Авторське право і суміжні права. Європейський досвід Довгерт icon

Авторське право і суміжні права. Європейський досвід Довгерт


Схожі
Дроб'язко - Авторське право і суміжні права...
«Про авторське право та суміжні права»...
Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7-12 кл...
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
скачать
P Tacis

GESAC / AIDAA

The Tacis Programme — Intellectual Property

Авторське право суміжні права.

Європейський досвід

КНИГА 1. Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України

За редакцією

доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України

А. С. Довгерта

Київ 2001

ББК 67.312.2 А22

Укладач Р. В. Дроб'язко

А22 Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А. С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. — К: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2001. — 520 с.

ISBN 966-7752-77-1

Видання складається з двох книг, присвячених проблемам авторсь­кого права і суміжних прав.

У першій книзі подані нормативні акти та документи щодо авторсь­кого і суміжних прав Європейського Союзу, Ради Європи, інших євро­пейських організацій, витяги з двосторонніх угод України з держава­ми-членами ЄС, публікації Програми ТАСІС «Інтелектуальна влас­ність», тексти законів про авторське право окремих європейських країн.

У другій книзі вміщені статті та виступи з актуальних проблем авторського права і суміжних прав спеціалістів Австрії, Англії, Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії, Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Руму­нії, Словенії, Франції.

Видання призначено для широкого кола спеціалістів у сфері науки, мистецтва, видавничої справи, інтелектуальної власності, суддів, юрис­тів, студентів, викладачів тощо.

ББК 67.312.2+67.304.3

ISBN 966-7752-77-1

© European Commission, 2001

© Українське агентство з авторських і суміжних прав,

2001

© Дроб'язко Р. В. Упорядкування, 2001 © Видавничий Дім «Ін Юре». Оформлення, 2001

підтримала пропозицію Державного департаменту інтелектуальної влас­ності Міністерства освіти і науки України про здійснення довідково-практич­ного видання в двох книгах «Авторське право і суміжні права», підготовлено­го консультантом Українського агентства з авторських та суміжних прав Во­лодимиром Дроб'язко і юристом міжнародної юридичної компанії «Бейкер і Макензі» Русланом Дроб'язко.

У книзі першій подані нормативні акти і документи Європейського Союзу, Ради Європи, інших європейських організацій, публікації в рамках Програми ТАСІС «Інтелектуальна власність», тексти законів про авторське право окре­мих європейських країн. У другій книзі зібрані статті і виступи, зокрема допо­віді на семінарах з питань охорони інтелектуальної власності у сфері культури і мистецтва, організованих Програмою ТАСІС «Інтелектуальна власність».

Пропоновані матеріали слід розглядати як намагання допомогти станов­ленню і розвитку в Україні національної системи авторського права і суміж­них прав. Особливу увагу приділено колективному управлінню майновими правами, охороні авторських і суміжних прав, боротьбі з піратством на музич­ному ринку, в аудіовізуальній сфері. Підкреслюється важливість міжнародно­го співробітництва в справі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, обговорюється роль інтелектуальної власності в культурному, еконо­мічному і науково-технічному розвитку, а також взаємодія між відомствами з охорони інтелектуальної власності та користувачами.

Репрезентоване видання допоможе становленню цивілізованого ринку ін­телектуальної власності в Україні ~ молодій державі, яка щойно відзначила своє десятиліття. Необхідні подальші кроки для розбудови сучасної, міжна­родне визнаної, національної системи охорони інтелектуальної власності, що є необхідним елементом зрілої державності.

Сподіваюсь, що Україна ' країна стародавньої цивілізації та великої куль­тури • увійде рівноправним членом в європейську та світову інтелектуальну спільноту, де гідно оцінюються здобутки творчої праці.

Єль-JL'ep рокіч.іолі,

керівник ?4.дм.іністративної Ради 'JlpozpaM.u. ^ЇІ^ІС^С «Інтелектуальна власність», (£)рани.ія

КНИГА 1. Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України

ЗМІСТ

1. Європейський Союз

Угода про партнерство та співробітництво

між Європейськими співтовариствами і Україною...........8

Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України........ЗО

Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України.

Робочий план Головуючої.......................43

Регламент № 3295/94 Ради Європейського Співтовариства

від 22 грудня 1994 року, що встановлює заходи, призначені

для заборони вільного розповсюдження, експорту

або реекспорту, і встановлення режиму тимчасової заборони

для підробних і піратських товарів..................47

Регламент № 241/1999 Ради Европейського Співтовариства

від 25 січня 1999 року..........................56

Директива 89/552 ЄЕС Ради Європейського Співтовариства

від 3 жовтня 1989 року, спрямована на координацію

деяких адміністративних, нормативних і законодавчих

положень держав-членів, що відносяться до телемовної

діяльності («Телебачення без кордонів»)...............63

**•>••' Директива 91/250 ЄЕС Ради Європейського Співтовариства від 14 травня 1991 року про правову охорону комп'ютерних програм........................75

Директива 92/100 ЄЕС Ради Європейського Співтовариства

від 19 листопада 1992 року стосовно прав прокату,

позичання і деяких положень авторського права і суміжних прав

у сфері інтелектуальної власності...................82

Директива 93/83 ЄЕС Ради Європейського Співтовариства

від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень

авторського права і суміжних прав, застосовних

до радіомовлення через супутники і до ретрансляції по кабелю

(«Ефірне мовлення через супутник і кабельна ретрансляція») .... 90

• Директива 93/98 ЄЕС Ради Європейського Співтовариства від 29 жовтня 1993 року про уніфікацію строку дії охорони авторського права і деяких суміжних прав («Строк дії») . . 100

_____________________________________________________________________ЗМІСТ

1/^иректива 96/9 ЄЕС Європейського Парламенту

і Ради Європейського Союзу від 11 березня 1996 року .V . про правову охорону баз даних .*...................107

^ Пропозиція Директиви Європейського Парламенту і Комісії стосовно права слідування на користь автора

оригінального твору мистецтва...................119

Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі .... 143 2. Рада Європи

Європейська культурна конвенція .................207

Європейська конвенція про спільне кіновиробництво........210

Європейська конвенція про транскордонне телебачення......219

Рекомендація № R (88)2 Ради Європи про засоби боротьби

з піратством у сфері авторського права і суміжних прав......237

Рекомендація № R (95)1 Ради Європи про засоби боротьби

проти звукового і аудіовізуального піратства............244

Пропозиція Рекомендації Ради Європи про засоби захисту

авторського права і суміжних прав та боротьбу

з піратством, особливо в цифровому середовищі...........247

Боротьба проти звукового і аудіовізуального піратства.......256

^ 3. Програма ТАСІС «Інтелектуальна власність»

Методологія здійснення досліджень і експертиз

аудіовізуальних творів........................271

Адміністративні заходи боротьби з аудіовізуальним піратством . . 292

Система винагороди авторам в аудіовізуальній сфері

за використання їх творів телемовними організаціями

(Рекомендації Програми ТАСІС «Інтелектуальна власність») ... 311

Основні положення Європейського договору з режисером

(Рекомендації Програми ТАСІС «Інтелектуальна власність») . . . . 313

Примірний договір між автором сценарію і продюсером

(Рекомендації Програми ТАСІС «Інтелектуальна власність») . . . . 317

^ 4. Інші нормативні матеріали і документи

Дельфійська декларація (Дельфи, 27 вересня 1988р.)........325

Резолюції, прийняті на конференції в Будапешті,

організованій під егідою Ради Європи 10 грудня 1994 року.....326

Європейська хартія авторів аудіовізуальних творів.........328

Рекомендації стосовно укладення договору

з авторами сценарію — громадянами європейських держав

(Брюссель, ЗО березня 1995р.)....................331

КНИГА 1 Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України

Типовий контракт Європейського радіомовного союзу

(SACD/EBU) на використання телевізійних робіт

з репертуару SACD.....................

Розподіл винагороди за сценічне виконання і за виконання по радіо і телебаченню....................

^ 5. Закони з авторського права європейських країн

' Закон Великобританії про авторське право, промислові зразки і патенти (1988 р.).............

/Закон Республіки Румунія про авторське право

і суміжні права........................

336 341

366 422

^ 6. Двосторонні угоди України з державами-членами ЄС про уникнення подвійного оподаткування роялті і винагороди працівникам мистецтв

Конвенція між Урядом Республіки Австрія і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно .... 455

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства

Бельгії про уникнення подвійного оподаткування

та попередження податкових ухилень стосовно

податків на доходи і майно......................459

Конвенція між Урядом України

і Урядом Сполученого Королівства Великобританії

і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування

та запобігання податковим ухиленням стосовно

податків на доход і на приріст вартості майна............463

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно......466

Конвенція між Україною і Королівством Нідерланди

про уникнення подвійного оподаткування та попередження

податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно......469

Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина

про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків

на доход і майно ...........................473

Конвенція між Урядом Королівства Норвегія

і Урядом України про уникнення подвійного

оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно

податків на доход і на майно.....................477

ЗМІСТ

Конвенція між Урядом України

і Урядом Республіки Фінляндія про уникнення подвійного

оподаткування та попередження податкових ухилень

стосовно податків на доходи і майно.................480

Конвенція між Урядом України

і Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно......................483

Конвенція між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень................ 487

^ 7. Європейська інтеграція України

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу.......490

Програма інтеграції України до Європейського Союзу.......498

Концепція адаптації законодавства України

до законодавства Європейського Союзу...............506

Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом

у галузі авторського права і суміжних прав.............510

Програма інтеграції України до Європейського Союзу

у галузі авторського права і суміжних прав.............512

.01

1

у. МІЖ

регіо-

КНИГА 1. Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України

^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗУГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО

ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СПІВТОВАРИСТВАМИ І УКРАЇНОЮ

(Витяги)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.06.94 р.

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 10.11.94 р. Закон України № 237/94-ВР.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 01.03.98 р.

Угода про партнерство та співробітництво, яка започатковує партнерство між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з одного бо­ку, та Україною, з іншого боку

Королівство Бельгія,

Королівство Данія,

Федеративна Республіка Німеччина,

Грецька Республіка,

Королівство Іспанія,

Французька Республіка,

Ірландія,

Італійська Республіка,

Велике Герцогство Люксембург,

Королівство Нідерландів,

Португальська Республіка,

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії,

Договірні Сторони Договору, який засновує Європейське економічне співто­вариство, Договору, що засновує Європейське співтовариство по вугіллю та сталі, та Договору, що засновує Європейське співтовариство по атомній енергії, які далі іменуються «держави-члени», та Європейське економічне співтоварист­во, Європейське співтовариство по атомній енергії та Європейське співтовари­ство по вугіллю та сталі, які далі іменуються «Співтовариство», з одного боку, та Україна, з іншого боку,

беручи до уваги бажання Сторін встановити тісні стосунки, побудовані на іс­нуючих історичних зв'язках між ними;

зважаючи на важливість розвитку зв'язків співробітництва між Союзом, йо­го державами-членами та Україною та загальні цінності, які вони поділяють;

визнаючи, що Співтовариство та Україна бажають зміцнювати ці зв'язки і встановити партнерство і співробітництво, які б укріпили і розширили зв'язки,

8

^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

що були започатковані в минулому, зокрема, Угодою між Європейським еконо­мічним співтовариством і Європейським співтовариством по атомній енергії та Союзом Радянських Соціалістичних Республік про торгівлю і комерційне та економічне співробітництво, яка підписана 18 грудня 1989 року;

беручи до уваги зобов'язання Співтовариства і його держав-членів та Украї­ни зміцнювати політичні та економічні свободи, які є самою основою партнер­ства;

враховуючи зобов'язання Сторін сприяти міжнародному миру та безпеці, так само як і мирному врегулюванню спорів та співробітничати з цією метою в рамках Організації Об'єднаних Націй і Наради з питань безпеки та співробіт­ництва в Європі;

беручи до уваги тверде зобов'язання Співтовариства і його держав-членів та України по проведенню в життя усіх принципів і положень, що містяться в За­ключному акті Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), заключних документах наступних Мадридської та Віденської нарад, Документі Боннської Наради НБСЄ з економічного співробітництва, Паризькій хартії для нової Європи та Хельсінкському документі НБСЄ «Виклик змін» від 1992 року;

визнаючи у цьому контексті, що підтримка незалежності, суверенітету і те­риторіальної цілісності України сприятимуть зміцненню миру і стабільності в регіоні Центральної та Східної Європи і на Європейському континенті в цілому;

підтверджуючи прихильність Співтовариства та його держав-членів і Украї­ни до Європейської енергетичної хартії та до Декларації Люцернської конфе­ренції, квітень 1993 року;

будучи переконаними у надзвичайній важливості верховенства закону та поваги до прав людини, особливо прав меншин, створення багатопартійної сис­теми з вільними і демократичними виборами та економічної лібералізації з ме­тою створення ринкової економіки;

вважаючи, що існує необхідний зв'язок між повним впровадженням парт­нерства, з одного боку, та продовженням і завершенням Україною політичних, економічних та правових реформ, з іншого боку, а також введенням факторів, необхідних для співробітництва, особливо в світлі висновків Боннської конфе­ренції НБСЄ;

бажаючи прискорити процес регіонального співробітництва з сусідніми краї­нами в галузях, передбачених цією Угодою з метою сприяння процвітанню та стабільності регіону;

бажаючи встановити та розвивати постійний політичний діалог з двосторон­ніх та міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес;

визнаючи і підтримуючи бажання України встановити тісне співробітництво з Європейськими інститутами;

враховуючи готовність Співтовариства належним чином розвивати еконо­мічне співробітництво і надавати технічну допомогу для здійснення економічної реформи в Україні;

беручи до уваги корисність Угоди у справі поступового зближення між Україною і більш широкою сферою співробітництва в Європі та сусідніх регіо­нах та поступову інтеграцію України у відкриту міжнародну систему торгівлі;

^ КНИГА 1. Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України_________________

враховуючи зобов'язання Сторін лібералізувати торгівлю на принципах, які містяться в Генеральній угоді по тарифах і торгівлі (ГАТТ) з поправками, вне­сеними Уругвайським раундом;

усвідомлюючи необхідність поліпшення умов, які впливають на ділову актив­ність та інвестиції, а також умов у таких сферах, як створення компаній, праця, надання послуг та рух капіталів;

вітаючи і визнаючи важливість зусиль України, спрямованих на перехід її економіки від країни з державною монополією торгівлі і централізованою пла­новою економікою до ринкової економіки;

будучи переконаними, що прогрес у напрямку ринкової економіки буде при­скорений завдяки співробітництву між Сторонами у формах, встановлених у цій Угоді;

будучи переконаними в тому, що ця Угода створить новий клімат для еко­номічних відносин між Сторонами і, особливо, для розвитку торгівлі та інвес­тицій, які є істотними для економічної перебудови та технологічної модерніза­ції;

бажаючи встановити тісне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища, беручи до уваги існуючу взаємозалежність між Сторонами в цій галузі;

беручи до уваги наміри Сторін розвивати співробітництво між ними в галузі цивільної науки і техніки, включаючи космічні дослідження з огляду на їх вза-ємодоповнювальну діяльність у цій сфері;

бажаючи встановити культурне співробітництво та розширити доступ до ін­формації;

домовились про таке:

Стаття 1

Цією Угодою встановлюється партнерство між Співтовариством і його дер­жавами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку. Цілями такого партнерства є:

* забезпечення у відповідних рамках політичного діалогу між Сторонами, який сприятиме розвитку тісних політичних відносин;

* сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних відно­син між Сторонами і, таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку;

* створення основ взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково-технічного та культурного співробітництва;

* підтримка зусиль України по зміцненню демократії і розвитку її економіки та завершенню переходу до ринкової економіки.

^ Частина І. Основні принципи

Стаття 2

Поважання демократичних принципів та прав людини, як зазначено, зокре­ма, в Хельсінському Заключному акті та Паризькій хартії для нової Європи, так само як принципів ринкової економіки, включаючи ті з них, що були прого­лошені в документах Боннської Конференції НБСЄ, є основою внутрішньої та зовнішньої політики Сторін та становлять істотний елемент партнерства та цієї Угоди.

10

^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Стаття З

Сторони вважають важливим для подальшого добробуту і стабільності в ре­гіоні колишнього Радянського Союзу, щоб нові незалежні держави, які з'явили­ся в результаті розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (які на­далі іменуються «Незалежні Держави»), підтримували і розвивали співробіт­ництво між собою відповідно до принципів Хельсінського Заключного акта, міжнародного права та в дусі добросусідських відносин і докладатимуть всіх зусиль для підтримки цього процесу.

З огляду на вищезазначене, Сторони вважають, що розвиток їх відносин по­винен належним чином враховувати бажання України підтримувати стосунки співробітництва з іншими Незалежними Державами.

Стаття 4

Сторони зобов'язуються розглянути, зокрема, після подальшого просування України по шляху економічних реформ, доповнення відповідних розділів цієї Угоди, зокрема, частини III і статті 49 з метою створення зони вільної торгівлі між ними. Рада з питань співробітництва може надавати рекомендації Сторо­нам щодо таких доповнень. Відповідні доповнення набирають чинності тільки шляхом укладання угоди між Сторонами згідно з їхніми відповідними процеду­рами. У 1998 році Сторони спільно розглянуть питання, чи дозволять обставини і, зокрема, прогрес України у справі здійснення ринкових економічних реформ та існуючі на той час в країні економічні умови розпочати переговори щодо створення зони вільної торгівлі.

Стаття 5

Сторони зобов'язуються разом розглянути, за обопільною згодою, поправки, що можуть бути внесені до будь-якої частини Угоди з огляду на зміну обста­вин, і, зокрема, у зв'язку із приєднанням України до ГАТТ. Перший такий роз­гляд відбудеться через три роки після набуття чинності Угодою або тоді, коли Україна стане Договірною Стороною ГАТТ, залежно від того, яка з цих подій відбудеться раніше [...]

Частина III. Торгівля товарами

Стаття 10

1. Сторони надають одна одній режим найбільшого сприяння у торгівлі згід­но з пунктом 1 статті 1 ГАТТ.

2. Положення пункту 1 не застосовуються до:

a) пільг, наданих з метою створення митного союзу або зони вільної торгівлі, або пільг, що випливають із створення такого союзу або зони;

b) пільг, наданих окремим країнам згідно з ГАТТ та з іншими міжнародними угодами на користь країн, що розвиваються;

c) пільг, наданих прилеглим країнам з метою сприяння розвитку прикордон­ної торгівлі.

Стаття 11

1. Сторони погоджуються, що принцип свободи транзиту товарів є суттєвою умовою для досягнення цілей цієї Угоди.

11

^ КНИГА 1. Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України_________________

У цьому зв'язку кожна Сторона забезпечує необмежений транзит через свою територію товарів, які походять з митної території або призначені для ми­тної території другої Сторони.

2. Правила, зазначені у статті V, у пунктах 2, 3, 4 та 5 ГАТТ застосовуються між двома Сторонами.

3. Правила цієї статті не завдають шкоди ніяким спеціальним правилам що­до конкретних секторів, зокрема, таких, як транспорт або вироби, погоджені між Сторонами.

Стаття 12

Положення пункту 1 статті 10 і пункту 2 статті 11 не застосовуються протя­гом перехідного періоду, який закінчується 31.12.1998 або з приєднанням Украї­ни до ГАТТ, залежно від того, яка з дат буде раніше до пільг, зазначених в До­датку І, які Україна надає іншим Незалежним Державам з дня, що передує да­ті набуття чинності Угодою.

Стаття 13

Без шкоди для прав та обов'язків, які виходять з міжнародних конвенцій про тимчасове приймання товарів, що є обов'язковими для обох Сторін, кожна Сторона до того ж звільняє другу Сторону від податків на імпорт та мита на то­вари, які ввозяться тимчасово, у випадках та у порядку, обумовлених будь-якою іншою міжнародною конвенцією з цього питання, що є обов'язковою для неї згідно з її законодавством. Беруться до уваги умови, за яких обов'язки, які випливають з такої конвенції, були прийняті Стороною, про яку йдеться.

Стаття 14

Вироби, що походять з України і Співтовариства, відповідно імпортуються до Співтовариства і України відповідно без кількісних обмежень без шкоди по­ложенням статей 18, 21, 22 і Додатку II до цієї Угоди, а також положенням ста­тей 77, 81, 244, 249 і 280 Акта про приєднання Іспанії та Португалії до Співтова­риства.

Стаття 15

1. Вироби, що походять з території однієї Сторони і імпортуються на терито­рію іншої Сторони, не підлягають, безпосередньо чи опосередковано, ніякому внутрішньому оподаткуванню чи іншим внутрішнім зборам, що перевищують ті, які застосовуються, безпосередньо чи опосередковано, до подібних вітчизня­них виробів.

2. Крім того, цим товарам надається не менш сприятливий режим, ніж той, який наданий подібним товарам національного походження щодо всіх законів, правил і вимог, які впливають на їх внутрішній продаж, пропонування для про­дажу, купівлю, транспортування, розподіл або використання. Положення цього пункту не перешкоджають застосуванню різних внутрішніх зборів з транспор­тування, що базуються виключно на засадах економічної експлуатації транс­портних засобів, а не на державній належності виробу.

Стаття 16

Нижченаведені статті ГАТТ застосовуються з відповідними змінами між двома Сторонами:

(І) стаття VII, пункти 1, 2, 3, 4а, 4b, 4d, 5;

12

^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

(II) стаття VIII;

(III) стаття IX;

(IV) стаття X.

Стаття 17

Торгівля товарами між Сторонами здійснюється за ринковими цінами.

Стаття 18

1. Якщо який-небудь товар ввозиться на територію однієї із Сторін з таким перевищенням кількості і за таких умов, що наносять або можуть нанести значні збитки місцевим виробникам аналогічних або конкурентоспроможних виробів, Співтовариство або Україна, кого з них це стосуватиметься, можуть вживати відповідних заходів відповідно до нижченаведених процедур та умов.

2. До того, як будуть вжиті будь-які заходи, або у випадках, до яких застосо­вується пункт 4, якнайскоріше після цього Співтовариство або Україна, кого з них це стосуватиметься, надає Комітету з питань співробітництва всю відповід­ну інформацію з метою пошуку рішення, прийнятного для обох Сторін.

3. Якщо внаслідок консультацій Сторони не досягнуть угоди протягом ЗО днів від дати звернення до Комітету з питань співробітництва щодо дій по запобіган­ню таким ситуаціям, Сторона, на прохання якої відбуваються консультації, мо­же обмежити імпорт цих виробів у такому обсязі і на такий строк, які необхідні для запобігання збиткам або їх відшкодування, або вдатись до інших відповід­них заходів.

4. За критичних обставин, коли зволікання могло б спричинити збитки, які важко відшкодувати, Сторони можуть вжити заходів до проведення консуль­тацій, за умови, що консультації будуть запропоновані одразу після вжиття та­кого заходу.

5. У виборі заходів, згідно з цією статтею, Сторони надають пріоритет тим заходам, які якнайменше зашкодять у досягненні цілей цієї Угоди.

Стаття 19

Ніщо в цій частині та, зокрема, у статті 18 ніяким чином не перешкоджає і не впливає на прийняття будь-якою із Сторін антидемпінгових або компенсацій­них заходів відповідно до статті VI ГАТТ, Угоди про застосування статті VI ГАТТ, Угоди про тлумачення і застосування статей VI, XVI, XXIII ГАТТ або відповідного внутрішнього законодавства.

Стосовно розслідування випадків антидемпінгу чи субсидій кожна Сторона погоджується розглянути подання іншої Сторони і повідомити зацікавленим Сторонам суттєві факти і міркування, на основі яких має прийматися остаточне рішення. До обкладання визначеним антидемпінговим або компенсаційним ми­том Сторона намагається здійснити все можливе для досягнення конструктив­ного вирішення проблеми.

Стаття 20

Угода не скасовує заборон або обмежень щодо імпорту, експорту або транзи­ту товарів, введених з мотивів громадської моралі, державної політики або дер­жавної безпеки; захисту здоров'я або життя людей, тварин або рослин; захисту природних ресурсів; захисту національних багатств художнього, історичного чи археологічного значення або захисту інтелектуальної власності або правил

13

^ КНИГА 1. Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України_________________

стосовно золота та срібла. Такі заборони або обмеження не є, проте, засобом свавільної дискримінації чи замаскованого обмеження у торгівлі між Сторона­ми [...]

Розділ III. Транскордонні послуги між Співтовариством і Україною

Стаття 37

1. З огляду на розвиток сектора послуг Сторін, Сторони зобов'язуються від­повідно до положень цього розділу вжити необхідних заходів з метою поступо­вого збільшення обсягу послуг, що надаються компаніями Співтовариства або України, створеними на території Сторони, крім випадків, коли вони належать особі, для якої призначені послуги.

2. Рада з питань співробітництва дає рекомендації щодо виконання пункту 1.

Стаття 38

Сторони співпрацюють з метою розвитку ринкове орієнтованого сектора по­слуг в Україні.

Стаття 39

1. Сторони зобов'язуються ефективно застосовувати принцип необмеженого доступу до міжнародного ринку морських перевезень і перевезень на комерцій­ній основі:

a) вищенаведене положення не зашкоджує правам і зобов'язанням, що ви­пливають зі Статуту лінійних конференцій ООН при його застосуванні тією чи іншою Договірною Стороною цієї Угоди. Морські судна, на які Статут не поши­рюється, зможуть вільно діяти в конкуренції з суднами, на які Статут поширю­ється, до тих пір, поки вони будуть дотримуватися принципу чесної конкурен­ції на комерційних засадах;

b) Сторони підтверджують свою прихильність умовам вільної конкуренції як суттєвій особливості торгівлі насипними та наливними товарами.

2. При застосуванні принципів пункту 1 Сторони:

a) не застосовують з дня набуття чинності цією Угодою ніяких положень угод стосовно розподілу вантажу між будь-якою державою-членом Співтова­риства і колишнім Радянським Союзом;

b) не включають ніяких положень стосовно розподілу вантажу до майбутніх двосторонніх угод з третіми країнами, крім тих виключних випадків, коли суд­ноплавні компанії однієї чи іншої Сторони цієї Угоди не змогли б іншим чином мати законну можливість здійснювати торговельні поставки як в цю третю кра­їну, так і з неї;

c) забороняють домовленості про розподіл вантажу в майбутніх двосторон­ніх угодах, що стосуються торгівлі насипними та наливними товарами;

d) відміняють, з набуттям чинності цією Угодою, всі односторонні заходи, ад­міністративні, технічні та інші перешкоди, які могли б мати обмежувальний або дискримінаційний вплив на вільне надання послуг у міжнародних морських пе­ревезеннях.

Кожна Сторона, між іншим, надає не менш сприятливий режим для суден іншої Сторони, ніж той, що надається Стороною власним суднам стосовно до-

14

^ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ступу до портів, відкритих для міжнародної торгівлі, використання інфраструк­тури і допоміжних морських послуг у портах, а також відповідних сплат і збо­рів, митних послуг і надання якірних стоянок і засобів навантаження і розван­таження.

Такий самий режим також надається кожною Стороною стосовно суден, що використовуються громадянами або компаніями іншої Сторони, які зареєстро­вані за межами ЄС або України, після перехідного періоду, але не пізніше 1 лип­ня 1997 року.

3. Громадяни і компанії Співтовариства, які надають послуги в міжнародних морських перевезеннях, вільні надавати міжнародні послуги «ріка—море» на внутрішніх водних шляхах України, і навпаки.

залишити коментар
Сторінка1/36
Дата конвертації11.10.2011
Розмір9.89 Mb.
ТипКнига, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх