Навчальна програма для вищих навчальних закладів I ii рівня акредитації Напрям підготовки icon

Навчальна програма для вищих навчальних закладів I ii рівня акредитації Напрям підготовки


Схожі
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють...
Програми фахових вступних випробувань; Вимог до рівня підготовки вступників...
Програми фахових вступних випробувань; Вимог до рівня підготовки вступників...
Програми творчих випробувань з фахових дисциплін для вступників за напрямами 020204, 020204...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма з мікробіології...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації...
Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Донецький індустріально-педагогічний технікум


Історія України


навчальна програма

для вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації

Напрям підготовки:

Спеціальність 5.050111 „Бухгалтерський облік”


2007


Міністерство освіти і науки України

Донецький індустріально-педагогічний технікум


Затверджено

методичною радою технікуму

Протокол №_______


„ ______ ” __________ 2007 р.


Історія України


навчальна програма

для вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації

Напрям підготовки:

Спеціальність 5.050111 „Бухгалтерський облік”


Укладач

Сотніков О.І., викладач

вищої категорії технікуму


Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

соціально – економічних

та гуманітарних дисциплін

технікуму

Протокол №_______

„ ______ ” ________ 2007 р.
2007
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з дисципліни “Історія України” створена на основі навчального плану, освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання”.

Головними завданнями курсу є:

 • Формування історичного мислення, наукового світогляду,

 • Набуття навичок науково-історичного аналізу,

 • Виявлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу,

 • Виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Програма з дисципліни “Історія України” для вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації розрахована на 54 навчальні години. Кількість годин майже рівномірно розподілена за темами, але розподіл навчального часу на вивчення окремих тем орієнтовний. Навчальний заклад має право збільшити кількість годин в межах резерву навчальних годин циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Програма розрахована на вивчення історії України протягом одного-двох семестрів. Метод вивчення лекційно-семінарський.

У навчальних планах підготовки молодших спеціалістів дисципліна “Історія України” відноситься до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Але враховуючи те, що частина змісту програм є матеріалом старшої школи, дисципліна “Історія України” вивчається і як предмет циклу загальноосвітньої підготовки. Оцінювання знань студентів з історії України може здійснюватися за чотирибальною шкалою.

Навчальний заклад розробляє робочу програму дисципліни, враховуючи кількість годин за навчальним планом.

До програми додається спільний перелік основних умінь, якими студенти повинні оволодіти, незалежно від бази навчання, а також список літератури з курсу історії України.


^ Під час вивчення дисципліни “Історія України” студенти повинні вміти:
 • порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб,

 • оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей,

 • співставляти історичні події, процеси за періодами (епохами),

 • розрізняти тенденційно подану історичну інформацію,

 • орієнтуватися у науковій періодизації історії України,

 • працювати з відповідною літературою,

 • вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою,

 • використовувати сучасні інформаційні можливості,

 • аргументовано, на основі історичних фактів, відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему,

 • самостійно складати конспекти, тези, готувати реферат, доповідь на конференцію.

Студенти повинні брати участь у дискусіях, “круглих столах”, конференціях, написанні конкурсних студентських робіт.

^

Розглянуто та схвалено Затверджено


на засіданні циклової комісії методичною радою

соціально -економічних ДІПТу

та гуманітарних дисциплін

Протокол №_______ Протокол №_______


„ ______ ” ________ 2007 р. „ __ ” ________ 2007 р.

^
Тематичний план з дисципліни “Історія України”


Назва розділу, теми

Всього годин

Кількість годин на заняттях

Самостій-на роботалекції

семінари
1

2

3

4

5

 1. Вступ

2

2 1. Найдавніша історія України

2

2 1. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь

2
2
 1. Галицько-Волинське князівство

22

 1. Українські землі під владою Польщі та Литви (XIV – перша половина XVII століття)

2

2 1. Визвольна війна українського народу середини XVII століття. Утворення козацької держави

2
2
 1. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVШ століттях

22

 1. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії у першій половині XIX століття

2

2 1. Українські землі у другій половині XIX століття

22

 1. Україна на початку XX століття (1900 – 1914)

2
2
 1. Україна в роки першої світової війни

22

 1. Українське національно-державне відродження 1917 – 1920 років

6

2

2

2

1

2

3

4

5

13. Українська РСР в умовах непу (1921 – 1928 роках)

2

214. Українська РСР в умовах радянської модернізації (1928 – 1939 роках)

4
2

2

15. Західноукраїнські землі в 1921 – 1939 роках

22

16. Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945)

6
2

4

17. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр.

2

218. Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)

22

19. Україна в період стабілізації радянської системи та загострення її соціально-економічної і політичної кризи (1965 – 1985 рр.)

4
2

2

20. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

22

21. Україна в умовах незалежності

2
2
Всього

54

14

16

24ПРОГРАМА
(змістовна частина)1. Вступ

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України.


^ 2. Найдавніша історія України

Первісні люди та спосіб їх життя. Неолітична революція. Землеробські племена. Трипільська культура. Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Етнокультурні зв'язки скіфів та сарматів із слов'янами. Антична цивілізація Північного Причорномор'я.

Походження слов'янських народів. Стародавні слов'яни в період великого переселення народів. Анти. Розселення східних слов'ян. Боротьба з готами, гуннами, аварами. Війни слов'ян з Візантією та їх наслідки. Заснування Києва. Передумови утворення держави у східних слов'ян. Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос.


^ 3. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь

Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської держави. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава). Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності: правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Спроби утвердження спадкоємної монархії. Становлення феодальної системи господарювання. Соціальна стратифікація суспільства. Соціально-станові протиріччя. Народні збори. Народні повстання. Основні етапи економічного розвитку. Зміни в релігійному житті після запровадження християнства. Двовір'я. Історичне значення християнізації Русі. Зовнішня політика київських князів. Стосунки Русі з Візантією, Західною Європою, арабським світом. Русь і кочівники. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі.


^ 4. Галицьке-Волинське князівство

Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких Ростиславичів. Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-волинського князівства. Галицьке-Волинське князівство як одна із форм української державності.


^ 5. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII століття)

Завоювання Галицько-Волинського князівства Польщею в першій половині XIV століття. Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій га військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва у другій половині XVI століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка. Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П.Сагайдачний. Хотинська війна. Утвердження козацької автономії. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.


^ 6. Визвольна війна українського народу середини XVII століття. Утворення козацької держави

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.

Історичне значення Визвольної війни українського народу. Визвольна війна як незавершена буржуазна революція. Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.


^ 7. Соціально-економічний та політичний розвиток України у другій половині ХУІІ-ХУІІІ століття

Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII столітті. Розвиток фольфаркового господарства. Селянсько-козацьке землеволодіння. Зміцнення позицій українських магнатів і шляхти. Мануфактурне виробництво. Зовнішньоекономічні зв'язки України у другій половині XVII- на початку XVIII століття. Входження України до загальноросійського ринку в першій половині XVIII століття. Ліквідація митних кордонів. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Розвиток міст. Активізація зовнішньої торгівлі. Занепад феодальної системи господарювання. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Україна в стратегічних планах Речі Посполитої, Московського царства, Оттоманської Порти. Ідея української державності в політиці лівобережних та правобережних гетьманів. Спроби об'єднання українських земель, П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа. Формування абсолютистської монархії в Росії й обмеження української автономії. Посилення самостійницьких тенденцій. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст. (І.Скоропадський, П.Полуботок, Д.Апостол). Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною П. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.

Історичне значення існування Української Гетьманської держави другої половини ХVII-ХVIII століття.

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці ХУІІ-ХУШ століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина. Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.


^ 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX століття

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад.

Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.

Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Шевченко.

Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).

Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом II, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.


^ 9. Українські землі у другій половині XIX століття

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту. Розвиток підприємництва. Зародження українського кооперативного руху. Особливості економічного розвитку Галичини, Північної Буковини, Закарпаття. Соціальна структура українського населення. Етноміграційні процеси.

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадянський рух і посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні. Валуєвський циркуляр. Ємський указ. Криза громадянського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. Поширення марксизму. Початок пролетарського руху.

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко, М.Грушевський. Зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.


^ 10. Україна на початку XX століття (1900-1914)

Соціально-економічний розвиток України. Загострення класових протиріч. Причини та початок революції 1905-1907 рр. Етапи розвитку революційних подій в Україні. Утворення нових українських ліберально-демократичних та соціалістичних партій в Наддніпрянській Україні. Активізація національного руху під час революції. Наслідки революції. Політична реакція. Столипінська реформа в Україні.

Загострення соціально-економічних та міжнаціональних відносин на західноукраїнських землях. Місцеві українські партії та їх програмні цілі.

Боротьба за .загальне виборче право в австрійському парламенті, галицькому та буковинському сеймах.


^ 11. Україна в роки першої світової війни

Причини і характер війни. Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини. Основні воєнні дії на території України. Політика Росії та Австро-Угорщини на західноукраїнських землях під час війни. Ставлення до війни українських партій та громадських організацій. Наростання національно-визвольної боротьби в Україні. Спілка визволення України. Українські січові стрільці. Визрівання передумов української революції.


^ 12. Українське національно-державне відродження 1917-1920 років

Лютнева буржуазно-демократична революція і участь в ній українців. Розвиток революції на Україні. Процес утворення й конституювання Центральної Ради. Український національний конгрес. Політичні партії та їх практична діяльність у створенні національної державності (Грушевський, Винниченко)'. Внутрішня і зовнішня політика Центральної Ради. Перший, другий універсали Центральної Ради та їх значення. Характер стосунків Центральної Ради та Генерального секретаріату з Тимчасовим урядом.

Більшовицький переворот і Центральна Рада. Третій Універсал Центральної Ради і утворення УНР. Тактика більшовиків в Україні. Ультиматум РНК РРФСР Центральній Раді, агресивна війна радянської Росії проти УНР. Брест-Литовські переговори. Умови Брестського миру. Роль зовнішнього фактору у цій боротьбі. Інтервенція російських радянських військ. Перший Всеукраїнський з'їзд Рад і проголошення радянської влади в Харкові. Збройна боротьба проти Центральної Ради. Бій під Кругами. Проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради незалежності УНР.

Встановлення на Україні режиму диктатури пролетаріату. Діяльність першого радянського уряду.

Німецько-австрійська інтервенція, відновлення влади Української Центральної Ради. Розгін окупантами Центральної Ради та встановлення влади гетьмана Скоропадського. Історичне значення діяльності Центральної Ради. Внутрішня та зовнішня політика уряду Скоропадського. Діяльність антигетьманської опозиції. Крах німецько-австрійської окупації. Причини падіння та історичне значення держави П. Скоропадського.

Встановлення влади Директорії УНР. С.Петлюра. Внутрішня політика і зовнішньополітична діяльність Директорії.

Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-українська війна. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР.

Більшовицька агресія проти УНР. Відновлення більшовицької диктатури. Перша Конституція УРСР. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура та її суть. Повстанський селянський рух проти більшовицького панування. Становище українських партій. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УРСР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики "воєнного комунізму" в економіці та суспільному житті. Напрями комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП).

Наступ білогвардійців на Україні літом 1919 року. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Перший зимовий похід армії УНР.

Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ. Польський режим та ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Розгром Врангеля. Розгром махновського руху. Ризький мир. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України,

Причини поразки української революції. Історичне значення.


^ 13. Українська РСР в умовах непу (1921 - 1928 роках)

Внутрішнє та зовнішнє становище України після революції. Політична криза 1921 року. Причини непу. Наслідки політики воєнного комунізму. Суть нової економічної політики і особливості її впровадження в Україні. Причини згортання непу.

Причини та масштаби голоду 1921-1922 рр. Конфлікт радянської держави з церквою. Договори між РРФСР і УРСР 1920-1921 рр. Юридичне оформлення Союзу РСР. Статус УРСР у складі Радянського Союзу.

Український національний комунізм. Погляди О. Шумського, М. Скрипника, М. Волобуєва, М. Хвильового.

Кампанія з ліквідації неписьменності.


^ 14. Українська РСР в умовах модернізації (1928 - 1939 рр.)

Історична необхідність індустріалізації та колективізації. Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки. Перші п'ятирічні плани. Система жорсткої централізації управління економікою. Підсумки і значення індустріалізації та колективізації (масові репресії щодо середнього селянства, криза сільськогосподарського виробництва). Промисловість і сільське господарство напередодні другої світової війни.

Перехід, до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. "Ліквідація куркульства як класу". Масштаби розкуркулення. Голод 1932 – 1933 р., його причини та наслідки. Масштаби смертності. Завершення колективізації.

Зміни в соціальному складі населення. Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 року. Судові процеси над українською .інтелігенцією. "Шахтинська справа", "Спілка визволення України". Репресії над радянськими партійними кадрами в кінці 30-х рр. Масові репресії та їх жертви. Згортання українізації в кінці 30-х років.


^ 15. Західноукраїнські землі в 1921 - 1939 роках

Становище Західної України в 1920 – 1940 рр. Окупаційний режим в Польщі та Румунії. Правовий статус Східної Галичини в 1919 – 1923 рр. Анексія Східної Галичини Польщею 1923 року. Становище українських північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя). Характер промисловості. Аграрні відносини.

Особливості політичної боротьби українців за національне та соціально-економічне визволення. Діяльність політичних партій та рухів. Українська Військова Організація (УВО). Є. Коновалець. Українське Національне-Демократичне Об'єднання (УНДО). "Пацифікація". Органі­зація Українських Націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. С. Бандера. Ідеологія інтегрального націоналізму. Д. Донцов. Комуністична Партія Західної України (КПЗУ) та її діяльність.

Українські землі під владою Румунії та Чехословаччини. Політика румунського уряду щодо українців. Особливості політичної боротьби в Закарпатті. Русинство. Надання автономії Карпатської України. Карпатська Січ. Проголошення незалежності Карпатської України. А. Волошин.


^ 16. Україна в роки другої світової війни (1939 - 1945)

Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року і міжнародні передумови вступу Червоної армії в Західну Україну і Західну Білорусію. Возз'єднання Західної України з УРСР. Входження Північної Буковини і українських придунайських земель до складу УРСР у 1940 році. Позитивні та негативні наслідки возз'єднання. Радянізація західних областей України. Масові депортації населення. Встановлення німецької окупаційної влади на Лемківщині, Підляшші та Холмщині. Діяльність ОУН в 1939 – 1940 рр. Розкол ОУН,

Початок радянсько-німецької війни. Напад Німеччини на Радянський Союз. Причини невдач Червоної армії. Оборонні бої 1941 – 1942 рр. Оборона Києва. Поразка Південно-Західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на півдні.

Окупаційний режим. Розчленування України. Нацистський “новий порядок”. Злочинна політика окупаційних властей. Концтабори і масові розстріли. Трагедія Бабиного Яру.

Розгортання руху Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941 – 1942 рр. ОУН на початку війни. “Акт проголошення відновлення Української держави” ЗО червня 1941 р. Оунівське підпілля 1941 – 1942 рр. Створення Української повстанської армії (УПА). Польсько-українські відносини в роки війни.

Україна в 1943 р. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Визволення Лівобережної України. Визволення Києва. Боротьба з ворогом в тилу. Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН – УПА .

Україна на завершальному етапі війни (1944 – 1945 рр.) Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України.

Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН – УПА на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України. Возз'єднання Закарпаття з УРСР. Втрати України в роки війни.


^ 17. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 1950-х рр.

Підвищення міжнародного статусу України. УРСР – співзасновниця Організації Об'єднаних Націй.

Соціально-економічні труднощі післявоєнної епохи. Голод 1946 – 1947 рр. Успіхи у відбудові промисловості, транспорту й сільського господарства.

Внутрішньополітичне життя в Україні. Партійне керівництво України. Деформуючий вплив адміністративно-тоталітарної системи на становище в республіці. Продовження політичних репресій. Колективізація західноукраїнського села. Львівський собор 1946 року та ліквідація Української греко-католицької церкви. Боротьба радянської влади з підпільним партизанським рухом ОУН – УПА. Операція "Вісла".


^ 18. Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.)

Смерть Й. В. Сталіна. Початок десталінізації та демократизації суспільного життя в Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичної реабілітації. Наростання опору десталінізації з боку консервативних сил. М. С. Хрущов: політичний портрет.

Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу України.

Розвиток економіки України в середині 50-х – у першій половині 60-х років. Реформування економіки. Раднаргоспи. Зміни в аграрному секторі. Екстенсивні шляхи розвитку сільського господарства. Піднесення соціального статусу селянства.

Демократизація культурно-духовного життя в Україні. Науково-технічна революція.

Зародження дисидентського руху в Україні. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. “Українська робітничо-селянська спілка”. Стаття І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Значення діяльності дисидентів.


^ 19. Україна в період стабілізації радянської системи та загострення її соціально-економічної та політичної кризи (1965 - 1985 рр.)

Політико-ідеологічна криза системи. Жовтневий (1964 р.) Пленум ЦК КПРС як політичний переворот. Негативний вплив рішень пленуму на політичне й економічне становище в УРСР. Згортання демократичних процесів. Неосталінізм. Посилення централізованої командно-адміністративної системи управління і обмеження суверенітету . республіки. Діяльність в Україні П. Шелеста і зміщення його з посади першого секретаря ЦК КП України. В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р.

Спроби радянського уряду динамізувати соціально-економічне життя.

Реформи в промисловості та сільському господарстві. Посилення економічних важелів в управлінні. Непослідовність економічних перетворень. Наростання стагнаційних процесів в 1970-х – на початку 80-х років. Індустріальна гігантоманія. Нарощення військово-промислового комплексу (ВПК).

Соціальна сфера буття суспільства. Матеріальний та культурний рівень життя населення. Житлове будівництво. Сфера медичного обслуговування. Особливості соціальної диференціації в суспільстві. Деформація принципу соціальної справедливості. Порушення прав людини. Загострення екологічної кризи. Криза суспільно-політичної системи.

Розвиток освіти та науки. Запровадження обов'язкової середньої освіти.

Наростання дисидентського руху. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х – на початку 80-х років.


^ 20. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Характер економічної політики. Чорнобильська катастрофа. Екологічна ситуація в Україні. Формування економічних передумов розпаду СРСР.

Зміни у вищому партійно-державному керівництві. Пошуки шляхів виходу з кризи. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя. “Перебудова”. Невдача спроб реформування СРСР. Зростання громадсько-політичної активності суспільства. “Гласність” і повернення народові правди про минуле України. Нові громадські об'єднання. Початок формування багатопартійності в Україні. Народний рух. Розпад компартії України.

Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР та події в Україні. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. Припинення існування Радянського Союзу. Історичне значення проголошення незалежності України.


^ 21. Україна в умовах незалежності

Становлення владних структур. Економічні проблеми незалежної України. Об'єктивні й суб'єктивні труднощі формування національної економіки. Стратегічні прорахунки у здійсненні реформ. Спад виробництва. Стан справ в сільському господарстві. Етапи утвердження приватної власності на землю. Створення власної фінансової системи. Запровадження гривні. Позитивні зрушення в економіці 2000 – 2001 рр.

Становище в соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному складі населення. Життєвий рівень населення. Екологічні проблеми. Стан міжнаціональних відносин. Права національних меншин в Україні.

Зовнішня політика незалежної України. Воєнна доктрина України. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрями зовнішньої політики незалежної України. Участь України в загальноєвропейському процесі. Діяльність України в ООН. Вступ України до Ради Європи. Відносини України з сусідніми державами. Українсько-російські відносини. Міжнародні торговельні та економічні зв'язки. Культурне співробітництво.

Політичне життя 1993 – 2007 рр. Прийняття Конституції України. Процес національного відродження.

ЛІТЕРАТУРА 1. Рибалка І. К. Історія України. 2 частини. – Харків.: Основа, 1995.

 2. Давня історія України / Під ред. П. П. Толочко. – К.: Либідь, 1994.

 3. Смолій В. А. Історія України. – Львів: Альтернатива, 1997.

 4. Дорошенко Д. Історія України. – К.: Освіта, 1993.

 5. Курс лекцій з історії України. – Донецьк: ЕАІ-Прес, 1994.

 6. Коваль М. В. Історія України. – К.: Освіта, 1991.

 7. Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины. – Часть 1. – К.: Ґенеза, 1995.

 8. Зайцев Ю. Історія України. – Львів.: Світ, 1996.

 9. Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины. – Часть 2. – К.: Ґенеза, 2001.

 10. Енциклопедія українознавства. – Львів, 1993-1998. – Т.7.

 11. Українська державність у ХХ столітті / Заг. ред. О. Дергачова. – К., 1996.Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

Історія України”

Оцінка “відмінно”

Студент володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно, логічно та послідовно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати, може аналізувати отриману інформацію з історичних проблем, розглядати системи різних історичних напрямків у порівнянні, здатний презентувати власну інтерпретацію (версію розуміння, оцінку) різних поглядів на історію України.

Оцінка “добре”

Студент у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує їх конкретними фактами, залученими з підручника, посібників, може дати порівняльну характеристику різних історичних систем, визначення понять, у цілому самостійно встановлює причинно – наслідкові зв’язки, може аналізувати зміст матеріалу, узагальнювати та застосовувати знання.

Оцінка “задовільно”

Студент у цілому самостійно відтворює фактичний матеріал теми, може дати стислу характеристику історії України того чи іншого періоду, у цілому правильно вживає історичні терміни, може сформулювати основні поняття теми, стисло переказати вивчаємий матеріал за допомогою викладача, посібника або конспекту.

Оцінка “незадовільно”

Студент не засвоїв значної частини програмного матеріалу, не володіє навичками практичного використання теоретичних знань, історичною термінологією.
Скачати 250.32 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір250.32 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх