Робоча навчальна програма з курсу “Українська мова в змк” зі спеціальності “Журналістика” icon

Робоча навчальна програма з курсу “Українська мова в змк” зі спеціальності “Журналістика”


Схожі
Робоча навчальна програма з курсу “Сучасна українська мова в змк” зі спеціальності...
Робоча навчальна програма з курсу “Сучасна українська мова в змк” зі спеціальності...
Робоча навчальна програма з курсу “Українська мова в професійному спілкуванні ” зі спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю...
Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів спеціальностей 030200 Журналістика...
Обоча навчальна програма для студентів спеціальності 03. 03. 03...
Навчальна програма з сучасної української мови Для спеціальності 030500 “Мова та література”...
Робоча навчальна програма з курсу “Практична стилістика” зі спеціальності “журналістика”...
Робоча навчальна програма з курсу “Охорона праці” зі спеціальності “Журналістика”...
Робоча навчальна програма з дисципліни “ ділова українська мова “ для професійного спрямування...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасна українська літературна мова...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030301 „Журналістика” Затверджено...Загрузка...
скачать

Затверджую


_______________ Т. О. Приступенко,

голова НМР ІЖ

8 вересня 2003 року

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 2 від 12 вересня 2003


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З КУРСУ “Українська мова в ЗМК”

зі спеціальності “Журналістика”

Викладач: Мамалига А.І.

Курс 2

Семестри 3

Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій10Семінарських
Практичних50Лабораторних
Консультацій екз.10Самостійної роботи48Керівн. самост.роб.12^

Затверджено на засіданні кафедри


Протокол №1 від “5” вересня 2003 рокуГодин усього

Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік
Екзамен42Консультації поточ.8Контрольна робота24Курсова робота
Кваліфікаційна робота

Годин усього 156 (+48 самост. робота)


^

Навчально-методична карта дисципліни

^ Назви розділів, тем.

План, короткий зміст

К-ть го-дин, дата про-ве-ден-ня

Вид заняття

(лекція,

семінар,

практичне,

лабораторне,

самостійно,

конт.

робота,

тест,

курсова

тощо)

Література


Засоби навчання, матеріали

^ Контроль (вид і дата)

І. Вступ до курсу. Словотвір.

Морфологія. Граматична норма. Іменник.

1. Морфеми як мотиваційні компонент значення слова, творче використання можливостей внутрішньої форми слова.

2. Способи словотворення в сучасній українській мові. Активні словотворчі процеси в мові ЗМК.

3. Морфологічні норми іменників

а) назви людей за діяльністю (укр. суфікси, родові пари, рекомендації щодо вживання);

б) відмінювання іменників, відміни та групи, невідмінювані іменники.

в) кличний відмінок іменників, огріхи в його вживанні в ЗМК.


2

5.09

Лекція

 1. Конспект лекції

 2. О.Ткаченко „До концепції нового „Словника української мови” // Українська мова. – 2002. - №1

 3. Сучасна українська мова: Підручник / за ред. О.Д.Пономарева. – К., 2001. – с. 103 – 111, 182–211

 4. Волкотруб Г.Й. „Практична стилістика сучасної укр. мови. Використання морфологічних засобів мови. – К., 1998. – с. 17-26

Текст лекції

Газетні тексти

Завдання на відмінювання іменників

Термінологічний словничок

Опитування

10.09–17.09

Підсумкова контрольна робота

Іспит

ІІ. Використання дієслівних граматичних категорій у журналістських текстах

 1. Модальні відтінки часових і способових форм (реальність – ірреальність дії, бажальність, умовність)

 2. Стан, вид, перехідність. Особливості використання активних і пасивних конструкцій.

 3. Стилістична заміна часових, особових форм і способів дієслів у тексті (синонімія)

 4. Складні випадки відмінювання дієслів (особові закінчення, чергування, варіантні форми, відсутність окремих форм; синтетичні, аналітичні форми)

2

19.09

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова за ред. О.Пономарева. – С. 169-188

 3. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. – К., 2001. – С. 235-238

Текст лекції

Творче конструювання текстів

Термінологічний словничок

Завдання на складні випадки відмінювання дієслів


Опитування 24.09–8.10

Творча робота

Підсумкова контрольна робота

Іспит

ІІІ. Активні дієприкметники та їх переклад з рос. мови на українську

 1. Тенденції щодо вживання активних дієприкметників в укр. мові

 2. Способи перекладу (підрядні речення, активні дієприкметники із суфіксом –л-, пасивні дієприкметники, іменник, прикметник, дієприслівник, дієслово)

 3. Активні дієприкметники в терміносистемах (робота комісій, труднощі, тенденції)

2

1.10

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна українська мова... – с. 188-191

 3. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я”. – К., 2002. – с. 174-196

 4. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998

Текст лекції

Тексти на переклад

Завдання на творення дієприкметників

Самостійна робота на переклад

Опитування 29.10–5.11

Підсумкова контрольна робота

Іспит

ІV. Труднощі у вживанні форм прикметників та займенників

 1. Помилки, пов’язані з нерозрізненням ступенів порівняння і ступенів якості прикметників

 2. Калькування з рос. мови як причина помилок („самий”, вживання вищого ступеня в значенні найвищого, безприйменникові та безсполучникові конструкції при порівнянні)

 3. Сплутування присвійних займенників із особовими (їх – їхній)

 4. Помилки у текстових зв’язках, виражених займенником; у парних конструкціях

2

15.10

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова за ред. О.Пономарева. – С. 169-188

 3. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. – К., 2001. – С. 153–155, 214–220

Текст лекції

Тексти на редагування і переклад; на виявлення займенникових зв’язків у реченні і тексті

Аналіз редагування

тексту

Опитування 12.11–19.11

Підсумкова контрольна робота

Іспит

V. Національна специфіка прийменникових конструкцій

1. Семантика прийменників (просторові, часові, при чинові, мети, допусту, об’єктні, відповідності)

2. Синонімія прийменникових конструкцій

3. Відповідність українських прийменників російському „по”

4. Побудова правильних прийменникових конструкцій

2

29.10

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова... – с. 200-208; 233-236

 3. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика... – с. 143-159

 4. Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С. 244–249

Текст лекції

Тести на вживання прийменникових конструкцій

Завдання на редагування і переклад


Самостійна робота на редагування прийменникових конструкцій

Аналіз завдань на редагування

Опитування 10.12–17.12

Підсумкова контрольна робота

Іспит


І. Синтаксис простого неускладненого речення

 1. Члени речення – головні, другорядні

 2. Односкладне - двоскладне речення

 3. Непоширене – поширене речення

 4. Кореляція підмета з присудком

 5. Повне й неповне речення

2

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова... – С. 243-272

Завдання, вправи

Редагування

Самостійна робота

ІІ. Ускладнене просте речення

 1. Однорідні члени речення (побудова однорідного ряду, сполучники, помилки)

 2. Відокремлення членів речення як засіб підсилення, виділення

 3. Звертання (способи вираження)

 4. Вставні і вставлені конструкції

2

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова... – С. 273-303

 3. Пазяк О.М.,.. Практикум. – с.

Завдання, вправи

Диктант

ІІІ. Синтаксис складного речення

 1. Складносурядне речення (засоби зв’язку, семантика)

 2. Складнопідрядне речення (засоби зв’язку, семантика)

 3. Складне безсполучникове речення (семантика, пунктуація, інтонація, вживання в газетних текстах)

 4. Складна синтаксична конструкція

2

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова... – с. 303-360

 3. О.М.Пазяк,.. Практикум. – с.

Вправи

Газетні тексти

Самостійна робота

ІV. Текст

Структура

Композиція та архітектоніка

Засоби зв’язку

Голосове декодування тексту в ефірі

2

Лекція

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова... – с. 371-391

Друковані тексти

Фонозаписи

Написання творчої роботи

Усний виступ 1. ^ Перевірка залишкових знань. Бесіда-опитування. Тестування орфографічних навичок
2

5.09

практичне

Матеріали викладача

Рецензія викладача і студентів

Виставлення балів 5.09

^ 2. Морфеми як мотиваційні компонент значення слова, творче використання можливостей внутрішньої форми слова.


4

12.09,

12.09

практичне

 1. Сучасна українська мова: Підручник / за ред. О.Д.Пономарева. – К., 2001. – с. 103 – 111, 182–211

2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної укр. мови. Використання морфологічних засобів мови. – К., 1998. – с. 17-26

Текст лекції, газетні тексти

Контрольні завдання

Опитування 12.09

Тренувальні завдання на морфемний розбір

Іспит

^ 3. Засвоєння словотвірних та морфологічних норм іменника: форми жіночого та чоловічого роду; назви спорідненості; форма числа у творенні нових відтінків значення; рід невідмінюваних іменників; стилістика деяких відмінкових форм

2

19.09

практичне

 1. Література, рекомендована на лекції

 2. Конспект лекції

3. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика... Впр. с. 26-27

4. Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С. 184–211

Перевірка завдань. Коментар студентів

Виконання нових вправ

Перевірка конспектів,

ведення термінологічного словничка, виконання завдань 19.09

Підсумкова контрольна робота

Іспит

^ 4. Перевірка володіння іменниковими категоріями й формами

4

26.09, 26.09

практичне

Література, рекомендована на лекції

Сучасна українська мова... – С. 104–134

Конспект


Перевірка завдань Тести

Міні-твори з використанням іменників

Опитування 26.09

Оцінювання тестів 26.09

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Граматичні категорії дієслова, їх стилістичне навантаження в мові ЗМК:

1-ша, 2-га та архаїчна дієвідміни дієслів;

безособові дієслова у тексті;

форми на –но, -то, особливості їх функціонування в мові ЗМК


2

3.10

практичне

Конспект

Суч. укр. мова... с. 169-188

Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С. 235–238

Вправи на відмінювання дієслів, стилістичні зміни часових форм і способів дієслів у тексті

Завдання на редагування дієслівних форм

Опитування 3.10

Перевірка виконаних вправ

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Аналіз використання дієслівних форм у журналістських текстах: семантичні групи дієслів, метафоризація дієслова в журналістському тексті, особливості наголошення дієслівних форм

4

10.10,

10.10

практичне

Конспект

Суч. укр. мова... с. 169-188

Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С. 235–238

Творча робота, стилістичні зміни часових форм і способів дієслів у тексті

Завдання на редагування дієслівних форм

Опитування 10.10

Перевірка виконаних вправ і творчої роботи

Підсумкова контрольна робота

Іспит

^ 7. Активні дієприкметники та їх переклад з рос. мови на українську

Контрольна робота №1

2

17.10

практичне

контрольна під час заняття

Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я”. – К., 2002. – с. 174-196

Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998

Текст контрольної роботи

Тексти на переклад і завдання на творення дієприкметників


Оцінювання й аналіз контрольної роботи 24.10

Іспит

^ 8. Специфіка вживання прикметників у мові ЗМК. Виявлення помилок у вживанні форм прикметників (калькування, нерозрізнення ступенів порівняння і ступенів якості, вживання вищого ступеня у значенні найвищого; творення прикметників від географічних назв)

4

24.10, 24.10

практичне

Сучасна українська мова... – С. 134–149, 162–169

Пазяк О.М... Українська мова. Практикум. Вправи зі стор. 153-155; 214-220, 224–230

Конспект лекції

Тексти на редагування і переклад

Завдання на виявлення прикметникових форм у реченні і тексті

Опитування 24.10

Підсумкова контрольна робота

Іспит

^ 9. Особливості використання числівників у мові ЗМК. Засвоєння системи форм числівника (відмінювання, поєднання з іменником, правопис складних прикметників з числівниковою частиною; варіантні форми закінчення деяких числівників; літературні форми наголосу)


2

31.10

практичне

Література, рекомендована на лекції

Суч. укр. мова... с. 149-162

Пазяк О.М... Практикум... – Вправи с. 230-234

Конспект лекції

Суцільні тексти з числівниками – редагування і переклад

Розгляд словосполучень з числівниками

Вправи на відмінювання числівників

Опитування 31.10

Контрольне читання текстів з числівниками. Підсумкова контрольна робота

Іспит

^ 10. Граматико-стилістичне використання займенників у будові публіцистичного тексту: семантичні аспекти, особливості наголошення та правопису, типові помилки у вживанні займенників

4

7.11,

7.11

практичне

 1. Конспект

 2. Сучасна укр. мова за ред. О.Пономарева. – С. 169-188

 3. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. – К., 2001. – С. 153–155, 214–220

Тексти на редагування і переклад, виявлення займенникових зв’язків у реченні і тексті

Аналіз редагування

тексту

Опитування 7.11

Підсумкова контрольна робота

Іспит

11. Нормативність володіння прислівником. Відображення в журналістських текстах семантичного багатства прислівників, особливості правопису, наголошення прислівників та прислівникових сполучень; перехід прислівників у прийменники, сполучники та частки.2

14.11,практичнеВолкотруб Г.Й. Практична стилістика. Вправи с.143-159

Суч. укр. мова... с. 191-197

Конспект лекції

Опрацьовані матеріали й література

Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. – К., 2001. – С. 240–244

Редагування і переклад прислівникових словосполучень

Розгляд домашніх завдань

Виконання вправ на синоніміку прислівників

Опитування 14.11

Диктант

Підсумкові контрольні завдання

Іспит

^ 12. Побудова правильних прийменникових конструкцій (синонімія прийменників, негативні наслідки калькування рос. конструкцій: по, під, із-за...)

Контрольна робота №2

4

21.11,

21.11

практичне

контрольна робота під час заняття

Суч. укр. мова... – С. 200-207

Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. – К., 2001. – С. 244–249

Укр. правопис… – С. 40–42

Тести на вживання прийменникових конструкцій

Завдання на редагування і переклад

Самостійна робота на редагування прийменникових конструкцій

Аналіз завдань на редагування

Опитування 21.11

Підсумкова контрольна робота

Іспит

^ 13. Сполучник у будові речення й тексту (семантика сполучникових засобів, їх синоніміка)


2

28.11

практичнеСуч. укр. мова... с. 208-217

Пазяк О.М... Практикум... Впр. на с. 249-262

Волкотруб Г.Й. Практична стилістика... впр. на с. 159-162

Вправи на використання сполучників Завдання на редагування і переклад

Стилістичні варіанти сполучників у тексті

Опитування

28.11

Виконання вправ-тестів

Підсумкова контрольна робота

Іспит

14. Вживання сполучників у публіцистичному тексті: семантична характеристика; прості, складні і складені сполучники; випадки ненормативного вживання сполучників у мові журналістів


4

5.12,

5.12

практичне

Суч. укр. мова... с. 208-212

Пазяк О.М.... Практикум... Впр. на с. 249-255

Волкотруб Г.Й.. Практична стилістика... впр. на с. 159-162

Вправи на використання сполучників Завдання на редагування і переклад

Стилістичні варіанти сполучників у тексті

Опитування

5.12

Виконання вправ-тестів

Підсумкова контрольна робота

Іспит

15. Частки, їхня семантико-конструктивна і стилістична роль у тексті. Виявлення різних смислових та експресивних відтінків, яких надають частки словам, словосполученням і реченням у тексті2

12.12

практичне

Суч. укр. мова... с. 213-217

Пазяк... Практикум... Впр. на с. 256-262

Укр. правопис... – С.42–50


Вправи на використання часток, переклад їх та правописОпитування 12.12

Оцінювання виконаних вправ

Іспит

^ 16. Семантичні різновиди вигуків (емоційно-експресивні, звуконаслідувальні, формули вітання та прощання, апелятивні вигуки).


4

19.12,

19.12

практичне

Суч. укр. мова... с. 217-219

О.М.Пазяк,.. Практикум. Впр. с. 256-262

Укр. правопис... – С. 153–157


Виконання вправ на правопис вигуків та розділові знаки при їх вживанні

Комбіновані вправи на використання службових частин мови

Опитування

19.12

Оцінювання виконання вправ

Експрес-контроль засвоєння правопису та вживання службових частин мови

Іспит

^ 17. Підсумкове заняття з морфологічних засобів мови та їх використання в журналістських текстах

2

26.12

практичне

Суч. укр. мова... с. 111-219

Пазяк О.М... Практикум... Впр. на с. 203-262

Укр. правопис... – С. 60–157


Комбіновані вправи на використання різних частин мови

Опитування

26.12

Підсумкова контрольна робота

Іспит

самостійна робота

 1. ^ Складні випадки відмінювання іменників

А) ІІ відміна на –р, паралельні форми

Б) відмінювання прізвищ різних моделей

В) множинні іменники

4

Самостійно

 1. Література, рекомендована на лекції

 2. Конспект лекції

 3. Сучасна укр. мова за ред. О.Пономарева. – К., 1997. – с.123-134

 4. Український правопис. С. 60–79

Вправи на складні випадки відмінювання іменників

Тренування на відмінювання прізвищ різних моделей

Опрацювання газетно-журнальних текстів

Робота з термінологічними словниками

Тестування

Опитування 17.09 – 24.09

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Засвоєння назв людей за діяльністю

А) власне українські суфікси

Б) давні українські назви

4

Самостійно

 1. Література, рекомендована на лекції

 2. Конспект лекції

 3. Короткий тлумачний словник укр. мови

 4. Українсько-російський словник. – К., 1999

Складання реєстру назв за діяльністю

Вправи на синоніміку назв людей за діяльністю

Завдання на добір варіантних суфіксів назв людей за діяльністю

Творча робота з граматичним завданням

Аналіз письмової роботи

Тестування

Підсумкова контрольна робота

Іспит 1. ^ Засвоєння значень та форм іменників

Біль – болю, біль – білі, віче, кахлі, меблі, смородина, порічки, нежить, чорнило, самиця, пожежник, усмішка, посмішка, часопис, журнал, газета, данець, данка, гривня, гривна, масло, олія, виш, ВНЗ, головка і качан, доля і частка, Великдень, Пасха, Трійця, блюдо і страва


4

Самостійно

Література, рекомендована на лекції

Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – С 33–63

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1970. – С. 24–70

Конспектування книжки О.Д.Пономарева (с. 33–63), Б.Антоненка-Давидовича (с. 24-70)

Консультації

Аналіз редакторської правки у запропонованих текстах

Опитування 1.10 –8.10

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Засвоєння значень та форм прикметників

Виключний, винятковий, надзвичайний, військовий, воєнний, вірний, правильний, вірогідний, ймовірний, дальший, подальший, домашній і свійський, дурний і поганий, заключний, кінцевий, остаточний, здібний, здатний, зугарний, минулорічний і торішній, наступний, дальший, останні, інші, решта, старий і давній, тривкий і тривалий, численний, чисельний

4

Самостійно

Література, рекомендована лекції

Конспект лекції

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1970. – с. 99-129

Пономарів О. Культура слова... – С. 40–62

Опрацювання розділів праць Б.Антоненка-Давидовича (с. 99-129) і О.Д.Пономарева (с. 40-62)

Завдання на добір прикметників, редагування тестів на вживання прикметників


Опитування 12.11 – 19.11

Перевірка конспектів праць Б.Антоненка-Давидовича і О.Д.Пономарева, обговорення матеріалів цих праць

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Укладання термінологічного словника

6

самостійно

Сучасна українська мова за ред. О.Д.Пономарева. – С. 160–240

Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1993

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985

Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / за ред. В.М.Русанівського. – К., 1989

Типологічна добірка термінів, практичне їх тлумачення, конспектування окремих словникових статей, приклади до тлумачення термінів

Перевірка укладання термінологічного словника

Співбесіда

Опитування, з’ясування знань термінів (з розділів “Словотвір”, “Іменник”, “Прикметник”, “Займенник”

Іспит

 1. Особливості відмінювання та правопису числівників (типи відмінювання, паралельні форми; творення складних слів з числівниковими основами, сполучуваність числівників різних типів)

4

самостійно

Література, рекомендована на лекції

Суч. укр. мова... – С 149–162

Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С. 230–234

Завдання на запис числівників-цифр словами

Тренування у вимові числівників

Переклад числівників

Опитування 26.11 – 3.12

Читання текстів з числівниками

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Розгляд нормативності вживання дієслівних форм

4

Самостійно

Суч. укр. мова... – С. 164–193

Антоненко-Давидович Б... – С. 98–150

Матеріали викладача для редагування

Розгляд студентами матеріалів ЗМК

Опитування на консультації

Коментар студентів

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. Префікси і суфікси дієслів в українській мові (формотворчі і словотворчі морфеми, синоніміка морфем, наголошені й ненаголошені суфікси, іншомовні за походженням суфікси)

4

Самостійно

Суч. укр. мова за ред. О.Д.Пономарева. – С 169–178

Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С. 232–240

Український правопис. – С. 23-25, 29-30

Вправи на використання у текстах дієслів з різними префіксами та суфіксами

Редагування тексту

Семантичні тести

Самостійна творча робота на вживання дієслівних форм

Тестування

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. ^ Правопис прислівників (написання прислівників і прислівникових словосполучень, написання через дефіс, синоніміка прислівникових лексем)

4

Самостійно

Суч. укр. мова за ред. О.Д.Пономарева. ­ – С. 194–200

Пазяк О.М., Сербенська О.А... – С 240–244

Антоненко-Давидович Б... – С.211–221

Вправи на володіння прислівником

Редагування текстів

Орфографічні тести

Експрес-контроль

Диктант

Підсумкова контрольна робота

Іспит

 1. ^ Набуток умінь послуговуватися службовими частинами мови (щодо вживання прийменників, сполучників, часток, вигуків)
4

Самостійно

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – с.221-237

Пономарів О.Д. Культура слова... ­– С. 176–181

Український правопис. – С. 40–42

Волкотруб Г.Й. Практична Стилістика... – С. 143–159

Редагування і переклад

Завдання на побудову конструкцій із сполучниками і прийменниками

Тести

Консультації

Перевірка роботи на редагування і переклад

Тестування

Підсумкова контрольна робота

Іспит


^ 11. Виконання завдань на повторення пройденого матеріалу (словотвір, частини мови – функціональний та правописний аспекти)

6

Самостійно

Суч. укр. мова за ред. О.Д.Пономарева (розділи “Словотвір”, “Морфологія”)

Пономарів О.Д. Культура слова... – С. 33–116

Український правопис. – С. 29–97

Тести

Тексти на редагування і переклад

Роздатковий матеріал на правопис частин мови

Тестування

Перевірка завдань на редагування і переклад

Аналіз помилок

Орфографічний експрес-контроль

Контрольна робота №1

Морфеми як мотиваційні компоненти значення слова.

Творення і правопис складних слів.

Значення і типи абревіатур.

Творення оказіоналізмів.
практичне заняття контрольна робота

Рекомендована на лекціях та практичних заняттях література

Контрольні завдання


Завдання роздаються викладачем на занятті

Оцінювання й аналіз контрольної роботи

Контрольна робота №2

^ Складні випадки вживання граматичних форм іменника, прикметника, дієслова, числівника, займенника
практичне заняття контрольна робота

Рекомендована на лекціях та практичних заняттях література

Контрольні завдання

Завдання, тести роздаються викладачем на занятті

Оцінювання й аналіз контрольної роботи^ Поточні консультації та перевірка самостійної роботи, щосереди 12-00 – 14-00

2 за графіком кафедри

Консультація

Література, рекомендована на лекціях, практичних заняттях

Література, рекомендована під час індивідуальних співбесід

Конспекти

Тести

Тренувальні вправи

Завдання на редагування та переклад

Приклади з українських газетних видань

Термінологічний словничок

Співбесіди

Опитування

Підсумкова контрольна робота

Іспит

^ Передекзаменаційні консультації

10 за графіком екзаменаційної сесії

консультації

Опрацьовані в семестрі матеріали та література

Експрес-контроль

Відповіді на запитання студентів

Підсумкові висновки щодо вивченого матеріалу

Іспит

^ Перевірка контрольних робіт

24
Опрацьовані в семестрі матеріали
Оцінювання контрольних робіт, їх аналіз на практичних заняттях та в індивідуальних співбесідах^ 1. Словосполучення. Зв’язки у ньому (узгодження, керування, прилягання, поділ речення на словосполучення; атрибутивні, об’єктні, обставинні словосполучення)

4

Практичне

Сучасна укр. мова... с. 227-237

Завдання. Самостійні дослідження

Поділ речення на словосполучення

Опитування

^ 2. Головні й другорядні члени речення. Помилки при узгодженні підмета й присудка. Складні випадки при виборі форми роду, форми числа

6

практичне

Сучасна укр. мова... с. 243-262

Матеріали викладача

О.М.Пазяк,.. Практикум. Впр. с. 282-289

Робота з реченнями й текстом

Опитування

^ 3. Односкладні речення. Неповні речення (граматична основа, типи односкладних речень, їх семантика, односкладні речення в будові складних речень; типи неповних речень)

4

практичне

Сучасна укр. мова... с. 262-273

Матеріали викладача

Робота з реченнями й текстом

Опитування

^ 4. Ускладнені речення з однорідними членами речення (будова однорідного блоку, сполучники, інтонація, однорідні й неоднорідні означення, пунктуація, узагальню вальні слова, стилістика)

6

практичне

Сучасна укр. мова... с. 273-280

О.М.Пазяк,.. Практикум. Впр. с 289-297

Робота з реченнями й текстом. Вироблення інтонації переліку

Опитування.

Диктант

^ 5. Ускладнені речення з відокремленими членами речення (поняття відокремлення, способи відокремлення: інтонаційні, порядок слів, дистанція, морфологічне вираження основних і залежних компонентів)

6

практичне

Сучасна укр. мова... с. 280-291

О.М.Пазяк,.. Практикум. Впр. с. 297-313

Н.І.Тоцька. Сучасна укр. літ. мова. Завдання і вправи. – К., 1995. Вправи с. 82

Вироблення інтонації відокремлення

Опитування.

Диктант

^ 6. Ускладнене речення із звертанням, вигуками та вставними і вставленими конструкціями (семантика, вираження; модальні відтінки вставних конструкцій, логічне оформлення тексту вставними словами; роль вставлених конструкцій)

6

Практичне

Сучасна укр. мова... с.291-303

О.М.Пазяк,.. Практикум. Впр. с. 313-325

Робота з реченнями й текстом

Опитування.

Диктант

^ 7. Типи складних речень. Складне безсполучникове й складне сурядне речення (синтаксичні відношення між компонентами, інтонація, сполучники, розділові знаки)

6

практичне

Сучасна укр. мова... с. 303-311; 342-349

О.М.Пазяк. Практикум. Впр. с. 325-331;339-346

Робота з реченнями

Опитування.

Диктант

^ 8. Складнопідрядні речення та складні синтаксичні конструкції (типи підрядних речень, сполучні засоби, перехідні випадки між сурядністю й підрядністю, пунктуація)

6

практичне

Сучасна укр. мова... с. 311-342;349-360

О.М.Пазяк. Практикум. Впр. с. 331-339;346-352

Робота з реченнями

Опитування

^ 9. Способи передачі чужої мови (пряма мова, цитати, непряма мова, невласне пряма мова, пунктуація)

4

практичне

Сучасна укр. мова... с. 360-371

О.М.Пазяк. Практикум. Впр. с. 352-359

Робота з реченням і текстом

Опитування

^ 10. Підсумкове заняття з синтаксису

2

практичне

Конспект, зошити з практичними завданнями, матеріали самостійного опрацювання

Контрольна робота

Допущення до іспиту^ 1. Особливості чергування в українських словосполученнях (порівняння з рос. безприйменниковими та прийменниковими словосполученнями)

2

Самостійне

Українсько-російський словник

Добір словосполучень зі словника для вивчення

Робота на переклад

^ 2. Підготовка усного виступу

2

Самостійне

Матеріали викладача

Аналіз складеного конспекту

Подача плану-конспекту

 1. ^ Опрацювання структури вступної частини

А) типи вступної частини. Її складники

Б) доцільність певного різновиду2

Самостійне

Матеріали викладача

Аналіз тексту

Наявність матеріалу

 1. ^ Робота над основною частиною та висновками

А) логічне підпорядкування частин

Б) стрункість побудови

В) елементи комунікативності

Г) довершеність висновкової частини

2

Самостійне

Матеріали викладача

Аналіз тексту

Допуск до виголошення тексту

 1. ^ Виступ перед аудиторією

А) відпрацьованість голосу

Б) постава, відповідність

В) жести

Г) міміка

Ґ) комунікативність

2

Самостійне

Матеріали викладача

Рецензування виступу

Оцінка за досконалість тексту та за його виконання
Скачати 294.67 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.12.2011
Розмір294.67 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх