Робоча навчальна програма кредитного модуля «безпека життєдіяльності та охорона праці» icon

Робоча навчальна програма кредитного модуля «безпека життєдіяльності та охорона праці»


Схожі
Робоча навчальна програма кредитного модуля “...
Освітня програма підготовки бакалавра за напрямом «Фінанси І кредит» Цикл дисциплін гуманітарної...
Робоча навчальна програма кредитного модулю “...
Робоча навчальна програма кредитного модулю “...
Реферат на т ему: «Зміст І завдання бжд та об’єктивні умови її виникнення» Безпека...
Реферат на т ему: «Зміст І завдання бжд та об’єктивні умови її виникнення» Безпека...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти...
Б. М. Коржик Рецензент: В.І. Торкатюк Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних...
Програма модуля " Безпека життєдіяльності" д ля студентів 3 курсу спеціальності "Журналістика"...
Програма модуля " Безпека життєдіяльності" д ля студентів 3 курсу спеціальності "Видавнича...Загрузка...
скачать
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Інститут енергозбереження та енергоменеджменту


Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор інституту ІЕЕ

__________ А.В.Праховник

«___»________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ» (НП-02)


для підготовки бакалаврів

денної та заочної форм навчання ФІОТ


Програму рекомендовано кафедрою

«Охорони праці, промислової та

цивільної безпеки»

Протокол №___11_

від «_17_»_____червня___2009 р.

Завідувач кафедри

_________________О.Т. Левченко


Київ – 2009

^
І. Загальні відомості


Безпека життєдіяльності — це галузь знань та практичної діяльності, яка спрямована на формування ідеології безпеки, попередження прояву небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей появи та розвитку небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту людини та середовища її життя, а також на розробку та реалізацію засобів і методів створення та підтримки здорових і безпечних умов життя та діяльності людини в умовах побуту, виробництва і надзвичайних ситуацій. Охорона праці – складова безпеки життєдіяльності, спрямована на забезпечення життя та здоров’я людини в процесі трудової діяльності.

Конституція України проголошує, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Умови та безпека життя і діяльності людини, їх стан та покращення – самостійна і важлива задача соціальної політики України, як і будь-якої сучасної промислово розвинутої держави. Актуальність цього напряму роботи обумовлюється не тільки вимогами сьогодення щодо забезпечення умов для сталого розвитку суспільства, а і тим, що стан здоров’я української нації викликає серйозне занепокоєння, а вірогідність нещасного випадку як на виробництві так і у побуті чи професійного захворювання в Україні перевищує відповідні показники у розвинених країнах світу.

У створенні умов життя і праці, відповідних сучасним вимогам, важливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників ВНЗ переконання щодо важливості цих питань і їх пріоритетності по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону України “Про охорону праці”, є одним з основних принципів державної політики у галузі охорони праці. Основою створення безпечних умов праці є чіткі знання небезпечних і шкідливих факторів, пов’язаних з конкретним виробництвом, їх впливу на організм людини, вимог нормативних документів щодо обмеження цього впливу, методів і засобів захисту працюючих. Ці знання випускники ВНЗ, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики, мають отримати в результаті вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності та охорона праці”.

Навчальна дисципліна “Безпека життєдіяльності та охорона праці”(БЖД та ОП) належить до професійно-практичного циклу дисциплін. Її вивченню передують дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (філософія, психологія та педагогіка, правознавство, фізичне виховання, соціологія), природничо-наукового циклу (математика, фізика, хімія, екологія) та професійно-практичного циклу відповідно до напряму підготовки студентів, які формують поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення наук про ризики, до яких відноситься дисципліна “Безпека життєдіяльності та охорона праці”.


ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Загальний час вивчення дисципліни та розподіл навчального часу за видами занять та різними формами навчання наведено в таблиці 1.
^

Таблиця 1 –Розподілу загального навчального часу (3,5 кр. ECTS)

Семестр /код кредитного модуляФорма

навчання

Всього

годин

Розподіл по видах занять(годин) та

контрольні заходи(семестр)


МКР,

сем.


Семестрова

атестація

Лекції, год.

Лабораторні

роботи, год.

Практичні

(семінарські)

заняття , год.

СРС,

год.


ДКР,

сем.


5(6)

5(6) /

НП-02

Денна (всі напрями підготовки, крім технологічно небезпечних)


126


30


-


32


64


5(6)


5(6)


Диференці-йований залік

Денна (технологічно небезпечні напрями підготовки): ІЕЕ,ММІ, ІФФ, ЗВ, ФБТ,ФЕА, ХТФ, ІХФ, ТЕФ


126


30


16


16


645(6)


5(6)


диференці-йований залік


6(7)
Заочна126


8


-


8


110


6(7)


-

Диференці-йований залік


Форми контролю і оцінка рівня підготовки студентів з дисципліни: поточний тестовий контроль, за результатами виконання модульної контрольної роботи (МКР), домашньої контрольної роботи(ДКР).

Семестрова атестація – диференційований залік.


ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ


Мета вивчення дисципліни - формування у майбутнього фахівця свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки і безпеки тих, хто його оточує; вміння розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності, формування знань з охорони праці, необхідних у його професійній діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра певного напряму підготовки.

^ Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентом здатностей вирішувати проблеми і розв’язувати типові задачі професійного виду діяльності з питань БЖД та ОП і формування нижче зазначених умінь відповідного рівня:

 • Предметно-практичних умінь виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації (ППО) або спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації (ППР);

 • Предметно-розумових умінь виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації (ПРО) або спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації (ПРР);

 • Знаково-практичних умінь виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації (ЗПО).

^ Уміння в умовах виробничої та побутової діяльності:

- ідентифікувати джерела і типи небезпек, шкідливі та небезпечні чинники - ПРО;

- прогнозувати можливість виникнення небезпек, шкідливих та небезпечних чинників – ПРО ;

- визначати рівень індивідуального ризику – ЗПО;

- зменшувати ризик до допустимих значень – ППО ;

- своєчасно визначати наявність небезпечної ситуації, її вид та резерв часу для здійснення запобіжних заходів – ПРО ;

- визначати план індивідуальних дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження – ПРО ;

- реалізувати попередньо розроблений план дій щодо попередження або зменшення можливого пошкодження – ППО ;

- розробляти і оформляти вимоги до відповідних органів виконавчої влади і об’єктів господарювання щодо визначення фактичного та забезпечення допустимого рівня небезпеки та створення нешкідливих умов для життєдіяльності – ЗПО ;

- давати оцінку екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів – ПРО ;

- організувати дотримання вимог безпеки праці учасниками трудового процесу – ППО;

- організувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу – ППО;

- контролювати дотримання безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу – ППО;

- контролювати дотримання безпеки праці учасниками трудового процесу;

- визначати факт випадку чи аварії –ПРО;

- складати акт про нещасний випадок на виробництві – ЗПО.


^ Уміння в умовах надзвичайних ситуацій (на об’єктовому рівні).

- визначати потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементів природного середовища, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій – ПРР ;

- планувати запобіжні заходи щодо попередження виникненню надзвичайних ситуацій – ЗПО ;

- забезпечувати оперативне приймання сигналів про виникнення небезпеки та їх розпізнавання персоналом об’єкта – ППО ;

- організувати встановлення виду і ступеня зараження об’єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами – ППО ;

- організувати індивідуальний захист підлеглого персоналу з використанням табельних та підручних засобів – ППР;

- організувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони – ППР;

- організувати укриття підлеглого персоналу в захисних спорудах –ППР;

- проводити рятувальні та інші невідкладні роботи в зоні надзвичайної ситуації – ППР;

- проводити спеціальну обробку об’єкта та його персоналу в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження –ППО.

санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу – ППО;

- використовувати основні положення законодавства з охорони праці, цивільного захисту населення та територій від НС та екологічного права – ЗПО;


^ IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


IV.1. Розподіл навчального часу за темамиНазва розділів, тем

Розподіл за видами занять
Всього

Лекції

Практичні (контр. роботи)

Лабораторні роботи

СРС
1

2

3

4

5

6
Розділ 1. Безпека життєдіяльності


Тема 1.1. Основи безпеки життєдіяльності


Тема 1.2. Небезпеки і наслідки їх проявлення в умовах виробничої та побутової діяльності Природні екологічні та соціальні небезпеки


Тема1.3. Забезпечення безпеки життєдіяльності у виробничій та побутовій сферах


Тема 1.4. Основи державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Цивільний захист


Тема 1.5. Надзвичайні ситуації та наслідки їх впливу на життєдіяльність людей


Тема1.6. Ідентифікація (виявлення) та оцінка обстановки в районах надзвичайних ситуацій


Тема1.7. Захист населення і територій під час надзвичайних ситуацій


Тема1.8. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру і забезпечення сталого функціонування об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій


Тема 1.9. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті в осередку ураження3

3


6,5

6,5


1,5

1,5


1,5

1,5


3

3


7

7


9

9


8,5

9,5


4

3
2

1


2

1


1

0


1


2

1


-


2

1


-


2

0
-


2

0


-


-


-


4

2


4

1


4

1


-

-


-


-


-


-


-


-


-


-
1

2


2,5

5,5


0,5

1,5


0,5

1,5


1

2


3

5


3

7


4,5

8,5


2

3
Домашня контрольна робота з розділу 1


10

10

-

-

-

10

10
Всього на розділ 1

54

54

12

4

14

4

-

28

46
1

2

3

4

5

6

Розділ 2. Охорона праці

Тема 2.1 Правові та організаційні засади охорони праці


Тема 2.2 Організація охорони праці на виробництві

Тема 2.3 Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

Тема 2.4 Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 2.5 Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію умов праці, запобігання захворювань і отруєнь
Тема 2.6 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. Атестація робочих місць за умовами праці


Тема 2.7 Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і технологічних процесів та загальні вимоги безпеки


Тема 2.8 Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі


Тема 2.9 Пожежна безпека. Специфіка питань пожежної безпеки відповідно до галузі


Тема 2.10 Вимоги безпеки в галузі при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації обладнання, технологічних процесів та продукції
3

3


3

3


5

5

19

19


8

8


1.5

1.5


1.5

1.5


13

13


8

8


10

101

0.5


1

0,5


1

0.5

3

0.5


2

0


0.5

0


0.5

0


3

1


2

0


4

1-


-


2

0

0

1


0

1


-


-


0

2


-


-

-


-


-


6

0


2

0


-


-


6

0


2

0


-2

2.5


2

2.5


2

4.5

10

17.5


4

7


1

1.5


1

1.5


4

10


4

8


6

9

Всього на розділ 2

72

72

18

4

2

4

16

0

36

64

Всього

126

126

30

8

16

8

16

0


64

110

Примітка: - в чисельнику для денної форми навчання;

- в знаменнику для заочної форми навчання


^ IV.2. ЛЕКЦІЇ


Розділ 1. безпекА життєдіяльності


Лекція 1. Тема 1.1 - Основи безпеки життєдіяльності

Вступ: безпека життєдіяльності та охорона праці, як система заходів та практичної діяльності, які спрямовані на захист життя і здоров’я людей в будь-яких умовах їх існування. Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності, що спрямована на збереження життя та здоров’я людини в процесі трудової діяльності. Історія розвитку безпеки життєдіяльності та охорони праці, їх стан в Україні. Предмет, структура, зміст, мета та завдання курсу «Безпека життєдіяльності та охорона праці», його місце і роль у формуванні освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів. Порядок вивчення дисципліни.

Теоретичні основи безпеки. Безпека життєдіяльності – важлива складова системи життєдіяльності, базовий чинник сталого людського розвитку. Поняття про індикатори суспільного розвитку. Індекс людського розвитку. Природа небезпек, безпосередні причини події, випадку, інциденту, що визивають проявлення їх з негативними наслідками. Класифікація небезпек. Оцінка небезпек. Ризик – показник негативного наслідку небезпеки. Безпека в системі «людина – техніка – середовище». Поняття про людський чинник та його роль у виникненні небезпек. Якість (якість продукції, якість праці) – категорія безпеки.

Методологічні основи забезпечення безпеки життєдіяльності (БЖД). Логічна побудова «дерева подій». Методологія визначення потенційно небезпечних об’єктів та процесів. Принципи та заходи забезпечення безпеки життєдіяльності.


Дидактичні та наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.1 .

 2. Схеми: Структура системи життєдіяльності; Методолігчні основи забезпечення БЖД; «логічне дерево» небезпек.

Література: Л-1 (Гл-1); Л-3 (1.1.,1.2., 2.2. 2.3).

Завдання на СРС: Вивчити класифікацію небезпечних та шкідливих факторів згідно ГОСТ 12.0.003-74.


Лекція 2. Тема 1.2 - Небезпеки і наслідки їх проявлення в умовах виробничої та побутової діяльності. Природні, екологічні та соціальні небезпеки

Класифікація та характеристики типових видів небезпек.

Техногенні небезпеки антропогенного походження. Небезпеки природного, екологічного та соціального напрямку, їх вплив на життєдіяльність.

Небезпеки пов’язані з використанням горючих, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин та матеріалів:

а). вибухи (джерела і причини вибуху, основні уражальні фактори та їх параметри; наслідки дії ударної повітряної хвилі вибуху на людей та об’єкти;

б).пожежі (джерела і причини виникнення пожеж; основні уражальні фактори пожежі та їх параметри; наслідки дії пожежі на людей, навколишнє середовище; фактори, що впливають на ймовірність виникнення і розповсюдження пожеж на об’єкті, способи захисту від пожеж).

Радіаційні небезпеки: джерела і наслідки дії іонізуючого випромінювання радіоактивних речовин (РР). Характеристики іонізувальних випромінювань: швидкість розпаду (період напіврозпаду) РР, активність (кількість РР), доза випромінювання (доза радіації) – експозиційна, поглинена, еквівалента доза, рівень радіації (потужність дози), ступінь забруднення. Одиниці вимірювання параметрів іонізувального випромінювання. Заходи і засоби захисту людей від іонізувального випромінювання.

Хімічні небезпеки: джерела, уражальний фактор, параметри уражальної дії хімічних речовин. Гранично допустима концентрація (ГДК) – основний параметр хімічної небезпеки в промисловій зоні. Характеристики небезпечних хімічних речовин, що найбільш поширено використовують в промисловості. Захист людей в зоні дії хімічних небезпек.


Дидактичні та наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.2.

 2. схеми: Класифікація небезпек; Параметри ударної хвилі.

Література: Л-1 (Гл-2); Л-3 ( 3.2, 3.5.).

Завдання на СРС: Вивчити дію іонізувальнихх випромінювань на організм людини, допустимі дози опромінення, способи захисту(НРБУ – 97)


Лекція 3. Тема 1.3. Тема 1.4.


Тема 1.3 - Забезпечення безпеки життєдіяльності у виробничій та побутовій сферах.

Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності.

Бар’єри попередження та захисту людей від зовнішніх та внутрішніх небезпек: фізіологічні бар’єри організму людини, природні бар’єри захисту біосфери, штучні бар’єри захисту середовища мешкання та людини.

Засоби та заходи забезпечення безпеки життєдіяльності у виробництві і побуті. Основні завдання забезпечення безпеки життєдіяльності за напрямками: природної, техногенної, соціально – політичної безпеки.

Культура безпеки. Декларація про безпеку. Порядок розробки декларації про безпеку об’єктів господарювання. Паспорт безпеки об’єктів, речовин, матеріалів. Управління безпекою життєдіяльності. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності

^ Тема 1.4 - Основи державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Цивільний захист

Правова основа цивільного захисту – Конституція України, відповідні Закони, Урядові рішення. Мета та принципи здійснення цивільного захисту. Завдання цивільного захисту та основні заходи у сфері цивільного захисту.

Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: завдання, склад, функції органів управління системи, сили цивільного захисту, режими функціонування системи. Організація ЦЗ на об’єкті господарювання. Основні заходи в сфері цивільного захисту.


Дидактичні та наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.3.

 2. Схеми: Узагальнена модель забезпечення БЖД; методологія визначення потенційно небезпечних об’єктів.

Література: Л-1( Гл-3), Л-3 (6.1.), Закони України: (Л-7.8).

Завдання на СРС: Зробити аналіз змісту Паспорта безпеки потенційно небезпечного об’єкта.


Лекція 4. Тема 1.5 - Надзвичайні ситуації та наслідки їх впливу на життєдіяльність людей


Класифікація надзвичайних ситуацій (НС) за походженням та територіальним поширенням. Причини виникнення НС. Оціночний аналіз можливих НС на території України.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру в разі аварій на вибухо – пожежонебезпечних, радіаційно небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах. Моделювання сценаріїв виникнення НС. Характеристики осередків ураження при вибухах і пожежах, зон радіоактивного та хімічного зараження (забруднення) місцевості за їх розмірами, ступенем руйнівних дій, ураження людей та забруднення навколишнього середовища. Гідродинамічні аварії та їх наслідки.

Надзвичайні ситуації природного характеру: землетруси, бурі, урагани, смерчі, повені, селі, лісові і торф’яні пожежі. Уражальні фактори та їх параметри, наслідки дій на навколишнє середовище і людей. Основні заходи щодо захисту населення і територій.

Особливості надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Характеристики осередків ураження при застосуванні ядерної зброї. Уражальні фактори, їх основні параметри та наслідки дій. Способи захисту людей.


Дидактичні та наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.5.

 2. Схема: Організаційна структура систем цивільного захисту України.

Література: осн. Л-1 (гл-5), Закони України(Л- 1,2,3).

Завдання на СРС: Відобразити схему організації цивільного захисту на об’єкті господарювання.


^ Лекція 5. Тема 1.7 - Захист населення і територій під час надзвичайних ситуацій

Принципи організації та здійснення захисту населення під час НС. Основні способи та заходи у сфері захисту населення.

Використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Укриття населення в захисних спорудах (сховищах, протирадіаційних укриттях) – найбільш надійний спосіб захисту людей від НС.

Евакуаційні заходи захисту населення.

Евакуаційні органи, їх функції. Планування, підготовка і порядок проведення евакуаційних заходів.

Радіаційний , хімічний та біологічний захист населення. Режими радіаційного захисту робітників і службовців об’єкта.

Оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях. Система централізованого, регіонального та об’єктивного оповіщення населення про небезпеку. Порядок надання інформації у сфері цивільного захисту.


Дидактичні та наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.7.

 2. Схеми: Схема евакуації населення міста;

Сигнали оповіщення.

Література: осн. Л-1 (Гл-7).

Завдання на СРС: Вивчити порядок визначення режиму радіаційного захисту людей.


Лекція 6. Тема 1.9 - Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті в осередку ураження


Мета проведення та зміст рятувальних та інших невідкладних робіт (РНР). Сили та засоби, що залучаються до виконання РНР. Умови успішного проведення робіт.

Організація і послідовність проведення РНР на об’єкті господарювання в осередку ураження. Рятувальні роботи в осередку ураження при вибуху, в осередку хімічного ураження.

Особливості проведення РНР при ліквідації епідемічних осередків. Зміст та організація режимно – обмежувальних заходів (карантин, обсервація).

Медична допомога ураженим і життєзабезпечення населення в районі НС.

Організація проведення спеціальної обробки в стаціонарних та польових умовах. Повна та частково санітарна обробка людей. Способи і засоби обробки. Технічні засоби спеціальної обробки. Способи знезараження території, техніки та споруд.

Боротьба з лісовими і торф’яними пожежами. Способи, засоби і тактичні прийоми при гасінні пожеж. Вимоги безпеки при проведенні РНР.


Дидактичні та наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.9.

 2. Схеми: Організація зведеної рятувальної команди.

Послідовність та зміст роботи командира формування при організації РНР.

Література: осн. Л-1 (Гл-9), дод. Л-2 ( Гл-5).

Завдання на СРС: Вивчити зміст і послідовність дій командира формування з питань організації проведення РНР.


Розділ 2. ОХОРОНА ПРАЦІ


Лекція 7. Тема 2.1. Тема 2.2.


Тема 2.1 - Правові та організаційні засади охорони праці

Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.

Нормативно-правові акти України про охорону праці.

Соціальне страхування працівників від нещасних випадків та професійних захворювань.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці та дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.


Література: осн. Л-5 (Розділ 1.).

Завдання на СРС: Основні положення Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров‘я.

Основні повноваження і права органів державного нагляду та профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці.


^ Тема 2.2 - Організація охорони праці на виробництві

Права й обов‘язки роботодавця та працівника з питань охорони праці. Організація служби охорони праці на підприємстві. Відповідальність працівників за порушення вимог щодо охорони праці.

Навчання з питань охорони праці працівників при прийнятті на роботу і в процесі роботи. Інструктажі з охорони праці.

Основні форми контролю за станом охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль.


Література: осн. Л-5 (Розділ 1.).

Завдання на СРС: Основні функції управління охороною праці: організація та координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці.


Лекція 8. Тема 2.3. Тема 2.4 .

Тема 2.3 - Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

Розслідування нещасних випадків та аварій. Вимоги Закону України “Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків. Положення про розслідування та облік випадків та інцидентів невиробничого характеру.

Література: осн. Л-5 (Розділ 1.).

Завдання на СРС: Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування. Контроль за своєчасним та правильним розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Методи аналізу виробничого травматизму.


^ Тема 2.4 - Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Основні фактори виробничого середовища, що визначають та формують умови праці на виробництві.

Мікроклімат робочої зони.

Вплив шкідливих речовин на здоров'я працюючих. Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини. Класи небезпечності речовин. Джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами.

Значення виробничого освітлення для забезпечення продуктивності і безпеки праці. Існуючи види та системи освітлення.

Вібрації як негативний чинник виробничого процесу. Класифікація вібрацій.

Визначення поняття “виробничий шум”, його основні параметри. Класифікація шумів.

Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань. Джерела ультра- та інфразвукових коливань.


Література: осн. Л-5 (Розділ 2.).

Завдання на СРС: Вплив параметрів мікроклімату на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем. Гострі і хронічні отруєння, професійні захворювання. Основні світлотехнічні величини і поняття. Вплив вібрацій на організм людини, вібраційна хвороба. Дія на організм людини шуму, ультра- та інфразвуку.


Лекція 9. Тема 2.4 (Продовження ) - Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві. ^ Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Класифікація та джерела електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань промислової частоти і радіочастотного діапазону.

Класифікація та джерела ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань.

Лазерне випромінювання, небезпечні і шкідливі фактори, що супроводжують роботу лазерів. Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання.

Джерела іонізуючих випромінювань на виробництві.

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.).

Завдання на СРС: Особливості впливу електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань на людину. Небезпека дії іонізуючих випромінювань. Особливості впливу на організм людини інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного випромінювань.


Лекція 10. Тема 2.5 - Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію умов праці, запобігання захворювань і отруєнь


Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в технологічному процесі.

Нормування параметрів мікроклімату робочої зони.

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві.

Профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та отруєнь.

Вентиляція виробничих приміщень. Види вентиляції.

Нормування природного та штучного освітлення виробничих приміщень та вимоги санітарних нормативів щодо використання систем природного і штучного освітлення.

Гігієнічне нормування вібрацій, шумів, ультра- та інфразвуку.

Нормування іонізуючого опромінення.

Гранично допустимі напруженості електростатичних полів.

Нормування електромагнітних випромінювань промислової частоти і радіочастотного діапазону.

Нормування інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного випромінювань.

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.


Література: осн. Л-5 (Розділ 2.).

Завдання на СРС: Контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Використання засобів індивідуального захисту.

Джерела штучного освітлення, світильники. Методи розрахунку штучного освітлення.

Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, ультразвуку, інфразвуку, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність.

Методи та засоби захисту від дії іонізуючого випромінювання. Дозиметричний контроль.

Контроль електромагнітного випромінювання на робочих місцях. Методи захисту від електромагнітних полів.

Засоби та заходи захисту від випромінювань оптичного діапазону.

Лекція 11. Тема 2.6. Тема 2.7. Тема 2.8.
Тема 2.6 - Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. Атестація робочих місць за умовами праці

Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, споруд та будівель на промисловому майданчику, до виробничих, допоміжних та санітарно-гігієнічних приміщень. Вимоги до приміщень, де використовуються особливо шкідливі речовини.

Аналіз та профілактика професійних захворювань в галузі.

Класифікація умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.

Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу.


Література: осн. Л-5 (Розділ 2.).

Завдання на СРС: Санітарно-захисні зони для небезпечних підприємств. Гранично допустимі викиди в навколишнє середовище, заходи по обмеженню викидів.

Атестація робочих місць за умовами праці. Класи умов праці: 1 – оптимальні; 2 – допустимі; 3 – шкідливі; 4 – небезпечні (екстремальні).

Відшкодування працівникам шкоди за невідповідність умов праці.


^ Тема 2.7 - Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і технологічних процесів та загальні вимоги безпеки

Вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

Безпечність виробничого обладнання при монтажі, демонтажі, транспортуванні, експлуатації.

Безпечність технологічного процесу, як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини та матеріалів, безпечності технологічних схем і операцій, безпечності організації технологічного процесу.

Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.

Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму. Усунення безпосереднього контакту працюючих з небезпечними технологічними чинниками, удосконалення технологічних процесів з метою вилучення або зменшення параметрів шкідливих і небезпечних чинників, комплексна механізація, автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами, контроль технологічних параметрів, вилучення та знешкодження відходів, безпечне взаємне розташування обладнання, вибухопожежобезпечність, організація робочих місць з урахуванням вимог безпеки та ергономіки.

Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Класифікація засобів індивідуального захисту.


Література: осн. Л-5 (Розділ 2.).

Завдання на СРС: Вимоги до систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в конструкцію обладнання. Запобіжні пристрої, контрольні прилади.

Кла­сифікація вантажів залежно від їх небезпечності та маси одного місця. Знаки небезпеки небезпечних вантажів. Механізація вантажно-розвантажувальних робіт. Норми переміщення вантажів вручну.

Спецодяг, спецвзуття. Засоби захисту органів дихання. Засоби захисту голови. Засоби захисту рук. Засоби захисту очей. Засоби індивідуального захисту від шуму. Засоби індивідуального захисту від вібрації. Електрозахисні засоби.


^ Тема 2.8 - Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист.


Поняття “електробезпека”, “електротравма” та “електротравматизм”. Особливості електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Електричні травми місцеві і загальні, електричні удари. Фактори, що впливають на наслідки ураження електрич­ним струмом. Допустимі значення струмів і напруг.

Причини електротравм. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

Напруга кроку та дотику.

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система технічних засобів, що реалізуються в конструкції електроустановок; система електрозахисних засобів; система організаційних заходів.


Література: осн. Л-5 (Розділ 3).

Завдання на СРС: Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмовідних частин: в однофазній мережі змінного струму, в мережі трифазного струму з різними режимами нейтралі трансформаторів при нормальній роботі та в аварійних випадках. Класи електрообладнання щодо електрозахисту.


^ Лекція 12. Тема 2.8 (Продовження теми) - Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист.


Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних режимах роботи. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормально неструмопровідні частини електрообладнання.

Заземлення, занулення, автомати струмового захисту та пристрої захисного відключення в трифазних та однофазних електромережах.

Система електрозахисних засобів, їх класифікація за видами і рівнем захисту. Комплектування електроустановок електрозахисними засобами.

Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі.

Методи захисту від статичної електрики. Блискавкозахист.


Література: осн. Л-5 (Розділ 3.).

Завдання на СРС: Організація безпечної експлуатації електроустановок. Вимоги до працівників. Навчання та інструктажі з електробезпеки. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. Допуск до роботи. Нагляд за безпечним виконанням робіт. Відповідальність за безпечне виконання робіт. Правила застосування електрозахисних засобів. Випробування.


^ Лекція 13. Тема 2.9 - Пожежна безпека. Специфіка питань пожежної безпеки відповідно до галузі


Визначення понять “пожежа” та “пожежна безпека”. Небезпечні та шкідливі фактори, що пов'язані з пожежами. Основні причини пожеж

Класифікація видів горіння. Класи пожеж.

Пожежовибухонебезпека об'єкта. Категорії приміщень за вибухопожежо-небезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних робочих зон приміщень за Правилами влаштування електроустановок.

Система запобігання пожеж.

Система пожежного захисту.

Пожежна сигналізація. Засоби виявлення пожежі та сповіщення про пожежу.

Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожежі.

Евакуація людей при пожежі. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі. Протидимовий захист.

Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки. Обов'язки державних органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.

Специфіка питань пожежної безпеки відповідно до галузі.

Державний пожежний нагляд.


Література: осн. Л-5 (Розділ 4.).

Завдання на СРС: Показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини. Класифікація рідин, що горять, на легкозаймисті (ЛЗР) і на горючі рідини (ГР). Класифікація аерозолів горючих речовин на вибухонебезпечні та пожежонебезпечні. Класифікація вибухонебезпечних паро- та газоповітряних сумішей за температурою самозаймання і за здатністю передавати детонацію через зазори між фланцями (БЕМЗ).

Комплекс методів, заходів та засобів, направлених на запобігання формуванню горючого середовища, обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, виявлення пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей і матеріальних цінностей.

Порядок оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння. Вибір типу та визначення кількості вогнегасників. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. Протипожежне водопостачання.

Час на евакуацію при пожежі. Розміри, кількість, розміщення, улаштування та утримання шляхів евакуації людей.

Автоматичні електричні системи пожежної сигналізації.

Контроль стану пожежної безпеки на підприємстві, наявності та стану засобів гасіння пожежі.

Навчання працівників з питань пожежної безпеки.


^ Лекція 14. Тема 2.10 - Вимоги безпеки в галузі при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації обладнання, технологічних процесів та продукції

Аналіз стану безпеки праці в галузі.

Вимоги безпеки на стадії розробки та проектування технологічних процесів, обладнання та продукції характерних для галузі виробництва.

Вимоги безпеки в галузі при виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації обладнання, технологічних процесів та продукції.

Заходи і засоби підвищення рівня безпеки технологічних процесів, обладнання та продукції характерних для галузі виробництва.

Існуюча нормативна база для галузі виробництва.

Література: осн. Л-5 (Розділ 3.).

Завдання на СРС: Вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском. Парові та водогрійні котли.

Вимоги безпеки при проведені зварювальних робіт.

Вимоги безпеки при проведені газонебезпечних робіт.


^ Лекція 15. Тема 2.10 (Продовження) - Вимоги безпеки в галузі при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації обладнання, технологічних процесів та продукції


Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму. Безпечність технологічних процесів і обладнання, утримання приміщень, обладнання та утримання засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, нагляд та контроль за виконанням вимог безпеки як міри щодо профілактики виробничого травматизму у галузі.

Потенційно небезпечні об’єкти (ПНО) в галузі.

Профілактичні заходи щодо запобігання аварій. Інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного функціонування ПНО, захист виробничого персоналу та населення, зменшення збитків, втрат, руйнувань у разі аварій.

Організація контролю роботи небезпечних виробництв в галузі, заходи і засоби контролю та протиаварійного захисту, енергозабезпечення систем контролю та протиаварійного захисту.


Література: осн. Л-3;Л-5 (Розділ 3.),дод.Л-2,Л-8.

^ Завдання на СРС: Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). Порядок введення в дію ПЛАС та планів аварійно-рятувальних заходів. Вивчення ПЛАСів та планів аварійно-рятувальних заходів працівниками підприємств.


^ IV.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Розділ 1. Безпека життєдіяльності


Навчальною метою практичних занять з розділу 1 є набуття студентами знань, умінь і практичних навичок розв’язання типових задач з моделювання можливих осередків ураження, прогнозування та оцінювання обстановки в районі надзвичайних ситуацій, формування висновків з аналізу наслідків НС та визначення заходів щодо запобігання виникненню небезпек, захисту людей та довкілля, підвищення стійкості функціонування об’єктів господарювання в умовах НС.


Тема 1.2. Небезпеки і наслідки їх проявлення в умовах виробничої та побутової діяльності Природні екологічні та соціальні небезпеки


Практичне заняття 1.1. Прогнозування та оцінювання наслідків проявлення небезпек під час аварій на вибухонебезпечному об’єкті


Розв’язання задач з визначення параметрів можливого осередку ураження (ОУ) в наслідок вибуху і попадання об’єкта господарювання в зону ураження:

величини основного параметра уражального фактора ( надмірного тику ударної повітряної хвилі ∆ Рф), що очікується на об’єкті в разі вибуху;

ступінів руйнувань елементів об’єкта;

очікуваних збитків;

можливих втрат виробничого персоналу об’єкта;

характеру можливих пожеж на об’єкті;

заходів щодо захисту виробничого персоналу і мінімізації наслідків вибуху.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з ПЗ-1 теми 1.2.

 2. Схема: Ударна повітряна хвиля.

Література: Л -1 (2.2), Л-2 (ПЗ-1).


Тема 1.6. Ідентифікація (виявлення) та оцінка обстановки в районах надзвичайних ситуацій


Практичне заняття 1.2. Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на радіаційно небезпечному об’єкті


Мета та зміст прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки. Оперативне (довгострокове) і аварійне прогнозування. Моделювання зон радіоактивного зараження (забруднення) місцевості, визначення параметрів зон, можливого попадання об’єкта господарювання в зону зараження і часу початку зараження, відображення зон на карті (плані) місцевості.

Розв’язання типових задач з оцінювання радіаційної обстановки стосовно об’єкта, що опинився в зоні зараження:

визначення можливої дози опромінення працівників об’єкта за встановлений термін перебування (роботи) в зоні зараження;

визначення допустимої тривалості перебування в зоні зараження та початку робіт повними змінами;

визначення можливих втрат людей під час перебування в зоні зараження;

визначення заходів щодо захисту людей у період ранньої фази радіаційної аварії.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.6.

 2. Схеми: Характеристика зон радіоактивного зараження місцевості в разі аварії на АЕС.

Література: Л-1 (6.1., 6.2.) Л-2 (ПЗ-2).

Завдання на СРС: Оцінити радіаційну обстановку, що може скластися на ОГ (об’єкті господарювання) в разі аварії на АЕС за вихідними даними указаного викладачем варіанта (Л-2 дод. 2.1.)


Практичне заняття 1.3. Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки під час аварії на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті


Мета та зміст прогнозування ті оцінювання хімічної обстановки (ХО). Довгострокове (оперативне) і аварійне прогнозування . Кількісні характеристики ХО і нанесення зон хімічного зараження на карту (план) місцевості. Методика прогнозування та оцінювання хімічної обстановки. Алгоритм визначення параметрів зони хімічного зараження (глибини, ширини, площі) і наслідків аварії.

Розв’язання задач з прогнозування та оцінювання ХО:

визначення глибини поширення хмари зараженого повітря з уражальними концентраціями хімічної речовини;

визначення ширини і площі прогнозованої зони хімічного зараження;

визначення часу наближення хмари зараженого повітря до об’єкта господарювання;

визначення тривалості уражальної дії НХР;

визначення очікуваних втрат виробничого персоналу і заходів щодо його захисту і зниження ризику негативних наслідків аварії.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з теми 1.6.

 2. Схеми: 1. Зони хімічного зараження при прогнозуванні хімічної обстановки. 2.Алгоритм визначення глибини зони хімічного зараження.

Література: Л-1 (6.3.), (ПЗ-3).

Завдання на СРС: Провести аварійне прогнозування хімічної обстановки стосовно об’єкта господарювання в разі аварії на ХНО за вихідними даними указаного викладачем варіанта (Л-2 дод. 3.1.).


Тема 1.7. Захист населення і територій під час надзвичайних ситуацій


Практичне заняття 1.4. Засоби індивідуального і колективного захисту населення під час надзвичайних ситуацій


Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Класифікація ЗІЗ за призначенням і принципом дії. Призначення, склад і захисні властивості засобів захисту органів дихання, захисту шкіри, медичних засобів. Порядок забезпечення населення ЗІЗ.

Засоби колективного захисту ( захисні споруди ЗС). Класифікація ЗС за різними ознаками і характеристика їх захисних властивостей. Планування і призначення приміщень сховища, протирадіаційного укриття (ПРУ). Обладнання ЗС системами життєзабезпечення. Режим роботи систем. Простіші та швидко споруджувані укриття. Пристосування приміщень під захисні споруди. Експлуатація захисних споруд.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Плакат: Засоби колективного захисту.

 2. Схема: Система повітропостачання сховища.

 3. Макет сховища.

 4. Реальне сховище на території НТУУ «КПІ» ( корп. № 1 ).

Література: Л-1 (7.4.), Л-2 (ПЗ-4).

Завдання на СРС: Вивчити норми проектування сховища, обладнання системи повітропостачання, режими роботи системи.


Практичне заняття 1.5. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Класифікація дозиметричних приладів за призначенням; принципи роботи приладів. Призначення, технічні характеристики, склад, підготовка та порядок роботи (вимірювання) приладами, що використовують розвідувальні формування в польових умовах: ДП-5В, ДП- 24 (ДП-22в), ВПХР.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Плакати приладів: ДП-5, ДП-24, ВПХР.

 2. Схема: Класифікація дозиметричних приладів.

 3. Комплект приладів на робочих місцях: ДП-5В, ДП-24, ВПХР.

Література: Л-1 (Гл-1), Л-2 (ПЗ-5).


Тема 1.8. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру і забезпечення сталого функціонування об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій


Практичне заняття 1.6. Оцінювання стійкості роботи промислового об’єкта до дії ударної повітряної хвилі при вибухах


Критерії стійкості роботи об’єкта до дії ударної хвилі, умови стійкості. Послідовність оцінювання стійкості об’єкта до дії повітряної ударної хвилі під час вибуху. Розв’язання задач з визначення:

максимального значення надмірного тику, ∆ Рф max , що очікується на об’єкті;

границі стійкості об’єкта до дії ударної хвилі (∆ Рфlim );

можливої шкоди від руйнування виробничого фонду і втрат персоналу за максимального надмірного тику ∆ Рф max.

заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єкта в умовах НС.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектору з тем 1.8.

 2. Схема: Послідовність оцінювання стійкості об’єкта.

Література: Л-1 (8.3.), Л-2 (ДКР, частина 1).

Завдання до СРС: Провести оцінювання стійкості цеху до дії ударної хвилі при вибуху за вихідними даними указаного викладачем варіанту (Л-2, ДКР, частина 1).


Практичне заняття 1.7. Оцінювання надійності захисту виробничого персоналу об’єкта в надзвичайних ситуаціях з використанням захисних споруд


Умови і критерій надійного захисту персоналу об’єкта з використанням захисних споруд.

Розв’язання задач з оцінювання захисних споруд:

за місткістю;

за захисними властивостями;

за можливостями систем життєзабезпечення укриваємих;

за своєчасним укриттям людей в ЗС за сигналами цивільного захисту;

визначення заходів щодо забезпечення надійного захисту виробничого персоналу об’єкта.


Дидактичні і наочні засоби:

 1. Комплект плівок до діапроектора з теми 1.8.

 2. Плакат: Захисні споруди.

Література: Л-1 (7.5.), Л-2 (ПЗ-4).

Завдання на СРС: Провести оцінювання надійності захисту виробничого персоналу об’єкта з використанням ЗС за вихідними даними указаного викладачем варіанту (Л-2, дод. 4.3. ).


Розділ 2. Охорона праці


Навчальною метою практичних занять з розділу 2 є набуття студентами знань, умінь і практичних навичок по проектуванню та методам розрахунків систем вентиляції виробничих приміщень, освітлення робочих місць, систем блискавкозахисту будівель та технологічного обладнання, розрахунку занулення корпусів електрообладнання.


^ Теми та зміст практичних занять:


Тема 2.4 Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.1 Вибір та розрахунок системи освітлення в виробничому приміщенні

 1. Природне освітлення

 2. Штучне освітлення

 3. Комбіноване освітлення


Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: Л-5 (2.5), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Ознайомлення з існуючими видами джерел світла для штучного освітлення


Тема 2.5 Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію умов праці, запобігання захворювань і отруєнь 1. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.2 Вибір та розрахунок системи вентиляції

виробничого приміщення

 1. Припливної вентиляції

 2. Витяжної вентиляції

 3. Припливно-витяжної вентиляції

 4. Місцевої вентиляції

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: Л-5 (2.4), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Ознайомлення з вимогами до проектування систем вентиляції в робочих приміщеннях з підвищеним рівнем концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони.


Тема 2.8. Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.3 Вибір та розрахунок системи блискавкозахисту будівлі та технологічного обладнання

1. Штирьового типу

2. Антенного типу

3. Сітчастого типу


Література: методичні вказівки.

Завдання на СРС: Ознайомлення з нормативною базою щодо блискавкозахисту будівель та технологічного обладнання.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.4 Розрахунок занулення корпусів електрообладнання

1.Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність при аварійному режимі роботи електрообладнання

2. Розрахунок максимальної напруги на корпусах електрообладнання при замиканні фази на корпус

3. Розрахунок заземлення нейтралі та повторного заземлення нульового дроту

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: Л-5 (3.5), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Ознайомлення з нормативною базою щодо вимог до безпечної експлуатації електроустановок споживачів


Тема 2.3. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.5. Вивчення основних вимог „Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

 1. Організація розслідування нещасних випадків.

 2. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування.

 3. Складання актів розслідування.

 4. Спеціальне розслідування нещасних випадків та їх класифікація.


Література: Л-5 (3.5), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
^
ІV.5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ


Метою проведення лабораторних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» є оволодіння студентами методами дослідження параметрів виробничого середовища та розробки заходів спрямованих на його нормалізацію, дослідження окремих небезпечних та шкідливих чинників та розробки заходів, спрямованих на їх нормалізацію.


^ Тематика лабораторних робіт з розділу 2 «Охорона праці».

Тема 2.4 Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 2.5 Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію умов праці, запобігання захворювань і отруєнь


Лабораторна робота 2.1 Дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючої нормативної бази по допустимим та оптимальним параметрам мікроклімату робочої зони.


Лабораторна робота 2.2 Дослідження забруднення робочої зони шкідливими речовинами та оцінка щодо відповідності його нормативним значенням

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючої нормативної бази по допустимим рівням забруднення повітря робочої зони.

Лабораторна робота 2.3 Дослідження параметрів інфрачервоного випромінювання та ефективності теплопоглинальних екранів

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення нормативної бази щодо безпечного рівня ІЧВ технологічного обладнання.


Лабораторна робота 2.4 Дослідження параметрів природного освітлення та оцінка щодо відповідності його нормативним значенням

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючої нормативної бази щодо природного освітлення робочих зон.


Лабораторна робота 2.5 Дослідження параметрів штучного освітлення та оцінка щодо відповідності його нормативним значенням

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючої нормативної бази щодо штучного освітлення робочих зон.


Лабораторна робота 2.6 Дослідження освітлювальних пристроїв та систем освітлення

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючих систем освітлення робочих зон та різновидів освітлювальних пристроїв.


Лабораторна робота 2.7 Дослідження параметрів шуму та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючої нормативної бази щодо безпечного рівня параметрів виробничих шумів.


Лабораторна робота 2.8 Дослідження параметрів вібрації та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючої нормативної бази щодо безпечного рівня параметрів вібрацій у виробничих умовах.

Тема 2.5 Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію умов праці, запобігання захворювань і отруєнь


Лабораторна робота 2.9 Дослідження та оцінка ефективності систем вентиляції

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення вимог до системи вентиляції виробничих приміщень з підвищеним рівнем виділення шкідливих та небезпечних речовин в повітря робочої зони. 1. Лабораторна робота 2.10 Дослідження та оцінка ефективності звукоізолюючих та шумопоглинальних матеріалів

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 2.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючих систем звукоізоляції та шумопоглинання.


Тема 2.8 Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі

Лабораторна робота 2.11 Дослідження та аналіз небезпеки електричних мереж

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 3.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Ознайомлення з вимогами стосовно надання первинної медичної допомоги у разі поразки людини електричним струмом.


Лабораторна робота 2.12 Дослідження та аналіз небезпеки напруги дотику та напруги кроку

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 3.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення методів зниження напруги дотику та напруги кроку у виробничих умовах.


Лабораторна робота 2.13 Дослідження ефективності захисного заземлення корпусів електроустановок

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 3.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Ознайомлення з методами розрахунку заземляючи пристроїв..


Лабораторна робота 2.14 Дослідження ефективності занулення корпусів електроустановок

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 3.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючих методів занулення електрообладнання в 4-х провідних та 5-ти провідних електромережах..


Лабораторна робота 2.15 Методи та засоби виявлення та гасіння пожеж.

Дидактичні і наочні засоби:

1. Лабораторні стенди.

2. Плакати: .

Література: осн. Л-5 (Розділ 4.), методичні вказівки.

Завдання на СРС: Вивчення існуючих систем пожежної сигналізації та пожежегасіння.


^ ІV.6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


З метою поглиблення вивчення дисципліни на набуття навичок і вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти виконують домашню контрольну роботу (ДКР) зі змістовного модулю1 на тему: «Забезпечення сталого функціонування промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій» розв’язанням наступних задач:

1. Підвищення стійкості роботи промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій.

2. Забезпечення надійності захисту виробничого персоналу об’єкта господарювання з використанням захисних споруд.

Організація і порядок виконання ДКР, вихідні дані визначені методичними вказівками і завданнями до самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки напрямів підготовки бакалаврів (Л-2, розділ ДКР).

ДКР виконується, здається викладачу і захищається студентом.


^ ІV.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ


Для поточного контролю засвоєння студентами учбового матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і особливо у процесі самостійної роботи, передбачено виконання модульної контрольної роботи (МКР) зі змістовного модуля 2, порядок проведення та зміст якої наводиться в додатку до робочої навчальної програми з урахуванням специфіки напряму підготовки бакалаврів.


^ V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Ця робоча навчальна програма є загальною для технологічно небезпечних напрямків підготовки бакалаврів в НТУУ “КПІ” з дисципліни “Безпека життєдіяльності та охорона праці” з урахуванням відмінностей і специфіки даного напрямку підготовки, а саме: Інженерія А (технологічно небезпечні напрями підготовки);

Найбільший акцент робиться на питаннях безпеки технологічного обладнання та процесів, особливостях безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі обладнання та технологічних процесів, можливості технологічних аварій та профілактичних заходах щодо запобігання травматизму

Успішність засвоєння дисципліни здійснюється за допомогою рейтингової системи оцінювання (РСО). Положення про РСО, яким встановлюють особливості рейтингу з урахуванням змістовної специфіки і розподілу навчального часу по видах занять, розробляються окремо для виділених груп напрямів підготовки, викладені в додатках до робочих навчальних програм.


^ VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


1. Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності:навч.посіб. – К.: НТУУ«КПІ», 2008. – 300 с.

2. Безпека життєдіяльності: Метод. вказівки до виконання практичних, індивід. робіт та домашньої контрольної роботи для студентів техн. спец. /уклад.: Г.П. Демиденко, В.М. Прилепський та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2007, 2008. – 120 с.

3. Є.П. Желібо, В.В. Зацарний Безпека життєдіяльності: Підручник – К.: Каравела, 2006. – 288 с.

4. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник под ред. Демиденко Г.П. – 2-е изд. перераб. и доп. – К. Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 287 с.

5. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

7. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навч. посібник / За ред. Жидецького В.Ц. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.


Закони України


1. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» №-1809-111 від 8.06.2000

2. «Про цивільну оборону України» № 2974-ХІІ від 03.02.1993

3. «Про правові засади цивільного захисту» № 1859-ІV від 24.06.2004

4. “Про охорону праці” № 2695-XII від 14.10.1992 в редакції Закону № 229-IV від 21.11.2002

5. “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

6. “Про пожежну безпеку” № 3745 від 17.12.1993

7. “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.1994

8. “Про об’єкти підвищеної небезпеки” № 2245-ІІІ від 18.01.2001


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


1. Каммерер Ю.Ю. и др. Защитные сооружения гражданской обороны. Учеб. пособие – М. Энергоатомиздат, 1985

2. Михно Е.П. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий – М. Атомиздат 1979

3. Русак О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие – СПб.: ЛТА,1996

4. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К: Основа, 2000. – 416 с.

5. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К.: 1997. – 464 с.

6. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие – М.: Высш. шк., 1985. – 319 с.

7. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна медицина з основами гігієни. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

8 .Даценко І.І. Екологія та гігієна людини. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2000.–248 с.

9. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів: Афіша, 2000. – 176 с.


Робоча навчальна програма розроблена на основі навчальної програми з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», яка ухвалена Методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від “22” листопада 2007 р. ) та затверджена першим проректором.


ПРОГРАМУ РОЗРОБИЛИ:


Доц.. к.т.н. Праховнік Н.А.
Скачати 490.69 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір490.69 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх