Програма проходження виробничої практики курсантами та учнями Ікурсу на посадах пожежного та радіотелефоніста пожежно-рятувального підрозділу погоджено перший заступник начальника училища полковник служби цивільного захисту icon

Програма проходження виробничої практики курсантами та учнями Ікурсу на посадах пожежного та радіотелефоніста пожежно-рятувального підрозділу погоджено перший заступник начальника училища полковник служби цивільного захисту


7 чел. помогло.
Схожі
Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник...
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування І...
Правила прийому до Національного університету цивільного захисту України...
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців І vкатегорії посад та кадрового...
Програма проходження виробничої практики з дисципліни “Основи фінансовго обліку” для студентів...
Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101...
Робоча програма практики для студентів ііі-го курсу економічного факультету денної форми...
Робоча програма виробничої практики галузі знань економіка І підприємництво напряму підготовки...
Головне управління державної служби україни інформаційно-довідковий матеріал з питань...
Правила прийому та відбору на навчання до вінницького вищого професійного училища...Загрузка...
скачать

ЗАТВЕРДЖУЮ


Начальник Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту

полковник служби цивільного захисту

М.Г. Говорущак“ ____ ” _________________ 2010 року

ПРОГРАМАпроходження виробничої практики курсантами та учнями І курсу

на посадах пожежного та радіотелефоніста пожежно-рятувального підрозділу


ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника училища

полковник служби цивільного захисту


М.В. Козловський


“___” ______________ 2010 року.


Розглянуто та схвалено на засіданні

циклу виробничого навчання

Протокол № __ від “___” ______ 2010р.


^

Мета та завдання виробничої практикиВиробнича практика курсантів та учнів у пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є складовою частиною навчально-виховної роботи, метою якої є:


 1. Ознайомлення з діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів.

 2. Закріплення і поглиблення теоретичних знань отриманих курсантами та учнями під час навчання.

 3. Формування і вдосконалення професійних умінь і навичок під час роботи на посадах пожежного та радіотелефоніста СДПЧ (ДПЧ).

 4. Виховання розуміння необхідності постійного набуття знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

 5. Прищеплення курсантам та учням інтересу до спеціальності працівника Оперативно-рятувальної служби.

 6. Глибоке і всебічне вивчення ділових і моральних якостей курсантів та учнів для раціонального їх використання в практичній роботі.

 7. Виховання майбутнього працівника Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в дусі патріотизму та на кращих традиціях старших поколінь.Відповідно до наказу МНС України від 01 грудня 2003 року № 461 “Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України” організація виробничої практики у територіальних органах управління та підрозділах МНС покладається на керівництво ГУ(У) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. З цією метою необхідно:


 1. Визначити конкретні підрозділи, враховуючи спеціалізацію практикантів, та створити належні умови для проведення виробничої практики.

 2. Призначити наказом керівниками практики найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом закріпити курсантів та учнів за керівниками практики (не більше двох осіб за одним працівником).

 3. Організувати та провести вхідний і вихідний контролі знань курсантів та учнів до початку та після завершення практики згідно з питаннями, які наведені в додатку № 1.

 4. При необхідності курсантам та учням на період виробничої практики видати вкладиші до посвідчення особи (учнівського квитка), що підтверджують виконання ними обов’язків на посаді (додаток № 2).

 5. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення практики, узагальнювати та аналізувати її результати, розробляти рекомендації щодо її вдосконалення, підводити підсумки практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки (додаток № 7) та оформляти її результати наказом, копію якого направляти в училище.

 6. Здійснювати контроль за забезпеченням належних умов праці і побуту курсантів та учнів під час проходження практики.

 7. Припинити проходження практики та відрядити курсанта або учня до училища (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

 8. У разі призначення на вакантну посаду осіб-практикантів проводити виплату грошового утримання відповідно до п. 3.12 наказу МНС України від 01 грудня 2003 року № 461.Керівництво виробничою практикою здійснюється начальниками СДПЧ (ДПЧ, МУ, РВ, ОП), в яких вона проводиться.


Керівники практики зобов'язані:

 1. Забезпечити виконання програми, індивідуальних планів виробничої практики в повному обсязі та контролювати їх реалізацію.

 2. Встановити для практикантів 6-ти денний робочий тиждень з тривалістю робочого дня 7-8 годин. При цьому робочий день практиканта повинен розпочинатись з 800 години.

 3. Здійснювати підбір безпосередніх керівників практики (наставників) – пожежних (старших пожежних, командирів відділень, радіотелефоністів) і надавати їх кандидатури до ГУ(У) МНС для оформлення відповідним наказом.

 4. В тижневий термін після початку проходження практики надіслати на електронну адресу училища E-mail: vucz@mns.gov.ua копію наказу про закріплення наставників за практикантами та контактні номери телефонів, за якими керівники практики від училища зможуть зв’язатися з наставниками практикантів від базового підрозділу.

 5. Представити практикантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх правовий статус, роль і місце керівників практики та інших працівників підрозділу під час виконання практикантами своїх обов’язків.

 6. Проводити інструктажі практикантів, ознайомити їх з оперативною обстановкою, структурою пожежно-рятувального підрозділу, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці.

 7. Проводити виховну роботу з практикантами.

 8. Забезпечити практикантів необхідними житлово-побутовими умовами (надання, по можливості, безкоштовного житла, медичного обслуговування), а також робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо.

 9. Аналізувати роботу практикантів та надавати їм допомогу в успішному виконанні програми практики.

 10. Узагальнити підсумки виробничої практики і надіслати звіт в ГУ(У) МНС області. Копію звіту надіслати до навчального закладу.

 11. Затвердити характеристики на практикантів та завірити їх печаткою.На безпосередніх керівників практики – пожежних (старших пожежних, командирів відділень, радіотелефоністів) СДПЧ (ДПЧ) покладаються такі обов'язки:

 1. Ознайомити практикантів з оперативно-тактичною характеристикою району виїзду та найбільш пожеженебезпечними об’єктами.

 2. Проводити щоденний облік та оцінку роботи практикантів (додаток 7), контролювати виконання ними індивідуальних планів практики та ведення щоденників, дотримання внутрішнього розпорядку.

 3. Підготувати та представити на розгляд начальника караулу характеристики на практикантів та не пізніше як за три дні до закінчення практики, затвердити їх у начальника СДПЧ (ДПЧ). У характеристиці відобразити: обсяг і якість виконання програми, індивідуального плану, іншої роботи; рівень підготовки практиканта до виконання службових обов’язків; організаторські здібності по службі; особисті моральні і ділові якості, дисципліну, старанність, загальний культурний і професійний рівень розвитку; виставити підсумкову оцінку за виробничу практику на посаді за 12-и бальною системою оцінювання (додаток 7).

 4. Надати практикантам допомогу в оформлені звітної документації за результатами виробничої практики.

 5. Під керівництвом начальника караулу підготувати для начальника СДПЧ (ДПЧ) матеріали за підсумками проходження практики з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації практики.


Керівникам практики та їх безпосереднім начальникам забороняється використовувати практикантів для виконання завдань, не передбачених програмою.


^

Обов'язки та права практикантівПід час виробничої практики курсанти та учні підпорядковуються начальнику СДПЧ (ДПЧ, МУ, РВ, ОП), який на цей період є для них прямим начальником, начальник караулу є безпосереднім начальником, пожежний (старший пожежний, командир відділення, радіотелефоніст) - наставником.


Практикант зобов'язаний:


 1. Вивчити програму виробничої практики.

 2. Після прибуття на місце практики:

 • відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму практики;

 • вивчити план роботи, завдання, які стоять перед пожежно-рятувальним підрозділом, розпорядок дня; ознайомитися з особовим складом підрозділу;

 • на основі програми виробничої практики та плану роботи пожежно-рятувальної частини скласти індивідуальний план роботи на весь період і подати його на затвердження начальнику частини.

3. У ході виробничої практики:

 • виконати передбачені програмою завдання у повному обсязі та у встановлені строки;

 • виконувати розпорядок дня, встановлений в підрозділі, підтримувати дисципліну і правила, що діють в місцях проживання;

 • виявляти організованість, ініціативу, дотримуватись вимог чинного законодавства України;

 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підрозділу;

 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці встановлених для особового складу підрозділу, правила застосування пожежно-технічного, аварійно-рятувального та іншого обладнання, правила застосування засобів колективного та індивідуального захисту;

 • під час практики виконувати роботи тільки за дорученням та під безпосереднім керівництвом або наглядом працівника-наставника, за яким він закріплений;

 • не заходити до виробничих приміщень, та на інші об’єкти, які не пов’язані з проходженням практики, без дозволу наставника;

 • у разі виникнення виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого наставника або іншу посадову особу і діяти відповідно до правил поведінки під час виникнення аварій;

 • дотримуватись правил особистої гігієни та гігієни праці;

 • носити формений одяг дотримуючись вимог керівних документів та статутних вимог;

 • вивчати накази, інструкції, огляди, методичні та аналітичні документи, які стосуються діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

 • брати участь у громадському житті колективу. Відвідувати заняття зі службової підготовки;

 • бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду;

 • вести щоденник, регулярно (після кожного чергування) звітувати керівнику практики про виконану роботу;

 • перед закінченням практики скласти звіт за встановленою формою (додаток № 5) та затвердити його у начальника підрозділу.


Практикант має право:


 1. Ознайомлюватися з усіма службовими документами в об’ємі завдань, визначених Програмою та його індивідуальним планом роботи.

 2. Підписувати від свого імені складені за дорученням керівника практики документи.

 3. Користуватися літературою, пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням, технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі.

 4. Носити цивільний одяг у позаслужбовий час.

 5. Вносити пропозиції керівництву СДПЧ (ДПЧ) та училища щодо вдосконалення організації і проведення виробничої практики.
^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

виробничої практики на посадах пожежного та радіотелефоніста

з/п

Назва заходу

Звітний матеріал

1. Ознайомлення з пожежно-рятувальним підрозділом. Інструктаж з охорони праці1.1.Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на робочому мiсцi.

Ознайомитись:

 • із підрозділом, його структурою та організацією діяльності;

 • із приміщеннями пожежно-рятувального підрозділу та їх призначенням;

 • із пожежно-рятувальною технікою;

 • із розташуванням пожежно-технiчного та аварійно-рятувального обладнання на автомобілях;

 • із засобами зв’язку, які знаходяться на озброєнні в пожежно-рятувальному підрозділіОпис у звіті


Опис у звіті


Опис у звіті, наведення основних ТТХ2. Самостійне виконання робіт пожежного-рятувальника у складі відділення


2.1

^ Оволодiння пpактичними навичками дiй пожежних-рятувальників з пiдтpимання внутpiшнього поpядку та виконання pозпорядку дня пожежно-рятувального підрозділу
2.1.1


2.1.2.


Ознайомитись:

- з pозпоpядком дня підрозділу.


Відпрацювати:

- заходи, які пеpедбаченi pозпоpядком дня пiд час несення служби у черговому караулі.

Копія розпорядку дня


Опис у звіті


2.2

Оволодiння пpактичними навичками дiй пожежних-рятувальників пiд час змiни чергових караулів та за сигналом "Тpивога"
2.2.1.


2.2.2.


Ознайомитись:

- з випадками та поpядком подання сигналу “Тpивога”.


Відпрацювати:

- прийоми та види робіт, які виконує пожежний-рятувальник під час зміни чергових караулів;

- способи укладання захисного одягу пожежника та спорядження;

- порядок постановки у pозpахунок захисних дихальних апаpатiв;

- порядок посадки у автомобiль та виїзд з гаpажа за сигналом “Тривога”;

- способи одягання захисного одягу.


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітки про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

2.3

Оволодiння пpактичними навичками несення служби у внутpiшньому наpядi чергового караулу та у дозоpi

2.3.1.


2.3.2.


2.3.3.

Ознайомитись:

- із складом внутрішнього наряду та організацією дозорної служби в підрозділі.


Повторити:

- обов’язки днювального по гаpажу, постового бiля фасаду та дозоpного пожежно-рятувального підрозділу.


Відпрацювати:

- порядок несення служби днювальним по гаpажу та постовим бiля фасаду пожежно-рятувального підрозділу;

- порядок допуску у службовi пpимiщення осiб, що не належать до складу пожежно-рятувальної частини;

- порядок несення дозорної служби;


Опис у звіті


Копії обов’язків


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

2.4


Оволодіння практичними навичками роботи з пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням
2.4.1.


Ознайомитись:

 • з порядком постановки пожежних рукавів в оперативний розрахунок;

- з порядком постановки рятувальної мотузки в оперативний розрахунок;

- з аварійно-рятувальним обладнанням яке є в частині та його технічними характеристиками.Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Опис у звіті,

наведення основних ТТХ

2.4.2.Повторити:

- призначення пожежних рукавів та стволів, їх класифікацію;

- обов’язки пожежного-рятувальника під час прокладання рукавної лінії (магістральної, робочої) та pоботi зi стволами;

- технічні характеристики ручних пожежних драбин;
Опис у звіті


Відмітка про виконання


Опис у звіті, наведення основних ТТХ
2.4.3.

- обов’язки пожежного під час роботи з розтину та розбирання конструкцій будівель.


Відпрацювати:

- способи укладання пожежних рукавів на пожежні автомобілі;

- порядок пpокладання pукавних лiнiй iз скаток, рукавної котушки. Пpибиpання pукавiв у одинаpну та подвійну скатки, вiсiмкою, намотування pукавiв на котушку;

- порядок пpокладання pукавної лiнiї по сходових клiтинах, доpогах, чеpез залiзничнi колiї та iншi пеpешкоди;

- порядок заміни гумових ущільнюючих кілець, з‘єднання та роз‘єднання з‘єднувальних pукавних головок, пpиєднання ствола до з‘єднувальної головки;

- способи pоботи зі стволами у положеннях “стоячи”, “лежачи”, “з колiна”, “сидячи”, “стоячи на дpабинi”, “сидячи на пiдвiконнику чи на покpiвлi”;

- порядок пiдйому pукавної лiнiї на висоту за допомогою pятувальної мотузки та по пожежним дpабинам, наpощування діючої pукавної лінії;

- способи pоботи з pукавами та pукавним обладнанням у зимовий пеpiод;

- порядок роботи з водяними стволами та стволами – генераторами піни;

- порядок зняття драбини-палиці з пожежного автомобiля, пеpенесення, пiдйому по нiй, складання та укладання на автомобіль;

- порядок використання драбини-палиці в якості тарана та нош;

- порядок зняття штуpмової дpабини з пожежного автомобiля, пеpенесення, пiдйому по нiй у повеpхи навчальної башти, спуску донизу та укладання дpабини на автомобіль;

- порядок зняття висувної дpабини з пожежного автомобiля, пеpенесення до мiсця встановлення, встановлення, пiдйом по нiй на повеpхи навчальної башти та складання, укладання дpабини на автомобіль;

- порядок закpiплення pятувальної мотузки за констpукцiї piзними способами;

- порядок в’язання подвiйної pятувальної петлi з одяганням на потерпілого;

- порядок змотування рятувальної мотузки у клубок;


- порядок в’язання петлі для підйому пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання на висоту;

- порядок рятування потерпілого з верхніх поверхів навчальної башти за допомогою рятувальної мотузки;

- саморятування з верхніх поверхів навчальної башти за допомогою рятувальної мотузки;

- порядок застосування інструмента ручного аварійно-рятувального (ІРАР);

- порядок підготовки та застосування ручного механізованого інструменту.

Копія обов’язків


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


2.5

Оволодіння практичними навичками дій пожежних-рятувальників при роботі в захисних дихальних апаратах
2.5.1.


2.5.2.


2.5.3.

Ознайомитись:

- з організацією газодимозахисної служби в гарнізоні.

Повторити:

- обов’язки газодимозахисника;

- особливості роботи в захисних дихальних апаратах на свіжому повітрі та в задимленому середовищі.


Відпрацювати:

- послідовність проведення перевірки № 1 та оперативної перевірки захисних дихальних апаратів;

- порядок проведення розрахунку часу роботи в захисних дихальних апаратах;

- вправи різного ступеня навантаження при роботі в захисних дихальних апаратах на свіжому повітрі;

- вправи під час роботи в захисних дихальних апаратах в непридатному для дихання середовищі.


Опис у звіті


Копія обов’язків
^

Опис у звіті
Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


2.6

Оволодіння практичними навичками дій пожежних-рятувальників при оперативному розгортанні

2.6.1.Відпрацювати:

- послідовність дій під час підготовки до оперативного розгортання;

- послідовність дій під час попереднього розгортання;


- прийоми та види робіт під час повного розгортання;


- порядок проведення оперативного розгортання.


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


2.7

Оволодіння практичними навичками дій пожежних-рятувальників з надання першої медичної допомоги
2.7.1.


2.7.2.


2.7.3.

Ознайомитись:

- із засобами надання першої медичної допомоги, які є в частині та порядком їх застосування.


Повторити:

- види кровотеч, переломів, ран та характерними ознаками забоїв, вивихів, переломів.

- правила надання першої медичної допомоги при різних видах травм.


Відпрацювати:

- порядок надання першої медичної допомоги при різних ушкодженнях і травмах.


Опис у звіті


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

3. Самостійне виконання робіт (посадових обов’язків) радіотелефоніста пожежно-рятувального підрозділу.


3.1

Оволодіння практичними навичками дій чергового радіотелефоніста пожежно-рятувального підрозділу.
3.1.1


3.1.2


3.1.3

Ознайомитись:

 • з робочим місцем радіотелефоніста, системою оперативно-диспетчерського управління та комплексом технічних засобів пункту зв’язку частини;

 • оперативно-тактичною характеристикою району виїзду підрозділу;

 • з витягом із розкладу виїздів підрозділу;

- з районом виїзду підрозділу:

 • картою та межами району виїзду підрозділу;

 • переліком особливо важливих об’єктів району виїзду (оперативними планами та картками пожежогасіння);

 • протипожежним водопостачанням району;

 • межами виїзду підрозділу.


Повторити:

 • функціональні обов’язки чергового радіотелефоніста;

 • керівні документи, які регламентують роботу пункту зв’язку пожежно-рятувального підрозділу


Відпрацювати:

 • порядок оповіщення та збору особового складу за сигналом “Тривога”;

 • порядок прийому повідомлень та висилання підрозділу до місця виконання робіт;

- порядку передачі та прийняття інформації електронною поштою за допомогою мережі “Internet”;

- порядок відправлення та прийняття документів за допомогою факсимільного зв’язку;

 • порядок виведення інформації у друкованому вигляді.


Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання


Копії обов’язків

Відмітка про виконання


Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

Відмітка про виконання

3.2

Оволодіння практичними навичками дій радіотелефоніста із засобами зв’язку та вивчення їх технічних характеристик.
3.2.1


3.2.2


3.2.3

Вивчити:

- технічні характеристики засобів зв’язку які знаходяться на озброєнні в пожежно-рятувальному підрозділі;

- позивні гарнізону.


Повторити:

- правила ведення радіообміну.


Відпрацювати:

 • порядок прийому повідомлень та висилання підрозділу до місця виконання робіт;

- дисципліну та правила ведення зв'язку при прийомі повідомлення про надзвичайну ситуацію, при веденні радіозв’язку з відділеннями, що знаходяться за межами підрозділу;

- перевірку зв’язку;

- порядок проведення щоденного технічного обслуговування (ТО № 1) засобів зв’язку;

- порядок проведення щонедільного технічного обслуговування (ТО № 2) засобів зв’язку.

Опис у звіті, наведення основних ТТХ

Відмітка про виконання


Відмітка про виконання


Опис у звіті


Опис у звіті


Відмітка про виконання

Опис у звіті


Опис у звіті


3.3

Відпрацювання порядку використання та ведення документів пункту зв’язку підрозділу.
3.3.1


3.3.2

Вивчити:

 • інструкції порядку взаємодії з іншими оперативними службами району, міста, об’єкту.


Відпрацювати:

 • порядок ведення документів пункту зв’язку підрозділу;

- порядок дій радіотелефоніста при отриманні різних сигналів оповіщення.


Опис у звіті


Опис у звіті

Відмітка про виконання

^ Підведення підсумків виробничої практики


По закінченню виробничої практики курсанти та учні здають заліки комісії, яка призначена наказом начальника ГУ(У) МНС України в області.

На залік практикант зобов’язаний надати папку яка повинна бути належним чином оформлена та містити наступну звітну документацію:

 • титульний аркуш (додаток 8);

 • зміст звітної документації (додаток 9);

 • копія наказу по підрозділу про закріплення наставника;

 • індивідуальний план (додаток № 3);

 • щоденник (додаток № 4);

 • звіт (додаток № 5);

 • характеристику;

 • припис.


Курсанти та учні, які не виконали програму виробничої практики без поважних причин або отримали за неї підсумкову оцінку нижче ніж 4 бали - відраховуються з училища.


Підсумкова відомість з відгуком за підсумками практики та характеристиками разом з іншими документами щодо організації та проведення практики направляється до навчального закладу зі старшим групи практикантів.


Розробники:

Заступник начальника

навчально-методичного відділу -

начальник методичного сектора

майор служби цивільного захисту І.І. Ліпчанчук


викладач циклу виробничого навчання

майор служби цивільного захисту В.М. Красуцький


голова циклової комісії виробничого навчання Л.В. Хом’ячук


ПОГОДЖЕНО:


Начальник циклу організації служби

та цивільного захисту

майор служби цивільного захисту М.М. Гуменюк


Начальник циклу пожежної тактики

та аварійно-рятувальних робіт

майор служби цивільного захисту С.М. Радзіонов


Старший викладач циклу пожежної техніки

та аварійно-рятувального обладнання

майор служби цивільного захисту Р.В. Гнусарьков


Начальник циклу виробничого навчання

майор служби цивільного захисту А.Б. Романик

Додаток 1


Перелік питань

вхідного та вихідного контролю знань курсантів та учнів, які проходитимуть (пройшли ) виробничу практику на посаді пожежного, радіотелефоніста


 1. Основний законодавчий акт, щодо забезпечення цивільного захисту в Україні. Коли і ким був прийнятий та введений в дію?

 2. Призначення, загальна будова та основні технічні характеристики штурмової драбини.

 3. Дайте визначення терміну “пожежа”.

 4. Класифікація, призначення та порядок маркування пожежних автомобілів.

 5. Призначення та класифікація пожежних рукавів.

 6. Види інструктажів з питань охорони праці.

 7. Особливості гасіння пожеж в умовах низьких температур.

 8. Призначення, періодичність та послідовність виконання перевірки № 1 апарату АСВ-2 (АСВ-2М). Оформлення результатів перевірки.

 9. З якого моменту особовий склад чергової зміни, який змінюється, вважається вільним від чергування і може залишати розташування пожежної частини?

 10. Обов’язки газодимозахисника.

 11. Класифікація вогнегасників.

 12. Способи припинення горіння.

 13. Загальні вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж.

 14. Мета та завдання розвідки пожежі.

 15. Який документ регламентує організацію і порядок несення караульної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту?

 16. Етапи оперативного розгортання та дії особового складу при їх виконанні.

 17. Вимоги правил безпеки праці під час несення служби.

 18. Вимоги правил безпеки праці щодо експлуатації ручних пожежних драбин.

 19. Тактичні можливості відділення на основних пожежних автомобілях (без установки та з установкою на вододжерело).

 20. Призначення, загальна будова та основні технічні характеристики драбини-палиці.

 21. Обов’язки постового на посту безпеки.

 22. Вимоги правил безпеки праці при зборі, виїзді та прямуванні на пожежу.

 23. Який документ регламентує організацію і порядок несення караульної служби в пожежно – рятувальних підрозділах?

 24. Призначення, періодичність та порядок виконання оперативної (бойової) перевірки апарата АСВ-2.

 25. Правила роботи в захисних дихальних апаратах на стисненому повітрі.

 26. Способи рятування людей. Обов’язки пожежного – рятувальника при рятуванні людей.

 27. Вимоги правил безпеки праці до спеціального одягу та спорядження пожежного-рятувальника.

 28. Призначення, загальна будову та технічні характеристики апарата АСВ-2.

 29. Поясніть визначення “кратність піни”.

 30. Призначення, загальна будова та основні технічні характеристики висувної триколінної драбини.

 31. Призначення рятувальних мотузок. Терміни і порядок їх випробування та перевірки.

 32. В якому порядку замінюється пожежна техніка, ПТО і спорядження у випадку виходу з ладу?

 33. Періоди гасіння пожежі. Поняття про локалізацію та ліквідацію пожежі.

 34. Дії пожежного - рятувальника за сигналом «Тривога».

 35. Призначення, загальна будова та порядок застосування інструменту ручного аварійно-рятувального (ІРАР).

 36. Коли відділення (чергова зміна) вважається готовим до виїзду за сигналом „ТРИВОГА”?

 37. Призначення та тактико-технічні характеристики АЦ- 40(130)63Б.

 38. Спорядження ланки ГДЗС.

 39. Правила експлуатації пожежних рукавів.

 40. Принципи визначення вирішального напрямку.

 41. Які можливі несправності апаратів під час роботи, дії газодимозахисників під час їх виявлення та способи усунення?

 42. Загальні правила ведення усіх видів зв’язку.

 43. Види радіостанцій та їх основні технічні характеристики.

 44. Дії радіотелефоніста при отриманні повідомлення про виникнення пожежі.

 45. Дії чергового радіотелефоніста при виявленні несправності засобів зв’язку.

 46. Перелік документів пункту зв’язку частини пожежно-рятувального підрозділу.

 47. Організація робочого місця диспетчера пункту зв’язку частини пожежно-рятувального підрозділу.

 48. Зв’язок на пожежі (при ліквідації надзвичайних ситуацій). Призначення та коротка характеристика.

 49. Оперативно-диспечерський зв’язок в Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту МНС України. Призначення та коротка характеристика.

 50. Дії чергового радіотелефоніста пожежно-рятувального підрозділу під час отримання сигналу оповіщення.Додаток 2


Вкладиш

до посвідчення особи (учнівського квитка) № _______

Курсант (учень)_______________________________________________________


(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по-батькові)


є практикантом на посаді пожежного, радіотелеіоніста______________________

(СДПЧ (ДПЧ))

____________________________________________________________________


М.П.


Начальник СДПЧ (ДПЧ) ___________ __________ ______________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище


“___”_________ 2010 року


Дійсний до “___” ___________ 2010 року

при пред’явленні посвідчення особи

(учнівського квитка) _________ ________________

особистий підпис П.І.Б.


Додаток 3


Затверджую

Начальник

СДПЧ (ДПЧ) по охороні
назва району (об'єкту)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

“___”____________ 2010 р.


^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження виробничої практики курсантом (учнем) групи ______ 1-го курсу

Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту


прізвище, ім'я та по-батькові
з/п
^

Назва заходу


Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Вивчити оперативно-тактичну характеристику району виїзду підрозділу.30.12.10

Виконано


30.12.10
Згоден

Заступник начальника СДПЧ (ДПЧ)

______________________________
звання підпис ініціали, прізвище


Дата ____________

Курсант (учень) Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту

С.П.Сидоренко

підпис ініціали, прізвище
Дата ____________

Додаток 4

Затверджую

Начальник

СДПЧ (ДПЧ) по охороні


назва району (об'єкту)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

“___” ____________ 2010 р.


ЩОДЕННИК

проходження виробничої практики курсантом (учнем) групи ______ 1-го курсу

Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту


прізвище, ім'я та по-батькові

Дата виконання робіт

Короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконує курсант, учень

Оцінка якості роботи

Підпис особи під керівництвом якої виконуються роботи

05.01.11 р.

Відпрацьовано порядок укладання і одягання спеціального одягу та спорядження. Відпрацьовано норматив “Одягання спеціального одягу та спорядження”.

7

Щоденник вів курсант (учень) ___________ ________________________

підпис ініціали, прізвище

Загальна оцінка за виробничу практику “______” _______________

цифрою прописом

Наставник __________________________________________________________

(посада)

___________________ __________ ________________________

звання підпис ініціали, прізвище

Начальник караулу

____________________ __________ ________________________

звання підпис ініціали, прізвище


Примітки. 1. У щоденнику курсант (учень) стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.

2. У графі “Короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконує курсант, учень” відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, функціональні обов’язки, оперативно-тактична характеристика району тощо).

3. У щоденнику можуть бути відображені думки курсанта (учня), які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або ПТНЗ з питань поліпшення організації та проведення практики, змісту навчання та практики.

Додаток 5


Затверджую

Начальник

СДПЧ (ДПЧ) по охороні


назва району (об'єкту)


спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

“___” ____________ 2010 р.


ЗВІТ

про виробничу практику курсанта (учня) 1-го курсу Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту


прізвище, ім'я та по-батькові


Приблизна структура пояснювальної записки.

У ній містяться:

 • назва підрозділу, його місце розташування;

 • перелік службових приміщень пожежно-рятувальної частини, їх призначення та розташування;

 • наявність та перелік пожежної техніки, пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання яке є в підрозділі, його технічні характеристики;

 • наявність та перелік засобів зв’язку, які є в підрозділі, порядок їх експлуатації та порядок і правила ведення радіообміну;

 • наявність засобів надання першої медичної допомоги та порядок їх застосування;

 • опис району виїзду пожежно-рятувальної частини;

 • порядок організації постової та дозорної служби в підрозділі;

 • порядок допуску осіб у службові приміщення пожежно-рятувальної частини;

 • порядок постановки ручних пожежних драбин, рятувальних мотузок, пожежних рукавів в оперативну обслугу;

 • порядок організації роботи газодимозахисної служби в підрозділі;

 • порядок взаємодії між підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та з іншими службами міністерств та відомств.Крім цього в пояснювальній записці можуть міститись:

 • думки про організацію практики;

 • висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

 • труднощі і недоліки, які були за період проходження практики, сфера діяльності в якій недостатній рівень знань, отриманих під час навчання;

 • пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики в підрозділах.


Обсяг пояснювальної записки до 10 сторінок.


Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід практики:_______________

____________________________________________________________________


Склав:

курсант (учень)-практикант ____________ ___________________________

підпис ініціали, прізвище


“___” ____________ 2010 року


Начальник караулу № ___ СДПЧ (ДПЧ)


_________________ _________ ___________________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище


Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник територіального органу

управління МНСспеціальне званняпідпис ініціали, прізвище

2010 р.


Підсумкова відомість проходження виробничої практики
з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Залік вхідного контролю

Залік вихідного контролю

Оцінка за характе-ристикою

Загальна оцінка за проходження виробничої практики

1.
2.
3.
4.

Примітка. Надсилається до ПТНЗ разом з копією наказу про підведення підсумків практики.


Додаток 7

Критерії


оцінювання навчальних досягнень практикантів

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання теоретичних знань

Критерії оцінювання практичних навичок
1

2

3

4

І рівень - початковий

1

Практикант з допомогою наставника відтворює на дуже низькому рівні окремі елементи теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, постового на посту безпеки; радіотелефоніста, порядку виконання прийому - здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням та засобами газодимозахисту і зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. Під час відповідей на питання припускається суттєвих помилок.

Практикант з допомогою наставника відтворює на дуже низькому рівні окремі елементи професійних знань пожежного-рятувальника та радіотелефоніста. З постійною допомогою наставника виконує лише елементи практичної роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку. При виконанні роботи припускається суттєвих помилок на робочих місцях, послідовності виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Не спроможний працювати в складі відділення та індивідуально. Результат роботи повністю не відповідає вимогам діючих нормативних документів. Потребує постійної допомоги та контролю в дотриманні правил безпеки праці.

2

Практикант з допомогою наставника відтворює на низькому рівні окремі елементи теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, постового на посту безпеки, радіотелефоніста; порядку виконання прийому - здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. Під час відповідей на питання припускається суттєвих помилок.

Практикант з допомогою наставника відтворює на низькому рівні окремі елементи професійних знань пожежного-рятувальника та радіотелефоніста. З постійною допомогою наставника не усвідомлено виконує лише елементи практичної роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку. При виконанні роботи припускається суттєвих помилок на робочих місцях, послідовності виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Не спроможний працювати в складі відділення. Результат роботи істотно не відповідає вимогам діючих нормативних документів. Потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

3

Практикант з допомогою наставника відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, пожежного, постового на посту безпеки, радіотелефоніста; порядку виконання прийому - здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно - рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, ведення радіообміну. Під час відповідей на питання припускається суттєвих помилок.

Практикант безсистемно на низькому рівні відтворює окремі компоненти професійних знань пожежного-рятувальника та радіотелефоніста, необхідних для виконання роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та звязку. 3 допомогою наставника планує та виконує незначну частину функціональних обов’язків пожежного - рятувальника та радіотелефоніста. При виконанні робіт припускається значної кількості помилок на робочих місця та прийомах праці, які самостійно виправити не може. Результат роботи не відповідає вимогам діючих нормативних документів. Потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

II. рівень - середній

4

Практикант на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, пожежного, радіотелефоніста, газодимо-захисника, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. Має значні труднощі при аналізі та порівнянні. Недостатньо усвідомлено користується службовою документацією. Під час відповідей припускається значної кількості помилок, яких самостійно виправити не може.

Практикант без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти про-фесійних знань пожежного-рятувальника та радіотелефоніста, необхідних для виконання роботи пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту і зв’язку, та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми роботи з ними. Не може пояснити змісту виробничих операцій при проведені робіт. 3 частковою допомогою наставника виконує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника та радіотелефоніста з використанням службової документації. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок, яких самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає мінімальним діючим якісним і кількісним показникам. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

II. рівень - середній

5

Практикант на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, пожежного, радіотелефоніста, газодимо-захисника, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому - здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнан-ням, засобами газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. 3 помилками дає визначення основних понять. Може частково обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь. Недостатньо усвідомлено користується службовою документацією. При відповіді припускається помилок, яких самостійно виправити не може.

Практикант з допомогою наставника відтворює окремі компоненти професійних знань пожежного-рятувальника та радіотелефоніста, необхідних для роботи в складі відділення, виконання роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку, недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми роботи з ними. З частковою допомогою наставника виконує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника і радіотелефоніста з використанням технічної документації. При виконанні роботи припускається помилок, яких самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці.

6

Практикант без достатнього розуміння відтворює окремі фрагменти теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, пожежного, радіотелефоніста, газодисмо-захисника, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих. З окремими помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати свою відповідь, порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами службової документації. Під час відповіді припускається помилок, які може частково виправити.

Практикант без достатнього розуміння відтворює значну кількість компонентів професійних знань пожежного-рятувальника, необхідних для роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку, недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми роботи з ними. З частковою допомогою наставника виконує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника і радіотелефоніста з використанням службової документації. При виконанні роботи припускається помилок, які частково може виправити з допомогою наставника. Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує консультативної допомоги в організації робочою місця та дотриманні правил безпеки праці.

III. рівень – достатній

7

Практикант самостійно з розумінням відтворює суть основних положень теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, пожежного, радіотелефоніста, газодимозахисника, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засоба-ми газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, застосовує їх при виконанні практичних завдань в типових умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить виснов-ки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності і недостатньо обґрунтована. Користується довідковою інформацією і службовою документацією. Під час відповіді припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.

Практикант з розумінням відтворює основні професійні знання пожежного-рятувальника та радіотелефоніста, необхідні для роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимо-захисту та зв’язку. Планує виробничі дії та виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника і радіотелефоніста за типовим алгоритмом (послідовність дій) з незначним відхиленням від встановленої послідовності. Достатньо усвідомлено користується службовою документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю якості роботи. Потребує консультації наставника. Під час виконання службових обов’язків припускається несуттєвих помилок і неточностей, які частково може виправити. Результат роботи в цілому відповідає якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.

8

Практикант самостійно, з розумінням відтворює суть основних положень теоретичних знань з питань: знання обов’язків осіб внутрішнього наряду, пожежного, радіотелефоніста, газодимозахисника, постового на посту безпеки; порядку виконання прийому-здачі чергування, роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засоба-ми газодимозахисту та зв’язку; гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, застосовує їх при виконанні практичних завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою інформацією,

Практикант з розумінням відтворює основні професійні знання пожежного-рятувальника та радіотелефоніста, правильно виконує основні прийоми роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимозахисту та зв’язку. Самостійно планує та виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника та радіотелефоніста за типовим алгоритмом (послідовність дій) в межах встановлених норм часу. Достатньо усвідомлено користується службовою документацією, що надається. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які може виправити. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується послідовності виконання дій та правил безпеки
технічною та конструкторсько-технологічною документацією. Під час відповіді припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.

праці.

III. рівень – достатній

9

Практикант володіє теоретичними знаннями, що відповідають рівню пожежного-рятувальника та радіотелефоніста в усній, письмовій і графічній формах та застосовує їх при виконанні практичних завдань, як у типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з обраною професією та робить висновки. Усвідомлено користується додатковою інформацією і службовою документацією. Під час відповіді припускається несуттєвих помилок, які може виправити.

Практикант володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів роботи з пожежно-технічним, аварійно-рятувальним обладнанням, засобами газодимо-захисту та зв’язку. Самостійно планує роботу та виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника і радіотелефоніста за типовим алгоритмом (послідовність дій) у межах встановлених норм часу. Усвідомлено користується службовою та технічною документацією. Правильно застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які виправляє. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим кваліфікаційним рівнем. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та правил безпеки праці.

IV. рівень – високий

10

Практикант уміє усвідомлено засвоювати нову інформацію в обсязі, що необхідна для пожежного-рятувальника та радіо-телефоніста. Володіє глибокими, міцними знаннями функціональ-них обов’язків пожежного-рятувальника, радіотелефоніста і здатний їх правильно використовувати для виконання практичних завдань. Відповідь практиканта повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Вміє самостійно користуватися джерелами інформації. Практикант самостійно й правильно застосовує довідкову інформацію та технічну документацію. Під час відповіді та виконанні практичних завдань припускається окремих

Практикант володіє професійними знаннями в обсязі, який передбачено функціональними обов’язками пожежного-рятувальника, радіо-телефоніста та самостійно і правильно виконує роботи по обслуговуванню техніки, засобів зв’язку та обладнання за встановленими нормами часу. Самостійно, в повному обсязі виконує функціональні обов’язки пожежного-рятувальника та радіотелефоніста. Дотримується нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може припускатись окремих неточностей, які самостійно виправляє. Результат виконаної роботи в цілому відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам.

IV. рівень – високий

10

неточностей, які може виправити самостійно. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки праці.

11

Практикант володіє узагальненими знаннями обов’язків пожежного-рятувальника і радіотелефоніста в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених програмою практичних завдань. Відповідь практиканта повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити й користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації та службової документації. Може самостійно складати окремі її види. Практичні завдання виконує правильно, у повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Під час відповіді припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

Практикант володіє професійними знаннями обов’язків пожежного-рятувальника та радіотелефоніста в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує роботи по обслуговуванню техніки, засобів зв’язку та обладнання за встановленими нормами часу. Самостійно, в повному обсязі виконує обов’язки пожежного-рятувальника і радіотелефоніста відповідно до кваліфікаційних вимог. Вміє самостійно розробляти окремі види службової документації та обирати оптимальний варіант виконання поставленого наставником завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої співпраці в колективі. В процесі роботи припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці.

12

Практикант володіє системними знаннями обов’язків пожежного-рятувальника та радіотелефоніста, ефективно їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь практиканта повна, правильна, логічна містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися

Практикант володіє системними професійними знаннями обов’язків пожежного-рятувальника і радіо-телефоніста в повному обсязі та бездоганно виконує роботи по обслуговуванню техніки, засобів зв’язку і обладнання за встановленими нормами часу. Самостійно, в повному обсязі виконує обов’язки пожежного-рятувальника та радіотелефоніста відповідно до кваліфікаційних вимог.

IV. рівень – високий

12

джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено використовує всі види довідкової та технічної документації в межах функціональних обов’язків. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.

Вміє самостійно розробляти службову документацію, обирати оптимальний варіант виконання поставленого наставником завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість. Впевнено й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути ще кращим. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця, зразкового дотримання правил безпеки праці.^
Додаток 8

Міністерство надзвичайних ситуацій України

Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту
ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

за результатами проходження виробничої практики

на посаді пожежного, радіотелефоніста
^

СДПЧ – 1 по охороні Центрального району м. Миколаєва
Курсанта (учня) групи 1МС – 12К Сидоренко Сергія Петровича а

(П.І.Б. курсанта, учня)


2010 р.

Додаток 9

ЗМІСТ

 1. Копія наказу по підрозділу про закріплення за практикантом наставника.

 2. Індивідуальний план проходження виробничої практики.

 3. Щоденник.

 4. Звіт.

 5. Характеристика.

 6. Припис.

 7. Додатки.

  1. Розпорядок дня (копія).

  2. Розклад виїзду пожежно-рятувальних частин гарнізону (копія).

  3. Табель обов’язків оперативної обслуги особового складу відділення на АЦ та АНР.

  4. Обов’язки пожежного.

  5. Обов’язки днювального по гаражу.

  6. Обов’язки вартового біля фасаду.

  7. Обов’язки дозоpного.

  8. Обов’язки газодимозахисника.

  9. Обов’язки радіотелефоніста.

  10. Обов’язки постового на посту безпеки.

  11. Обов’язки пожежного під час роботи з розтину та розбирання конструкцій будівель.

  12. Перелік пожежних автомобілів, які знаходяться на озброєнні в підрозділі, їх технічні характеристики, комплектація пожежно-технічним оснащенням.

  13. Перелік захисних дихальних апаратів, які знаходяться на озброєнні в підрозділі, їх загальна будова та технічні характеристики.

  14. Перелік аварійно-рятувального обладнання яке є в частині та його технічні характеристики.

  15. Перелік засобів зв’язку, які є в підрозділі, їх технічні характеристики та порядок і правила ведення радіообміну.

  16. Перелік ручних пожежних драбин, які знаходяться на озброєнні в підрозділі, їх технічні характеристики.
Скачати 447.29 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації21.10.2011
Розмір447.29 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  6
не очень плохо
  5
средне
  5
хорошо
  5
отлично
  6
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх