(київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське територіальне відділення ман україни. icon

(київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське територіальне відділення ман україни.


1 чел. помогло.
Схожі
(київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське...
Рішення
Vii сесія XXIV скликання рішення...
Державний стандарт україни...
Державний стандарт україни...
Державний стандарт україни...
Нака з
Вінницької обласної державної адміністрації нака з....
План роботи Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва на IV квартал 201...
Відділ освіти Верхньо дніпровської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет...
Назва відділення...
Та обласних бібліотек україни для юнацтва...Загрузка...
скачать
Головне управління освіти і науки

виконавчого органу київської міської ради

(київської МІСЬКОЇ державної адміністрації)

Київський палац дітей та юнацтва

київське територіальне відділення ман україни

(Київська ман «Дослідник»)


УМОВИ проведення

ІІ (міського) етапу Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України

(Київської МАН «Дослідник»)


2010/11 навчальний рік


КИЇВ

2011

^ УМОВИ


проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського

територіального відділення Малої академії наук України

(Київської МАН «Дослідник») (2010/11 н. р.)

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

На виконання Програми “Освіта столиці 2006-2010рр.” та відповідно до рішень Колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 1/1-2006 від 14.06.2006 р. та № 2/2 2010 від 24 02.2010 р. «Шляхи модернізації діяльності Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської МАН «Дослідник»)», які визначають стратегію розвитку Київської МАН «Дослідник», та в рамках Всеук­раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України провести ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН «Дослідник».

ОРГАНІЗАТОРИ

- Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- Київський Палац дітей та юнацтва;

- Президія Київської МАН «Дослідник».

^ МЕТА КОНКУРСУ

1. Розвиток та підтримка творчих здібностей учнівської молоді, формування навичок самостійного наукового дослідження.

2. Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів:

- залучення старшокласників до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської діяльності за інтересами;

- систематична робота членів МАН у наукових гуртках, клубах, наукових товариствах навчальних закладів, профільних секціях МАН.

Під час конкурсу буде організована робота 65 секцій за 10 напрямами (відділеннями) науки, техніки та культури (Додаток 1).

^ ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

- виконання наукової роботи на базі шкільного наукового товариства чи профільної секції МАН – вересень – листопад 2010 р.;

- ^ Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України:

  • наукових товариств навчальних закладів

до 10 грудня 2010 р.;

  • наукових товариств-колективних членів Київської МАН «Дослідник» до 25 грудня 2010 р.;

  • І (районний) етап – до 25 грудня 2010 р.;

  • ІІ(міський) етап - 24 січня –20 лютого 2011 р.

^ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Конкурс носить особистий характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.

У конкурсі беруть участь члени Київської МАН «Дослідник» – учні 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій.

Учні 9–11 класів, члени наукових товариств, готують реферати, науково-дослідницькі, експериментальні, творчі роботи та захищають їх на засіданнях шкільних наукових товариств.

Учасниками І (районного) етапу конкурсу-захисту можуть бути слухачі (учні 9–10 класів), кандидати та дійсні члени МАН (учні 10–11 класів) – переможці шкільних конкурсів МАН.

^ До ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:

- автори реферативних робіт – слухачі МАН (учні 9 класів);

- автори науково-дослідницьких, експериментальних, конструкторських робіт – члени МАН (учні 10–11 класів).

Поза конкурсом можуть брати участь:

- учні 8 класів;

- учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік і не є кандидатами у дійсні члени.

^ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

1. Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2. Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

3. Обсяг основного тексту не повинен перевищувати 20 (двадцяти) сторінок формату А-4 з полуторним міжрядковим інтервалом. Додатки в загальний обсяг роботи не враховуються.

^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

1. Титульний лист із обов`язковим зазначенням (Додаток 2):

- віділення;

- секції;

- базової дисципліни;

- теми роботи;

- статусу в МАН (слухач, кандидат чи дійсний член МАН);

- прізвища, імені, по батькові автора;

- повної дати народження ( наприклад: 12 червня 1995 р.);

- класу (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д група);

- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею;

- району;

- домашньої адреси;

- контактних телефонів (домашнього та мобільного);

- прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового звання, місця роботи, посади та контактних телефонів наукового та педагогічного керівників.

^ Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

2. Зміст роботи (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

3. Вступ.

Мета, актуальність проблеми.

4. Основна частина:

- огляд наукової літератури;

- аналіз стану проблеми на момент дослідження;

- експериментальна частина:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів.

5. Висновки, яких дійшов автор.

6. Список використаних джерел інформації (література - із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; Інтернет-адреси, використаних в роботі сайтів тощо).

7. Додатки (схеми, графіки, рисунки, фото тощо).

^ УМОВИ КОНКУРСУ

1. Складові конкурсу:

• конкурс науково-дослідницьких робіт,

максимальна оцінка – 22 бали;

Оцінка за науково-дослідницьку роботу є попередньою і за думкою журі секції може бути відкорегована під час захисту.

• виконання контрольних завдань,

максимальна оцінка – 39 балів;

• захист науково-дослідницьких робіт,

максимальна оцінка – 39 балів.

Захист здійснюється державною мовою, у секціях іноземної філології – відповідно до профілю секції.

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу.

Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

  • паперовому носії формату А 2 і більше;

  • прозорих плівках формату А 4 для світлопроекційної апаратури;

  • електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати доповіді учасників.

Можливості оргкомітету забезпечити роботу всіх секцій конкурсу мультимедійними засобами обмежені.

Для захисту роботи автору надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин, на виконання контрольних завдань – 3 години (астрономічні).

Конкурсант, який не брав участь в усіх складових конкурсу не може претендувати на призове місце.

2. Максимальна сума балів за участь в усіх складових конкурсу може досягати 100 балів.

Учасникам конкурсу-захисту додатково надається:

• 5 балів – за впровадження розробки у виробництво (за наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію);

• 5 балів – за наявності публікації за темою дослідження та надання підтвердження у наукових виданнях;

• 10 балів – за наявність патенту на винахід.

^ Під час захисту робіт оцінюється:

- самостійність, науковість роботи;

- аргументовані докази з урахуванням власного внеску дослідника;

- чіткість, логічність викладу матеріалу;

- повнота, вичерпність відповідей;

- доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

- культура мовлення;

- толерантність та активна участь у веденні дискусії.

3. У разі участі одного конкурсанта в кількох секціях, на кожну секцію подається робота за відповідною тематикою та виконуються контрольні завдання за профілем секцій.

4. Конкурсні роботи авторам не повертаються.

5. Роботи, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, подавались від шкільних та районних наукових товариств на минулорічні конкурси та взяті з Інтернету, до участі не допускаються.

^ Документація конкурсу

На ІІ (міський) етап конкурсу від району та колективних членів подається від кожної вікової групи, класу (9, 10, 11) така кількість робіт на секцію:

 І місце – 1 робота;

 ІІ місце – 2 роботи;

 ІІІ місце – 3 роботи.

^ Для участі в конкурсі подаються:

- науково-дослідницька робота (не більше 20 (двадцяти) друкованих сторінок);

- тези (1 сторінка друкованого тексту та в електронному вигляді);

- ксерокопія свідоцтва про народження (на листі ксерокопії зазначити: назву секції, клас, навчальний заклад, район);

- паспорти експонатів (відділення технічних наук), публікації;

- витяг із протоколу засідання журі І(районного) етапу (окремо до кожної роботи) (Додаток 3);

- заявка на участь у ІІ(міському) етапі конкурсу (загальна заявка та по кожній секції окремо) (Додаток 4);

- аналіз підсумків проведення районних конкурсів та конкурсів наукових товариств-колективних членів МАН.

^ Заявки на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу та авторські роботи подаються з 17 до 24 січня 2011 року до Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської МАН «Дослідник»), в оргкомітет конкурсу за графіком у зазначений термін.
Дата

Час

Райони, колективні члени МАН відповідного району

17.01.11

понеділок

11.00

Голосіївський район

14.30

Деснянський район

18.01.11

вівторок

10.30

Дарницький район

14.30

Дніпровський район

19.01.11

середа

10.00

Печерський район

14.30

Святошинський район

20.01.11

четвер

11.00

Солом’янський район

14.30

Подільський район

21.01.11

п’ятниця

11.00

Шевченківський район

14.30

Оболонський район
Увага! Роботи, які надійдуть до оргкомітету після 21 січня 2011р. до конкурсу не допускаються.

^ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Підсумки конкурсу підбиваються окремо за кожною секцією та віковою групою (класом).

Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу (конкурс наукових робіт, захист робіт, виконання контрольних завдань):

І місце – від 91 до 100 балів,

ІІ місце – від 81 до 90 балів,

ІІІ місце – від 70 до 80 балів.

Переможцями може бути визначено до 30 % учасників (окремо за кожною секцією та класом). При цьому необхідно дотримуватись приблизного співвідношення учасників, які нагороджуються дипломами відповідно І, ІІ, та ІІІ ступенів як 1:2:3.

Переможці міського конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Президії Київської МАН «Дослідник».

За результатами конкурсу будуть видані збірки тез робіт переможців. Кращі роботи будуть рекомендовані для публікації у наукових та науково-методичних виданнях.


^ КОНСУЛЬТАЦІЇ МОЖНА ОТРИМАТИ:

- у секціях МАН «Дослідник», у лабораторіях та консультаційних пунктах Київського Палацу дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи, 13);

- у базових НДІ НАН України, вищих навчальних закладах.


^ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

280-63-26 – керівник територіального відділення МАН

280-63-26 – відділення математики, фізики та астрономії, технічних

наук

280-51-17 – відділення хімії та біології, екології та аграрних наук

280-14-20 – відділення історії та географії, філософії та

суспільствознавства

280-63-26 – філології та мистецтвознавства

280-63-26 - відділення економіки

280-99-70 – відділення комп’ютерних наук


^ ЮНІ ДРУЗІ!

БАЖАЄМО ВАМ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!


Додаток 1


Перелік наукових відділень та секцій ІІ (міського) етапу

Відділення

Секція

^

Базова дисципліна


І

Історії та географії

Археологія

Історія України

Етнологія

Історія України

^ Всесвітня історія

Історичне краєзнавство

Географія та геологія

Географія

^ Географічне краєзнавство

ІІ

Філософії та суспільствознавства

Філософія

Історія України

Соціологія

^ Релігієзнавство та історія релігії

Правознавство

Основи держави та права

ІІІ

Технічних наук

Технологічні процеси та перспективні технології

^ Фізика, математика

(за вибором)

Електроніка та приладобудування

Матеріалознавство

^ Машинобудування та робототехніка

Інформаційно-телекомуніка-ційні системи та технології

^ Екологічно безпечні технології ресурсозбереження

Науково-технічна творчість та винахідництво

IV

Комп’ютерних наук

^ Комп'ютерні системи та мережі
Математика

^ Безпека Інформаційних та телекомунікаційних систем

Технології програмування

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

^ Internet-технології та WEB дизайн

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

V
Філології та мистецтвознавства

Українська література

^ Українська мова та література

Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

^ Російська література

Російська мова

Російська мова та література

Фольклористика
^ Українська мова та література

Українська мова

Мистецтвознавство

^ Літературна творчість та

журналістика

Англійська мова

Англійська мова

^ Англійська література

Теорія перекладу

Німецька мова

^ Німецька мова

Німецька література

Французька мова

^ Французька мова

Французька література

Сходознавство

^ Українська мова та література

VI

Математики

Алгебра та початки аналізу

Математика


Геометрія

^ Прикладна математика

VII

Фізики і астрономії

Теоретична фізика

Фізика


^ Експериментальна фізика

Біофізика

Астрономія та астрофізика

^ Аерофізика та космічні дослідження

VIII

Економіки

Економічна теорія та історія економічної думкиМатематика

^ Мікроекономіка та макроекономіка

Фінанси, грошовий обіг і кредит

IX

Хімії та біології

Хімія

Хімія

Хімія довкілля

^ Біохімія, молекулярна біологія, генетика та селекціяБіологія

^ Загальна біологія та біологія людини

Мікробіологія

Клінічна медицина

^ Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

Практична медицина

Валеологія

Психологія

Біологія

^ Соціальна психологія

X

Екології та аграрних наук

Екологія

^ Біологія, хімія

(за вибором)

Екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія)

^ Екологія рослинного світу (ботаніка)

Гідроекологія

Лісознавство та агрономія, охорона довкілля та збалансоване природокористування
Додаток 2


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВміськРАДИ

(київської міської державної адміністрації)

^ КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(Київська МАН «Дослідник»)


відділення

секція

базова дисципліна


(обрана ТЕМА РОБОТИ)


^ АВТОР РОБОТИ

статус у МАН (слухач, кандидат,

дійсний член МАН)

прізвище, ім’я, по батькові

повна дата народження

( наприклад: 12 червня 1995 р.)

учень (учениця) класу

(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас,

а не 23-Д група)

назва навчального закладу

район

домашня адреса

контактні телефони (домашній

та мобільний)

науковий керівник (прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

педагогічний керівник (прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)


КИЇВ – 2011


Додаток 3


ВИТЯГ

із протоколу засідання журі І (районного) етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

за № __________ від «___» _____________ 20__ р.


Секція ____________________________________________________________________


Автор_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________

(район, школа, клас)

_____________________________________________________________

(наукове товариство, статус у МАН)

Тема роботи ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Кількість балів за:

- наукову роботу ________

- виконання контрольних завдань ________

- захист роботи ________


Загальна оцінка ________


Місце, яке посів автор на І (районному) етапі ________


Зауваження та рекомендації журі до роботи______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Голова журі ______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Члени журі _____________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 4

Загальна заявка


^ Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)

___________________________ району


з/п

П. І. Б.

учня

Навчальний заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)

Відділення хімії та біологіїВідділення екології та аграрних наукВідділення історії та географіїВідділення філософії та суспільствознавства


Відділення філології та мистецтвознавства


Відділення технічних наук


Відділення комп’ютерних наук


Відділення математики


Відділення фізики та астрономії


Відділення економіки

Заявка за секціями


^ Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)

___________________________ району
відділення

секціяз/п

П. І. Б. учня

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)Додаток 5

Загальна заявка


^ Наукове товариство учнів-колективний член МАН «Дослідник»

______________________________________________________________

Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)


з/п

П. І. Б.

учня

Навчальний заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)

Відділення хімії та біологіїВідділення екології та аграрних наукВідділення історії та географіїВідділення філософії та суспільствознавства


Відділення філології та мистецтвознавства


Відділення технічних наук


Відділення комп’ютерних наук


Відділення математики


Відділення фізики та астрономії


Відділення економіки

Заявка за секціями


^ Наукове товариство учнів-колективний член МАН «Дослідник»

______________________________________________________________

Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)

відділення

секціяз/п

П. І. Б. учня

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)^ Вимоги до написання та оформлення тез

Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 25 мм.

Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.


^ Зразок


Способи захисту дорожніх покриттів та конструкцій


Тюменцев Антон Михайлович, 11 клас, гімназія № 315, Дарницького району м. Києва; педагогічний керівник: старший вчитель Максимова Наталія Михайлівна, науковий керівник: кандидат технічних наук, академічний радник Академії будівництва України Кожушко Володимир Володимирович.


Із Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт членів МАН України


^ ВИМОГИ

до написання, оформлення й подання науково-дослідницьких робіт

Тематика робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. (ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі й містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника. Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.

Робота повинна бути виконана державною мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі у конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника роботи.

Подані учасниками конкурсу роботи розглядаються як авторські, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника, його науковий ступінь; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; місто.

Тези роботи подаються в друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А4, набраний у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт, з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) - 20мм., за винятком нижнього – 25 мм.
Скачати 284.5 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.08.2011
Розмір284.5 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх