В. М. Косарєв Дніпропетровськ: дуеп, 2009. 28 с icon

В. М. Косарєв Дніпропетровськ: дуеп, 2009. 28 с


Схожі
В. М. Косарєв Дніпропетровськ: дуеп, 2009. 28 с...
Курс лекцій Дніпропетровськ 2005 Культурологія. Курс лекцій. Електронна версія...
Економічної те...
Комплекс методичних матеріалів щодо підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності...
Методичний комплекс...
«Економіка та підприємництво»...
Методичний комплекс...
Програма дисципліни “Управлінський облік” Питання для заліку (спец. Ф, Еп...
Методичний комплекс щодо під готовки та захисту дипломної роботи...
Від упорядників...
Методичн ий комплекс щодо підготовки та захисту дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачатьМетодичні вказівки

щодо підготовки та захисту

дипломної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр

напрям 0501 – „Економіка і підприємництво”

спеціальність 8.050102 „Економічна кібернетика”


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 6 від 22.01.2009 р.


Дніпропетровськ

2009


Методичні вказівки щодо підготовки та захисту дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” для студентів спеціальності 8.050102 Економічна кібернетика / В.М. Косарєв – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2009. – 28 с.

У даних методичних вказівках надані основи виконання та загальні рекомендації щодо змісту дипломної роботи магістрів. Рекомендовані структура роботи, вимоги до оформлення її розділів та організації захисту.


Укладачі: В.М. Косарєв, к.т.н., доцент


Відповідальний за випуск: В.М. Косарєв, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики.


^ ЗМІСТ

стор.


Вступ

4

1. Мета і завдання дипломної роботи магістра

4

2. Основні вимоги до дипломної роботи

6

3. Загальна структура дипломної роботи

10

4. Зміст дипломної роботи

13

5. Порядок оформлення дипломної роботи

19

5.1. Загальні вимоги

19

5.2. Нумерація

19

5.3. Таблиці

20

5.4. Формули

21

5.5. Посилання

22

5.6. Перелік використаних джерел (літератури)

23

5.7. Додатки

23

6. Порядок виконання дипломної роботи

25

7. Захист та оцінювання дипломних робіт

26

Орієнтована тематика дипломних робіт

28

Додатки (А-Г)

31ВСТУП

Метою заключного етапу організації навчального процесу підготовки магістрів зі спеціальності 8.050102 "Економічна кібернетика" є створення сприятливих умов для здобуття йми конкурентних переваг на ринку праці шляхом органічного поєднання фундаментальних знань з набуттям певного практичного досвіду.

Методичні вказівки складені на основі кваліфікаційної характеристики магістрів спеціальності 8.050102 “Економічна кібернетика”, а також методичного комплексу щодо підготовки та захисту дипломної роботи (стандарт ДУЕП).


 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Дипломна робота – це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації магістра з економічної кібернетики.

^ Дипломна робота магістра з економічної кібернетики за програмою "Інформаційний менеджмент" – це рукопис, написаний державною мовою України, що містить систематизований виклад проведених студентом теоретичних досліджень і практичних розробок з обраної теми в галузі економіко-математичного моделювання, розробки і впровадження автоматизованих інформаційних систем управління складними виробничими об’єктами. Робота виконується з використанням даних практичного характеру.

Як теоретико – прикладне дослідження, дипломна робота магістра повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певного об’єкту (підприємства, організації), процесу, методу тощо.

Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Головною метою виконання дипломної роботи є систематизація та закріплення отриманих під час навчання теоретичних знань, аналіз та узагальнення відомостей про функціонування існуючих на досліджуваному об’єкті інформаційних процесів та їх удосконалення згідно з сучасними концепціями побудови інформаційних систем і технологій.


Дипломна робота магістра визначає вміння студента:

• використовувати набуті в процесі навчання знання для розв'язання конкретної проблеми шляхом побудови та застосування економіко-математичного моделювання і інформаційних технологій;

• працювати з науковими статтями, монографіями, а також з методичними, інструктивними матеріалами, критично аналізувати та виявляти їх позитивні та негативні сторони, тобто володіти науковим апаратом;

• узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, виявляючи існуючі тенденції та суттєві фактори;

• застосовувати сучасний інструментарій та наукову методику дослідження з використанням відповідних математичних методів, інформаційних засобів і технологій;

• використовувати адекватні математичні моделі, розбудовуючи їх та здійснюючи оптимізацію відповідних рішень;

• аналізувати отримані результати, робити відповідні висновки як теоретичного, так і прикладного характеру.

^ Завдання дипломної роботи магістра полягає в проведенні теоретичного дослідження, побудові економіко-математичних моделей прикладного характеру, інформаційних систем та використанні їх для аналізу і прийняття рішень у певній сфері економіки.

Основні завдання дипломної роботи:

 • вивчення та узагальнення теоретико - методологічних засад з обраного напряму дослідження;

 • проведення всебічної діагностики проблеми із застосуванням сучасного інструментарію;

 • розробка та оцінка можливих підходів до вирішення визначених проблем;

 • обґрунтування пропозицій щодо вирішення поставлених проблем.


Під час виконання дипломної роботи студента консультує науковий керівник. Науковими керівниками магістрів можуть бути доктори та кандидати наук, які працюють на кафедрі економічної кібернетики. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями інших викладачів як випускаючої кафедри, так і інших кафедр університету.


^ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


Дипломна робота магістра з економічної кібернетики повинна відповідати наступним вимогам:

- готуватись кожним студентом індивідуально;

 • бути присвячена вирішенню актуальних проблем дослідження, побудови та адаптації економічних інформаційних систем з урахуванням досягнень науки, інформаційних технологій та світового досвіду;

 • включати елементи самостійного наукового дослідження, що сприяє ефективному вирішенню поставленої дослідницької проблеми;

 • базуватися на широкому використанні економіко-математичних методів і моделей, застосуванні сучасних інформаційних технологій та комп’ютерної техніки;

 • базуватися на реальних даних та результатах обстеження діючого підприємства або організації;

 • розроблене програмне забезпечення має бути доведене до стадії практичної апробації;

 • структура, обсяг та зміст дипломної роботи повинні відповідати вимогам даних методичних вказівок;

 • виконуватись державною мовою, не містити граматичних та стилістичних помилок;

 • містити посилання на автора і джерело, звідки позичений матеріал або окремі результати.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати профілю обраної спеціальності та магістерської програми, сучасному рівню розвитку науки і практики.

Тематика дипломних робіт магістра пропонується кафедрою економічної кібернетики. Орієнтована тематика робіт приведена наприкінці цих вказівок. Список тем щорічно поновлюється кафедрою.

Вибір теми дипломної роботи є початком дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою на початку осіннього семестру.

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи. Допускаються уточнення тематики студентами, а також пропозиції своїх власних тем з необхідним обґрунтуванням доцільності цього.

Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної практики студента. Тему дипломної роботи може запропонувати й сам студент, обґрунтувавши її доцільність та актуальність.

Індивідуальні дипломні роботи можуть бути об'єднані однією загальною темою (назвою) і являти собою окремі розділи загальнішої наукової праці.


^ Кожна тема повинна задовольняти наступним вимогам:

 • бути пов’язаною із створенням нових методик та технологій обробки економічної інформації, з розробкою нового програмного забезпечення, або з використанням стандартних програмно-технічних комплексів та економіко-математичних моделей;

 • при створені нових методик або комп’ютерних технологій необхідно чітко виділити, що буде саме результатом магістерської роботи (автоматизоване робоче місце, система підтримки прийняття управлінських рішень, експертна система, імітаційна модель, автоматизована інформаційна система, тощо);

 • темою може бути також розробка комп’ютерної навчаючої та контролюючої інформаційної технології або інформаційні системи учбового закладу, що вдосконалюють організацію навчального процесу;

 • можливе використання однакових назв тем, якщо вони виконуються для різних організацій та підприємств, що мають свої особливості у технології обробки управлінської інформації. У назві теми магістерської роботи цю особливість слід визначити.

Запропоновані теми мають бути пов'язані, як правило, з проблемами обраної спеціалізації за тими функціональними обов'язками, які студент виконує або виконуватиме на об'єкті - базі практики. Теми також можуть бути рекомендовані підприємствами, організаціями тощо, які направили студентів на навчання. Обираючи тему, слід враховувати її актуальність для підприємства, фінансової установи, організації, регіону тощо, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власних наробок.

Тема дипломної роботи подається студентом і науковим керівником дипломування завідуючому кафедрою для затвердження. Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних робіт не дозволяється вносити будь-які зміни до назв тем (у виняткових випадках за клопотанням кафедри ректор може надати згоду на внесення змін до теми, але не пізніше, ніж за місяць до дня захисту роботи).

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з економічної кібернетики за програмою "Інформаційний менеджмент" має поєднувати в собі науково-дослідний і прикладний аспекти. Проблема, що аналізується в дипломній роботі, має бути розглянута з урахуванням усіх суттєвих особливостей, взаємозв'язків, суперечностей, які характеризують обраний напрямок економічної діяльності (економіку певного регіону) і впливають на її розв'язання.


Наукові дослідження мають базуватися на засадах інтегрованості з усіма дисциплінами, передбаченими навчальним планом.

Дипломна робота повинна бути виконана автором самостійно і містити висунуті автором для прилюдного захисту положення, які мають теоретичне або прикладне значення. Плагіат, свідоме зловживання авторськими правами іншого автора неприпустимі. Така робота знімається з розгляду.

Запропоновані нові рішення мають бути строго обґрунтовані, критично оцінені в порівнянні з уже відомими рішеннями. Дипломна робота має містити відомості про практичне використання отриманих автором результатів, а робота, що має теоретичне значення, рекомендації для використання висновків.

^ Значно підвищується науково-теоретичний і прикладний рівень дипломної роботи, якщо її основні положення доповідалися на науково-теоретичних, науково-практичних конференціях та семінарах або опубліковані.

Для кваліфікованого виконання цих робіт фахівці повинні мати достатній рівень теоретичних знань, практичних навичок та вміти творчо підходити до використання сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних систем.

Виконання дипломної роботи являється заключним і тому найбільш важливим етапом підготовки фахівців. На цьому етапі студенти використовують набуті під час навчання знання та уміння для самостійного рішення завдань дипломної роботи.

Під час виконання та захисту роботи майбутні магістри повинні показати відповідний рівень своєї підготовки не тільки за спеціальними, але і за загальнотеоретичними дисциплінами, вміння користуватися науково-технічною спеціальною літературою, стандартами, а також організаторські та комунікативні здібності. На цьому етапі виявляється не тільки професійна а і соціальна зрілість випускника.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Розробка інформаційних управляючих та виконавчих систем це комплексна проблема, що містить в собі значну кількість питань економіки, менеджменту, маркетингу, теорії систем, економіко-математичного моделювання, програмування, тощо. Крім того розробка дипломної роботи повинна виходити з реальних потреб і задач виробництва та здійснюватись на базі конкретних матеріалів і всебічного вивчення та аналізу роботи базового об’єкту дослідження. Тому основним показником якості підготовки магістрів є здатність розробки ними реальної випускної роботи для умов конкретного підприємства або організації з можливим впровадженням отриманих


результатів і програмних продуктів в практику їх управління. Обов’язковою умовою при цьому є самостійне рішення магістрантом усіх завдань та вміння грамотного, логічно-послідовного викладання висновків і результатів у пояснювальній записці.

На кафедрі економічної кібернетики впроваджена комп’ютерна форма дипломного проектування, при якій більша частина пояснювальної записки та програмної документації виноситься у додатки та надається у вигляді файлів на магнітних носіях.

Особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, специфіки об’єкту дослідження та обраної теми.

Науковий керівник дипломної роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

Науковий керівник зі студентом оформлює у двох примірниках завдання на дипломну роботу. Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. На підставі завдання студент розробляє і узгоджує з керівником план-графік виконання дипломної роботи. Він відповідає за прийняти у дипломної роботі рішення і достовірність усіх даних. Науковий керівник при перевірці магістерської роботи вказує на помилки і неточності, пояснює, в чому вони полягають, рекомендує раціональні шляхи їх усунення, уточнює або виправляє нечіткі формулювання, визначає стилістичні огріхи.

Підготовлена дипломна робота магістра подається науковому керівнику не пізніше, ніж за місяць до захисту для перевірки її готовності до попереднього захисту на кафедрі. Науковий керівник готує письмовий відзив, який повинен містити характеристику роботи за всіма її розділами, засвідчувати рівень виконання студентом завдання (науково-теоретичний рівень роботи, її практичне значення, ступень узагальнення практичного досвіду роботи, елементи новизни тощо). Крім того, відзив має містити характеристику студента як спеціаліста, рівня його підготовки, ступеня самостійності виконання роботи.

Закінчена дипломна робота магістра з відповідними презентацією і додатками повинна бути представлена на кафедру для попереднього захисту не пізніше 14 днів до захисту. Після попереднього захисту кафедра вирішує питання щодо допуску студента до захисту роботи, про що робиться відповідний запис на титульній сторінці роботи.

Допущена кафедрою до захисту дипломна робота магістра подається на рецензування провідним фахівцям, наукові інтереси яких відповідають тематиці роботи. У письмової рецензії відзначаються позитивні моменти роботи та її недоліки.


Структура рецензії: (Рецензія на дипломну роботу студента… групи …; Тема дипломної роботи …;Актуальність ро6оти; Ціль роботи; Задачі роботи; Анотація роботи, путі впровадження, недоліки роботи; Дипломна робота закінчена і може бути представлено до захисту та присвоєння випускнику кваліфікації магістра; Дипломна робота може бути оцінена відмінно. Підпис).

Рецензія вкладається в спец. карман в началі дипломної роботи.

Дипломна робота магістра з відзивом наукового керівника та рецензією направляється в Державну екзаменаційну комісію для захисту.
^
3. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Рекомендується така орієнтовна структура дипломної роботи:

- вступна частина;

- основна частина (поділена на розділи і підрозділи);

- заключна частина;

- список використаних джерел;

- додатки.


^ Вступна частина містить такі структурні елементи:

Титульна сторінка (додаток А методичних вказівок).

Завдання на дипломну роботу (додаток Б методичних вказівок). Завдання готується керівником дипломної роботи та затверджується завідуючим кафедрою.

Відгук керівника (додаток В методичних вказівок). Відгук – це офіційний документ, у якому керівник дає оцінку дипломної роботи студента.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, ключових слів, що є визначальними для розкриття суті роботи, містить від 6 до 15 слів (словосполучень).

Реферат, який повинен містити:

- повний бібліографічний опис дипломної роботи, який виконують відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (прізвище, ім'я та по батькові автора, тема дипломної роботи, назва наукової праці, назва магістерської програми, назва підприємства/установи, місто, рік). Приклад бібліографічного опису дипломної роботи в рефераті наведено в додатку Г методичних вказівок;

- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел (усі відомості наводять, виключаючи дані додатків);

- текст реферату має відбивати подану в роботі інформацію у такій послідовності: об'єкт та предмет дослідження; мета роботи; економіко-математичні методи та апарат дослідження; результати та їх новизна; ступінь впровадження; рекомендації щодо використання результатів роботи; взаємозв'язок з іншими роботами; галузь застосування; економічна ефективність; значущість роботи та висновки; прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження або розроблення. Частини тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, випускають.

- перелік ключових слів.

Обсяг реферату повинен бути не більше ніж 500 слів, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Зміст роботи розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки потрібно вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Вступ – 2-3 сторінки –обґрунтовує актуальність і значення обраної теми дипломної роботи, вводить в його проблематику. У вступі формулюється мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, визначається круг задач, котрі необхідно вирішить для досягнення поставленій цілі, визначаються методи дослідження та джерела інформації, а також дається якісна оцінка результатів (теоретична та практична значимість), котрі передбачається получить в процесі розробки дипломної роботи.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обраний для вивчення.

^ Предмет дослідження – це те, що знаходиться в межах об’єкта і визначає тему дипломної роботи магістра.

В кінці вступу потрібно стисло описати структуру дипломної роботи, навести перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність їх розташування.

^ Основна частина роботи структурно складається з трьох розділів:

Перший розділ (20–25 сторінок, визначається як теоретичний розділ)

структурно складається з 2-4 підрозділів, містить основні теоретичні та методичні положення теми, проблемні питання, дискусійні та невирішені аспекти теми та критичний огляд літературних джерел.

Другий розділ (25–30 сторінок, аналітичний розділ) присвячується обґрунтуванню фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах, що характеризують об’єкт дослідження.

У цьому розділі може бути 2–4 відносно самостійні підрозділи, що містять аналіз та оцінку конкретних проблем, пов’язаних з об’єктом дослідження, обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі, постановку задачі на розробку, альтернативні варіанти її рішення, вибір раціонального варіанту, план реалізації цього варіанту. Розділ має бути достатньо насиченим фактичною інформацією, що відображає стан об’єкту дослідження за певний період.

Третій розділ (25–35 сторінок, проектний розділ) повинен містити практичну реалізацію обраного варіанту рішення поставленої задачі і сформульованої мети, вказаної у вступі. Структурно розділ має вміщувати 2–4 підрозділи. Характер та зміст заходів, що пропонуються, повинен базуватися на результатах аналізу, наведених у другому розділі роботи.

^ Заключна частина містить такі структурні елементи:

Висновки – 3–5 сторінок. Вони містять стислий конкретний виклад результатів аналізу, новизну прийнятого варіанту рішення поставленої задачі, основні положення її реалізації, пропозицій що зроблені власно студентом для покращення стану об’єкта дослідження, рекомендації або результати впровадження матеріалів дипломної роботи на практиці.

Перелік використаних джерел (літератури) містить відомості про всі використані джерела інформації.

Додатки містять матеріали допоміжного характеру – таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети, програми, форми звітності тощо.

Анотація – 1 сторінка – виконується на окремих аркушах двома мовами: українською та англійською (зміст та оформлення мають бути ідентичними).

В анотації вказують: прізвище та ініціали студента, тему роботи, стислий зміст, короткий опис висновків та пропозицій. Анотація підписується студентом.

Згідно з загальною побудовою дипломної роботи зміст, назва розділів та приблизна їх структура для спеціальності „Економічна кібернетика” наведені у таблиці 3.1.
^

Таблиця 3.1

Структура пояснювальної записки

Назва розділу

Кількість стор.

1

2

Титульна сторінка

1

Завдання на дипломну роботу

2

Реферат

1-2

Зміст

1

Вступ

2-3
^
Розділ 1. Дослідження та обґрунтування рішень по створенню інформаційної системи

20-25

1.1. Аналіз існуючих теоретико - практичних розробок по створенню інформаційних систем
1.2. Обґрунтування запропонованих рішень по створенню інформаційної системи^

Розділ 2. Характеристика та аналіз об’єкту дослідження


25-30

2.1. Стисла техніко-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз існуючого організаційно - інформаційного забезпечення
2.3. Постановка задачі
Розділ 3. Побудова інформаційної системи

30-35

3.1. Структура інформаційної системи
3.2. Методи і моделі розв’язання задач інформаційної системи
3.3. Технологія програмування
3.4. Оцінка економічної доцільності проектних рішень
Висновки

2

Перелік використаних джерел

1-2

Додатки

1…n

Анотація на українській та англійській мовах

1

Реферат на англійській мові (додається окремо)

8-10
залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації05.11.2011
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх