Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Схожі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


ГРИНІВ ТЕТЯНА ТЕОДОЗІЇВНА


УДК 339. 727. 22: 621


ДЕРЖАВНЕ ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ


Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (машинобудування та приладобудування)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


ЛЬВІВ – 2007

Д


исертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі обліку та аналізу Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України


^ Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Загородній Анатолій Григорович,

Національний університет „Львівська політехніка”,

завідувач кафедри обліку та аналізу


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Денисенко Микола Павлович

Київський національний університет технологій

та дизайну, професор кафедри економіки, обліку і

аудиту


кандидат економічних наук, доцент

^ Ванькович Данило Володимирович

Львівський національний університет ім. І. Франка,

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Захист відбудеться „14” листопада 2007р. о _________ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 209-а.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.


Автореферат розісланий „_____” жовтня 2007р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.е.н. Завербний А.С.

^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Розвиток світового ринку, розширення масштабів міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва, міжнародне економічне співробітництво, вільний рух капіталів між країнами сприяють розвитку іноземного інвестування, що є особливо важливим для України на сьогоднішній день, у зв‘язку з гострою нестачею фінансових ресурсів та сучасних технологій. Однією з найперспективніших галузей промисловості України є машинобудування. Оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій призводить до підвищення попиту на продукцію цієї галузі. Зростання обсягів продукції машинобудування відбувається значною мірою за рахунок залучення додаткових коштів (інвестицій). Залучення іноземних інвестицій неможливе без існування внутрішніх, тому що жоден інвестор не вкладатиме кошти в країну, у якій власний капітал перебуває в тіньовому обігу. Це підриває довіру іноземних інвесторів до української держави. Для іноземних вкладників важливе значення мають фактори інвестиційного клімату України, які визначають рівень інвестиційного ризику. Ризик іноземного інвестора складається з ризику внутрішнього інвестування та додаткового ризику, який пов‘язаний із можливістю конвертації доходів у валюту країни, де проживає інвестор. Обґрунтування інвестиційної привабливості машинобудівної галузі України здійснюється через дослідження рівня ризику іноземних інвестицій.

Враховуючи зацікавленість України в залученні іноземних інвестицій для стабілізації і подальшого розвитку машинобудування, неодноразово піднімалось питання про надання певних гарантій та страхового захисту для успішної реалізації інвестиційних проектів. На сьогоднішній день українські страхувальники не мають необхідного і достатнього досвіду в страхуванні політичних та інших ризиків, до яких відноситься страхування іноземних інвестицій. Тому, особливої уваги заслуговує розвиток державного регулювання гарантування і страхування іноземних інвестицій, яке повинно здійснюватись керівними органами в координації з іноземними інвесторами.

Слід зазначити, що іноземні інвестиції набувають важливого зовнішньо-політичного значення. Міжнародне співробітництво дає змогу створювати систему міжнародної економічної безпеки, уникати конфліктів у випадку розв‘язання спірних питань. Обсяг іноземних інвестицій є одним із показників рівня інтеграції країни у світове господарство. Тому, при залученні інвестицій для розвитку машинобудування в країні постає завдання створення відповідних гарантій отримання доходів, прибутків тощо від вкладених коштів, формування певних методів та форм державного регулювання страхової діяльності для заохочення іноземних інвесторів та зростання їх довіри щодо забезпечення надійності їх вкладень.

Проблема необхідності та ефективності державного регулювання інвестиційної діяльності суб‘єктів господарювання висвітлена в працях таких науковців, як Бланк І.О., Бутенко А.І., Ванькович Д.В., Вихрущ В.П., Воротін В.Є., Гриньова В.М., Губський Б.В., Денисенко М.П., Залога З.М., Князь С.В., Кузьмін О.Є., Коюда В.О., Коюда О.П., Крупка М.І., Куценко Т.Ф., Лепейко Т.І., Лисиця Н.М., Майорова Т.В., Мельник А.Ф., Михасюк І.Р., Никифорова А.Є., Пересада А.А., Пономаренко В.С., Скворцов І.Б., Стеченко Д.М., Тивончук І.О., Федоренко В.Г., Черваньов Д.М., Чистов С.М., Чумаченко Н.Г., Ястремська О.М. та інших.

Особливості гарантування та страхування іноземних інвестицій відображені у публікаціях Барановського О., Богуславського М., Вознесенської М., Гашимова С., Даннікова О., Зальотова А., Лоунгані П., Моріссета Дж., Уельса Л., Уінта А., Фінка Ф. та інших.

Однак, на сьогоднішній день система недержавного гарантування іноземного інвестування, зокрема у машинобудуванні, є недостатньо розвиненою. Незначна увага звертається на ринок реального інвестування, додаткових досліджень вимагає оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. Саме ці проблеми сформували актуальність теми дисертаційного дослідження та визначили його мету і завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з виконанням держбюджетної теми Національного університету „Львівська політехніка” „Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України” (розділ 2, підрозділ 2.1. „Стан розвитку інноваційно-інвестиційної сфери та шляхи її активізації на підприємствах України”), номер державної реєстрації 0103U001337, затвердженої Наказом МОН України № 633 від 05. 11. 2002 року.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення науково-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо розвитку державного гарантування іноземного інвестування та формування сприятливого інвестиційного клімату в машинобудівній галузі України для збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій. Досягнення поставленої мети обумовило такі основні завдання:

 • визначення сутності та місця державного регулювання іноземного інвестування у формуванні сприятливого інвестиційного клімату в галузі машинобудування України;

 • дослідження понять „форма” та „метод” у сфері іноземного інвестування, визначення первинності одного поняття над іншим для уточнення класифікації форм та методів державного регулювання іноземного інвестування в машинобудуванні;

 • дослідження ринку іноземного інвестування та виявлення основних факторів, які перешкоджають залученню іноземних інвестицій у машинобудування;

 • дослідження ризиків іноземного інвестування в машинобудуванні та уточнення їх класифікації, враховуючи причини та сферу виникнення, рівень витрат, тривалість дії, характер наслідків та інші фактори;

 • дослідження системи гарантування іноземного інвестування та розроблення пропозицій щодо удосконалення механізмів реалізації інвестиційних проектів у машинобудуванні із залученням банківських, страхових та інших спеціалізованих установ - гарантів;

 • розроблення моделей оцінювання впливу одного певного чи багатьох факторів ризику на дохідність реального інвестування в машинобудуванні за допомогою одно- та багатофакторних математичних моделей;

 • обґрунтування здійснення прогнозування обсягів продукції машинобудування в регіонах України для виявлення потреби в залученні іноземних інвестицій.

^ Об’єкт дослідження - система державного гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання щодо розвитку та удосконалення системи гарантування іноземного інвестування та сприяння збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в машинобудування.

^ Методами дослідження дисертації є фундаментальні положення сучасної економічної науки, основні положення теорії сучасного менеджменту, нормативні матеріали та законодавчі акти Кабінету Міністрів, Верховної Ради України. Інформаційну базу дослідження склали матеріали статистичної звітності, аналітичні та анкетні матеріали зі сфери предмету дослідження. У роботі використані сучасні методи дослідження, зокрема, методи економіко-статистичного аналізу (при дослідженні іноземних інвестицій в машинобудування – розділ 1, підр. 1.1), експертних оцінок та попарного порівняння факторів (з метою визначення вагомості та конкретних значень окремих факторів, які впливають на інвестиційну привабливість галузі машинобудування – розділ 1, підр. 1.2), методи кореляційно-регресійного аналізу (для дослідження моделі оцінювання дохідності цінних паперів у галузі машинобудування на ринку фінансового інвестування та розроблення моделі оцінювання впливу фактора ризику на дохідність реального інвестування у галузі машинобудування – розділ 3, підр. 3.1), факторного аналізу при побудові багатофакторної регресійної інвестиційної моделі (для оцінювання впливу факторів ризику на обсяги продукції машинобудування – розділ 3, підр. 3.2).

^ Наукова новизна одержаних результатів. Автором отримано такі наукові результати:

вперше:

розроблено модель оцінювання впливу фактора ризику на дохідність реального інвестування у галузі машинобудування за допомогою експоненціальної математичної залежності, яка дає змогу охарактеризувати обмеженість ризику і допомагає інвестору вибрати найсприятливіший об‘єкт для вкладення своїх коштів;

отримано багатофакторну модель оцінювання впливу багатьох факторів ризику водночас на прогнозовані обсяги продукції машинобудування, застосування якої дасть можливість, з одного боку, мінімізувати ризики, а з іншого боку - максимізувати обсяги випуску продукції машинобудування;

дістало подальший розвиток:

дослідження форм та методів державного регулювання іноземного інвестування у галузі машинобудування, а саме: обґрунтування понять „форма” і „метод” у сфері іноземного інвестування і визначення первинності форм державного регулювання над методами;

модель оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України у галузі машинобудування, яка, на відміну від існуючих моделей, визначає регіони, що найбільше потребують вкладення додаткових коштів, і цим самим сприяє розробленню спеціальних державних інвестиційних програм для цих регіонів України;

удосконалено:

класифікацію ризиків іноземного інвестування в машинобудуванні, доповнивши їх такими ознаками: причини та сфера виникнення, рівень витрат, тривалість дії, характер наслідків тощо;

методичні рекомендації щодо оцінювання факторів впливу на інвестиційну привабливість машинобудування на основі методу експертних оцінок із застосуванням попарного порівняння факторів, що, на відміну від існуючих рекомендацій, дають змогу точніше визначити рівень важливості кожного з факторів;

механізм реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування із поєднанням системи державного та недержавного гарантування та страхування іноземних інвестицій, при якому гарантами можуть виступати банківські, страхові та інші спеціалізовані установи.

^ Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність результатів дослідження полягає: в розв’язанні проблем залучення іноземних інвестицій в машинобудування України завдяки розвитку системи гарантування іноземного інвестування; у використанні методики формування прогнозних значень необхідного обсягу іноземних інвестицій для певного регіону України за допомогою VAR-аналізу для збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій у машинобудівну галузь цього регіону; у застосуванні моделі оцінювання впливу фактора ризику на дохідність реального інвестування в галузі машинобудування, яка може бути використана на рівні галузі або окремого підприємства. Результати досліджень рекомендується використовувати при виборі об'єктів інвестування в машинобудуванні, розробці стратегії розвитку підприємств з метою підвищення їхньої інвестиційної привабливості тощо.

Результати наукового дослідження використано у діяльності підприємств-учасників науково-технологічного парку „Яворів” (довідка №1/04-1 від 10.04.2007р.), підприємства ТОВ „Центр розвитку новітніх технологій” (довідка №1/04-д від 19.04.2007р.), ВАТ „Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод” (довідка №ГП-716 від 08.08.2007р.), а також у діяльності Головного управління економіки Черкаської облдержадміністрації (довідка № 393/2 від 27.08.2007р.).

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету „Львівська політехніка” за програмами підготовки студентів економічних та неекономічних спеціальностей під час викладання навчальних дисциплін: „Бухгалтерський облік”, „Економіка та управління підприємством” і „Підприємництво та менеджмент”, а також курсового і дипломного проектування (довідка № 68-14-727 від 21.06.2007р.).

^ Особистий внесок здобувача. Наукові результати дослідження, що викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. 3 наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на наукових конференціях, а саме: 4 Міжнародна науково-практична конференція „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 7-9 листопада 2002р.); Всеукраїнська науково-практична конференція „Економічні проблеми ринкової трансформації України” (Львів, 3-4 грудня 2002р.); Науково-практична конференція молодих вчених „Соціально-економічні проблеми сучасної держави” (Донецьк, 28-30 травня 2003р.); ІІ Міжнародна наукова конференція „Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія і сьогодення” (Тернопіль, 10-11 червня 2004р.); 5 Міжнародна науково-практична конференція „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Львів, 7-9 жовтня 2004р.); Міжнародна науково-практична конференція „Обліково-аналітичні системи суб‘єктів господарської діяльності в Україні” (Львів, 25-26 березня 2005р.); Міжнародна науково-практична конференція „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (Львів, 11-13 травня 2006р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 робіт (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 6,07 друкованого аркуша, з них особисто автору належить 4,3 друкованого аркуша. У фахових виданнях опубліковано 9 наукових робіт, з них 5 одноосібно.

^ Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків обсягом 206 стор., містить 21 таблицю, 26 рисунків, 12 додатків, та список використаних джерел із 200 найменувань.

^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У першому розділіТеоретичні та прикладні основи залучення іноземних інвестицій в машинобудування України” визначено місце і роль державного регулювання іноземного інвестування машинобудівної галузі в системі економічних відносин держави, виявлено фактори, які впливають на інвестиційну привабливість ринку машинобудування в Україні, розкрито сутність та елементи механізму державного регулювання іноземного інвестування в галузі машинобудування, визначено сутність понять „форма” та „метод” у сфері іноземного інвестування та встановлено первинність одного поняття перед іншим, на основі чого уточнено класифікацію форм та методів державного регулювання іноземного інвестування, досліджено ризики іноземного інвестування та методи управління ними.

Постійний розвиток інвестиційних відносин зумовлює появу нових видів іноземних інвестицій. Проведені дослідження виявили, що вже існуючі класифікації іноземних інвестицій доцільно удосконалити, доповнивши їх певними ознаками, а саме: за об’єктами вкладення, за рівнем ризику іноземного інвестора, за періодом здійснення, за рівнем доходності, за формами власності іноземного інвестиційного капіталу, за видами діяльності у галузі та за формою здійснення, які раніше науковцями окремо не виділялись.

На обсяг залучення іноземних інвестицій в машинобудування впливає безліч факторів (рис. 1), які визначають рівень ризику цих інвестицій та можливість їх ефективного використання. Недостатнє врахування впливу цих факторів може суттєво сповільнити розвиток машинобудівної галузі України.

У зв’язку з цим, найефективнішим методом виявлення факторів, які здійснюють найбільший вплив на привабливість українського машинобудування для іноземних інвесторів, на нашу думку, є метод експертних оцінок із застосуванням попарного порівняння факторів, що дає змогу підвищити достовірність і точність отриманих результатів.

Рис. 1. Фактори впливу на здійснення іноземного інвестування в машинобудування України


Проведене нами експертне опитування мало такі завдання: серед великої кількості факторів визначити першочергові, які, на думку експертів, мають найбільше значення при виборі інвестором об’єкту вкладення коштів; визначити рівень важливості кожного з першочергових факторів на основі їх попарного порівняння беручи до уваги рівень узгодженості експертів; запропонувати для визначення важливості факторів впливу на інвестиційне середовище машинобудівної галузі України використання методу попарного порівняння факторів, який дає можливість точніше визначити рівень важливості показників, оскільки експерт порівнює не всі фактори зразу, а почергово два фактори.

Запропонований метод визначення рівня важливості факторів впливу на залучення іноземних інвестицій в машинобудування України дає змогу перейти від якісних показників до кількісних оцінок.

Одними з основних елементів механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в галузі машинобудування є форми та методи. У дослідженнях багатьох авторів форми і методи перегукуються одні з одними, і, не зважаючи на численні спроби, досі немає їх чіткого визначення і розмежування. Виникає необхідність з‘ясування, що являють собою форми і методи, та визначення первинності одного з понять перед іншим.

Наші дослідження довели, що форма державного регулювання інвестування (спосіб існування чи внутрішня організація реалізації інвестицій у певній сфері) є поняттям первиннішим. Існування форми забезпечують і регулюють певні методи. Методами регулювання інвестиційної діяльності є свідомий вплив держави на інвестиційний процес та його учасників із метою спрямування інвестиційної діяльності в необхідному державі напрямку для отримання бажаних результатів. При взаємодії методів і форм, динамічнішим, властивим до змін є метод, а форма є стійкішою (хоча деякі її елементи та важелі змінюються досить часто), тому форма визначає метод, а метод, в свою чергу, активно впливає на форму.

Розмежування форм та методів дає змогу здійснити розподіл форм (на законодавче, податкове та адміністративне регулювання, цінову і грошово-кредитну політику та захист іноземних інвестицій) й удосконалити класифікацію методів державного регулювання іноземного інвестування (за суб’єктами впливу, за часом дії, за формами впливу, за масштабами втручання, за засобами впливу, за характером дії, за рівнем впливу, за характером впливу, за видами інвестицій).

Однією з форм державного регулювання іноземного інвестування в галузі машинобудування є система захисту іноземних інвестицій, яка включає в себе страхування і гарантування. Деякі науковці вважають страхування одним із видів гарантування. На нашу думку, це дві різні складові форми захисту іноземних інвестицій. Нами визначено певні відмінності між страхуванням та гарантуванням (державним і недержавним) іноземних інвестицій (табл.1).

Таблиця 1

Відмінності між страхуванням та гарантуванням іноземних інвестицій

Ознаки

Страхування іноземного інвестування

Державне гарантування іноземного інвестування

^ Недержавне гарантування іноземного інвестування

1

2

3

4

За суб‘єктами здійснення

1.Здійснюється державними чи приватними страховими організаціями, які отримують прибуток від своєї діяльності.

1.Здійснюється відповідними державними службами (Агентством та Консультаційною радою з питань залучення іноземних інвестицій), які фінансуються державою.

1.Здійснюється комерційними банками, підприємствами, організаціями чи приватними особами.

За необхідністю і формою забезпечення

2.Вимагає грошового забезпечення (створення страхового фонду за рахунок страхових внесків).

2.Не вимагає грошового забезпечення.


2.Вимагає забезпечення заставою.

За місцем визначення умов

3.Умови страхування визначаються в договорах страхування.

3.Умови гарантування визначаються законодавством України.

3.Умови гарантування визначаються укладеними договорами.

За видами відшкодувань

4.Стосується тільки втрат і передбачає лише грошове відшкодування за них.


4.Полегшує переказ доходів, прибутків, забезпечує повернення інвестицій тощо, в деяких випадках включає компенсацію і відшкодування збитків.

4.Забезпечує повернення інвестицій, компенсує втрати.


Продовження таблиці 1

1

2

3

4

За видами ризиків

5.В одному страховому полісі передбачити всі ризики підприємницької діяльності неможливо.

5.Гарантування може передбачати захист від усіх видів ризиків.

5.Ризики іноземного інвестування визначаються договорами гарантування.


Проблема співвідношення ризику та прибутку є однією з головних у сфері іноземного інвестування. Тому підприємець повинен здійснювати ефективну інвестиційну діяльність, коли забезпечується такий приріст капіталу, при якому іноземний інвестор не лише не забиратиме своїх інвестицій, але й продовжуватиме інвестувати в цьому ж напрямку.

Одним з основних видів ризику іноземного інвестування в машинобудуванні є проектний ризик. Аналіз наукових праць, в яких детально розглянуто проектний ризик, дає нам змогу виділити етапи реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування та визначити ризики, характерні для кожного з цих етапів (рис. 2).Рис. 2. Ризики іноземного інвестування на кожному етапі

реалізації інвестиційного проекту в машинобудуванні


Здійснення реального чи фінансового інвестування вимагає уміння управляти ризиком (тобто визначати рівень загрози ризику і, виходячи з цього, вибирати методи управління ними, а саме: передачу, збереження чи зниження ризику), а також здійснювати постійний контроль за реалізацією інвестиційного проекту.

У другому розділіДослідження та аналіз системи гарантування і страхування іноземних інвестицій у машинобудуванні” здійснено розподіл гарантій іноземного інвестування в галузі машинобудування на державні та недержавні, розкрито суть державних гарантій, визначено переваги міжнародних (двосторонніх) договорів перед вітчизняним законодавством, запропоновано шляхи удосконалення механізмів гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні із залученням таких гарантів, як банківські, страхові та інші спеціалізовані установи, удосконалено механізм страхування та перестрахування іноземних інвестицій в машинобудуванні в Україні та страхування іноземних інвестицій з їх перестрахуванням за кордоном.

Систему гарантування іноземного інвестування можна поділити на державну (охоплює внутрішні законодавчі гарантії та укладання міжнародних договорів, конвенцій та угод) і недержавну - банківські гарантії і гарантії підприємств та спеціалізованих установ, які можуть надавати гарантії іноземним інвесторам (до них належать: Міжнародний валютний фонд, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний союз страховиків кредитів, Міжнародна асоціація страхування кредитів, Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок тощо).

Внутрішніми законодавчими актами держава надає іноземним інвесторам гарантії у разі зміни законодавства, гарантії від націоналізації та реквізиції, гарантії компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам, гарантії повернення інвестицій у разі припинення інвестиційної діяльності, гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, отриманих внаслідок здійснення іноземних інвестицій та гарантії використання доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від іноземних інвестицій на території України. У міжнародних договорах, що їх укладають на міждержавному рівні переважно між двома країнами, перелік гарантій ідентичний, але, крім цього, встановлюють і певні пільги для іноземних інвесторів. При невиконанні узгоджених гарантій іноземний інвестор має право захищати свої права у судовому порядку на міжнародному рівні.

Аналіз недержавного гарантування в Україні показав його недосконалість, що зумовило необхідність удосконалити механізми гарантування в поєднанні зі страхуванням, а саме: механізм реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування, при якому гарантом повернення інвестицій є український банк, механізм реалізації інвестиційного проекту в машинобудуванні, при якому гарантом є іноземний банк та механізм реалізації інвестиційного проекту в машинобудуванні, при якому гарантом є спеціалізована установа і показати їхні переваги.

Удосконаленими механізмами гарантування в поєднанні зі страхуванням є:


І. Інвестування українського підприємства іноземним інвестором, при якому гарантом є український банк (рис. 3).


EMBED Word.Picture.8


Рис. 3 Механізм реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування, при якому гарантом повернення інвестицій є український банк


 1. Інвестиційний договір між іноземним інвестором та українським підприємством (підприємцем).

 2. Банківська гарантія. Отримувач інвестицій укладає договір з українським банком про надання банківської гарантії і банк видає її іноземному інвестору (повернення інвестицій, компенсація неотриманих прибутків тощо).

 3. Страхування. Іноземний інвестор укладає зі страховою компанією своєї країни страховий договір, який передбачає надання страхового захисту інвестицій.

 4. Інвестування. Іноземний інвестор надає передбачені договором інвестиції.

 5. Отримання прибутків іноземним інвестором. Отримувач інвестицій виконує передбачені в інвестиційному договорі зобов’язання щодо перерахування прибутків інвестору.

 6. Виконання зобов’язань по гарантії. Якщо отримувач інвестицій не виконує передбачені договором зобов’язання, то їх згідно банківської гарантії виконує український банк.

 7. Страхове відшкодування. Якщо український банк не виконує гарантійні зобов’язання, то страхова компанія країни інвестора виплачує страхове відшкодування іноземному інвестору.

Страхова компанія може страхувати ризик виробництва, ризик кредиту, а також ризик несплати витрат інвестора. Іноземний інвестор (банк чи підприємство) перестраховує ризики два рази: перший - в українському банку, другий - у страховій компанії, тим самим забезпечуючи подвійний захист своїх інвестицій та доходів від них.

Перевагами забезпечення гарантування та страхування іноземних інвестицій за цим механізмом є:

 • безпечне інвестування завдяки страховому договору та банківським гарантіям;

 • високий процент страхового захисту (до 100% застрахованих сум). При цьому страхова премія буде залежати від: ризику країни, типу отримувача інвестицій і гаранта, тривалості терміну реалізації інвестицій, діапазону страхового захисту;

 • умови страхування відповідають міжнародним стандартам (Consensus OECD, положення Євросоюзу).


ІІ. Інвестування українського підприємства іноземним інвестором. Гарантом при цьому є іноземний банк (рис. 4).

  1. Інвестиційний договір, який іноземний інвестор укладає з українським підприємством (підприємцем).

  2. Банківська гарантія. Отримувач інвестицій укладає договір з іноземним банком (його дочірньою структурою чи фінансовим посередником, з яким він співпрацює в Україні) про банківську гарантію і банк видає її іноземному інвестору. Види гарантій зазначаються в договорі.

  3. Страхування. Іноземний інвестор укладає із страховою компанією страховий договір, який передбачає надання страхового захисту інвестицій.

EMBED Word.Picture.8

Рис. 4 Механізм реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування, при якому гарантом є іноземний банк


  1. Інвестування. Іноземний інвестор надає передбачені договором інвестиції.

  2. Отримання прибутків інвестором. Отримувач інвестицій виконує передбачені в договорі зобов’язання щодо перерахування прибутків інвестору.

  3. Виконання зобов’язань по гарантії. Якщо отримувач інвестицій не виконує передбачені договором зобов’язання, то їх згідно банківської гарантії виконує іноземний банк (його дочірня структура або фінансовий посередник).

  4. Страхове відшкодування. Якщо іноземний банк (його дочірня структура або фінансовий посередник) не виконує гарантійні зобов’язання, то страхова компанія виплачує страхове відшкодування іноземному інвестору.

У цьому випадку іноземний інвестор знову ж таки перестраховується два рази: перший раз – у банку своєї країни, а другий – у страховій компанії. У свою чергу, і український підприємець захищає іноземного інвестора від неповернення інвестицій і прибутків по них банківською гарантією. При цьому гарантом виступає іноземний банк. Отже, іноземний інвестор отримує подвійний захист.


ІІІ. Інвестування українського підприємства іноземним інвестором. Гарантом при цьому є спеціалізована установа (рис.5).

 1. Укладання інвестиційного договору між іноземним інвестором та вітчизняним підприємством.

 2. Укладання гарантійного договору між спеціалізованою установою, іноземним інвестором та вітчизняним підприємством. Перед укладанням цього договору спеціалізована гарантійна установа проводить аналіз фінансового стану і платоспроможності вітчизняного підприємства, яке отримує інвестиції.Рис. 5 Механізм реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування, при якому гарантом є спеціалізована установа


 1. Надання іноземних інвестицій вітчизняному підприємству згідно інвестиційного договору.

 2. Отримання прибутків іноземним інвестором.

Під час здійснення етапів 3-4 спеціалізована гарантійна установа проводить контроль за виконанням умов інвестиційного договору.

 1. Виконання гарантійних зобов’язань у разі, якщо отримувач інвестицій не виконує передбачені в інвестиційному договорі зобов’язання.

 2. Винагорода спеціалізованій установі за надання гарантії.

Для розвитку системи гарантування іноземних інвестицій в галузі машинобудування на сьогоднішній день необхідно прийняття ряду нормативно-законодавчих актів щодо забезпечення ефективної діяльності спеціалізованих гарантійних установ небанківського сектору та сприяння створенню агенцій із залучення інвестицій з виконанням ними таких функцій, як надання допомоги та послуг іноземним інвесторам, генерування іноземних інвестицій шляхом визначення потенційно важливих та привабливих видів машинобудування та регіонів для інвестування, проведення політики підтримки інвестиційного процесу, включаючи розробляння та внесення на розгляд вищих органів державної влади пропозицій щодозаходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату в галузі.

Аналіз нормативно-законодавчих документів дає змогу теоретично сформувати механізм як страхування та перестрахування іноземних інвестицій в машинобудування в Україні, так і страхування іноземних інвестицій в цю галузь в Україні з їх перестрахуванням за кордоном, оскільки страхування іноземних інвестицій у нашій державі ще не набуло практичного розвитку. Для активного розвитку системи страхового захисту іноземних інвестицій, як окремого напряму державного регулювання розвитку економіки держави, необхідно прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів, а також чітка регламентація діяльності страхових компаній.

У третьому розділі „Оцінювання дохідності та інвестиційної привабливості галузі машинобудування з урахуванням факторів ризику” проаналізовано модель оцінювання дохідності цінних паперів на ринку фінансового інвестування, розроблено модель оцінювання впливу певного фактора ризику на дохідність реального інвестування у галузі машинобудування та модель оцінювання впливу багатьох факторів ризику на обсяги продукції машинобудування на ринку реального інвестування. Розрахована оптимальна структура інвестицій у машинобудування при наявних цільових функціях максимізації індексу обсягу продукції в регіонах України та мінімізації ризику, пов’язаного із впливом факторів макросередовища на інвестиційну діяльність. Одержані результати сприятимуть збільшенню обсягів залучених іноземних інвестицій у машинобудування найбільш потребуючих регіонів.

Проведені нами дослідження показали, що на ринку реального інвестування індекси обсягу продукції машинобудування у значній мірі пов’язані із індексом валового внутрішнього продукту (ВВП), який відбиває загальну ситуацію на ринку. Залежність індексу обсягу продукції машинобудування від індексу ВВП можна відобразити за допомогою лінійного рівняння (1):


(1)


де - індекс обсягу і-го виду продукції машинобудування; - індекс ВВП; , - коефіцієнти рівняння (фактори незначного впливу на індекс обсягу продукції машинобудування); - випадкова складова рівняння (фактор впливу, що виникає при надзвичайних ситуаціях).

Проте, використання лише лінійної залежності, широко використовуваної в літературі, не завжди виправдано з точки зору тісноти зв'язку між факторною і результуючою ознакою. Наближення коефіцієнта детермінації до одиниці можна розглядати як умову вибору того чи іншого рівняння залежності, тому виникає необхідність перевірки на прикладі квадратичної та експоненціальної залежностей, які відображаються відповідно рівняннями (2) і (3):


(2)

. (3)


Дослідження впливу фактора ризику на дохідність реального інвестування в галузі машинобудування за допомогою лінійної, квадратичної та експоненціальної залежності (рис. 6), довели, що експоненціальна залежність найточніше показує тісноту зв’язку між факторною та результуючою ознакою. Це пов’язано з тим, що на відміну від лінійної функції, представленої прямою, яка завжди прямує в безмежність і цим самим показує безмежність ризику, експоненціальна регресія, представлена експонентою, завжди має завершення, а це означає, що вплив певного фактора ризику не безмежний, тобто будь-який ризик в певний період часу зникає.


Рис. 6 Графічна інтерпретація регресійного зв'язку між індексом обсягу продукції промисловості України та індексом обсягу продукції машинобудування


На основі проведених досліджень запропонована, на нашу думку, найоптимальніша модель впливу фактора ризику на дохідність реального інвестування в машинобудуванні, суть якої полягає в тому, що вибирається одна результуюча ознака (індекс обсягу продукції машинобудування) і одна факторна ознака (індекс ВВП), після чого за допомогою експоненціальної залежності оцінюється вплив факторної ознаки на результуючу. Визначений рівень впливу факторної ознаки на результуючу дає змогу розробити заходи щодо мінімізації або усунення впливу фактора ризику. Відповідь на питання про адекватність побудованої моделі статистичним даним генеральної сукупності дає критерій Фішера (F-критерій). Отримане значення цього критерію при виконанні всіх необхідних умов довело практичне застосування запропонованої моделі.

Аналіз динаміки обсягів продукції машинобудування показав наявність впливу на них різноманітних факторів ризику. В результаті дослідження впливу окремих факторів на обсяги продукції машинобудування нами запропоновано модель оцінювання їхнього впливу за допомогою багатофакторної лінійної залежності. Реалізація цієї моделі здійснюється за двома етапами:

1) вибирається одна результуюча ознака (обсяги продукції машинобудування ()) і безліч факторних ознак (рівень безробіття, середня номінальна чи реальна зарплата у машинобудуванні, рівень інфляції тощо);

2) визначається вплив кожної з факторних ознак на результуючу. Визначений рівень впливу факторів ризику дає змогу іноземному інвестору або мінімізувати їхній вплив або уникнути його взагалі. Розроблена модель має вигляд залежності:


, (4)


де - обсяги продукції машинобудування; х1, х2,..., хn - фактори впливу на обсяги продукції машинобудування; n - кількість факторів ризику.

Перевірка моделі на адекватність за допомогою критерію Фішера показала її придатність для практичного застосування.

Нерівномірний розподіл інвестицій по регіонах України викликає необхідність визначення тих регіонів, які найбільше потребують залучення додаткових коштів для свого подальшого розвитку. Дослідження індексів обсягу продукції машинобудування в регіонах України та визначення параметрів їх математичного сподівання і дисперсії дозволяє застосувати VAR-аналіз та методи згортання векторного критерію в скалярний для проектування оптимальної структури інвестиційних потоків у машинобудування залежно від тенденцій їх розвитку.

Саме поняття VAR-аналізу (Value at Risk) означає оптимізацію величини грошових (інвестиційних) потоків в умовах ризику. Виходячи з цього, модель оптимізації інвестиційних потоків в нашому дослідженні матиме вигляд:

- за цільової функції - максимізація індексів обсягу продукції машинобудування:


, (5)


де - величина середнього значення індексів обсягу продукції машинобудування i-го регіону України; E(rp) - індекс обсягу продукції машинобудування; Xi - частка фінансових ресурсів інвестованих у розвиток машинобудування і-го регіону України;

- за цільової функції – мінімізація ризику, вираженого у вигляді дисперсії індексів обсягу продукції машинобудування:


, (6)


де - коваріація між величинами індексів обсягу продукції машинобудування i-м та j-м регіонами; Хj - частка фінансових ресурсів інвестованих у j-й регіон.

Модель оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України дає змогу виявити потребу в обсягах іноземних інвестицій в кожному регіоні. Аналіз прогнозованих значень необхідного обсягу інвестицій, визначених за допомогою цієї моделі, дасть змогу виявити суб‘єктивні перешкоди (небажання інвесторів вкладати кошти в слабо розвинені регіони через малі ринки збуту продукції, брак кваліфікованої робочої сили, нерозвиненість інфраструктури тощо) в залученні інвестицій в певні регіони, а також спонукатиме органи державного управління до розроблення спеціальних державних інвестиційних програм розвитку окремих регіонів.


ВИСНОВКИ

За результатами дисертаційного дослідження можна зробити висновки теоретико-методологічного змісту та науково-практичного спрямування.

 1. Розвиток машинобудівної галузі України залежить від наявності достатніх фінансових ресурсів, від напрямів вкладення цих ресурсів, від ефективності державної та регіональної політики. На сьогоднішній день перед українським урядом постає необхідність створення такого політичного і економічного клімату, який забезпечив би довіру не лише вітчизняних, але й іноземних підприємців до нашої держави і сприяв би залученню іноземних інвестицій та іноземного досвіду для подальшого ефективного розвитку галузі машинобудування.

 2. Іноземні інвестиції є одночасно і додатковим капіталом, залученим у галузь машинобудування, і джерелом нових технологій та нових методів менеджменту.

 3. На обсяг іноземних інвестицій в галузі машинобудування впливає безліч різноманітних факторів ризику. Визначення цих факторів та рівня їх впливу на залучення іноземних інвестицій викликає необхідність регулярного проведення досліджень, насамперед з використанням такого методу як експертне опитування. Проведений нами експертний аналіз дав змогу визначити фактори першочергового та другорядного впливу, а попарне їх порівняння - точніше визначити вплив кожного з факторів.

 4. Ефективна економічна діяльність як окремого підприємства, так і галузі машинобудування загалом, реалізується завдяки здійсненню регулювання інвестиційної діяльності з боку держави. Вибір правильних форм та методів державного регулювання діяльності суб‘єктів господарювання в галузі машинобудування забезпечить активну інвестиційну політику та ефективну господарську діяльність підприємств. Форми та методи державного регулювання інвестиційної діяльності є основними елементами механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в машинобудуванні. У багатьох наукових дослідженнях визначення форм і методів часто повторюють одне одного, а їхні класифікації переплітаються. Відсутнє чітке визначення і розмежування форм та методів. Тому виникає необхідність визначення первинності одного поняття перед іншим. Форма є первиннішим і ширшим поняттям, ніж метод. Форма включає в себе певну сукупність різних методів і не має практичного застосування за відсутності методів. При взаємодії методів і форм, динамічнішим, властивим до змін є метод, а форма є стійкішою, тому форма визначає метод, а метод, в свою чергу, активно впливає на форму.

 5. Інвестиційній діяльності в машинобудуванні притаманні багаточисленні ризики. При вкладанні коштів в іншу країну іноземний інвестор виходить, у першу чергу, з понять безпеки і лише потім – із розрахунку одержання майбутнього прибутку, тому проблема співвідношення ризику і прибутку є однією з головних у сфері іноземного інвестування. При оцінюванні ефективності інвестиційних проектів вітчизняному підприємцю та іноземному інвестору необхідно враховувати чинники ризику та невизначеності. При цьому виникає необхідність ідентифікації сфери невизначеності та наявності в підприємців інструментарію і ефективної методології аналізу впливу ризиків на прибутковість проекту. При прийнятті рішення про формування та реалізацію певного інвестиційного проекту, необхідно виявити фактори ризику на кожному етапі цього проекту, встановити потенційні сфери ризику та визначити заходи для уникнення інвестиційних ризиків. Для того, щоб максимально уникнути впливу ризиків, необхідно навчитись управляти ними.

 6. Часті зміни в інвестиційному законодавстві України примушують іноземних інвесторів звертати особливу увагу на розвиток системи захисту їхніх вкладень. Вирішити ці проблеми допоможе створення досконалої системи гарантування іноземних інвестицій в машинобудуванні, яка включає в себе державне та недержавне гарантування.

 7. Державні гарантії іноземних інвесторам забезпечують національне законодавство та міжнародні (двосторонні) договори. Проведений аналіз системи державного гарантування показав нестабільність національного законодавства щодо інвестиційних гарантій і визначив переваги міжнародних (двосторонніх) договорів, які полягають в тому, що на відміну від внутрішньодержавних законів, які залежно від потреб поточної політики можна змінити звичайним рішенням парламенту, для внесення змін до міжнародних договорів, підписаних і ратифікованих обома країнами, потрібно знову пройти всю процедуру підписання та ратифікації, що за часом може тривати декілька років, а також, міжнародні договори як елементи міжнародного права мають пріоритет перед національним законодавством.

 8. Недержавне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні пердбачає можливість залучення гарантами українських, іноземних банків, страхових компаній та інших спеціалізованих установ. Автором розроблені пропозиції щодо формування банківськими, страховими та іншими спеціалізованими установами ефективного механізму недержавного гарантування іноземних інвестицій, який може стати одним з інструментів прискорення процесу міжнародної інтеграції України.

 9. Оцінювання впливу певного фактора ризику на дохідність реального інвестування у галузі машинобудування доцільно здійснювати за допомогою експоненціальної математичної залежності. Порівняння результатів досліджень за лінійною, квадратичною та експоненціальною функцією довели, що експоненціальна функція найкраще показує тісноту зв’язку між факторною та результуючою ознакою. Це пов’язано з тим, що на відміну від лінійної функції, описаної прямою, яка завжди прямує в безмежність і цим самим показує безмежність ризику, експоненціальна регресія, описана експонентою, завжди має завершення, а це означає, що ризик не безмежний, тобто будь-який ризик в певний момент часу зникає.

 10. Оцінювання впливу певних факторів ризику на обсяги продукції машинобудування на ринку реального інвестування доцільно проводити за допомогою багатофакторної лінійної моделі. Проведені дослідження показали, що розроблена нами модель оцінювання впливу факторів ризику на обсяги продукції машинобудування з погляду вибору об’єкту вкладення коштів іноземним інвестором є адекватною статистичним даним генеральної сукупності, тобто її доцільно використовувати для прогнозування обсягів продукції машинобудування на майбутній період та для аналізу привабливості галузі для вкладення додаткових коштів.

 11. Удосконалена модель розрахунку оптимальної структури інвестицій у машинобудування при наявних цільових функціях максимізації індексу обсягу продукції за регіонами України та мінімізації ризику, пов’язаного із впливом факторів макросередовища на інвестиційну діяльність дасть змогу визначити регіони України, машинобудівна галузь яких найбільше потребує залучення додаткових коштів та виявити причини небажання інвесторів вкладати кошти в слабо розвинені регіони, а це, в свою чергу, спонукатиме державні органи влади, а саме, Міністерство промисловості України, до розроблення спеціальних державних інвестиційних програм щодо сприяння розвитку таких регіонів. При необхідності цю модель можна застосовувати для аналізу різних галузей економіки країни.^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування. - Фінанси України, №11, 2006. - С.122-132. (Особистий внесок автора: удосконалено механізми здійснення гарантування іноземного інвестування із залученням банківських, страхових та інших спеціалізованих установ).

2. Гринів Т.Т. Форми та методи державного регулювання інвестиційної діяльності суб‘єктів господарювання. Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Проблеми економіки та управління” №504. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. - С. 68-80.

3. Гринів Т.Т. Методи вирішення проблем правового регулювання та стимулювання інвестиційної діяльності. Збірник наукових праць. /НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відпов. ред. акад. НАН України М.І.Долішній. – Львів: ТзОВ „Простір – М”, 2003. - Вип.1. - С.176-182.

4. Гринів Т.Т. Роль маркетингу в реалізації інвестиційних проектів. Вісник Національного університету „Львівська політехніка” №472. – Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка” ,2003. - С.233-237.

5. Гринів Т.Т., Височан О.С. Використання прямих іноземних інвестицій у формі грошових коштів на підприємствах України. Науковий щорічник. Вісник Академії економічних наук України №2. – Донецьк: Вид-во ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2002. - С.126-128. (Особистий внесок автора: визначено сутність іноземних інвестицій та удосконалено їх класифікацію).

6. Гринів Т.Т. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні та система їхнього захисту. Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” №517. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. - С. 191-197.

7. Гринів Т.Т. Ризики у сфері іноземного інвестування. Вісник Національного університету „Львівська Політехніка” „Логістика” №526. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. - С. 261-267.

8. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Страхування та перестрахування іноземних інвестицій в Україні. Вісник Національного університету „Львівська Політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” №547. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. - С. 240-247. (Особистий внесок автора: визначено механізми страхування та перестрахування іноземних інвестицій в Україні та страхування іноземних інвестицій в Україні з їх перестрахуванням за кордоном).

9. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Державне гарантування іноземних інвестицій в Україні. Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Логістика” № 552. - Львів. Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. - С. 370-379. (Особистий внесок автора: розкрито основні проблеми системи державного гарантування іноземного інвестування).


В інших виданнях:

10. Гринів Т.Т., Олембовська В.В. Дерегулювання підприємницької діяльності в Україні / Міжнар. наук.-техн. студ. конференція. Збірник доповідей. Т1, Львів, 1998. - С. 83-84. (Особистий внесок автора: визначено сутність поняття „дерегулювання” та виявлено основні недоліки в державному регулюванні підприємницької діяльності).

11. Гринів Т.Т., Вознюк І.П. Роль інвестиційних проектів у підвищенні ефективності логістичної системи. / Тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конференції „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” - Львів: Вид-во Національного університету ”Львівська Політехніка”, 2002. - С.85. (Особистий внесок автора: визначено роль інвестиційних проектів у підвищенні ефективності логістичної системи).

12. Гринів Т.Т. Основні проблеми залучення іноземних інвесторів на вітчизняний ринок. / Економ. проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конференції, Львів: ЛБІ НБУ, 2002. - С.71.

13. Гринів Т.Т. Система захисту іноземних інвестицій в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції „Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення”. – Тернопіль: Видавець Стародубець В.О., 2004. - С. 25-27.

14. Гринів Т.Т. Ризики у сфері іноземного інвестування. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. - С. 78-80.

15. Гринів Т.Т. Роль страхування у залученні іноземних інвестицій в Україну. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Обліково-аналітичні системи суб‘єктів господарської діяльності в Україні”. – Львів: Дільниця оперативного друку екон. Факультету Львівськ. націон. ун-ту ім. І. Франка, 2005. - С. 22-24.

16. Гринів Т.Т. Гарантування іноземних інвестицій вітчизняними банками. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (11-13 травня 2006р.) - Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. - С. 259-261.


АНОТАЦІЯ

Гринів Т.Т. Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством (машинобудування та приладобудування). - Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено науковому обґрунтуванню і розробленню теоретичних та методичних засад формування системи гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні. Визначено місце і роль державного регулювання іноземного інвестування машинобудування в системі економічних відносин держави, виявлено фактори, які впливають на інвестиційну привабливість ринку машинобудування в Україні, розкрито сутність та елементи механізму державного регулювання іноземного інвестування в машинобудуванні, визначено сутність понять „форма” та „метод” у сфері іноземного інвестування та доведено первинність форм над методом, на основі чого уточнено їхню класифікацію, досліджено ризики іноземного інвестування та методи управління ними. Здійснено розподіл гарантій іноземного інвестування в машинобудуванні на державні та недержавні, розкрито суть державних гарантій, визначено переваги міжнародних (двосторонніх) договорів перед вітчизняним законодавством, удосконалено механізми гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні із залученням таких гарантів, як банківські, страхові та інші спеціалізовані установи, запропоновано шляхи удосконаленння механізмів страхування та перестрахування іноземних інвестицій в Україні та страхування іноземних інвестицій з їх перестрахуванням за кордоном. Розроблено модель оцінювання впливу певного фактора ризику на дохідність реального інвестування у галузі машинобудування та модель оцінювання впливу багатьох факторів ризику на обсяги продукції машинобудування на ринку реального інвестування, здійснено розрахунок оптимальної структури інвестицій у машинобудування при цільових функціях максимізації індексу обсягу продукції за регіонами України та мінімізації ризику, пов’язаного із впливом факторів макросередовища на інвестиційну діяльність.

Ключові слова: інвестиційна привабливість машинобудування, ризики іноземного інвестування, фактори впливу на інвестиційну привабливість галузі, інвестиційний проект, механізм державного регулювання іноземного інвестування, фактори ризику іноземного інвестування, державне та недержавне гарантування іноземного інвестування, дохідність реального та фінансового інвестування.


SUMMARY

Hryniv T.T. State guarantee of foreign investment in mechanical engineering. - Manuscript.

Dissertations on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality a 08.00.03 - Economy and management national economy (mechanical engineering and instrument-making). - National University «Lviv Polytechnic», Lviv, 2007.

The dissertations is about a scientific substantiation and development of a theoretical and a methodical foundation of the system of the national guarantee of the foreign investment in the mechanical engineering. The place and the function of the national regulation of the foreign investment in the system of the country’s economic relations are stated. The factors that make the mechanical engineering market in Ukraine appealing to the foreign investors are defined. The meaning and the components of the system of the national guarantee of the foreign investment are outlined. The meaning of the notion of “form” and “method” in the field of the foreign investment is defined. It was identified what notion is a primary one and based on this the classification of the forms and the methods of the national regulation of the foreign investment was specified. The risk factors of the foreign investment and the methods for managing them were investigated. Guarantee of the foreign investment was divided into national and non-national. The meaning of the national guarantee and the advantage of international (bilateral agreements) over national lawmaking were defined. The system of guarantee of the foreign investments was improved due to such guarantees as banks, insurance companies and other specialized institutions. The system of insurance and reinsurance of the foreign investments in Ukraine and the insurance of foreign investments in Ukraine with their reinsurance abroad were improved. The system for the securities profitability evaluation in the financial investment market was analyzed. The model to evaluate the influence of a certain risk factor on the amount of expected profits from the realization of the investment projects in the mechanical engineering was developed. The model for the evaluation of the influence of many risk factors on the amount of goods by mechanical engineering was defined. The optimal system for the investment in the mechanical engineering was calculated with the presence of the target functions for the maximization of the scope of the goods outside the regions of Ukraine and for the minimization of the risk which is connected with the macro environment factors that are influencing investment activity.

Key words: the system of the state regulation of the foreign investment, the risk factors of the foreign investment, state and non- state guarantee of the foreign investment, the system of guarantee of the foreign investment.


АННОТАЦИЯ

Грынив Т.Т. Государственное гарантирование иностранного инвестирования в машиностроении. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 - Экономика и управление национальным хозяйством (машиностроение и приборостроение). - Национальный университет «Львовская политехника», Львов, 2007.

Диссертационная работа посвящена научному обоснованию и разработке теоретических и методических принципов формирования системы гарантирования иностранного инвестирования в машиностроении. Определено место и роль государственного регулирования иностранного инвестирования машиностроения в системе экономических отношений страны, а также факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность рынка машиностроения в Украине. Использование метода экспертных оценок с применением парного сравнения факторов для повышения достоверности и точности полученных результатов дало возможность определить первостепенные факторы, влияющие на привлекательность машиностроения Украины. Раскрыта суть и элементы механизма государственного регулирования иностранного инвестирования в машиностроении, определена сущность понятий «форма» и «метод» в сфере иностранного инвестирования и установлена первичность формы над методом, доказано, что существование формы обеспечивается и регулируется необходимыми методами. Форма включает в себя определенную совокупность разных методов и не используется практически при отсутствии методов. На основе этого уточнено классификацию форм и усовершенствовано классификацию методов государственного регулирования иностранного инвестирования в машиностроении. Классифицированы риски иностранного инвестирования и определены методы управления ними. Отдельно определены риски, которые возникают при осуществлении инвестиционного проекта в машиностроении. Разработаны алгоритмы управления рисками финансового и реального инвестирования.

Создание эффективной системы гарантирования иностранных инвестиций в машиностроении и ее правильное использование позволит решить проблему отсутствия доверия иностранного инвестора к украинскому законодательству и власти. В связи с этим, автором распределены гарантии иностранного инвестирования в машиностроении на государственные и негосударственные. Раскрыта суть государственных гарантий, определены преимущества международных (двусторонних) договоров перед отечественным законодательством. Усовершенствованы механизмы гарантирования иностранного инвестирования в машиностроении в соединении со страхованием, а именно: механизм реализации инвестиционного проекта в машиностроении, когда гарантом возвращения инвестиций выступает украинский банк, механизм реализации инвестиционного проекта в машиностроении, когда гарантом выступает иностранный банк и механизм реализации инвестиционного проекта в машиностроении, когда гарантом выступает специализированное учреждение. Усовершенствовано механизм страхования и перестрахования иностранных инвестиций в Украине и страхование иностранных инвестиций с их перестрахованием за рубежом. Автором сделаны выводы, что для активного развития системы страховой защиты иностранных инвестиций необходимо принятие определенных законодательных и нормативных актов, а также четкая регламентация деятельности страховых компаний.

Разработана модель оценивания влияния определенного фактора риска на доходность реального инвестирования в машиностроении с помощью использования экспоненциальной функции, которая наилучшим образом оценивает плотность связи между факторным и результативным параметрами. В отличие от линейной зависимости, которая представлена прямой направленной в бесконечность и характеризующей бесконечность риска, экспоненциальная функция, представленная експонентой, всегда имеет ограничения, а это значит, что риск не бесконечный (безграничный), то есть всякий риск в определенный момент исчезает. Разработана модель оценивания множества факторов риска на объемы продукции машиностроения на рынке реального инвестирования. Проведен расчет оптимальной структуры инвестиций в машиностроение при целевых функциях максимизации индекса объема продукции по регионах Украины и минимизации риска, связанного с влиянием факторов макросреды на инвестиционную деятельность.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность машиностроения, риски иностранного инвестирования, факторы влияния на инвестиционную привлекательность отрасли, инвестиционный проект, механизм государственного регулирования иностранного инвестирования, государственное и негосударственное гарантирование иностранного инвестирования, доходность реального и финансового инвестирования.
Скачати 394.6 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.11.2011
Розмір394.6 Kb.
ТипАвтореферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх