Положення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки icon

Положення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки


Схожі
Положення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені...
Довгострокова програма підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Волинському...
Положення про порядок створення та організацію роботи д ержавної екзаменаційної комісії у...
Законом України „Про Національну програму інформатизації” (від 04. 02. 1998, № 74/98-вр)...
Законом України „Про Національну програму інформатизації” (від 04. 02. 1998, № 74/98-вр)...
Про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального...
2010р. Положенн япро проведення практики студентів...
Положення про індивідуальний навчальний план студента Волинського національного університету ім...
Положення про організацію наукової...
Волинський національний університет імені Лесі Українки Факультет міжнародних відносин...
Наукова діяльність волинського національного університету імені лесі українки здобутки...
Міністерство освіти україни...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
голів державних екзаменаційних комісій

по перевірці підготовки фахівців та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

у 200 __/ 200__ н. р.


Додаток 2


Факультет______________________________________


Списки членів державних екзаменаційних комісій
200__ / 200__ н. р.^ ДЕКу,
шифр і назва спеціальності,
форма навчання


Кількість членів ДЕК

Прізвище, ім"я, по-батькові членів ДЕК

Вчене звання, вчений ступінь, посада викладачів (членів ДЕК)

^ Секретар комісії (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 Декан факультету Підпис

Додаток 3

Факультет ________________________________


^ Графік роботи державних екзаменаційних комісій
200_/ 200_ н.р.^ ДЕКу, шифр і назва спеціальності

Кількість випускників

Період діяльності ДЕКу

Назва держ. іспитів та період їх складання

^ К-ть вип-ів

Захист випускних робіт (терм.)

К-ть вип-ів

бакалаври

спеціалісти

магістри

стац

заоч.

стац

заоч
Декан факультету Підпис


«Затверджую» Проректор з навчальної роботи ______________Гаврилюк С. В. "___"_______________200__р.

Додаток 4
Розклад
складання державних екзаменів на (денній, заочній) формі навчання факультету спец. (шифр "спеціальність") випуск 200__ р. Освітньо-кваліфікаційний рівень -
Підгрупа

Кількість студентів

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата вручення дипломів (заочна, денна, екстернатна форми навчання) освітньо-кваліфікаційного рівня -

Погоджено декан факультету
Погоджено начальник навчального віддділу


Додаток 5


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява

Прошу допустити до складання державного іспиту (захисту дипломної (магістерської) роботи) з _____________________ на ____ курсі ______ групи ____________ факультету (інституту), спеціальність "______________________ ", денної (заочної) форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ("спеціаліст", "магістр"), за який отримав (ла) незадовільну оцінку (не з'явився (лася)) у _______ році.


_____________ _________________

дата підпис


Додаток 6

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява

Прошу дати дозвіл на переведення мене до_____________________________________________________________

_______________________________________________________

(назва навчального закладу, до якого здійснюється переведення)


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 7

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

____________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "_______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

____________________________________

(назва навчального закладу, з якого здійснюється переведення)

_____________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу допустити до навчання на ____ курсі _____ групи ______________ факультету (інституту), спеціальність "___________________", денної (заочної) платної форми навчання у зв'язку з переведенням з _____________________________________________________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу, з якого здійснюється переведення)


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 8

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

____________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "_______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

_________________________________

(назва навчального закладу, з якого здійснюється переведення)

_________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу зарахувати мене до складу студентів ____ курсу _____ групи ______________ факультету (інституту), спеціальність "___________________", денної (заочної) платної форми навчання у зв'язку з переведенням з _____________________________________________________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу, з якого здійснюється переведення)


_____________ ________________

дата підпис


Додаток 9

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу перевести мене на ______ курс _____ групи заочної (денної) платної форми навчання цього ж факультету (інституту) та спеціальності (200_ / 200_ н. р.).


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 10


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява

Прошу перевести мене на ______ курс _____ групи _______________ факультету (інституту), спеціальність "__________________" заочної (денної) платної форми навчання (200_ / 200_ н. р.).


_____________ _______________

дата підпис

Додаток 11


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу відрахувати мене зі складу студентів за власним бажанням.


_____________ _________________

дата підпис


Додаток 12


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

____________________________________

(ПІП студента)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу поновити мене у складі студентів _____ курсу _______ групи ______________ факультету (інституту) за спеціальністю "__________________________" денної (заочної) платної форми навчання (200_ / 200_ н. р.).


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 13


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

____________________________________

(ПІП студента)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу поновити мене у складі студентів _____ курсу ____ групи (200__/200__н.р.).________________ факультету (інституту) за спеціальністю "__________________________" денної (заочної) платної форми навчання після відрахування з _______________________________________________________________

(назва ВУЗу)


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 14


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява

Прошу надати мені академічну відпустку за станом здоров'я ( у зв'язку з призовом на строкову військову службу, у зв'язку з навчанням та участю у програмі культурного обміну студентів, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з вагітністю та пологами) з ____________ до ___________ .


____________ _________________

дата підпис

Додаток 15


Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява

Прошу дозволити приступити до навчання на ____ курсі ____ групи ___________ факультету (інституту), спеціальності _______________ денної (заочної) державної (платної) форми навчання після (у зв'язку з достроковим виходом з) академічної відпустки за станом здоров'я ( у зв'язку з призовом на строкову військову службу, у зв'язку з навчанням та участю у програмі культурного обміну студентів, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з вагітністю та пологами).


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 16

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) платної форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу перевести мене з платної форми навчання на державну у зв'язку з наявністю вакантного місця на спеціальності "____________________".


_____________ _________________

дата підпис

Додаток 17

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)


Службове подання


Прошу Вашого дозволу на переведення з платної форми навчання на місце державного замовлення студента (ки) ______ курсу _______ групи спеціальності "_______________" _______________________________________ (сумарний бал успішності за _____ семестри складає ___________).

Зазначена вакансія з'явилась у результаті відрахування ___________________________ за ____________________ сесію студента ____ групи (200_ / 200_ н. р.) спеціальності "__________________" (державна форма навчання) ______________________________________

(ПІБ студента (ки) який (а) відраховані)


_____________ _________________

дата підпис декана

Додаток 18


Проректорові з навчальної роботи

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу надати мені дозвіл на вільне відвідування лекційних занять у зв'язку із ___________________________________________________________________


_____________ ________________

дата підпис

Додаток 19

Проректорові з навчальної роботи

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

___________________________________

(ПІП)

студента (ки) _____ курсу _______ групи

________________ факультету (інституту)

спеціальність "______________________"

денної (заочної) державної (платної)

форми навчання

___________________________________

(ПІП)

Адреса:

Номер контактного телефону:


Заява


Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення вдруге (повторно) модулів (навчальних дисциплін):

1. Назва модуля (навчальної дисципліни) _______________________________________________________________.

Кафедра _______________________________________________________

2. Назва модуля (навчальної дисципліни) _______________________________________________________________.

Кафедра ________________________________________________________


_____________ ________________

дата підпис

Додаток 20

ДОГОВІР №_____________

^ Про надання освітніх послуг

на умовах повного відшкодування витрат

м. Луцьк "____"________________20 ___ р.


Волинський національний університет імені Лесі Українки, в особі ректора Коцана І.Я., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони (далі -Виконавець),та __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка здійснює навчання за власні кошти, або повна назва юридичної особи)

(далі - Замовник), з другої сторони, уклали цей Договір про подане нижче:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання освітніх послуг _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на умовах повного відшкодування витрат (далі - освітня послуга).

1.2. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу, а саме:

За освітньо-кваліфікаційним рівнем

Спеціальність:

Форма навчання:

Місце надання: Україна, м. Луцьк, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику платні освітні послуги у вигляді додаткового вивчення навчальних дисциплін за кошти фізичної особи відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки».

  1. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права й обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.3. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства України.

 1. Надати Замовникові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.


^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 1. Вчасно здійснити оплату за надання освітньої послуги в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором.

 2. Дотримуватися вимог законодавства та Статуту, інших нормативних актів Виконавця з організації надання освітніх послуг, зокрема «Положення про порядок надання освітніх послуг на умовах повного відшкодування витрат» та «Положення про організацію навчального процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки».


^ 4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги.

4.2. Вартість платних послуг визначається індивідуальним кошторисом, який є невід’ємним додатком цього договору.

4.3. Загальна вартість освітньої послуги становить

гривень.

(сума прописом)

  1. Замовник здійснює оплату в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом трьох днів з дня укладення договору.

  2. Оплата здійснюється одноразово за весь період надання освітньої послуги, в розмірі передбаченим п. 4.3 цього Договору.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 2. При несплаті за надання освітніх послуг встановлені п. п. 4.2 і 4.4, Студент не допускається до занять.


^ 6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія Договору припиняється:

 1. за згодою сторін;

 2. якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка зі сторін не погоджується про внесення змін до Договору;

 3. у разі ліквідації юридичної особи -- Замовника або Виконавця, якщо не визначено юридичної особи, яка є правонаступником ліквідованої сторони;

 4. у разі відрахування Замовника - фізичної особи з навчального закладу згідно з законодавством;

 5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. Договір складено українською мовою у двох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу.

7.2.Умови припинення дії Договору, порядок розгляду суперечок визначаються чинним законодавством.

7.3. Після укладення цього Договору всі попередні угоди та домовленості з предмету цього Договору
втрачають юридичну силу.

7.4. Термін дії договору «____»________________ 20___р.


^ 8.ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ


Університету:

Замовника:

Волинський національний університет імені Лесі Українки

43025 М.Луцьк проспект Волі 13.

Тел. 24-10-07


________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові Замовника (фізичної особи) або повна назва Замовника (юридичної особи))

^ Р/р 31251272210028 в УДК у Волинській області


____________________________________________________-___

(паспорт: №, серія, ким виданий, коли виданий (для фізичних осіб))

МФО 803014 код 02125102


___________________ ____________________________________

(ідентифікаційний номер платника податку та інших

обов'язкових платежів (для фізичних осіб))

^ Одержувач — Волинський національний університет імені Лесі Українки


_______________________________________________________

(місцезнаходження, адреса для листування)

Ректор

_________________________________

Коцан І.Я


__________________________._____________________________

(прізвище, ініціали, підпис Замовника)«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з навчальної роботи________________________________


Начальник навчального відділу________________________________


Начальник планово-фінансового відділу________________________


Головний бухгалтер__________________________________________


Начальник юридичного відділу_________________________________

Додаток 21

«Погоджено» Проректор з навчальної роботи ___________Гаврилюк С. В. "___"_______________200__р.

КОШТОРИС*

платних послуг, що надаються Волинським національним університетом імені Лесі Українки у сфері освітньої діяльності при вивченні студентом модулів (навчальних дисциплін)

Прізвище, ім’я, по батькові студента _____________________ _________________________________________________________________

Факультет________________________________________________________п/п

Види послуг

Норма часу на один захід, год.

Вартість послуги, грн./захід

Кількість заходів згідно з навчальним планом

^ Сума оплати, грн.

1
2
3
4
5
8

^ Разом до оплати за статтями витрат:


«Замовник»

___________________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

«___»__________ 200__р.


Декан факультету

____________________________

(підпис)

«___»__________ 200__р.


^ Зміст

положення про організацію навчального процесу

у Волинському національному університеті

імені Лесі Українки


1. Загальні положення 2

2. Нормативно-правова база організації навчального процесу 2

 1. Форми організації навчання 7

 2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 28

 3. Державна атестація студента 29

6. Форми навчання 36

7. Навчальний час студента 37

8. Робочий час науково-педагогічного працівника 38

9. Переведення студентів 42

10. Відрахування студентів із ВНУ імені Лесі Українки 45

11. Поновлення студентів у ВНУ імені Лесі Українки 46

12. Переведення студентів ВНУ імені Лесі Українки на державну форму навчання 50

13. Вільне відвідування 51

14. Надання платних освітніх послуг із вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, установлені навчальними планами та програмами 52

Додатки 56


залишити коментар
Сторінка3/3
Дата конвертації05.11.2011
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх