Тема: Загальні питання методики викладання біології icon

Тема: Загальні питання методики викладання біології


Схожі
Реферат з педагогіки Тема: Методика викладання біології як галузь педагогічної науки...
Курс лекцій з основ біології для самостійної роботи студентів спеціальності 090804...
Методика наука про навчання ім. Цілі, зміст, принципи, методи І засоби навчання ім...
Наталія Грицай лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального...
Програма курсу "методика викладання біології в школі" "затверджено" на засіданні каф біології та...
Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму...
Тема: Навчально виховне значення шкільного курсу біології в системі сучасної загальноосвітньої...
Конспект лекцій 6 Змістовий модуль Загальні питання римського приватного права...
Реферат з загальної біології на тему Виникнення життя...
Розділ загальні питання дослідження системи юридичних джерел права...
Лекція Тема: методика викладання світової літератури як наука...
Лекція 14 Тема: Методичні основи викладання бального танцю в початковій школі...Загрузка...
скачать
Курс лекцій з дисципліни «Методика викладання біології»


Лекція №1

Тема: Загальні питання методики викладання біології

 1. Методика викладання біології – педагогічна наука.

 2. Провідні ідеї шкільного курсу біології.

 3. Завдання біологічної освіти.

Методика викладання біології – це педагогічна наука про систему навчання та виховання учнів, зумовлена особливостями вивчення шкільного курсу біології. Вона розробляє і визначає раціональні методи, прийоми, засоби та форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань, умінь та навичок з шкільного курсу біології та застосування цих знань на практиці.


Лекція №2

Тема: Навчально-виховне значення шкільної біології

 1. Шкільна програма з біології. Розділи шкільної біології.

 2. Шкільні підручники з біології.

 3. Структурні компоненти підручника.

Під змістом освіти розуміють передачу підростаючому поколінню соціального досвіду, культури, нагромаджених людством. Зміст біологічної освіти – педагогічно адаптований соціальний досвід, який за структурою тотожний культурі людства. Зміст біологічної освіти – освітнє середовище, яке здатне викликати особистісний освітній рух школяра та його внутрішнє нарощення.


Лекція №3

Тема: Цілі і завдання предмета

 1. Освітні, виховні і розвиваючі завдання біології.

 2. Методика проведення уроку біології.

Визначення термінів «знання», «вміння», «навички». Що вчити, навіщо вчити, для чого вчити? Побудова структурно-логічної схеми опису різних видів знань.


Лекція №4

Тема: Дидактичні принципи побудови шкільного курсу біології

 1. Історичний розвиток шкільної біології.

 2. Аналіз шкільної програми з біології.

 3. Основні етапи і напрями розвитку сучасної шкільної біологічної освіти.

Навчальна програма з біології визначає зміст, обсяг знань, умінь та навичок з навчального предмета, зміст розділів і тем та подальшим їх розподілом за роками навчання.


Лекція № 5

Тема: Методика проведення уроку біології

 1. Структура уроку біології.

 2. Типи та види уроків біології.

 3. Вимоги до сучасного уроку біології.

Сучасний урок біології передбачає оволодіння учнями системи наукових знань для формування цілісного бачення світу та використання цих знань у подальшому житті. Розглядаються структура уроку біології, його різні етапи, класифікація уроків біології (типи та види уроків біології), а також вимоги до сучасного уроку біології.

Лекція № 6-7

Тема: Шкільний курс біології як система найважливіших загальнобіологічних та спеціальних біологічних понять.

 1. Теорія формування та розвитку біологічних понять – найважливіший засіб підвищення ефективності уроків.

 2. Умови та послідовність формування біологічних понять.

 3. Методика формування загально біологічних та спеціальних понять.

Шкільний курс біології передбачає оволодіння системою загально-біологічних понять 1 та 2 порядку, а також формування спеціальних біологічних понять, які вивчаються у кожній окремій темі. Розглядаються умови та послідовність формування біологічних понять на різних етапах уроку, а також методика формування загально-біологічних та спеціальних понять при вивченні біології.


Лекція № 8

Тема: Методика навчального малюнка

 1. Педагогічна майстерність вчителя біології.

 2. Педагогічні вимоги до малюнку біологічного об’єкту.

 3. Методика використання навчального малюнку на різних етапах уроку.

У лекції розглядаються особливості використання малюнків на дошці на різних етапах уроку, а також педагогічна майстерність вчителя біології при проведенні уроку, педагогічні вимоги до малюнку біологічного об’єкту.


Лекція № 9

Тема: Навчання – спрямований вчителем процес пізнання

 1. Методи пізнання природи у науці і навчальному процесі.

 2. Історія розвитку методів навчання. Характеристика різних груп методів навчання.

 3. Метод як система методичних прийомів. Організація пізнавальної діяльності учнів при навчанні біології.

Методи характеризуються за здійсненням навчально-пізнавальної діяльності школярів, що є основними методами у навчальному процесі, методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.


Лекція № 10

Тема: Засоби навчання біології

 1. Класифікація засобів навчання з біології.

 2. Застосування різних засобів навчання під час викладання окремих розділів.

 3. Використання окремих видів наочності на різних етапах уроку.

Розроблено багато класифікацій сучасних засобів навчання біології за різними ознаками: за складом об’єктів, за джерелами появи, за складністю, за особливостями побудови, за способом використання, за характером дії, за носієм інформації, за рівнями змісту освіти, за технологічною прогресивністю.


Лекція № 11

Тема: Урок – основна форма навчання біології

 1. Підготовка вчителя до уроку.

 2. Цілі та завдання уроків біології.

 3. Вимоги до сучасного уроку біології.

 4. Самоосвіта вчителя біології.

Технологія проведення сучасного уроку біології – одна з найголовніших проблем методики навчання біології. Урок – основна форма навчально-виховного процесу та роботи вчителя з класом за визначеною програмою з біології, відповідно до розкладу й у шкільному приміщенні.


Лекція № 12

Тема: Особливості вивчення розділу «Людина»

 1. Методика формування санітарно-гігієнічних знань, умінь та навичок.

 2. Визначення категорії біологічних понять у розділі «Людина».

 3. Планування уроків з біології, специфіка проведення уроків біології у розділі «Людина».

Загально-біологічні поняття, які вивчаються у розділі «Людина» базуються на анатомічних, цитологічних, фізіологічних поняттях. Значне місце посідають санітарно-гігієнічні поняття та медичні поняття розділу.


Лекція № 13-14

Тема: Застосування нетрадиційних підходів при конструюванні уроків біології

 1. Шляхи підвищення ефективності уроків біології.

 2. Класифікація нетрадиційних видів уроків з біології.

 3. Особливості підготовки та проведення нетрадиційних уроків з біології.

До нетрадиційних, тобто інноваційних форм проведення уроків відносяться уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-суди, уроки-вистави, уроки-змагання, уроки-панорами та інші види уроків, які до помають учневі розкрити різні боки своєї яскравої особистості, стимулюють пізнавальний інтерес та пізнавальну активність до процесу навчання біології.


Лекція № 15

Тема: Методика проведення проблемних уроків з біології

 1. Особливості проведення уроків біології на основі формулювання проблемних питань.

 2. Побудова уроку біології з проблемним викладом навчального матеріалу.

 3. Створення проблемної ситуації на уроці біології.

Проблемне навчання – один із типів розвивального навчання, характерна особливість якого полягає в зближенні психології мислення учнів із психологією навчання. Проблемна ситуація – це ситуація. Для оволодіння якої учень має знайти й застосувати нові для себе знання чи способи дій.


Лекція № 16

Тема: Екскурсії з біології, їх місце і значення в системі навчання біології

 1. Підготовка, організація і методи проведення екскурсій.

 2. Підготовка вчителя та учнів до екскурсій. Правила безпеки на екскурсіях.

 3. Обробка екскурсійного матеріалу і його використання на уроках біології.

Біологія як навчальний предмет покликана озброїти учнів систематичними знаннями про різноманітні прояви живої природи. Шкільна екскурсія – форма навчально-виховної роботи з класом або групою учнів в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, виставки. Мета якої – спостереження та вивчення учнями різноманітних об’єктів та явищ дійсності.

Лекція № 17

Тема: Позаурочна та позашкільна робота учнів з біології

 1. Види позаурочних форм роботи.

 2. Система форм і видів позакласної роботи з біології.

 3. Особливості позашкільної роботи учнів з біології.

Позаурочна робота – це форма організації учнів для виконання ними після уроків обов’язкових, пов’язаних з вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальним або груповими завданнями вчителя. Позаурочні роботи проводяться в кабінеті біології та в куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній ділянці. Позакласна робота має профорієнтаційне значення, задовольняючи потреби учнів у розвитку творчих, конструювальних та експериментальних умінь. Позашкільна робота проводиться поза школою і передбачає розвиток наукових та пізнавальних шляхів – МАН та еколого-натуралістичний центр.


Лекція № 18

Тема: Навчально-методичний комплекс з біології

 1. Обладнання кабінету біології. Наукова організація праці кабінету біології.

 2. Куточок живої природи як одна з складових матеріальної бази навчання біології.

 3. Навчально-дослідна ділянка школи. Відділи НДД та форми роботи учнів.

Навчально-методичний комплекс з біології допомагає учням оволодіти системою знань, вмінь та навичок з предмету, що передбачає формування міцних знань, високої ефективності навчального процесу, стабільності, оптимальності, можливості творчого застосування у навчально-виховному процесі.

Лекція № 19

Тема: Особливості проведення факультативних занять з біології

 1. Аналіз програм факультативів з біології, програм з поглибленого вивчення біології.

 2. Складання програми роботи факультативу.

До головних завдань факультативних курсів з біології належать: закріплення та розвиток інтересу учнів до певної галузі знань, розвиток навичок самостійної праці в процесі вивчення біології, підготовка до сприйняття сучасних наукових ідей, поглиблення та осучаснення шкільного курсу біології.


Лекція № 20

Тема: Історичний розвиток методики природознавства

 1. Зародження вітчизняної методики природознавства.

 2. Розвиток методики природознавства на початку ХХ століття.

Розглядається зародження й розвиток природознавства та природознавчих методичних ідей, внесок методистів та педагогів у розвиток науки, а також методичні ідей на початку ХХ століття, а також розвиток методичної науки й практики на сучасному етапі розвитку школи.


Лекція № 21

Тема: Удосконалення шкільної біологічної освіти на сучасному етапі розвитку біологічної науки

 1. Поєднання різних видів навчальної роботи на уроках.

 2. Елементи народознавства на уроках біології.

 3. Диференціація самостійної роботи учнів на уроках біології.

 4. Самоосвіта та педагогічна майстерність вчителя біології.

Розглядаються основні функції сучасного вчителя біології у навчально-виховному процесі (інформаційна, розвивальна, орієнтацій на, мобілізаційна, конструктивна, комунікативна, організаторська, дослідницька та інші).

Самоосвіта вчителя – це освіта, яка набувається в процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі (самостійне вивчення літератури, досвіду роботи інших вчителів, засвоєння нових програм та підручників. Оволодіння новими освітніми технологіями навчання та інше).
залишити коментар
Дата конвертації23.01.2012
Розмір88.7 Kb.
ТипКурс лекцій, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх