(київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське територіальне відділення ман україни. icon

(київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське територіальне відділення ман україни.


Схожі
(київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське...
Рішення
Vii сесія XXIV скликання рішення...
Державний стандарт україни...
Державний стандарт україни...
Державний стандарт україни...
Нака з
Вінницької обласної державної адміністрації нака з....
План роботи Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва на IV квартал 201...
Відділ освіти Верхньо дніпровської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет...
Назва відділення...
Та обласних бібліотек україни для юнацтва...Загрузка...
скачать
Головне управління освіти і науки

виконавчого органу київської міської ради

(київської МІСЬКОЇ державної адміністрації)

Київський палац дітей та юнацтва

київське територіальне відділення ман україни

(Київська ман «Дослідник»)


УМОВИ проведення

ІІ (міського) етапу Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України

(Київської МАН «Дослідник»)


2008/09 навчальний рік


КИЇВ

2008

^ УМОВИ

проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського

територіального відділення Малої академії наук України

(Київської МАН «Дослідник») (2008/09 н. р.)

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

На виконання Міської Програми “Столична освіта 2006-20010рр.” та відповідно до рішень Колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 200 від 14.06.04 та № 1/1-2006 від 14.06.06 «Про організацію діяльності Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської МАН «Дослідник»)», які визначають стратегію розвитку Київської МАН «Дослідник», та в рамках Всеук­раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України провести ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН «Дослідник».

ОРГАНІЗАТОРИ

- Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- Київський Палац дітей та юнацтва;

- Президія Київської МАН «Дослідник».

^ МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

1. Розвиток та підтримка творчих здібностей учнівської молоді, формування навичок самостійного наукового дослідження.

2. Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів:

- залучення старшокласників до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської діяльності за інтересами;

- систематична робота членів МАН у наукових гуртках, клубах, наукових товариствах навчальних закладів, профільних секціях МАН.

Під час конкурсу буде організована робота 56 секцій за п’ятьма напрямами науки, техніки та культури (Додаток 1).

^ ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

- наукова робота (на базі шкільного наукового товариства чи профільної
секції МАН) – вересень – грудень 2008 р.;

- конкурс-захист робіт членів наукових товариств навчальних закладів

15 грудня 2008 р.;

- конкурс-захист учнівських робіт членів наукових товариств-колективних членів Київської МАН «Дослідник» до 20 січня 2009 р.;

- І (районний) етап конкурсу-захисту робіт членів МАН –

до 20 січня 2009 р.;

- ІІ(міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН – 1–28 лютого 2009 р.

^ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Конкурс має особистий характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.

У конкурсі беруть участь члени Київської МАН «Дослідник» – учні 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів.

Учні 9–11 класів, члени наукових товариств, готують реферати, науково-дослідницькі, експериментальні, творчі роботи та захищають їх на засіданнях шкільних наукових товариств.

Учасниками І (районного) етапу конкурсу-захисту можуть бути слухачі (учні 9–10 класів), кандидати та дійсні члени МАН (учні 10–11 класів) – переможці шкільних конкурсів МАН.

^ До ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:

- автори реферативних робіт – слухачі МАН (учні 9 класів);

- автори науково-дослідницьких, експериментальних, конструкторських робіт – кандидати та дійсні члени МАН (учні 10–11 класів).

Поза конкурсом виступають:

- учні 8 класів;

- учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік і не є кандидатами у дійсні члени.

^ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

1. Конкурсні роботи виконуються державною мовою, до робіт з іноземних мов обов’язково додається переклад державною.

2. Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

3. Обсяг основного тексту не повинен перевищувати 20 (двадцяти) сторінок формату А-4 з полуторним міжрядковим інтервалом. Додатки в загальний обсяг роботи не враховуються.

^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

1. Титульний лист із обов`язковим зазначенням (Додаток 2):

- секції;

- базової дисципліни;

- теми роботи;

- прізвища, імені, по батькові автора;

- повної дати народження ( наприклад: 12 червня 1995 р.)

- статусу в МАН (слухач, кандидат чи дійсний член МАН);

- району;

- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею, коледжу;

- класу (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д група);

- домашньої адреси;

- контактного телефону (домашнього та мобільного);

- прізвища, імені й по батькові (повністю), наукового звання, місця роботи, посади та контактних телефонів наукового та педагогічного керівників.

^ Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

2. Зміст роботи (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

3. Вступ.

Мета, актуальність проблеми.

4. Основна частина:

- огляд наукової літератури;

- аналіз стану проблеми на момент дослідження;

- експериментальна частина:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів.

5. Висновки, яких дійшов автор.

6. Список використаної літератури (із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення).

7. Додатки (схеми, графіки, рисунки, фото тощо).

^ УМОВИ КОНКУРСУ

1. Складові конкурсу:

• конкурс науково-дослідницьких робіт,

максимальна оцінка – 22 бали;

• виконання контрольних завдань,

максимальна оцінка – 39 балів;

• захист науково-дослідницьких робіт,

максимальна оцінка – 39 балів.

Захист здійснюється державною мовою, у секціях іноземної філології – відповідно до профілю секції.

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу.

Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

  • паперовому носії формату А 2 і більше;

  • прозорих плівках формату А 4 для світлопроекційної апаратури;

  • електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати презентації учасників.

Можливості оргкомітету забезпечити роботу всіх секцій конкурсу мультимедійними засобами обмежена.

Для захисту роботи автору надається 7 хвилин, для відповіді на запитання – 3 хвилини, на виконання контрольних завдань – 3 години (астрономічні).

Конкурсант, який не брав участь в усіх складових конкурсу не може претендувати на призове місце.

2. Максимальна сума балів за участь в усіх складових конкурсу може досягати 100 балів.

Учасникам конкурсу-захисту додатково надається:

• 5 балів – за впровадження розробки у виробництво (за наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію);

• 10 балів – за наявність патенту на винахід.

^ Під час захисту робіт оцінюється:

- самостійність, науковість роботи;

- аргументовані докази з урахуванням власного внеску дослідника;

- чіткість, логічність викладу матеріалу;

- повнота, вичерпність відповідей;

- доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

- культура мовлення;

- толерантність та активна участь у веденні дискусії.

3. У разі участі одного конкурсанта в кількох секціях, на кожну секцію подається робота за відповідною тематикою та виконуються контрольні завдання за профілем секцій.

4. Конкурсні роботи авторам не повертаються.

5. Роботи, які подавались від шкільних та районних наукових товариств на минулорічні конкурси та взяті з Інтернету, на конкурс не допускаються.

^ Документація конкурсу

На ІІ (міський) етап конкурсу від району та колективних членів подається від кожної вікової групи, класу (9, 10, 11) така кількість робіт на секцію:

 І місце – 1 робота;

 ІІ місце – 2 роботи;

 ІІІ місце – 3 роботи.

^ Для участі в конкурсі подаються:

- науково-дослідницькі роботи (не більше 20 (двадцяти) друкованих сторінок);

- тези (1 сторінка друкованого тексту та в електронному вигляді);

- ксерокопія свідоцтва про народження;

- паспорти експонатів;

- витяг із протоколу засідання журі І(районного) етапу (окремо до кожної роботи) (Додаток 3);

- заявка на участь у ІІ(міському) етапі конкурсу (загальна заявка та по кожній секції окремо) (Додаток 4);

- аналіз підсумків проведення районних конкурсів та конкурсів наукових товариств-колективних членів МАН.

^ Заявки на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу та авторські роботи подаються з 20 до 24 січня 2009 року до Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської МАН «Дослідник»), в оргкомітет конкурсу за графіком у зазначений термін.
Дата

Час

Райони, колективні члени МАН відповідного району

20.01.09

вівторок

11.00

Голосіївський район

14.30

Дарницький район

21.01.09

середа

11.00

Деснянський район

14.30

Дніпровський район

22.01.09

четвер

10.30

Подільський район

11.30

Оболонський район

14.30

Печерський район

23.01.09

п’ятниця

10.00

Святошинський район

14.30

Солом’янський район

24.01.09

субота

11.00

Шевченківський районУвага! Роботи, які надійдуть до оргкомітету після 24 січня 2009 р. або не відповідатимуть вищезазначеним вимогам, до конкурсу не допускаються.


^ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Підсумки конкурсу підбиваються окремо за кожною секцією та віковою групою (класом).

Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу (конкурс наукових робіт, захист робіт, виконання контрольних завдань):

І місце – від 91 до 100 балів,

ІІ місце – від 81 до 90 балів,

ІІІ місце – від 71 до 80 балів.

Переможцями може бути визначено до 30 % учасників (окремо за кожною секцією та класом). При цьому необхідно дотримуватись приблизного співвідношення учасників, які нагороджуються дипломами відповідно І, ІІ, та ІІІ ступенів як 1:2:3.

Переможці міського конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Президії Київської МАН «Дослідник».

За поданням журі секцій кращі члени МАН відзначаються одноразовими стипендіями.

За результатами конкурсу будуть видані збірки тез робіт переможців. Кращі роботи будуть рекомендовані для публікації у наукових та науково-методичних журналах.

^ КОНСУЛЬТАЦІЇ МОЖНА ОТРИМАТИ:

- у секціях МАН «Дослідник», у лабораторіях Київського Палацу дітей та юнацтва;

- у базових НДІ НАН України, вищих навчальних закладах.


^ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

280-63-26 – керівник МАН

280-49-98 – науково-технічне відділення

280-51-17 – природниче відділення

280-14-20 – історико-географічне відділення

280-63-26 – філологічне та економічне відділення

280-99-70 – відділення інформаційних технологій


^ ЮНІ ДРУЗІ!

БАЖАЄМО ВАМ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!


Додаток 1


Перелік наукових відділень та секцій ІІ (міського) етапу


Відділення

Секції

Базові дисципліниПриродниче

Біології

Біологія

Мікробіології

Молекулярної біології і генетики

Психології

Соціальної психології

Екології тваринного світу

Біологія або хімія

Екології рослинного світу

Загальної екології

Гідроекології

Клінічної медицини

Біологія або хімія, фізика

Практичної медицини

Валеології

Хімії

Хімія

Хімії довкілляФізико-математичне

Алгебри та початків аналізу

МатематикаМатематика або

економіка (11 клас)

Геометрії

Прикладної математики

Економічна теорія

Макро- та мікроекономіки

Астрономії

Фізика

Фізики

Прикладної фізикиТехніко-технологічне

Сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій

Математика або фізика

Електроніки та приладобудування

Промислового, технологічного обладнання та технологій

Транспортних систем, засобів та обладнання

Інформаційних, телекомунікаційних систем, обладнання та приладів

Відділення

Секції

Базові дисципліни

Обчислювальної техніки та програмування

Комп’ютерних навчальних програм

Математика

Комп’ютерних мереж, баз та банків даних

Системного програмування та заходів інформаційної безпеки

Комп’ютерних програм для автоматизації наукових досліджень та розрахунків

Мультимедійних систем, комп’ютерної графіки, ігрових програм

Історико-географічне

Археології

Історія

Історичного краєзнавства

Історії України

Всесвітньої історії

Етнології

Географічногочного краєзнавства

Географія

Географії та геології

Правознавства

Основи держави та права

Філології та мистецтвознавства

Української літератури

Українська мова та література

Української мови

Фольклористики

Літературної творчості

Мистецтвознавства та українського народного мистецтва

Зарубіжної літератури

Українська мова та л-ра або російська мова та л-ра

Російська література

Англійської мови

Англійська мова

Англійської літератури

Теорії перекладу

Німецької мови

Німецька мова

Німецької літератури

Французької мови

Французька мова

Французької літератури

Сходознавства

Українська мова та л-ра
Додаток 2


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВміськРАДИ

(київської міської державної адміністрації)

^ КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Секція


Базова дисципліна


(обрана ТЕМА РОБОТИ)


^ АВТОР РОБОТИ

прізвище, ім’я, по батькові

повна дата народження

( наприклад: 12 червня 1995 р.)

статус у МАН (слухач, кандидат,

дійсний член МАН)

район

назва навчального закладу

учень (учениця) класу

(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас,

а не 23-Д група)

домашня адреса

контактні телефони (домашній

та мобільний)

науковий керівник (прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

педагогічний керівник (прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)


КИЇВ – 2009


Додаток 3


ВИТЯГ

із протоколу засідання журі І (районного) етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

за № __________ від «___» _____________ 200__ р.


Секція _______________________________________________________________


Автор________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________

(район, школа, клас)

______________________________________________________________

(наукове товариство, статус у МАН)

Тема роботи __________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Кількість балів за:

- наукову роботу ________

- виконання контрольних завдань ________

- захист роботи ________


Загальна оцінка ________


Місце, яке посів автор на І (районному) етапі ________


Зауваження та рекомендації журі до роботи__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Голова журі ______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Члени журі ______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 4

Загальна заявка


^ Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2008/09 н. р.)

___________________________ району


з/п

П. І. Б.

учня

Навчальний заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)

Природниче відділенняІсторико-географічне відділення


Філологічне відділення


Науково-технічне відділення


Відділення інформаційних технологій
Заявка за секціями^ Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2008/09 н. р.)

___________________________ району
відділення

секціяз/п

П. І. Б. учня

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)Додаток 5

Загальна заявка


^ Наукове товариство учнів-колективний член МАН «Дослідник»


______________________________________________________________

Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2008/09 н. р.)


з/п

П. І. Б.

учня

Навчальний заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)

^ Природниче відділенняІсторико-географічне відділення


^ Філологічне відділення


^ Науково-технічне відділення


^ Відділення інформаційних технологій
Заявка за секціямиЗаявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2007/08 н. р.)

___________________________ району
відділення

секціяз/п

П. І. Б. учня

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)^ Вимоги до написання та оформлення тез


Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 25 мм.

Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.


^ Способи захисту дорожніх покриттів та конструкцій


Тюменцев Антон Михайлович, 11 клас, гімназія № 315, Дарницького району м. Києва; педагогічний керівник: старший вчитель Максимова Наталія Михайлівна, науковий керівник: кандидат технічних наук, академічний радник Академії будівництва України Кожушко Володимир Володимирович.


Із Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт членів МАН України


^ ВИМОГИ

до написання, оформлення й подання науково-дослідницьких робіт


Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослід­ження – Державний стандарт України. (ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експе­риментальній базі й містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.

Наукова робота обов’язково має містити оцінки, рецензії відповідних фахівців (9–11 клас – відгук кваліфікованого вчителя, 11 клас – рецензію науковця чи спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України «Про мови в Українській РСР». Робота з іноземної мови виконується на відповідній мові та в перекладі українською мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі у конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Подані учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські й такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника, його науковий ступінь; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; місто.

Тези роботи подаються в друкованому вигляді та обов’язково на електрон­них носіях – дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А4, набраний у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт, з полу­торним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля), за винятком нижнього, – 25 мм.
залишити коментар
Дата конвертації24.08.2011
Розмір215 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх