати сформульовані в дисертації рекомендації щодо удосконалення оцінювання фінансового стану лізингоотримувачів та впровадження цих рекомендацій у діяльність машинобудівних підприємств;

 • Міністерству освіти і науки України, формуючи навчально-методичні програми для підготовки фахівців у сфері лізингу, використовувати теоретичні та методологічні положення дисертації щодо особливостей формування стратегії надання лізингових послуг та методичних рекомендацій визначення платоспроможності позичальників.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях      

 1. Подольчак Н.І. Сутність та етапи реалізації лізингової діяльності підприємства / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа. – 2009. – № 15. – С. 50–54. [Особистий внесок автора: набуло подальшого розвитку поняття лізингова діяльність та уточнено основні етапи її реалізації].

 2. Подольчак Н.І. Місце та значення маркетингових ризиків у системі ризик-менеджменту лізингової діяльності машинобудівних підприємств / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Логістика” – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2008. – № 633. – С. 548–556.

 3. Подольчак Н.І. Формування стратегії реалізації лізингової діяльності машинобудівним підприємством / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2008. – № 624. – С.91–99.

 4. Подольчак Н.І. Інтегральний показник оцінювання фінансово-економічного стану лізингоотримувачів (на прикладі машинобудівних підприємств) / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2008. – № 628. – С.101–107. [Особистий внесок автора: удосконалено методичні рекомендації щодо оцінювання фінансового стану лізингоотримувача на засадах дискримінантного аналізу].

 5. Подольчак Н.І. Огляд вітчизняного та світового ринків лізингу / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2008. – № 635. – С.108 –113.

 6. Подольчак Н.І. Маркетингове дослідження попиту машинобудівних підприємств на лізингові послуги / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Логістика” – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2008. – № 623. – С. 206–213.

 7. Подольчак Н.І. Удосконалення методів аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувача на засадах факторного аналізу / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – № 606. – С.89-97.

 8. Подольчак Н.І. Проблеми лізингової діяльності в Україні / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – № 599. – С.142–149.

 9. Подольчак Н.І. Організація управління економічними ризиками лізингової діяльності / Н.І. Подольчак // Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія “Фінанси і Кредит”. – 2007. – № 1. (22) – С. 261–267.

 10. Подольчак Н.І. Еволюція лізингової діяльності в Україні / Н.І. Подольчак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2006. – № 575. – С. 91–97.

 11. Семен Н.І. Організаційно-економічні аспекти діяльності банківських установ на ринку лізингових послуг / Н.І. Семен // Інститут регіональних досліджень НАН України. Науково-практичний журнал: Регіональна економіка. – 2006. – № 4 (42). – С. 165–172.

 12. Семен Н.І. Функції лізингу в умовах становлення та розвитку фінансового ринку України / Н.І. Семен // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2006. – №567. – С. 302–308.

Публікації, що додатково відображають наукові результати дисертації

 1. Подольчак Н.І. Прийняття управлінських рішень щодо реалізації лізингової діяльності підприємств / Н.І. Подольчак // Матеріали наук. конф. аспірантів, пошукувачів та магістрів [Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України], (Львів, 26 лютого 2009р.). – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – С. 53–54.

 2. Подольчак Н.І. Управління маркетинговими ризиками лізингової діяльності машинобудівних підприємств / Н.І. Подольчак // Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф. [Маркетинг та логістика в системі менеджменту], (Львів, 6–8 листопада 2008 р.). – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – С. 347–349.

 3. Подольчак Н.І. Стратегії надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами / Н.І. Подольчак // Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. [Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики], (Львів, 29–31 травня 2008 р.). – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – С. 276–277.

 4. Подольчак Н.І. Лізинг машинобудівних підприємств як фінансовий інструмент інноваційного розвитку держави / Н.І. Подольчак // Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. Ін-ту підприєм. і перспек. технологій ім. В. Чорновола [Сучасні проблеми економіки та управління], (Львів, 7 груд. 2007 р.). – Львів, 2008. – Т.1. – С. 338–340.

 5. Семен Н.І. Ефективність маркетингової функції лізингової діяльності / Н.І. Семен, Н.Ю. Подольчак // Тези доповідей VI Міжн. наук.-практ. конф. [Маркетинг та логістика в системі менеджменту], (Львів, 9–11 лист. 2006 р.). – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – С. 269–270. [Особистий внесок автора: виділення та обґрунтування маркетингової функції лізингу]

 6. Семен Н.І. Роль банківських установ у розвитку лізингової діяльності / Н.І. Семен // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених [Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи], (Львів, 27–29 верес. 2006 р.). – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – С. 91–94.

 7. Семен Н.І. Функціональний аспект лізингу / Н.І. Семен // Збірник праць за матеріалами IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. [Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем], (Львів, 26–27 квіт. 2006 р.) . – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – C. 224–228.


АНОТАЦІЯ

Подольчак Н.І. Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування). – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009.

У дисертаційній роботі дослідженні проблеми лізингового ринку України та розроблено теоретичні положення і прикладні рекомендації щодо вдосконалення процесу надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами. Узагальнивши літературні джерела, розширено перелік основних функцій лізингу, систематизовано світовий та вітчизняний досвід використання лізингових схем для оновлення основних фондів, визначено рівні проблем вітчизняного лізингового ринку, удосконалено організаційно-управлінські структури лізингодавців, доповнено класифікацію внутрішніх ризиків лізингової діяльності. Удосконалено методичні рекомендації оцінювання платоспроможності машинобудівних підприємств, поділу їх на класи за рівнем фінансового стану та визначення інтегральних показників, використовуючи методи головних компонент та дискримінантний аналіз. Сформульовано методологічні рекомендації щодо вибору стратегій надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами, застосовуючи методи сценаріїв та нечітких множин.

Ключові слова: лізинг, лізингова діяльність, ризик лізингової діяльності, лізингодавець-машинобудівне підприємство, стратегія лізингової діяльності.


АNNOTATION

Podolchak N.I. – Economic evaluation and development of leasing activity machine-building enterprise. – Munuscript.

A thsesis for the Scholary Degree of Candidate of Economics. Speciality 08.00.04 – Economics and management of enterprises (machine-building and instrument-making). – Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009.

The dissertation researches the development of theoretical statements and applied recommendations concerning the improvement of the process of leasing services providing to machine-building enterprises. Relying on the generalization of literary sources the classification of the main leasing functions has been added, world and home experience of the application of leasing activity in renewing of main fund has been systematized, the organizational structures of leasing giving have been enhanced, the inner risks of leasing have been identified and the levels of problem of national leasing market have been determined. Methodical recommendations for evaluation of pay ability of machine-building enterprises basing on classification of different classes of their financial potential and identification of integral indicator by factor analysis and discrimanant analysis have been further developed. Methodical recommendations of strategy choice of leasing services providing to machine-building enterprises considering the scenario method and indistinct data that decide uncertainty of leasing subject activity worked out.

Key words: leasing, leasing activity, risk of leasing activity, machine-building enterprise of leasing giving, strategy of leasing activity.


АННОТАЦИЯ

Подольчак Н.И. Экономическое оценивание и развитие лизинговой деятельности машиностроительного предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.04. – Экономика и управление предприятиями (машиностроение и приборостроение). – Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2009.

В диссертационной работе исследовано проблеми лизингового рынка Украины и разработано теоретические положения и прикладные рекомендации относительно развитие процесса предоставления лизинговых услуг машиностроительными предприятиями.

Цель диссертационного исследования – разработка теоретико-методичиских положений и практических рекомендаций относительно экономического оценивания и развития лизинговой деятельности машиностроительного предприятия. Объектом исследования являются процессы экономического оценивания и развитие лизинговой деятельности машиностроительного предприятия. Предмет исследования – теоретические и методико-прикладные положення экономического оценивания и развитие лизинговой деятельности машиностроительного предприятия.

В первом разделе “Теоретические основы и прикладные аспекты реализации лизинговой деятельности” предложено определение лизинговой деятельности как совокупности организационно-экономических действий лизингодателя, направленных на аккумулирование финансового и производственного потенциалов заинтересованных учреждений и объединение их интересов с целью формирования и предложения лизинговой услуги на финансовом рынке. Предложено рассматривать лизинговую деятельность как процесс, который состоит из четырех этапов: принятие решения относительно лизинговой деятельности, разработка стратегии развития лизинговой деятельности, предоставление лизинговых услуг, управление лизинговой деятельностью.

Дополнен перечень основных функций лизинга. Обобщены подходы к пониманию и толкованию лизинга, определены его основные виды, исследованы и систематизированы мировой и отечественный опыт на рынке лизинговых услуг, проанализированы проблемы рынка лизинга в Украине и предложены пути их решения.

Во втором разделе “Анализирование и оценивание развития рынка лизинговых услуг в машиностроении” проанализирован статус машиностроительного предприятия на рынке лизинговых услуг – бизнес-партнера, лизингополучателя и лизингодателя. Бизнес-партнерство машиностроительного предприятия предусматривает изготовление и снабжение машиностроительной продукции, обеспечение сервисного обслуживания, распределение рисков лизинговых соглашений и кредитование предприятий-партнеров. Выполняя функции лизингополучателя, машиностроительные предприятия обновляют свои основные средства с помощью лизинга, а осуществляя функции лизингодателя – предоставляют продукцию собственного производства в лизинг. Определены основные подходы к формированию организационно-управленческих структур лизингодателей, в частности, обосновано целесообразность предоставления лизинговых услуг машиностроительными предприятиями самостоятельно, на началах сотрудничества с лизинговыми организациями или путем формирования объединений финансовых и нефинансовых учреждений. Исследован спрос машиностроительных предприятий на лизинговые услуги с помощью анкетирования респондентов.

С целью усовершенствования существующих классификаций лизинговых рисков предложено выделять два основных вида рисков – лизингового соглашения и лизинговой деятельности. К рискам лизинговой деятельности относят риск специфики лизинговой деятельности машиностроительного предприятия, который является суммарным и состоит из рисков всех субъектов, которые принимают участие в ее реализации. Предложены методические рекомендации относительно количественного оценивания и выбора метода минимизации этого риска в зависимости от этапа реализации лизинговой деятельности и с учетом причинно-следственных связей рисков всех ее участников.

В третьем разделе “Направления развитие лизинговой деятельности машиностроительных предприятий” научно обоснованы методические рекомендации относительно определения интегрального показателя оценивания финансового состояния лизингополучателя-машиностроительного предприятия с использованием методов многомерного анализа – главных компонент и дискриминантного. С помощью метода главных компонент усовершенствована методика деления лизингополучателей на классы за уровнем финансового состояния. С помощью дискриминантного анализа обоснован интегральный показатель оценивания финансового состояния лизингополучателя.

Разработаны методические рекомендации относительно выбора стратегии предоставления лизинговых услуг машиностроительным предприятием. Формирование стратегии предусматривает такие этапы: принятие управленческого решения о предоставлении лизинговых услуг и выбор организационно-управленческой структуры, исследование рынка потребителей продукции машиностроительного предприятия, анализирование стратегических альтернатив, объема лизинговых услуг, рынка и рыночных возможностей, окончательный выбор стратегии реализации лизинговой деятельности машиностроительным предприятием. Оценивать объем лизинговых услуг рекомендуется с помощью метода сценариев для повышения эффективности деятельности лизинговых предприятий. Для анализа рынка и рыночных возможностей предложено использовать метод нечетких множеств, который повысит достоверность полученных результатов.

Ключевые слова: лизинг, лизинговая деятельность, риск лизинговой деятельности, лизингодатель-машиностроительное предприятие, стратегия лизинговой деятельности.


Підписано до друку______________ р. Формат 60×84 1/16.

Обсяг _____ друк.аркуш.

Тираж 100 примірників


Поліграфічний центр

Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”


вул. Ф. Колеси, 2, 79000, Львів

 Прізвище змінено (свідоцтво про одруження № 1270 від 26.06.2005 р.)
Скачати 462.07 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.01.2012
Розмір462.07 Kb.
ТипАвтореферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх