Хімія, біологія, фізика науки, що вивчають природу. Природа це повітря, вода, Земля, Сонце, Місяць, рослини, тварини, люди icon

Хімія, біологія, фізика науки, що вивчають природу. Природа це повітря, вода, Земля, Сонце, Місяць, рослини, тварини, люди


7 чел. помогло.
Схожі
1 the act or manner of constructing...
А. П. Крекшина Відповідальний за випуск...
Бібліографічний покажчик до Нобелівських читань...
Iнтернет олiмпiада...
План Поняття інформації та її основні форми подання...
Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Математика 5-11...
План Відповідальність за правопорушення у сфері охорони атмосферного повітря...
Великий сенс І логіку я бачу в тому, щоб новий рік починався з весни...
План мікроклімат житлових приміщень Опалення житлових приміщень Природна І штучна вентиляція...
Фізика, математика, механіка, машинознавство, хімія Харків 200 7 ббк в2, В3, Ж1, Ж8, С, Ц2...
Рослини цілителі. Рослини в народній медицині Вглибоку давнину люди помітили...
Рослини цілителі. Рослини в народній медицині Вглибоку давнину люди помітили...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать
§ 5. Відносна атомна маса


Атом – матеріальна частинка. Він характеризується певними розмірами (τ≈10-10 м) і масою (m≈10-27 - 10-25 кг).

^ Абсолютна атомна маса – це істинна маса атома елемента, яка виражається в одиницях маси: г (грамах), кг (кілограмах). Абсолютна атомна маса позначається mА(Х), де Х – символ елемента. Наприклад, маса атома Карбону дорівнює mА(С) = г (дев’ятнадцять цілих дев’яносто три сотих, помножених на десять у мінус двадцять четвертому степені грамів) = кг. Абсолютні атомні маси деяких елементів надано у таблиці 6.


Таблиця 6 – Абсолютні атомні маси деяких елементів


Елемент

mА(г)

Гідроген (Н)

Оксиген (О)

Нітроген (N)

Сульфур (S)

Купрум (Cu)

1,674·10-24

26,67·10-24

23,2·10-24

53,1·10-24

105,5·10-24


Абсолютні атомні маси дуже малі. Їх незручно використовувати для розрахунків. У хімії, фізиці для вимірювання маси атомів прийнята спеціальна одиниця – атомна одиниця маси (позначається а.о.м.)

^ Атомна одиниця маси (а.о.м.) – це одиниця вимірювання атомних мас, яка дорівнює (одній дванадцятій) частині маси атомів ізотопу Карбону .

Розрахуємо (обчислимо) величину 1 атомної одиниці маси. Маса атома ізотопу Карбону () дорівнює 19,93·10-24 г.

З цього випливає, що


.


Відносна атомна маса елемента – це відношення маси атома елемента до 1/12 (однієї дванадцятої) маси атома ізотопу Карбону .

Вона позначається Ar(Х), де Х – символ елемента, r – перша буква слова relative (відносний).
На відміну від величини mA (абсолютної атомної маси), величина Ar безрозмірна. Зв'язок між величинами mA і Ar відображає співвідношення

mA = Ar · 1 а.о.м.


Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша, ніж маси атома Карбону.

Наприклад, маса атома гелію 6,64 · 10-24г. Відносна атомна маса Гелію дорівнює відношенню маси атома Гелію до маси атома Карбону (атомної одиниці маси).


.

Ar (Не) = 4, це означає, що маса Гелію у 4 рази більша, ніж частина атома Карбону (рис. 3).


Відносні атомні маси елементів наведено у періодичній системі хімічних елементів.Рисунок 3 - Абсолютна і відносна атомні маси

Ключові слова та терміни

Українські

Англійські

Французькі

Арабські

абсолютний

absolute

absolu

مطلق

атомна одиниця маси

atomic mass unit

atomique unite masse

وحدة الكتلة الذرية

величина, значення

value

valeur

القيمة

використовувати

to use

utiliser

استخدام؛أستعمل

виражати

to express

exprimer

يعكس؛يحسد

відносна атомна маса

relative atomic mass

relative atomique masse

نسبه الكتلة الذرية

відносний

relative

relative

نسبي

відношення

relation, ratio

relation

علاقة

ізотоп

isotope

isotope

نظير

істинна

veritable, true

vrai, veritable

حقيقي

незручно

inconvenient

incommode
одиниця

unit

unite

وحدة

позначати

to mark

marquer

يوفر

показувати

to demonstrate,

to show

montrer

دل

розраховувати

to calculate

calculer

يعد؛يحسب

спеціальний

special

special

^ Зверніть увагу!

1) що виражається чим (у чому)

Абсолютна атомна маса виражається в одиницях маси: г, кг.

2) що позначається чим

Абсолютна атомна маса позначається mА(Х).

3) у скільки разів більше (менше), ніж…

Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша, ніж маси атома Карбону.

Контрольні запитання

 1. Що таке абсолютна атомна маса?

 2. Що таке відносна атомна маса?

 3. Що таке атомна одиниця маси?

 4. Що показує відносна атомна маса?


Завдання для самостійної роботи

 1. У скільки разів маса атома: а) Оксигену, б) Феруму, в) Фосфору,

г) Хлору більша, ніж частина маси атома Карбону?

 1. Визначте відносні атомні маси: а) Гідрогену, б) Оксисену,

в) Нітрогену, г) Сульфуру, д) Купруму. Використовуйте табл. 6.

 1. Знайдіть за періодичною системою Д.І. Менделєєва відносні атомні маси елементів: Феруму, Натрію, Калію, Неону, Арсену, Цинку, Плюмбуму.

 2. За величинами відносних атомних мас елементів а) Оксигену,

б) Хлору, в) Гідрогену, г) Карбону, д) Ауруму у періодичній системі Д.І. Менделєєва розрахуйте їх абсолютні атомні маси.


Зразок розв’язання:

Відносна атомна маса Оксигену Ar(O) = 16 а.о.м. Розрахуємо абсолютну атомну масу Оксигену mA(O).


Розв’язання.

  1. Складаємо пропорцію: 1 а.о.м. – 1,66 · 10-24г

16 а.о.м. – х

;

  1. Використовуємо формулу: ,

mA(O) = Ar · 1 а.о.м. = 16 · 1,66· 10-24г = 26,67·10-24г.

§ 6. Відносна молекулярна маса


Абсолютна молекулярна маса – маса молекули, яка виражається в одиницях маси: г, кг. Вона позначається mM(Х), де Х – формула речовини. Наприклад, маса молекули кисню дорівнює

mM2) = 53,2 · 10-24г = 53,2 · 10-27кг.

^ Відносна молекулярна маса – це відношення маси молекули речовини до маси атома ізотопу Карбону .

Вона позначається Mr(Х), де Х – формула речовини.
Відносна молекулярна маса показує, у скільки разів маса молекули більша маси атома Карбону.

Наприклад, маса молекули води mM(H2O) = 28,95 · 10-24г. Відносна молекулярна маса молекули води Н2О дорівнює відношенню маси молекули Н2О до величини атомної одиниці маси.

.


Mr(H2O) = 18. Маса молекули води у 18 разів більша, ніж маси атома Карбону.

Молекула складається з атомів.

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас елементів, що входять до складу молекули.Наприклад, відносна молекулярна маса води дорівнює сумі відносних атомних мас Гідрогену та Оксигену:
Ключові слова і терміни

Українські

Англійські

Французькі

Арабські

Відносна молекулярна маса

relative molecular mass


de relative moleculaire masse


نسبه الكتلة الذرية

сума

sum

somme

بعض؛كمية؛مجموع


^ Зверніть увагу!

1) що дорівнює чому

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас елементів, що входять до складу молекули.


Контрольні запитання

 1. Що таке абсолютна молекулярна маса?

 2. Що таке відносна молекулярна маса?

 3. Що показує відносна молекулярна маса?

 4. Чому дорівнює відносна молекулярна маса?


Завдання для самостійної роботи


 1. Розрахуйте відносні молекулярні маси речовин:

а) H2SO4;

б) CaCO3;

в) ZnCl2;

г) Fe2(SO4)3;

д)Ca3(PO4)2;

е)P2O5;

ж)KOH;

з)H3AsO4;

і) Al(OH)3.§ 7. Моль. Молярна маса


Речовина характеризується масою (m), що вимірюється в кг (г, мг), об'ємом (V), що вимірюється у м3 (л, мл), і числом частинок, що містяться в ній. Хіміки використовують для розрахунків фізичну величину - кількість речовини.

^ Кількість речовини – це число структурних частинок (молекул, атомів, іонів або інших) речовини.

Кількість речовини позначається грецьким символом (Х) (υ - читаємо «ню»), або n(Х) (n - читаємо «ен»), де Х - формула частинки.

Одиницею вимірювання кількості речовини є моль.

Моль – це кількість речовини, що містить стільки часток (атомів, молекул іонів або інших), скільки атомів є в ізотопі Карбону масою 12 г.

Розрахуємо, скільки атомів Карбону містить вуглець масою 12 г. Для цього поділимо масу 12 г на масу одного атома Карбону, що дорівнює 19,93 · 10-24г.

12 г/моль : 19,93 · 10-24г = 6,02 · 1023 1/моль.

Число 6,02 · 1023 моль-1 називається сталою Авогадро і позначається NA. Стала Авогадро NA показує число структурних частинок у 1 моль речовини.

^ Моль – це кількість речовини, що містить 6,02 · 1023 структурних частинок (атомів, молекул, іонів або інших).Рисунок 4

Наприклад:

1 моль води Н2О містить 6,02 · 1023 молекул води;

1 моль молекулярного кисню О2 містить 6,02 · 1023 молекул кисню О2;

1 моль іонів SO42- містить 6,02 · 1023 іонів SO42-;

1 моль атомів вуглецю С містить 6,02 · 1023 атомів Карбону;

1 моль молекул СО2 містить 6,02 · 1023 молекул СО2 (рис. 5)

О2 СО2

О2 О2 СО2 СО2Рисунок 5


Маса 1 моль, або 6,02 · 1023 молекул, називається молярною масою речовини, маса 6,02 · 1023 атомів – молярною масою елемента, маса 6,02 · 1023 іонів – молярною масою іонів.

Молярна масаце відношення маси речовини m(X) до її кількості υ(Х).Маса речовини m виміряються в кілограмах (або грамах), кількість речовини υ вимірюється в молях. Молярна маса речовини М виражається в кілограмах на моль (кг/моль) або в грамах на моль (г/моль).


Молярна маса атомів чисельно дорівнює відносній атомній масі елемента, а молярна маса молекул – відносній молекулярній масі речовини (табл. 7).


Наприклад:

маса 1 моль атомів Карбону дорівнює 12 г/моль;

молярна маса NaOH дорівнює 40 г/моль;

маса 1 моль атомів Fe дорівнює 56 г/моль.
Рисунок 6


Таблиця 7 - Чисельне значення молярних мас деяких речовин

Формула речовини

Відносна атомна (Ar) або молекулярна (Мr) маса

Число частинок в

1 моль

Молярна маса (М), г/моль

Cu

O2

H2O

H2SO4

S

64

32

18

98

32

6,02 · 1023 атомів

6,02 · 1023 молекул

6,02 · 1023 молекул

6,02 · 1023 молекул

6,02 · 1023 атомів

64

32

18

98

32


^ Кількість речовини (υ(Х), n(Х)) можна розрахувати, якщо відомі маса речовини і її молярна маса.

Приклад1. Яка кількість речовини міститься у воді масою 54 г ?

Дано:

m
Розв’язання :

 1. М(Н) = 1 г/моль, М(О) = 16 г/моль,

М(Н2О) = 1 · 2 + 16 = 18 г/моль,

.
2О) = 54 г

υ( Н2О) = ?

Відповідь: Вода масою 54 г містить 3 моля води.


Масу речовини розраховують, якщо відомі кількість і її молярна маса.

Приклад 2. Визначте масу 5 моль KI

Д
Розв’язання :

1) М(К) = 39 г/моль, М(I) = 127 г/моль,

М(KI) = 39 + 127 = 166 г/моль;

2) m(KI) = υ(KI) · М(KI) = 5 моль · 166 г/моль = 830 г.
ано
:

υ=5 моль

m(KI) = ?

Відповідь: Маса 5 моль KI дорівнює 830 г.

^ Масу одного атома або однієї молекули речовини можна розрахувати, поділивши її молярну масу на сталу Авогадро.

Приклад 3. Визначте масу молекули хлору Cl2.

Д
Розв’язання :

 1. М(Cl) = 35,5 г/моль , М(Cl2) = 2 · 35,5 = 71 г/моль;

2) mМ(Cl2) =.

ано
:

NA = 6,02 · 1023моль-1
mМ(Cl2) = ?


Відповідь: Маса молекули хлору дорівнює 11,79 · 10-23 г.


Число (кількість) структурних частинок N(X) даної речовини розраховується за формулою
Приклад 4. Скільки молекул міститься в 0,3 моля азоту?

Д
Розв’язання:

NA = 6,02 · 1023моль-1,

N(N2) = υ(N2) · NA = 0,3 моля · 6,02 · 1023моль-1 = 1,8 · 1023.
ано
:

υ(N2) = 0,3 моля

N(N2) = ?


Відповідь: В 0,3 моля азоту міститься 1,8 · 1023 молекул.


Приклад 5. Скільки атомів Нітрогену міститься в 0,3 моля азоту?

Д
Розв’язання:

N(N) = υ(N) · NA.

1 моль молекул N2 містить 2 моля атомів Нітрогену N, звідси

υ(N) = 2υ(N2) = 2 · 0,3 моля = 0,6 моля.

N(N) = 0,6 моля · 6,02 · 1023моль-1 = 36,12 · 1022.
ано
:

υ(N2) = 0,3 моль

N(N) = ?

Відповідь: В 0,3 моля азоту міститься 36,12 · 1022 атомів N.


Приклад 6. У якій масі амоніаку NH3 міститься стільки молекул, скільки їх є у воді Н2О масою 54 г?

Д
Розв’язання:

1) М(H2O) = 18 г/моль, М(NH3) = 17 г/моль;

2) ;

3) υ(NH3) = υ(H2O) = 3 моль;

4) m(NH3) = υ(NH3) · М(NH3) = 3 моля · 17 г/моль = 51 г.
ано
:

m(H2O) = 54г

υ(NH3) = υ(H2O)
m(NH3) = ?

Відповідь: Амоніак масою 51 г містить стільки молекул, скільки їх є у воді масою 54 г.


Ключові слова й терміни

Українські

Англійські

Французькі

Арабські

вимірювати

to measure

mesurer

يقيس

іон

ion

ion

أيون

кількість

quantity

quantite

كمية

моль

mole

mole

مول

поділити

to divide

diviser, separer

يقسم

стала

constant

constant

ثابت؛دائم؛مستمر

хімічна формула

chemical formula

formule chimique

قانون؛

число

number

nombre

رقم ؛عدد


^ Зверніть увагу!

1) що містить що

Моль містить 6,02 · 1023 частинок.

2) стільки…,скільки

Моль містить стільки частинок, скільки міститься атомів у вуглецю масою 12 г.

3) що виражається в чому

Молярна маса речовини виражається в грамах на моль (г/моль).


Контрольні запитання

 1. Що таке кількість речовини?

 2. В яких одиницях виражають кількість речовини?

 3. Що таке моль?

 4. Що показує стала Авогадро?

 5. Що таке молярна маса? У яких одиницях виражають молярну масу?

 6. Як розрахувати: а) молярну масу; б) кількість речовини;

в) масу речовини; г) масу молекули, атома; д) кількість атомів,

молекул?


Завдання для самостійної роботи

1. Розрахуйте молярні маси речовин: а)I2; б) O3; в) P2O5; г) HCl;

д) Cl2; е) H3PO4; ж) NH4NO3; з) Mg(NO3)2.

2. Яка кількість речовини міститься: а) в сульфатній кислоті H2SO4

масою 9,8 г; б) у КОН масою 11,2 г; в) у залізі масою 0,56 г?

3. Розрахуйте масу: а) молекулярного водню Н2 кількістю

речовини 2 моля; б) атомарного Оксигену кількістю речовини

3 моля; в) води кількістю речовини 0,3 моля.

4. Розрахуйте масу молекул: а) О3; б) О2; в) H2SO4.

5. Скільки молекул міститься: а) в амоніаку NH3 масою 3,4 г; б) у

водні Н2 масою 4 г; в) у сульфатній кислоті H2SO4 масою 49 г?

6. Скільки атомів усіх елементів міститься: а) в амоніаку NH3

масою 3,4 г; б) у водні Н2 масою 4 г; в) у сірчаній кислоті H2SO4

масою 49 г?

7. У якій масі хлороводню HCl міститься стільки молекул, скільки

їх у воді масою 49 г?

8. У якій масі водню Н2 міститься стільки атомів, скільки їх у

сірці S масою 6,4 г?


Скачати 1.53 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/9
Дата конвертації28.09.2011
Розмір1.53 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
не очень плохо
  2
средне
  1
отлично
  11
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх