Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни


1 чел. помогло.
Схожі
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах мвс україни...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах мвс україни...
План Вступ 3 Структура сучасної вищої освіти 3 Рівні акредитації 4 Проблеми в освіті 5 Складові...
Указ президента україни про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні...
Бабин І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського...
Бабин І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського...
Я. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України...
Я. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України...Загрузка...
страницы: 1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   60
повернутися в початок
скачать
ПП.05

^ Культура мовлення

З.10.01.01;

З.10.02.01

Спілкування і його складові.

З.10.03.01

Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.

З.10.03.02

Особливості професійного спілкування.

З.10.04.01

Специфіка мовлення фахівця.

З.10.04.02

Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми.

З.10.04.03

Вимоги до професійних текстів: об’єктивність викладу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, стандартність.

З.10.04.04

Стиль і типи мовлення. Використання прийомів новизни, персоніфікації, проблемної ситуації у публічному виступі.

З.10.05.01

Види підготовки до виступу.

З.10.05.02

Композиція мовлення.

З.10.06.01

Прийоми активізації уваги слухачів.

З.10.07.01

Форми проведення дискусії.

З.10.07.02

Культура мовлення під час дискусії.

З.10.08.01

Мовлення та його особливості.

З.10.09.01

Управління мовленням та його структурування за допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.

З.10.09.02

Вибір форми комунікації (співбесіда, нарада, засідання, семінар тощо) та визначення об’єкта, мети, виду іншомовного спілкування.

З.10.09.03

Визначення стратегії іншомовного спілкування.

З.10.09.04

Набір відповідних тактичних та мовних засобів в межах конкретного виду усного вербального спілкування.

З.10.09.05

Елементи функціональної компетенції та компетенції інтерактивних схем.

З.11.01.01

Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах.

З.11.01.02

Ключові слова певної професійно-орієнтованої галузі.

З.11.01.03

Аналітичне оброблення текстової інформації.

З.11.02.01

Лексичний матеріал для опису професійно-орієнтованої галузі графічної, звукової та відеоінформації.

ПП.06

Українська мова (за професійним спрямуванням)

З.12.01.01

Правила складання професійних документів.

З.12.01.02;

З.12.02.03;

З.12.03.01

Лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

З.12.01.03;

З.12.03.02

Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

З.12.01.04;

З.12.03.03

Морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

З.12.01.05;

З.12.03.04

Синтаксичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

З.12.02.01

Усне професійне мовлення.

З.12.02.02

Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми.

З.12.04.01;

З.12.06.01

Терміни, професіоналізми та фразеологізми.

З.12.04.02;

З.12.06.02

Номенклатурні назви в професійній мові.

З.12.04.03;

З.12.06.03

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

З.12.04.04;

З.12.06.04

Географічні назви з номенклатурними словами та без них.

З.12.05.01

Техніка перекладу. Комп’ютерний переклад текстів.

З.12.05.02

Складні випадки слововживання.

З.12.05.03

Синонімічний вибір слова.

З.12.05.04

Багатозначні слова і контекст.

З.12.05.05

Пароніми та омоніми.

ПП.07

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

З.13.01.01

Дослідження іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-граматичних навичок.

З.13.01.02

Структура складнопідрядного речення. Формальні ознаки: побудовчі слова – сполучники, сполучні слова, відносні займенники.

З.13.02.01

Електронні іншомовні джерела.

З.13.02.02

Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) технологій.

З.13.02.03

Рецептивні й продуктивні навички словотворення.

З.14.01.01

Структура діалогу загальнонаукового характеру.

З.14.01.02

Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру.

З.14.02.01

Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.

З.14.02.02

Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.

З.14.02.03

Граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, дію, об’єкт дії, характеристику дії, необхідність, бажаність, можливість дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки.

З.14.03.01

Методика та порядок презентації.

З.14.03.02

Лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій.

З.14.03.03

Мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.

З.14.04.01

Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум.

З.14.04.02;

З.14.05.02

Аудіювання та говоріння.

З.14.04.03

Монологічне повідомлення професійного характеру з визначеним терміном мовлення.

З.14.05.01

Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум.

З.14.05.03

Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.

З.14.05.04

Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації.

З.14.05.05

Вивчення і використання форм і конструкцій, що характерні для мови ділового професійного спілкування у конкретній галузі.

З.15.01.01

Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі.

З.15.02.01

Мовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект.

З.15.03.01

Правила та методика складання анкет.

З.15.03.02

Правила та методика заповнення анкет.

З.15.04.01

Методи анотування та реферування іншомовних джерел.

З.15.04.02

Лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел.

З.15.05.01

Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі.

З.15.06.01

Методи реалізації на письмі комунікативних намірів (установлення ділових контактів, нагадування, вираження прохання, згоди / незгоди, відмови, вибачення, подяки).

З.16.01.01

Ознайомче читання з визначеною швидкістю без словника.

З.16.01.02

Пошукове читання з визначеною швидкістю без словника.

З.16.01.03

Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (з використанням словника).

З.16.02.01

Лексико-граматичні особливості оглядів наукової літератури.

З.16.02.02

Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел.

З.16.02.03

Робота з іншомовними джерелами наукового характеру (статті, монографії, реферати, трактати, дисертації тощо).

З.16.03.01

Робота з іншомовними джерелами професійно-виробничого характеру.

З.17.01.01

Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел.

З.17.01.02

Комп’ютерний переклад іншомовної інформації.

З.17.01.03

Посткомп’ютерне редагування перекладу.

З.18.01.01

Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв керівних посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів тощо у різних сферах життя.

З.18.01.02

Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається.

З.18.01.03

Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з визначенням взаємостосунків і взаємовідносин.

З.18.01.04

Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої вивчають.

ПП.08

Економічна теорія

З.19.01.01

Попит та пропозиція.

З.19.01.02

Раціональний споживчий вибір та формування ринкового попиту.

З.19.01.03

Витрати виробництва і ціна товару.

З.19.01.04

Прибуток і його норма.

З.19.01.05

Фактори, що впливають на норму прибутку.

З.19.02.01

Сутність, види і функції цін.

З.19.02.02

Зміст, види і форми конкуренції.

З.19.03.01

Домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва.

З.19.03.02

Сімейний бюджет: доходи – видатки.

З.19.03.03

Домогосподарства як сфера споживання.

З.19.04.01

Економічні потреби, їх сутність і класифікація.

З.19.04.02

Закон зростання потреб.

З.19.04.03

Взаємозв’язок потреб і споживання.

З.19.04.04

Гранична корисність продукту.

З.19.04.05

Основи економіки природокористування.

З.19.05.01

Фактори, процес і результати виробництва.

З.19.05.02

Економічний розвиток: рушійні сили та фактори.

З.19.05.03

Ринок факторів виробництва і розподіл доходів.

З.19.05.04

Зайнятість, безробіття й інфляція.

З.19.05.05

Закони обмеження природних ресурсів, зниження енергетичної ефективності природокористування, падіння природно-ресурсного потенціалу.

З.19.06.01

Власність та її роль в економічному розвитку суспільства.

З.19.06.02

Економічний розвиток: рушійні сили та ступені.

З.19.06.03

Мікроекономіка суспільного сектору.

З.19.06.04

Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

З.19.06.05

Формування економічної системи України.

З.19.07.01

Теорія ринкових структур.

З.19.07.02;

З.19.08.02

Сукупний попит та його регулювання. Фіскальна політика.

З.19.07.03;

З.19.08.03

Сукупна пропозиція та її динаміка.

З.19.07.04

Бюджетний дефіцит і державний борг.

З.19.07.05

Економічне зростання та його чинники.

З.19.08.01

Теорія фірми та ринкова пропозиція.

З.19.08.04

Зайнятість, безробіття й інфляція.

З.19.09.01

Зовнішньоекономічні зв’язки.

З.19.09.02

Закономірності переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

З.19.09.03

Формування економічної системи України.

ПП.09

Правознавство

З.20.01.01

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

З.20.01.02

Конституція України – Основний закон держави.

З.20.02.01

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України.

З.20.02.02

Президент України, його повноваження.

З.20.02.03

Кабінет Міністрів України, його повноваження.

З.20.02.04

Органи виконавчої влади різних рівнів, їх повноваження.

З.20.03.01

Поняття про самоврядування.

З.20.03.02

Органи місцевого самоврядування в Україні, їх повноваження.

З.20.04.01;

З.20.05.01

Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права.

З.20.04.02;

З.20.05.02

Відносини, які регулюються цивільним правом.

З.20.04.03;

З.20.05.03

Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

З.20.06.01

Право власності та його конституційний захист.

З.20.06.02

Форми та види власності.

З.20.06.03

Поняття цивільної угоди і цивільного договору.

З.20.06.04

Поняття цивільної угоди і цивільного договору купівлі-продажу.

З.20.06.05

Поняття цивільної угоди і цивільного договору майнового найму (оренди).

З.20.06.06

Договір позики.

З.20.07.01

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша та друга черга спадкоємців за законом.

З.20.07.02

Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення.

З.20.07.03

Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

З.20.07.04

Майнові права подружжя.

З.20.07.05

Опіка й піклування.

З.20.08.01

Поняття, сторони та зміст трудового договору.

З.20.08.02

Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу.

З.20.08.03

Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

З.20.09.01

Законодавчо-нормативна база України з питань цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

З.20.09.02

Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці.

З.20.09.03

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров’я.

З.20.09.04

Права й обов’язки роботодавця та працівника з питань охорони праці.

З.20.09.05

Природоресурсне та природоохоронне право.

З.20.10.01

Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності.

З.20.10.02

Система інтелектуальної власності.

З.20.10.03

Авторське право і суміжні права.

З.20.10.04

Право промислової власності.

З.20.10.05

Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

З.20.11.01

Міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналась Україна.

З.20.12.01

Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

З.20.12.02

Поняття та ознаки злочину.

З.20.12.03

Види кримінальних покарань.

З.20.12.04

Поняття неосудності.

З.20.12.05

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

ПП.10

Історія України

З.21.01.01

Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

З.21.01.02

Основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського державотворення.

З.21.01.03

Історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України.

З.21.02.01

Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави.

З.21.02.02

Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного.

З.21.02.03

Об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу.

З.21.03.01

Формування і розвиток історико-етнографічних регіонів України.

З.21.03.02

Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців.

З.21.03.03

Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини, громадянина.

З.21.03.04

Етнополітика та її особливості в різних періодах життя народу.

З.21.03.05

Історія формування соціальних груп та їх роль в створенні оригінальної форми державності.

З.21.04.01

Основні закономірності розвитку державності, етносів в Україні.

З.21.04.02

Визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ рівня життя українського етносу.

З.21.04.03

Історія формування та діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій українського народу.

З.21.04.04

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за періодами) державності України.

ПП.11

Філософія

З.22.01.01

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності.

З.22.01.02;

З.22.02.02;

З.22.03.02;

З.22.04.02;

З.23.01.02;

З.23.04.02

Основний зміст пізнавальної діяльності.

З.22.02.01

Практичний спосіб людського буття.

З.22.02.03;

З.22.03.01;

З.22.04.01;

З.23.02.02;

З.24.03.01

Форми й методи наукового пізнання.

З.23.01.01

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності.

З.23.02.01

Система філософських категорій.

З.23.03.01;

З.23.04.01;

З.23.05.01;

З.23.06.01

Моделювання філософських проблем.

З.23.03.02

Типологія філософських систем.

З.23.05.02;

З.23.06.02;

З.23.07.01

Філософське вчення про розвиток.

З.23.07.02

Закони діалектики.

З.24.01.01

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі.

З.24.01.02;

З.24.02.01

Мета і цінність людської життєдіяльності.

З.24.02.02

Глобальні проблеми сучасності.

З.24.02.03

Соціально-екологічні наслідки глобалізації.

З.24.03.02

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі.

ПП.12

Релігієзнавство

З.25.01.01

Еволюція і типи релігій.

З.25.01.02;

З.25.02.02

Локальні релігії. Світові релігії.

З.25.02.01;

З.25.03.01;

З.25.04.01;

З.25.06.02;

З.25.07.02

Релігійні конфесії та напрямки.

З.25.02.03;

З.25.04.02;

З.25.05.01

Соціальні інститути та спільності.

З.25.06.01;

З.25.07.01

Спрямованість особистості.

ПП.13

Етика і естетика

З.26.01.01;

З.26.02.01;

З.26.03.01

Етико-естетичні теорії.

З.26.01.02

Категорії етики.

З.26.01.03

Категорії естетики.

З.26.01.04;

З.26.02.02

Етико-естетичні імперативи в природному та соціально-культурному просторах.

З.26.03.02

Етико-естетичні імперативи.

З.26.04.01

Реалізація оцінкових форм свідомості.

ПП.14

Логіка

З.27.01.01;

З.27.02.01;

З.27.03.01

Основні закони правильного мислення.

З.27.01.02;

З.27.02.02;

З.27.03.02

Поняття, судження, умовиводи.

З.27.01.03;

З.27.02.03;

З.27.03.03;

З.27.04.04;

З.27.05.02;

З.27.06.02

Доведення і спростування.

З.27.01.04;

З.27.02.04;

З.27.03.04

Гіпотеза.

З.27.04.01

Дедуктивні умовиводи.

З.27.04.02;

З.27.05.01;

З.27.06.01

Індуктивні умовиводи.

З.27.04.03

Аналогія.

ПП.15

Культурологія

З.28.01.01

Діяльнісний підхід у культурології.

З.28.01.02

Культура та природа.

З.28.01.03

Культура та цивілізація.

З.28.02.01

Компаративний аналіз культур.

З.28.02.02

Еволюція культури.

З.28.03.01

Еволюція культури.

З.28.03.02;

З.28.04.02

Культурний простір та зв’язки.

З.28.04.01

Еволюція культури.

З.28.04.03

Ідея “прогресу”.

З.28.05.01

Контекстуалізація.

З.28.05.02

Діяльнісний підхід у культурології.

З.28.05.03

Етнічні культури в умовах глобалізації.

ПП.16

Екологія

З.29.01.01;

З.29.02.01;

З.29.03.01;

З.29.04.01;

З.29.05.01

Прикладні аспекти екології.

З.29.01.02;

З.29.02.03;

З.30.01.03;

З.30.02.03;

З.30.03.03;

З.30.04.03;

З.30.05.03

Екологічні проблеми України та її регіонів.

З.29.01.03;

З.29.02.04

Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.

З.29.02.02;

З.29.01.02;

З.30.02.02;

З.30.03.02;

З.30.04.02;

З.30.05.02

Основи теоретичної екології.

З.30.01.04;

З.30.02.04;

З.30.03.04;

З.30.04.04;

З.30.05.04

Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.

ПП.17
Скачати 7.51 Mb.
залишити коментар
Сторінка43/60
Дата конвертації28.09.2011
Розмір7.51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   60
плохо
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх