Середня освіта icon

Середня освіта


Схожі
Наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25. 12. 2009 р. №495/656 ...
К. Д. Ушинський у концепції загальної середньої освіти (12- річна школа) освіта ХХІ століття...
Анкета “Мої проблеми, успіхи й перспективи”...
Реферат на тему...
Підпрограма Загальна середня освіта...
Звіт про роботу Київського ліцею бізнесу в 2009-2010 н р...
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст...
Іі курс (заочне відділення) Спеціальність 6010105 «Корекційна освіта» Викладач...
І курс (заочне відділення) Спеціальність 6010105 «Корекційна освіта» Викладач...
Українська освіта на шляху реформ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «методика проведення занять з народознавста» галузь: 0101...
М едіаосвіта молоді в рамках б олонського процесу...Загрузка...
скачать

СЕРЕДНЯ ОСВІТА


Державна підсумкова атестація в основній школі

Географія

Білет № 1

 1. Розкажіть про предмет географії України та покажіть його практичне значення.

 2. Охарактеризуйте особливості розміщення населення України, його природний та механічний рух. Назвіть типи населених пунктів.

 3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Донецького економічного району.

Білет № 2

 1. Розкажіть про історію географічних досліджень території України та видатних українських географів.

 2. Охарактеризуйте сучасні демографічні процеси в Україні.

 3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Придніпровського економічного району.

Білет № З

 1. Розкажіть про становлення державності та формування території України.

 2. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального поділу України.

 3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Північно-Східного економічного району.

Білет № 4

 1. Охарактеризуйте особливості географічного положення України та своєї області.

 2. Дайте характеристику національного складу населення України.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Столичного економічного району.

Білет № 5

 1. Розкажіть про місцевий і поясний час та відлік часу в Україні.

 2. Дайте характеристику трудових ресурсів України та поясніть особливості забезпеченості ними різних регіонів держави.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Центрального економічного району.

Білет № 6

 1. Охарактеризуйте картографічні проекції та спотворення на географічних картах.

 2. Дайте характеристику системи розселення на території України та покажіть її територіальні відмінності.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Подільського економічного району.

Білет № 7

 1. Розкажіть про особливості класифікації карт.

 2. Охарактеризуйте місце України у світовому господарстві та покажіть її зовнішні економічні зв'язки.

 3. За тематичними картами дайте характеристику господарства Північно-Західного економічного району.

Білет № 8

 1. Охарактеризуйте загальні риси рельєфу України та своєї області.

 2. Дайте характеристику легкої промисловості України.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Карпатського економічного району.

Білет № 9

 1. Охарактеризуйте тектонічні структури в межах України та покажіть їх зв'язок з рельєфом.

 2. Дайте характеристику господарства своєї області.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте господарство Причорноморського економічного району.

Білет № 10

1. Розкажіть про геологічне літочислення та загальні риси геологічної будови України.

2. Дайте характеристику лісової і деревообробної промисловості України.

3. За тематичними картами розкрийте географію вирощування зернових культур.

Білет № 11

 1. Охарактеризуйте паливно-енергетичні ресурси України та своєї області.

 2. Назвіть глобальні проблеми людства та розкажіть, як вони проявляються на території України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію та поясніть принципи розміщення нафтопереробних підприємств в Україні.

Білет № 12

 1. Дайте характеристику рудних корисних копалин України та своєї області.

 2. Охарактеризуйте машинобудівний комплекс України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію вирощування технічних культур на території України, географію картоплярства та овочівництва.

Білет № 13

 1. Дайте характеристику нерудних корисних копалин України та своєї області.

 2. Охарактеризуйте промисловість будівельних матеріалів України.

 3. За допомогою тематичних карт поясніть розміщення однієї з теплових та однієї з атомних електростанцій (електростанції вказує вчитель).

Білет № 14

 1. Дайте загальну характеристику клімату України та своєї області.

 2. Охарактеризуйте галузеву структуру господарства України.

 3. За тематичними картами розкрийте географію садівництва та виноградарства.

Білет № 15

 1. Охарактеризуйте основні кліматичні показники та покажіть сезонні особливості клімату України.

 2. Дайте загальну характеристику сільського господарства України.

 3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств основної хімії.

Білет № 16

 1. Охарактеризуйте поверхневі води України та своєї області.

 2. Дайте характеристику соціального комплексу України.

 3. За тематичними картами охарактеризуйте географію тваринництва України.

Білет № 17

 1. Охарактеризуйте фунти і земельні ресурси України та своєї області.

 2. Дайте характеристику територіальної структури господарства України.

 3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств харчової
  промисловості.

Білет № 18

 1. Охарактеризуйте рослинний світ України та своєї області.

 2. Дайте характеристику харчової промисловості України.

 3. За тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств чорної
  металургії.

Білет № 19

 1. Охарактеризуйте тваринний світ України та своєї області.

 2. Назвіть види природних ресурсів та дайте господарську оцінку природних ресурсів України.

 3. За тематичними картами визначте похил однієї з річок України (річку вказує
  вчитель).

Білет № 20

 1. Охарактеризуйте несприятливі природні процеси на території України та своєї
  області.

 2. Дайте характеристику паливної промисловості України.

 3. За допомогою діаграми в атласі охарактеризуйте галузеву структуру промисловості України.

Білет № 2 І

 1. Розкажіть про природні комплекси та фізико-географічне районування України.

 2. Назвіть галузевий склад сільського господарства України, охарактеризуйте його виробничі особливості та структуру сільськогосподарських угідь.

 3. Охарактеризуйте фактори, що визначили розміщення підприємств саме цих галузей в одному з міст України (місто вказує вчитель).

Білет № 22

 1. Охарактеризуйте природу зони мішаних лісів України.

 2. Дайте характеристику зональної спеціалізації сільського господарства України.

 3. За тематичними картами дайте оцінку економіко-географічного положення України.

Білет № 23

 1. Охарактеризуйте природу зони лісостепу України.

 2. Дайте характеристику сухопутного транспорту України.

 3. За тематичними картами дайте оцінку геополітичного положення України.

Білет № 24

 1. Охарактеризуйте природу зони степу України.

 2. Дайте характеристику водного транспорту України.

 3. За тематичними картами дайте оцінку геоекологічної ситуації в одній з областей України (область вказує вчитель).

Білет № 25

 1. Охарактеризуйте природу Українських Карпат.

 2. Дайте характеристику чорної металургії України.

 3. За допомогою тематичних карт дайте оцінку природних умов однієї із областей
  України (область вказує вчитель).

Білет № 26

 1. Охарактеризуйте природу Кримських гір.

 2. Дайте характеристику кольорової металургії України.

 3. За тематичними картами дайте характеристику клімату однієї із областей України (область вказує вчитель).

Білет № 27

 1. Охарактеризуйте природу Чорного моря.

 2. Дайте характеристику електроенергетичної промисловості України.

 3. За тематичними картами визначте типи ґрунтів однієї з областей України (область вказує вчитель).

Білет № 28

 1. Охарактеризуйте природу Азовського моря.

 2. Дайте характеристику хімічної промисловості України.

 3. За тематичними картами поясніть фактори розміщення двох підприємств металомісткого машинобудування (підприємства вказує вчитель).

Біологія

Білет № 1

 1. Порівняйте умовні та безумовні рефлекси, поясніть їх біологічне значення.

 2. За рахунок чого і як птахи пристосовуються до різних умов середовища?

 3. Як надати першу допомогу при зупинці дихання?

Білет № 2

 1. Порівняйте будову скелету ссавців і людини та поясніть, чим зумовлені їх відмінності.

 2. За якими основними ознаками рослину можна віднести до класу однодольні?

 3. Як попередити захворювання серцево-судинної системи людини?

Білет № З

 1. Порівняйте будову рослинної та тваринної клітини, про що свідчить їх подібність?

 2. Як побудовані лишайники, яке їхнє значення?

 3. Як впливає рухова активність на здоров'я людини?

Білет № 4

 1. Розкрийте взаємозв'язок будови і основних функцій різних типів тканин людини.

 2. За рахунок чого і як земноводні пристосовані до різних умов життя?

 3. Що таке СНІД і в чому полягає небезпека цього захворювання?

Білет № 5

 1. Охарактеризуйте різні види імунітету та визначте їхнє значення в житті людини.

 2. Які видозміни кореня вам відомі; призначення цих видозмін.

 3. Що спричинює викривлення хребта та як його попередити?

Білет № 6

 1. Поясніть взаємозв'язок складу крові та її функцій.

 2. За якими основними ознаками рослину можна віднести до класу дводольні?

 3. Яких правил гігієни органів травлення необхідно дотримуватися?

Білет № 7

 1. Поясніть роль ферментів в процесі травлення.

 2. За якими основними ознаками тварину можна віднести до класу ссавців?

 3. Яке значення загартування організму? Способи загартування.

Білет № 8

 1. Охарактеризуйте будову головного мозку людини та функції його відділів.

 2. Яку роль відіграють представники підцарства найпростіших у житті людини?

 3. Як надати першу допомогу при різних видах кровотеч?

Білет № 9

 1. Охарактеризуйте особливості будови серця у зв'язку з його функціями.

 2. За рахунок чого і як квіткові рослини пристосовані до запилення комахами?

 3. Як надати першу допомогу при тепловому та сонячному ударах?

Білет № 10

 1. Розкрийте значення вітамінів в обміні речовин і назвіть наслідки їх відсутності,
  нестачі і надлишку.

 2. Охарактеризуйте особливості біології кліщів та засоби захисту від них.

 3. Яку першу допомогу слід надати при опіках, електротравмах та обмороженні?

Білет № 11

 1. Розкрийте взаємозв'язок будови та функцій органів дихання людини.

 2. Охарактеризуйте особливості біології суспільних комах та визначте їхнє значення в житті людини.

 3. Яких правил гігієни розумової діяльності слід дотримуватися?

Білет № 12

 1. Обґрунтуйте правила раціонального харчування для забезпечення нормальної
  життєдіяльності організму людини.

 2. Дайте коротку характеристику голонасінних і визначте їхнє значення у природі
  та житті людини.

 3. Які профілактичні заходи запобігання захворюванню туберкульозом?

Білет № 13

 1. Доведіть взаємозалежність будови та функцій органів травлення.

 2. Назвіть, які рослини та тварини вашої місцевості занесені до Червоної книги?

 3. Як паління впливає на організм людини?

Білет № 14

 1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів виділення.

 2. Чим визначається різноманітність грибів та їхнє значення у житті людини?

 3. У чому виявляється шкідливий вплив алкоголю на організм людини?

Білет № 15

 1. Розкрийте взаємозалежність будови та функцій шкіри людини.

 2. Які особливості будови має дощовий черв'як та яке його значення у природі?

 3. Як надати першу допомогу при ударах, вивихах та переломах?

Білет № 16

 1. Охарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і ознаки гіпо- та
  гіпертонії.

 2. Які заповідні території є в Україні та з якою метою вони створені?

 3. Яку першу допомогу слід надати при отруєнні грибами?

Білет № 17

 1. Поясніть взаємозалежність будови та хімічного складу кісток.

 2. Охарактеризуйте особливості біології круглих червів та їхній вплив на організм людини.

 3. В чому проявляється руйнівний вплив наркотичних речовин на особистість
  людини?

Білет № 18

 1. Поясніть особливості функціональної спеціалізації півкуль великого мозку.

 2. Розкрийте особливості вегетативного розмноження та його практичне застосування у рослинництві.

 3. Яких правил гігієни органів слуху необхідно дотримуватися?

Білет № 19

 1. Охарактеризуйте механізм утворення умовних рефлексів на основі досліджень
  І. Павлова.

 2. Розкрийте особливості будови зелених водоростей та їх планетарне значення.

 3. Яких правил гігієни органів зору необхідно дотримуватися?

Білет № 20

 1. Охарактеризуйте автономну нервову систему і поясніть різницю в роботі пара-
  симпатичної та симпатичної нервової системи.

 2. За рахунок чого та як риби пристосовані до життя у воді?

 3. Чим спричинюються та які наслідки венеричних захворювань?

Білет № 21

 1. Обґрунтуйте основні властивості та значення пам'яті в житті людини.

 2. Розкрийте особливості будови та розмноження мохів, їхнє практичне значення.

 3. Які основні шляхи потрапляння в організм людини радіонуклеїдів і як цьому
  запобігти?

Білет № 22

 1. Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів слуху людини.

 2. Що спільного та відмінного є у процесах дихання рослин і фотосинтезу?

 3. Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм?

Білет № 23

 1. Обґрунтуйте взаємозалежність будови та функцій органів зору людини.

 2. Як використовують знання про живлення рослин у догляді за ними?

 3. Яку першу допомогу слід надати при укусах отруйних тварин, які поширені на
  території України?

Білет № 24

 1. Розкрийте роль біологічних ритмів у житті людини та значення для медицини.

 2. За рахунок чого та як птахи пристосовані до польоту?

 3. Як уникнути захворювань органів дихання?

Білет № 25

 1. Розкрийте на конкретному прикладі механізм формування навичок та їх вдосконалення.

 2. За якими основними ознаками тварину можна віднести до класу комах?

 3. Як запобігти захворюванням зубів?

Іноземна мова

Білет № 1


 1. Уявіть собі, що Ви готуєтесь до поїздки у країну, мову якої вивчаєте. Розкажіть
  своїм товаришам основні відомості про цю країну, дайте коротку характеристику
  політичного устрою цієї країни.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 2

 1. Ви у чужому місті, маєте вільний час. Розкажіть, що Ви робитимете, куди
  підете, що хочете побачити.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № З

 1. Ваш товариш телефонує Вам із запізнілими привітаннями до дня народження.
  У Вас з цього приводу була вечірка. Розкажіть йому про неї.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 4

 1. Уявіть собі, що Ви берете участь у роботі літнього мовного табору. Серед вас є
  учасники з різних країн. Розкажіть своїм ровесникам про основні історичні пам'ятки
  свого міста/села.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 5

 1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь зі своїм ровесником, який проживає у цій країні. Розпитайте його про країну, поцікавтесь освітою в ній.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 6

 1. Уявіть собі, що Ви берете участь у міжнародній конференції. Представте політичний устрій України на цій конференції.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 7

 1. Ваш товариш пропонує зайнятись будь-яким видом спорту. Переконайте його,
  що найкращий вид спорту це той, що подобається саме Вам.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 8

 1. Ви на канікулах і хочете купити тлумачний словник. Поцікавтесь, чи є в наявності такі словники, скільки вони коштують, яких видавництв ці словники, який їх
  лексичний мінімум?

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 9

 1. Ви хочете поїхати на канікули до іншої країни. Поцікавтесь у туристичному
  агентстві про вартість поїздки, умови проживання.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 10

 1. Ви обговорюєте проблему вивчення іноземних мов зі своїми друзями. Висловіть свою думку з приводу важливості знання іноземної мови.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Б і л е т № 11

 1. Уявіть собі, що Ви їдете на запрошення свого друга на свято до країни, мову
  якої вивчаєте. Розкажіть, що Ви знаєте про традиції святкування у цій країні.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 12

 1. Ви зустріли свого товариша, якого давно не бачили. Поділіться з ним своїми
  планами на майбутнє.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Б і л е т № 1З

 1. Ваші батьки хочуть здати кімнату іноземцю. Надайте йому детальну інформацію про помешкання.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 14

 1. Уявіть собі, що Ви нещодавно повернулись з іншої країни. Розкажіть своїм однокласникам про свою поїздку.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 15

 1. Ви берете участь у роботі літературного гуртка своєї школи. Розкажіть про
  свого улюбленого поета, дайте коротеньку характеристику його творчості.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 16

 1. Вас попросили підготувати реферат про відомого письменника з країни, мову
  якої Ви вивчаєте. Розкажіть своїм однокласникам про нього.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 17

 1. Уявіть собі, що Ви проживаєте під час навчання на мовних курсах у кімнаті з
  іноземним студентом. Розкажіть йому про свої сімейні традиції.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 18

1. Уявіть собі, що під час Вашого перебування у країні, мову якої Ви вивчаєте,
Вам потрібно надати інформацію про кліматичні умови своєї країни. Розкажіть про

особливості клімату України.

2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 19

 1. До Вашого класу прийшов новий учень, який до цього часу проживав у іншій
  країні. Надайте йому основні відомості про Україну.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 20

 1. Ви отримали завдання підготувати короткий огляд телепередач одного з національних каналів. Надайте інформацію своїм товаришам про те, які телепередачі ви б
  порекомендували переглянути у першу чергу і чому?

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 21

 1. Уявіть собі, що під час Вашого перебування у країні, мову якої Ви вивчаєте, Ви
  занедужали. Вас відвезли до лікарні. Розкажіть про цей випадок своїм товаришам.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Білет № 22

 1. До Вашої школи прийшов новий учень, який погано орієнтується у Вашому місті/селі. Надайте йому інформацію про місцевий транспорт.

 2. Прочитайте, перекладіть та перекажіть текст.

Всесвітня історія

Білет. № 1

 1. Великі географічні відкриття: причини, головні події, наслідки.

 2. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX століття.

Білет № 2

 1. Реформація: передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі.
  Жан Кальвін.

 2. Французька революція кінця XVIII століття: причини, головні події, наслідки.

Білет № З

 1. Реформація і громадянські війни у Франції. Варфоломіївська ніч.

 2. Історичне значення Французької революції кінця XVIII століття.

Білет № 4

 1. Визвольний рух у Нідерландах. Вільгельм Оранський.

 2. Правління Наполеона Бонапарта: консульство та імперія.

Білет № 5

 1. Англія у XVI столітті: поширення ринкових відносин і початок Реформації.
  Генріх VIII Тюдор.

 2. Війни наполеонівської Франції (1804—1815). Віденський конгрес та його рішення.

Білет № 6

 1. Зміцнення абсолютизму у Франції за кардинала Рішельє. Епоха Людовіка XVI.

 2. Завершення формування індустріального суспільства в Англії наприкінці XIX —
  початку XX століття. Вікторія І.

Білет № 7

 1. Правління Єлизавети І Тюдор.

 2. Суспільні рухи в Росії у 20—30-х роках XIX століття.

Білет № 8

 1. Московська держава в XVI ст. Іван Грозний.

 2. Франція у період Реставрації та Липневої революції.

Білет № 9

 1. Московська держава в XVII ст. Початок правління династії Романових.

 2. Революції 1848—1849 років у Європі: причини, головні події, наслідки.

Білет № 10

 1. Економічний розвиток і державна політика Польщі в XVI — першій половині
  XVII століття.

 2. Об'єднання Італії. Каміло Бенсо Кавур.

Білет № 11

 1. Османська імперія в XVI—XVII століттях. Сулейман І "Пишний".

 2. Об'єднання Німеччини. Отто фон Бісмарк.

Білет № 12

 1. Культура Китаю в XVI—XVII століттях.

 2. Завершення формування індустріального суспільства в Німеччині наприкінці
  XIX — початку XX століття.

Білет № 13

 1. Культура Індії доби Великих Моголів.

 2. Утвердження принципів лібералізму в політичному житті Англії 50—60-х років XX століття.

Білет № 14

 1. Творчість Леонардо да Вінчі.

 2. Скасування кріпосного права. Реформи 60—70-х років у Росії. .Олександр II.

Білет № 15

 1. Шедеври європейської архітектури XVI—XVII століття.

 2. Поширення соціалістичних ідей у 50—60-х роках XIX століття.

Білет № 16

 1. Правління Петра І. Утворення Російської імперії.

 2. Національно-визвольні війни народів світу наприкінці ХІХ — початку XX століття.

Білет № 17

 1. Англійська революція: причини, головні події, наслідки. Олівер Кромвель.

 2. Розвиток літератури та мистецтва наприкінці XIX — початку XX століття.

Білет № 18

 1. Промислова революція в Англії. Адам Сміт.

 2. Зовнішня політика Німецької імперії у 1871—1914 роках.

Білет № 19

 1. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.

 2. Завершення формування індустріального суспільства у США наприкінці XIX —
  на початку XX століття. Теодор Рузвельт.

Білет № 20

 1. Німецькі держави у XVIII столітті. Освічений абсолютизм Фрідріха II.

 2. Завершення формування індустріального суспільства у Франції наприкінці XIX —
  початку XX століття. Жорж Клемансо.

Білет № 21

 1. Англійські колонії у Північній Америці. Війна за незалежність. Створення США.

 2. Соціально-економічний та політичний розвиток Росії наприкінці XIX — початку XX століття. Петро Столипін.

Білет № 22

 1. Епоха "освіченого абсолютизму" в Росії. Катерина II.

 2. Особливості міжнародних відносин наприкінці XIX — на початку XX століть.

Білет № 23

 1. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II в імперії Габсбургів.

 2. Найважливіші досягнення науки і техніки кінця XIX — початку XX століть.

Білет № 24

 1. Епоха Просвітництва в Європі. Початок "ери розуму".

 2. Громадянська війна у США: причини, головні події, наслідки. Авраам Лінкольн.

Білет № 25

 1. Поширення Відродження в Європі. Бароко.

 2. Франко-прусська війна. Проголошення Третьої республіки у Франції.

Історія України

Білет № 1

 1. Найдавніші хлібороби та скотарі на землях України.

 2. Богдан Хмельницький — видатний політик і полководець, творець Української
  козацької держави.

Б і л е т № 2

 1. Слов'яни під час Великого переселення народів. Витоки українського народу.

 2. Гетьман Іван Мазепа — видатний політик, будівничий української культури.

Білет № З

 1. Східнослов'янські племінні союзи — предки українців — напередодні утворення держави.

 2. Ліквідація Гетьманщини та Запорозької Січі. Гетьман Кирило Розумовський та
  кошовий отаман Петро Калнишевський.

Білет № 4

 1. Впровадження християнства як державної релігії. Місце Володимира Великого
  в історії України.

 2. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.

Білет № 5

 1. Культурно-освітня і зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого.

 2. Наш край у XVI—XVIII ст.

Білет № 6

 1. Писемність, освіта й література Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 2. Найвидатніші постаті національного відродження України першої половини XIX ст.

Білет № 7

 1. Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 2. Найвидатніші постаті національного відродження України другої половини
  XIX — початку XX ст.

Білет № 8

 1. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 2. Внесок Тараса Шевченка в українське національне відродження.

Білет № 9

 1. Піднесення Галицько-Волинської держави. Князь Данило Галицький.

 2. Архітектура та образотворче мистецтво другої половини XVII—XVIII ст.

Білет № 10

 1. Особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського в другій половині XIV ст. Кревська унія.

 2. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні.

Б і л е т № 11

 1. Виникнення-Кримського ханства. Набіги ординців на українські землі в другій
  половині XV—XVI ст., їхні наслідки.

 2. Історичне місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.

Білет № 12

 1. Українська шляхта XIV—XVI ст. Князь Василь-Костянтин Острозький.

 2. Початок національного відродження на західноукраїнських землях. "Руська трійця".

Білет № 13

 1. Люблінська унія, її наслідки для українських земель.

 2. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції
  1848—1849 рр. в Австрійській імперії.

Білет № 14

 1. Виникнення українського козацтва, його місце в історії українського народу.

 2. Громади та їхня культурно-освітня діяльність у другій половині XIX ст. Володимир Антонович.

Білет № 15

 1. Утворення козацької республіки — Запорозької Січі. Значення Запорозької Січі
  в історії українського народу.

 2. Михайло Драгоманов та його історичне місце в українському національному русі.

Білет № 16

 1. Українська православна церква в житті України в першій половині XVII ст.
  Митрополит Петро Могила.

 2. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

Білет № 17

 1. Умови національно-культурного відродження в Україні в XVI — першій половині XVII ст. Острозька академія.

 2. Наростання українського національного руху в західноукраїнських землях наприкінці XIX — на початку XX ст.

Б і л е т № 1 8

1. Наш край у VI—XV ст.

2. Створення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській
Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.

Білет № 19

 1. Українська архітектура та образотворче мистецтво XVI — першої половини
  XVII ст.

 2. Михайло Грушевський у громадсько-політичному житті України кінця XIX —
  початку XX ст.

Білет № 20

 1. Причини та початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

 2. Внесок Івана Франка в українське національне відродження.

Білет № 21

 1. Українсько-російський договір 1654 р. та його наслідки для України.

 2. Український національний рух у роки революції 1905—1907 рр. в Російській
  імперії.

Білет № 22

 1. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини
  XVII ст.

 2. Політика російського самодержавства щодо України в 1907—1914 рр.

Білет № 23

 1. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність Української держави.

 2. Наш край у XIX — на початку XX ст.

Основи правознавства

Білет № 1

 1. Основні теорії походження держави.

 2. Загальна характеристика та структура Конституції України.

Білет № 2

 1. Поняття та ознаки держави.

 2. Форма правління, державного устрою та політичного режиму України за Конституцією України.

Білет № З

 1. Поняття та види функцій держави.

 2. Адміністративно-територіальний устрій України за Конституцією України.

Білет № 4

 1. Поняття та ознаки права.

 2. Державна символіка України.

Білет № 5

 1. Класифікація держав за їх формою.

 2. Порядок набуття громадянства України.

Білет № 6

 1. Єдність та відмінність моралі і права.

 2. Соціально-економічні права громадян України.

Білет № 7

 1. Джерела (форми) права.

 2. Політичні права громадян України.

Білет № 8

 1. Поняття системи права.

 2. Принципи виборчого права.

Білет № 9

 1. Поняття закону та підзаконного акту.

 2. Конституційні обов'язки громадян України.

Білет № 10

 1. Поняття та види правопорушень.

 2. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України.

Білет № 11

 1. Поняття та види юридичної відповідальності.

 2. Правовий статус та повноваження Президента України.

Білет № 12

 1. Загальна характеристика галузей права України.

 2. Правовий статус, компетенція, склад Кабінету Міністрів України.

Білет № 13

 1. Поняття та структура правової норми.

 2. Місцеве самоврядування в Україні.

Білет № 14

 1. Систематизація нормативно-правових актів.

 2. Судова влада в Україні.

Білет № 15

 1. Поняття та ознаки правової держави.

 2. Право на освіту та система освіти в Україні.

Білет № 16

 1. Поняття законності та правопорядку.

 2. Бюджетна система України.

Білет № 17

 1. Поняття та види влади.

 2. Поняття адміністративного проступку, його види.

Білет № 18

 1. Поняття та види соціальних норм.

 2. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.

Білет № 19

 1. Поняття та структура законодавства.

 2. Майнові права неповнолітніх.

Білет № 20

 1. Поняття та структура правовідносин.

 2. Поняття, види та характеристика договорів.

Білет № 21

 1. Поняття та види юридичної особи.

 2. Поняття та види кримінальних покарань.

Білет № 22

 1. Поняття та види юридичних фактів.

 2. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Білет № 23

 1. Правоздатність і дієздатність.

 2. Поняття та види податків.

Білет № 24

 1. Декларація про державний суверенітет України.

 2. Поняття трудового договору. Види трудових договорів.

Білет № 25

 1. Акт проголошення незалежності України.

 2. Порядок прийняття на роботу. Особливості праці неповнолітніх.

Білет № 26

 1. Загальна декларація прав людини ООН 1948 р.

 2. Порядок і підстави припинення трудового договору.

Білет № 27

 1. Конвенція ООН про права дитини 1989 р.

 2. Порядок і умови укладення шлюбу.

Українська література

Білет № 1

 1. Значення творчості Тараса Шевченка в розвитку української літератури та літературної мови.

 2. "Слово о полку Ігоревім" — найвидатніша пам'ятка давньої української літератури. Мистецька довершеність твору. Прочитати напам'ять уривок "Плач
  Ярославни".

Білет № 2

 1. Основні мотиви ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять
  улюблений твір поета.

 2. Історична основа "Слова о полку Ігоревім". Провідна ідея поеми та художні
  засоби її втілення.

Білет № 3

 1. Трагічна доля жінки у творах "Катерина", "Наймичка" Тараса Шевченка.

 2. Система образів у "Слові о полку Ігоревім".

Білет № 4

 1. Історична основа поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитати напам'ять
  уривок з поеми.

 2. Літописання — оригінальний жанр давньої української літератури княжих часів. Найвидатніші літописи.

Білет № 5

 1. Втілення в образі Яреми непоборної сили українського народу (За поемою Тараса Шевченка "Гайдамаки"). Прочитати напам'ять уривок з поеми.

 2. Загальнолюдські ідеали добра й справедливості в "Повчанні" Володимира
  Мономаха.

Білет № 6

1. Сатиричне викриття російського самодержавства в поемі "Сон" Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять уривок з поеми.

2. Елементи народознавства у п'єсі "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ'яненка.

Білет № 7

 1. Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою "Кавказ" Тараса Шевченка). Прочитати напам'ять уривок з поеми.

 2. Патріотично-визвольні мотиви в українських історичних піснях.

Білет № 8

1 Творчість Тараса Шевченка періоду "трьох літ" (1843—1847). Ідейно-художній аналіз поезії "Заповіт".

2. Українські народні думи. Тематика й герої.

Білет № 9

 1. Послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам
  моїм..." як заповіт нащадкам. Прочитати напам'ять уривок.

 2. Художні особливості ранніх балад Тараса Шевченка.

Білет № 10

 1. Мотиви поезій Тараса Шевченка, написаних на засланні.

 2. Козацькі літописи. Загальна характеристика, їхні автори.

Білет № 11

 1. Тема історичного минулого України в творчості Тараса Шевченка.

 2. Біблія — видатна пам'ятка світового письменства.

Білет № 12

 1. Інтимна лірика Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять вірш.

 2. Життєва мудрість видатного українського мислителя Григорія Сковороди.

Білет № 13

 1. Мрії Тараса Шевченка про щасливе майбутнє України в поезії "Ісаія. Глава 35".

 2. Утвердження працьовитості, скромності, чесності в байках Григорія Сковороди.

Білет № 14

 1. Природа рідного краю у творах Тараса Шевченка. Прочитати напам'ять улюблений вірш поета.

 2. Поетична творчість Григорія Сковороди.

Білет № 15

 1. Повісті Тараса Шевченка російською мовою.

 2. Філософські роздуми Григорія Сковороди про людське щастя.

Білет № 16

 1. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша — перший історичний роман в українській
  літературі.

 2. Становлення нової української літератури.

Білет № 17

 1. Історична основа роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада".

 2. "Енеїда" Івана Котляревського — перший твір нової української літератури.

Білет № 18

 1. Зображення козацького лицарства в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада".

 2. Утвердження ідеї незнищенності національного духу в поемі Івана Котляревського "Енеїда".

Білет № 19

 1. Осмислення в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада" історичного минулого України.

 2. Втілення патріотизму, вірності обов'язку, мужності в образах Енея та його товаришів у поемі Івана Котляревського "Енеїда".

Білет № 20

 1. Поетична творчість Пантелеймона Куліша.

 2. Новаторський характер п'єси Івана Котляревського "Наталка Полтавка".

Білет №21

 1. Подвижницька діяльність Пантелеймона Куліша на ниві української культури.

 2. Поетичний образ дівчини з народу в п'єсі Івана Котляревського "Наталка
  Полтавка".

Білет № 22

 1. Життєва основа повісті Марка Вовчка "Інститутка".

 2. Місце байкарської творчості П. Гулака-Артемовського та Є. Гребінки в літературному процесі.

Білет № 23

 1. Вірш "Рідне слово" Пантелеймона Куліша, його зміст і художні особливості.

 2. Григорій Квітка-Основ'яненко — перший прозаїк нової української літератури.

Білет № 24

 1. Художня майстерність у творенні персонажів у повісті Марка Вовчка "Інститутка".

 2. Реалістична основа твору "Енеїда" Івана Котляревського.

Зарубіжна література

Білет № 1

 1. Стосунки між богами і людьми у міфах Давньої Греції (Риму) (на прикладі
  творів Гомера, Овідія та ін. — на вибір).

 2. Критика провінційного безчасся та деградації поміщиків-кріпосників у поемі
  М. В. Гоголя "Мертві душі". Сенс назви твору.

Білет № 2

 1. "Прометей закутий" Есхіла: в ім'я чого Прометей карався, мучився, але не каявся? Що означає вислів "вогонь Прометея"?

 2. Суперечливість образу Печоріна. Суть назви роману М. Лермонтова "Герой
  нашого часу".

Білет № 3

 1. Особливості сприйняття життя, розуміння внутрішнього світу людини в ліриці
  Лі Бо і Ду Фу.

 2. Теми внутрішньої свободи та самотності в ліриці Лермонтова.

Білет № 4

 1. Ствердження права людини на щастя у життєвій філософії Омара Хайяма (на
  прикладах рубаї — на вибір).

 2. Цілісність і краса душі Тетяни Ларіної (О. Пушкін "Євгеній Онєгін").

Білет № 5

 1. Оспівування мужності, героїзму, дружби, відданості в поемі Шота Руставелі
  "Витязь у тигровій шкурі".

 2. Суперечливість почуттів і вчинків Євгенія Онєгіна (О. Пушкін "Євгеній Онєгін").

Білет № 6

1. Шляхетність почуттів закоханого, особливості його самоспостереження в
"Книзі пісень" Петрарки.

2. Антитеза як провідна риса побудови роману Гюго "Собор Паризької богоматері".

Білет № 7

 1. Велич і краса кохання, здатного піднестися над розбратом і ворожнечею світу в
  трагедії Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

 2. Тема "світової скорботи", втечі від світу в ліриці Байрона (за вибором).

Білет № 8

 1. Моральний сенс історії злету та падіння Цахеса (Е.-Т.-А. Гофман "Крихітка
  Цахес...")

 2. Любовна лірика О. Пушкіна (вірші на вибір).

Білет № 9

 1. Конфлікт між ідеалом і дійсністю — центральна проблема роману Сервантеса
  "Дон Кіхот".

 2. Байронічний герой, його настрої, світогляд, поривання (Байрон "Паломництво
  Чайльд-Гарольда").

Білет № 10


 1. Дон Кіхот і Санчо Панса — що їх зближує і відрізняє?

 2. Ставлення Клода Фролло, Феба та Квазімодо до Есмеральди (Гюго "Собор Паризької богоматері").

Білет № 11

 1. Роман Сервантеса та явище донкіхотства. Як ви ставитеся до донкіхотів?

 2. Прокоментуйте слова Фауста: "Вкушаю я найвищу мить життя" (Й.-В. Гете
  "Фауст").

Білет № 12

 1. Поезія душевного перевтілення Мацуо Басьо (хоку — на вибір).

 2. Невпинний пошук сенсу буття — за трагедією Гете "Фауст".

Білет № 13

 1. Лицарський кодекс честі, проблема гідності та ціни життя в баладі Шиллера
  "Рукавичка".

 2. Пафос вищих духовних поривань людини та їх протиставлення скепсису і цинізму в трагедії Гете "Фауст".

Білет № 14

 1. Протистояння героя-"ентузіаста" філістерському світові в повісті-казці Е.-Т.-А.
  Гофмана "Крихітка Цахес...".

 2. Висміювання пихи, претензій на аристократизм у комедії Мольєра "Міщанин-шляхтич".

Білет № 15

 1. Романтичні теми та настрої лірики Г. Гайне (на вибір).

 2. Проблема морального вибору та вчинку в трагедії Шекспіра "Гамлет".

Білет № 16

 1. "Цілюща краса чарівного Криму" та меланхолія ліричного героя в "Кримських
  сонетах" Адама Міцкевича.

 2. Прокоментуйте слова Гамлета: "Звихнувся час наш. Мій талане клятий, Що я
  той вивих мушу виправляти!"

Білет № 17

 1. Вияв непересічних характерів за умов екстремальної ситуації в повісті Дж. Лондона "Біле ікло".

 2. Розкриття ренесансного сприйняття кохання у сонетах Шекспіра (на вибір).

Білет № 18

 1. Єдність ліричного героя з рідною природою в поезії С. Єсеніна.

 2. Образи Поета, Беатріче та Вергілія в "Божественній комедії" Дайте.

Білет № 19

 1. Особливості японського сприйняття життя, розуміння психології людини в танках Ісікави Такубоку.

 2. Духовний і моральний сенс подорожі героя у потойбічний світ у "Божественній
  комедії" Дайте.

Білет № 20

 1. Відтворення єврейського національного колориту, пафос ствердження людяності в повісті "Хлопчик Мотл" Шолома-Алейхема.

 2. Переплетення фантастичних і психологічних елементів у баладі "Вільшаний
  король" Гете.

Білет № 21

 1. Прокоментуйте слова героя казки Екзюпері "Маленький принц": "Одне лиш
  серце зірке, головного очима не побачиш".

 2. Уявлення про доблесть та патріотичне почуття в "Енеїді" Вергілія.

Білет № 22

 1. Проблема моральної відповідальності в казці "Маленький принц".

 2. Які твори світової літератури привернули вашу особливу увагу?

Інтегрований курс "Литература"

Билет № 1

 1. Нравственные ценности Библии.

 2. В. Шекспир «Гамлет». Причины трагического конфликта Гамлета с дейст-вительностью.

Билет № 2

 1. Назовите известные вам памятники древнерусской литературы. Охаракте-ризуйте одно из произведений этого периода.

 2. Раскройте особенности жанра басни (на примере одного — двух произведений).

Билет № 3

 1. Каким темам посвятил М. В. Ломоносов известные вам оды? Приведите примеры.

 2. Докажите, что роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» является реали-стическим произведением.

Билет № 4

 1. Согласны ли вы с А. С. Пушкиным, назвавшим Д. И. Фонвизина «другом сво-
  боды, сатиры смелым властелином»? Обоснуйте свой ответ.

 2. Художественный идеал, воплощенный в героическом эпосе Средневековья (на
  примере одного — двух произведений).

Билет № 5

 1. Как вы понимаете заключительные слова в комедии Д. И. Фонвизина «Недо-
  росль»? Почему они стали афоризмом?

 2. Мифология как система восприятия древнего человека.

Билет № 6

 1. Как вы понимаете заглавие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»?

 2. Древнеклассическая восточная поэзия (основные представители, проблематика,
  жанровые особенности).

Билет № 7

 1. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Как вы понимаете речь Тараса о товариществе?

 2. Прочитайте наизусть один из сонетов. Раскройте особенности сонета как лири-ческого жанра.

Билет №8

 1. В. А. Жуковский — поэт-романтик.

 2. Русские былины как памятник славянского героического эпоса (на примере одного — двух произведений).

Билет № 9

 1. Каковы главные ценности в жизни московских дворян (по комедии А. С. Гри-боедова «Горе от ума»)?

 2. Мотивы украинских легенд и сказок в произведениях Н. В. Гоголя.

Билет № 10

 1. Тема любви й дружбы в лирике А. С. Пушкина.

 2. Черты классицизма в комедии Жана Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве».

Билет № 11

 1. А. С. Пушкин о роли поэта и поэзии в жизни общества.

 2. Театр в древней Греции. Эсхил — отец трагедии. Мифологическая основа тра-гедии «Прометей прикованный».

Билет № 12

 1. Роль пейзажа в рассказах И. С. Тургенева.

 2. Борьба добра и зла в философской трагедии И. Гете «Фауст».

Билет № 13

 1. Авторское отношение к Татьяне Лариной в романе «Евгений Онегин».

 2. Античная литература, ее жанры, эстетическое совершенство.

Билет № 14

 1. Покажите, какую роль играет художественная деталь в раскрытии характеров в
  рассказах А. П. Чехова (на примере одного — двух рассказов).

 2. Нравственно-философское содержание сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Билет № 15

 1. Мастерство Пушкина-прозаика (на примере одного из изученных произведений).

 2. Своеобразие жанра рубаи (на примере произведений Омара Хайяма).

Билет № 16

 1. Поиски Е. Онегина, трагические итоги жизненного пуги, их причины.

 2. Научная фантастика в мировой литературе (на примере одного—двух произведений).

Билет № 17

 1. Какая основная тема романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова?

 2. Расскажите наизусть ваше любимое стихотворение. Обоснуйте свой выбор.

Билет № 18

 1. Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова.

 2. «Вечные» образы в мировой литературе (на примере одного — двух изученных
  произведений).

Билет № 19

 1. Осуждение и осмеяние человеческих пороков в баснях И. А. Крылова.

 2. Назовите имена известных вам поэтов-романтиков (русских и зарубежных).
  Проанализируйте одно из произведений данного литературного направления.

Билет № 20

 1. Какие нравственные проблемы ставит М. Ю. Лермонтов в романе «Герой на-шего времени»?

 2. Тема «робинзонады» в литературе разных стран и народов (на примере одного —
  двух произведений).

Билет №21

 1. Композиция романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

2. Отражение экологических проблем в современных произведениях русских писателей.

Билет №22

 1. Объясните смысл заглавия поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя.

 2. Конфликт живого чувства и предрассудков в трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта».

Билет №23

1. Обобщающее значение образа Чичикова в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».

2. Чистота и возвышенность чувств героев в романтической повести-сказке А. Грина «Алые паруса».

Билет № 24

 1. Общечеловеческий смысл комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

 2. Основные черты романтического героя в поэме Д. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда».

Билет № 25

 1. Что отличает новеллу от рассказа (на примере изученных произведений)?

 2. Художественное своеобразие японской классической поэзии (на примере произведений Сайгё, Басё).
Скачати 400.78 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.11.2011
Розмір400.78 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх