Причини розпаду СРСР у вітчизняній історіографії icon

Причини розпаду СРСР у вітчизняній історіографії


Схожі
Реферат на тему...
Тема: СРСР у 20-30-ті роки...
Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі...
Преса україни у роки...
На початок Великої Вітчизняної війни в Росії...
Ім'ям одного з найкращих представників української художньої школи XX ст народного художника...
План соціально політичні та історичні причини виникнення уніатства...
План соціально політичні та історичні причини виникнення уніатства...
План соціально політичні та історичні причини виникнення уніатства...
План викладу матеріалу Нова економічна політика: причини, зміст, результати...
Реферат Циклу наукових праць на здобуття премії Президента України для молодих вчених...
Реферат На тему: «Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні.»...Загрузка...
скачать
Причини розпаду СРСР у вітчизняній історіографії

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Політичні причини розпаду СРСР 6

Розділ 2. Економічна криза як наслідок застою і перебудови 25

Розділ 3. Національно-державна криза 39

Розділ 4. Розпад СРСР в спогадах сучасників 54

Висновок 66

Список джерел і літератури 70


Вступ

Розпад СРСР – подія всесвітньо-історичного значення, різноманіття складних і суперечливих наслідків, якого ще не отримало адекватного віддзеркалення в історичній науці. Тим часом сьогоднішній день диктує необхідність формування реалістичного погляду на дійсність і аналізу витоків існуючих проблем, що є обов'язково передумовою їх ефективного вирішення.

Хоча СРСР припинив існування в грудні 1991 р. вивчення цієї події не втратило своєї актуальності. Раптове і швидке зникнення з карти світу ядерної наддержави, що небезуспішно конкурувала у військовій сфері з США і що експортувала соціалізм в найвіддаленіші куточки планети, до цих пір не повністю проаналізовано і не до кінця осмислено вченим суспільством.

Об'єктом даної роботи є наукові дослідження, присвячені розпаду СРСР і спогаду сучасників цієї події.

Хронологічні рамки роботи обмежуються періодом з середини 90-х р. до середини 2000-х рр. і лише російськими авторами.

Мета роботи – систематизувати підходи і класифікувати причини розвалу Радянського Союзу, що виділяються, пропоновані дослідниками і деякими мемуаристами.

Виходячи з цього визначаються завдання роботи. Перша – виявити комплекс політичних причин, досліджень, що висуваються авторами, друга – визначити економічні чинники, що зумовили розпад держави, третя – розгледіти національні проблеми в аспекті розпаду СРСР четверта – оцінити позиції деяких сучасників.

В даний час немає достатні багато робіт, присвячених тому, як розглядуються у вітчизняній історіографії причини розпаду Радянської держави.

Не дивлячись на своєрідну думку І. Я. Фроянова з приводу причин розпаду СРСР, потрібно відзначити що в роботі «Занурення у безодню» він не лише висловлює власний погляд на проблему, але і оцінює роботи і думки інших істориків. Зокрема, характеризуючи роботу А.Н. Сахарова «Про причини саморуйнування СРСР», він називає помилковими погляди вченого на розпад Союзу, як на щось закономірне і само собою зрозуміле. І. Я. Фроянов особливо виділяє роботи А.І. Молчанова «Росія, Україна і Білорусія від Н.С. Хрущова до Біловезької пущі: Проблеми і протиріччя національної політики і міжнаціональних стосунків в слов'янських республіках Союзу РСР», Ш.М. Мунчаєва і В.М. Устинова «Політична історія Росії», відзначаючи, що ці роботи, на його думку, насичені безперечними фактами і глибоким аналізом всіх причин, що викликають за собою розвал Радянського Союзу.

На думку В. Г. Стельмаха, численні спроби комплексного, міждисциплінарного аналізу причин розпаду СРСР опинилися з наукової точки зору непевними.

В.Г. Стельмах вважає, інколи розпад СРСР трактується виключно в категоріях переділу власності. Або ж крах Союзу підноситься як результат змови регіональних еліт, що обґрунтовували свої домагання на владу націоналістичною риторикою і виниклою в ході перебудови новою федеральною номенклатурою, яка використовувала в боротьбі за домінування антикомуністичну риторику .

У інших роботах робляться спроби представити причини краху Союзу як результат суб'єктивних маніпуляцій «ззовні», наприклад, впровадження ліберальними інтелектуалами уявлення про фатальну неминучість швидкого кінця СРСР в масову свідомість .

Н.Н. Разуваєвої представляється, що вже можна узагальнити перші результати вивчення історії Росії 1990-х рр. виявити деякі особливості і слабкі сторони становлення історіографії новітньої російської історії. За її словами, основна маса робіт, що вийшли – це дослідження політологів, соціологів і у меншій мірі істориків. За своїм обсягом і характером цими виданнями є збірки статей або статті у ведучих суспільно-політичних журналах. Література, що вийшла, торкнулася всіх основних направлень російській трансформації, але, не дивлячись на велику кількість публікацій наукове осмислення історії пострадянської Росії знаходиться доки на початковому етапі свого становлення. Особливістю даного етапу вивчення історії Росії є порівняльна нечисленність конкретно-історичних робіт і поява великого числа історично-публіцистичних часто тенденційних і слабо аргументованих публікацій про «смутний час», «антирадянський проект» і так далі. Подібний стан речей, вважає, Н. Н. Разуваєва, пояснюється декількома причинами. По-перше, ґрунтовний історичний аналіз вимагає певної тимчасової дистанції історичній віддаленості від описуваних подій. По-друге, ще не сформувалася необхідна дослідникам джерельна база .

Джерелами для даної роботи є матеріали дослідників і мемуарна література учасників подій, в яких аналізуються події того часу. Джерела підрозділяються на: 1. роботи професійних істориків; 2. спогади, відгуки, оцінка учасників подій. Включення в історіографічну роботу мемуарної літератури для даної теми визначається тим, що, по-перше, ще немає чіткої класифікації робіт, присвячених цьому періоду, по-друге, в історіографії в оцінці якої-небудь події враховуються вислови сучасників.

Як методологічна база в роботі використовуються загальнонаукові і спеціально-історичні методи: системний підхід, що дозволяє розгледіти проблему в її цілісності, історично-генетичний метод, що передбачає вивчення будь-якого явища в його розвитку, історично-порівняльний і історично-типологічний методи.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів і висновку. Ділення на розділи тематичне – кожна глава присвячена окремому комплексу причин розпаду СРСР.


Список літератури:

Аксютин Ю.В., Волобуев О.В., Данилов А.А., Доброхотов Л.Н., Журавлев В.В.и др. Власть и оппозиция: Российский политический процесс ХХ столетия - М., 1995.

Алексеев В.В. «От централизации к дезинтеграции…» // Россия на рубеже ХХI века. Сборник под редакцией Полякова Ю.А., Сахарова А.Н. – М., 2000.

Алексеев В. В., Нефедов С. А. Гибель Советского Союза в контексте истории социализма // Общественные науки и современность. – 2002. – № 6.

Банин В. Эпилог к исчезновению Родины. – Соликамск, 1999 .

Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю 1985 – 1991 гг. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

Батурин Ю.М., Ильин А.Л., Кадацкий В.Ф., Костиков В.В., Краснов М.А. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. – М., 2001.

Бурбулис Г. Как распался СССР // История. Приложение к газете «Первое сентября». – 2001. – № 47. – С. 14 – 15.

Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: РОССПЭН, 2007. – 448 с.

Геллер М.Я. История России. 1917 – 1995. Т. З. Седьмой секретарь. Блеск и нищета Михаила Горбачева. - М., 1996.

Горбачев М.С., Жизнь и реформы. В 2 т. – М., 1995 .

Гордон Л. М., Клопов Э. В. Потери и обретения в России девяностых: Историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. Т. 1: Меняющаяся страна в меняющемся мире. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 304 с.

Глазьев С. Ю. Почему мы самые богатые, а живем так бедно? – М., 2003.

Данилов В.П. Возникновение и падение Советского общества: социальные истоки, социальные последствия // Россия на рубеже ХХI века. / Сборник под ред. Полякова Ю.А., Сахарова А.Н. - М., 2000 .

Драгунский Д.В. Длинные волны истории и динамика политической власти // Полис. – 1992. – № 1 – 2.

Ельцин Б. Н. Записки президента. М, 1994.

Ельцин Б. Н. Президентский марафон. М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.

Зубов А.Б. Советский Союз: из империи – в ничто? // Полис. – 1992. – № 1 – 2.

История современной России. 1985 – 1994. – М.: Терра, 1995. – 256 с.

Кулешов С.В., Волобуев О.В., Журавлев О.В., Журавлев В.В., Шелохаев В.В., Аксютин Ю.В. и др. Политическая история: Россия – СССР – РФ. Т.2 – М., 1996.

Молчанов А.И. Россия, Украина и Белоруссия от Н.Хрущева до Беловежской пущи: Проблемы и противоречия национальной политики. – Новосибирск, 1997.

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Политическая история России. – М., 1999.

Национальный вопрос в интеграции и распаде СССР // Отечественная история. – 2005. – № 2.

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти.1945 – 1991. – Новосибирск, 2000.

Пушкарев Б.С., Александров К.М., Иофе В.В., Цветков В.Ж., Штамм А.Ю. Коммунистический режим и народное сопротивление в России 1917 – 1991 г. – М., 1998.

Разуваева Н. Н. Новейшая история России: первые результаты научных исследований // Отечественная история. – 2006. – № 4. – С. 145 – 158.

Россия – 2000. Современная политическая история (1985 – 1999), Т. 1. Хроника и аналитика / Под общей ред. А.И. Подберезкина. М.: ВОПД «Духовное наследие», ЗАО НИФ «РАУ-Университет», 2000. – 1144 с.

Салганик Е.Л. Выродок истории. – М., 2000.

Салмин А.М. Союз после Союза // Полис. – 1992. – № 1 – 2.

Сахаров А.Н. К вопросу о причинах распада СССР // СССР и холодная война / Сборник под ред. В.С. Лельчука, Е.И. Пивоварова. - М., 1995.

Селезнев Г. К. Политическая история современной России: 1991 – 2001. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 320 с.

Согрин В.В. Политическая история современной России.1985 – 2001: от Горбачева до Путина. - М., 2001.

Согрин В. В. Стивен Коэн и перипетии современной России // Общественные науки и современность. – 2002. – № 4. – С. 16 – 24.

Соколов А.К. Конец Советской истории // Россия на рубеже ХХI века / Сб. под ред. Ю.А.Полякова, А.Н.Сахарова – М., 2000.

Станкевич З.А. История крушения СССР: политико-правовые аспекты. – М., 2001.

Стельмах В. Г. Продуктивный взгляд на причины распада СССР // Общественные науки и современность. – 2004. – № 1.

Фроянов И.Я. Погружение в бездну. – СПб., 1999.

Шушкевич С. Как распался СССР // История. Приложение к газете «Первое сентября». – 2001. – № 46. – С. 13 – 14; № 47. – С. 16.

Яковлев А.Н. Горькая чаша. – Ярославль,1994.
Скачати 60.13 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.12.2011
Розмір60.13 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  2
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх