Тема. Індивідуально icon

Тема. Індивідуально


Схожі
Завдання Написати реферат на одну з тем (тему обирає студент індивідуально...
Реферат на тему...
Реферат на тему...
6. індивідуальна та самостійна робота студентів...
План. Системний підхід до аналізу туристської діяльності...
Дипломні проекти є основними кваліфікаційними науковими роботами...
Положення про організацію самостійної роботи студентів в умовах кмсонп...
“Гігієна праці підлітків І жінок”...
Робоча програма з курсу “ Психологія” для студентів факультету вечірнього та заочного навчання...
План Передача спадкової інформації від батьків до дитини...
Тематичний план спецкурсу 5 програма спецкурсу 6 Тема Поняття злочину та його ознаки 6 Тема...
Романтизм як провідний напрям світової літератури першої половини ХІХ ст...Загрузка...
скачать
Лекція я №3

Тема. Індивідуально-психічні властивості особистості

План

 1. Поняття особистості в психології.

 2. Темперамент - психофізіологічна основа особистості. Типи та

властивості темпераменту.

 1. Характер, структура характеру.

 2. Здібності, рівні розвитку здібностей .

) Психіка людини може сформуватися та успішно функціонувати лише за певних біологічних умов: температура тіла обмін речовин, наявність головного мозку тощо. Існує достатня кількість подібних біологічних параметрів, без наявності яких людська психіка нормально існувати не буде.

Всі ці ознаки впливають на психічні прояви людини і характеризують її як індивіда. Індивід - характеристика людини як біологічної істоти, як представника роду (напишете сами хомо сапиенс). Індивід - це продукт біологічної еволюції.

Ознаки індивіда є спадковими та вродженими утвореннями. Спадкове це те, що передається людині від її предків (морфологічні, фізіологічні біохімічні особливості організму) через генотип.

Спадково людина отримує:

 • будову нервової системи, органів чуття;

 • фізичні ознаки - загальні для всіх (скелет, прямоходіння тощо);

 • особливості типу вищої нервової діяльності;

 • біологічні потреби (їжа, самозбереження...) та інше.

Вроджені передумови - те що людина отримує в процесі внутрішньоутробного розвитку. Інколи можна спостерігати вроджені відхилення, причинами яких є мутації (зміни у генетичному апараті, хворобі Дауна (наявність зайвої хромосоми) або вплив на вагітність тератогенних факторів: інфекційні захворювання, радіоактивне опромінювання, ліки.

Індивід - це окремий представник із виду людей. У ході становлення і розвитку, який відбувається в процесі спілкування з батьками, іншими людьми, індивід оволодіває засобами діяльності та спілкування, мовою; в нього формуються вищі психічні функції, свідомість, воля, самосвідомість. Людина живе, функціонує, розвивається, реалізується у соціальному середовищі. У процесі взаємодії з ним формуються та проявляються психосоціальні; властивості, які характеризують її як особистість.

Особистість - це характеристика людини як соціальної істоти, яка включена в систему соціальних зв'язків з іншими людьми, пристосувалася до реальності, засвоїла та привласнила її здобутки і реалізує себе. Біопсихічні та психосоціальні властивості (індивід та особистість) взаємопов'язані. Індивід який народжується з певним набором біологічних властивостей та фізіологічних механізмів, є основою становлення особистості.

Не кожний індивід є носієм особистості.

Новонароджена дитина іде не є особистістю, вона буде розвиватися у процесі взаємодії і соціальним оточенням, у першу чергу з сім'єю.

 • Діти «мауглі». Це діти, що виросли поза людським суспільством. Відомий випадок з двома індійськими дівчатками, Амалою та Камалою (2 та 8 років), які зростали у стаї вовків. Уперше зіткнувшись з людьми, вони не виявили ніяких особистісних якостей, виникнення яких завжди носить соціальний характер. В той же час у них проявлялись біопсихічні властивості, нейродинамічні особливості мозку, органічні потреби, прості емоційні реакції, психофізіологічні функції тощо. Ці характеристики індивіда можуть бути передмовою появи якостей особистості, якщо оточуючим людям пощастить втягти дівчат у взаємодію, у спілкування.

 • ^ Люди, які страждають певними органічними ураженнями мозку. Наприклад, ідіоти, ідіотизм — найбільш темна форма розумового недорозвитку. Відсутня мова, психічні реакції, не формуються елементарні навички.

З появою здатності до самопізнання, самовдосконалення, самовиховання особистість стає індивідуальністю.

Індивідуальність - це поєднання психологічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших. Вона проявляється у здібностях людини, в домінуючих потребах, інтересах, схильностях, у рисах характеру, в почутті власної гідності, у світобаченні, системі знань, умінь, навичок, у рівні розвитку творчих процесів, в індивідуальному стилі діяльності та поведінки.

Основу особистості складає її структура — система властивостей особистості в їх цілісності та взаємозв'язку. Існує декілька поглядів на те, що являє собою внутрішній склад особистості.

До найважливіших психологічних параметрів особистості належать: стійкість особистості (відносна сталість психологічного складу, що не виключає пластичності та зміни її проявів); єдність особистості взаємозв'язок психічних процесів, станів, властивостей. Кожна риса має сенс в залежності від її співвідношення з іншими рисами особистості. При поєднанні сміливості з почуттям обов'язку є одна особистість, а при поєднанні з пихатістю, зарозумілістю — інша); активність (спрямованість на зміни, перетворення оточуючого світу, на розвиток себе); здатність до саморегуляції.

Б. Г. Ананьєв до ознак, що визначають особистісний рівень прояву людини, відносить:

 • ^ Соціальний статус - положення особистості в системі міжособистісних відносин, яке визначає її права, обов' язки та привілеї.

 • Суспільна роль - відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людини в залежності від її статусу чи позиції в суспільстві, в системі : міжособових стосунків.

Соціальна установка - готовність, схильність людини до певного сприйняття та ставлення до соціальної дійсності.

 • ^ Потреби та мотиви, що спонукають соціальну активність людини.

 • Когнітивна організація - психологічна система, яка характеризує індивідуальні особливості пізнавальних психічних процесів (увага, відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять, уява).

^ . Емоції та почуття - переживання людиною власного ставлення до предметів, явищ дійсності, до інших людей, до самої себе, що характеризуються відносною стійкістю.

.Характер - індивідуальне сполучення стійких психічних особливостей людини, яке обумовлює типовий для неї спосіб поведінки в певних життєвих умовах та обставинах.

 • Здібності - індивідуальні особливості, які забезпечують успіх у діяльності та легкість оволодіння нею.

 • Воля - здатність до вибору дій, що пов'язана з доланням внутрішніх та зовнішніх перешкод.

 • Спрямованість - сукупність сталих мотивів, що орієнтують поведінку і діяльність особистості, відносно незалежно від конкретних умов. (Потреби, інтереси, прагнення, переконання, ідеали, світогляд).

Вчені не мають спільної думки щодо визначення основних структурних компонентів особистості та шляхів її формування. Тому серед теорій особистості виділяють:

Психодинамічні описують особистість і пояснюють її поведінку, виходячи з її внутрішніх, суб'єктивних характеристик;

Соціодинамічні - головну роль в поясненні поведінки людини відводять . зовнішній соціальній ситуації і не надають суттєвого значення внутрішнім властивостям (Е Фромм);

Інтеракціоністські ґрунтуються на принципі взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів управлінні актуальними діями особистості

Розводячи поняття індивід та особистість, ми розуміємо, що це є умовний поділ, необхідний для аналізу та глибини розуміння сутності людини. Насправді, людина — це поняття цілісне і вона завжди виступає в єдності біологічного, психічного та соціального.

(2) Основою формування особистості є її психофізіологічна основа - темперамент. Темперамент - це вроджені властивості людини, що виявляються в збудливості, емоційній вразливості, врівноваженості і швидкості перебігу її психічної діяльності.

Давньогрецький лікар Гіппократ (460-377 рр. до н.е.) зробив першу спробу з'ясувати, чим зумовлюються індивідуальні відмінності в поведінці людей. Вчений вважав, що це визначено переважанням однієї з 4 стихій в тілі людини.

ЙОГО послідовник - римський лікар Гален розробив першу типологію темпераментів. Фізіологічною основою темпераменту, на думку Галена, була пропорція 4 основних рідин, що циркулюють в організмі та складають його природу - крові, слизу, жовчі і чорної жовч:

 • Переважання крові (сангвіс) - основа сангвіністичного типу темпераменту;

 • слизу (флегми) - флегматичного типу;

 • жовчі (холе) - холеричного;

 • чорної жовчі (мелайна холе) - меланхолічного.

Такі назви темпераментів використовують і донині, але погляди на причини, які їх зумовлюють, змінилися. Так, Е.Кречмер спробував визначити темперамент через типи морфологічної конституції тіла людини. Він виділив З основних типи конституції: астенічний, пікнічний, атлетичний.

^ Астенічному типу властиві довга і вузька грудина, довгі кінцівки, видовжене обличчя, слабкі м'язи. Йому відповідає шизоїдний темперамент (властиві як надмірна ефективність та подразливість,так і безпочуттєва холодність і тупа байдужість, а також замкненість, зосередженість на внутрішньому світі, невідповідність реакцій зовнішнім стимулам.

Для пікнічного типу характерні широка грудина, кремезна фігура, кругла велика голова, випнутий живіт. Цьому типу відповідає циклоїдний темперамент (зміни емоційних станів від підвищеного веселого настрою до постійно зниженого, похмурого). Людям цього типу властива відповідність реакцій стимулам, відкритість, природність, м'якість та плавність рухів.

Однак при детальному розгляді цей підхід має суттєві недоліки. ^ Найбільш ґрунтовно проблема темпераменту вирішується в ученні ■П. Павлова про типи вищої нервової системи. На основі вивчення умовних рефлексі ним були виявлені основні властивості нервової системи:

  1. сила процесів збудження та гальмування;

  2. врівноваженість - баланс між збудженням і гальмуванням;

  3. рухливість - швидкість переходу НС від збудження до гальмування.

Комбінування цих властивостей дає певний тип нервової системи:

 • "нестримний" - сильний, неврівноважений, рухливий. Властивий холерику - сильний тип темпераменту, що виявляється в загальній рухливості і здатності віддаватися справі з пристрастю. Такі люди емоційні, їхній настрій різко змінюється. Вони мало розмірковують та швидко діють, у стосунках з іншими людьми - різкі та прямолінійні;

 • "жвавий" - сильний, рухливий, врівноважений. Властивий сангвініку - сильний тип темпераменту, що характеризується рухливістю, високою психічною активністю, чуйністю, товариськістю, комунікабельністю. Людина жвава, діяльна, легко пристосовується до змін умов життя. Почуття легко виникають і швидко змінюються;

 • "спокійний" - сильний, врівноважений, повільний. Флегматичний тип темпераменту, якому властиві інертність, стійкість в прагненнях, намірах і настроях. Така людина повільно перемикається з однієї діяльності на іншу, потребує тривалого часу для зосередження;

 • "слабкий" - слабкий, неврівноважений, повільний. Меланхолічний тип, який характеризується уповільненістю рухів, стриманістю моторики і мови, низьким рівнем психічної активності, схильністю глибоко переживати незначні події, переваженням негативних емоцій. Такі люди губляться в нових умовах, із трудністю встановлюють контакти з оточуючими.

^ Немає кращих чи гірших темпераментів, оскільки кожен з них має

свої позитивні риси і недоліки. Тому основні зусилля повинні спрямовуватися не на перероблення темпераменту, а на його вивчення і розумне використання його преваг і нівелювання його негативних рис.

Дослідники темпераменту виділяють його властивості, що тісно пов'язані з рисами характеру.

 • Сенситивність - чутливість на зовнішній подразник найменшої сили.

-Реактивність - сила емоційної реакції на зовнішній чи внутрішній подразник.

-Активність - здатність долати зовнішні і внутрішні обмеження, оволодіння та перетворення зовнішньої дійсності.

 • Темп реакцій - швидкість перебігу психічних процесів.

 • Ригідність-пластичність - здатність гнучко й легко пристосовуватися до нових умов.

 • Екстравертивність-інтравертивність - виявляються в переважній спрямованості активності особистості або зовні, або у внутрішній план (на явища власного внутрішнього світу, на свої переживання і думки).

Кожен тип темпераменту визначається певним і стійким набором названих якостей. Спілкуючись з людьми, необхідно враховувати властивості їх темпераменту. Це потрібно робити і в доборі кадрів, де праця ставить особливі вимоги до динамічних і емоційних якостей людини. Недоліки темпераменту можуть компенсуватися за рахунок захопленості, спеціальної підготовки, вольових зусиль.

Темперамент виступає основою формування характеру людини, проте не визначає її спрямованості, інтересів та ідеалів.

(3) Характер (відбиток) - це сукупність набутих властивостей, які формуються і виявляються в діяльності і зумовлюють типову поведінку людини в типовій ситуації. На відміну від темпераменту, характер більше визначається умовами навчання, виховання, стосунками в сім'ї, школі і т.ін. Пізнання характеру дозволяє прогнозувати поведінку, можливі вчинки та дії. Сукупність рис характеру складає його структуру. Риси характеру визначаються по відношенню

 • До інших людей;

 • До себе;

 • До діяльності;

 • До інших речей.

Серед рис характеру виділяють головні, провідні і другорядні. Причому, ці риси можуть суперечити одна одній. Тому існують цілісні та суперечливі характери.

Деякі риси можуть бути надмірно розвинені, вони яскраво виділяються на фоні інших. Таке явище називається в психології акцентуацією характеру.

^ Акцентуація характеру - перебільшений розвиток окремих рис на фоні інших. Вираженість акцентуації може бути від ледве помітної до психопатії (хвороблива потворність характеру при збереженні інтелекту,

внаслідок чого різко порушуються взаємовідносини з оточуючими. Іноді психопатії стають соціально небезпечними).

Детальна характеристика типів акцентуацій дається в працях К.М. Леонгарда, А. Лічко,С. С.Подмазіна.

К.М. Леонгардом виділено 12 типів акцентуацій: гіпертимність, застрявання, педантичність, стурбованість, циклотимність, демонстративність, збудливість, дистимічність, екзальтованість, емотивність, інтровертивний тип, екстравертивний тип. Знання типів характеру дозволяє повніше використовувати свої сильні сторони, а також краще зрозуміти інших людей.

^ Вік від 3 до 9 вважається сенситивним для формування характеру. Початок формування тісно пов'язаний з першими місяцями життя і спілкуванням матері і дитини. Виділяють наступні умови формування характеру:

 • Формування системи знань і переконань людини щодо необхідності виховання певного стилю поведінки чи риси характеру;

 • Формування за допомогою вправ, навичок і звичок бажаної форми поведінки;

 • Організація вправ і самого процесу поведінки таким чином, щоб вона принесла позитивні емоції;

 • Самовиховання.

4. Здібності - це індивідуально-психічні властивості особистості, які забезпечують успіх у діяльності та спілкуванні, легкість в оволодінні знаннями, вміннями і навичками.

Питання щодо джерел виникнення здібностей - дискусійне. Можна виділити декілька підходів:

 • природний дар;

 • наслідування таланту батьків;

 • "патологічність генія" (випадкові зрушення психіки, які привели до розвитку високого рівня здібностей);

 • результат навчання і виховання.

Однак, традиційна психологія вважає, що здібності завжди є результатом розвитку, вони не з'являються на порожньому місці. В основі розвитку здібностей лежать задатки - психо-фізіологічні передумови розвитку. Людина народжується з певними генетичними, анатомо-фізіологічними задатками, на ґрунті яких за певних соціальних умов у процесі діяльності та спілкування формуються здібності особистості.

Здібності поділяються на загальні: розумові, розвинені пам'ять, мова, точність моторики і спеціальні. В спеціальних виділяють:

 • Теоретичні (схильність до абстрактно-логічного мислення);

 • Практичні (схильність до практичних дій);

 • Творчі (схильність до творення предметів матеріальної чи духовної культури);

 • Здібності до спілкування (мова, сприйняття і оцінка людей, комунікативність);

 • Навчальні (успішність засвоєння вмінь і навичок);

 • Предметно-діяльнісні.

Важливим моментом розвитку здібностей у дітей є комплексність - одночасне вдосконалення декількох взаємодоповнюючих одна одну здібностей. Б.М. Теплов зазначав що однією з найважливіших особливостей психіки людини є можливість надзвичайно широкої компенсації одних властивостей іншими. Завдяки цьому відсутність якоїсь здібності може бути компенсована іншими, що сприяє підвищенню ефективності діяльності, яка виконується.

З початку XX ст. було зроблено декілька спроб виміряти здібності людини на основ тестових методик (Г.Айзенк, Дж.Кеттелл, Ч.Спірмен, А.Біне). Однак найбільш оптимальний спосіб - виявлення динаміки успіху в процесі діяльності. Вперше це зробив Л.С.Виготський. В своїх працях він обґрунтував поняття "зони актуального розвитку" - знання і вміння людини, які дозволяють здійснювати будь-яку діяльність, без сторонньої допомоги.

"Зона найближчого розвитку ' - це сукупність завдань певного рівня складності, які можуть успішно виконуватися людиною, але при сторонній допомозі (вчитель, наставник, колега). Спираючись на ці поняття Л.С.Виготський визначив здібності як швидкість переходу "зони найближчого розвитку" у "зону актуального розвитку".

Здібності не лише спільно визначають успішність діяльності, а й впливають одна на одну. Поєднання різноманітних високорозвинених здібностей називають обдарованістю.

За мірою і рівнем розвитку здібностей виділяють талант і геніальність. Талант - це поєднання генетично зумовленої обдарованості з працею. Він є підструктурою геніальності.

Геніальність - вищий рівень розвитку здібностей, який забезпечує досягнення особистістю таких результатів творчої діяльності, які складають епоху в житті суспільства, в розвитку культури. Головна відмінність геніальності від таланту полягає в тому, що геній створює нову епоху в своїй галузі.
Рис. 6. Реакція людей різного темпераменту на зім'яту шляпу (X. Бідструп)
2

З

4

37
Темперамент та його властивості

Властивості

Типи темпераменту

темпераменту

САНГВІНІК

ХОЛЕРИК

ФЛЕГМАТИК

МЕЛАНХОЛІК

Сенситивність

Низька

Низька

Низька

Підвищена

(чутливість) -


Дуже болісно

виникнення


реагують на

психічних


зауваження,

реакцій при


критику. Люблять

найменшій силі


мистецтво,

подразника


музику, поезію...

Реактивність -

Висока

^ Дуже висока

Низька

Низька

ступінь

Вразливі, швидко

Дуже швидко

Сповільнена

Рідко сміються,

мимовільних

захоплюються, але

реагують, але

реакція. їх важко

невпевнені у собі.

психічних

надовго їх не

чинять необдумано.

«розворушити».

Стійкий настрій.

реакцій на

вистачає. Не

Запальні,

Довго усе
внутрішні та

доводять розпочате

нетерплячі,

обмірковують.
зовнішні

до кінця. Поверхові

нестримані.подразники

знання.


Активність -

Підвищена

Висока

Висока

Низька

енергійність

Значна

Працюють

Наполегливо

Не вміють

впливу людини

наполегливість та

невтомно. Завжди

трудяться навіть

працювати без

на зовнішній світ

працездатність,

добиваються

якщо робота

відпочинку, легко
якщо справа цікава.

значних результатів

нецікава.

та швидко
Затійливі,

завдяки
втомлюються.
винахідливі

наполегливості.

Марнославні.

Працюють
Ненаполегливі, не люблять, коли багато роботи.циклічно.Співвідношення

Р = А

^ Р переважає.

А переважає.

Р=А

реактивності (Р)

їх легко

Нестримані,

Завжди доводять

Глибоко

та активності

дисциплінувати

запальні, оцінюють

справу до кінця.

відчувають і

(А) - ступінь
вчинки
переживають

залежності
необ'єктивно, не
події.

поведінки від
розкаюються.
Нежиттєрадісні.

випадкових
Створюютьобставин
конфліктні ситуації. Мстиві, самовпевнені.Темп реакції -

^ Дуже високий

Високий

Низький

Низький

швидкість

Мовлення швидке.

Мовлення та рухи

Рухи, реакція

Рухи сповільнені.

протікання

Кмітливість. Рухи

швидкі та різкі.

повільні. В

Мовлення дуже

психічних

швидкі, але плавні.

Активні жести,

екстрених ситуаціях

тихе. Міміка

процесів

Активно

міміка. Почерк

безпорадні. Довго

невиразна.
використовуються

розмашистий.

запам'ятовують, алежести, міміка
майже назавжди.
Співвідношення

Висока П
Підвищена Р

Дуже висока Р

Висока Р

«пластичність

Люблять
Більш стійкі

Цінують звичний

Губляться в

(II) - ригідність

командувати,
інтереси,

уклад життя, звичну

незнайомій

(Р)»

подорожувати,
ускладнене

роботу, дуже

обстановці.
спілкуватися

3

переключення

постійні. Не швидко

Погано
людьми.
уваги

зближуються з

пристосовуються
Непостійні

в
людьми. Висока

до нового.
інтересах.концентрація уваги. Важко

переключаються з однієї діяльності на
іншу.
Співвідношення

Дуже висока Е
Висока Е

Вища І

Дуже висока І

«екстраверсія

Дуже
Коло спілкування

Живуть «у

Некомунікабельні,

(Е)

комунікабельні,
дещо вужче.

власному світі». Не

нетовариські,

інтроверсія (І)»

привітні, легко

Люблять керувати.

люблять компанії.

скуті. Схильні
встановлюють
Не балакучі, не

Часто не можуть

«іти в себе»,
контакт,

не

відверті.

забути минуле.

недовірливі,
відчувають


тримаються на
труднощів

Увідстані від
спілкуванні

зкомпаній,
людьми різноголюблять
віку. Буваютьсамотність. Не
«душею» компанії,люблять
але можуть бутивиступати, не
надокучливими.

Непіднімають руку.
стримують слово,

міняють друзів.

Емоційна

Висока
Висока

Низька

Висока

збудливість -

Швидко реагують

Почуття швидко

Почуття виникають

Депресивний

швидкість

на зауваження

та

виникають, але є

повільно, але довго

характер емоцій.

виникнення

зміни. Почуття

відносно стійкими

зберігаються.

Дуже вразливі.

реакції

несильні неглибокі.

та
Афектів практично не буває. Не проявляють емоції та почуття бурхливо, намагаються уникати конфліктів. Незворушні.

Астенічний характер, значна глибина почуттів та емоцій. Рахуються з почуттями інших людей.Скачати 216.44 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації28.10.2011
Розмір216.44 Kb.
ТипЛекція, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх