Програма підготовчих курсів для абітурієнтів з предмету icon

Програма підготовчих курсів для абітурієнтів з предмету


Схожі
Програма вступного випробування з предмету “Математика” для абітурієнтів нувгп 2011р...
Програма для проведення співбесіди з профільного предмета «математика» для абітурієнтів за...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія...
Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма “ Медіаосвіта (медіаграмотність)” (для слухачів курсів підвищення...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія...
Наскрізна програма практики для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальностей 090600...
Програма вступних випробувань для зарахування на факультет перепідготовки до магістратури за...
Програма навчального предмету “Агрохімія” для студентів спеціальності 130102 агрономія...
Навчальна програма дисципліни «соціальна культурологія» для напрямів підготовки (спеціальностей)...
Робоча навчальна програма здисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Національного університету харчових технологій


ПРОГРАМА

підготовчих курсів для абітурієнтів з предмету «Математика»


ОСНОВНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ

Вступники повинні:


1) володіти впевненими обчислювальними навичками при виконанні дій з раціональними числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими дробами).

 1. уміти виконувати тотожні перетворення основних типів виражень алгебри (багаточленів, дробово-раціональних виразів, виразів, що містять степені, корені).

 2. вміти розв'язувати рівняння, нерівності і їх системи першого і другого степеня і ті, що приводяться до них, а також розв'язувати задачі на складання рівнянь або їх систем.

 3. вміти будувати графіки функцій, передбачених програмою.
 1. вміти зображати геометричні фігури і проводити прості побудови на площині.

 2. володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв'язку різноманітних геометричних і практичних завдань.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Дана програма складена для проведення підготовчих курсів абітурієнтів на базі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти загальноосвітньої школи. Програмою вступних іспитів передбачена форма проведення іспиту з математики: усне тестування.

На екзамені з математики вступники до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації повинні показати вміння:

 1. Будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

 2. Виконувати математичні розрахунки;

 3. Виконувати перетворення виразів;

 4. Будувати і аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;

 5. Розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи;

 6. Зображати геометричні фігури та тіла, встановлювати їхні властивості;

 7. Знаходити кількісні характеристики геометричних фігур і тіл;

 8. Аналізувати інформацію, яка подана в різних формах.

Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складається з трьох розділів. У першому розділі представлено перелік основних понять і фактів, з арифметики і алгебри, які повинні знати вступники. Другий розділ містить поняття, теореми і формули з геометрії. У третьому розділі вказані основні математичні уміння і навички, якими повинні володіти вступники.


^ ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ НА БАЗІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів І та II

рівнів акредитації у 2009 р. складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних понять і фактів алгебри і геометрії, що їх повинні знати вступники; другий - теореми і формули, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів визначається останнім розділом.. В третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.

На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу І та II рівнів акредитації повинен показати:

а) чітке знання математичних означень і теорем, основних формул
арифметики, алгебри і геометрії, вміння доводити теореми і
виводити формули;

б) вміння висловлювати математичну думку усно та в письмовій
формі;

в) впевнене володіння вміннями і навичками, передбаченими
програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні задач.

І. Основні математичні поняття і факти

Арифметика і алгебра

 1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9,10.

 2. Цілі числа. Раціональні числа. їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.

 3. Дійсні числа, запис числа у вигляді десяткового дробу.

 4. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. Відсоток. Основні задачі на відсотки.

 5. Додатні та від'ємні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. Порівняння додатних та від'ємних чисел. Додавання, віднімання, множення і ділення додатних і від'ємних чисел.

 6. Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. Запис раціональних чисел у вигляді десяткових дробів. Властивості арифметичних дій.

 7. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення буквених виразів. Обчислення за формулами. Перетворення виразів: розкриття дужок, зведення подібних доданків.

 8. Поняття про пряму пропорційну залежність між величинами. Пропорції. Основна

властивість пропорції. Розв'язування задач за допомогою пропорцій.

9. Зображення чисел на прямій. Координата точки на прямій. Формула відстані між
двома точками із заданими координатами.

 1. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. Координати (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами.

 2. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей.

 3. Вимірювання величин.

 4. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.

 5. Многочлен. Степінь многочленна. Додавання, віднімання і множення многочленнів. Розкладання многочленна на множники.

 6. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого множення для розкладання многочленна на множники..

 7. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 8. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.

 9. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів із степенями.

 10. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня.

 11. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го члена та суми п перших членів прогресій.

 12. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. Квадратне рівняння. Формули кореня квадратного рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь.

 13. Системи рівнянь. Розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших систем, одне рівняння яких - першого, а друге - другого степеня. Розв'язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь.

 14. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною.

 15. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи завдання функції. Графік функції.

25. Функції: у = kx + b, у = k х, у = k/x, y =aх2 + b х + с, у = . Їх властивості і графіки.


Геометрія

I. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і
теореми. Поняття про обернену теорему.

2. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі. Теореми про паралельність і перпендикулярність прямих.

 1. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї.

 2. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її властивості, правильні многокутники.

 3. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості.

 4. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник.

 5. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.

 6. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (без доведення).

 7. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. Приклади фігур, що мають симетрію.

 8. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки.

II. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від точки
до прямої.

 1. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів.

 2. Довжина кола. Довжина дуги. Число ж.

 3. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площа-круга та його частин.

 4. Синус, косинус і тангенс кута.

 5. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів. Розв'язування трикутників.

 6. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола.

 7. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Координати вектора.

II. Основні теореми і формули

Алгебра

 1. Формула п-го члена арифметичної і геометричної прогресій.

 2. 2.Формула п перших членів арифметичної і геометричної прогресій.

 3. Функція у = kx, її властивості і графік.

 4. Функція у = k/x, її властивості і графік.

 5. Функція у = kx + b, її властивості і графік.

 6. Функція у = хn, її властивості і графік.

 7. Функція у = ах2 + b х + с, її властивості і графік.

 8. Формули коренів квадратного рівняння.

 9. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників.

 10. Формули скороченого множення:

(а ± b)22 ± 2аb + b2, (а + b)( а - b) = а2 -b2.

 1. Розв'язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.

 2. Розв'язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.

 3. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь:
Геометрія

 1. Властивості рівнобедреного трикутника.

 2. Властивості бісектриси кута.

 3. Ознаки паралельності прямих.

 4. Теорема про суму кутів трикутника.

 5. Властивості паралелограма і його діагоналей.

 6. Ознаки рівності, подібності трикутників.

 7. Властивості прямокутника, ромба, квадрата,

 8. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника.

 9. Теорема про кут, вписане в коло.

 10. Властивості дотичної до кола.

 11. Теорема Піфагора та наслідки з неї.

 12. Значення синуса, косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.
 1. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

 2. Сума векторів та її властивості.

 3. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.

 4. Рівняння кола.

III. Основні вміння і навички

Вступник повинен:

1. Впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дії з раціональними числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими дробами)

 1. Уміти виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів (многочленнів, дробово-раціональних виразів, які містять степені і корені), тригонометричних виразів.

 2. Уміти розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого степенів і ті, що зводяться до них, а також розв'язувати задачі за допомогою рівнянь та їх систем.

 3. Уміти будувати графіки функцій, передбачених програмою.

 4. Уміти зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови на площині.

 5. Володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв'язання різних практичних задач.

 6. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні задач на обчислення та доведення.Література

 1. О.В. Погорєлов. Геометрія 7-9 клас, К., "Освіта", 2001р.

 2. Т.П. Бевз. Алгебра 7-9 клас, К., "Освіта", 2001р.

 3. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри і початків аналізу, 9 клас. За редакцією 3.І. Слєпкань. Харків, "Гімназія", 2005р.

 4. Г. И. Богатырев., О. А. Боковнев “Математика для подготовительных курсов техникумов”. Москва, “Наука” 1988 г.

 5. Г. Янченко. Підручник 5, 7, 8, 9 класів. Математика., Тернопіль, 2002р.
Скачати 103.02 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.11.2011
Розмір103.02 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх