Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів


3 чел. помогло.
Схожі
Навчально-методичний посібник (друге видання)...
Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни...
Навчально-методичний посібник з курсу...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання...
Навчально-методичний посібник Київ нпу 2003...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Навчально-методичний посібник частина 2...
О. Г. Кушніренко Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол №4 від...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
^

Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець ХVІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.).

Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки


^ Утвердження ранньоіндустріального ринкового господарства. Індустріалізація як економічно-соціальний процес. Теорія промислового перевороту: передумови, етапи, хід та соціально-економічні наслідки. Початок процесу економічного зростання. Розвиток підприємницького сільського господарства. Формування національних моделей аграрного розвитку. Становлення національних фінансово-кредитних систем. Роль і місце національної держави в ринковій економіці. Формування світової ринкової економіки.

Розвиток теорії ринкової економіки класичною політичною економією в XIX ст. Розгалуження класичної політичної економії на окремі течії. Виникнення німецької історичної школи та соціального напряму. Розвиток соціалістичних економічних ідей. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму. Економічна теорія К. Маркса.

^ Особливості розвитку ринкового господарства у провідних країнах Європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці.

Утвердження ринкового господарства у Великій Британії. Промисловий переворот. Фермерська система аграрної економіки. Світове економічне лідерство. Дослідження основних проблем ринкового господарства в працях Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Н. Сеніора, Дж. С. Мілля.

Економічний розвиток Франції. Особливості промислового перевороту. Становлення економіки лихварського типу. Парцелярне сільське господарство. Економічні погляди Ж.Б. Сея, Ф. Бастіа, Ж.Ш. Сісмонді, П.Ж. Прудона.

Розвиток ринкового господарства Німеччини. Особливості первісного нагромадження капіталу та промислового перевороту. Чинники економічного відставання. Аграрні реформи. Шляхи розвитку сільського господарства. Етапи розвитку так методологічні засади історичної школи. Виникнення національної політичної економії (Ф. Ліст). Теоретико-методологічні особливості вчення «старої» історичної школи (40−60-ті рр. XIX ст.) та її критика класичної політичної економії (В. Рошер, Б. Гільдебрант, К. Кніс).

Економічний розвиток США. Особливості промислового перевороту. Роль Громадянської війни у його завершенні. Утвердження фермерського шляху розвитку сільського господарства. Значення ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в утвердженні капіталістичних відносин у країні.


^ Тема 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI середині XIX ст.

Економічний розвиток українських земель у XVI ст. середині XVIII ст. Значення політичного чинника для розвитку господарства українських земель. Регіонально-територіальний характер економіки України.

^ Розвиток аграрної економіки. Утвердження феодально-кріпосницьких аграрних відносин у XVI – половині XVII ст. на українських землях у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського і Речіпосполитої Польської. Панування фільваркової системи та збезземелення селян.

Еволюція форм землеволодіння та станового устрою в Українській козацькій державі. Зміцнення приватної власності на землю української шляхти, козацької старшини та церкви в Лівобережній Україні (Гетьманщині). Еволюція козацької власності та стану. Відновлення феодальної залежності селянства, його повторне закріпачення.

Відновлення феодально-кріпосницької та фільварково-панщинної системи господарства в Правобережній та Західній Україні впродовж кінця XVII ст. − останньої третини XVIII ст.

^ Розвиток промисловості. Дрібнотоварне ремісниче виробництво. Мануфактурний період української промисловості. Виникнення нових міст і зростання міського населення. Посилення адміністративних і контрольно-регулятивних функцій Російської держави щодо економіки українських земель.

^ Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Формування національного ринку.

Фінансово-грошові системи на території України. Об’єднання фінансової системи Лівобережної України з фінансовою системою Росії.

^ Господарство Запорізької Січі. Січове господарство. Індивідуально-трудова діяльність козаків. Фінансовий устрій. Внутрішня та зовнішня торгівля.

Економічна думка України. Економічні аспекти у творчості українських мислителів С. Оріховського-Роксолана, І. Вишенського. Економічна політика Б. Хмельницького, елементи меркантилізму в гетьманських універсалах, «стверджувальних грамотах» і міжнародних угодах. Меркантилістські погляди Ф. Прокоповича. Економічні платформи депутатів від різних верств козацтва Гетьманщини у «Колегії з укладання нового уложення» до Катерини II (1767−1768), «Торчинському маніфесті» (1767) та «Універсалі до селян» (1768). Соціально-економічні погляди Я. Козельського і Г. Сковороди.

^ Господарство України та суспільно-економічна думка в останній третині XVIII середині XIX ст. Криза феодально-кріпосницької системи господарства в Російської імперії. Економічний розвиток західноукраїнських земель.

Особливості промислового перевороту в Східній та Західній Україні. Іноземний капітал в українській промисловості. Колоніальний характер української економіки.

Економіка та організація сільського господарства в першій половині XIX ст. Аграрні реформи 1848 і 1861 рр. Аграрні відносини та сільське господарство в пореформений період. Внутрішня та зовнішня торгівля. Фінансово-грошові системи на території України.

^ Поширення ідей економічного лібералізму в суспільно-економічній думці. Розвиток класичної політичної економії. Економічні погляди В. Каразіна, М. Балудянського, Д. Журавського, Т. Степанова, І. Вернадського, М. Вольського, Київська психологічна школа (М. Бунге). Економічні ідеї М. Драгоманова, С. Подолинського, В. Навроцького.
^

Змістовий модуль II


Тема 9. Господарство провідних країн Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX – на початку XX ст. Розвиток економічної думки

^ Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Основні напрями економічної думки. Друга науково-технічної революція та її соціально-економічні підсумки (кінець XIX − початок XX ст.). Індустріальний розвиток провідних країн Європейської цивілізації. Структурні зміни в економіці. Формування ринкової структури «недосконалої» конкуренції. Зміни в соціально-економічних відносинах, організації та управлінні виробництвом. Розвиток аграрної економіки. Започаткування системи державного регулювання економіки.

Завершення формування світового господарства. Перша хвиля глобалізації.

«Маржинальна наукова революція» в економічній теорії. Методологічно-теоретичні ознаки маржиналізму, відмінності від класичної політичної економії. Суб’єктивно-психологічний напрям у політичній економії (У.С. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас). Становлення неокласичної економічній теорії, її теоретико-методологічні засади, етапи еволюції. Запровадження терміну «економікс» як назви економічної науки.

Попередники маржиналізму (Й.Г. фон Тюнен, А. Курно, Ж. Дюпюї, Г. Г. Госсен).

Основні школи маржиналізму: австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е Бем-Баверк); математична, лозанська (У.С. Джевонс , Л. Вальрас і В. Паретто); «кембриджська» (А. Маршал, А. Пігу), «американська» (Дж. Б. Кларк).

^ Втрата Великою Британією світової економічної першості. Економічна теорія А. Маршалла: предмет дослідження. Методологія, теоретичні положення. Розвиток неокласичної традиції у працях А. Пігу та Р. Хоутрі. Ф. Еджуорта

^ Перетворення США на провідну індустріальну країну світу. Фактори зростання американської економіки. Місце США у світовому господарстві. Вчення Дж. Б. Кларка. Дослідження І. Фішера.

^ Економічне зростання Німеччини. Фактори економічного піднесення. Особливості промислового розвитку. Основні ідеї «нової» (Г. Шмоллер, А. Вагнер, Л. Брентано, К. Бюхер). та «новітньої» (М. Вебер, В. Зомбарт) історичної школи. Соціальний напрям у політичній економії, основні течії (Р. Штольцман, Ф. Опенгеймер, О. Шпанн,).

^ Економічний розвиток Франції. Уповільнення темпів економічного розвитку. Протиріччя французької господарської системи.


Тема 10. Господарський розвиток та основні напрямки економічної думки в Україні (кінець XIX – початок XX ст.

Утвердження ринкової економіки в Україні. Аграрно-індустріальний характер господарства Східної України. Аграрно-сировинний характер господарства Західної України.

Структура національної економіки. Зміни у соціально-економічних відносинах, організації та управлінні виробництвом. Галузева структура промисловості. Розвиток промисловості в Східній і Західній Україні. Аграрні відносини та стан сільського господарства. Здійснення Столипінської аграрної реформи в Україні. Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин. Зовнішньоекономічні зв’язки українських земель. Бюджетно-податкові та кредитно-грошові системи на території України. Кооперативний рух в історії господарства України.

^ Основні напрями економічної думки України на межі XIXXX ст. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії.

Висвітлення проблем розвитку політичної економії (теоретико-методологічних засад, класифікації, історії, кризи і виходу з неї) та ринкового господарства (акціонерного підприємництва та монополістичних тенденцій, економічної ролі держави). Київська психологічна школа (М. Бунге, Д. Піхно, О. Білімович, Р. Орженцький). Розвиток ідей маржиналізму та неокласичної теорії у творчості М.І. Туган-Барановського і Є. Є. Слуцького. П. Чомпа ― засновник економетрії. М. Яснопольський ― засновник школи територіальної фінансової економетрії. Демократична економічна думка представників Галичини М. Павлика, І. Франка.

Аграрні проблеми та кооперативні теорії у працях М. Левитського, представників харківської школи економістів-аграрників, М. Тугана-Барановського, Є Олесницького, І. Франка.


^ Тема 11. Ринкові економічні системи країн Європейської цивілізації в першій половині XX ст.

Світова система господарства та її вплив на економіку провідних країн Європи і США. Економічні наслідки Першої світової війни. Економічна сутність Версальсько-Вашингтонської системи. Праця Дж.М. Кейнса «Економічні наслідки Версальської угоди». Зростання державного контролю над економікою. Руйнування економічної єдності Європи, розпад світової підприємницької економіки. Дезінтеграція міжнародної економіки. Перехід до золотозливкої монетарної системи. Посилення автаркічних процесів. Теорії імперіалізму (Дж. А. Гобсон, Р. Гільфердинг, К. Каутський, В. Ленін).

Індустріальний розвиток національних економік у 19181929 рр. Повоєнна криза ринкової економіки (1918−1921 рр.) та основні фактори стабілізації (1924−1929 рр.). Плани Дауеса та Юнга.

^ Світова економічна криза 19291933 рр. і становлення різних систем макроекономічного регулювання в 1930-ті рр. Вплив економічної кризи на розвиток країн Європейської цивілізації. Ліберально-реформістський і націонал-соціалістичний варіанти антикризових програм. Становлення етатистської системи господарських відносин. «Новий курс» Ф. Рузвельта, використання економічних, організаційно-правових та організаційно-інституціональних методів державного регулювання економіки. План економії Дж. Мея. Економічна політика «Народного фронту» у Франції. Нацистський варіант реформування економіки.

^ Основні напрями економічної думки в 2040-х рр. XX ст. Розвиток неокласики. Теорії ринків «недосконалої» конкуренції (Дж. Робінсон, Е. Чемберлін). Теорія економіки добробуту (А. Пігу).

«Кейнсіанська революція» в економічній теорії. Економічне вчення Дж. Кейнса, його відмінності від неокласичної економічної теорії.

Зародження інституціонального напряму економічної думки як обгрунтування суспільного контролю над економікою. Традиційний і сучасний інституціоналізм. Ранній інституціоналізм, його методологічно-теоретичні засади та течії (Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчел, Дж. Гобсон). Економічні ідеї пізнього (позитивістського) інституціоналізму (А. Берлі, Г.Мінз, Дж. М. Кларк, С. Чейз). Інституціональна (неортодоксальна) теорія А. Шумпетера. Виникнення соціологічної школи інституціоналізму.

Виникнення, сутність та методологічні основи неолібералізму. Формування основних шкіл: німецької (В. Ойкен, В. Репке, А. Рюстов), французької (Ж. Рюеф, М. Алле), неоавстрійської (Л. Мізес. Ф. Хайєк).

^ Економічний розвиток європейських країн та США в період Другої світової війни та її вплив на структуру народного господарства. Економічні підсумки війни: матеріальні, демографічні, соціальні, політичні. План Маршалла та його значення для відбудови економіки європейських країн.


^ Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 5080-ті рр. XX ст.

Загальні тенденції розвитку господарства та економічної думки суспільств Європейської цивілізації.

^ Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та національних економік. Стабілізація та трансформація фінансово-грошової системи. Формування та розвиток Бреттон-Вудської монетарної системи. Ямайська валютна економічна система. Створення міжнародних економічних організацій (МВФ, МБРР та ін.), світових фінансових центрів.

Інтернаціоналізація господарського життя, основні форми. Міжнародна економічна інтеграція. Функціонування регіональних інтеграційних об’єднань. Утворення та розвиток ЄЕС. Дослідження проблем економічної інтеграції (Дж. Вайнер, Я. Тінберген, Г. Мюрдаль тощо).

Вплив сучасної науково-технічної революції (СНТР) на розвиток світового господарства та національних економік. Завершення індустріалізації сільського господарства. Дослідження суті НТР в економічній думці. Соціально-індустріальні технократичні концепції (П. Друкер, Д.К. Гелбрейт, Р. Тібольд, С. Малле, А. Турен, Ж. Фурастьє, Р. Арон, В. Ростоу, Д. Белл, Е. Тофлер).

Корпоратизація економіки, її висвітлення в економічній думці. (П. Друкер, Дж. Гелбрейт). Типологізація корпорацій Основні моделі корпорацій (американська, європейська. японська). Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) як домінуючого фактора формування світової економіки як єдиного цілого.

^ Економічне зростання та особливості національних змішаних економічних систем, їх відображення в економічній думці.

Головні цілі та основні фактори досягнення економічного зростання. Перехід від екстенсивного до переважно інтенсивного типу економічного зростання. Економічне зростання в індустріально розвинених країнах світу. «Економічне диво» Німеччини. «Економічне диво» Японії. Економічний розвиток США та Великої Британії. Економічна політика голлізму у Франції.

Теорії економічного зростання як особливий напрям економічної думки. Неокейнсіанські теорії економічної динаміки та зростання (О. Домар, Р. Харрод, Дж. В. Робінсон). Неокласичні моделі економічного зростання (Р. Солоу і Дж. Міль, Е. Денісон). Інституціональна теорія економічного зростання С. Кузнеця. Неокейнсіанська теорія циклічних коливань і заходи державної антициклічної політики (Р. Харрод, Е. Хансен, П. Семюелсон, Дж. Хікс). Кейнсіансько-неокласичний синтез, його хвилі. Дискусія навколо «кривих Філліпса».

Посткейнсіанство: витоки, методологія, зміст. Англійське, ліве посткейнсіанство (Дж.В. Робінсон). Монетарне посткейнсіанство (Х. Ф. Мінскі, А. Лейонхуфвуд).

Формування та сутність змішаної економічної системи, напрями державного регулювання. Становлення та утвердження національних моделей ринкової економіки. Змішані економічні системи в економічній думці. Теорії системної трансформації капіталізму (Дж. Гелбрейт, А. Берлі, Г. Мінз, Дж. М. Кларк, Р. Арон)..

Неоліберальні теорії модифікації ринкової економіки. Ліберальні традиції у вченні «нової австрійської» школи (Л. Мізес, Ф. Гайєк). Особливості та методологічні засади німецького неолібералізму (В. Ойкен, В. Рьопке, А. Мюллер-Армак, А. Рюстов, Л. Ерхард) та теорія «соціального ринкового господарства». Особливості французького неолібералізму (Ж. Л. Рюеф, М. Алле).

^ Економічний розвиток у 1970 – першій половині 1980-х рр. та антикризова політика у реформуванні господарств країн Західної Європи. Актуалізація неокласики.

Циклічність економічної динаміки. Явище стагфляції. Причини та наслідки економічних криз у 70 – першій половині 80-х рр. XX ст. та їх відображення в економічній думці.

Криза кейнсіанської макроекономічної теорії та політики. Розвиток неокласичної економічної теорії: формування нової класичної теорії («неокласичне відродження»). Теорія монетаризму та рецепти стабілізації економіки М. Фрідмена. Теорія економіки пропозиції (А. Лаффер, Р. Мандел, М. Боскін). Теорія раціональних очікувань або нова класична макроекономіка (Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес). Теорія реального бізнес-циклу.

Неоконсервативні реформи державного регулювання: «тетчеризм» у Великій Британії та «рейганоміка» у США.


^ Тема 13. Господарство України в 19171991 рр.

та його трактування в економічній думці

Господарство України у міжвоєнний період в умовах ринкової економіки. Вплив Першої світової війни на економіку України. Економічні програми національних урядів України (Центральної ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР), їх реалізація в 1917−1921 рр. Економічний розвиток Західної України в 1920−1930-х рр.

^ Господарство Радянської України в 19171991 рр. та його відображення в економічній думці. Характерні ознаки радянської соціалістичної економіки, її періодизація.

^ Пошуки моделі соціалістичної системи господарства. Становлення радянської системи господарювання (1917 р. − березень 1921 р.). Політика «воєнного комунізму» в Україні (1919−1921 рр.). Реалізація «нової економічної політики» як системи регульованої ринкової економіки (1921−1928 рр.). Початок соціалістичної індустріалізації народного господарства (1925−1928 рр.). Дискусії в українській економічній літературі щодо проблем соціалістичних перетворень.

^ Розвиток економіки та економічної думки в умовах адміністративно-командної економічної системи (КАС). Становлення КАС в процесі економічних реформ 1930-х рр. Індустріальний розвиток у роки першої та другої п’ятирічки. Голодомор в Україні в 1932−1933 рр. Підсумки соціально-економічного розвитку України за перехідний період від ринкової до соціалістичної економіки (1917−1937 рр.).

Завершення формування адміністративно-командної економічної системи (1938−1953 рр.). Господарство України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови. Індустріалізація західноукраїнських земель. Утвердження офіційного напрямку в економічній науці. Характер і зміст теоретичних досліджень (проблеми планування, дії закону вартості в умовах соціалізму, визначення основного економічного закону соціалізму тощо), сучасна їх оцінка.

Розвиток національної економіки в 1950−1960-х рр. Реформування промислової та аграрної економіки. Економічна реформа 1965 р.: теоретичне обґрунтування та практична реалізація .

Нагромадження кризових явищ в економіці України в 1971−1985 рр. Зниження ефективності командно-адміністративної економічної системи. Висвітлення питань вдосконалення господарського механізму як основного напрямку наукових досліджень.

«Перебудова» як спроба переходу до регульованої ринкової економіки (19851991 рр.). Економічна політика пришвидшення соціально-економічного розвитку країни та радикальної реформи управління економікою (перебудови). Україна в народногосподарському комплексі СРСР.


^ РОЗДІЛ III. НАЦІОНАЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


Тема 14. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті роки XX ст. початок XXI ст.)

^ Глобалізація та її вплив на національні господарства. Глобалізація як панівна тенденція сучасного періоду розвитку економіки та суспільства. Основні етапи та історичні типи економічної глобалізації. Актуальні глобальні проблеми сучасності. Основні теоретичні напрями дослідження глобалізації. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки.

Вплив на світове та національні господарства технологічно-інформаційної революції кінця ХХ – початку ХХІ ст. Формування глобального інформаційного суспільства. Нова економіка.

Загальні тенденції розвитку сервісно-інформаційної економіки у країнах Європейської цивілізації. Економічний розвиток США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії.

^ Сучасні економічні теорії. Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки. Теорії постіндустріалізму. Економічні погляди М. Кастельса як провідного теоретика інформаційної ери. Теорія постекономічного суспільства Вл. Іноземцева.

Нове кейнсіанство, пріоритети теоретичного аналізу та макроекономічної політики. Еволюція моделей економічного зростання у 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Сучасний інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиці. Методологічні особливості та структура сучасного інституціоналізму. Основні теорії неоінституціональної економікс: теорія прав власності, теорія трансакційних витрат, основні етапи її розвитку (Р.Коуз, К. Ерроу, А. Алчіан, Г. Демсетц, О. Вільямсон). Теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен). Нова економічна історія (кліометрія) Д. Норта і Р. Фогеля. Основні теорії нової інституціональної теорії: теорія ігр, теорія угод, еволюційна теорія, інституціональна компаративістика. Становлення теорії цивілізаційного розвитку.

Наукові досягнення Нобелівських лауреатів з економіки.

Транзитологія як складова сучасної економічної теорії. Економічний розвиток постсоціалістичних країн. Базові моделі трансформації у постсоціалістичних країнах. Проблеми співвідношення індустріального та постіндустріального розвитку.


Тема 15. Економіка незалежної України

Формування основ національної системи господарства (19911999 рр.). Проголошення суверенітету (16.06.1990) та незалежності (24.08.1991) України. Державна економічна політика, її роль у становленні ринкової економіки. Ринкова трансформація національної економіки. Етап трансформаційної рецесії. Приватизація, структурна перебудова та формування ринкових інститутів. Розвиток промисловості. Аграрна реформа, її завдання, етапи та результативність. Вдосконалення ринкового інституційного середовища.

Проблеми перебудови української економіки та їх оцінка в економічній літературі. Пошук теоретичних засад радикального реформування..

^ Стабілізація ринкової трансформації економіки України (20002008 рр.). Проголошення курсу на державно регульовану, соціально спрямовану економіку. Досягнення економічної стабілізації. Перехід до інвестиційно-інноваційного розвитку.

^ Україна у світовій економічній кризі (осінь 2008 2011 рр.). Програма економічних реформ на 2010–2014 рр.

Місце та перспективи України у світовій економіці. Теоретичні основи та практичні проблеми трансформації економіки України у світове господарство.

^ Основні напрямки теоретичних розробок українських науковців. Монетарні та інституціональні концепції формування української моделі ринкової економіки, обґрунтування їх застосування українськими економістами (В. Геєць, А. Чухно, В. Бодров, С. Біла, А. Гальчинський, С. Єрохін, І. Лукінов, В. Мамутов, В. Мунтіян, О. Онищенко). Внесок українських вчених у теорію транзитології. Співвідношення транзитивних економічних системв умовах перехідного пе5ріоду та перспективи формування постіндустріального суспільства в Україні.

Розвиток економічної думки і наукових досліджень в Тернопільському національному економічному університеті.


^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

«Історія економіки та економічної думки»

Денна форма навчання

^ Теми курсу

Кількість годин

Лекції

Пр. /

Сем.

Інд. роб

Сам. роб.

Змістовий модуль І.

Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

1,5

-

1

3

Тема 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства

0.5

-

1

2

Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій (межа IV−III тис. до н. е. − VIII ст. до н. е.)

12

-

2

-

4

Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних цивілізацій (VIII ст. до н. е. − V ст. н. е.). Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій

1

Тема 5. Господарство та економічна думка середньовічча (кінець V − XV ст.)

2

2

-

6

Тема 6. Становлення ринкової економіки та економічної науки у країнах Європейської цивілізації (ХVІ − середина ХVІІІ ст.)

2

-

-

10

Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (кінець ХVІІІ − 70-ті рр. ХІХ ст.)

4

2

-

12

Тема 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в ХVІ − середині ХІХ ст.

2

-

1

10

Змістовий модуль ІІ.

Тема 9. Господарство провідних країн Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині ХІХ − на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки

4

2

-

12

Тема 10. Господарський розвиток та основні напрямки економічної думки в Україні (кінець ХІХ  − початок ХХ ст.)

2

2

-

10

Тема 11. Ринкові економічні системи країн Європейської цивілізації в першій половині ХХ ст.

2

2

-

10

Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу та основні напрями економічної думки у 50−80-х роках XX ст.

4

2

-

12

Тема 13. Господарство України в 1917−1991 рр. та його трактування в економічній думці

2

-

-

10

Тема 14. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті роки ХХ − початок ХХІ ст.)

4

2

-

12

Тема 15. Економіка незалежної України

4

2

-

8

ВСЬОГО

36

18

3

123

^ 5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з ДИСЦИПЛІНИ

«Історія економіки та економічної думки» (18 годин)


Змістовий модуль І


Заняття 1 (2 год.)

Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій (межа IV−III тис. до н. е. − VIII ст. до н. е.).

Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних цивілізацій (VIII ст. до н. е. − V ст. н. е.). Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій

 1. Первісні основи цивілізації. Початок формування східного та західного шляхів цивілізаційного розвитку людства. Відмінності між первісними та цивілізаційними суспільствами.

 2. Господарський розвиток та економічна думка в Месопатамії.

 3. Господарський розвиток стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці.

 4. Суспільство кріто-мікенської цивілізації та особливості його господарської сфери.

 5. Господарство Стародавньої Греції.

 6. Економічний розвиток Стародавнього Риму. Криза античної системи господарства.

Основні поняття і терміни:

Цивілізація. Ранні цивілізації. Ранньокласове суспільство. Станово-класове суспільство. Влада-власність. Реципрокна господарська система. Редистрибутивна господарська система. Державно-палацово-храмове господарство. Державно-громадське господарство. Державницький спосіб виробництва. Умовно-службове землеволодіння. Другий і третій суспільні поділи праці. Домашня промисловість. Ремесло. Патріархальне рабство. Державне рабство.

«Осьовий час». Традиційні регіональні цивілізації. Проста кооперація праці. Рабовласницька економічна система. Азійський спосіб виробництва. Патріархальне і класичне рабство. Поліс. Автаркія. Антична власність на землю. Вілла. Латифундія. Сальтус. Домен. Пекулій. Евфітевтична оренда. Патронат. Комендація. Колон. Колонатна система. Фіаси. Аграризація економіки. Причини піднесення римської економіки. Криза рабовласницької римської економіки.


Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

 1. Визначте передумови та умови реалізації процесу становлення ранніх (локальних) цивілізацій, їх відмінність від первісного суспільства.

 2. Які характерні риси господарства суспільств Давнього Сходу на етапі ранніх цивілізацій?

 3. Які основні періоди господарського розвитку та їх особливості в історії цивілізацій Месопотамії та Стародавнього Єгипту? Яка роль редистрибутивної системи в розвитку господарської сфери?

 4. Охарактеризуйте основні елементи влади-власності в месопотамських та єгипетських державах.

 5. Проаналізуйте господарство Старовавілонського царства за Кодексом законів Хаммурапі. У чому полягає значення Кодексу для суспільного та господарського розвитку Старовавілонського царства?

 6. Які господарські явища і процеси знайшли своє відображення в пам’ятках економічної думки Месопотамії та Стародавнього Єгипту?

 7. Які зовнішні та внутрішні фактори сприяли занепаду месопотамської, єгипетської та кріто-мікенської ранніх цивілізацій?

 8. Які трансформаційні зміни відбувалися у супільно-цивілізаційному розвитку в осьовий час?

 9. Які ознаки господарства традиційних регіональних цивілізацій східного шляху розвитку людства?

 10. Схарактеризуйте господарський розвиток Давньої Індії на основі «Законів Ману» та «Артхашастри».

 11. Визначте характерні ознаки економічного розвитку Стародавнього Китаю. Проаналізуйте економічну думку.

 12. Які характерні риси господарства суспільств Західної цивілізації на етапі становлення?

 13. Розкрийте суть економічної структури Стародавньої Греції. Обґрунтуйте тезу, що господарство мало галузевий характер.

 14. Визначте характерні особливості соціально-економічного розвитку основних періодів економіки Стародавнього Риму. З’ясуйте еволюцію колонатної системи.

 15. Дайте порівняльну характеристику галузей економіки Стародавніх Греції та Риму.

 16. Чому в історико-економічній літературі період III–V ст. н. е. визначено як криза рабовласницької економічної системи? Розкрити зміст протофеодальних економічних відносин.

 17. Які економічні думки, відображені у працях античних мислителів?

 18. Які економічні погляди раннього християнства, релігійно-християнського вчення Августина Блаженого?


^ Навчальні завдання для самостійної роботи

Скласти таблиці: «Порівняльний аналіз економічного розвитку 1) ранніх цивілізацій Месопотамії та Египту, 2) традиційних цивілізацій Староданьої Греції та Стародавнього Риму» за такими критеріями: а) основні періоди, їх хронологічні межі; б) організація влади, економічна роль держави; в) соціальні відносини, значення рабства в господарстві; г) розвиток сільського господарства, промисловості, сфери обігу.


Заняття 2 (год.)

Тема 5. Господарство та економічна думка суспільств середньовіччя (кінець V – XV ст.)

 1. Розвиток аграрних відносин у країнах Західної Європи. Господарство держави франків. «Салічна правда». Розвиток зрілих феодальних аграрних відносин. Аграрний переворот XIV XV ст.

 2. Міста, ремесло і торгівля у господарській системі феодального суспільства.

 3. Цехові регламенти як пам'ятка економічної думки середньовіччя. Економічні погляди каноністів і Томи Аквінського. Нікола Орем про суть і природу грошей.

 4. Господарство та пам’ятки економічної думки Київської Русі (IX – середина XII ст.).

 5. Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви та його відображення в документальних джерелах (друга половина XIV – XV ст.).


Основні поняття і терміни:

Генезис феодального господарства. Романський тип генезису економіки феодалізму. Общинногенний тип генезису феодалізму. Зріле феодальне господарство. Феодальне господарство. Романський і общинногенний феодалізм. Алод. Громада-марка. Аграрний переворот VIIIIX ст. Одержавлення земель. Бенефіцій. Феод. Феодальна власність на землю. Фолькленд. Бокленд. Імунітет. Комендація. Прекарні відносини. Сеньйорально-васальна відносини. Феодальна залежність населення. Феодальна рента. Кріпосне право. Феодальний маєток. Сеньйорія. Манор. Майорат. Баналітет. Сервітути. Альєнди. Серв. Віллан. Фригольдер. Комутація і рекомутація ренти. Цензива. Копігольдерське землеволодіння. Організація сільського господарства на німецькому праві. Корпоративний характер феодальної економіки.

Комунальні революції. Реміснича майстерня. Ремісничий цех. Торгова гільдія. Ганзейська спілка. Левантинська торгівля. Лихварський кредит. Комерційний кредит. Ломбард. Податки. Казначейство.

«Жизнь». Окняжіння земель. Оборювання земель. Громада-верв. Дворище. Вотчина. Кормління. Смерд. Закуп. Рядович. Боярин. Данина. Шляхта. Селяни данники. Селяни тяглі. Селяни службові. Ланова реформа. Феодально-кріпосницька економіка. Фільварково-відробіткова система організації сільського господарства. Юридика. Ремісники-партачі. Складське право. Гривня. Акциз.


Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

 1. Визначте періодизацію та ознаки аграрно-ремісничого феодального господарства.

 2. Обґрунтуйте закономірності та особливості національних моделей генезису феодальної економіки у Франції, Англії, Німеччині. Простежте еволюцію форм землеволодіння та соціально-економічного становища населення. за умов феодального господарства.

 3. Яке історичне значення західноєвропейських міст у розвитку економіки Західноєвропейської цивілізації? Проаналізуйте функції ремісничих цехів, економічну раціональність і негативні риси цехового ремесла.

 4. Чому соціально-економічний лад Середньовіччя називають корпоративним?

 5. Дайте порівняльну характеристику господарства Франції, Англії, Німеччини в XI–XV ст.

 6. Які питання господарського розвитку відображені у працях Т. Аквінського? Охарактеризуйте його погляди на «справедливу ціну», торговельний прибуток та позичковий процент.

 7. Порівняйте процес феодалізації аграрних відносин і формування залежного населення Київської держави та країн Західної Європи.

 8. Зיясуйте роль ремесла і торгівлі в господарстві Київської держави порівняно з країнами Західної Європи.

 9. Які основні характеристики феодальної вотчини та фільварку? Поясніть відмінність організації сільського господарства на основі руського та німецького права.

 10. Які питання господарського розвитку та права висвітлюються у «Салічній правді» та «Руській правді»?


Навчальні завдання для самостійної роботи

1. Описати модель організації господарства феодального маєтку та середньовічного міста (цехового устрою ремесла, торгових гільдій) в умовах зрілої феодальної економіки (XI–XIII ст.).

 1. Зробити порівняльний аналіз розвитку господарства (аграрної економіки, промисловості, обігу) Франції, Англії та Німеччини за основними періодами феодальної економіки (V–X ст., XI–XIII ст., XIV–XV ст.).

3. Порівняти організацію сільськогосподарського виробництва, ремісничої промисловості та торгівлі в умовах феодальної економіки на українських землях та країнах Західної Європи.


Заняття 3 (2 год.)
залишити коментар
Сторінка3/5
Дата конвертації05.11.2011
Розмір0.94 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх