Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів


3 чел. помогло.
Схожі
Навчально-методичний посібник (друге видання)...
Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни...
Навчально-методичний посібник з курсу...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни...
Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання...
Навчально-методичний посібник Київ нпу 2003...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Навчально-методичний посібник частина 2...
О. Г. Кушніренко Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол №4 від...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать
Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Кафедра економічної теорії
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ та

ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи студентів

денної форми навчання
Тернопіль – 2011

ББК 65.02

I 90


Родіонова Л.А. Історія економіки та економічної думки : Навч.-метод. посіб. [для самост. роботи студ. денної форми навчання] /

^ В.М. Ковальчук, О.В. Кальмук, В.І. Пиц, Л.А. Родіонова, П.М. Сем’янчук, Г.Ф. Хартоняк, М.В. Чирак; [За ред. В.В. Козюка] – Тернопіль : ТНЕУ, 2011.


ISBN 978-966-483-109-0


Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії ТНЕУ,

протокол № 1від 25.08.2011 р.


Рекомендовано до видання

науково-методичною радою факультету фінансів,

протокол № 1 від 29.08.2011


Навчально-методичний посібник, призначений для самостійної роботи студентів, містить програму курсу «Історія економіки та економічної думки», предмет, мету і завдання, зміст і структуру залікового кредиту навчальної дисципліни, тематику семінарських (практичних) занять та індивідуальних навчально-дослідних завдань, перелік типових питань для підготовки до модулів та іспиту, список навчальної літератури та першоджерел.


ISBN 978-966-483-109-0

ББК 65.02


© В.М. Ковальчук, О.В. Кальмук, В.І. Пиц, Л.А. Родіонова, П.М. Сем’янчук, Г.Ф. Хартоняк, М.В. Чирак, 2011

ПЕРЕДМОВА


Навчальна дисципліна «Історія економіки та економічної думки» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галузями знань 0305 «Економіка і підприємництво» (лист погодження від 02.02.2010 р.) визначена як нормативна дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.

Робоча програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра) розроблена на основі типової програми МОНУ (ОПП підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», наказ МОНУ від 07.06.06. № 444), розглянута і затверджена на засіданні кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету 25 серпня 2011 р., протокол № 1.

Предметом історії економіки та економічної думки є

 • становлення, функціонування та розвитку економіки в процесі історичного розвитку на мікро-, мезо-, макро- і глобальному рівнях; конкретні форми становлення, розвитку і функціонування економічних систем у різні історичні епохи з урахуванням національних, природних, політичних, духовних та інших особливостей конкретних країн, їх угруповань, міжнародної економіки, системоутворювальні зв’язки економічних систем;

 • системний погляд на історичний процес виникнення, розвитку, змагання та зміни економічної думки, закономірностей її еволюції та ролі в розвитку цивілізацій. Етапні внески видатних особистостей, основних шкіл, течій та напрямів; аналіз фундаментальної бази хрестоматійних позицій економічної науки та сучасних економічних вчень; адекватність, повнота та достовірність теоретичного відображення закономірностей перебігу господарських процесів на певному етапі історичного розвитку;

 • встановлення та дослідження методологічних засад історико-економічного аналізу, еволюції методів пізнання економічної дійсності.

^ Мета вивчення дисципліни:

 • забезпечити оволодіння студентами теоретичними знаннями з історії економіки на мікро-, мезо-, макро- і глобальному рівнях; сформувати систему знань з порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового господарства;

 • дослідити вітчизняний і зарубіжний господарський досвід минулих поколінь у різних країнах та різні епохи. Предметом уваги є вивчення процесу становлення, розвитку та функціонування ринкової економіки для розуміння сучасної практики соціально-економічної трансформації України, формування наукового підходу до вироблення української моделі переходу до ринкового господарства;

 • формувати у студентів системне бачення розвитку економічної думки та методології економічної науки, виявити найбільш суттєві положення у структурі наукового дискурсу базових наукових течій та сучасних економічних теорій;

 • забезпечити реалізацію функцій економічної історії, формувати стратегічний та оперативний фаховий світогляд.

^ Завдання курсу:

 • забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням сучасних здобутків історико-економічних дисциплін. Формувати цілісне бачення історії економіки, знань про зміну форм господарського розвитку в історичній послідовності, напрямів цих змін, зв’язку сучасних господарських форм та їх історичних аналогів, економічної політики з господарським досвідом попередніх поколінь;

 • вироблення у студентів економічного мислення, надання йому реалізму, історизму та масштабності; сприяння підвищенню соціальної активності майбутнього спеціаліста народного господарства України;

 • поглиблення та обґрунтування знань з економічної теорії, перевірка істинності економічних теорій, використання синтезу історико-економічних і теоретичних знань;

 • навчання студентів методам історико-економічного аналізу процесів і явищ економічного життя суспільства, формування навичок застосування історико економічної інформації;

 • вдосконалення вмінь студентів щодо методики усних виступів і повідомлень, дискусій, письмового викладу матеріалу, захисту реферативних і пошукових робіт.

Для успішного їх досягнення студентам необхідно опрацювати програму навчальної дисципліни, виконати вимоги навчального плану щодо лекційних, семінарських/практичних занять, самостійної роботи.

^ У результаті опанування програмного матеріалу, виконання всіх елементів навчального плану, студент повинен знати:

 • сутність, основні характеристики типів економічних систем у контексті цивілізаційного процесу та залежно від різних критеріїв класифікації;

 • історичний розвиток типів і моделей економічних систем, їх структурних підсистем та елементів на різних економічних рівнях і на прикладі провідних країн світу (Велика Британія, Франція, Німеччина, США, Японія) й України з урахуванням чинників політичної, соціальної та духовної сфер суспільного життя;

 • історію сфер і галузей народного господарства, економічних інститутів і процесів;

 • основні етапи розвитку суспільного поділу праці та форм власності на засоби виробництва, принципові зміни в техніці та технології виробництва, їх вплив на суспільне виробництво;

 • роль держави та економічної влади у розвитку господарських систем на різних етапах суспільного процесу, основні інститути, що забезпечували умови господарської діяльності, історію економічних реформ (інституційних змін);

 • сутність та значення суспільних умов виникнення ринкового господарства, його ключові характеристики та роль конкуренції у еволюції ринкової економічної системи;

 • головні напрямки та школи економічної думки, в яких знайшли своє відображення процеси господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації;

 • основні історичні факти, події, кількісні показники, що характеризують суспільне виробництво тощо;

 • історію міжнародної економіки як системи світового господарства та міжнародних економічних відносин;

 • історію економіки України в контексті європейського та світового цивілізаційного процесу;

^ Студенти повинні вміти використовувати набуті знання, зокрема:

 • систематизувати, узагальнити, критично осмислити та адекватно оцінити нагромаджений в історії зарубіжний та вітчизняний історико-економічний досвід;

 • застосовувати здобуті знання для аналізу сучасної економіки, визначення історичного походження і причинно-наслідкового механізму сучасних економічно-соціальних проблем України та світового економічного розвитку. Аналізувати економічний розвиток як результат взаємодії з політичними, соціальними та духовними чинниками;

 • оцінювати наукову довершеність та внесок у розвиток економічної науки різних шкіл та напрямків економічної думки;

 • виявити головний зв’язок та всю сукупність прямих і зворотніх, вертикальних та горизонтальних взаємозв’язків на різних історичних етапах розвитку господарських систем та прогнозувати тенденції їх змін;

 • відбирати, систематизувати факти і події з господарського життя суспільств, що мають історичне значення в його розвитку, знати вікопомні віхи еволюції господарських систем суспільств Європейської цивілізації;

 • збирати, аналізувати в історико-економічному аспекті наукову літературу, статистичну інформацію;

 • збирати та обробляти економічну інформацію, працювати з різними її джерелами, надавати документальне оформлення;

 • обґрунтовувати власну точку зору на історичні події та факти, презентувати її публічно;

 • використовувати здобуті знання при вивченні інших економічних дисциплін, у практичній діяльності.

^ Завдання лекційного курсу ― висвітлення теоретичного матеріалу однієї або кількох тем навчальної програми та засвоєння його студентами. Лекції викладаються проблемно – у розрахунку на попередню самостійну роботу студентів над спеціально підготовленим для цього курсом лекцій.

^ Завдання практичних/семінарських занять полягає у закріпленні теоретичних знань студентів, здобутих ними під час лекцій та самостійної роботи. На практичному занятті викладач організовує детальний розгляд студентами теоретичних положень навчальної дисципліни, формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. На семінарському занятті викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем і проблем, студенти виступають на підставі індивідуально виконаних завдань.

^ Завдання самостійної роботи студентів над курсом полягає в опрацюванні навчальної програми, самостійному вивченні тих розділів, які для цього визначені, веденні словника окремих категорій і понять історико-економічної науки для їх глибшого розуміння та наступного застосування набутих знань на практичних/семінарських заняттях та у майбутній фаховій діяльності. Під час самостійної роботи над предметом студенти готуються до проблемних лекцій, семінарських занять, консультацій, працюють у бібліотеках, інтернеті тощо, готують виступи з реферативними повідомленнями на семінарських заняттях, самостійно виконують задачі та практичні завдання, здобувають навички роботи над тестами у відповідності з планами практичних/семінарських занять та індивідуальними завданнями.

^ Завданням комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) є самостійне опрацювання програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи.

^

ПРОГРАМА КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ та ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації05.11.2011
Розмір0.94 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх