Донецьк 2008 icon

Донецьк 2008


2 чел. помогло.
Схожі
Долікарська допомога Методичні вказівки для самостійної підготовки до занять курсантів...
Т. В. Поспєлова, канд екон наук...
Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять студентів VI курсу медичних...
Шевченка Український культурологічний центр (м...
Виправлення девіантної особистості: філософський погляд друкується за рішенням Вченої ради...
Український культурологічний центр, Донецьк журнал „Схід”, 2008 p...
Історія держави І права україни...
І. О. Горобець Донецьк: Доннту, 2006 13 с...
І. О. Горобець Донецьк: Доннту, 2006 10 с...
Бюлетень №1 нових надходжень літератури в наукову бібліотеку нувгп за січень лютий 200 9 року...
Наукова бібліотека...
Момоток Л. О. Основи медичної інформатики: підручник / > Л. О. Момоток, Л. В. Юшина, О. В...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
повернутися в початок
скачать
^

Заняття №3

ІЗОМЕРІЯ , КИСЛОТНО – ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ та

ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Вчення про просторову будову органічних сполук було б не повним без розвитку поняття «ізомерія». Теоретичне обгрунтування ізомерії належить російському хімікові А.М.Бутлерову. Явище ізомерії дозволяє пояснити відмінність у властивостях однакових по складу сполук. Так наприклад існують два оптичні ізомери лікарської речовини левомецитіну (L-ізомер та D-ізомер) один з яких є фізіологічно активним, а другий неактивним і більш того навіть отруйним. Розуміння особливостей ізомерії органічних сполук дозволяє фармацевтові пояснювати відмінність у властивостях і фізіологічній активності лікарських засобів.

У темі розглянуті кислотність і основність речовин з погляду органічної хімії: теорія Бренстеда та електронна теорія Л'юіса. Основи цих теорій використовуються при поясненні механізмів органічних реакцій. Уміння описувати кислотно-основні властивості речовин і механізми хімічних реакцій буде необхідне при подальшому вивченні основних класів органічних речовин. У діяльності фармацевта ці уміння дозволять визначати механізм взаємодії лікарських препаратів в організмі людини, сумісність лікарських препаратів і умови їх зберігання, які будуть розглянуті в курсах технології лікарських речовин, фармакології і фармацевтичної хімії.

Після цього вам треба ознайомитися з цілями заняття та обміркувавши їх , усвідомити необхідність вивчення цієї теми.


^ ЦІЛІ НАВЧАННЯ.

Загальна мета. Вміти визначати механізму реакції для використання при вивченні властивостей органічних речовин.

Досягнення цієї мети забезпечується конкретними цілями, що є уміннями.

Конкретні цілі

Вміти:

 1. Вказувати типи ізомерії органічних сполук.

 2. Визначати можливість утворення ізомерів різних типів.

 3. Визначати кислотно-основні властивості органічних сполук.

 4. Вказувати типи механізмів реакцій.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Зміст навчання повинен забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми .

Основні теоретичні питання, необхідні для виконання цільових видів діяльності

1. Просторова будова молекул (конфігурація, конформація). Способи зображення просторової будови молекул.

2. Структурна ізомерія (ізомерія вуглецевого ланцюга, ізомерія положення, ізомерія функціональної групи).

3. Стереоізомерія (конформаційна, конфігураційна).

- Конфігураційна ізомерія (оптична, геометрична).

- Конформаційна (поворотна) ізомерія.

4. Електролітична і протонна теорія кислот та основ. Визначення понять «кислота» і «основа» по теорії Бренстеда-Лоурі.

5. Типи органічних кислот (СН-, NH-, ОН- і SН-кислоти). Фактори, що впливають на силу кислот.

6. Типи органічних основ (амонієві, оксонієві, сульфонієві, р-основи). Фактори, що впливають на силу основ.

7. Електронна теорія кислот та основ (теорія Люіса).

8. Проміжні активні частинки: будова, вплив структурних особливостей на стабільність карбкатіонів, карбаніонів, вільних радикалів.

9. Електрофільні та нуклеофільні реагенти.

10. Типи органічних реакцій (приєднання, заміщення, відщеплювання, перегруповування, окислення і відновлення).

11. Типи механізмів реакцій: гомолітичний (радикальний), гетеролітичний (іонний), періциклічний (молекулярний).

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкові джерела інформації.

 1. Черних В.П., Зіменковский Б.С. Органическая химия .-Харків-«Основа»: 1995г.- Кн.1,с. 62-95, 98-105, 125-140.

 2. Черных В.П., Лекции по органической химии с.32-55.

 3. Общий практикум по органической химии- Черных В.П., Харьков: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002 с.161-172.

 4. Сборник тестов по органической химии/ Под ред. В.П.Черних. – Харків 2005.,с. 35-67.

5. Лекції з органічної хімії (лекція № 1).

Додаткові джерела інформації.

 1. Рево А. Я., Зеленкова В.В. Малый практикум по органической химии.- М.: Высшая .школа, 1980.

 2. Степаненко Б.Н. Курс органической химии: учеб. для студ. фармац. вузов. В 2 ч.-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Высшая школа, 1981.

 3. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия: Пер. с англ. / Под ред. И.К .Корбицыной.- М.: Мир,1974

Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується виконати наступні цільові навчальні задачі.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Семінарська частина

1. Органічні речовини розрізняються не тільки складом, але і просторовою будовою молекул. Скільки речовин зображено за допомогою наведених формул? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6


2. Структурна формула ацетону має вигляд:Із запропонованого ряду речовин виберіть те, яке є його структурним ізомером функціональної групи:A B CD E


3. Серед запропонованих сполук виберіть ті, які є ізомерами положення кратного зв'язку:A B CD D


4. Визначите, для якої сполуки можлива геометрична ізомерія:A B CD E


5. Вкажіть кількість оптичних ізомерів 2,3,4-тригідроксибутаналя:A. два

B. три

C. чотири

D. шість

E. вісім


6. Виберіть визначення, відповідні поняттю «підстава» з позиції теорії Бренстеда-Лоурі:

A. з'єднання, здатне приєднувати протон;

B. з'єднання, здатне віддавати протон;

C. акцептор електронів;

D. донор електронів;

E. донор протонів;


7. До якого типу кислот можна віднести наступні сполуки:пропін ацетон трифенілметан

 1. OH-кислота

 2. NH-кислота

 3. SH-кислота

 4. CH-кислота


8. Вкажіть з'єднання, яке відноситься до оксонієвих основ:пропен метилетиловий пропантіол-2 анілин етиламін

эфир

A B C D E

9. Виберіть визначення, відповідні поняттю «кислота» з позиції теорії Люіса:

A. сполука, здатна приєднувати протон;

B. будь-яка частинка, здатна приймати пару електронів з утворенням ковалентного зв'язку;

C. будь-яка частинка, здатна віддавати електронну пару для утворення ковалентного зв'язку;

D. донор електронів;

E. акцептор протонів;

10. При вказуванні механізмів хімічних реакцій як проміжні продукти можуть виникати карбкатіони. Це проміжно активні частинки:

A. що містять позитивно заряджений атом карбону;

B. що містять негативно заряджений атом карбону;

C. що містять тривалентний атом карбону з неподіленою електронною парою;

D. незаряджені, такі, що містять неспарений електрон;

E. всі названі визначення.

11. Як атакуючі реагенти при визначенні механізмів хімічних реакцій можуть виступати частинки різного характеру. Який з висловів відповідає поняттю нуклеофільних реагентів:

A. є нейтральними молекулами, що мають вільну атомну орбіталь;

B. приймають електронну пару від субстрата;

C. містять неспарений електрон;

D. є нейтральними молекулами з неподіленою електронною парою;

E. всі названі визначення.

12. Стадія утворення активних частинок зображена рівнянням:

А―В → А• + •В

Визначите характер розриву зв'язку :

A. гетеролітичний

B. іонний

C. гомолітичний

D. періциклічний

E. молекулярний

13. Реакція хлорування етану протікає за рівнянням:

СН3 СН3 + Cl2 hv СН3 СН2 Cl + HCl

Механізм реакції: Cl2 hv 2Cl .

СН3 СН3 + Cl . СН3 СН2+ HCl

СН3 СН2 + Cl . СН3 СН2Cl + HCl

Виберіть позначення механізму даної реакції:

 1. радикальне заміщення SR

 2. електрофільне заміщення SE

 3. нуклеофільне заміщення SN

 4. відщеплення E

 5. радикальне приєднення AR

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення цільових навчальних задач.

1.- B, 3. –B, D ,5. –C, 7- D, 9-B, 11-D .

^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

На занятті перевіряється підготовленість студентів до проведення практичного заняття, проводиться інструктаж з техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами. Під керівництвом викладача виконуються завдання для самостійної роботи.

Після виконання самостійної роботи студенти оформляють проводиться підсумковий контроль за темою, підводяться підсумки заняття.


^ Граф логічної структури за темою: "ІЗОМЕРІЯ , КИСЛОТНО – ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ та ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.».Скачати 1.32 Mb.
залишити коментар
Сторінка4/19
Стрельцова Н.Ю
Дата конвертації28.09.2011
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
плохо
  4
средне
  1
хорошо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх