Управління платоспроможністю підприємства icon

Управління платоспроможністю підприємства


Схожі
5. управління прибутком...
Розробка програми управління асортиментом І якістю товарів на підприємстві 83 3 Шляхи покращення...
«Управління позиковим капіталом підприємства»...
План. Вступ. Загальна характеристика торгівельного підприємства “Казка”. загальні положення...
5. Особливості управління власним капіталом підприємства...
Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва Розділ 3 Економіка підприємства та...
Вартісний підхід до управління підприємством...
Магістерська програма: „ Адміністративний менеджмент І маркетинг в системі антикризового...
Управління капіталом підприємства на основі узгодженості його складових...
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д...
1. Управління та менеджмент,принципи та завдання менеджменту...
М. П. Пан Рецензент: зав кафедри управління будівництвом І міським господарством хнамг...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать


Тема: Управління платоспроможністю підприємства


Зміст


Вступ………………………………………………………………………..……3

Розділ 1. Теоретичні засади управління платоспроможністю підприємства………………………………..7

1.1 Економічна сутність платоспроможності підприємства …………....7

1.2 Поняття, вихідні передумови та зміст основних етапів управління платоспроможністю підприємства ……………………………………..25

1.3 Методичний інструментарій оцінки рівня платоспроможності підприємства………………………………………………………………35

Розділ 2. Дослідження рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет»………………………………………………………………...49

2.1 Аналіз динаміки та структури основних показників діяльності ТОВ «Агромаркет»…………………………………………………………..….49

2.2 Оцінка рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» на основі статичного підходу………………………………………………………..66

2.3 Оцінка рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» на основі динамічного підходу…………………………………………………..….73

2.4. Порівняльний аналіз рівня платоспроможності підприємств-аналогів ………………………………………………………………..….81

Розділ 3. Вдосконалення управління платоспроможністю ТОВ «Агоромаркет» в плановому періоді:………………….……88

3.1 Визначення рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» на плановий період……………………………………………………..…….88

3.2 Розробка заходів щодо підвищення рівня платоспроможності ТОВ «Агромаркет» в плановому періоді………………………………….…105

3.3. Обґрунтування пропозицій щодо збалансування грошових потоків ТОВ «Агромаркет»………………………………………………………122

Висновки і пропозиції…………………………………………….……139

Список використаних джерел…………………………………...…145

Додатки………………………………………………………………………150

Вступ


Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання.

В таких умовах значно зростає роль оцінки платоспроможності ---------------------------

Практика господарювання українських підприємств свідчить, що внаслідок несвоєчасних розрахунків та не виконання фінансових зобов’язань перед контрагентами, у них накопичилися великі обсяги заборгованостей. ----------------коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Виробничо-фінансова діяльність суб'єктів господарювання вимагає постійного надходження та ефективного використання грошових коштів, ----------------ефективному функціонуванню підприємства.

У цьому полягає об'єктивна необхідність і практична значущість регулярної і всебічної оцінки платоспроможності підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового становища на ринку товарів і послуг. Тому проблема забезпечення платоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки залишається актуальною.

Управління платоспроможністю підприємства досліджували в своїх працях зарубіжні науковці і практики: М. Абрютіна, М. Баканов, І.Балабанов, ----------------------

Серед вітчизняних авторів, праці яких присвячені теоретичним та методичним засадам платоспроможності підприємства, слід назвати М.Білик, І. Бланк, В. Бурчевський, Ф. Бутинець, М. Горбаток, О. Данілов, В. Іваненко, В. Іващенко, М. Коробов, Г. Ковальчук, Л. Лігоненко, Є. Мних, В. Опарін, О.Терещенко.

Аналіз фахової літератури і нормативних документів свідчить про наявність різних тлумачень сутності платоспроможності підприємства, протиріччя в методичних підходах до розрахунку показників, що формують її рівень, та загальної оцінки платоспроможності підприємства.

Наявність цих та інших питань щодо напрямків підвищення ---------------магістерської роботи.

Метою роботи є обґрунтування напрямів підвищення рівня платоспроможності підприємства на основі вивчення теоретичних засад та проведення дослідження сучасного стану управління платоспроможністю підприємства.

Для досягнення поставленої мети в ході дослідження вирішувалась низка завдань:

  • ---------------------

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти управління платоспроможністю підприємства.

Об'єктом дослідження є процес управління платоспроможністю товариства з обмеженою відповідальністю «Агромаркет», м. Київ. Основними сферами діяльності підприємства ТОВ «Агромаркет» є експорт зернових і продуктів сільськогосподарської переробки, а також імпорт сировини для харчової промисловості, продуктів харчування, оптова і роздрібна торгівля і виробництво (пакування) продуктів сільськогосподарської переробки.

У 2009 році середньооблікова чисельність працюючих становила 27 осіб, фонд оплати праці – 39,7 тис. грн., товарооборот – 10064,4 тис. грн., чистий прибуток – 73,4 тис. грн., власний капітал – 89,6 тис. грн., активи – 1868,9 тис.грн.

Для досягнення визначеної мети і розв'язання поставлених завдань у роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання, зокрема: економічного і фінансового аналізу, синтезу, порівняння, аналогії і конкретизації. При опрацюванні аналітичної інформації використовувались табличний і графічний методи. Розрахунки у роботі проводились за допомогою електронних таблиць Excel.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти України, форми бухгалтерської звітності -----------------офіційних сайтів Інтернет.

Дипломна магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, 10 підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 155 сторінках комп’ютерного тексту, містить 20 ілюстрації, 29 таблиць, 3 додатки; список використаних джерел налічує 59 найменувань.

Результати проведеного дослідження обговорювалися на Всеукраїнській студентській науковій конференції 2009 р. «Економіко – правові засади розвитку України в контексті глобалізації» (доповідь на тему: «Особливості управління ризиками підприємства в умовах кризи»), Студентській науковій конференції 2010 р. «Відновлення економічного зростання України: погляд молоді» (доповідь на тему: «Економічна неспроможність як показник кризового стану підприємства»). Опублікована наукова стаття на тему: «Поняття та сучасний методичний інструментарій оцінки рівня платоспроможності підприємства».

Розділ 1

Теоретичні засади управління платоспроможністю підприємства


^ 1.1. Економічна сутність платоспроможності підприємства


Ефективність діяльності вітчизняних підприємств залежить від того, наскільки швидко, своєчасно та в повному обсязі вони можуть виконати ----------застосовуючи фінансовий менеджмент, головними функціями якого є об’єктивний фінансовий аналіз, планування і прогнозування господарської діяльності.

Однією з найважливіших складових аналізу та ефективного управління є забезпечення платоспроможності, тобто з позиції довгострокової перспективи фінансовий стан підприємств характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів [20, с. 216].

На сьогодні у теорії та практиці вітчизняного фінансового менеджменту поширені апробовані методики визначення рівня платоспроможності суб’єкта господарювання. Роботи таких зарубіжних вчених як А. Ареса, Є. Брігхема, Дж. К. Ван Хорна, Р. Димара, Н. Холта та ін. ------------------------П.С.Безруких, Б.І.Валуєва, О.В. Єфимової, В.В. Ковальової, М.Н. Крейніної, А.Д. Шеремета та ін.. Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень. Проте питання щодо нових підходів до визначення платоспроможності підприємства і досі має дискусійний характер.

Проблему забезпечення платоспроможності підприємства досліджували багато вітчизняних науковців, зокрема, Н.В. Тарасенко, В.І. Іващенко, І.О.Бланк, М.А. Болюх, Л.О. Лігоненко, Є.В. Мних, В.М. Мельник та ін..

У низці робіт вітчизняних та зарубіжних науковців поняття платоспроможності нерідко ототожнюється з ліквідністю, хоча навряд чи це виправдано, оскільки кожне з них має власний економічний зміст

Так, ліквідність означає здатність активу до швидкого перетворення в грошові кошти. Платоспроможність же, в міжнародній практиці, трактується як достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент всіх своїх короткострокових зобов’язань перед кредиторами [1].

Існуючі відмінності в трактуваннях поняття “платоспроможність” викликані, скоріше за все, змішуванням двох поглядів на поняття ліквідності: ліквідності як однієї з характеристик фінансової стійкості підприємства і, так званої, ліквідності балансу. При зміні підходу змінюються і пріоритети: якщо -------------------інтегрує в собі як наявність засобів для покриття зобов’язань, так і форму, в якій ці засоби знаходяться. Отже, ліквідність є одним із аспектів платоспроможності, пов’язаної з перетворенням наявних засобів в таку форму, яка дозволяє виконати свої зобов’язання [50].

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що потребує негайного погашення. Тобто основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність в достатньому обсязі коштів на поточних рахунках;

б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

У цьому сенсі, В.Г. Артеменко, В.І. Іващенко, М.А. Болюх визначають платоспроможність як здатність підприємства своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, що витікають з виробничих, торгівельних, кредитних та інших операцій грошового характеру [4; 17]. Цікавою є позиція і М.Н. Крейніної: платоспроможність - це наявність у підприємства засобів, достатніх для сплати боргів по всім короткостроковим зобов’язанням і одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації продукції [28].

Дещо під іншим кутом розуміють поняття платоспроможності інші автори. Так, у Л.А. Костирко платоспроможність - це готовність підприємства проводити свої першочергові платежі за рахунок поточних надходжень коштів. Схожою є позиція і Л. А. Лахтюнової - це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання [31]. І, нарешті, В.В.Ковальов, О.Н.Волкова під платоспроможністю розуміють наявність у підприємства грошових коштів або їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення [21]. Цих авторів об’єднує однакове розуміння платоспроможності з позиції достатності грошових коштів.

Отже, підходи науковців до визначення сутності платоспроможності підприємства можна звести до таких трьох підходів:

  • -----------------------------

Розглянемо перший підхід. Й. Ворст, П. Ревентлоу визначають платоспроможність підприємства як “здатність витримувати збитки”. Особлива заслуга авторів полягає в тому що вони мають на увазі не лише погашення зобов’язань підприємством, а ще й існування деякого потенціалу чи резерву, який би дав змогу підприємству, працюючи збитково, покривати збитки. Проте, на нашу думку, основою діяльності підприємства має бути здатність задовольняти вимоги контрагента та сплачувати виробничі потреби, а не орієнтуватися на збитки та їх погашення [11, с.47].

Дж. Депалленс та Дж. Джоборд визначають, що “платоспроможним є те підприємство, в якого позитивні оборотні фонди (тобто наявні власні ---------------Зокрема, більша частина власних оборотних активів є основою платоспроможності підприємства.

Для другого підходу типовим є визначення В.В. Ковальова: “Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових ресурсів та ------------------заборгованістю, яка потребує негайного погашення” [20, с.217]. Більш точним, на нашу думку, є формулювання М.М. Крейніної: “Платоспроможність - це наявність у підприємства коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов’язаннями й одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації продукції” [28, с. 14]. 3 огляду на такі визначення постає потреба твердження про те, що підприємство повинно мати кошти, достатні для сплати короткострокових зобов’язань, а також для того, щоб продовжувати свою виробничу діяльність. ----------------------твердженням В.В.Ковальова та М.М. Крейніної, що платоспроможність стосується лише короткострокових позикових коштів. Незрозуміло, куди віднести довгострокові зобов’язання, термін сплати яких не підійшов, а коли настане, то вони відображатимуться у складі короткострокових зобов’язань. Адже термін сплати довгострокових зобов’язань може ввійти у коротко строковий період. Звісно, вони так чи інакше підлягають погашенню.

Водночас деякі автори, зокрема І.І. Мазурова, розглядаючи питання сплати довгострокових зобов’язань, відносять “до короткострокових ----------------------------------найближчий період” [32, с.24]. Можна погодитися з таким твердженням, але з практичної точки зору довгостроковий характер цих зобов’язань залишається і вони підлягають обов’язковій сплаті.

Важливий науково-практичний аспект враховують М.С. Абрютіна та А.В.Грачов: “Платоспроможність означає достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент усіх своїх короткострокових зобов’язань перед --------------------------ліквідності для швидкого погашення короткострокових позик, а також необхідність підтримання достатнього її рівня.

Викликає деякий сумнів точка зору тих вчених, котрі стверджують, як Е.І.Уткін, що “одним із найважливіших критеріїв фінансового стану підприємства є оцінка його платоспроможності, під якою розуміють здатність підприємства вчасно й повністю розраховуватися за своїми довгостроковими зобов’язаннями” [49, с.216]. На нашу думку, слід розглядати не лише довгострокові зобов’язання, бо наявні поточні платежі у короткостроковому періоді становлять значну частину від суми усіх платежів. I, відповідно, залежність платоспроможності від погашення короткострокових позик очевидна, тому що саме вони впливатимуть на платоспроможність підприємства. Адже за ситуації, коли банки через високий рівень ризиків кредитування не зацікавлені у наданні кредитів підприємствам, то, як наслідок, більшість підприємств мають високу заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями.

Для наступної групи дослідників, яку ми віднесли до другого підходу, --------------------довгострокових) усіма активами” [55, с. 165]. Це визначення порівняно з іншими, на наш погляд, точніше, оскільки включає усі види зобов’язань і вказує за допомогою чого досягається мета (кінцевий результат). Однак повним його не можна визнати через те, що воно не враховує необхідність діяльності підприємства, тобто відтворювального процесу

Для третього підходу (Н.В. Тарасенко, В.І. Іващенко, І.О. Бланк, М.А. Болюх, Л.О. Лігоненко, Є.В. Мніх, В.М. Мельник – вітчизняні науковці) характерне таке визначення: “Платоспроможність підприємства – найважливіший показник, який характеризує фінансовий стан підприємства”. “Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності активів”, що “означає спроможність перетворення активу на готівку” [14, с.136]. Зауважимо, що істотний момент цього теоретичного твердження – це змішування понять ------------------------- Такий підхід не сприяє правильному розумінню сутності платоспроможності підприємства.

Зауважимо, що, розглядаючи названі підходи щодо сутності платоспроможності підприємства, деякі фахівці, з одного боку, ототожнюють платоспроможність з ліквідністю, а з другого – навпаки, наголошують на нетотожності.

Більш детально різні підходи до тлумачення економічної сутності поняття «платоспроможність» наведено у таблиці 1.1.


^ Таблиця 1.1

Розкриття поняття «платоспроможність різними авторами


Автор

Визначення

Джерело

Й. Ворст,

П. РевентлоуВ. КовальовМ. КрейнінаМ. Абрютина,

А. Грачов/Е. УткінА. ШереметН. ТарасенкоГ. Савицька
На нашу думку, кожне з розглянутих визначень містить своє раціональне зерно, з яким не можна не погодитись. Але ми, в свою чергу, вважаємо доцільним запропонувати своє визначення цього поняття, яке найбільш повно відображає сутність такого явища. Отже, платоспроможність --------------------перевагою підходу є заперечення суворої прив’язки до грошових коштів, оскільки за домовленістю сторін підприємство може розрахуватися по своїх боргах і іншим товаром, тобто бартером.

Кожне підприємство, що функціонує на ринку, має як зовнішні, так і внутрішні зобов’язання. Зовнішні зобов’язання – це зобов’язання перед державними та місцевими бюджетами, банками, постачальниками, покупцями. Внутрішні зобов’язання – це зобов’язання перед філіалами, засновниками, працівниками підприємства тощо. Так, у вітчизняній економічній літературі існує думка, що розглядаючи платоспроможність підприємства, до уваги слід приймати, в першу чергу, його зовнішні зобов’язання [4]. Поясненням такої позиції є те, що при оцінці фінансової -------------------------------капітал. Таким чином, підприємство слід вважати платоспроможним, якщо його платіжні засоби перевищують строкові зобов’язання, як зовнішні, так і внутрішні. При цьому до платіжних засобів необхідно відносити грошові кошти, поточні фінансові інвестиції та частину дебіторської заборгованості щодо якої є впевненість у надходженні.

Платоспроможність підприємства може змінюватися: через несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості підприємство може стати неплатоспроможним, оскільки настав час платити кредиторам, а на розрахунковому рахунку немає достатньо грошових ресурсів для погашення цієї заборгованості. Тому треба, щоб ліквідних коштів вистачало для погашення необхідних платежів.

Розглянуті підходи щодо сутності поняття “платоспроможність підприємства” дають можливість зробити певні висновки.

По-перше, при визначенні платоспроможності підприємства термін зобов’язань не має істотного значення.

По-друге, платоспроможність підприємства може погіршитися внаслідок того, що у структурі активів значну частину посідає безнадійна дебіторська заборгованість, основні засоби, неприбуткові довгострокові вкладення.

По-третє, платоспроможність підприємства – це не лише показник. ---------------характерна одномоментність, і це значення залежить від об’єктивно зумовлених змін, пов’язаних із надходженням та сплатою коштів.

За результатами проведеного дослідження теоретичних основ визначення платоспроможності підприємства нами критично оцінено наявні в економічній літературі дефініції та вважаємо за можливе сформулювати авторське визначення платоспроможності підприємства, яке на противагу -------------------------------------------зобов’язаннями за допомогою грошових коштів та інших активів і спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність.

Вважаємо, що такий підхід до визначення “платоспроможності підприємства” дасть змогу точніше розкрити сутність цього поняття.

Як було нами зазначено вище, платоспроможність підприємства характеризується його можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати свої фінансові зобов’язання перед внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою [15].

Основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність у достатньому обсязі коштів на поточному рахунку;

------------------[41].

Оцінка платоспроможності необхідна не тільки для підприємства з метою аналізу й прогнозування його подальшої фінансової діяльності, а й для його зовнішніх партнерів і потенційних інвесторів. Як правило, досліджують поточну і перспективну платоспроможність.

Поточна платоспроможність характеризує поточний стан розрахунків на підприємстві та аналізується на основі даних про його фінансові потоки: приток грошових коштів має забезпечити покриття поточних зобов’язань господарюючого суб’єкта.

Перспективна платоспроможність визначає можливість підприємства у майбутньому розраховуватися за своїми короткостроковими боргами і ------------ліквідність і платоспроможність не тотожні, хоча й дуже близькі поняття, причому ліквідність є більш місткою категорією, ніж платоспроможність.

Взаємозв’язок між платоспроможністю та ліквідністю підприємства, ліквідністю балансу і ліквідністю активів показано на рис. 1.1.


----------------------

Рис. 1.1. Взаємозв’язок між показниками ліквідності та платоспроможності


Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення платіжних зобов’язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобов’язаннями підприємства та його активами [19].

Ліквідність підприємства характеризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань навіть з порушенням строків погашення, які передбачені контрактом [21, c.304]. Зміст визначення полягає в тому, що якщо процеси ----------------------винятком збої в надходженні грошових коштів від дебіторів, однак у будь-якому разі ці кошти надійдуть і їх буде достатньо для розрахунків з кредиторами.

Показником платоспроможності підприємства на певну дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, постачальникам, своїм робітникам та службовцям.

Аналіз платоспроможності проводять як зовнішні, так і внутрішні користувачі інформації. Внутрішні користувачі розраховують показники платоспроможності з метою оцінки та прогнозування фінансової діяльності підприємства на перспективу. Зовнішні користувачі аналітичної інформації, зокрема:

  • ---------------

Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів. Під ліквідністю підприємства слід розуміти його здатність покривати зобов'язання активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність означає безумовну платоспроможність підприємства і передбачає постійну тотожність між його активами та зобов'язаннями одночасно за загальною сумою, термінами перетворення активів у гроші та термінами погашення зобов'язань.

При оцінці рівню ліквідності слід розрізняти наступні поняття:

  • ----------------------

Отже, поняття «платоспроможність» та «ліквідність» за своїм змістом дуже близькі, однак ліквідність більш містке поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить рівень платоспроможності підприємства.

Платоспроможність підприємства у ширшому розумінні включає кредитоспроможність, податкоспроможність та ліквідність (рис. 1.2).


-----------------------------

Рис. 1.2. Взаємозв’язок платоспроможності з кредитоспроможністю, податкоспроможністю, ліквідністю підприємства


Ліквідність підприємства, тобто спроможність своєчасно перетворювати активи на гроші з метою виконання необхідних платежів, становить одну із необхідних умов забезпечення платоспроможності. Тому доцільним є підтримка ліквідності підприємства згідно з визначеними пріоритетами його фінансово-господарської діяльності.

Кредитоспроможність означає здатність підприємства отримати кредит -------------------виконувати свої податкові зобов’язання перед державою характеризується його податкоспроможністю.

Проведений у роботі аналіз факторів, що впливають на платоспроможність підприємства, дозволяє класифікувати їх за двома основними групами – зовнішні (загальноекономічні) та внутрішні, в складі яких визначено найбільш значущі чинники – фінансові та не фінансові (рис. 1.3).

------------------------

Рис. 1.3. Структурно-логічна схема факторів впливу на платоспроможність підприємства


Управління платоспроможністю полягає в аналізі та управлінні рухом грошових потоків, тобто передбачає цілеспрямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів, а отже, цілеспрямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів, їхнє витрачання та перерозподіл. Для ефективного управління платоспроможністю необхідно визначити, які види діяльності і елементи активів чи пасивів сприяли зростанню чи зменшенню грошових коштів, і якою мірою. При цьому обов’язково потрібно врахувати особливості та тривалість операційного та фінансового циклів підприємства в розрізі окремих видів діяльності, а потім визначати, в якому напрямку необхідно змінити ці чи інші статті бухгалтерської звітності, щоб сума грошового потоку збільшилася.

В результаті проведеного дослідження нами виявлено, що здатність підприємства виконувати зобов’язання грошовими коштами, передбачає необхідність врахування при її визначенні спроможності генерувати грошові потоки від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. При цьому особливого значення набуває синхронність руху коштів у цих потоках, яка полягає у забезпеченні такого руху вхідних та вихідних грошових потоків від звичайної діяльності, щоб у кожний момент часу чистий грошовий потік мав позитивне значення, тобто забезпечувалася платоспроможність підприємства.

Ліквідність та платоспроможність підприємства визначаються співвідношенням поточних активів і короткострокових пасивів підприємства та їх складом. Спираючись на це, запропоновано розподіляти фактори на дві ------------------------- систематизації факторів, дозволяє активно впливати на процес управління рівнем ліквідності та платоспроможності підприємств (див. рис. 1.4).

Визначивши оцінку як аналітичну процедуру, у процесі якої -----------------виділені основні компоненти оцінного процесу ліквідності та платоспроможності підприємств (рис. 1.5), що тісно взаємозалежні й визначають один одного.

Враховуючи, що ліквідність підприємства є важливим критерієм під час прийняття значного кола управлінських рішень, оскільки визначає не тільки платоспроможність, але й суттєво впливає на фінансову стійкість, -------------------------формування. До таких критеріїв належать рівень ризику, прибутковість, фінансова стійкість.


------------------------


^ Рис. 1.4. Угрупування основних факторів, що формують ліквідність та платоспроможність підприємства


Найбільш складною й неоднозначною проблемою процесу оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства є обґрунтування та вибір методів і методичних підходів. При цьому метод оцінки визначається всіма компонентами оцінки, його вибір залежить від об'єкта, суб'єкта, мети, критерію, інформаційної бази, а система показників підбирається, виходячи з методичного підходу й глибини процесу оцінки (рис. 1.5).


----------------------------------

Рис. 1.5. Основні компоненти процесу оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства та їх взаємозв’язок


Визнавши, що різноманітність методичних підходів до оцінки ліквідності та платоспроможності суб'єктів господарювання викликає необхідність їх класифікації, виділяють такі ознаки систематизації:

  • ----------------------

Отже, узагальнюючи все вище наведене, можна зробити висновки:

По-перше, для правильного розуміння динаміки та рівня платоспроможності підприємства необхідно брати до уваги наступні фактори:

  1. Характер діяльності підприємства. Так, у підприємств промисловості та будівництва великі залишки запасів і малі грошових коштів; у підприємств роздрібної торгівлі велика умовна вага грошових коштів, хоча можуть бути і значними розміри товарів для перепродажу

  2. Стан запасів. У підприємства може бути надлишок або нестача запасів, порівняно з величиною, необхідною для безперебійної діяльності.

  3. ----------------------------

По-друге, для визначення рівня платоспроможності підприємства доцільно використовувати показники ліквідності з їх нормативними значеннями. У разі, якщо наведені вимоги не виконуються, можна очікувати, що рано чи пізно суб’єкт господарювання виявиться неплатоспроможним, а отже, і виникне підстава для порушення проти нього справи про банкрутство.


^ 1.2. Поняття, вихідні передумови та зміст основних етапів управління платоспроможністю підприємства


Ринкова система перетворення економічних механізмів ведення бізнесу обумовлюється зміною форм та методів управління підприємством щодо уможливлення формування його адаптації до динамізму суспільного ------------передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство.

Актуальним для цілісності господарської системи підприємства є прийняття економічних рішень стосовно стратегічного передбачення управління доходами та витратами, рухом активів, капіталу та грошових потоків, управління структурою капіталу та іншими аспектами його --------------системи підприємства є необхідною умовою реалізації поставлених стратегічних завдань.

Очевидним є і те, що умовою життєздатності та основою розвитку будь-якого підприємства є забезпечення його платоспроможності.

Платоспроможність підприємства – це головний компонент загальної стійкості підприємства, що є об'єктом фінансового управління, його господарською діяльністю та характеризує стан фінансових ресурсів як --------------------------------управлінських рішень, пов'язаних із забезпеченням постійного зростання прибутку, збереженням платоспроможності і кредитоспроможності, підтриманням фінансової рівноваги.

Зрозуміло, що управління платоспроможністю підприємства та її стратегічна націленість має певні особливості: по-перше, відповідає ознакам підпорядкованості до загальної системи управління господарсько--------------------------певних фінансових ризиків погіршення економічної урегульованості використання ресурсного потенціалу.

На нашу думку, процес управління платоспроможністю необхідно розглядати на основі економічних принципів, що адекватні умовам та особливостям на різних рівнях господарської діяльності. Враховуючи економічні можливості підприємств в умовах ринкового середовища, ми пропонуємо наступні принципи управління платоспроможністю суб'єкта господарювання (рис. 1.6).


---------------------

залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації23.01.2012
Розмір1.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх