Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь icon

Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь


1 чел. помогло.
Схожі
Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)...
Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)...
Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю гімназія-інтернат...
Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)...
Зміст.
Контрольні завдання другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту та теми науково-дослідницьких...
Контрольні завдання І теми другого та третього етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Розділ І. Проблемно орієнтований аналіз стану навчально-виховного закладу 2009-2010 н р...
Маріупольський навчально-виховний комплекс “гімназія-школа” №27 стилістика української мови збір...
Навчально-виховний комплекс “ Загальноосвітня школа I iii c тупенів №1- гімназія” м...
Експериментальний навчально-виховний комплекс «Школа майбутнього» (м...
Експериментальний навчально-виховний комплекс «Школа майбутнього» (м...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать


Кіровоградський обласний загальноосвітній

навчально-виховний комплекс

гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат - школа мистецтв)


Звіт-доповідь

директора Короткова А.Є.

про роботу облкомплексу протягом 2010-2011 н. р.
Зміст


Вступ……………………………………………………………………....3

 1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховно­го процесу в навчальному закладі……………………………………………………………….…15

  1. Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті захо­ди щодо упровадження інновацій­них педагогічних технологій у на­вчальний процес………………………………………………....15

  2. Організація різних форм позашкільної, позаурочної навчально-виховної ро­боти…………………………………………………......62

 2. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання …………………….………………………………………89

 3. Заходи щодо за­безпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки…………………………………………………………..….. 91

 4. Соціальний захист, збере­ження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників………………….……………………….....95

  1. Забезпечення організації харчування та медичного обслу­говування учнів і педагогічних працівників……………………95

  2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, сані­тарно-гігієнічних та протипожеж­них норм; стан дитячого травматизму………………………………………………………99

 5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості на­вчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з гро­мадськими організаціями. ………….………………………..………………..….116

Додатки……………………………………………………………..……121

Вступ


Шановні колеги, батьки учнів, члени ради комплексу, сьогодні я пропоную вам звіт про свою діяльність як директора облкомплексу протягом 2010-2011 навчального року.

Метою звітування є:

- утвердження відкритої та демократичної державно-громад­ської системи управління освітою;

- поєднання державного і громадського контролю за прозо­рістю прийняття і виконання управлінських рішень;

- запровадження колегіальної етики управлінської діяль­ності у навчальних закладах.

Порядок звітування визна­чено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвер­дженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 [далі — Положення про порядок звітування).

Основними завданнями щорічного звітування є:

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управ­ління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та вико­нання керівниками навчальних закладів відповідних рі­шень у сфері управління навчальним закладом.

ХХІ століття – епоха розвинених інформаційних технологій, глобальної комп'ютеризації виробництва. Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і, разом із цим, толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в національному та міжнародному вимірі. Провідна роль у формуванні такої особистості належить освіті.

Світовими тенденціями сучасного етапу розвитку загальної середньої освіти є такі:

 • урахування інтересів і потреб окремого учня та суспільства в цілому;

 • максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання;

 • виховання громадянина, формування системи цінностей та стосунків, які відповідають багатонаціональному суспільству;

 • особистісно зорієнтований освітній процес, який враховує й розвиває індивідуальні здібності учнів, формує загальнонавчальні вміння та навички;

 • адаптація молоді до умов життя суспільства;

 • відкритість освіти, доступність знань та інформації для широких верств населення.

Із цих позицій освіта – складний соціокультурний феномен, міра залучення особистості до культури, засіб створення людиною власного образу, неповторної індивідуальності.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, наш навчальний заклад до своїх пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, підготують гімназистів до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, критично мислити, вміти використовувати набуті знання. Педагогічний колектив сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня та педагога вміння вчитись упродовж усього життя.

В основі діяльності облкомплексу покладені основні принципи освіти:

 • гуманізм передбачає створення умов для гармонійного розвитку творчої особистості, як суб'єкта демократичного світового співтовариства; співвіднесення освітніх вимог з можливостями та здібностями гімназиста;

 • демократичність означає взаємоповагу і взаємодію між суб'єктами, що забезпечують реалізацію концепції розвитку навчального закладу; варіативність вибору, змісту, методів та форм навчання; передбачає діалогічний характер освіти, атмосферу взаємоповаги та довіри; вміння конструктивно взаємодіяти із іншими освітніми установами;

 • науковість передбачає розробку базових документів і навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду та цілісної картини сприйняття світу;

 • практична спрямованість означає орієнтацію змісту навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві; формування вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають у навчально-виховному просторі, приймати рішення і діяти в правовому полі;

 • наступність і неперервність передбачає врахування вимог національної освітньої політики та чинного законодавства; існуючих навчальних планів і програм; поетапне, відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань, що охоплюють всі ланки навчального закладу;

 • полікультурність означає наповненість освітнього середовища навчального закладу ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу, правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності та поваги до представників інших культур, поваги до своєї національної самобутності в контексті світової культури;

 • інтегрованість (міждисциплінарність) передбачає, що у процесі навчання гімназистів враховуються існуючі міжпредметні зв'язки з базових шкільних предметів, як історії, права, географії, економіки, художньої культури, так і математики, фізики, біології тощо.

Під час розробки змісту освіти педагогічний колектив дотримується:

-  конкретно - історичного підходу, який спрямовує формування змісту освіти на вирішення найбільш актуальних для даного етапу суспільного розвитку питань; відповідно суспільно-історичним закономірностям та фактам, реально відображаючи події розвитку суспільства та їх взаємозв'язок з певними етапами української історії та сучасності;
-  особистісно-зорієнтованого підходу, за якого у центрі навчально-виховного процесу стоятимуть інтереси особи, формування її якостей, ціннісних орієнтацій відповідно вимогам сучасного суспільства; враховуються вікові особливості учнів, взаємозв`язок змісту даної освіти з контекстом усього навчально-виховного процесу;
-  діяльнісного підходу, який визначає спрямування змісту освіти на формування у особистості уявлень і умінь, що сприятимуть соціальній активності та діяльності в сучасному суспільстві.

Головним завданням освітньої політики облкомплексу є створення такого навчально-виховного простору, який:

а) соціально, ментально і культурно відтворює потреби сус­пільства і держави;

б) одночасно органічно вписується в національну та міжнародну системи освіти, відоб­ражаючи їх загальнолюдські потреби та інтереси;

в) формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість.

^ Навчально-виховний простір гімназії максимально обмежує вплив негативних рис суспільства на випускника та формує з учнів гімназії майбутню українську еліту.

^ Перша складова креативного освітнього простору облкомплексу – соціальне життя навчального закладу, яке втілюється у різноманітних формах (уроки художньо-естетичного циклу, позаурочні заходи – постановки, конкурси, відвідування театрів, філармоній, естрадних концертів, насичене мистецькими враженнями дозвілля школярів. Виховна дія заходів і, як результат, – вплив мистецтва на особистість – значно посилюється, якщо всі учасники мистецького життя активно спілкуються з приводу нього: аналізують власну творчість, дискутують, діляться враженнями з тими, хто досі не був причетний до конкретної мистецької діяльності тощо. Спілкування стає результатом усвідомлення школярем власної спроможності творити простір, коли він вступає в рівноправний діалог із іншими його членами – митцями, вчителями, батьками, школярами з інших навчальних закладів – у процесі спільної підготовки, дискусій, створенні спільних проектів, "зворотному" зв'язку з діячами культури. У такий спосіб виховується потреба і здатність вивчати та самому впливати на простір – творити його.

^ Друга складова – художньо-предметне оточення як поле, в якому реалізується спілкування (інтер'єр, різноманітні виставкові та інформативні стенди, шкільна преса, організація музейної справи, оформлення будь-яких шкільних подій. При цьому предметне оточення не є фоновим чинником зовнішньої естетизації середовища. Його дієвість «включається» лише тоді, коли воно виступає як відображення мистецької діяльності, ініціюється та створюється безпосередньо суб'єктами художнього простору – школярами. У такий спосіб предметне оточення починає відігравати роль передавача різноманітної інформації та стимулятора її естетичного осмислення та подальшого наукового пізнання.

^ Третя складова креативного освітнього простору гімназії – насичена, цілеспрямована інтелектуальна творча діяльність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу

Отже, інноваційний освітній простір облкомплексу включає в себе взаємопов'язані складові: умови для ідентифікації типу обдарованості через занурення дитини в науково-дослідницьку діяльність як цілісність, умови для спостереження за змінами у співвідношенні проявів різних типів обдарованості, умови для застосування достатнього і необхідного для фіксації динаміки індивідуального розвитку дитини діагностичного інструментарію, умови для розвитку профільної обдарованості майбутнього випускника як визначальної складової професійного становлення, зрештою умови для удосконалення «технічного апарату», необхідного для втілення задуму при створенні творчого продукту.

Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої та соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

^ Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром діяльності Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернатшкола мистецтв).

У зв’язку з цим, окрім фахової, професійної підготовки, в учнів гімназії формувалися ще й інші компетентності:

• бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне сус­пільство, презентувати себе на ринку праці;

• критично мислити;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життє­вих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відпові­дати за них;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;

• уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах сус­пільства, держави;

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних дже­рел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдоскона­лення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як най­вищої цінності;

• бути здатним до вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Поетапне введення учнівської молоді в різно­манітні сфери життєдіяльності та спілкування, ово­лодіння нею компетенціями у найголовніших сферах людського життя є незаперечною вимогою часу.

Таким чином, пріоритетний напрям розвитку осо­бистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Роботу в Кіровоградському обласному загальноосвітньому навчально-виховному комплексі гуманітарно-естетичного профілю було організовано з урахуванням основних положень Конституції України та «Конвенції про права дитини» згідно з: Законом України «Про освіту», національною програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, Концепції та комплексної програми художньо-естетичного виховання, Програмою виховної роботи учнів 5-12 класів Кіровоградського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) «Я – особистість», створеною у відповідності з державною Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженою Наказом МОН України від 17 грудня 2007р. №1133.

Робота педагогічного колективу проводилася на основі вищезгаданих документів, які визначають завдання, принципи діяльності, права й обов'язки учасників навчально-виховного процесу, режим, регламент та умови роботи, цілеспрямованість та організацію навчально-виховного процесу, контроль за його ходом і результативністю.

Згідно із Законом України „Про мови в Україні” в облкомплексі українська мова визначена мовою навчання.

^ Головними завданнями Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) у 2010-2011 навчальному році були:

 1. Створення якісно нових умов для подальшого виконання державної програми “Освіта”, Закону України “Про загальну середню освіту”, для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності і залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у комплексі.

 2. Продовження роботи педагогічного колективу гімназії над науково-методичними проблемами:

 • освітній простір в навчальному закладі як чинник інтегративного впливу на процес розвитку та самореалізації компетентної особистості (ІІ етап);

 • утвердження особистісно-орієнтованих освітньо-виховних інноваційних технологій в умовах обласного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (ІІІ етап).

 1. Забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів гімназії, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови гімназистами особистих індивідуальних освітніх траєкторій.

 2. Забезпечення в умовах реалізації профільного навчання:

 • поглибленого вивчення учнями 10-11-х класів гімназії окремих дисциплін програми повної загальної освіти;

 • підготовки до здобуття вищої професійної освіти;

 • успішної соціалізації учнів.

 1. Виховання в учнях потреби в знаннях. Формування в учнів позитивної мотивації навчання, розвиток у них вміння раціонально, цілеспрямовано планувати свій робочий час, науково організовувати свою працю.

 2. Залучення учнів до спільної праці – навчання, яке викликало б у них почуття успіху, поступу вперед, особистісного розвитку.

 3. Гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісно-розвивальної творчості.

 4. Спрямування виховної роботи колективу на становлення демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості.

 5. Формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва у процесі практичної художньо-творчої діяльності, розвиток емоційної сфери та естетичної свідомості, виховання загальнокультурної і художньої компетентності, здатності до самореалізації, потреби в самовдосконаленні.

 6. Послідовне впровадження в практику роботи педагогічного колективу досягнень психолого-педагогічної науки і досвіду роботи педагогів-новаторів.

 7. Розробка вихователями новостворених 5, 10 класів, практичним психологом системи заходів по створенню дієвих учнівських колективів та допомога учням в швидкій адаптації до системи роботи навчально-виховного комплексу.

 8. Прилучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).

 9. Співпраця педагогічного колективу комплексу із батьківською громадськістю, розширення кола спілкування з батьками та іншими членами родини, поліпшення організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда позитивного родинного виховання.

 10. Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організація та вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів гімназії, міста, області, країни, опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання.

 11. Сприяння участі викладачів, вихователів, учнів у науковій, дослідницькій, пошукової роботі на базі навчального комплексу.

 12. Розвиток сучасної технічної бази комплексу та естетичного оформлення навчальних кабінетів, приміщень облкомплексу.

 13. Продовження комп’ютеризації навчально-виховного процесу і управління комплексом.

 14. Вдосконалення управлінської діяльності в комплексі, розширення спектру технічних можливостей комплексу з урахуванням сучасних тенденцій.


^ ПРЕДСТАВНИЦТВО УЧНІВ ОБЛАСТІ

в гімназії-інтернаті Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю

у 2010-2011 навчальному році
^ Структура облкомплексу


До складу обласного комплексу входять:

гімназія-інтернат  середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, який готує талановиту молодь до вступу до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а також до інших вищих навчальних закладів нашої держави. У 2010/11 навчальному році в 5-11-х класах гімназії-інтернату обласного комплексу навчалося 336 учнів, у тому числі 136 учнів із сільської місцевості Кіровоградщини та 200 учнів із обласного центру;

школа мистецтв – позашкільний заклад, де навчаються більше 670 обдарованих дітей та учнів від 5 до 20 років. Тут поглиблено вивчають хореографічні дисципліни, історію мистецтв, малюнок, живопис тощо. Школу мистецтв відвідують учні багатьох шкіл міста, а класи профорієнтації   учні середніх спеціальних закладів, студенти вищих навчальних закладів обласного центру.

^ Мала академія наук учнівської молоді – позашкільний заклад, де навчаються близько тисячі обдарованих учнів 8-11-х класів із навчальних закладів області.

Відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної політики, у справах сім’ї і туризму від 11.08.2008 року № 188 з 01.09.2008 року Мала академія наук учнівської молоді є структурним підрозділом Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

Діяльність Малої академії наук учнівської молоді спрямована на пошук, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.

Основним напрямом діяльності МАН учнівської молоді є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва.


^ Створення умов для варіа­тивності навчання


На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" та Концепції профільного навчання в старшій школі у 2004 році 10-ті класи гімназії перейшли на профільне навчання.

Метою профільного навчання є забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Залежно від профілю навчання варіативна складова навчального плану гімназії ІІ-ІІІ ступенів 2010-2011 навчального року містила такі навчальні предмети: класичний танець, народно-сценічний танець, підготовка сценічних номерів, сучасний танець, українська мова, англійська мова, німецька мова, математика, інформатика, історія, музичний інструмент, малюнок.

Навчання в гімназії ІІІ ступеня у 2010-2011 навчальному році здійснювалося за трьома основними напрямами: суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та художньо-естетичним.

^ ПРЕДМЕТИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ


Л.Б.Богданович вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти

України

В.В.Павленковчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти

України

В.О.Шепельвчитель вищої категорії

О.С.Костенко – вчитель другої категорії

О.Н.Якимчукзаслужений вчитель України, вчитель вищої категорії,

вчитель-методист

С.П.Харченкокандидат філософських наук, вчитель вищої категорії,

вчитель-методист

Д.О.Горобець – вчитель першої категорії

С.В.Кушнєрова – вчитель вищої категорії

Н.С.Черткова – вчитель першої категорії

Т.В.Биканова – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти

України

Н.П.Нікітенковчитель вищої категорії, вчитель-методист

Т.Т.Семеняченковчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти

України

А.С.Леоновець вчитель вищої категорії, старший вчитель

Я.В.Головенко – вчитель вищої категорії, старший вчитель

К.В. Головенко вчитель першої категорії

І.В.Павлова вчитель

Т.І.Карчевський вчитель

В.С. Скрипник вчитель другої категорії

Г.В.Якимчук – вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Н.В.Момот – вчитель вищої категорії

Т.В.Малявкіна – вчитель вищої категорії


Науково-методичні проблеми, над якими працював колектив учителів суспільно-гуманітарного циклу у 2010-2011 навчальному році:

 • утвердження особистісно орієнтованих освітньо-виховних інноваційних технологій в умовах облкомплексу гуманітарно-естетичного профілю (ІІ етап);

 • громадянське виховання учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах гімназії-інтернату (ІІІ етап).

В основу методичної роботи покладене вивчення нових педагогічних ідей і технологій, впровадження їх у практику, узагальнення педагогічного досвіду кращих вчителів, вивчення нормативних та інструктивних документів. Для стимулювання колективу до творчого пошуку та дослідницько-експериментальної роботи була організована діяльність методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Богданович Л.Б.).

Вивчення української мови та літератури в гімназії передбачає використання різноманітних форм і методів навчання, спрямованих на реалізацію концепцій естетичного комплексного виховання в даному навчальному закладі.

Головним завданням учителів мови і літератури в гімназії є використання рівневої диференціації навчання під час вивчення державної мови та літератури, виховання національно свідомого громадянина, вивчення традицій та звичаїв українського народу, тісна співпраця з викладачами-хореографами на основі відродження і розвитку національної культури.

Учителі-філологи в своїй практичній роботі використовують різні форми уроків, а саме: урок-семінар, усний журнал, урок-лекція, урок-конференція, які втілюють у собі ідею співпраці вчителя й учнів, стимулюють пошуково-дослідницьку діяльність гімназистів, розвивають їх мислення, навички спілкування, вдосконалюють володіння лексичними нормами літературної мови.

В основі технології проведення таких уроків є робота в малих групах за рівневими завданнями, створення ситуацій пошуку шляхом введення питань і завдань проблемного характеру.

Учителі української мови та літератури працювали над основним завданням: виховувати національно свідому особистість громадянина України, для якого природним є прагнення розмовляти рідною мовою.

Учителі постійно співпрацювали з кафедрою української мови та літератури факультету філології та журналістики Кіровоградського педагогічного університету ім. В.Винниченка за такими напрямками:

 • надання методичної допомоги, консультацій викладачами університету вчителям-філологам гімназії;

 • проведення лабораторних і практичних занять;

 • проведення відкритих уроків, уроків-конференцій для студентів університету.

Протягом року члени МО працювали над підвищенням свого професійного рівня, регулярно ознайомлювалися з методичними новинками, знахідками колег країни, області, міста та впроваджували їх у практику роботи. Вчителі-словесники провели цикл відкритих уроків “Українська мова і література. Майстер-клас” (Богданович Л.Б., Павленко В.В., Шепель В.О.). Членами кафедри постійно удосконалюються практика проведення тижнів української мови і літератури та заходів, приурочених визначним датам. Традиційними стали заходи по відзначенню Шевченкових роковин та конкурс «Поетичний зорепад».

Учителі МО беруть активну участь у доборі матеріалів до контрольних робіт, складання тестових завдань з української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, історії культури, образотворчого мистецтва. До гімназійного порталу вчителі української мови та літератури розмістили матеріали: “Тести з української мови для 10-11 кл.”, “Програмні твори з української літератури для учнів 9 кл.”

Є потреба відмітити, що вчителі Богданович Л.Б., Павленко В.В. беруть активну участь у роботі комісій по перевірці робіт (творчих, контрольних, олімпіадних, державної підсумкової атестації) при ОІППО імені В.Сухомлинського.

Творчо працюють учителі історії та зарубіжної літератури. Системна робота вчителя-методиста, заслуженого вчителя України Якимчука О.Н. знайома в області та за її межами. Результатом творчої діяльності педагога є учні-переможці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: Пєтухов Андрій (10-В клас) нагороджений дипломом ІІІ ступеня, Мурадова Офелія (11-В клас) – переможець обласного огляду-конкурсу на краще знання положень Конституції України серед учнів 11 класів ЗНЗ Кіровоградської області. Також у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН нагороджені дипломами ІІІ ступеня Самосьонок Анастасія (10-В клас) (секція «Право») та Мосінцева Катерина (11-Б клас) (секція «Історія»).

У квітні 2011 року в гімназії дуже цікаво пройшов тиждень суспільно-гуманітарних та естетичних наук (історія, правознавство, зарубіжна література, художня культура, музика, образотворче мистецтво). В березні 2011 року відбувся традиційний Шевченківський тиждень, заключним акордом якого став загальногімназійний літературно-музичний вечір “Ти завжди в нашому серці, Тарасе!”.

За результатами ІV етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учениця 6 класу Романюк Марина зайняла ІІІ місце (учитель Павленко В.В.).Учениця 7 класу Валента Юлія стала лауреатом Х Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Література» за збірку поезій «Перші кроки», яка увійшла до збірки переможців конкурсу «Час Благовісту» (вчитель Павленко В.В.). Романюк Марина та Дорошенко Владислав (учні 6 класу, вчитель Павленко В.В.) стали лауреатами ІV етапу ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Дипломом ІІ ступеня ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури нагороджена учениця 10-А класу Міцай Влада (вчитель Богданович Л.Б.).

Під керівництвом вчителів Богданович Л.Б., Павленко В.В., Шепель В.О., Костенко О.С., Скрипник В.С. учні комплексу брали участь у написанні творчих робіт різноманітних конкурсів. Учениця 6 класу Добровольська Анна зайняла ІІ місце у творчому конкурсі «Мій тато – найкращий!».

Члени кафедри української мови та літератури постійно редагують увесь видавничий матеріал комплексу. Під час навчального року члени методоб’єднання проводили консультації по підготовці до здачі ЗНО.

Як завжди, цікавими були уроки: «Е.Хемінгуей.”Старий і море”. Показ драматичних суперечностей людського життя» (11-Б кл., Якимчук А.В.), «Відображення драматизму та трагічності людського життя в оповіданні А.Чехова «Дама з собачкою» (10-Б кл., Малявкіна Т.В.) та ”Робінзон Крузо” Даніеля Дефо. Знайомство з автором та його твором» (6 кл., Момот Н.В.). Методично грамотними та цікавими були відкриті уроки вчителів кафедри історії: «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1938). Закарпаття у складі Чехословаччини» (10-В клас, Якимчук О.Н.), «Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Галицького» (7 клас, Горобець Д.О.), «Відродження незалежності України» (11-Б клас, Дмитрієва В.В.), «Українська козацька держава в другій половині ХVІІ століття» (5 клас, Кушнєрова С.В.).

Слід відмітити серію відкритих уроків, проведених учителями кафедри української мови та літератури: «Відмінювання кількісних числівників. Ь в кінці числівників» (6 клас, Богданович Л.Б.), «Просторічні слова. Діалектні та застарілі слова» (10-В клас, Павленко В.В.), «Особливості побудови опису (усний твір-опис тварини)» (5 клас, Скрипник В.С.), «Майстерність автора у змалюванні образів роману Л.Костенко «Маруся Чурай» (11-Б клас, Шепель В.О.), «Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Однозначні та багатозначні слова » (5клас, Костенко О.С.).

Згідно складеного спільного плану роботи МО з обласним літературним музеєм ім. І.Карпенка-Карого, міським художнім музеєм ім. О.Осмьоркіна та обласним художнім музеєм, музично-драматичним театром ім. М.Кропивницького з учнями комплексу вчителями МО української мови та літератури проводились екскурсії, перегляд виставок та спектаклів. Все це сприяло розширенню кругозору учнів, поглибленню знань із предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклу, виховувало любов до Батьківщини, її духовних надбань.

За наслідками проведеного ЗНО учні показали високий та середній рівень знань (за поданими сертифікатами на екзамен з української мови). Члени кафедри постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня шляхом самоосвіти та проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІППО ім. В.Сухомлинського.

ПРЕДМЕТИ

^ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ


Природничо-математичний цикл наук, що вміщує фізику, хімію, біологію, фізичну географію та математику, формує науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його пріоритетність; вивчає також феномен людини, діяльність якої В.І.Вернадський вважав «силою, яка перетворює вигляд Землі».


Математика, фізика, інформатика, економіка


В.Є.Супрунвчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

В.П.Вовкотрубдоктор педагогічних наук, вчитель вищої категорії, старший вчитель

О.Л.Свириденко – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

А.В.Кривенко вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

Ю.В.Буряк – вчитель вищої категорії, вчитель-методист

О.А.Берлін – вчитель І категорії

В.А. Мироненко – вчитель І категорії

С.І.Ганжела – кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, старший

вчитель

Г.Л.Андріяшевська – вчитель І категорії

М.Ю.Литвинвчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти України

Л.І.Рудас вчитель вищої категорії, вчитель-методист

О.В. Колесник – вчитель

Н.О. Французан –вчитель ІІ категорії


Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу працювало в 2010-2011 н. р. над науково-методичною проблемою: «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес як ефективний засіб формування ключових компетентностей учнів».

У Концепції профільного навчання в старшій школі зазначається, що «профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти». Перед вчителями стояли такі завдання щодо реалізації даної концепції: створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетентності учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності.
Цьому сприяли відкриті уроки, які проводились учителями методичного об’єднання в межах комплексу:


№ з/п

Прізвище учителя

Тема уроку

Клас

Дата

1

Берлін О. А.

«Об’єми тіл обертання»

11-в

28.01.11

2

Буряк Ю. В.

«Визначення модуля пружності»

10-а

17.11.10

3

Кривенко А. В.

«Геометрія на свіжому повітрі»

10-в

7.02.11

4

Литвин М. Ю.

«Ізомерія органічних сполук»

10-б

25.02.11

5

Рудас Л. І.

«Населення України»

9

16.10.10

6Свириденко О. Л.

«Класичне та геометричне означення ймовірності випадкової події рівнянь»

«Тригонометричні рівняння»

11-б


10-б

4.04.11


9.02.11

7

Супрун В. Є.

«Розв’язування прямокутних трикутників»

8

12.03.11

8

АндріяшевськаГ.Л.

«Пропорція. Основна властивість пропорції»

6

29.11.10

9.

Французан Н.О.

«Вода – найголовніша речовина на Землі»

5

9.10.10


Збільшенню ефективності освітнього процесу сприяють не тільки наочні ресурси, які активно використовують у своїй роботі вчителі, але і пізнавальні навчальні програми, які дозволяють моделювати досліди та експерименти, а також тестування з швидким виводом результатів на дошку.

Позитивним моментом у роботі вчителів методичного об’єднання є використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних засобів (навчальні посібники для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посібники для самостійної роботи учнів, комп’ютерні тренажери). Контроль результатів із теми та діагностика рівня її засвоєння забезпечують система тестів та плани теоретичних заліків. Учителі природничо-математичного циклу брали участь у науково-методичних конференціях та конкурсах різних рівнів.

Буряк Ю. В. брав участь у роботі Всеукраїнської науково-практичний конференції «Застосування інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів». Свириденко О. Л. є учасницею обласної творчої групи «Демонстраційне комп’ютерне моделювання як засіб інтенсифікації навчання основам природничих наук».

Протягом року вчителями створені та опубліковані методичні рекомендації з таких тем: Супрун В. Є. «Метод математичної індукції», Свириденко О. Л. «Дослідження та побудова графіків рівнянь та нерівностей» (алгебра, 10 клас), Буряк Ю. В. «Методика підготовки до предметних олімпіад», Кривенко А.В. «Методичні рекомендації щодо оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт (на допомогу вчителям фізики)».

Із метою забезпечення єдності педагогічного та психологічного підходів до кожного учня, вміння бачити в ньому не об’єкт для застосування освітніх та виховних зусиль, а суб’єкт, здатний вступати з викладачем у співробітництво, вчителі систематично працюють над питаннями організації дослідницької діяльності школярів. Учителі та учні беруть участь у роботі творчої групи секції математичних та природничих наук товариства «Дивосвіт». У 2010-2011 н. р. в секції фізико-математичних дисциплін 26 учнів захистили науково-дослідницькі роботи, а саме: з математики – 7 учнів, з фізики – 13 учнів, з інформатики – 6 учнів.

Головним завданням НТУ є надання учневі можливості розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів. Враховуючи це, на діагностичному етапі були виявлені учні, які здатні до дослідницької діяльності: самостійних спостережень, критичного аналізу та власних висновків.

На ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт маємо високі результати.

З фізики: диплом ІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Мірошніченко Т.).

З математики та економіки: дипломи І ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Нікітіна О.), (Борщевська Т.), (Кисличенко Д.); дипломи ІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Шуліка В.), (Власова С.); дипломи ІІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Іванова А.), (Полякова Я.).

З інформатики та програмування: диплом І ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Дубінецький А.), диплом ІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Падзина І.), диплом ІІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Гаращенко Є.).

З екології: диплом І ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Андрущенко Н.). диплом ІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Гриценко О.).

З хімії: диплом ІІ ступеня КТВ МАН учнівської молоді (Третяк Є.).

Учителі природничо-математичного циклу постійно працюють над підготовкою обдарованих учнів до предметних олімпіад обласного рівня.

Так в обласних олімпіадах з фізики та астрономії переможцями стали такі учні: дипломи І ступеня – Буряк Р. (7 клас), Андрущенко Н. (11 клас), Чумаченко К. (11клас); дипломи ІІ ступеня – Савенко В. (11 клас), Барвінська М. (10 клас), Нікітіна О. (11 клас); диплом ІІІ ступеня – Цимбалюк Н. (8 клас).

В обласній олімпіаді з математики серед призерів такі учні гімназії: дипломи ІІІ ступеня – Буряк Р. (7 клас), Молодченко К. (8 клас).

В обласній олімпіаді з інформатики призерами стали такі учні: диплом І ступеня – Третяк Є. (11 клас), дипломи ІІ ступеня – Баранюк Є. (11 клас), Шевченко С. (11 клас), диплом ІІІ ступеня – Буряк Р. (7 клас).

В обласній олімпіаді з біології: диплом ІІ ступеня – Андрущенко Н. (11 клас).

В обласній олімпіаді з екології: диплом І ступеня – Андрущенко Н. (11 клас).

Викладання біології, хімії та природознавства протягом попереднього року було спрямоване на забезпечення умов навчально-виховного процесу гімназистів, виконання плану роботи кабінету на 2010-2011 навчальний рік: проведено необхідні інструктажі з питань охорони праці, оформлено документацію кабінету, журнали реєстрації; поповнено навчально-матеріальну базу кабінету: придбано методичну літературу, зразки тестових завдань для підготовки до ЗНО, поновлено стенд «Розчинність речовин у воді», придбано обладнання та матеріали для проведення лабораторних і практичних занять із хімії, біології.

Учителі біології, хімії та природознавства гімназії будують уроки таким чином, щоб учні відчували себе дослідниками, вчилися порівнювати, аналізувати, шукати та самостійно знаходити відповідь. Педагоги надають дітям можливість вчитися так, щоб відчути радість пізнання та відкриття нового. Їх професійна майстерність визначається комунікативними здібностями, що розкриваються на уроці в процесі взаємодії та взаєморозуміння з учнями.

У процесі викладання вчителі широко використовують дослідження і експерименти. Вони будують навчальний процес так, щоб знання наукових істин і закономірностей природи стало знаряддям, інструментом, ключем до розв'язання завдань творчої праці, способом проникнення в таємниці природи, пізнання навколишнього світу.


Учитель біології та хімії Литвин М.Ю. та природознавства Французан Н.О. брали активну участь у роботі МО: підготували виступи «Традиційний урок та інтерактивні способи навчання», «Робота з обдарованими учнями»; взаємо відвідування уроків як одна з форм обміну досвідом. Кращі розробки зібрано в «Методичних портфоліо» вчителів.

Литвин М.Ю. брала участь у роботі обласного семінару вчителів біології при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського з теми «Удосконалення системи підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями», підготувала статтю у загально-гімназійний збірник «Організація роботи кабінету хімії з безпеки життєдіяльності учнів».

Протягом року були проведені цікаві відкриті уроки та заходи: «Вищі шапкові гриби» (Литвин М.Ю., біологія, 7-й клас), «Склад мила та його миюча дія. Синтетичні миючі засоби» (Литвин М.Ю., хімія, 11-й клас), конкурс «Кращий знавець хімії» (Литвин М.Ю., 8-9 класи ), захід «Мак у віруваннях українського народу» (Литвин М.Ю., 11-й клас), «Вода – найголовніша речовина на Землі» (Французан Н.О., 5 клас).

У своїй роботі вчитель практикує різні типи уроків, які є основою для розвитку творчих здібностей школярів, чітко й доступно пояснює навчальний матеріал, забезпечує результативність занять шляхом використання індивідуальних та групових форм роботи, проведенням нестандартних уроків.

У процесі викладання хімії у старших класах активно використовувалися електронні підручники «Органічна хімія» та «Хімія. 9-й клас».

Одним із улюблених предметів учнів гімназії є географія. Викладає предмет учитель-методист Рудас Л.І. Науково-методична проблема, над якою вона працює, – «Актуалізація розумової діяльності учнів шляхом диференціації». Вчитель використовує раціональні методи, прийоми, засоби і форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань із шкільного курсу географії та формуються відповідні вміння і навички щодо застосування цих знань у житті.

Використання інтерактивних засобів навчання дозволяє учням не лише уявити, але й побачити різноманітні куточки земної кулі з її природними зонами, рослинним і тваринним світом, економікою та життям людей у різних країнах світу.

Географічні знання і вміння дають змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і екологічних подіях своєї держави та світу в цілому. Учні мають гарні знання з предмету, показують результативність у олімпіадах. Учні 10-Б класу Свистов Владислав та Прозоровський Роман стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Учень 10-Б класу Свистов В. став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції «Географія та ландшафтознавство».

Предмет «Основи здоров’я» викладає Колесник О.В. Головне завдання вчителя – формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки. Під час вивчення предмету «Основи здоров’я» розглядалися такі питання: «Життя і здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я», «Психічна та духовна складові здоров’я». В ході реалізації програми предмету були проведені відкриті уроки, запрошені представники ДАІ, інспекції у справах неповнолітніх, відбулася зустріч із викладачем навчально-методичного центру цивільного захисту Вареником С.І., із соціальним працівником КООВБО (Всеукраїнська мережа ЛЖВ) Бочаровим Т.В. та співробітником благодійного фонду «Надія» Забілястим О.В., відбулася екскурсія до тепличного комбінату, відвідали «Пожежно-технічну виставку» Музею пожежної безпеки, проведені заняття про надання першої долікарської допомоги постраждалим у небезпечних ситуаціях (за участі медичних працівників закладу Руденко С.І., Щелко І.В.), запропоновано рекомендації щодо проведення під час проведення під час уроків фізкультхвилинки.

Конкретним результатом навчання «Основам здоров’я» є успішний розвиток життєвих навичок учнів, зокрема уміння прийняти рішення, розв’язати проблеми, критично мислити, спілкуватися, дати оцінку щодо власного здорового способу життя.

Цікава та продумана система позакласної роботи сприяла більш глибокому засвоєнню учнями основного матеріалу, допомагала посиленню інтересу учнів до предметів циклу (робота гуртків, участь у предметних олімпіадах, написання творчих робіт, участь у конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Від чайника до профі» та «Крізь терни до зірок», заочна природнича інтернет-олімпіада). В рамках тижня природничо-математичних наук було проведено багато цікавих заходів: інтелектуальна гра «Еврика», «Фізичний феєрверк», математичний турнір, фізико-математичний брейн-ринг, конкурс «Найкращий знавець рослин Кіровоградщини», науково-практична конференція « Як розв’язати задачу?» тощо.

Потрібно зазначити, що останнім часом учителями методичного об’єднання виконано суттєву роботу щодо формування уміння учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати, оцінювати її, застосовувати способи творчої діяльності учнів 10-11 класів у процесі цільової підготовки до незалежного зовнішнього оцінювання.

^ ПРЕДМЕТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ


Художня культура, музика, образотворче мистецтво,

хореографічні дисципліни


А.Є.Коротковнародний артист України, професор, вчитель-методист

В.Ф.Похиленко народний артист України, професор, вчитель-методист

В.М.Короткова – заслужений діяч мистецтв України, вчитель

Н.М.Коваленковчитель вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти

СРСР

І.В.Даніловвчитель вищої категорії

А.А.Коротковвчитель вищої категорії

К.М.Сущенко вчитель вищої категорії

Н.А.Подгорнавчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти

України

А.Ю.Кравецьвчитель першої категорії

Є.В.Цапенко – вчитель вищої категорії

Д.В.Печененко – вчитель другої категорії

А.Д.Ерніязоввчитель вищої категорії

В.В.Юрчаквчитель першої категорії

О.Б.Горбенковчитель


В умовах розбудови національної системи освіти і виховання одне з чільних місць займає естетичне виховання дітей та молоді. Вивчаючи предмети художньо-естетичного профілю, учні збагачують свій світогляд знаннями з світової художньої культури, здобувають практичні вміння і навички з музики, образотворчого мистецтва, хореографії для вступу на мистецький факультет КДПУ імені Володимира Винниченка.

Зокрема метою діяльності викладачів хореографічних дисциплін обласного комплексу є:

 • розробка технологічних умов художнього виховання дітей та юнацтва засобами хореографічного мистецтва;

 • розробка і реалізація педагогічних технологій виховання на різних рівнях хореографічної освіти;

 • визначення змісту хореографічної освіти та форм і методів її організації у закладах різного типу;

 • створення методології викладання хореографічних дисциплін у закладах освіти художньо-естетичного спрямування;

 • проведення перепідготовки педагогічних кадрів з хореографії;

 • науково-методичне забезпечення хореографічної підготовки у закладах різного типу.

Скачати 1.55 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації28.09.2011
Розмір1.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх