Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування І icon

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування І


Схожі
Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування...
Про деякі аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових органів...
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено...
С. Г. Давтян " " травня 2010 року...
С. Г. Давтян " " січня 2011 року...
С. Г. Давтян 06 березня 2012 року...
С. Г. Давтян 20 січня 2012 року...
С. Г. Давтян " " квітня 2010 року...
С. Г. Давтян " " квітня 2010 року...
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового...
С. Г. Давтян «11» травня 2012 року...
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
повернутися в початок
скачать
^
-

НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА
^

Модуль ЗН-1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІМета модуля:

 • підвищити теоретичний рівень та узагальнити уявлення про історичний шлях України;

 • розкрити зміст та вказати хронологічні рамки трьох історичних спроб набуття Україною власної державності;

 • визначити характерні ознаки вітчизняної державності на різних історичних етапах;

 • вказати на загальні причини, що обумовили невдалість попередніх спроб;

 • сприяти зміцненню державного патріотизму, використанню набутих знань, вмінь та переконань для активної участі у розбудові Української держави.


За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • поняття та головні ознаки держави;

 • принципи розподілу гілок влади у демократичній державі;

 • основні теоретичні засади та поняття державного будівництва;

 • сутність історичних процесів, що відбуваються в Україні;

вміти:

 • самостійно аналізувати історичні події, що пов'язані з процесом державного будівництва в Україні;

 • давати власну оцінку історичним постатям, знати загальні причини, що призвели до втрати самостійної державності в попередні історичні епохи;

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності посадової особи місцевого самоврядування, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави, її спроможності задовольняти необхідні потреби населення;

 • володіти необхідним фактичним і теоретичним матеріалом з питань державного будівництва;

 • демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг подій та різні концепції й практичні програми подальшого державного розвитку України;

 • застосовувати набуті знання для поширення державотворчих ідей та досвіду української державності серед населення;

 • використовувати набуті знання для активної участі у розбудові держави, реформі політичного устрою;

 • обґрунтовувати і відстоювати власну позицію щодо подій та явищ суспільного життя на основі історичного розвитку держави.

Зміст модуля:


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

^ 1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, адміністративно-правова та податкова система, державна ідеологія. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет. Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз. Принципи розподілу гілок влади у демократичній державі. Сучасні теорії походження держави. Необхідні історичні умови, що передують виникненню держави. Основні етапи розвитку державності у країнах Європи. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної держави.

^ 2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історичного процесу. Київська Русь – перший реальний досвід функціонування української держави. Феодальне роздроблення країни та втрата державності. Вплив традицій вітчизняної державності на устрій Литовсько-Руської держави. Політичні та соціально-економічні наслідки захоплення українських земель Польщею. Проблема полонізації української аристократії. Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до власної державної самоорганізації. Причини, уроки та наслідки розпаду козацької держави. Українська національна революція 1917-1920 років: здобутки й втрати. Реальний внесок України в життєдіяльність Радянського Союзу. Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х років. Сучасна українська держава з точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет: аналіз позитивних і негативних чинників державного розвитку. Новітні моделі визначення шляхів подальшого розвитку вітчизняної державності та політична боротьба навколо них.


Література:


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170.

 3. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5 -19.

 4. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.

 5. Ворона П. Партії, вибори, місцеве самоврядування: електоральний зріз уподобань виборів. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007.

 6. Надолішний П.І. Теорія та історія державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.

 7. Україна. Повна енциклопедія. – Х.: Фоліо, 2007.

 8. Чукаева В.А. Государственное строительство и самоуправление на Украине. – Дн: Наука и образование, 1999.

 9. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.

 10. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

 11. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

 12. Балабаєва Зінаїда. Демократичне врядування: поняття та сутність // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Вип. 3(31). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – с.4-11.

 13. Державні організації як складова механізму держави.: Навч. посібник / За заг. ред. П.І. Надолішнього; Кол. авт.: Балашов А.М., Безверхнюк Т.М., Зінкевічус В.О., Надолішний П.І. та ін. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, Optimum, 2005. – с.119.

 14. Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. –К. – КНЕУ, 2005.

 15. Мотренко Т.В., Бакуменко В.Д., Васильєва О.І. Концептуальний аналіз дисертаційних досліджень з державного управління (до 10-річчя галузі науки державного управління в Україні) // Вісник державної служби.- 2007. - №-4.

 16. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій/. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -132 с.

 17. Теорія та історія державного управління: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для денної, вечірньої форми навчання / Укладач П.І. Надолішній.- Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.- 52 c.^

Модуль ЗН-2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІМета модуля:

 • формування системи поглядів, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів щодо територіальної організації влади;

 • визначення ролі та функцій місцевих органів влади та управління в забезпеченні сталого розвитку територій;

 • набуття вмінь та навичок з практичного застосування методів управління містом та регіоном.


За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сучасні моделі територіальної організації влади;

 • законодавчу базу діяльності органів управління територіальним розвитком;

 • принципи та механізми взаємодії місцевого самоврядування та державного управління;

 • організаційну побудову органів управління територіями, місце та роль кожної із складових територіальної організації влади в наданні місцевих послуг;

 • адміністративно-територіальний устрій країни, моделі, принципи централізації та децентралізації територіальної організації влади;

 • структуру та компетенцію місцевих органів державної влади;

 • структуру, функції та повноваження органів місцевого самоврядування;

вміти:

 • приймати управлінські рішення на рівні певного органу місцевого самоврядування;

 • аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та ідентифікувати фактори, які їх визначають;

 • приймати обґрунтовані рішення щодо формування та управління соціально-економічними процесами в регіоні;
 • аналізувати основні економічні показники розвитку міста, села, селища та регіону;

 • визначати пріоритетні напрямки розвитку регіонів;

 • аналізувати основні економічні показники та тенденції соціально-економічного розвитку регіонів;

 • узагальнювати досвід діяльності органів управління територіальним розвитком в Україні,

 • визначати підходи до організаційних змін в функціональній побудові місцевих влад,

 • розробляти проекти програм (розділів програм), аналітичних матеріалів та розрахунків, комплексних заходів щодо підвищення ефективності управління територіальним розвитком.


Зміст модуля:


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

^ 1.Адміністративно-територіальний устрій України

Територіальна організація влади як система. Адміністративно-територіальний устрій України. Централізація та децентралізація територіальної організації влади. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній організації влади. Регіон як об’єкт та суб’єкт управління.

^ 2. Структура та компетенція органів державного управління на території

Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та компетенція місцевих державних адміністрацій. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й соціального розвитку, підготовка і виконання бюджетів тощо.

Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Принципи та методи регіонального управління. Стратегічне планування у системі регіонального управління. Демократичне врядування.

^ 3. Структура, права, компетенція та функції органів влади в Україні. Адміністративна реформа

Структура державної влади в Україні. Органи виконавчої влади як основа організаційної структури державного управління. Вертикаль виконавчої влади в Україні, трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади: внутрішні й зовнішні, вертикальні й горизонтальні, взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування. Внутрішня структура органів місцевого самоврядування, структурні підрозділи, державна посада і робоче місце.

Права, компетенція та функції центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, розподіл повноважень між щаблями вертикалі управління.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні на засадах Концепції адміністративної реформи.


^ 4. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства

Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

Муніципальна реформа в Україні.

^ 5. Світовий досвід територіального управління

Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Типологія регіонів: європейський досвід.
Скачати 2.66 Mb.
залишити коментар
Сторінка4/21
Дата конвертації28.09.2011
Розмір2.66 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх