Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації icon

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації


7 чел. помогло.
Схожі
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації...
Інтерактивний комплекс навчально методичного забезпечення дисципліни...
Інтерактивний комплекс навчально методичного забезпечення дисципліни...
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Рівне 2009...
Нових надходжень літератури в бібліотеку в березні-квітні 2006 року...
Проект положення про робочу програму навчальної дисципліни кредитно-модульна система організації...
Методичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів дисципліни при...
Кредитно-модульна система організації навчального процесу...
Про робочу програму навчальної...
Основні засади Болонського процесу...
1. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти району...
1. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти району...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать

^ 3. Контрольні завдання

Пропоновані студентам дворівневі тестові завдання призначені для перевірки засвоєння теоретичних знань лекційного курсу та знань практичного характеру, отриманих на лабораторних заняттях, в обсязі, передбаченому програмою дисципліни. Перший рівень завдань передбачає вибір однієї правильної відповіді з приведеного переліку. Другий рівень завдань передбачає вибір трьох і більше правильних відповідей із запропонованого переліку. Студентам також пропонується третій рівень завдань, який є творчим і побудований на принципах аналізу, порівняння, вимагає знань про структурний і функціональний взаємозв’язок в організмі рослин, про спорідненість і відмінності між їх різними систематичними групами.


І-ий рівень

Тема: 1-3

 1. Сукупність усіх видів рослин на конкретній території називається: а) фауною; б) фітоценозом; в) флорокомплексом; г) таксоном; д) флорою.

 2. Систематика рослин як наука займається: а) вивченням зовнішньої та внутрішньої будови рослин; б) вивченням умов поширення та зростання рослин; в) вивченням генетичних особливостей рослин; г) вивченням різноманітності рослин і їх класифікацією; д) вивченням угруповань рослин.

 3. Із перерахованих наук виберіть ту, що є розділом систематики рослин: а) фітогеографія; б) таксономія; в) палеоботаніка; г) фізіологія рослин; д) фітоценологія.

 4. Із перерахованих наук виберіть ту, що є розділом систематики рослин: а) номенклатура; б) фітогеографія; в) палеоботаніка; г) екологія; д) біогеоценологія.

 5. Принцип бінарної номенклатури в систематиці рослин полягає: а) назва виду складається з двох частин, де друга частина є прізвищем ученого, що описав цей вид; б) назва виду складається з двох частин, які є видовими епітетами; в) назва виду складається з двох частин, де перша частина є назвою роду, а друга – видовий епітет; г) назва виду складається з двох частин, де перша частина є видовим епітетом, а друга – назва роду; д) назва виду складається з видового епітету та скороченого прізвища вченого, що описав цей вид.

 6. Таксономія це розділ систематики рослин, який: а) займається описом умов існування видів; б) займається описом флори; в) розробляє принципи класифікації та обґрунтовує доцільність виділення систематичних категорій; г) вивчає поширення видів на планеті; д) дає назви виділеним у процесі класифікації сиcтематичним одиницям.

 7. Номенклатура це розділ систематики рослин, який: а) розробляє принципи класифікації та обґрунтовує доцільність виділення систематичних категорій; б) займається описом флори; в) дає назви виділеним у процесі класифікації систематичним одиницям; г) вивчає поширення видів на планеті; д) займається описом умов існування видів.

 8. Більш сучасний синонім науки ботаніки: а) фітоценологія; б) фітосозологія; в) теоретична біологія рослин; г) фітологія; д) фітосистематика.

 9. У переліку структурних рівнів організації рослинного світу вставте пропущений на місці крапок органний – організменний – ..... – біоценотичний: а) тканинний; б) біогеоценотичний; в) популяційно-видовий; г) онтогенетичний; д) біосферний.

 10. Вкажіть характерну ознаку, що відрізняє рослини від інших груп живих організмів: а) переважно змішаний (міксотрофний) спосіб живлення; б) переважно гетеротрофний спосіб живлення; в) переважно автофототрофний спосіб живлення; г) активний спосіб руху; д) сприймання умов середовища через органи чуття.

 11. Із перерахованих наук виберіть ту, що є ботанічною наукою за систематичною приналежністю рослин: а) фітогеографія; б) альгологія; в) палеонтологія; г) біохімія; д) геоботаніка.

 12. Із перерахованих наук виберіть ту, що є ботанічною наукою за структурним рівнем організації рослинного світу: а) екологія рослин; б) бріологія; в) палеонтологія; г) мікологія; д) біохімія.


Тема: 4

 1. Мембранною органелою цитоплазми клітини є: а) рибосома; б) мікротрубочка; в) мікрофіламент; г) ліпідна крапля; д) лізосома; е) джгутик.

 2. Немембранною органелою цитоплазми клітини є: а) ендоплазматична сітка; б) рибосома; в) вакуоля; г) мітохондрія; д) пластида.

 3. Подвійну мембрану має: а) рибосома; б) вакуоля; в) ендоплазматична сітка; г) апарат Гольджі; д) лізосома; е) мітохондрія.

 4. Хромосоми під час поділу клітини формуються з: а) каріоплазми; б) клітинного соку; в) цитоплазми; г) хроматину; д) гіалоплазми; е) рибосоми.

 5. Клітинне ядро всередині заповнене: а) каріоплазмою; б) гіалоплазмою; в) цитоплазмою; г) клітинним соком; д) матриксом.

 6. Всередині вакуолі міститься: а) каріоплазма; б) гіалоплазма; в) цитоплазма; г) клітинний сік; д) матрикс.

 7. Синтез білка відбувається при безпосередній участі такої органели, як: а) рибосома; б) вакуоля; в) ендоплазматична сітка; г) апарат Гольджі; д) лізосома; е) мітохондрія.

 8. Зовнішня цитоплазматична мембрана, що обмежує протопласт і безпосередньо прилягає до клітинної стінки, називається: а) тонопластом; б) кристою; в) плазмалемою; г) ламелою; д) серединною пластинкою; е) оболонкою.

 9. Синтез АТФ під час окислення органічних речовин киснем відбувається при безпосередній участі такої органели, як: а) рибосома; б) вакуоля; в) ендоплазматична сітка; г) апарат Гольджі; д) лізосома; е) мітохондрія.

 10. Фотосинтез відбувається при безпосередній участі такої органели, як: а) рибосома; б) вакуоля; в) хлоропласт; г) хромопласт; д) лізосома; е) мітохондрія.

 11. Внутрішня мембрана всередині мітохондрій утворює структури, що називаються: а) гранами; б) ламелами; в) мікрофіламентами; г) кристами; д) цистернами; е) трабекулами.

 12. Всередині лізосоми відбувається: а) синтез АТФ; б) синтез вуглеводів; в) синтез білка; г) розщеплення відпрацьованих речовин і частин клітини; д) розщеплення жирів і вуглеводів.

 13. Мікрофібрили клітинної стінки в рослин побудовані з молекул: а) ліпідів; б) хітину; в) білка; г) пектинів; д) глюкози; е) целюлози.

 14. Фібрили мікротрабекулярної сітки гіалоплазми в рослин побудовані з молекул: а) ліпідів; б) хітину; в) білка; г) пектинів; д) глюкози; е) целюлози.


Тема: 5

 1. Із перерахованих систематичних одиниць вказати клас Справжніх грибів: а) Астроміцети; б) Ізоміцети; в) Криптоміцети; г) Зигоміцети; д) Слизовики.

 2. Спеціальні сумки, де утворюються спори деяких груп грибів, називаються: а) плодовими тілами; б) асками; в) ізидіями; г) базидіями; д) архегоніями.

 3. Спеціальні утворення, де розвиваються сумки або базидії Справжніх грибів зі спорами, називаються: а) овогоніями; б) плодовими тілами; в) базидіями; г) спорангіями; д) стеригмами.

 4. Вегетативне тіло Справжніх грибів називається: а) плодовим тілом; б) таломом; в) плектенхімою; г) аском; д) базидією; е) міцелієм.

 5. Вегетативне тіло Слизовиків представляє собою: а) багатоклітинне утворення з тканин і органів; б) одноклітинне утворення з одним ядром; в) несептований міцелій; г) септований міцелій; д) плазмодій.

 6. Тіло грибів побудоване з: а) мікрофібрил; б) пластид; в) гіфів; г) целюлозних ниток; д) плазмодесм; е) мікротрабекулярної сітки.

 7. Ознакою, що зближує гриби з тваринами є: а) наявність у клітинній стінці целюлози; б) необмежений ріст; в) наявність у клітині крохмалю; г) прикріплений спосіб життя; д) фототрофне живлення; е) гетеротрофне живлення.

 8. Ознакою, що зближує гриби з рослинами є: а) наявність у клітинній стінці хітину; б) необмежений ріст; в) фототрофне живлення; г) гетеротрофне живлення; д) запасання в клітині глікогену; е) здатність до активного руху.

 9. Злиття двох спеціалізованих статевих структур Справжніх грибів, які недиференційовані на гамети, називається: а) гаметангіогамією; б) гаметогамією; в) соматогамією; г) ізогамією; д) спорогамією.

 10. Наука, що вивчає гриби, називається: а) альгологією; б) мікологією; в) гістологією; г) фізіологією; д) ембріологією; е) бріологією.

Тема: 6-7

 1. Розчинені органічні речовини в рослинах рухаються безпосередньо по: а) нектарниках; б) судинах; в) луб’яних волокнах; г) клітинах-супутниках; д) ситовидних трубках.

 2. Із приведеного переліку видів рослинних тканин виберіть зовнішню видільну тканину: а) смоляний хід; б) сочевичка; в) склереїда; г) гідатода; д) ситовидна трубка.

 3. Розчинені неорганічні речовини в рослинах рухаються по: а) нектарниках; б) смоляних ходах; в) ситовидних трубках; г) судинах; д) луб’яних волокнах.

 4. Із приведеного переліку видів рослинних тканин виберіть внутрішню видільну тканину: а) судина; б) сочевичка; в) нектарник; г) склереїда; д) смоляний хід; е) перицикл.

 5. Із приведеного переліку видів рослинних тканин виберіть вторинну твірну тканину: а) фелоген; б) сочевичка; в) корок; г) склереїда; д) аеренхіма; е) перицикл.

 6. Гідатоди представляють собою: а) механічну тканину; б) первинну твірну тканину; в) вторинну твірну тканину; г) внутрішню видільну тканину; д) зовнішню видільну тканину; е) основну тканину.

 7. Молочники представляють собою: а) основну тканину; б) первинну твірну тканину; в) вторинну твірну тканину; г) механічну тканину; д) зовнішню видільну тканину; е) внутрішню видільну тканину.

 8. Трахеїди є: а) елементами механічної тканини; б) елементами основної тканини; в) елементами покривної тканини; г) елементами провідної тканини; д) прикладом внутрішньої видільної тканини; е) прикладом зовнішньої видільної тканини.

 9. Вставна або інтеркалярна меристема є: а) механічною тканиною; б) основною тканиною; в) покривною тканиною; г) зовнішньою видільною тканиною; д) первинною твірною тканиною; е) вторинною твірною тканиною.

 10. Прикладом основної тканини є: а) камбій; б) епіблема; в) склеренхіма; г) хлоренхіма; д) коленхіма; е) перицикл.

 11. Прикладом основної тканини є: а) аеренхіма; б) молочники; в) склеренхіма; г) епіблема; д) камбій; е) перицикл.

 12. Прикладом вторинної покривної тканини є: а) кірка; б) хлоренхіма; в) склеренхіма; г) епіблема; д) камбій; е) перицикл.

 13. Прикладом механічної тканини є: а) камбій; б) молочники; в) епіблема; г) склеренхіма; д) аеренхіма; е) перицикл.

 14. Найважливішою функцією аеренхіми є: а) запасання вологи й постачання нею інших тканин; б) запасання повітря й постачання ним інших тканин; в) запасання крохмалю й постачання ним інших тканин; г) запасання спеціальних смол; д) забезпечення захисту від зовнішніх пошкоджень; е) проведення речовин до надземної частини.

 15. Волокна лібриформу належать до: а) первинної твірної тканини; б) основної тканини; в) до вторинної покривної тканини; г) зовнішньої видільної тканини; д) механічної тканини; е) провідної тканини.

 16. Луб’яні волокна належать до: а) до первинної покривної тканини; б) основної тканини; в) механічної тканини; г) зовнішньої видільної тканини; д) провідної тканини; е) вторинної твірної тканини.

 17. Епідерміс належить до: а) механічної тканини; б) до первинної покривної тканини; в) основної тканини; г) зовнішньої видільної тканини; д) провідної тканини; е) вторинної твірної тканини.

 18. Провідний пучок, який містить між ксилемою та флоемою камбій, називається: а) радіальним; б) відкритим; в) закритим; г) концентричним; д) колатеральним; е) основним.

 19. Корок належить до: а) механічної тканини; б) вторинної покривної тканини; в) до первинної покривної тканини; г) зовнішньої видільної тканини; д) провідної тканини; е) основної тканини.


Тема: 8

 1. Клітини зони поділу кореня, що ніколи не втрачають здатності до поділу, називаються: а) кореневими волосками; б) трихобластами; в) ініціальними; г) меристемними; д) статоцистами; е) паренхімними.

 2. Клітини зони всмоктування, що здатні утворювати кореневі волоски, називаються: а) трихобластами; б) атрихобластами; в) меристемними; г) паренхімними; д) ініціальними; е) статоцистами.

 3. Слизиста речовина на поверхні кореневих волосків, яка забезпечує прилипання часточок ґрунту, називається: а) апектином; б) пектином; в) крохмалем; г) геміцелюлозою; д) кутином; е) хітином.

 4. Зона поділу молодого кореня безпосередньо забезпечує: а) поглинання ґрунтового розчину; б) формування кореневих волосків; в) проведення поглинутого розчину; г) захист конуса наростання кореня; д) збільшення числа клітин і початок формування тканин; е) ріст кореня в довжину.

 5. Корінь, який виникає з різних частин пагона, називається: а) головним; б) спеціалізованим; в) бічним; г) додатковим; д) скелетним; е) первинним.

 6. Корінь, який виникає з зародкового корінця насінини, називається: а) скелетним; б) спеціалізованим; в) бічним; г) головним; д) додатковим; е) первинним.

 7. Коренева система, в якої велике число додаткових коренів відходить від порівняно короткого кореневища, називається: а) стрижневою; б) бахромчастою; в) головною; г) поверхневою; д) універсальною; е) китицевою.

 8. Коренева система, в якої добре розвинутий головний корінь, називається: а) китицевою; б) бахромчастою; в) стрижневою; г) поверхневою; д) універсальною; е) додатковою.

 9. Бактерії, що поселяються на коренях вищих рослин, називаються: а) азотфіксуючими; б) киснефіксуючими; в) мінералізуючими; г) поглинаючими; д) мікоризними; е) паразитуючими.

 10. Взаємовідносини ґрунтових грибів і бульбочкових бактерій із коренями вищих рослин мають переважно характер: а) хижацтва; б) симбіозу; в) нейтралізму; г) конкуренції; д) взаємного пригнічення; е) паразитизму.

 11. Рух поглинутого розчину з ендодерми кореня в осьовий циліндр відбувається переважно через: а) пояски Каспарі; б) клітини-супутники; в) пропускні клітини; г) судини; д) корок; е) епіблему.

 12. Формування вторинної будови кореня розпочинається внаслідок появи: а) вторинної флоеми; б) вторинної ксилеми; в) первинної кори; г) камбію; д) корка; е) прокамбію.

 13. Типовим анатомічним утворенням первинної будови кореня є: а) корок; б) прото- та метафлоема; в) камбій; г) фелоген; д) фелодерма; е) перидерма.

 14. Типовим анатомічним утворенням вторинної будови кореня є: а) шкірка; б) прото- та метафлоема; в) прокамбій; г) первинна кора; д) пропускні клітини; е) корок.


Тема: 9-10

  1. Спеціалізовані пагони, що мають добре розвинену запасаючу паренхіму та містять значний запас води, відносяться до пагонів: а) з первинною будовою; б) із вторинною будовою; в) сукулентних; г) сланких; д) вкорочених; е) редукованих.

  2. Галуження пагона, що відбувається внаслідок його наростання за рахунок верхівкової бруньки, називається: а) дихотомічним; б) псевдодихотомічним; в) симподіальним; г) моноподіальним; д) анізотомічним.

  3. Із приведених метаморфозів вегетативних органів рослин вкажіть метаморфоз пагона: а) пневматофори; б) приквітки; в) бульби; г) коренебульби; д) коренеплоди; е) вусики листкового походження.

  4. Стебло, що росте паралельно поверхні ґрунту, має довгі меживузля та вкорінюється у вузлах, називається: а) повзучим; б) сланким; в) витким; г) прямостоячим; д) вкороченим; е) лазячим.

  5. Галуження пагона, що відбувається внаслідок відмирання верхівкової бруньки та його наростання за рахунок найближчої бічної бруньки, називається: а) дихотомічним; б) псевдодихотомічним; в) симподіальним; г) моноподіальним; д) анізотомічним.

  6. Стебло, що має дуже зближені меживузля, а листки зібрані в прикореневу розетку, називається: а) прямостоячим; б) вкороченим; в) витким; г) повзучим; д) сланким; е) лазячим.

  7. Бруньки, що містять зовні спеціалізовані луски, які виконують захисну функцію, називаються: а) серіальними; б) колатеральними; в) відкритими; г) закритими; д) сплячими; е) додатковими.

  8. Послідовне повторення вздовж осі пагона однакових морфологічних структур називається: а) диференціацією; б) метамерністю; в) спеціалізацією; г) симетричністю; д) полярністю; е) системністю.

  9. Стебло, що росте, чіпляючись вусиками за інші рослини або предмети, але не закручується навколо них, називається: а) прямостоячим; б) лазячим; в) витким; г) повзучим; д) вкороченим; е) сланким.

  10. В анатомічній будові покритонасінних двосім’ядольних трав’янистих рослин відсутні: а) шкірка; б) коленхіма; в) відкриті провідні пучки; г) закриті провідні пучки; д) прото- та метаксилема; е) прото- та метафлоема.

  11. В анатомічній будові покритонасінних односім’ядольних трав’янистих рослин відсутні: а) шкірка; б) склеренхіма; в) закриті провідні пучки; г) відкриті провідні пучки; д) прото- та метаксилема; е) прото- та метафлоема.

  12. Характерною особливістю в анатомічній будові дерев’янистих стебел голонасінних рослин, яка відрізняє їх від стебел покритонасінних рослин, є наявність: а) смоляних ходів; б) корка; в) вторинної кори; г) первинної кори; д) деревини; е) вторинної ксилеми.


Тема: 11-12

 1. Які особливості листкорозташування відображають дроби: 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 2/3; 2/5; 3/4; 3/8; 4/9; 5/8; 5/9; 7/10 ? Розрахувати для кожного листкорозташування значення кута дивергенції.

 2. Процес, завдяки якому відбувається перехід від спорофіта до гаметофіта, називається: а) спеціалізацією; б) диференціацією; в) мітозом; г) амітозом; д) мейозом; е) заплідненням.

 3. Статеве розмноження рослин, при якому одна з гамет велика та нерухлива, а друга – менша за розміром і рухлива, називається: а) овогамією; б) гологамією; в) гомогамією; г) гетерогамією; д) кон’югацією.

 4. Статеве розмноження рослин, при якому гамети, що зливаються, є рухливими та однаковими за формою й величиною, називається: а) кон’югацією; б) гомогамією; в) гологамією; г) гетерогамією; д) овогамією.

 5. Із приведеного переліку явищ виберіть спосіб вегетативного розмноження: а) кон’югація; б) спорогенез; в) запліднення; г) овогамія; д) поділ клітини на двоє; е) онтогенез; є) гаметогенез.

 6. Тканина, що розміщується в листку між верхньою та нижньою шкірками й виконує основну роль у процесі фотосинтезу, називається: а) мезофілом; б) склеренхімою; в) продиховим апаратом; г) епідермісом; д) осьовим циліндром; е) плеромою.

 7. Органи, де формуються жіночі статеві клітини вищих рослин, називаються: а) овогоніями; б) архегоніями; в) спорангіями; г) оідіями; д) сперматогоніями; е) антеридіями.

 8. Органи, де формуються чоловічі статеві клітини нижчих і вищих рослин, називаються: а) овогоніями; б) спорангіями; в) архегоніями; г) антеридіями; д) сперматогоніями; е) оідіями.

 9. Процес, завдяки якому відбувається перехід від гаметофіта до спорофіта, називається: а) спеціалізацією; б) диференціацією; в) заплідненням; г) мейозом; д) амітозом; е) мітозом.

 10. Явище відмінності на одній рослині форми листків, які мають приблизно однаковий вік, називається: а) листковою формацією; б) листковою гетерофілією; в) листковою дивергенцією; г) листковою мозаїкою; д) листковою серією.

 11. Листкорозташування, при якому з одного вузла відходить декілька листків, називається: а) спіральним; б) супротивним; в) дворядним; г) кільчастим; д) несправжньокільчастим; е) почерговим.

 12. Листкорозташування, при якому з одного вузла відходить два протилежно розташованих листків, називається: а) спіральним; б) супротивним; в) дворядним; г) кільчастим; д) несправжньокільчастим; е) почерговим.

 13. Жилкування листка, при якому кожна жилка поділяється на двоє, називаються: а) простим; б) паралельним; в) сітчастим; г) дихотомічним; д) дуговим; е) невизначеним.

 14. Жилки листків представляють собою: а) спеціалізовану механічну тканину; б) спеціалізовану основну тканину; в) мезофіл; г) коленхіму; д) стовпчасту паренхіму; е) провідний пучок.


Тема: 13-15

 1. Із приведеного переліку видів вищих спорових рослин вкажіть представника відділу Плауноподібні: а) сфагнум обманливий; б) марсилея чотирилиста; в) баранець; г) маршанція; д) безщитник жіночий; е) багатоніжка звичайна; є) сальвінія.

 2. Дрібні лускоподібні листки Плауноподібних називаються: а) філлідіями; б) стробілами; в) ризоїдами; г) філоїдами; д) каулідіями; е) вайями.

 3. Спорангії Хвощеподібних зібрані в спеціальні утворення, що називаються: а) індузієм; б) стробілом; в) коробочкою; г) сорусом; д) спорокарпом; е) шишкою.

 4. Дрібні, примітивні листкоподібні органи Мохоподібних називаються: а) ризоїдами; б) філоїдами; в) філлідіями; г) стробілами; д) каулідіями; е) вайями.

 5. Сукупність спільно зібраних на листку спорангіїв Папоротеподібних називається: а) індузієм; б) сорусом; в) коробочкою; г) спорокарпом; д) стробілом; е) шишкою.

 6. Сукупність спорофілів Голонасінних, на яких розвиваються чоловічі спорангії, називається: а) антеридієм; б) архегонієм; в) мікрозаростком; г) мегазаростком; д) сорусом; е) мегастробілом; є) мікростробілом.

 7. Сукупність спорофілів Голонасінних, на яких розвиваються жіночі спорангії та насінні зачатки, називається: а) антеридієм; б) архегонієм; в) мікрозаростком; г) мегазаростком; д) мегастробілом; е) мікростробілом; є) сорусом.

 8. Спорофіт Мохоподібних представляє собою: а) стробіл; б) безбарвну маленьку рослину; в) рослину з добре розвиненими вегетативними органами; г) сорус; д) коробочку на ніжці; е) маленьку нитчасторозгалужену або пластинчасту рослину.

 9. Стеблоподібний орган представників відділу Мохоподібні називається: а) філлідієм; б) філоїдом; в) ризоїдом; г) стробілом; д) вайєю; е) каулідієм.

 10. Із приведеного переліку видів вищих рослин вкажіть представника відділу Голонасінні: а) баранець звичайний; б) маршанція багатоморфна; в) щитник чоловічий; г) сфагнум дібровний; д) хвощ польовий; е) багатоніжка звичайна; є) модрина європейська; ж) вужачка.

 11. Із приведеного переліку видів вищих спорових рослин вкажіть представника відділу Мохоподібні: а) рунянка звичайна; б) молодильник озерний; в) баранець; г) вужачка; д) безщитник жіночий; е) багатоніжка звичайна; є) сальвінія.

 12. Стадія циклу відтворення Папоротеподібних, яка виникає зразу ж після проростання спори, називається: а) проростком; б) заростком; в) спорангієм; г) протонемою; д) зиготою; е) антеридієм.

 13. Стадія циклу відтворення Мохоподібних, яка виникає зразу ж після проростання спори, називається: а) проростком; б) зиготою; в) протонемою; г) спорангієм; д) заростком; е) антеридієм.


Тема:
Скачати 2.76 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/11
Дата конвертації28.09.2011
Розмір2.76 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
плохо
  8
не очень плохо
  8
хорошо
  4
отлично
  13
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх