Цей посібник містить такі програми: 13. Комунікативно-функціональний синтаксис української мови ( факультатив) 8-9 кл. 14. Мова як генетичний код народу ( факультатив). 9 кл. 15. Комп’ютерна лінгвістика ( факультатив). 11 кл icon

Цей посібник містить такі програми: 13. Комунікативно-функціональний синтаксис української мови ( факультатив) 8-9 кл. 14. Мова як генетичний код народу ( факультатив). 9 кл. 15. Комп’ютерна лінгвістика ( факультатив). 11 кл


1 чел. помогло.
Схожі
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін Київ 2008 програма з української...
Українська мова як генетичний код нації...
Плани-конспекти уроків...
Сторінки історії кафедри української мови та літератури...
Київський національний лінгвістичний університет...
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник...
Обласної Програми розвитку І функціонування української мови на 2004 2010 роки...
На уроках української мови...
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників спеціальності 010103...
Досвід викладання української мови в російськомовній школі...
Проректор
“Українська мова державна мова України...Загрузка...
скачать
Перелік програм курсів за вибором, факультативів, гуртків з української мови та літератури для організації допрофільного та профільного навчання в ЗНЗ


1).Посібник. Українська мова та література. Програми факультативних та спеціальних курсів. 7-11 класи. - Київ. – Редакція журналу «Дивослово». - 2007. Цей посібник містить такі програми:

Українська мова

1. Стилістика сучасної української мови (факультатив) 10-11 кл.

2. Лексика української мови ( факультатив) 7 кл.

3. Українська фразеологія (факультатив) 8 кл.

4. Основи риторики ( факультатив) 10 (11) кл.

5. Практикум з правопису української мови (факультатив) 8-9 кл.

6. Ділова українська мова (факультатив) 10 ( 11) кл.

7. Культура мови та стилістика української мови (факультатив) 8-9 кл.

8. Лексикографія української мов (факультатив). 9 кл.

9.Фразеологія української літературної мови (факультатив) 11 кл.

Українська література:

10.Український фольклор ( спеціальний курс). 10 ( 11) кл.

11.Українська усна народна творчість ( факультатив). 7-11 кл.

12.Основи теорії літератури( спеціальний курс). 10-11 кл.


2). Посібник. Програми спецкурсів та факультативів з української мови. Київ.- Видавничий дім «Шкільний світ».- 2006. . Цей посібник містить такі програми:

13. Комунікативно-функціональний синтаксис української мови

( факультатив) 8-9 кл.

14.Мова як генетичний код народу ( факультатив). 9 кл.

15. Комп’ютерна лінгвістика ( факультатив). 11 кл.

16.Фразеологія української літературної мови (факультатив). 11 кл.

( філологічний профіль).

17.Основи науки про мову ( спеціальний курс). 10-11 кл.

18.Цікава етимологія. Програма гуртка. 7 кл.


3). Посібник.Українська література. Програми факультативів та спецкурсів. Київ. - «Шкільний світ». - 2007. Цей посібник містить такі програми:

19.Аналіз ліричного твору ( факультатив). 8(9) кл.

20. Основи теорії літератури (спецкурс).10-11 кл. (філологічний профіль).

21. Українська постмодерна література ( фаукультатив).10-11 кл.

( філологічний профіль).

22. Сучасна українська література ( факультатив).10-11 кл.


4). Програми поглибленого вивчення словесності у середній загальноосвітній школі. Київ. - 1995. Цей посібник містить такі програми:

23. Український музей книги.

24. Словники: наука і культура.

25.Вступ до мовознавства.

26. Історія розвитку письма.

27. Україно-російський і російсько-український переклад.

28. Лексикологія і фразеологія.

29.Поетична енергія слова.


5). Програми, надруковані у фахових виданнях:

Українська мова

30.Основи журналістики ( факультатив). //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №3.-2007; //Українська мова та література.- число 18-19, травень 2008.

31.Практична стилістика та літературне редагування ( спеціальний курс). 10-11 кл. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №3.-2007.

32.Етика ділового спілкування 10(11) кл. //Методичні діалоги. - №4. – 2008.

33. Культура ділового спілкування ( факультатив). 8(9) кл. //Методичні діалоги. №10. – 2007.

34.Основи культури мови ( факультатив).10-11 кл. . //Методичні діалоги. - №9. – 2007.

35. Пропедевтичний курс риторики 5-7 кл. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №5.-2008.

Українська література

36.Українська публіцистика ( факультатив). 10-11кл. ). //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №3.-2008.

37. Основи віршування ( спеціальний курс). //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №1.-2008.

38.Український гумор як складова ментальності українського народу.10-11 кл. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №4.-2008.

39.Сучасна українська література ( факультатив).10-11 кл. //Українська мова та література.- число 2-4, січень, 2007.

40.Гурток «Живе слово». 5-7 кл. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- №5.-2008.


6). Програми спецкурсів для для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю. Українська мова та література. 8-11 класи. – Київ - «Перун».- 1996. Цей посібник містить такі програми:

41.Культура мови і стилістика української мови ( спецкурс) 10-11 кл.

42.Мова як генетичний код народу ( спецкурс). 9-11 кл.

42.Сучасна риторика. ( спецкурс). 8-11 кл.


7).Українська література. Факультативні курси. 7- 11 кл. – Київ.- «Перун». - 1996. Цей посібник містить такі програми:

43. Світ дитини в українській класичній прозі. 7 кл.

44.Українська народна поезія. 8 кл.

45.Становлення нової української літератури. 9 кл.

46.Тарас Шевченко й українська поезія XІX ст. 10 кл.

47.Тенденції розвитку української поезії XX ст.

48. Літературна казка. 7 кл.

49.Науково-фантастична літературадля дітей та підлітків. 8 кл.

50.Основи виразного читання. 8 кл.

51.Усна народна творчість. 9 кл.

52.Міфологія. 9-11 кл.

53.Розвиток української драматургії. 10 кл.


Уклала методист ПОІППО О.П.Коваленко


^ ОСНОВИ НАУКИ ПРО МОВУ

ПРОГРАМА 
спеціального курсу для 10-11 класів 
філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2006 №1/11-6285

^ Укладач:  О.В.Заболотний - завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми Київського ОІПОПК, учитель Сквирського ліцею, заслужений учитель України.

^ Рецензенти: Н.М.Грабар, завідувач навчально-методичного кабінету української мови та літератури Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

В.І.Цимбалюк, кандидат педагогічних наук, учитель української мови і літератури Сквирського ліцею, заслужений учитель України; 
К.В.Плівачук, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки Інституту економіки і права Міжнародного відкритого університету розвитку людини "Україна".

 

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мова є універсальним засобом передачі інформації про природу, про всі сторони життя людства, а також про саму себе, відображенням культури суспільства й кожного його представника. Тому знання не лише самої мови, а й знання про мову надзвичайно важливі для розвитку як окремо взятої особистості, так і суспільства в цілому. Мовознавство як одна з гуманітарних наук є частиною культурології і так чи інакше пов'язана з багатьма іншими науками, особливо в наш час, коли простежується тенденція до взаємозближення наук.

Об'єктом дослідження мовознавства є мова і мовлення в різноманітних формах і виявах. Значення його в тому, що воно пояснює історію виникнення й розвитку мови, процеси фонетичних, морфологічних, синтаксичних і лексичних змін, відношення мовленнєвого процесу до мислення, дає визначення і з'ясовує ті основні лінгвістичні поняття й терміни, що використовуються для наукового аналізу мовного матеріалу.

На необхідності набуття уже в шкільному віці бодай мінімальних знань з мовознавства наголошували провідні вітчизняні лінгвісти та лінгводидакти. Запропонований спеціальний курс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів є своєрідним узагальненням на теоретичному рівні знань про природу і сутність мови. Він допоможе старшокласникам пізнати внутрішні закони розвитку мови, зрозуміти її роль у національній самоідентифікації особистості, сформувати цілісні уявлення про особливості мовних явищ, визначити місце рідної мови в єдиній світовій мовній сім'ї, поглянути на мову як на один із найважливіших чинників формування людської свідомості.

Окремі елементи мовознавства викладаються в курсах рідної та іноземних мов, проте вони не дають цілісного уявлення про сучасну лінгвістику. Навіть короткий курс загального мовознавства сприятиме формуванню правильних уявлень про мову, мови і мовознавство.

Програма спеціального курсу "Основи науки про мову" охоплює такі основоположні питання мовознавства, як природа й сутність мови; структура мови; походження та закономірності розвитку мов; виникнення й розвиток письма; класифікація мов світу за походженням і будовою; зв'язок мовознавства з іншими науками.

Основна мета спеціального курсу - формувати в учнів наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування, виробити в них філологічне мислення.

Завдання спеціального курсу:

 • дати системне уявлення про мовознавство;

 • виробити компетенції наукової характеристики мов світу;

 • ознайомити з поняттєво-термінологічним апаратом мовознавства;

 • розвинути вміння застосовувати термінологію мовознавства до здобутих знань про рідну та іноземні мови;

 • дати ґрунтовні знання про природу, сутність, походження мови та письма;

 • навчити правильно розуміти мовні явища та аналізувати їх;

 • формувати духовний світ учнів, виробляти цілісні світоглядні   уявлення,   загальнолюдські   ціннісні орієнтири.

Багато термінів, які використовуються в мовознавстві, уже відомі учням, але серед них чимало нових, що їх треба засвоїти. Старшокласники мають не тільки здобути теоретичні знання про мову, її розвиток, а й осмислити, практично опанувати теоретичний матеріал, виконуючи різноманітні вправи і завдання, навчитися узагальнювати та пояснювати мовні явища, робити висновки.

Вивчаючи пропонований курс, учні мають зрозуміти, що в сучасному мовознавстві, як і в усіх інших науках, зокрема гуманітарних, є різні погляди вчених на мовні факти і явища. Це слід брати до уваги під час розв'язання проблемних ситуацій, проведення занять-диспутів, розробки колективних та індивідуальних творчих проектів. Основні форми роботи з учнями: лекція, семінар, конференція, творча дискусія з використанням найновішої літератури. Програма містить перелік орієнтовних тем для колективних творчих проектів, для дискусій і обговорення; за цими темами можна пропонувати учням готувати наукові повідомлення та реферати.

Зрозуміло, що мовознавство з усіма його відгалуженнями й різноманітними зв'язками - досить складна наука, тому ця програма передбачає вивчення передусім загальних питань мовознавства. Учитель у разі потреби може частково розширити чи, навпаки, звузити тематику, а також змінити запропоновану орієнтовну кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми.

Спеціальний курс розрахований на вивчення у 10-х та 11-х класах філологічного профілю протягом 70 год (35 год на рік, одне заняття на тиждень).

10 клас 
Усього - 35 год: год.на тиждень; 
З год - резерв для використання на розсуд учителя

frame1

11 клас
Усього - 35 год; 1 год на тиждень; 2 год - резерв для використання на розсуд учителя

frame2

^ Орієнтовні теми колективних творчих проектів

Мова і мистецтво.
Мова - дзеркало культури.
Єдина мова для всіх людей.
Переклад - високе мистецтво.
Кореневі, аглютинативні та флективні мови.
Ідеальний алфавіт. 
Практика укладання словників. 
Мова жестів і міміки. 
Прикраси мовлення. 
Реформи письма в Україні.

^ Орієнтовні теми для дискусій та обговорень

Мова - явище суспільне, а не біологічне чи психічне. Мовна політика. Чи існує вона? Яких мовних   сфер тор кається політика?
Чи можлива єдина мова для всіх людей. Мови живуть і вмирають.
Мовна норма та її соціальне значення. Функціональне при значення літературної мови в житті нації. Сучасний стан української мови, особливості її функціону вання.
Чи може питання походження мови становити справжній інтерес для лінгвістичної науки. Чи розмовляють тварини.

^ Учні повинні вміти:

 • встановлювати відношення між поняттями мова і мовлення, мова і мислення, мова і свідомість;

 • визначати залежність розвитку і функціонування мови від стану та розвитку політики, науки, культури, економіки;

 • давати загальну характеристику мов світу;

 • робити порівняльний аналіз слів однакового змісту в споріднених мовах;

 • розрізняти піктограми, ідеограми, звуки;

 • розрізняти поняття загальнонародна мова і літературна мова;

 • брати кваліфіковану участь у веденні мовознавчих дис кусій та в розробці колективних творчих проектів;

 • застосовувати мовознавчу термінологію до здобутих знань про рідну та іноземні мови.

Учні повинні знати:

 • функції мови в суспільстві;

 • рівні мовної системи, структурні елементи мови та їхні функції;

 • найвідоміші гіпотези щодо походження мови;

 • закономірності розвитку мови;

 • загальну характеристику й принципи класифікації мов світу;

 • етапи розвитку графічного письма.

Орієнтовне календарно-тематичне планування занять курсу
10 клас

frame3

11 клас

frame4Уклав Валерій Федоренко


^ Програми спеціальних та факультативних курсів і гуртків

з української мови й літератури

(бібліографічний покажчик)


 1. Авраменко О. Стилістика української мови/ програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №7. – С.8-12; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.494-507; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.5-16.

 2. Балмасова І., Костійчук О., Оперчук О. Культура спілкування/ програма факультативного курсу для 8 (9) класу загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2007. – №10. – С.2-8; Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.37-51; Методичні діалоги. – 2009. – №2. – С.16-22.

 3. Баран Г. Літературна студія/ програма гуртка для 7-9 (9-11) класів загальноосвітніх навчальних закладів// Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.45-51; Баран Г. Літературна студія в школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – С.3-13.

 4. Бійчук Г. Українська постмодерна література/ програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Українська мова і література в школі. – 2006. – №2. – С.22-28; Українська література: Програми факультативів та спецкурсів: 8-11 класи/ Упорядники: Г.Федяй, В.Федоренко. – К.: Шкільний світ, 2007. – С.39-72.

 5. Глазова О., Кузнецов Ю. Лексика української мови/ програма факультативного курсу для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №1. – С.13-15; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.401-408; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.17-24.

 6. Глазова О., Кузнецов Ю. Фразеологія української мови/ програма факультативного курсу для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006. – №2. – С.12-15; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.409-416; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.25-32.

 7. Глазова О., Кузнецов Ю. Основи риторики/ програма факультативного курсу для 10 (11) класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №5. – С.8-12; Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – №7-8. – С.62-67; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.416-427; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.33-44.

 8. Дмитренко М., Дмитренко Г., Шутенко Ю. Український фольклор/ програма спеціального курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Дивослово. – 2006. – №10. – С.24-34; №11. – С.19-28; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.129-177.

 9. Дмитренко М., Дмитренко Г., Шутенко Ю. Українська усна народна творчість/ програма факультативного курсу для 7-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів/ Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.178-232.

 10. Єрмоленко С. Синтаксис української мови/ програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.73-86.

 11. Заболотний О. Основи науки про мову/ програма спеціального курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №12. – С.2-10; Дивослово. – 2007. – №2. – С.27-34; Програми спецкурсів та факультативів з української мови/ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.52-76.

 12. Карпіловська Є., Вінтонів М., Ситар Г. Комп’ютерна лінгвістика/ програма факультативного курсу для 11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2007. – №3. – С.5-8, 21; Програми спецкурсів та факультативів з української мови/ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.77-90.

 13. Коваленко В. Поетична лабораторія/ програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів/ Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.103-135.

 14. Колінченко О. Українська зорова поезія/ програма факультативного курсу для 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №16-18. – С.81-85; Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.87-102.

 15. Костійчук О. Цікава етимологія/ програма гуртка для 5 (6) класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №9. – С.30-32; Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.2-5.

 16. Костійчук О. Загадки фразеології/ програма гуртка для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №10. – С.20-22; Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.16-19.

 17. Ляшкевич А. Живе слово: Розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів/ програма гуртка для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – №5. – С.71-82; Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.6-15.

 18. Невінчана Н. Основи теорії літератури/ програма спеціального курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Дивослово. – 2006. – №9. – С.26-34; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №10. – С.26-32; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.5-16; Українська література: Програми факультативів та спецкурсів: 8-11 класи/ Упорядники: Г.Федяй, В.Федоренко. – К.: Шкільний світ, 2007. – С.17-38.

 19. Омельчук С. Функціонально-комунікативний синтаксис української мови/ програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №11. – С.11. – С.7-16; Програми спецкурсів та факультативів з української мови/ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.14-36.

 20. Омельчук С., Чаловська М. Практичний курс української мови/ програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №8. – С.16-21; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.483-494; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.45-54.

 21. Оперчук О. Ділове українське мовлення/ програма факультативного курсу для 10 (11) класу універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №3. – С.14-18; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.441-450; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.55-68.

 22. Пахаренко В., Пахаренко Н., Месевря О., Січкар С. Сучасна українська література/ програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Українська мова та література. – 2007. – №2-4. – С.3-31; Українська література: Програми факультативів та спецкурсів: 8-11 класи/ Упорядники: Г.Федяй, В.Федоренко. – К.: Шкільний світ, 2007. – С.73-119; Українська мова та література. – 2008. – №13-16. – С.4-32; 2009. – №17-19. – С.4-12; Авторські програми курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму профілізації: І частина. – Черкаси: Редакційно-видавничий відділ ЧОІПОПП, 2008. – С.3-50.

 23. Пентилюк М. Культура мови і стилістика/ програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – №6. – С.34-39; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.470-483; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.69-89.

 24. Перенчук Л. Основи поетичної творчості/ програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Українська мова та література. – 2007. – №15-16. – С.40-47; Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 2007. – №6. – С.2-8; Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів/ Упорядники: Ю.Ковбасенко, В.Федоренко, Н.Жданова. – К.: Шкільний світ, 2007. – С.47-65.

 25. Романюк Є. Основи культури мовлення/ програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Українська мова та література. – 2007. – №44. – С.3-12; Методичні діалоги. – 2007. – №9. – С.7-14; Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.52-72.

 26. Синюта В. Український мовленнєвий етикет/ програма факультативного курсу для 8 (9) класів загальноосвітніх навчальних закладів/ Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С. 20-36.

 27. Степанюк М. В історію слів та крилатих висловів/ програма гуртка для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.20-28.

 28. Степанюк М. У світ фразеологізмів/ програма гуртка для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.29-36.

 29. Степанюк М. Основи риторики/ програма гуртка для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Розмаїтості. – 2008. – №3. – С.37-44.

 30. Степанюк М. Лексикографія української мови/ програма факультативного курсу для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №.4. – С.5-11; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.427-440; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.90-105; Степанюк М.І. Лексикографія української мови: Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – С.6-24.

 31. Степанюк М. Практикум із культури українського мовлення/ програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.5-19.

 32. Терехов В. Література української діаспори/ програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів загальноосвітніх навчальних закладів// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №16-18. – С.70-80; Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.147-172.

 33. Ткач А. Аналіз ліричного твору/ програма факультативного курсу для 8 (9) класу загальноосвітніх навчальних закладів// Українська мова та література. – 2007. – №15-16. – С.34-39; Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №7. – С.2-6; Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів/ Упорядники: Ю.Ковбасенко, В.Федоренко, Н.Жданова. – К.: Шкільний світ, 2007. – С.31-46; Українська література: Програми факультативів та спецкурсів: 8-11 класи/ Упорядники: Г.Федяй, В.Федоренко. – К.: Шкільний світ, 2007. – С.4-16.

 34. Федоренко В. Фразеологія сучасної української літературної мови/ програма факультативного курсу для 11 класу філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2006. – №6. – С.6-14; Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – №22-23. – С.21-28; Українська мова та література. – 2006. – №47. – С.3-9; Довідник учителя української мови та літератури в запитаннях та відповідях / Автор-упорядник В.Л.Федоренко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – С.450-469; Програми спецкурсів та факультативів з української мови/ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.91-119; Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. – Випуск 1/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – С.106-128.

 35. Цимбалюк В. Цікава етимологія/ програма гуртка для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2007. – №2. – С.5-8; Програми спецкурсів та факультативів з української мови/ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.4-13.

 36. Цимбалюк В. Мова як генетичний код народу/ програма факультативного курсу для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів// Методичні діалоги. – 2007. – №1. – С.8-12; Програми спецкурсів та факультативів з української мови/ Упорядники В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.37-51; Цимбалюк В. І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С.6-16.

 37. Чирко Г. Українська еміграційна література ХХ ст./ програма факультативного курсу для 11 класу філологічного та суспільно-гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів/ Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. – Випуск 2/ Відповідальний за випуск В.Л.Федоренко. – К.: Видавництво „Дивослово”, 2008. – С.136-146.
Скачати 189.36 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.11.2011
Розмір189.36 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх