Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 Харківської міської ради Харківської області Затверджені на загальних зборах трудового колективу icon

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 Харківської міської ради Харківської області Затверджені на загальних зборах трудового колективу


Схожі
Зборів представників громадськості, жителів мікрорайону, батьків учнів...
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради...
Цільова довгострокова програма соціального партнерства...
Андрій Содомора, Віктор Шовкун...
"затверджено"
"затверджено"
Авторська програма курсу християнська етика для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних...
План роботи гуртка «Пошук» на базі музею Список ради музею...
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 Харківської міської ради Харківської області...
Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської...
Управління освіти адміністрації орджонікідзевсько го район у харкі вської міської ради...
Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №137...Загрузка...
скачать
Узгоджено: Затверджую:

Голова профспілкового Директор ХЗОШ № 146

комітету

_________О.І.Солопова ________Н.М.Кальченко


ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 Харківської міської ради Харківської області


Затверджені на загальних зборах трудового колективу

(протокол № 2 від 06.09.2007 року)


І. Загальні положення


1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. В ХЗОШ № 146 трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов”язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

2. Ці Правила поширюються на всіх працівників ХЗОШ № 146.

3. Метою цих Правил є визначення обов”язків педагогічних працівників та інших працівників ХЗОШ № 146, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальному закладі.

4. Усі питання, пов”язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, розв”язує директор школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.


ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників


5. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники ХЗОШ № 146 приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу роботодавець (для педагогічних працівників – начальник управління освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, для інших працівників – директор школи) зобов”язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

- особисту заяву;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт та ксерокопії основних сторінок;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- атестаційний лист про встановлення кваліфікаційної категорії;

- санітарну книжку з висновками про медогляд;

- ксерокопію ідентифікаційного коду;

- військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних війск України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу і Сбройних Сил держав учасниць СНД, пред”являють військовий квіток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов”язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом ХЗОШ № 146 і залишаються в особовій справі працівника.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості проїх партійну та національну принадлежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

7. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України „Про освіту”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1996 року № 293.

8. Працівники ХЗОШ № 146 можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформлюється наказом роботодавця (для педагогічних працівників – начальника управління освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, для інших працівників – директора школи), який оголошується працівнику під розписку.

10. На осіб, які пропрацювали понад п”ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. на осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщ ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим органм за місцем основної роботи.

Ведення трудової книжки необхідно здійснювати згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності і ХЗОШ № 146.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор школи зобов”язаний:

а) роз”яснити працівнику його права і обов”язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров”я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;

в) визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони (під розпис).

12. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв”язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скороченням кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляється наказом работодавця (для педагогічних працівників – начальником управління освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, для іших працівників – директором школи).

15. Роботодавець (для педагогічних працівників – начальник управління освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, для іших працівників – директор школи) зобов”язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену тудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону.

Днем звільнення вважати останній день роботи.


ІІІ. Основні права та обов”язки працівників


16. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі,гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування щорічною оплачуваною відпусткою;

- оздоровлення за кошти профспілкової організації;

- пільгове забезпеченя житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

17. Працівники ХЗОШ № 146 зобов”язані:

а) виконувати Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, накази МОН України, накази та розпорядження органів управління освіти, накази та розпорядження директора школи;

б) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу освіти і Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

в) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

г) берегти шкільне обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи.

Працівники ХЗОШ № 146 в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

18. Педагогічні працівники школи повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов”язків державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

б) особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно – національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізацій, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етничними, національними, релігійними групами;

д) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;

е) захищати дітей, молодь від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

19. Коло обов”язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно – кваліфікаційними довідниками робіт професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ХЗОШ № 146 та умовами контракту, де ці обов”язки конкретизуються. З посадовими обов”язками працівник ознайомлюєтьсч під розпис.


ІV. Основні обов”язки директора ХЗОШ № 146


20. Директор ХЗОШ № 146 зобов”язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних працівників та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально – виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г) доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження на наступний навчальний рік (під розпис);

д) видати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам освіти відповідно до графіка відпусток;

е) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов”язків;

ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти і учнів, забезпечувати їм установлені пільги і привілеї;

і) організувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

к) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально – виховного закладу;

л) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.


^ V. Робочий час і його використання


21. Тривалість робочого тижня встановлюється:

- для педагогічних працівників - згідно тарифікації;

- інших працівників – 40 годин на тиждень.


^ РЕЖИМ РОБОТИ ХЗОШ № 146


Початок занять: у 5-11 класах

1 урок: 0930 – 0915

2 урок: 0925 – 1010 Розклад занять для 1-4 класів

3 урок: 1025 – 1110 розробляється щорічно

4 урок: 1125 – 1210 відповідно до вимог

5 урок: 1220 – 1305 нормативних документів про

6 урок: 1315 – 1400 початкову школу

7 урок: 1410 – 1455


22. Для працівників ХЗОШ № 146 встановлюється п”ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п”ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення роботи і обідньої перерви визначається цими правилами внутрішнього розпорядку або графіком змінності, які затверджує директор ХЗОШ № 146 за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержаннм тривалості робочого тижня, а саме:

педагогічні працівники – за розкадом занять;

директор школи – з 900 до 1800 перерва 1400 – 1500

секретар з 900 до 1730 перерва 1330 - 1400

МОП, сторож – за окремим графіком, що затверджується на кожний семестр.

Педагогічні працівники працюють за розкладом занять. Початок робочого дня о 830 закінчення навчально – виховних заходів по школі - 1930.

Учитель зобов”язаний з”явитися у школу не пізніше ніж за 15 хвилин до початку уроку. Закінчивши, учитель закриває кабінет на ключ, або передає наступному вчителеві, не допускає перебування учнів в кабінеті без догляду, як на уроці, так і на перервах та в позаурочний час. Учитель відповідає за збереження майна в кабінеті, де працює.

В межах робочого дня, враховуючи уроки, перерви, наради, позашкільні заходи, педагогічні працівники ХЗОШ № 146 повинні вести всі види навчально – методичної та виховної роботи відповідно до посади і навчального плану.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

23. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов”язаний терміново вжити заходів щодо його замін іншим педагогом або працівником.

24. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора ЗОШ № 146 з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися, за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповідному (подвійному) розмірі.

25. Директор ХЗОШ № 146 залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чегування і його тривалість затверджує директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

26. Під час канікул та непередбачених перерв у навчальному процесі (карантин, аварійні ситуації, епідемії), що не збігаються з черговою відпусткою, директор закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

27. Робота органів самоврядуання ХЗОШ № 146 регламентується Положеннями про відповідні органи, затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом школи.

28. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня.

Надання відпустки директору закладу освіти оформлюється наказом по управлінню освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, педагогічним працівникам – наказом по школі, іншим працівникам – наказом по школі. Поділ відпустки на частини допускається за проханням працівників за умови, що основна її частина була не менше 24 днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання її протягом робочого року працівникам, молодше вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв”язку з шкідливими умовами праці. Щорічні відпустки працівників віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надається за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперерврної роботи в даній школі у зручний для них час.

29. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

-самостійно продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання своїх трудових обов”язків іншим особам;

- залишати учнів без нагляду під час уроків, на перервах та позаурочних заходах;

- забирати або виганяти учнів з уроків за будь – яких причин;

- користуватися мобільними телефонами під час своїх уроків та навчальних занять.


^ VІ.Заохочування за успіхи в роботі


30. За зразкове виконання своїх обов”язків, тривалу і бездоганну роботу можуть застосовуватись заохочення: згідно Положення про преміювання за рахунок економії заробітної плати, Положення про надання винагороди за сімлінну працю та зразкове виконання службових обов”язків.

31. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження грамотами й іншими видами морального і матеріального заохоення.

32. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівників.


^ VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни


33. За порушення трудової дисципліни до працівників може бути застосовано один з таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п.п. 3, 4, 7, 8 ст 40, ст.41 КЗпП України.

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець (для педагогічних працівників – начальник управління освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, для інших працівників – директор школи) повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

У випадку відмови працівника дати письмові пояснення,складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

34. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

35. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписску.

36. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Роботодавець (для педагогічних працівників – начальник управління освіти Дзержинської районної в м.Харкові ради, для інших працівників – директор школи) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

37. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами чкого вони є.

Правила внутрішнього розпорядку вивішується в ХЗОШ № 146 на видному місці.
Скачати 138.36 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір138.36 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх