Облік готівкових грошових коштів підприємства” icon

Облік готівкових грошових коштів підприємства”


Схожі
Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства...
Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства...
Облік І контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація...
Облік гроШових коштів І дебіторської заборгованості...
Метою складання Звіту про рух грошових коштів...
Програма вступного іспиту зі спеціальності 050106 «Облік І аудит» Програму підготували...
Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” після окр „спеціаліст” за...
План Порядок відкриття І режим функціонування рахунків у банках > Міжбанківські кореспондентські...
План Принципи І форми грошових розрахунків. Облік розрахунків з підзвітними особами...
Реферат на тему: Забезпечення миттєвої ліквідності ват "Концерн Стирол"...
Аналіз та оцінка фінансової звітності...
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Облік готівкових грошових коштів підприємства”


на матеріалах ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”


Виконала студентка

ІІІ курсу 31-О групи

ПІБ


Керівник

Лайтер Наталя Миколаївна


Дата захисту роботи „__” ___________ 2011 р.


Оцінка ___________________________


Рівне – 2011

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………….3

^ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЗАВДАННЯ ЇХ ОБЛІКУ…………………………………………………… 6

2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТАКОМУ ТО ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………

2.1. Організація готівкових розрахунків на підприємстві……………………

2.2. Документальне оформлення касових операцій…………………………

2.2.1. Порядок відображення касових операцій у первинних документах…………………………………………………………

2.2.2. Порядок ведення касової книги…………………………………..

2.3. Cинтетичний та аналітичний облік касових операцій…………………

2.4. Інвентаризація каси……………………………………………………….

^ 3. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТАКОМУ ТО ПІДПРИЄМСТВІ АБО АУДИТ АБО АВТОМАТИЗАЦІЯ ……………

ВИСНОВКИ ……………………..………………………………………………..


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….


ВСТУП


Як відомо, рух грошей здійснюється у двох формах: готівковій і безготівковій. Готівковий обіг – це одна із складових грошового обороту, в якій рухаються державні грошові знаки, що представляє собою сукупність платежів, здійснюваних готівкою. Він опосередковує, в основному, оборот грошових доходів населення та в меншій мірі – внутрішньогосподарський оборот.

Взагалі сфера застосування готівкових коштів у більшості розвинутих країн з ринковою економікою є обмеженою. Там основна частина розрахунків і платежів (93-95%) здійснюється без використання готівки і лише незначна (5-7%) – готівкою.

Водночас у загальній грошовій системі України готівковий обіг продовжує відігравати значну роль. Економіку України в період ринкових перетворень характеризує різке зростання питомої ваги готівки в загальній грошовій масі (до 40-50%). Це пояснюється передусім різким збільшенням кількості суб’єктів господарювання, особливо в сфері торгівлі і наданні послуг. Крім того, зростання потреби в готівці пов’язане також з кризовими явищами в економіці, загостренням інфляційних процесів, намаганням багатьох суб’єктів господарювання зменшувати наявні доходи і ухилятися від сплати податків, а також певною недовірою до банківських установ та безготівкових платежів, породженою знеціненням заощаджень громадян.

Наприкінці 1997 р. всім суб’єктам господарювання було надано право здійснювати розрахунки між собою готівкою, що також вплинуло на збільшення її потреби.

Для підприємств та організацій готівкові розрахунки мають досить важливе значення, адже готівкові гроші беруть участь у щоденних господарських операціях, пов’язаних з виплатою і внесенням сум: надходженням з поточного рахунку, від реалізації готової продукції, від дебіторів; виплатою заробітної плати, видачею підзвітних сум, оплатою рахунків тощо. Важливо також зазначити, що готівкові грошові кошти вимагають витрат, пов’язаних з транспортування та охороною.

Зважаючи на актуальність питань, пов’язаних з готівковими розрахунками на підприємстві, метою даної курсової роботи є дослідження організації обліку готівкових грошових коштів на конкретному підприємстві та розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Для цього необхідно вирішити наступні завдання:

 • ознайомитися з теоретичною інформацією шляхом дослідження спеціальної літератури та нормативних документів;

 • розкрити економічну сутність грошових коштів;

 • дослідити організацію обліку операцій з готівковими грошовими коштами на базовому підприємстві та визначити шляхи щодо її удосконалення;

 • висвітлити організацію та методику проведення ревізії і контролю грошових коштів на досліджуваному підприємстві;

Дослідження проводилось на ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”, основним видом діяльності якого є виготовлення повного набору механізмів для оранки, передпосівного та міжрядного обробітку всіх видів просапних культур. Підприємство самостійно визначає облікову політику, розробляє системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій, про що зазначає в “Наказі про облікову політику підприємства” (додаток 1).

Бухгалтерський облік у ВАТ “Шепетівський завод культиваторів” ведеться згідно Робочого плану рахунків (додаток 2), який розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. і доданий до Наказу про облікову політику підприємства.

На досліджуваному підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку, яка ґрунтується на принципах систематизації і накопичення в хронологічному порядку даних первинних документів, що відображують господарські операції безпосередньо в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку.


^ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА

ЗАВДАННЯ ЇХ ОБЛІКУ


Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початкових і кінцевих етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продажі і отримання виручки.

Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання [4].

І т. д.

^ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

У ТАКОМУ ТО ПІДПРИЄМСТВІ


2. 1. Організація готівкових розрахунків на підприємстві


Підприємства, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов’язаннями, що виникають у господарських відносинах, переважно в безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням чинних обмежень) у порядку, установленому законодавством України [7, с.78].

І т. д.


^ 2.2. Документальне оформлення касових операцій


2.2.1. Порядок відображення касових операцій у первинних документах


Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток тощо, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу товарів, надання послуг, отримання готівкових коштів. Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг“, оформляються згідно з вимогами цього Закону.

Приймання готівки в касу на досліджуваному підприємстві проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою (додаток 3). Про приймання грошей видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, ним уповноваженої, і касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата. Під час роботи з готівкою касир керується правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

І т. д.

В таблиці 3.1 представлена робоча інструкція щодо оформлення видачі готівки з каси видатковим касовим орером.

Таблиця 3.1

^ Робоча інструкція щодо оформлення видачі готівки з каси видатковим касовим ордеромз/п

Виконавець

Перелік робіт

1.Головний бухгалтер

Розглядає усну заяву одержувача про видачу грошей і при потребі з’ясовує у бухгалтера розрахункового відділу стан розрахунків з одержувачем або обґрунтованість суми, яка необхідна одержувачу. Бухгалтер розрахункового відділу дає відповідну довідку на підставі якої головний бухгалтер приймає рішення.

І т. д.


Для полегшення роботи касира і забезпечення своєчасності виконання ним своїх обов’язків на підприємстві складається графік роботи касира, який затверджується керівником ( табл. 3.5).


^ Таблиця 3.5

Індивідуальний графік роботи касира підприємства

з/п

Операція

Строк виконання . год.

1

2

3

1.

Приймання та видача готівки за оформленням прибуткових та видаткових касовими ордерами з попередньою їх перевіркою відповідно до робочих інструкцій про оформлення касових операцій

Щоденно з 8-00 до 12-00
Продовження табл. 3.5

1

2

3
^ 2.3. Cинтетичний та аналітичний облік касових операцій


Інформацію про наявність і рух грошових коштів у касі на досліджуваному підприємстві узагальнюють на синтетичному рахунку 30 „Каса”.

Рахунок 30 „ Каса” має такі субрахунки:

301 „Каса в національній валюті”;

302 „Каса в іноземній валюті”.

І т. д.

Господарські операції на досліджуваному підприємстві знаходять своє відображення на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

^ Типова кореспонденція рахунків із обліку касових операцій
п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Отримано у касу гроші із розрахункового рахунку

30 не треба назви рахунків

31

2.

Погашено заборгованість покупця по векселю шляхом внесення готівки в касу

30

34^ 2.4. Інвентаризація каси у такому то підприємстві


З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємстві проводять інвентаризацію каси. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів.

І т. д.


^ 3. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У ТАКОМУ ТО ПІДПРИЄМСТВІ


Завдання ревізії касових операцій на досліджуваному підприємстві є перевірка:

 • забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей у касі під час доставляння і здавання до банку;

 • і т. д.

На рисунку 4.1 представлена класифікаційна схема ……..
Рис. 4.1. Класифікація…………

^ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Отже, облік грошових коштів є однією із найважливіших ділянок обліку на підприємстві, оскільки кошти присутні як на початковому так і на кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу. В цьому аспекті, правильно організований бухгалтерський облік має важливе значення для забезпечення ефективного використання готівкових коштів на підприємстві.

За результатами проведеного дослідження організації обліку готівкових грошових коштів на ВАТ «Шепетівський завод культиваторів» встановлено наступне:

 1. Відповідно до чинного законодавства досліджуване підприємство самостійно визначає форму обліку, про що зазначає в Наказі про облікову політику.

 2. Згідно наказу на підприємстві ведеться журнально-ордерна форма обліку, яка заснована на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліку на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. і доданий до Наказу про облікову політику підприємства.

 3. Первинні документи з обліку готівкових грошових коштів складаються відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05 1995 р. №88, що забезпечує достовірність і правильність аналітичного і синтетичного обліку.

 4. Синтетичний та аналітичний облік здійснюють на рахунку 30 „Каса” за дебетом якого відображають надходження готівки до каси підприємства, а за кредитом – її витрачання.

 5. Впродовж звітного періоду інформація систематизується в журналі-ордері №1 та відомост1 1.1. У кінці місяця підсумки журналів-ордерів переносять у відкриту на рік Головну книгу.

 6. Узагальнена інформація щодо стану та руху готівки знаходить відображення у фінансовій звітності.

 7. Аналіз зовнішнього та внутрішнього контролю, який проводиться на досліджуваному підприємстві з метою встановлення достовірності даних відносно наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності дає підстави стверджувати, що система контролю знаходиться у відмінному стані, суттєвих порушень в організації обліку і внутрішнього контролю грошових коштів на підприємстві не виявлено.

 8. Оскільки на досліджуваному підприємстві ведеться журнально-ордерна форма обліку, варто запровадити комплексну автоматизовану систему бухгалтерського обліку “1С Бухгалтерія: Підприємство 7.7”, що дасть можливість скоротити значні витрати часу та уникнути багатьох помилок, що зазвичай супроводжують облікові операції, мати доступ до Інтернету, розмістити web-сторінку з інформацією про товари, роботи та послуги, які може надати ВАТ «Шепетівський завод культиваторів».

Отже, у курсовій роботі здійснено узагальнення, систематизацію та закріплення одержаних в процесі навчання теоретичних знань і практичних навиків із спеціальних дисциплін шляхом дослідження організації обліку та контролю операцій з готівковими грошовими коштами та визначено шляхи щодо їх удосконалення.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийнятий Верховною радою України 16 липня 1999 року №996-ХІV

 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

 4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 р. №88

 5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Положення Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено Наказом МФУ від 31.03.99 р. №87

 7. Постанова правління НБУ «Про затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України» від 19 лютого 2001 р. №69 / Зареєстровано в Мін’юсті України 12 березня 2001 р. за №216/5407 (з наступними змінами та доповненнями)

 8. Білик М.С., Загородній А.Г. та ін. Облік, аналіз та аудит: Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008. – 618 с.

 9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.-7-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2006.- 832 с.

 10. Гопцій Р. Які розміри мінімальних гарантій діють у 2010 році // Все про бухгалтерський облік. – 2010. - №17. – с. 32Додатки
Скачати 122.97 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.10.2011
Розмір122.97 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх