Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”, “ магістр” за напрямом підготовки “ Туризм ” icon

Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”, “ магістр” за напрямом підготовки “ Туризм ”


Схожі
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст”...
Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська) для навчання за...
Програма вступного випробування з німецької мови І літератури для вступників за...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Волинський національний університет імені Лесі Українки


Затверджую”

Ректор

Волинського національного

університету імені Лесі Українки

_____________проф. І.Я.Коцан

“ ”______________ 2011 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”, “ магістр”

за напрямом підготовки “ Туризм ”

спеціальності “ Туризм ”


Луцьк- 2011


Пояснювальна записка

Програма вступного випробування містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін спеціалізації.

На екзамені абітурієнт повинен продемонструвати передусім розуміння основних законів і закономірностей географічної науки та її практичного значення, перспективи розвитку. Одночасно він повинен показати своє вміння орієнтуватися у фактичному матеріалі, знання найважливіших джерел його поповнення й оновлення, усвідомленість з працями та діяльністю видатних вчених, а також з фундаментальними науковими дослідженнями та періодичними виданнями.

Програма екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін які передбачені навчальним планом для напрямку 0504 «Туризм» (спеціальність 6.050400 «Туризм»).


^ Туристичні ресурси України


Географічні аспекти формування туристських ресурсів України. Основні відомості про державу. Коротка історія формування території України. Туристський ареал України. Природні туристські ресурси України. Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду України. Антропогенні ресурси Україна. Подієвий туризм в Україні. Комплексна оцінка туристських ресурсів України. Туристські ресурси Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристські ресурси Карпат. Туристські ресурси Поділля. Туристські ресурси Полісся. Туристські ресурси центрально-східної України.


^ Туристське країнознавство


Поняття про туристичне країнознавство, його предмет і аспекти дослідження. Принципи туристичного країнознавства. Методи дослідження. Підходи до складання країнознавчих досліджень. Основні поняття.

Критерії типології країн світу. Типи країн світу за рівнем доходів від туризму, розвитком туристичної індустрії та ін. Туристичне районування світу за класифікацією ВТО.

Центральна Європа. Природні рекреаційні ресурси. Гірські, бальнеологічні курорти. Історико-культурна спадщина. Недоліки в розвитку інфраструктури. Місце окремих держав на туристичному ринку світу. Південна Європа - головний туристичний регіон світу. Унікальне поєднання природних та історико-культурних ресурсів. Характеристика середземноморських курортів. Релігійний та круїзний туризм. Проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Південній Європі. Туристична інфраструктура. Західна та Північна Європа. Рекреаційні можливості гірських систем, узбережжя морів, мінеральних джерел. Річкові круїзи. Історико-архітектурна спадщина. Ярмаркові та фестивальні центри. Бізнес-туризм. Розвиток туристичної інфраструктури. Основні туристичні центри.

Східна Азія та її природний туристичний потенціал регіону. Світова спадщина ЮНЕСКО. Основні туристичні центри. Діловий та розважальний туризм. Туристична індустрія. Південно-Східна Азія - історико-культурний регіон. Кліматичних умови, курортні зони, національні парки. Заходи, спрямовані на пожвавлення іноземного туризму. Південна Азія. Історичні та культурні пам'ятки. Туристська екзотика "золотих князівств" Перської затоки. Близький схід . Археологічні та архітектурні пам'ятки різних епох. Центр паломництва. Унікальні природні умови регіону. Розвиток зимових видів туризму. Туристська інфраструктура.

Америка - другий регіон за рівнем розвитком туризму у світі. Найбільша у світі готельна мережа. Унікальність природних рекреаційних ресурсів. Значення національних парків для внутрішнього туризму. Розважальний та діловий туризм. Історико-культурна спадщина. Рекреаційно-туристичні зони Північної Америки. Найбільші центри туризму. Туристська характеристика країн Карибського басейну та Мексиканської затоки. Пляжний туризм. Дайвінг. Культурна спадщина індіанських цивілізацій Мексики. Природні і культурні об'єкти. Круїзний, водно-спортивний, гральний та розважальний туризм. Розвиток туристичної інфраструктури. Південна Америка. Природні умови і туристичні ресурси. Унікальні природні об'єкти. Гірські та приморські курорти. Традиція проведення карнавалів у регіоні. Відсутність розгалуженої туристичної інфраструктури. Місце Бразилії та Аргентини на ринку туристичних послуг.

Північна Африка. Склад регіону. Географічне положення. Розвиток транспортної інфраструктури. Історико-архітектурна спадщина різних епох. Руїни, археологічні пам'ятки регіону та історичні центри. Центри паломництва. Кліматичні умови приморських курортів Середземного та Червоного морів. Гірські курорти Атласу. Відмінності в рівні розвитку туристської інфраструктури країн регіону. Тропічна Африка. Оцінка природних умов як туристичного ресурсу, їх регіональні відмінності. Несприятливі кліматичні умови внутрішніх районів і зони екваторіального клімату. Розвиток приморських курортів регіону. Східна Африка - батьківщина сафарі. Природні та культурні ландшафти. Історико-культурна спадщина Південної Африки. Центри паломництва. Діловий туризм у ПАР.

Австралія і Океанія. Природні рекреаційні умови як туристичний ресурс. Роль національних парків у розвитку туризму. Можливості для розвитку гірськолижного, екстремального, водного туризму. Діловий туризм і бізнес-туризм. Туристичні райони і центри Австралії і Нової Зеландії.


^ Рекреаційна географія


Природні рекреаційні ресурси. Кліматичні і гідромінеральні ресурси. Рекреаційне природокористування й охорона природи. Культурно-історичні ресурси. Рекреаційне районування. Особливості міжнародних рекреаційних потоків. Характеристика рекреаційних районів світу. Рекреаційно-географічне районування світу.


Рекреалогія


Рекреаційна система: загальні властивості рекреаційної системи, її структура, види та функції. Компоненти рекреаційної системи. Природні та урбанізовані рекреаційні системи. Технічні системи та системи розселення. Рекреаційна діяльність. Рекреаційна діяльність рекреанта. Методи, принципи і критерії комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території. Сучасні тенденції розвитку курортно-рекреаційного господарства України і світу.


^ Основи наукових досліджень


Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Наукознавство як система знань. Методологія дослідження. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно наукова методологія. Методи і техніка дослідження. Використання методів наукового пізнання. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних досліджень. Застосування логічних законів і планів. Характеристика окремих видів досліджень. Спостереження, опитування, експеримент. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Науково-дослідне планування. Загальні вимоги до наукових робіт. Структура наукової роботи. Зміст наукової роботи. Вступ і його композиція в науковій роботі. Актуальність дослідження. Мета і завдання дослідження. Об'єкт і предмет дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів. Основна частина наукової роботи. Висновки і додатки у науковій роботі. Оформлення наукової роботи. Ілюстрації і таблиці у рукописі наукової роботи. Формули і посилання у рукописі наукової роботи. Державний стандарт бібліографічного опису використаних джерел. Порядок захисту наукових робіт. Організація творчої діяльності. Психологія і технологія наукової творчості. Історія становлення та розвитку науки. Понятійний апарат. Класифікація наук. Організація наукової діяльності в Україні. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення. Наукова комунікація. Наукова школа. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. Докторантура. Аспірантура. Науково-дослідницька діяльність студентів. Вибір теми та реалізація дослідження. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. Методи та техніка наукових досліджень Методи дослідження на емпіричному й теоретичному рівнях. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. Техніка роботи зі спеціальною літературою. Курсова робота. Загальна характеристика та їх виконання на прикладі спеціальностей туристсько-готельного профілю. Робота на здобуття кваліфікації бакалавра (спеціаліста). Дипломна робота. Загальна характеристика та їх виконання на прикладі спеціальностей туристсько-готельного профілю. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова монографія, наукова стаття, тези. Методика підготовки та оформлення публікацій. Форми звітності при науковому дослідження. Робочий день і робоче місце науковця. Пріоритетні напрямки розвитку науки в Україні. Організація роботи наукового колективу. Етичні норми і цінності науки. Наукові форуми, з'їзди, конгреси симпозіуми, конференції. Наукове рецензування.


^ Діяльність туристської самодіяльної організації


Загальні поняття та визначення. Історія розвитку туристських самодіяльних організацій в Україні. Нормативно-правові основи діяльності туристських самодіяльних організацій в Україні. Види туристських самодіяльних організацій. Структура і діяльність туристських союзів, федерацій. Структура і діяльність туристських клубів. Порядок створення туристської самодіяльної організації. Спортивний напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Організаційно-масовий напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Краєзнавчий напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Навчально-методичний напрям діяльності туристських самодіяльних організацій. Діяльність туристських самодіяльних організацій регіону.


^ Спортивний туризм


Характеристика основних видів спортивного туризму. Класифікація туризму. Основні форми туристичної роботи. Загальні положення орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості. Організація і проведення змагань зі. спортивного орієнтування. Спеціальне спорядження для спортивного туризму. Туристичні вузли. Точкові, лінійні та площинні орієнтири на місцевості. Способи зображення окремих елементів ландшафту.

Водні перешкоди та техніка їх подолання. Подолання гірських перешкод. Змагання зі спортивного туризму.

Соціально-психологічні аспекти формування туристської групи. Психологічні аспекти комплектування туристських груп. Комплектування туристичної групи.. Психологічний клімат у туристські групі. Спеціальна психологічна підготовка до туристського походу. Базування туристської групи. Туристський бівак та основні вимоги до його розміщення. Критерії класифікації змагань зі спортивного орієнтування. Туристські маршрути та методичні принципи їх розробки. Випуск групи на маршрут. Групове та індивідуальне спорядження для походів різної категорії складності. Пересування в польових умовах. Порядок і режим руху. Страховка і самостраховка під час руху. Рух пішки. Особливості пересування по розчленованій місцевості. Пересування транспортними засобом. Особливості проведення велосипедних подорожей. Організація харчування в туристському поході. Режим харчування. Режим водоспоживання. Приготування їжі. Медичне забезпечення учасників туристського походу та комплектування аптечки. Психологічний аспект екстремальних ситуацій і катастроф. Класифікація масових туристських заходів. Організація зльотів і змагань Змагання з окремих видів туризму та використання юних туристів.


Історія туризму


Передумови виникнення туризму. Становлення екскурсійної та туристської діяльності. Подорожі в античному світі. Географічні відкриття мореплавців і мандрівників. Передумови виникнення перших організованих екскурсій. Соціально-економічні передумови розвитку напрямів світового туризму. Вплив демографічних факторів на розвиток туризму. Умови виникнення та розвитку туризму в СРСР. Зародження та становлення екскурсійного і туристського руху в СРСР. Характеристика основних етапів розвитку туризму в країнах колишнього соціалістичного табору. Розвиток екскурсійної справи. Напрями і форми роботи в молодіжному та самодіяльному туризмі. Розвиток міжнародного туризму в СРСР. Розвиток соціального та молодіжного туризму. Передумови розвитку туризму в Україні. Етапи розвитку туризму в Україні.


^ Рекреаційні комплекси


Поняття рекреації. Структура загального фонду часу. Групування видів рекреаційної діяльності за функціональним профілем.

Поняття архітектурного стилю. Вимоги до архітектури. Рекреаційна архітектура. Архітектура відпочинку Давнього Єгипту. Архітектурний відпочинок Давньої Греції. Архітектурний відпочинок Давнього Риму. Культові, суспільні, житлові будівлі. Прототипи будівель готельного типу. Східна (візантійська) і західна (романська, готична) архітектура як наслідок складних релігійних процесів у християнстві. Культові будівлі: собори, монастирі; житлова архітектура: житлові будинки, замки, палаци, вілли. Ренесанс. Бароко. Рококо. Класицизм. Міські й заміські палаци аристократії. Суспільні будівлі періоду класицизму. Трансформація садово-паркової архітектури від регулярного французького парку Ренесансу до пейзажної системи планування парків у період класицизму. "Нова" архітектурна сфера відпочинку середини XIX - початку XX ст. Ретроспективізм. Еклектика. Модерн. Житлова архітектура. Архітектура суспільних будівель. Архітектура туристських будівель і споруд. Сучасна рекреаційна архітектура. Рекреаційна архітектура великих просторів. Готелі атріумного типу. Туристські комплекси в історичних містах. Аттрактивна рекреаційна архітектура. Тематичні парки. Лас-Вегас. Готелі. Казино. Центри розваг.

Планувальна організація рекреаційних територій. Основи формування рекреаційного середовища. Рекреаційні ресурси. Рекреаційна діяльність. Рекреаційні утворення. Рекреаційні утворення за таксономічними і типологічними ознаками. Планувальна організація рекреаційного регіону. Визначення рекреаційного регіону. Межі рекреаційного регіону. Структурні елементи рекреаційного регіону.

Планувальна організація рекреаційного району. Визначення рекреаційного району. Поясне, вертикальне й функціональне зонування рекреаційного району.

Планувальна організація рекреаційної зони. Функціональні й архітектурно-будівельні критерії типології забудови рекреаційної зони. Містобудівна й соціальна концепції обслуговування.

Види і класифікація рекреаційних комплексів. Містобудівні й соціально-економічні фактори, що впливають на умови формування рекреаційних комплексів.

Планувальна організація санаторних комплексів, комплексів відпочинку й туристських комплексів. Види рекреаційних установ. Профіль рекреаційних комплексів. Склад рекреаційних комплексів. Архітектурно-планувальна композиція. Функціонально-планувальна організація рекреаційних установ. Об'ємно-планувальна структура. Типи рекреаційних установ. Функціональна схема.

Планувальна організація приміщень різних призначень. Приміщення суспільного призначення. Адміністративно-господарські приміщення. Інженерно-технічні й господарські приміщення.


^ Правове регулювання туристичної діяльності


Закон України «Про туризм». Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму. Безпека в галузі туризму. Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності. Туристичний ваучер. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності. Права та обов'язки туристів та екскурсантів. Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення туризму. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.

Державна програма розвитку туризму на 2002 - 201 Ороки. Мета і основні завдання програми. Розвиток матеріальної бази туризму. Використання рекреаційних ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму. Кадрова та науково - методичне забезпечення туристичної галузі. Страхування туристів при здійснені туристичних поїздок. Організація виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму. Права й обов'язки туроператорів і турагентів. Принципи державної політики у сфері курортної справи. Створення та розвиток курортів їх види спеціалізований профіль. Використання природних лікувальних ресурсів. Організація лікування та обслуговування на курортах та в санітарно - курортних закладах. Санітарна охорона курортів. Правила користування готелями та надання готельних послуг. Оформлення візових документів. Правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну. Інструкція про порядок оформлення візових документів іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасове затримання та вилучення. Правила перетину кордону. Проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів та гідів - перекладачів. Захист прав споживачів.


^ Технологія туристської діяльності


Зміст, основні поняття та історичний розвиток туризму. Теоретичні аспекти розвитку туризму у світі та фактори впливу на туристичні обміни. Вплив туризму на світову економіку. Туристичні ресурси та інфраструктура. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Нормативно-правові та організаційні основи туризму у світі. Нормативно-правові та організаційні основи туризму в Україні. Класифікація видів туризму за метою подорожі, територіальними ознаками, часовими характеристиками та фінансовими можливостями. Класифікація екскурсій та організація їх підготовки і проведення. Проблеми розвитку туризму і туристської діяльності. Становлення і розвиток туристської галузі. Сучасні світові тенденції розвитку туризму. Порядок створення туристичного підприємства та організація його діяльності. Основні етапи створення туристичного підприємства. Туроператорська та турагентська діяльність. Ліцензування туристичної діяльності. Планування діяльності та стратегія розвитку туристичної діяльності. Поняття, структура та життєвий цикл туристичного продукту. Організація виробництва туристичного продукту. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. Якість туристичного продукту та його конкурентноспроможність. Туристичний ринок та організація просування туристичного продукту. Планування діяльності туристичного підприємства. Стратегія розвитку туристичного підприємства та бізнес-планування. Ресурсне забезпечення діяльності туристичного підприємства. Організація рекламної діяльності туристичного підприємства. Безпека та страхування в туризмі. Паспортно-візові та прикордонні формальності. Митні, валютні та інші формальності. Досягнення та проблеми розвитку туризму в Україні. Туристські зльоти, конкурси. Державні і громадські туристські організації. Організаційні основи управління туристичною діяльністю. Менеджмент і маркетинг в розвитку туризму. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту. Туристичний продукт. Турпослуга і турпродукт. Структура туристичного продукту. Турпакет. Туристична діяльність. Суб'єкти туристичної діяльності. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту. Основи туроперейтингу. Види діяльності туроператора. Створення привабливого туристичного продукту. Класи обслуговування. Пакет послуг. Проектування турів. Програма обслуговування. Постачальники туристичних послуг. Планування турів. Договірний план. Укладання угод з постачальниками туристичних послуг. Угода між туроператорами. Туристична документація. Візова підтримка. Формування мережі збуту. Агентські угоди. Методи і нормативна основа реклами туристичного продукту. Тактичні вирішення з питань реклами. Нерекламні методи просування туристичного продукту. Стимулювання продажу і пропаганда туристичного продукту. Каталог туроператора як головний носій інформації для просування туристичного продукту. Участь у виставках. Стратегія і менеджмент обслуговування туристів. Програмний туризм як основа сучасного туроперейтинга і обслуговування туристів. Анімаційне обслуговування туризму. Зарубіжні представники туроператорів. Якість обслуговування туристів і способи його регулювання. Служби готелю та їх функції. Організація прийому і розміщення клієнтів готельних підприємств. Організація перебування гостей. Ресторанний бізнес: основи функціонування. Класифікація ресторанних закладів. Функції комплексу харчування при готельному підприємстві. Обслуговування туристів на авіаційному транспорті. Обслуговування туристів на залізничному транспорті. Обслуговування туристів на автомобільному транспорті. Перевезення туристів водним транспортом. Проектування (розробка) турів. Схеми доставки турпродукту до споживача. Просування турпродукту та стимулювання продажу. Обслуговування клієнтів турфірми. Методи продажу турпродукту. Документальне оформлення турів. Основи краєзнавчої та топографічної підготовки. Організація і зміст проведення туристських подорожей. Початкова туристсько-краєзнавча підготовка. Передреалізаційні процеси в туризмі. Проектування (розробка) турів. Схеми доставки турпродукту до споживача. Просування турпродукту та стимулювання продажу. Обслуговування клієнтів турфірми. Методи продажу турпродукту. Документальне оформлення турів. Управління якістю турпродукту. Якість туристичного продукту. Умови якісного сервісу в туризмі. Комфорт як ключовий інструмент у створенні якісного турпродукту. Управління якістю сервісного забезпечення турпродукту.


^ Технологія ресторанної справи (послуг)


Соціально-економічні аспекти ресторанної справи. Загальні вимоги до підприємств і послуг харчування. Цілісність технологічного комплексу. Нормативно-технічна і технологічна документація. Обладнання та устаткування технологічних процесів ресторанних послуг. Підготування торговельного залу до обслуговування. Технологічний процес передзакупівельних процедур (забезпечуючий цикл). Технологічний процес приготування їжі (цикл виробництва кулінарної продукції). Технологічний процес обслуговування (основний цикл сервісного обслуговування). Технологічні процеси розважально-тематичних заходів та офіційних прийомів. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг. Визначення якості надання ресторанних послуг

Типологія підприємств харчування. Планувальна організація підприємств харчування. Технологія заготівельного циклу виробництва кулінарної продукції. Технологія забезпечуючого циклу. Технологія доготівельного циклу виробництва кулінарної продукції. Технологія циклу сервіровки (технологічний процес сервіровки, правила техніки сервіровки). Технологія основного циклу сервісного обслуговування. Методи і техніка подачі страв. Технологічні процеси денного раціону харчування (сніданок, обід, вечеря). Кухня народів світу. Клінінгові технології в приміщеннях підприємств харчування. Система розрахунків за послуги харчування.


Технологія готельної справи


Поняття і сутність готельної індустрії. Сучасний стан готельної індустрії в Україні. Міжнародна готельна індустрія. Нормативно-правове регулювання сфери послуг.

Визначення технології, категорії технологій, етапи їх розвитку. Технологічні процеси: основні, допоміжні, обслуговуючі. Технологічні цикли: основні, допоміжні, обслуговуючі. Технологічні операції: основні, допоміжні, обслуговуючі

Поняття підприємства готельного типу. Основні ознаки класифікації готельних підприємств. Класифікація підприємств готельного типу за різними ознаками. Вимоги до готельних підприємств

Технологічні процеси готельного обслуговування (структура, види, види, зміст); види основних технологічних процесів, що забезпечують функцію надання "даху". Структура й зміст технологічного процесу приймання і розміщення в готельному підприємстві: технологічні цикли (резервування номерного фонду, бронювання номеру, розміщення, виїзд, контроль безпеки) і технологічні операції. Функції, методи технології приймання і розміщення. Технологічний цикл розміщення і розрахунку. Технологічний цикл "нічний аудит"

Терміни і визначення понятійного апарату "гостинність". Модель гостинності. Виробниче середовище гостинності. Концепції гостинності


^ Організація туризму


Туристська послуга як складова сфери послуг. Соціально-економічне значення розвитку сфери послуг. Поняття комплексної туристської послуги як сукупного туристського продукту. Визначення, класифікація і структура туристського продукту. Фази життя туристського продукту. Основні виробничі чинники туристського продукту. Структура надання туристських послуг. Поняття і сутність туристського обслуговування. Види туристських послуг. Споживачі й виробники туристських послуг. Класи туристського обслуговування. Сегменти сфери туристських послуг. Соціально-просторова модель організації туристських послуг. Організація послуг комунікації. Види туристських послуг та їх функціональна класифікація. Просторова структура триступеневої організації послуг. Соціальна структура ядрово-мережної організації послуг. Структура послуг комунікації. Види транспортного забезпечення туристських послуг на маршрутах (туристських, екскурсійних). Організація послуг трансферу, автопрокату і зв'язку.

Організація транспортних послуг за допомогою екзотичних засобів пересування. Міжнародна класифікація транспортних послуг. Вимоги безпеки туристських транспортних послуг. Аналіз розвитку транспортних послуг. Критерії оцінювання транспортних послуг. Сегменти сфери туристських послуг. Організація послуг розміщення. Класифікація засобів розміщення. Таксономічні категорії засобів розміщення. Типологія засобів розміщення. Спеціалізація засобів розміщення. Організація послуг розміщення на підприємствах готельного типу. Організація послуг розміщення на підприємствах неготельного типу (non-hotel type accommodation). Аналіз структурних змін послуг розміщення. Міжнародні системи класифікації засобів розміщення. Світові готельні ланцюги і незалежні готелі. Організаційна структура підприємства готельного типу. Модель функцій підприємства готельного типу. Види і форми структурної організації готельних служб. Аналіз чисельності персоналу основних функціональних служб готельного підприємства. Організація основного функціонального процесу в готельному підприємстві. Аналіз рівня розвитку готельних послуг. Соціально-економічні показники ефективності розвитку готельної індустрії. Сегменти сфери туристських послуг. Організація послуг харчування. Організація рекреаційних послуг. Сутність і соціально-економічне значення харчування у сфері туристських послуг. Класифікація підприємств харчування. Види і форми організації харчування на підприємствах готельного і неготельного типів. Соціально-просторова модель організації послуг харчування. Туристські категорії організації послуг харчування.

Аналіз розвитку послуг харчування в готельному підприємстві. Аналіз розвитку лікувально-профілактичних послуг. Основні принципи організації спортивно-оздоровчих послуг. Аналіз розвитку видовищно-розважальних послуг. Чинники, що визначають попит на інформаційно-пізнавальні послуги. Сутність і соціально-економічне значення туристських бізнес послуг. Соціальні нормативи якості сфери туристських послуг. Структура якості сфери туристських послуг. Вимоги до якості готельних послуг. Вимоги до якості послуг харчування. Вимоги до якості туристських послуг. Міжнародні стандарти якості. Міждержавні стандарти: туристсько-екскурсійне обслуговування. Національні стандарти України: послуги туристські. Процес проектування якості і надання послуг. Характеристика послуг: кількісні та якісні виміри. Технічні умови на послугу. Технічні умови на надання послуги. Технічні умови на управління якістю послуг.


^ Організація рекреаційних послуг


Рекреаційна послуга та її сутність. Організація санаторно-курортних послуг. Організація оздоровчих послуг. Організація спортивно-оздоровчих та спортивно-промислових послуг. Організація рекреаційних послуг для дітей. Організація рекреаційних послуг для молоді. Організація приміського відпочинку. Організація культурно-пізнавальних послуг. Організація екзотичних послуг, умови їх просторового розміщення і класифікація. Організація послуг по забезпеченню рекреантів харчуванням .


^ Організація послуг харчування


Роль і місце туризму в сучасному суспільстві. Тенденції, стратегія та концепція розвитку ресторанного господарства як складової інфраструктури туризму. Основи та особливості діяльності закладів ресторанного господарства в умовах ринку. Теоретичні основи організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів. Характеристика матеріально – технічної бази для обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. Організація обслуговування споживачів у ресторані. Правила і техніка подавання страв та напоїв. Організація обслуговування бенкетів і прийомів. Організація роботи барів. Спеціальні форми обслуговування. Особливості організації харчування в готельно-туристичних комплексах. Особливості харчування і обслуговування зарубіжних туристів.


^ Організація екскурсійних послуг


Екскурсії в системі рекреаційної діяльності. Дозвілля, рекреація і туризм. Рекреаційна концепція вільного часу. Структура рекреаційного часу впродовж життя людини. Інтенсивність окремих рекреаційних занять. Цикли рекреаційної діяльності. Рекреаційна сутність екскурсій.

Теорія екскурсійної справи. Основи екскурсійної методики. Сутність екскурсій. Ознаки екскурсій. Функції екскурсій: інформаційна, організації та культурного дозвілля. Класифікації екскурсій: оглядова, тематична.

Основи екскурсійної методики. Екскурсійний метод пізнання: діалектичний, формально-логічний, конкретно-історичний, спеціальний. Сутність поняття «екскурсійна методика». Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту. Етапи розробки екскурсії: визначення мети екскурсії, формулювання теми, відбір літератури і складання бібліографії, визначення інших джерел інформації та екскурсійних матеріалів, вивчення різноманітних джерел, ознайомлення з експозиціями та фондами музеїв, відбір та вивчення екскурсійних об'єктів, складання маршруту екскурсії, об'їзд чи обхід маршруту, хронометраж, підготовка контрольного тексту екскурсії (тексту бюро), комплектування «портфеля екскурсовода», визначення методичних прийомів і техніки проведення екскурсії, складання технологічної карти, складання індивідуальних текстів, прийом (здача) екскурсії, затвердження екскурсії. Опанування інноваційного екскурсійного продукту. Сутність і класифікація методичних прийомів. Показ в екскурсії. Характерні особливості екскурсійного показу. Розповідь в екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Особливі методичні прийоми проведення екскурсій. Системна взаємодія елементів і компонентів екскурсійного процесу.

Зміст роботи екскурсовода. Опанування екскурсоводом методичних прийомів. Дотримання техніки проведення екскурсій. Професійна спеціалізація екскурсовода. Особливості проведення оглядових екскурсій по місту. Особливості проведення екскурсій на історичну тематику. Особливості проведення екскурсій на архітектурну тематику. Особливості проведення мистецтвознавчих екскурсій. Особливості підготовки і проведення літературних екскурсій. Специфіка підготовки і проведення музейних екскурсій. Природничі і географічні екскурсії. Заміські екскурсії.

Професійна майстерність екскурсовода. Особистість екскурсовода. Комунікаційна майстерність. Специфіка роботи екскурсовода з іноземними туристами.


^ Організація транспортних послуг


Туризм і перевезення. Подорож, туризм, турист. Транспортне обслуговування як складова турпродукту: туристичний продукт, тур, керівник туринської групи. Класифікація видів транспортних засобів. Оцінка ефективності перевезення. Мотивації щодо вибору транспортних засобів. Система регламентації транспортних перевезень.

Повітряний транспорт в туристських перевезеннях. Повітряне перевезення. Внутрішнє повітряне перевезення. Міжнародне повітряне перевезення. Повітряний перевізник. Наземне обслуговування. Аеропорт. Правове регулювання повітряних перевезень. Складові послуг повітряного перевезення. Авіаквитки. Види авіарейсів: регулярні рейси, чартерні перевезення, прямі рейси, погоджені авіамаршрути, вузлові аеропорти. Взаємодія туристських фірм і авіакомпаній. Договір на квоту місць на регулярних авіарейсах. Агентська угода з авіакомпанією. Чартер (оренда літака). Чартерна програма.

Автобусні перевезення в туризмі. Правове регулювання автомобільних перевезень. Подорожі на регулярних автобусних лініях. Організація автобусних маршрутних турів. Шляховий лист пасажира. Основні правила перевезень на міжнародних автобусних лініях. Основні складові Договору на перевезення туристів, який укладається між автотранспортною компанією і туристською фірмою.

Залізничні подорожі. Правове регулювання залізничних перевезень. Перевезення туристів рейсовими потягами. Залізничні проїзні документи. Принципи організації групових перевезень туристів. Спеціалізовані туристські потяги. Стандартні залізничі тури. Формування туристсько-екскурсійних потягів.

Водні перевезення. Морські круїзи. Правове регулювання у сфері морських перевезень. Типологія круїзів і круїз них маршрутів. Принципи організації круїз них маршрутів. Формування ціни круїзу. Класи суден. Основні морські круїзні регіони світу. Сучасний стан круїзного ринку світу і України.


^ Організація анімаційних послуг в туризмі


Поняття анімації в туризмі. Поняття "анімація". Готельна анімація. Рекреаційна анімація. Туристська анімація. Мета туристичної анімації. Роль туристичної анімації. Соціально-економічний і соціально-психологічний ефект анімаційних послуг у туризмі.

Типологія туристської анімації. Анімаційні послуги. Додаткові анімаційні послуги. Готельна анімація.

Основні функції туранімації: адаптаційна, компенсаційна, стабілізуюча, оздоровча, інформаційна, освітня, вдосконалююча, рекламна.

Схема анімаційних послуг у закордонних курортних готелях. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. Критерії повноцінності дозвілля: обсяг вільного часу, зміст дозвілля. Підсистеми створення анімаційної програми.

Підсистеми створення анімаційної програми: організаційна, інструкторсько-методична, режисерська, технічна. Основні етапи технологічного процесу розробки анімаційної програми. Ігри, як основа створення анімаційних програм.

Поняття здорового способу життя. Історія оздоровлення. Сучасні оздоровчі програми. Фітнес і СПА-індустрія. Моделі спеціалізованих фітнес-клубів .Поняття «культура». Форми і види культури

Зародження і розвиток форм культурно-дозвілєвої діяльності з давніх часів до наших днів.

Анімація і етнографічний туризм. Форми театралізованих анімаційних заходів. Поняття "анімаційний менеджмент".

Поняття "анімаційний менеджмент". Компоненти середовища гостинності, що беруть участь у процесі задоволення потреб і запитів туристів. Поняття "потреби" і "задоволеність туриста". Поняття "природний комплекс", "культурно-історичний комплекс", "матеріальна база" і "обслуговуючий персонал".

Анімаційний менеджмент, як складова менеджменту гостинності.

Анімаційний менеджмент, як система управління. Суб'єкт і об'єкт управління в анімаційному менеджменті тур комплексу. Специфіка анімаційного менеджменту. Стратегія і тактика управління анімаційними процесами.

Основні функції анімаційного менеджменту: планування, організація, мотивація, аналіз і контроль.

Складові ефективної анімаційної діяльності.

Концепція готельної анімаційної діяльності. Матеріально-технічна база для спортивно-оздоровчих і розважальних занять. Обслуговуючий персонал служби анімації.

Завдання анімаційної служби. Особливості готельної анімації. Функціональна схема управління анімаційною службою в готелі. Державний та соціальний ефект тур анімації в рекреаційній діяльності.

Матеріально-технічна база анімаційної служби тур комплексу.

Інфраструктура тур комплексу. Пляжне устаткування. Устаткування для дитячих майданчиків. Устаткування для рухомих ігор. Приміщення для вистав. Декорації та реквізит для проведення шоу-програм. Гральні автомати. Загальні вимоги до підготовки тур аніматорів.

Індустрія розваг. Тематичні парки. Класифікація тематичних парків. Анімаційні програми в тематичних парках. Ігровий бізнес та анімаційна діяльність. Ігровий бізнес в Україні. Казино.


Інформаційні системи і технології в туризмі та готельній індустрії

Сутність та особливості використання інформаційних технологій. Задачі дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ». Предмет дисципліни.

Визначення ІС, IT, АІС, АІТ, КІС. Класифікація АІС за сферою функціонування об’єкта управління, за видом процесу управління, за рівнем системи управління.

Структура інформаційних систем . Класифікація АІТ за сферою використання, за методом реалізації, за режимом роботи ПК, за видом та типом програмного забезпечення.

Особливості створення інформаційних систем. Технічне забезпечення інформаційних систем в туризмі. Комп’ютерні сітки та комп’ютерні комунікації. Сервер або файл-сервер. Бази даних, централізовані бази даних, управління базами даних.

Інформаційні технології та технології управління. Три основні рівні управління туристичною фірмою. Основні умови розвитку інформаційних технологій в туристичній фірмі.

Програмне забезпечення для туристичного бізнесу, його види: системне, прикладне, стандартне, спеціалізоване. Класифікації прикладного стандартного програмного забезпечення. Класифікації прикладного спеціального програмного забезпечення. Автоматизовані системи управління. Типові Автоматизовані Системи Управління: вимоги, переваги та критерії вибору.

Автоматизація типової туристичної фірми. Етапи автоматизації типової туристичної фірми. Системи управління документами туристичної фірми (СУД). Системи автоматизації управління діловими процесами ( САДП або workflow - системи ).

Офісні технології фірми «Microsoft» - п’ять основних пакетів Microsoft Office 2000. Стандартний випуск, професійний випуск, випуск для малого бізнесу, розширений випуск, Office 2000 Developer. Програмне забезпечення для вирішення спеціальних завдань.

Спеціальне програмне забезпечення для комплексної автоматизації туристичної фірми. Компанії і фірми-розробчики програмного забезпечення і їх програмні продукти. Типові програмні комплекси: «Мастер-тур», «Мастер-Web» (фірма «Мегатек»); TIC, «ТІС Навігатор», «ТІС Репортер» ( компанія «СФТ»); «TurWin», «TourPilot», « Avia Reports», «Тур Анкета», «Business Той г» ( компанія «Арімсофт»); «САМО-Тур», «САМО-Тур Агент» (фірма «САМОСОФТ»); «Voyage Office»; «Туристичний офіс», « Турбо-Тур» (фірма « Сам. Туристичні технології). Заказне програмне забезпечення.

Інтернет у туристичному бізнесі. Суб’єкти туристичного ринку та інтернет. Комунікативні характеристики інтернету. Особливості середовища інтернету. Інтернет та його технічна організація. Служби інтернету. WWW (World Wide Web), Web -сервер, Web- сайт, Web-сторінка.

Туристичний Web- сайт: його створення, наповнення змісту сайту, дизайн, елементи навігації сайту, домашня сторінка, зовнішній вигляд сторінок Web- сайту, загальна інформація нa Web- сайті, властивості Web- сайту та критерії вдалого змісту сайту.

Засоби ділової комунікації. Платіжні системи у інтернеті. Web- сайт як інструмент продажу тур продуктів, а інструменти організації зворотного зв’язку з аудиторією сервера.

Пошукові системи і каталоги по-українські. Тематичні пошукові системи та каталоги. Українські портали, каталоги та сервери: рейтинг туристичних сайтів.

Великі та малі системи резервування та бронювання. Історія створення глобальних дистриб'юторських систем (ГДС). Система бронювання Galileo. Система бронювання Worldspan. Система бронювання Sabre. Система бронювання Amadeus. Специфіка роботи глобальних дистриб’юторських систем туристичними фірмами на території України. Склад технічного забезпечення необхідного для роботи ГДС.


^ Економіка і ціноутворення в галузях туризму

Сутність стратегії високих і середніх цін, цін за обсягом продажі та швидкістю оплати. Особливості поділу цін на туристичному ринку. Способи впливу держави на способи ціноутворення. Затратний підхід до ціноутворення. Особливості формування ціни на туристичний продукт туроператором. Формування ціни на турпродукт турагентами.


^ Маркетинг туризму

Зміст та основні категорії маркетингу в туризмі. Концепції маркетингу та функції в туризмі. Дослідження туристичного ринку. Методика проведення маркетингових досліджень. Маркетингові агенції по проведенню. Сегментація туристичного ринку. Маркетингова стратегія. Продуктова стратегія. Цінова політика туристичного підприємства. Канали збуту туристичного продукту. Комунікаційна політика туристичного підприємства. Контроль маркетингової діяльності. Міжнародний маркетинг. Маркетингова культура на підприємстві.


^ Менеджмент туризму

Сутність менеджменту в туризмі. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту. Мотивація і стимулювання в туризмі. Функція контролю в туризмі. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства. Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу.. Управлінські рішення у менеджменті туристичних підприємств. Ефективність менеджменту в туризмі.


^ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ


Структура туристичного споживання. Послати тур агентів. Послуги туроператорів. Послуги гідів. Суб'єкти туристичної діяльності. Особи, які супроводжують туристів: гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники, інші спеціалісти туристського супроводу. Учасники туристичної діяльності. Споживачі турпродукту Об’єднання суб'єктів туристичної діяльності. Ліцензування. Отримання ліцензії. Переоформлення і анулювання ліцензії. Ліцензійні умови. Організаційні вимоги щодо виконання ліцензійних умов. Загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для здійснення туроператорської і турагентської діяльності. Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента. Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів і турагентів. Загальні вимоги до укладання угод при здійсненні туристичної діяльності. Агентський договір. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів. Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператорів і турагентів. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності. Організація виїздного туризму. Організація в'їздного туризму. Організація внутрішнього туризму. Вимоги до здійснення турагентської діяльності. Права і обов'язки туроператоріа і турагентів. Контроль за дотриманням туроператором і турагентом ліцензійних вимог. Організація перевірок. Контроль за дотриманням туроператором і турагентом ліцензійних вимог. Терміни проведення перевірок. Контроль за дотриманням туроператором і турагентом ліцензійних вимог. Права, обов’язки і відповідальність комісії. Контроль за дотриманням туроператором і турагентом ліцензійних вимог. Проведення перевірки. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування. Діяльність спеціалістів туристичного супроводу. Кваліфікаційні вимоги для екскурсоводів. Кваліфікаційні вимоги до гідів-перекладачів. Вимоги до організації системи безпеки туристів. Сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання). Сертифікація послуг харчування. Відповідальність за порушення законодавства у галузі сертифікації. Податковий і бухгалтерський облік видатків на ліцензування і сертифікацію. Угоди в туристичному бізнесі. Агентська угода в туристичній діяльності. Угоди з постачальниками і підрядниками. Угоди зі страховими компаніями. Угода з клієнтами (угода на туристське обслуговування). Угода між туристом і окремими суб'єктами туристичної індустрії. Облік діяльності туроператора. Бухгалтерський і податковий облік у внутрішньому туризмі. Бухгалтерський і податковий облік у в'їздному туризмі. Бухгалтерський і податковий облік у виїздному туризмі. Фінансова звітність - інформаційна база аналізу фінансово-господарської діяльності туристського підприємства. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань та платоспроможність фірми. Показники платоспроможності туристського підприємства. Фінансовий стан і платіжна здатність підприємства туризму. Оцінка фінансової стійкості турфірми. Аналіз і управління оборотними коштами. Аналіз і управління дебіторською заборгованістю. Аналіз і управління запасами. Аналіз кредиторської заборгованості. Управління рухом грошових коштів. Вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових результатів. Результативність поточної діяльності туристичного підприємства. Результативність використання ресурсів туристичного підприємства. Облік діяльності турагента. Облік діяльності турагента. Статистична звітність. Облік діяльності турагента. Форми статистичної звітності (форми 1-ТУР, 1-ТУР (к). Державна статистична звітність в туризмі. Звіт про діяльність туристичної організації. Довготермінові угоди на перевезення туристів (екскурсантів). Форми бухгалтерського обліку. Фінансова звітність в туризмі. Склад фінансової звітності. Державна реєстрація в туризмі і готельній індустрії. Сертифікація готельних послуг. Ліцензування туроператорської і турагентської діяльності, здійснюваної готелями. Розрахунки з клієнтами. Проведення розрахунків із застосуванням розрахункової книжки. Проведення обов'язкового медичного огляду персоналу готелів. Організація і оплата праці на підприємствах готельної індустрії. Колективна угода підприємства - юридичної особи. Колективна угода з працівником. Оформлення трудових відносин приватних підприємців з найманими працівниками. Зарахування на роботу інвалідів. Користувачі фінансової звітності. Терміни подання фінансової звітності. Статистична звітність готелів (форма 1-ГОТ). Звіт про роботу готелю. Система оподаткування в готельному бізнесі. Спрощена система оподаткування в готельному бізнесі. Первинна документація з оформлення готельних послуг. Форми первинних документів готельного підприємства. Облік придбання підприємствами туризму фірмового одягу, інвентарю, миючих засобів тощо. Видатки на оплату праці в туризмі. Відрахування в туризмі на соціальні заходи. Амортизація. Прямолінійний метод. Амортизація. Метод зменшення залишкової вартості. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. Комулятивний метод. Амортизація. Виробничий метод. Порядок розрахунку собівартості готельних послуг і формування доходів, отриманих готелем. Порядок формування доходів готелю. Курортний збір. Розрахунки курортного збору. Порядок надання послуг в готельному бізнесі. Відповідальність готелю і споживачів за невиконані зобов'язання при наданні готельних послуг. Вимоги до готелів різних категорій.


^ Ділова іноземна мова

Елементи усного перекладу та інші ділові контакти. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури й розширення лексико-граматичних навичок. Методи й лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів на іноземній мові. Комп’ютерний переклад, лексичний мінімум комп’ютерних технологій. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. Нормативна граматика мови. Аудіювання й мовлення. Лексичний мінімум. Ознайомче й пошукове читання з визначеною швидкістю без словника. Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (із використанням словника). Структура діалогу професійно-орієнтованого характеру. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей та нарад.

Міжнародні документи (International docu­ments). Договори та інші міжнародні угоди (Treaties and other international compacts). Установчі акти (Constituent Acts).

Внутрішньополітичне становище в Україні (Home affaires of Ukraine). Політична ситуація в Україні (Political situation in Ukraine). Нові виклики часу для українського суспільства (New challenges facing Ukraine).

Зовнішня політика України (Ukrainian foreign policy). Зовнішньополітичний курс України (Course in international relations). Україна і міжнародні організації (Ukraine and international Organizations). Україна та актуальні проблеми сучасного світу (Ukraine and nowadays world’s actual problems)


^ Вступ до фаху: туризмознавство

Туризм – як важлива наукова дисципліна й окремий напрямок суспільно-географічних досліджень. Об’єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Історичні передумови розвитку туризму у світі: історичні періоди, найвідоміші персоналії та праці. Історія розвитку туризму в Україні. Українознавчий напрямок наукових досліджень. Сучасний стан та тенденції розвитку туризму у світі. Роль та значення Всесвітньої туристичної організації у туристичній діяльності. Закон України “ Про туризм” – основний нормативно-правовий акт, що регулює туристичну діяльність в Україні. Основні поняття у туризмі. Класифікація туризму. Суб’єкти туристичної діяльності. Основні принципи діяльності туроператорів та турагентів. Транспортні перевезення у комплексі туристичних послуг. Підприємства готельного господарства – найширша мережа транснаціональних компаній у туристичній діяльності. Система закладів громадського харчування та розваг у туристичних послугах. Страхування у туристичній діяльності. Банківські та фінансові послуги у туризмі. Інформаційні послуги у туризмі. Екскурсійне обслуговування туристів. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності. Інвестиційна діяльність у туризмі. Основні вимоги безпеки туристичних подорожей. Державне регулювання туристичної діяльності.


^ Країнознавство (тур., гот.)


Країнознавство як наука. Предмет, об'єкт, завдання країнознавства. Його методологія. Політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Відмінність понять "держава", "країна", "колонія". Типологія країн за формою правління, за формою адміністративно-територіального устрою. Сучасна типологія країн світу: за площею, за кількістю населення, за місцем розташування, за рівнем соціально-економічного розвитку, за Світовим банком.

Міжнародні організації, їх розподіл. Загально-політичні, військово-політичні організації. НАТО, структура ООН. Економічні, валютно-фінансові і екологічні організації. .

Суспільно-географічна макрорегіоналізація Європи. Загальна характеристика країн Північної Європи. Найвищий рівень соціальної захищеності населення. Характеристика природних умов та ресурсів регіону.

Загальна характеристика країн Західної Європи. Склад субрегіону. Особливості економіко-географічного положення країн регіону. Характеристика природних ресурсів, умов та рівень їх застосування. Особливості соціально-економічного розвитку країн регіону на сучасному етапі. ЕГХ Німеччини, Італії, Франції, Великобританії, країни Бенілюксу.

Центрально-Східна Європа: географічне положення, природні умови, ресурси, населення. Особливості соціально-економічного розвитку країн регіону на сучасному етапі. Республіка Польща. Чеська Республіка. Угорщина. Країни Прибалтики. Країни СНД. Росія. Сучасний стан економіки. Зовнішньо-економічні зв'язки.

Макрорегіони Азії. Географічне положення, природні умови, ресурси, населення. Особливості соціально-економічного розвитку країн регіону на сучасному етапі. Країни Близького Сходу. Країни Південно-Східної Азії. Природні умови та ресурси, рівень їх використання. Економіко-географічна характеристика Китаю, Японії. Сучасний стан економіки Японії, Індії, Китаю та інших країн. Культурно-історичні особливості.

Країни Північної Америки. Склад субрегіону. Характеристика їх політико- та економіко-географічного положення. Характеристика природних умов та ресурсів. Особливості соціально-економічного розвитку країн регіону на сучасному етапі. Росія. Сучасний стан економіки. Розвиток інфраструктури. Зовнішньо-економічні зв'язки. США. Канада.

Країни Латинської Америки. Регіональний огляд. Економіко-географічна характеристика країн. Особливості соціально-економічного розвитку країн регіону на сучасному етапі. Бразилія. Сучасний стан економіки. Зовнішньо-економічні зв'язки.

Країни Африки. Склад субрегіону. Особливості економіко-географічного положення країн регіону. Порівняльна характеристика природних ресурсів та умов. . Сучасний стан економіки. Транспортна інфраструктура. Політична нестабільність регіону. Північна Європа. ПАР.

Австралії, Океанії. Соціально-економічна характеристика регіону. Характеристика природних ресурсів та умов. Сучасний стан економіки. Зовнішньоекономічні зв'язки.


^ Географія туризму України

Географія туризму України як наукова дисципліна й окремий напрямок суспільно-географічного українознавства. Об’єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-туристичних досліджень. Теоретико-методологічна міждисциплінарність геотуристики. Система основних методів досліджень. В’їзний та внутрішні туристичні потоки. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств санаторно-курортного господарства України. Проблеми інтегрального туристичного районування України. Західно-Поліський район. Центрально-Поліський район. Північно-Східний район. Карпатський район. Подільський район. Центрально-Український район. Придніпровський район. Донецький район. Причорноморський (без АР Крим) район. АР Крим. Відродження масового туризму. Майбутнє соціального туризму. Становлення сільського зеленого туризму як однієї з провідних субгалузей міжнародно-туристичної спеціалізації України. Стратегічні завдання і пріоритети держави в напрямі стимулювання в’їздного туризму.


^ Територіальна організація митної діяльності України


Теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження митної діяльності. Митно-територіальний комплекс (МТК) - новий об'єкт вивчення суспільної географії. Умови та головні чинники територіальної організації , митної діяльності країни. Основні і допоміжні функції митної діяльності. Методи і методика дослідження та викладання митної діяльності.

Оцінка основних чинників розвитку і територіальної організації митної діяльності в Україні. Історико-географічиий чинник. Оцінка геополітичного і транспортно-географічного положення. Вплив регіональної диференціації соціально-економічного розвитку та нових форм активізації ЗЕД. Інші чинники.

Аналіз митно-тарифного регулювання експортної діяльності України. Методологічні та методичні основи дослідження митно-тарифного регулювання експортної діяльності України. Динаміка обсягу і структури експорту України та оцінка його митно-тарифного регулювання. Оцінка транзитної діяльності як складової частини експорту послуг України. Геополітична структура експорту України.

Аналіз митно-тарифного регулювання імпортної діяльності України. Загальна концепція митно-тарифного регулювання обсягів і структури імпорту. Динаміка обсягів і структури імпорту та оцінка його мино-тарифного регулювання. Геополітична структура імпорту України.

Територіальна структура і регіональне управління митною діяльністю України. Суспільно-географічні засади управління регіональним розвитком людської діяльності. Сучасна територіальна структура митної діяльності. Регіонально-управлінська структура митної діяльності.


^ Міжнародний туризм


Туризм як системний об’єкт вивчення. Структура предмета, його зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Поняття, класифікація та функції туризму. Нормативно-правове регулювання в туризмі. Поняття туристської індустрії. Туризм як системний об’єкт вивчення.

Статистика міжнародного туризму. Статистика туристських потоків. Статистика туристських прибутків і витрат. Методи статистичного обліку в туризмі. Основні напрями удосконалення статистики міжнародного туризму.

Туристський попит. Сегментація туристського ринку. Типи туристів. Сутність туристського попиту. Основні риси туристського попиту. Сучасні тенденції туристського попиту.

Географія туристського попит. Географія туризму з метою відпочинку та розваг. Географія ділового туризму. Географія релігійного туризму. Географія лікувально-оздоровчого туризму.

Основні сегменти індустрії туризму. Матеріально-технічна база туризму. Індустрія транспорту. Туроператорська та турагентська діяльність. Індустрія готельної справи, харчування та розваг. Сучасний стан міжнародної туристської діяльності. Вплив індустрії туризму на економіку країни.

Сучасні трансформації світової індустрії туризму. Туризм та Інтернет. Нові канали збиту туристського продукту. Нові концепції туристського маркетингу. Інформаційні технології в туризмі різних країн.

Туристські пропозиції. Туристський продукт. Фактори виробництва туристського продукту. Сутність туристської пропозиції. Особливості туристської пропозиції по сегментах туристської індустрії. Рівновага на ринку туризму.

Структура туристського ринку. Форми ринкових структур у туризмі. Концентрація виробництва в туризмі. Механізми здійснення виробництва в туризмі.

Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародній галузі. Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму. ТНК у готельному господарстві. Вплив туристських ТНК на національну економіку. Процеси глобалізації у світовому туризмі.


^ Географія туризму світу


Класифікація туризму. Чинники розвитку туризму. Туристичне районування світу, основні таксономічні одиниці. Європейський туристський макрорайон: специфіка, районування. Причорноморський туристський мезорайон. Прибалтійський туристичний мезорайон. Туристичний район Німеччина і країни Бенілюкс. Туристичний мезорайон Країни Європейської Півночі. Туристичний мезорайон Велика Британія та Ірландія. Альпійський туристичний мезорайон. Апеніно-Мальтійський мезорайон. Адріатичний туристський мезорайон. Туристичний мезорайон Греція. Піренейський туристичний мезорайон. Туристичний мезорайон Франція і Монако. Центральний туристичний мезорайон. Туристичний мезорайон Росія і Білорусь. Рекреаційно-туристська характеристика макрорегіонів світу. Азійський туристський макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Африканський туристський макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Північноамериканський туристичний макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Центральноамерикансько-Карибський макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Південноамериканський туристичний макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Австралійсько-Океанійський туристичний макрорайон: короткий огляд мезорайонів. Антарктичний туристичний макрорайон: короткий огляд мезорайонів.


^ Екологічний туризм


Сутність поняття екотуризму та його складові. Історико-географічні аспекти формування поняття екотуризм. Принципи, функції та завдання екологічного туризму. Екотуристська діяльність. Конструктивно-географічні основи менеджменту в екотуризмі. Науково-методичні основи менеджменту в екотуризмі.

Рекреаційне природокористування та екотуризм в межах природоохоронних територій. Еколого-освітня та виховна діяльність засобами екотуризму в межах природоохоронних територій. Організаційні форми еколого-освітньої та виховної діяльності. Екологічна стежка як форма здійснення екотуризму та її роль на природоохоронних територіях. Інноваційні форми розвитку туризму. Чинники розвитку екотуризму в Україні.

Екологічний туризм в системі урбоекологічного маркетингу. Концепція геомаркетингу в екологічному туризмі. Розробка комплексу геомаркетингу в екотуризмі. Маркетинговий профіль екотуриста.


^ Туристсько-рекреаційні ресурси Волинської області

Динаміка розвитку туристичного ринку Волинської області. Туристична інфраструктура. Динаміка розвитку туристичної галузі. Розвиток «зеленого» туризму. розвиток туристичної галузі Волині за участю інших держав. Туристські проекти, що реалізуються в єврорегіоні «Буг» за участю структур ЄС. Діючі програми спільного туристичного розвитку в рамках єврорегіону «Буг» (Україна –Республіка Польща). Проблеми та перспективи транснаціонального співробітництва Волинської області та Республіки Польщі в туристичній галузі.


^ Сільський (зелений туризм)

Основні функції „Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму”. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму. Форми організації сільського зеленого туризму. Організація сільського зеленого туризму в Україні.

Агротуризм, як окрема форма рекреаційної діяльності, поняттєво-термінологічні, концептуально-теоретичні та методологічні аспекти. Агротуризм, як вид підсобної діяльності. Основні поняття та концепції сільського туризму. Відмінність між «міським» та «сільським» туризмом. Форми організації відпочинку в селі. Мале туристично-готельне підприємство як основний вид діяльності сільських мешканців у курортно-рекреаційних районах держави.

Європейський досвід організації агротуризму. Міжнародна категоризація агрорекреаційного сервісу згідно з концепцією «Bed & Breakfast». Підходи до організації агротуризму у Великобританії та скандинавських країнах. Французький досвід організації рекреаційного сервісу в сільській місцевості. Особливості організації агрорекреаційного сервісу в Іспанії та Італії. Австрійські, угорські, румунські та польські «уроки» для України.

Інформаційні технології просування та збуту європейського агрорекреаційного продукту в умовах глобалізації туристичного ринку.

Організація агротуризму. Основні вимоги щодо облаштування агрооселі для прийому туристів. Технологічні основи гостинності. Особливості планування у агротуризмі.

Особливості менеджменту агротуризму. Управління іміджем сільської території. Менеджмент людських ресурсів агротуризму.

Сутність маркетингу агротуризму. Інформаційні системи маркетингових комунікацій у агротуризмі.

Перспективи розвитку агротуризму в Україні.


^ Охорона праці в галузі

Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в галузі. Загальний аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності виробничого середовища, важкості та напруженості праці. Методичні підходи до визначення гігієнічного класу умов праці. Причини професійних захворювань в галузі та їх соціально-економічні наслідки.

Характерні виробничі шкідливі чинники в галузі та захист від них. Електробезпека у фізичних лабораторіях. Організація безпечної експлуатації електроустановок. Основні вимоги безпеки під час експлуатації електроустановок. Електрозахисні засоби та запобіжні пристрої. Захист від статичної електрики. Виробничі випромінювання: дія на організм людини, принципи гігієнічного нормування та захисту від них. Електромагнітне випромінювання. Виробничі джерела електромагнітного випромінювання. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини. Гігієнічне нормування та захист від електромагнітних випромінювань. Лазерне випромінювання. Дія лазерного випромінювання на організм людини. Безпека праці персоналу при роботі з лазерною технікою. Іонізуючі випромінювання. Загальна характеристика іонізуючих випромінювань. Джерела іонізуючих випромінювань. Дія іонізуючих випромінювань на організм людини. Гігієнічне нормування іонізуючого випромінювання та засоби захисту від іонізуючих випромінювань. Радіаційні випромінювання. Види радіаційних випромінювань та їх джерела. Біологічна дія радіаційних випромінювань на організм людини. Допустимі рівні опромінювання людини. Організація безпечної роботи з джерелами радіаційного випромінювання. Ультрафіолетові випромінювання. Джерела ультрафіолетових випромінювань. Вплив ультрафіолетових випромінювань на організм людини. Засоби захисту від негативного впливу ультрафіолетових випромінювань на організм людини. Шум, вібрації, ультра- та інфразвукові випромінювання. Гігієнічне нормування та вимірювання рівнів шуму та вібрацій. Заходи щодо зниження рівнів шуму та вібрацій у виробничих приміщеннях. Теплові випромінювання. Види теплових випромінювань. Дія високих і низьких (наднизьких) температур на організм людини. Методи захисту людини від теплових випромінювань. Безпека праці при роботі з посудинами та установками, що працюють під тиском. Класифікація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском (вакуумом). Заходи безпеки при експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Наукова організація праці. Профорієнтація і профвідбір – важливий засіб підвищення ефективності виробництва. Психофізіологічні основи наукової організації праці. Фізіологічна класифікація важкості праці. Ергономіка і психологія трудових процесів. Естетика праці. Режим праці і відпочинку. Матеріальні і моральні стимули до праці.


^ Туристична картографія

Туристична картографія її місце в системі наук. Предмет і завдання туристичної картографії. Історія розвитку туристичної картографії. Методи наукового дослідження туристичній картографії. Карта та інші геозображення. Карта, її визначення. Елементи карти. Підписи на картах. Картографічні шрифти. Геодезична основа карт. Геодезична основа картографічних творів. Система координат. Геодезичні референтні системи. Системи відносності. Заміна земного еліпсоїда сферою. Математична основа туристичних карт. Картографічні проекції. Спотворення картографічного зображення. Класифікації картографічних проекцій. Особливості створення та властивості основних картографічних проекцій. Координатнні сітки географічних карт, рамки карт, орієнтування картографічного зображення. Розпізнавання проекцій. Зміст карт, картографічні способи зображення. Просторові об'єкти. Просторовий розподіл. Об'єкти картографування. Шкали показників. Картографічні умовні знаки. Зображувальні засоби. Способи картографічного зображення. Проектування, укладання і видання туристичних карт. Етапи створення карт. Програми карти. Укладання та редагування карт. Авторство в туристичній картографії. Поняття про видання карт. Туристичні карти. Застосування туристичних карт у науковій та практичній діяльності. Спосіб якісного фону. Спосіб кількісного фону. Спосіб ареалів. Крапковий спосіб. Спосіб ізоліній. Спосіб значків. Картодіаграми. Карти та атласи для туризму.

^ Критерії оцінювання


На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.

200 - 177 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату вступник зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом вступник не володіє.


Голова атестаційної комісії доц. М.М.Мельнійчук

Відповідальний секретар приймальної комісії доц.. А.М.Слащук
залишити коментар
Дата конвертації30.11.2011
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх