Програма ф ахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр» icon

Програма ф ахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»


Схожі
Програма фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень «спеціаліст» («магістр»)...
Програма фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень "спеціаліст", "магістр"...
Програма фахового вступного випробування освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»...
Програма фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»...
Програма фахового вступного випробування освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»...
Програма фахового вступного випробування освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»...
Програма фахового вступного випробування. Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр»...
Програма фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень "спеціаліст"...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст”...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами...
Програма фахового вступного випробування Освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”, “Магістр”...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії

________________________


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»:

Спеціальність: 7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища”,

Спеціалізація «Екологія металургії»


Донецьк

Вступ

Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 7.070801, 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» розроблена на основі наступних головних документів:

 • освітньо-професійна програма вищої освіти Міністерства освіти України по професійному напряму 0708 "Екологія" (Київ-1994 р.);

 • освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0708 "Екологія" (Київ-2003 р.);

 • освітньо-професійна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 "Екологія" (Київ-2003 р.);

 • робочий навчальний план підготовки бакалаврів по напряму 0708 "Екологія" для спеціальності 6.070801, згоджений на засіданні Ради фізико-металургійного факультету (протокол № 5 від 24.12.2009 р.) і затверджений в установленому порядку.


Тематичний зміст

Найменування розділу

Література

^ 1. Загальна екологія

Прикладні аспекти екології як науки. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічні проблеми сучасності. Екологічний стан в Україні. Екологічний стан у Донецькій області. Основні пріоритети навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.

^ Природні та антропогенні забруднення біосфери. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища. Забруднення та їх класифікація. Природне забруднення біосфери. Антропогенне забруднення біосфери. Характеристика забрудників. Фізичні забруднення біосфери. Нормування і методи визначення властивостей забруднення. Екологічне навантаження. Екологічний моніторинг і якість природного середовища.

^ Екологічна безпека атмосфери. Забруднення атмосфери. Класифікація забруднень атмосфери. Екологічний вплив забруднень атмосфери. Трансформація забруднень і атмосфері. Парниковий ефект. Кислотні дощі. Руйнування озонового шару. Нормування якості повітря та визначення концентрації забрудників і атмосфері. Очищення промислових газодимових викидів. Екологічний стан атмосферного повітря в Україні та у Донецькій області.

^ Екологічна безпека гідросфери. Споживачі води. Забруднення вод Світового океану. Екологічний стан водойм України. Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність організмів і здоров'я людей. Класифікація забруднювальних речовин. Контроль і управління якістю води. Умови скидання стічних вод у водойми. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод. Очищення стічних вод. Екологічний стан водного середовища в Україні та у Донецькій області.

^ Екологічна безпека літосфери. Забруднення літосфери. Охорона ґрунтів. Поведінка забруднень у літосфері та вплив їх на здоров'я людини. Бережливе ставлення до надр і земної поверхні. Контроль і управління якістю ґрунтів. Охорона ландшафтів.

^ Раціональне природокористування та ресурсозбереження. Антропогенний ресурсний цикл. Маловідходні технології. Раціональне використання водних ресурсів. Рекуперація і утилізація відходів та комплексна переробка сировини. Розробка нових технологічних процесів. Територіально-виробничі комплекси. Раціональне використання енергоресурсів. Раціональне використання фітоценозів. Раціональне використання зооценозів. Раціональне використання земельних ресурсів. Заповідна справа і міжнародне співробітництво. Оптимізація взаємовідносин людини і біосфери.

3

^ 2. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Сучасні методи дослідження стану довкілля. Класифікація забруднення природного середовища. Хімічні методи. Фізико-хімічні методи. Фізичні методи. Біохімічні методи. Організація спостережень за рівнем забруднення довкілля.

^ Вивчення екологічного стану повітря. Ціль та види досліджень. Складання програми дослідження. Відбір проб повітря для визначення домішок у атмосфері та метеорологічні спостереження. Комплексні лабораторії «Пост-1», «Пост-2», пересувна лабораторія «Атмосфера-II», павільйони для стаціонарних постів. Характеристика газів, що містять пил. Методи аналізу забруднення повітря: абсорбційний, полум’яно-іонизаційний, хемілюмінесцентний, флуоресцентний, полум’яно-фотометричний, радіометричний, гравіметричний, електрохімічний.

^ Визначення екологічного стану водних об’єктів. Основні екологічні характеристики водойм. Органолептичні властивості води. Завислі і розчинені речовини. Хімічне споживання кисню. Біохімічне споживання кисню. Оксид карбону (IV). Твердість води. Розчинений кисень. Кислотність і лужність вод. Сполуки нітрогену. Активний хлор. Нафтопродукти. Меркурій. Хром. Ферум. Сульфіди. Сульфати. Хлоріди. Фосфати.

^ Визначення якості довкілля. Класифікація Екологічний стан ділянки території. Запиленість повітря на ділянці. Шумове забруднення території. Радіаційний фон та забруднення води, ґрунту, харчових продуктів. Промислові та побутові відходи.

3,17

^ 3. Екологічна безпека

Екологічна безпека екосистем. Екологічні порушення атмосфери, гідросфери, літосфери. Види забруднень довкілля: інгредієнтне, параметричне, стаціально-деструктивне, біоценотичне.

^ Екологічна безпека біосфери. Біотичні показники стану біосфери: тематичні (ботанічні, зоологічні, ґрунтові), просторові та динамічні критерії оцінки екологічного стану території. Рівні екологічних порушень (Н-норма, Р-ризик, К-кризис, Б-біда).

^ Екологічні показники і екологічні ситуації. Типи екологічних ситуації. Норма стану ландшафту, біоценозу, водойм та інших геосистем. Нормативи якості довкілля. Гігієнічна регламентація забруднюючих речовин в повітрі, водних об’єктах, в ґрунті. Зони екологічної біди.

^ Антропогенні фактори виникнення екологічних ситуацій. Взаємодія людини та довкілля. Природне та створене штучно середовище. Вплив діяльності людей на довкілля, на кругообіг речовин. Споживання природних ресурсів і технічна діяльність підприємств.

^ Надзвичайні екологічні ситуації (НЕС). Загальна схема формування надзвичайних екологічних ситуацій і фактори впливу. Фактори виникнення НЕС. Заходи попередження та переборювання наслідків НЕС.

^ Нормативи визначення рівня небезпечності промислового виробництва. Показники ресурсних балансів. Сумарні та питомі показники екологічної безпеки. Еколого-економічні показники екологічної безпеки. Основні групи ресурсів регіону.

^ Засоби забезпечення екологічної безпеки в Україні. Екологічний моніторинг, екологічна експертиза, екологічний аудит, ОВНС, нормування забруднень (ГДВ, ГДС).

3,22,

26

^ 4.Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Критерії оцінки довкілля. Види нормативів: санітарно-гігієнічні, екологічні, допоміжні. Характеристика і екологічні призначення нормативів. Екологічні стандарти.

^ Гігієнічне нормування шкідливих хімічних речовин в навколишньому середовищі. Концепція про ГДК. Різновидності ГДК: ГДКрз, ГДКсд, ГДКнм.

Загальні принципи розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Вплив параметрів газоповітряної струмини, метеорологічних умов, рельєфу місцевості, розмірів і геометрії гирла викидів, швидкості викидів. Поняття стратифікації атмосфери.

^ Нормування якості водних ресурсів. Антропогенна дія на гідросферу. Загальні принципи гігієнічного нормування шкідливих речовин в водоймищах для культурно-побутових та господарсько-питних цілей.

^ Екологічно-економічні аспекти регулювання якості навколишнього середовища

3,16

5. Техноекологія

Класифікація екосистем. Поняття техносфери. Структура природно-промислових екосистем (ППС). Науково-технічна революція та зміни в навколишньому середовищі.

^ Природно-помислові системи (ППС). Закони взаємодії матеріального виробництва і довкілля. Нообіогеоценоз та його складові (екотоп, біоценоз, нооценоз). Процес виробництва як основний функціональний признак ноосфери.

^ Природно-промислові комплекси (ППК). Структура ППК і їх складники: промислова, аграрна і комунально-побутова ланки. Обмін речовиною, енергією і інформацією. Вплив діяльності людини на кругообіг речовин і енергії.

^ Функціонування ППС. Взаємодія технологічних процесів з природними: взаємодія, вплив, дія. Показники впливу: інтенсивність, ступінь, небезпечність. Схема взаємодії підприємства з довкіллям.

^ Основні джерела впливу на довкілля. Промисловість, енергетика, транспорт, військові та оборонні об’єкти, добуваюча промисловість та сільське господарство та інші.

^ Матеріальне та енергетичне забруднення довкілля. Класифікація видів забруднення атмосфери, скиди в водні об’єкти. Енергетичне (фізичне) забруднення довкілля.

^ Використання води в промисловості. Основні напрямки зменшення кількості води і забруднень водних об’єктів. Обертові цикли води, безетичні технології таке інше.

^ Техногенне порушення ґрунтів. Газові викиди. Тверді промислові і побутові відходи. Напрямки переробки відходів.

Основні методи очищення забруднень. Фізично-хімічні методи очищення різних техногенних повітряних викидів та стічних вод. Адсорбційні і абсорбційні методи.

^ Методи відновлення техногенних ландшафтів. Етапи рекультивації земель.

Технології маловідходного і безвідходного виробництва

3, 14,

20

^ 6. Підготовка і переробка залізорудної сировини

Класифікація способів підготовки і переробки залізорудної сировини. Підготовка сировини і її вплив на показники доменного процесу. Агломерація, виробництво окатишів і брикетування – основні способи окускування залізорудних матеріалів і відходів виробництва.

^ Агломерація руд, концентратів і відходів виробництва. Технологічна схема і устаткування для виробництва агломерату. Основні фізико-хімічні процеси в спікаємому шарі, запалювання шихти, поведінка вологи, горіння палива. Окислювально-відновні процеси, формування структури агломерату, вплив різних факторів на показники агломераційного процесу і їх изначення. Екологічні аспекти і охорона праці при виробництві агломерату.

^ Виробництво окатишів. Технологічна схема і устаткування для виробництва окислених, металізованих і безвипалювальних окатишів. Отримання сирих окатишів. Сушка, нагрів і термічна обробка окатишів і фізико-хімічні процеси при випалюванні. Отримання металізованих окатишів і перспективи його розвитку. Способи нетермічного підвищення міцності окатишів, визначення показників міцності окатишів. Основи безпечного ведення технології.

^ Брикетування матеріалів. Технологічна схема і устаткування для брикетування залізорудних матеріалів і відходів виробництва. Холодне і гаряче брикетування із зв’язуючими добавками і без них.. Безпека праці при брикетуванні.

^ Методи інтенсифікації процесів окускування залізорудних матеріалів, техніко-економічні показники цих процесів. Оптимізація процесів окомкування. Підігрів шихти, спікання в високому шарі, зовнішнє нагрівання, охолодження і т.п. Продуктивність і питома продуктивність агрегатів окускування .

^ Металургійні властивості окускованої сировини і їх оцінка, вплив на металургійні процеси. Узагальнення і вимоги до якості окускованої сировини. порівняльна оцінка якості та її роль в металургійних процесах. Технічні умови, стандарти на підготовку сировини. Фізичні властивості, порівняння міцності агломерату і окатишів холодна і гаряча міцність. Основні методи визначення якості окускованої сировини. Шляхи підвищення якості агломерату і окатишів.

^ Технологія доменного виробництва. Рух матеріалів та газів у доменній печі. Доменна піч, поняття про профіль, складові частини печі і методи розрахунку профілю. Технологія доменного виробництва. Противотік матеріалів та газів у доменній печі та його раціональна організація. Рух шихтових матеріалів і газів у доменній печі.

^ Завантаження шихтових матеріалів у доменну піч і їх розподіл на колошнику. Схема подачі матеріалу у піч. Зсипання матеріалів з великого конусу і розподіл їх на поверхні засипу. Фактори, що впливають на розподіл матеріалів на колошнику. Величина коксової подачі. Порядок завантаження матеріалів. Розподіл матеріалів по колу колошника.

^ Розкладення шихтових матеріалів у доменній печі. Відновлювальні процеси у доменній печі Випаровування вологи та розклад гідратів. Вилучення летючих речовин з палива. Розклад карбонатів. Загальні закономірності відновлення оксидів заліза у доменній печі, відновлення оксидів заліза оксидом вуглецю та воднем, відновлення оксидів заліза вуглецем. Порівняння прямого і непрямого відновлення. Відновлення оксидів марганцю, кремнію, фосфору та інших елементів.

^ Утворення чавуну і шлаку. Утворення первинних, проміжних і кінцевих шлаків, склад та їх властивості. Насичення металу вуглецем, утворення чавуну. Десульфурація чавуну в печі та після його випуску

^ Процеси, які протікають у горні доменної печі. Горіння вуглецю та склад газу у горні. Розміри зон горіння та фактори, що визначають їх. Температура і склад газів по осі фурм. Окислення раніше відновлених елементів та їх повторне відновлення. Теплообмін у доменній печі. Зміна складу газу по перетину та висоті доменної печі. Зміна тиску газу у печі.

^ Методи інтенсифікації доменного процесу, техніко-економічні показники доменної плавки. Нагрівання і зволоження дуття, збагачення дуття киснем, вдування у доменну піч природного газу, ПВП та інших домішок, комбіноване дуття. Підвищення тиску газу у робочому просторі доменної печі. коефіцієнт використання корисного об’єму печі (КВКО), інтенсивність плавки, час перебування матеріалів у доменній печі, собівартість чавуну. Вплив різних факторів на основні показники роботи печі.

5,8,

9-11,

13,15


^ 7. Теоретичні основи захисту водного та повітряного басейнів

Класифікація пиловловлюючих апаратів і оцінка ефективності їх роботи. Основи класифікації апаратів що вловлюють пил. Оцінка ефективності роботи пиловловлювачів.

^ Охолодження газів. Охолодження газів атмосферним повітрям. Боротьба з підсмоктуваннями повітря в газові системи. Охолодження газу в поверхневих холодильниках. Охолодження газу при безпосередньому контакті його з водою.

^ Осадження пилу в камерах і газоходах. Рух часток пилу в нерухомому середовищі. Осадження пилу в камерах і газоходах. Конструктивна й експлуатаційна характеристики камер і колекторів. Розрахунок ефективності осадження пилу в камерах і газоходах.

Інерційні пиловловлювачі. Жалюзійні пиловловлювачі. Інерційні пиловловлювачі. Вентиляторні пиловловлювачі. Принцип дії й основи теорії циклона. Типи циклонів і основні правила їхньої експлуатації. Визначення гідравлічного опору і розмірів циклона. Розрахунок ефективності циклонів. Експлуатаційні характеристики батарейних циклонів. Розрахунок ефективності батарейних циклонів.

^ Очищення газів фільтрацією. Загальні основи про процес фільтрації. Характеристика пористої перегородки. Механізми процесу фільтрації. Аналітичне визначення ефективності гідравлічного опору пористого фільтра. Волокнисті фільтри. Тканеві фільтри. Технологічний розрахунок рукавного фільтра. Зернисті і металокерамічні фільтри. Касетні і рамкові фільтри. Рулонні фільтри.

^ Електричне очищення газів. Фізичні основи електричного очищення газу. Теоретична ефективність електричного очищення газу. Елементи конструкцій електрофільтрів. Однозонні уніфіковані електрофільтри. Двозонні електрофільтри. Вплив різних факторів на роботу електрофільтра. Основи розрахунку ефективності роботи електрофільтрів.

^ Пиловловлюючі апарати з промиванням газу рідиною. Зрошувальні пристрої. Промивні камери. Форсуночні (порожні) скрубери. Розрахунок порожнього скрубера. Скрубери з насадкою. Скрубери Вентурі. Розрахунок скруберів Вентурі.

^ Пиловловлювачі з осадженням пилу на плівку рідини. Мокрі апарати відцентрової дії. Мокрі апарати ударно-інерційної дії. Піннігазоочисні апарати. Технологічний розрахунок пінного апарата. Технологічний розрахунок циклонів і скруберів з водяною плівкою.

^ Очищення газів від газоподібних домішок. Загальна характеристика. Основи процесу фізичної абсорбції. Уловлювання газів у чорній металургії. Очищення від оксидів сірки. Очищення газів від оксидів азоту. Очищення газів від H2S, чадного газу. Очищення газів від фторидів. Очищення газів іонітами.

^ Очищення газів у аглодоменному виробництві. Характеристика агломераційних газів і пилу. Хімічне очищення газів агломераційних машин від шкідливих газоподібних компонентів. Очищення газів при виробництві окатишів. Характеристики доменного газу і колошникового пилу. Застосовувані апарати і схеми очищення доменного газу. Шкідливі викиди доменного виробництва і їхнє очищення.

^ Очищення газів у сталеплавильному виробництві. Характеристика мартенівського газу і пилу. Очищення газів у мартенівських цехах. Газові тракти кисневих конвертерів. Установки з повним спалюванням окису вуглецю. Установки без спалювання окису вуглецю. Установки з частковим спалюванням окису вуглецю. Характеристика і методи відводу газів дугових електросталеплавних печей. Способи очищення газів електросталеплавних печей. Викиди пилу та газів з феросплавних печей. Очищення газів відкритих феросплавних печей. Очищення газів закритих феросплавних печей.

^ Очищення стічних вод. Механічні й механохімічні методи очищення стічних вод.

Класифікація методів очищення стічних вод. Механічні й механохімічні методи очищення. Хімічні й фізико-хімічні методи очищення. Біохімічні методи очищення. Проціджування. Спливання. Відстоювання. Фільтрування. Центрифугування. Флотація.

^ Хімічні й фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Коагуляція. Сорбція (абсорбція, адсорбція). Хімічна обробка. Мембранні. Електроліз. Термічні. Хлорування, озонування. Магнітна обробка та інші фізичні методи обробки. Екстракція. Аерація. Дистиляція.

^ Біохімічні методи очищення стічних вод. Аеробні методи очищення. Анаеробні методи очищення.

1,2,7,

12,24,

25,30

^ 8. Ресурсозберігаючі технології у чорній металургії

Класифікація, основні терміни ресурсозбереження. Класифікація, основні терміни і визначення вторинних ресурсів чорних металів, вогнетривких матеріалів, шлаків, пилів і шламів, відходів збагачення руд, відходів металообробки. Стан утворення і використання ВР в Україні і Донбасі.

^ Відходи збагачення залізних, марганцевих і інших комплексних руд. Утворення відходів збагачення. Загальні визначення, номенклатура, облік наявності, утворення і використання відходів збагачення. Характеристика відходів при збагаченні залізних, марганцевих і інших комплексних руд і напрямки їх використання. Методичні основи й економічна ефективність виробництва продукції з відходів збагачення руд.

^ Шлаки чорної металургії. Утворення шлаків і способи їх обробки. Технічні умови, якість шлакової продукції і напрямки її використання. Використання сталеплавильних шлаків як оборотний продукт. Методичні основи визначення економічної ефективності переробки і використання шлаків.

^ Пил і шлами газоочисних і сантехнічних споруджень. Утворення пилу і шламів. Загальні визначення і класифікація шламів. Властивості, переробка і використання пилів і шламів. Використання пилів і шламів при окускуванні залізорудних матеріалів. Ефективність заміни природної матеріальної сировини пилами і шлаками. Технологічні схеми підготовки пилу і шламів різних виробництв для їх утилізації.

^ Відходи від знешкодження газових викидів і обробки чорних металів. Знешкодження газових викидів і утворення відходів виробництва. Відходи прокатного виробництва, їхня підготовка й утилізація. Відходи травильних відділень прокатного виробництва і виробництва металевих виробів. Технологічні схеми знешкодження, підготовки й утилізації відходів металообробки. Утилізація відходів металообробки в процесах чорної металургії і суміжних галузях промисловості.

^ Вторинні чорні метали. Методичні основи визначення обсягів утворення і використання вторинних чорних металів. Утворення, способи підготовки і використання вторинних чорних металів. Економічна ефективність використання вторинних чорних металів.

^ Вторинні вогнетривкі матеріали Методичні основи визначення обсягів утворення і використання вторинних вогнетривких матеріалів. Характеристика утворення і використання вторинних вогнетривких матеріалів. Джерела утворення вогнетривкого брухту. Способи підготовки і збагачення вогнетривкого брухту.

^ Вторинні енергетичні ресурси чорної металургії. Вторинні енергетичні ресурси окускування залізорудних матеріалів, доменного, сталеплавильного і прокатного виробництв. Низькопотенційних ВЕР. Використання фізичного тепла вогненно-рідких металургійних шлаків. Методичні основи визначення обсягів утворення і використання вторинних чорних металів. Утворення, способи підготовки і використання вторинних чорних металів. Економічна ефективність використання вторинних чорних металів.

^ Визначення економічної ефективності використання відходів. Ціни на продукцію з відходів збагачення. Економічна ефективність виробництва продукції з відходів збагачення руд. Методика визначення економічної ефективності переробки шлаків. Основи розрахунку економічної ефективності використання шлакової продукції. Економічна ефективність переробки шлаків з використанням шлакової продукції. Методика визначення економічної ефективності переробки шлаків. Основи розрахунку економічної ефективності використання шлакової продукції. Економічна ефективність переробки шлаків з використанням шлакової продукції. Технологічні розрахунки заміни первинних шихтових матеріалів вторинними при окускуванні залізорудних матеріалів. Розрахунки заміни первинних матеріалів вторинними з використанням ЕОМ. Ефективність утилізації відходів прокатного виробництва і виробництва металевих виробів. Ефективність використання залізного купоросу при виробництві окатишів. Економічна ефективність використання вогнетривкого брухту.

4,6,18,

19,21,

23

Список літератури

 1. Аксенов В.И. Замкнутые системы водного хозяйства металлургических предприятий. М.: Металлургия, 1991.- 124 с.

 2. Андоньев С.М., Зайцев Ю.С., Филипьев О.В. Пылегазовые выбросы предприятий черной металлургии. Харьков: 1998.- 246 с.

 3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практика. Навч. посіб. – К.: Лібра, 2004. – 378с.

 4. Вайнштейн И.А. Очистка и использование сточных вод травильных отделений (переработка растворов солей железа). М.: Металлургия, 1986.- 110 с.

 5. Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов. – М.: Металлургия, 1984.– 256 c.

 6. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии: Справочник. В 2-х т. (Образование и использование) – М.: Экономика, 1986. – 1 т.- 299 с.; 2 т.- 344 с.

 7. Денисов С.И. Улавливание и утилизация пылей и газов. Учебн. Пособие. К.: Вища шк., 1992.- 333 с.

 8. Доменное производство: Справ. изд. в 2 т., Т I - Подготовка руд и доменный процесс / Под ред. Е. Ф. Вегмана. – М. : Металлургия, 1989. – 496 с.

 9. Елишевич А.Г. Брикетование полезных ископаемых. – Киев-Одесса: Либідь, 1990. – 296 с.

 10. Кожевников И. Ю., Равич Б. М. Окускование и основы металлургии. Учеб. для вузов. – М.: Металлургия, 1991. – 304 с.

 11. Коротич В. И. Основы теории и технологии подготовки сырья к доменной плавке. – М.: Металлургия, 1989. – 208 с.

 12. Красавцев Г.Н., Ильичев Ю.И., Кашуба А.И. Рациональное использование и защита водных ресурсов черной металлургии. М.: Металлургия, 1989.- 288 с.

 13. Маерчак Ш. Производство окатышей. Пер. cо словац. – М.: Металлургия, 1982.– 232с.

 14. Мазур И.И., Молдованок О.И. Курс инженерной экологии. Учеб. Для вузов/Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высш.шк.., 1999. – 447 с.

 15. Металлургия чугуна. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под редакцией Ю.С. Юсфина.– М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004.– 774 с.

 16. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД – 86) – Л., Гидрометоиздат, 1987.

 17. Методы анализа загрязнений воздуха/ Другов Ю.С., Беликов А.Б., Дьякова Г.А., Тульчинский В.М. – М.: Химия, 1984. – 384 с.

 18. Остапенко П.Е.; Мясников Н.Ф. Безотходная технология переработки руд черных металлов/ Под ред. Б.Н. Ласкорина. – М.: Недра, 1988.- 271 с.

 19. Панфилов М.И., Школьник Я.Ш., Оринский Н.В. и др. Переработка шлаков и безотходная технология в металлургии. М.: Металлургия, 1987.- 238 с.

 20. Промышленная экология. Учебное пособие/К.Н. Ткачук, Д.Ф. Иванчук, М.А. Халимовский и др. – К.: НМК ВО, 1992. – 272 с.

 21. Резников Ю.Н., Граховский Б.Н., Мягкий Д.Д., Каленский И.В. Обессоливание сточных вод предприятий черной металлургии. К.: Техника, 1984.- 104 с.

 22. Рибальский М.Г., Майоров М.А. Экология и безопасность (Т2 и Т3). М.: ВИНИТИ, 1993. –342с и 476с.

 23. Розенгарт Ю.А. и др. Вторичные энергетические ресурсы черной металлургии и их использование. К.: Вища школа, 1988.- 328 с.

 24. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве. – М.: Металлургия, 1990. – 400 с.

 25. Толочко А.И., Филиппов В.И., Филипьев О.В. Очистка технологических газов в черной металлургии. – М.: Металлургия, 1982. – 277 с.

 26. Учебно-методическое пособие (конспект лекций) по курсу «Основы экологической безопасности территорий и акваторий»/Сост. проф. Краснянский М. Е. – Донецк, ДонНТУ, 2002, - 118с.

 27. Шаприцкий В.Н. Защита атмосферы в металлургии. – М.: Металлургия, 1984. – 215 с.

 28. Шицкова А.П., Новиков Ю.В., Климкина Н.В. и др. Охрана окружающей среды от загрязнения предприятиями черной металлургии. М.: Металлургия, 1982.- 216 с.

 29. Шульц Л.А. Элементы безотходной технологии в металлургии: Учебное пособие для вузов. М.: Металлургия, 1991.- 174 с.

 30. Юдашкин М.Я. Пылеулавливание и очистка газов в черной металлургии. – М.: Металлургия, 1984. – 320 с.Голова фахової атестаційної комісії

за спеціальністю 7.04010601, 8.04010601

„Екологія та охорона навколишнього

середовища”, зав.кафедри руднотермічних

процесів та маловідходних технологій
Скачати 183.67 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір183.67 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх