Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук прогр icon

Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук прогр


Схожі
Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл...
Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7-12 кл...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать
УВАГА!


Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/62-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 01.07.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.


5—9 класи


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”.

Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія”, концепції трудового навчання і креслення, базового навчального плану середніх навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмета відводиться по 1 годині у 5, 6, 9 класах і по 2 години — у 7 і 8 класах.

Реалізація змісту цих програм повинна забезпечувати розв’язання таких завдань:

  • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

  • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

  • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;

  • створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;

  • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

  • виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

  • створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Структура програми трудового навчання учнів у 5—9 класах міської школи включає “Вступ” і п’ять розділів: “Проектування виробів”, “Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів”, “Електротехнічні роботи”. Теми першого, другого і третього розділів програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів: виконання електротехнічних робіт у побуті, вибір об’єкта технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладні маркетингові дослідження. Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів не лише до практичної технологічної діяльності, а й до проектної та дослідницької. Акцент у роботі учнів переноситься саме на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свiдомо обирати ті чи інші технологічні процеси й технічні засоби.

З метою цілеспрямованої підготовки школярів до трудової дiяльності, формування у них певних умінь та навичок раціонального ведення домашнього господарства у програмах для 5—9 класів передбачено такі розділи “Раціональне ведення домашнього господарства”, “Технологія вирощування рослин”, “Технологія догляду за тваринами”. Зміст цих розділів включає основи культури харчування, електротехнічні роботи у побуті, озеленення приміщення і території, виготовлення побутових виробів на традиціях українського декоративно-ужиткового мистецтва, ознайомлення з основними технологіями вирощування рослин та догляду за птахами та тваринами.

У 7 і 8 класах, де відповідно до базового навчального плану відводиться по 2 години щотижнево на вивчення предмета, передбачене обов’язкове виконання учнями творчих проектів. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, розробку конструкції, технології, виготовлення і оцінку. Разом з цим здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції.

Проекти учні можуть розробляти індивідуально, у складі груп або колективно цілим класом з розподілом певних частин проекту. Об’єкти проектування повинні бути посильними для учнів відповідних вікових груп і суспільно корисними.

Після завершення проекту у кожному класі учні здійснюють його публічний захист. Форма захисту учнівських проектів може бути різною: організація шкільної виставки або учнівської наукової конференції, демонстрація моделей, вистава лялькового театру, проведення українських вечорниць, ярмарку-продажу тощо.

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологій: обробки конструкційних матеріалів, електроніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, технології сільського господарства і міського озеленення, домашньої економіки, підприємництва, народних ремесел тощо.

Такий широкий спектр вибору технологій, які застосовуються при виконанні проектів створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, регіональних традицій, народних художніх промислів тощо.

Для реалізації диференційованого навчання передбачено два основні варіанти програм: для дівчат та хлопців.

Для класів сумісного навчання хлопців і дівчат може застосовуватися один із вказаних варіантів або їх поєднання.

Трудове навчання створює сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, сприяє розвитку технічної творчості та конструкторських здібностей, морально-вольових якостей, культури праці. На заняттях у процесі вивчення теорії і на практиці учні ознайомлюються з різними професіями, у них формується інтерес до професії. Вчитель має систематично стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, фіксувати результати спостережень, брати активну участь і допомагати педагогічному колективу у вивченні особистості школяра.

Особливу увагу слід звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичною роботою з методичною літературою. Велике значення при цьому має постійний, систематичний контроль за виконанням учнями вимог, що ставляться до них.

Оцінювання якості трудової підготовки здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання лабораторно-практичних і практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів носять комплексний характер. До них належать:

— рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосовувати ці знання в практичній роботі;

— уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

— дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу);

— уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

— рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;

— дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігiєнічних вимог;

— дотримання норм часу на виготовлення виробу;

— рівень самостійності у процесі організації й виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т. п.), виявлення елементів творчості.


5-й клас


Навчання дівчат

Тематичний план


Розділи, теми

Кількість
годин

Розділи, теми

Кількість
годин

Вступ
Розділ 1. Проектування виробів
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності
Тема 1.2. Художнє конструювання виробів
Тема 1.3. Технічне конструювання
Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів
Тема 2.1. Види технологічних процесів. Розмічання. Різання
Тема 2.2. Технологічні процеси ручної обробки деталей виробів
Тема 2.3. Техніка
Тема 2.4. З’єднання деталей виробів. Техніко-технологічна документація
Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Тематичне оцінювання

1
(6)
1
1
2
2


(16)
7

2

4

2

1

Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства
Тема 3.1. Культура харчування. Обладнання кухні
Тема 3.2. Технологія приготування страв
Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин
Тема 4.1. Технологія обробітку, охорони ґрунтів
Тема 4.2. Технологія вирощування овочевих і ягідних культур
Тема 4.3. Благоустрій та озеленення приміщень і територій
Розділ 5. Технологія догляду за тваринами
Тема 5.1. Тваринництво як галузь сільського господарства. Технологія вирощування кролів
Тематичне оцінювання
Резерв часу
Всього


(4)
2
2

(4)
1
2

1

(2)

2

2
35
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ
Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі про найпоширеніші професії, об’єкти праці, матеріали, інструменти. Ознайомлення зі змістом програми у 5 класі. Завдання предмета трудового навчання.
Поняття про технологію. Технологія як перетворююча діяльність. Основні види технологічної діяльності у побуті: приготування їжі, прання, виготовлення одягу, ремонт квартири тощо.


Характеризує технологію як перетворюючу діяльність;
наводить приклади технологічної діяльності у побуті;
розпізнає і називає види побутової техніки;
дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні.
Використання знарядь праці у процесі технологічної діяльності (ножиці, голка, швейна машина, збивачка, міксер, щітка, пилосос і т. д.). Поняття про техніку. Техніка у побуті. Правила внутрішнього розпорядку в майстерні. Правила безпечної праці.
^ Практична робота. Ознайомлення із обладнанням майстерні
Вивчення правил внутрішнього розпорядку в майстерні та загальних правил безпечної праці. Ознайомлення із обладнанням майстерні.
6
1

Розділ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності
Об’єкти технологічної діяльності: одяг, машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини.
Види інформаційних джерел про техніку та технології: телебачення, радіо, Інтернет, журнали, газети, підручники, довідники, каталоги, альбоми тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.
Постільна і столова білизна як об’єкт технологічної діяльності. Види постільної і столової білизни.
Метод фантазування у створенні нових об’єктів технологічної діяльності. Фантазування з метою створення нових об’єктів. Історичні приклади передбачення фантастами наукових відкриттів, винайдення нових видів техніки, виробів тощо.
^ Практична робота. Застосування методу фантазування
Ознайомлення з інформаційними джерелами про техніку і технології (журналами, альбомами, підручниками тощо). Застосування методу фантазування з метою створення нових об’єктів (вибір об’єкта, перенесення його у фантастичні умови, уявлення фантастичного образу і відтворення його на папері).Розпізнає об’єкти технологічної діяльності, спеціалізовані видання про техніку і технології;
обґрунтовує вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини;
називає види інформаційних джерел про техніку та технології, види постільної, столової білизни;
застосовує метод фантазування у створенні нових об’єктів;
здійснює пошук інформації в підручниках, журналах, альбомах тощо;
уявляє і відтворює фантастичний образ об’єкта на папері.

1

^ Тема 1.2. Художнє конструювання виробів
Поняття про показники якості виробу: можливість використання за призначенням (функцiональність), краса і привабливість (естетичність), зручність у використанні (ергономічність), легкість виготовлення (технологічність), невисока ціна (економічність). Вимоги до білизняних виробів (гігієнічні, естетичні, економічні).
Загальні відомості про процес проектування виробу, його етапи. Види проектної документації: ескіз, технічний опис, макет, креслення, лекала та шаблони.
Художнє конструювання як складова процесу проектування.
Ескіз. Форма різних об’єктів. Колір.
Особливості художнього оформлення постільної і столової білизни. Українські національні традиції в оздобленні постільної і столової білизни. Їх кольорове рішення.
^ Практична робота. Виконання ескізу виробу
Ознайомлення зі зразками художнього оформлення постільної і столової білизни. Виконання кольорового ескізу виробу постільної або столової білизни (техніка виконання — за бажанням учня).


Характеризує процес проектування, художнє конструювання;
називає основні види проектної документації;
дотримується правил оформлення ескізу;

виконує кольоровий ескіз об’єкта праці;
розпізнає постільну і столову білизну, оздоблену в українських національних традиціях.

2

^ Тема 1.3. Технічне конструювання
Технічне конструювання як етап проектування виробу. Поняття про технічний рисунок, креслення. Основні правила їх оформлення (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення). Креслярський інструмент. (Повторення графічних знань, отриманих у початковій школі.)
Вихідні дані для побудови креслення виробу (постільної та столової білизни). Побудова креслення об’єкта проектування. Моделювання, виготовлення лекал.
^ Практична робота. Побудова креслення виробу
Виконання технічного рисунка з дотриманням пропорцій. Зняття мірок для побудови креслень виробу (постільної або столової білизни). Виконання креслень у масштабі та в натуральну величину. Моделювання виробу, виготовлення лекал.


Характеризує технічне конструювання як етап проектування виробу;
розкриває поняття технічного рисунка, креслення;
розпізнає і називає типи ліній;
дотримується правил нанесення розмірів, умовних позначень на кресленні, правил користування креслярським інструментом;
виконує технічний рисунок, креслення в масштабі та в натуральну величину;
отримує вихідні дані для побудови креслення виробу;
виготовляє лекала.

2

^ Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, тканина, пластмаса тощо. Натуральні (природні) матеріали. Підбір конструкційних матеріалів.
Застосування текстильних матеріалів для виготовлення швейних виробів.
Короткі відомості про текстильні волокна та їх види, будова тканини (основа, піткання, пруг). Властивості ниток основи і піткання. Лицьовий і виворітний боки тканини. Поняття про ткацьке переплетення. Полотняне переплетення. Загальні відомості про прядіння і ткацтво.
Вибір тканини для виготовлення постільної та столової білизни. Розрахунок необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу.
^ Практична робота. Підбір матеріалів для виробу
Ознайомлення із видами конструкційних матеріалів.
Ознайомлення із різними видами волокон, пряжі, тканини за колекціями зразків. Визначення ниток основи й піткання, лицьового й виворітного боків тканини. Розпізнавання тканин полотняного переплетення. Підбір матеріалів для виготовлення виробу. Розрахунок необхідної кількості тканини.


^ Називає види конструкційних матеріалів;
наводить приклади властивостей окремих матеріалів;
обґрунтовує підбір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;
характеризує будову тканини, властивості ниток основи і піткання;
розпізнає тканини полотняного переплетення, лицьовий і виворітний боки тканини;
підбирає матеріали для виготовлення виробу;
розраховує необхідну кількість матеріалів.
Тематичне оцінювання
16


7

Розділ 2. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Тема 2.1. Види технологічних процесів. Розмічання. Різання
Етапи виготовлення виробу (отримання окремих деталей, їх обробка, з’єднання деталей, оздоблення).
Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів: різання, штампування, лиття, ліплення. Особливості процесу різання різних матеріалів. Правила розмічання деталей виробів для вирізання. Знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням.
Процес розкрою тканини: підготовка тканини до розкроювання, розкладання лекал на тканині, крейдування, розкроювання деталей і їх перевірка. Економія сировини під час розкроювання тканин. Організація робочого місця для розкроювання. Правила безпечної праці.
^ Практична робота. Розкроювання виробу
Підготовка тканин до розкроювання. Розкладка лекал на тканині, крейдування. Розкроювання тканини. Контроль якості крою.
Орієнтовний перелік об’єктів праці:
наволочки на подушки різних форм, підковдри, сумки різного призначення.
Характеризує процес і етапи виготовлення виробу; способи отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів; особливості процесу різання різних матеріалів, етапи і правила розкрою тканини;
називає знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням;
підготовляє тканину до розкроювання;
розкладає раціонально лекала на тканині;
крейдує деталі розкладки;
розкроює тканину;

дотримується правил безпечної праці під час розкроювання, економного використання матеріалів.

2

^ Тема 2.2. Технологічні процеси ручної обробки деталей виробів
Повторення та узагальнення матеріалу, вивченого у початковій школі, про ручні шви, організацію робочого місця для виконання ручних робіт з обробки тканини.
Інструмент і пристрої для пошиття і вишивання виробів.
Термінологія ручних робіт та волого-теплової обробки. Ручні стібки і строчки. Технологія виконання ручних швів: “уперед голку”, “за голку”, “стебловий”, “тамбурний”, “козлик”, “петельний”. Застосування швів. Їх графічне зображення. Послідовність та технічні умови виконання швів.
Вишивка як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Вибір мотивів для вишивання. Розмiщення вишивки на виробі.
Поняття про технічну культуру. Організація робочого місця для виконання ручних робіт з обробки тканини. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання ручних робіт.
Прийоми роботи з праскою. Режими нагрівання праски.
Відомості про види оздоблень виробів із різних конструкційних матеріалів (різьблення, вишивання, лакування, випалювання, художній розпис тощо). Ручні знаряддя праці для оздоблювальних робіт. Загальні відомості про українські народні традиції в оздобленні виробів.
Практична робота 1. Виконання ручних швів
Організація робочого місця для виконання ручних швів. Вправи на виконання ручних швів.
Практична робота 2. Виготовлення виробу
Виготовлення нескладного виробу із застосуванням вивчених швів.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: гольник, прихватка, підставка під гаряче, серветка, постільна білизна, кишенька для інструментів, рушничок, носова хусточка, закладка, листівка, деталі одягу — кишеня, комір, манжети тощо.Характеризує поняття про технічну культуру, про вишивку як вид декоративно-ужиткового мистецтва;
розпізнає і називає інструмент і пристрої для пошиття і вишивання, ручні стібки і строчки, їх графічне зображення;
визначає технологію виконання ручних швів;
організовує робоче місце для виконання ручних та волого-теплових робіт з обробки тканини;
виконує ручні шви, прасування;
вибирає мотив для вишивання;
розміщує вишивку на виробі;
застосовує вивчені шви для виготовлення нескладних виробів;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання ручних та волого-теплових робіт.

4

^ Тема 2.3. Техніка
Відомості з історії розвитку техніки. Основні види техніки. Ручні знаряддя праці як вид технічних об’єктів, їх використання у сучасних технологічних процесах у побуті й на виробництві. Типові знаряддя праці для ручної обробки різних конструкційних матеріалів (ножиці, голка, молоток, ножівка тощо).
Призначення і загальна будова універсальної побутової швейної машини з ручним і ножним приводами. Організація робочого місця за швейною машиною. Правила безпечної праці. Санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи на швейній машині. Прийоми роботи на швейній машині. Заправляння нижньої та верхньої ниток у машину. Будова машинної голки. Будова шпульного ковпачка. Регулювання натягу ниток. Прийоми догляду за швейною машиною.
Машинні шви. Графічне зображення швів. Технологія виконання швів: зшивний на ребро, із розпрасуванням, із запрасуванням і подвійний, упідгин з відкритим та закритим зрізами.
Практична робота 1. Вправи з керування швейною машиною
Ознайомлення із загальною будовою швейної машини. Організація робочого місця. Набування навичок керування швейною машиною без заправляння ниток.
Практична робота 2. Заправляння ниток у машину та виконання строчок
Заправляння верхньої та нижньої ниток у швейну машину. Виконання прямолінійних, хвилястих, зигзагоподібних строчок на папері та на тканині. Керування машиною із заправленими нитками.
Практична робота 3. Виконання машинних швів
Вправи у виконанні машинних швів (зшивний на ребро, із розпрасуванням, з запрасуванням і подвійний, з відкритим та закритим зрізами). Виконання швів за допомогою обмежувальної лінійки.


^ Називає основні види технічних об’єктів;
характеризує машину як один із видів техніки, призначення і загальну будову універсальної побутової швейної машини з ручним і ножним приводами, будову машинної голки, шпульного ковпачка;
наводить приклади техніки у побуті;
розпізнає і зображує вивчені машинні шви, їх графічні схеми;
визначає технологію виконання швів;
організовує робоче місце за швейною машиною;
заправляє нитки в машину;
керує машиною;
виконує вивчені шви;
доглядає за машиною;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання машинних і волого-теплових робіт.

2

^ Тема 2.4. З’єднання деталей виробів. Техніко-технологічна документація
Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів (зв’язуванням, скручуванням, зшиванням, склеюванням, за допомогою гвіздків, заклепок, гвинтів тощо). Ручні знаряддя праці для з’єднання матеріалів.
Поняття технологічної операції. Технологічні операції в технології виготовлення швейного та вишитого виробу.
Інструкційна карта як вид техніко-технологічної документації.
Технологічна послідовність пошиття наволочки.
Короткі відомості про догляд за постільною та столовою білизною (прання, крохмалення, підсинення, прасування). Основні умовні позначення способів догляду за білизною (прання, прасування).
Ознайомлення із типовими професіями, робота яких пов’язана із виготовленням та обробкою текстильних матеріалів: прядильниця, ткач, вишивальниця ручної вишивки. Об’єкти їх праці, типові умови праці. Загальні вимоги до працівників цих професій.
^ Практична робота. Виготовлення наволочки
Визначення технологічної послідовності виконання наволочки. Виготовлення наволочки за інструкційними картками. Контроль якості у процесі роботи.Характеризує технологічні операції в технології виготовлення виробу, типові професії, робота яких пов’язана з виготовленням та обробкою текстильних матеріалів, об’єкти їх праці, типові умови праці, загальні вимоги до працівників цих професій;
визначає технологічну послідовність пошиття виробу постільної чи столової білизни;
розпізнає основні умовні позначення способів догляду за білизною;
працює за інструкційною картою;
виготовляє виріб постільної чи столової білизни;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання ручних, машинних та волого-теплових робіт.

1

^ Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Поняття про методи контролю якості виробу. Особливості оцінювання виробів за допомогою органів чуття: зору, дотику, нюху, слуху, смаку. Вибір того чи іншого методу контролю.
Візуальний метод оцінювання об’єктів праці. Чистота і акуратність виготовленого виробу. Особливості візуального оцінювання швейного і вишитого виробу.
Вимірювання лінійних розмірів (лінійкою і сантиметровою стрічкою).
Поняття витрати. Визначення витрат на виготовлення виробу.
^ Практична робота. Оцінювання виготовлених виробів
Візуальна оцінка якості виготовленого виробу (чистота, акуратність виробу, якість виконання строчок і швів). Вимірювання лінійних розмірів деталей. Розрахунок основних витрат на виготовлення виробу: матеріалів (тканина, нитки, оздоблення тощо) та затрат часу.^ Називає основні види контролю виробів;
характеризує візуальний метод оцінювання, поняття витрати;
вимірює лінійні розміри виробів за допомогою лінійки і сантиметрової стрічки;
визначає основні витрати на виготовлення виробу;
співпрацює з товаришами у процесі колективного аналізу і оцінки виробу.
Тематичне оцінювання
4

2

Розділ 3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 3.1. Культура харчування. Обладнання кухні

Загальні відомості про харчування, його значення для життя людини. Відомості про раціональне харчування. Режим харчування підлітків.
Обладнання кухні. Робоче місце для приготування їжі. Правила безпечної праці та санітарно-гігiєнічні вимоги під час приготування їжі. Нагрiвальні прилади. Правила користування ними. Економне використання електроенергії й газу під час приготування їжі. Основні види посуду і кухонного начиння.
Поняття про сервірування стола. Розміщення посуду на столі. Культура приймання їжі. Поведінка за столом.Характеризує значення харчування для життя людини, поняття про раціональне харчування, режим харчування підлітків;
називає і розпізнає основні види посуду і кухонного начиння;
розміщує правильно посуд на столі (тарілка, ложка, виделка, ніж, склянка, серветка);
користується нагрівальними приладами, столовими приборами;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час приготування їжі, економного використання електроенергії й газу, правил поведінки за столом.
^ Практична робота. Ознайомлення з обладнанням кухні
Ознайомлення з різними видами посуду. Розмiщення посуду і приборів на столі (тарілка, ложка, виделка, ніж, склянка, серветка).
2

^ Тема 3.2. Технологія приготування страв
Основні види харчових продуктів. Санітарно-гiгiєнічні вимоги до зберігання харчових продуктів. Запобігання харчовим отруєнням. Загальні відомості про первинну і теплову обробку харчових продуктів. Їх санітарне значення, вплив на засвоєння продуктів організмом.
Види бутербродів. Продукти, що використовуються для їх приготування. Бережливе ставлення до хліба. Технологія приготування бутербродів. Прийоми роботи ножем. Правила безпечної праці під час роботи з різальним інструментом. Санiтарно-гігієнічні вимоги. Загальні правила сервiрування бутербродного стола.
Види гарячих напоїв. Їх значення для харчування людини. Посуд для приготування гарячих напоїв. Заварювання як вид теплової обробки. Правила безпечної праці під час роботи з гарячими рiдинами. Санітарно-гігієнічні вимоги. Технологія приготування гарячих напоїв, їх подавання та споживання.
Харчова цінність яєць, їх види, строки зберігання. Визначення свіжості яєць. Страви з яєць. Технологія приготування варених та смажених яєчних страв. Правила безпечної праці під час роботи з гарячою рідиною та жиром.
Подавання та споживання яєчних страв. Сервірування стола до сніданку. Основні відомості про професію кухаря, вимоги до неї.
Практична робота 1. Приготування бутербродів
Приготування бутербродів, визначення їх якості. Сервірування бутербродного стола. Споживання бутербродів.
Практична робота 2. Приготування гарячих напоїв
Приготування гарячих напоїв, визначення їх якості, подавання та споживання.


Характеризує основні види харчових продуктів, первинну і теплову обробку харчових продуктів, їх санітарне значення, вплив на засвоєння продуктів організмом, професію кухаря, вимоги до неї;
розкриває поняття про кулінарну страву;
називає види бутербродів;
визначає технологію їх приготування;
сервірує бутербродний стіл;
називає види гарячих напоїв, види яєць;
підбирає посуд для їх приготування;
визначає технологію приготування гарячих напоїв, заварювання, технологію приготування варених та смажених яєчних страв;
характеризує способи визначення свіжості яєць;
нарізає харчові продукти для приготування бутербродів;
готує бутерброди;
заварює гарячі напої;
подає страви до столу і споживає їх;
визначає витрати на приготування страв;
дотримується правил безпечної праці під час роботи з різальними інструментами, гарячими рідинами і жиром.
Практична робота 3. Приготування страв із яєць
Приготування варених та смажених яєчних страв, визначення їх якості. Сервірування стола до снiданку. Подавання, споживання страв. Визначення витрат на приготування страв.
Орієнтовний перелік страв: бутерброди відкриті, закриті, закусочні; яєчня; омлет; яйця варені; чай (з чайного листя, трав’яний, фруктовий), какао, кава, кисіль.Тематичне оцінювання
4

1

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
Тема 4.1. Технологія обробітку, охорони ґрунтів
Ґрунт як середовище життя рослин. Характеристика типів ґрунтів України і свого регіону. Поняття про структуру ґрунту. Тип і структура ґрунту на шкільній навчально-дослідній земельній дiлянці. Ручні знаряддя праці для обробітку ґрунту (лопата, вила, сапа, граблі), їх підготовка до роботи. Прийоми й послідовність роботи ручними знаряддями праці для обробітку ґрунту. Культура та завдання обробітку ґрунту. Сутність технологічного процесу обробітку різних типів ґрунту. Види обробітку ґрунту. Подібність і відмінність обробітку ґрунту ручним і механізованим способами. Технологічний процес роботи плуга, типи плугів. Вплив обробітку на структуру ґрунту. Захист ґрунту від ерозії. Перевірка якості обробітку ґрунту. Вимоги до одягу та взуття учня під час обробітку ґрунту. Використання спеціального одягу: комбінезона, халата, фартуха, рукавиць, берета, косинки.
Практичні роботи. Технологія обробітку ґрунту
1. Збирання рослинних решток на дослідницькій ділянці.
2. Скопування ділянки на “зяб”.
3. Перевірка якості обробітку ґрунту.Характеризує значення сільського господарства і рослинництва, зокрема його вплив на добробут та економіку України, основні галузі сільського господарства України, має поняття про ґрунти, їх типи і структуру; ручні знаряддя для обробітку ґрунту, прийоми роботи з ручними знаряддями праці, принцип роботи плуга; правила безпечної праці;
складає план агротехнічного догляду за ділянками, визначає тип ґрунту, види обробітку ґрунту; знає, як проводити захист ґрунту від ерозії;
розпізнає типи ґрунтів, ручні знаряддя праці;
наводить приклади типів ґрунтів різних регіонів; роботи різними знаряддями праці; види спецодягу;
порівнює ґрунти різних регіонів, роботу ручних і механічних знарядь для обробітку ґрунту, спецодяг, ділянки землі після обробітку різними знаряддями;
характеризує типи ґрунтів, їх структуру; різні знаряддя праці; види обробітку ґрунту, технологічні процеси обробітку ґрунту;
пояснює особливості ґрунтів, їх структуру, роботу різними знаряддями праці, технологічний процес захисту ґрунту від ерозії;
називає основні типи ґрунтів, види знарядь праці: ручні, механізовані;
спостерігає основні роботи в рослинництві; вплив обробітку ґрунту на його структуру;
дотримується правил техніки безпеки при роботі з ручними знаряддями праці.

2

^ Тема 4.2. Технологія вирощування овочевих і ягідних культур
Біологічна характеристика овочевих культур України та свого регіону. Технологія вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю розсадним та безрозсадним способами.
Теплично-парникове господарство школи. Вирощування розсади овочів у парниках і теплицях, розсадних ящиках. Вимоги до підготовки ґрунту під овочеві культури (пухкий, родючий, вологий).
Способи підготовки ґрунту під овочеві культури ручним інвентарем. Добір сортів овочів, районованих у своєму регіоні. Добір добрив. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час роботи в парниках, теплицях, з інвентарем, який використовується. Культура праці.
Біологічна характеристика полуниць. Сорти ягідних культур. Господарське значення використання високоврожайних сортів ягідних культур. Захист від шкідників. Збір урожаю, його використання. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт у ягіднику.
Догляд за ягодами: розпушування ґрунту, боротьба з бур’янами, захист від шкідників.
Практична робота 1. Висівання насіння овочевих культур
1. Підготовка ґрунту під овочеві культури.
2. Підготовка насіння овочевих культур.
3. Висівання насіння.
Практична робота 2. Вирощування полуниць
Розмноження полуниць садовою розсадою.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: розсада капусти, помідорів, солодкого перцю; полуниць.Пояснює технологію вирощування овочевих культур різними способами, біологічну характеристику певних овочевих культур, технологію вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю різними способами, сорти овочевих культур;
вирощує розсаду овочевих культур, готує ґрунт різним інвентарем;

розпізнає різні овочеві культури; парники, теплиці;
наводить приклади використання теплиць, парників, вирощування овочів;
порівнює технологію вирощування різних овочевих культур;

характеризує різні овочеві культури, їх особливості;
пояснює сутність особливостей вирощування різних овочевих культур;
називає добрива, що використовуються під овочеві культури, їх норму;
спостерігає за ростом і розвитком різних овочевих культур;
обґрунтовує добір сортів овочевих культур;
розпізнає основні сорти полуниць;
наводить приклади диких ягідних культур свого регіону;
порівнює сорти ягід;
характеризує сорти полуниць.1

^ Тема 4.3. Благоустрій та озеленення примiщень і територій
Роль і місце зелених насаджень у житті людини. Взаємозв’язок ґрунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень. Умови ефективного використання у насадженнях різних видів (теплолюбиві й холодостійкі, низькорослі й високорослі), раціональний добір. Характеристика основних видів кімнатних рослин. Досягнення вітчизняних селекціонерів, паркової архітектури, виведення нових сортів декоративних рослин.


Пояснює роль і значення зелених насаджень у житті людини, взаємозв’язок ґрунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень, умови ефективного використання у насадженнях різних порід (теплолюбиві й холодостійкі, низькорослі й високорослі), раціональний добір;
називає і розпізнає види кімнатних рослин;
дотримується правил безпечної праці під час обробітку ґрунту ручними знаряддями праці.
^ Практична робота. Озеленення приміщення
Підготовка ґрунту для посадки кімнатних рослин, висадка та догляд за рослинами.
2

2

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ
Тема 5.1. Тваринництво як галузь сільського господарства. Технологія вирощування кролів
Значення тваринництва як галузі сільського господарства і добробуту людей. Розвиток тваринництва в регіоні. Поняття про спеціалізацію. Умови утримання та годівлі кролів. Час і способи догляду за приміщенням. Поняття про дезінфекцію. Профілактика захворювань кролів. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт на кролефермі, заготівля кормів.
Практичні роботи. Вирощування кролів
1. Обладнання кліток і годівниць.
2. Чищення кліток, заміна підстилок.
3. Складання добових раціонів для кролів.
4. Заготівля кормів. Підготовка їх і згодовування. Організація дослідницької роботи (зважування).

Характеризує тваринництво як галузь сільського господарства України; розвиток тваринництва в своєму регіоні, основні напрямки в тваринництві; основи технології утримання кролів;
визначає раціон кролів в залежності від віку;
доглядає за кролями;
заготовляє корми для кролів;
розпізнає породи кролів за зовнішніми ознаками;
порівнює різні породи тварин, їх колір, продуктивність, плодючість, раціон;
характеризує кожну з наведених вчителем порід кролів, їх особливості;
називає породи, особливості кожної з порід, раціони;
спостерігає за ростом, розвитком кроленят, зміною їхнього раціону;
обґрунтовує вибір породи для свого господарства;
дотримується правил техніки безпеки при роботі з тваринами.
^ Тематичне оцінювання


5-й клас


Навчання хлопців

Тематичний план

Розділи, теми

Кількість
годин

Розділи, теми

Кількість
годин

Вступ
Розділ 1. Проектування виробів
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності
Тема 1.2. Методи проектування. Художнє конструювання виробів
Тема 1.3. Технічне конструювання
Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів
Тема 2.1. Техніка
Тема 2.2. Види технологічних процесів
Тема 2.3. Складання виробу
Тема 2.4. Оздоблення виробу.
Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Тематичне оцінювання

1
(6)
1

1
2
2


(16)
3
8
2
2

1

Розділ 3. Електротехнічні роботи
Тема 3.1. Електрична енергія у господарстві держави та в побуті
Тема 3.2. Електротехнічна арматура. Побутові переносні електричні прилади
Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин
Тема 4.1. Технологія обробітку, охорони ґрунтів
Тема 4.2. Технологія вирощування овочевих і ягідних культур
Тема 4.3. Благоустрій та озеленення приміщень і територій
Розділ 5. Технологія догляду за тваринами
Тема 5.1. Тваринництво як галузь сільського господарства. Технологія вирощування кролів
Тематичне оцінювання
Резерв часу
Всього

(4)

2

2

(4)
1

2
1
(2)

2

2
35
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ
Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі. Завдання предмета “Трудове навчання”.
Поняття про техніку і технології. Людина у сучасному технологічному світі. Технологія як перетворююча діяльність. Основні види технологічної діяльності у побуті: ремонт сантехніки, електричних приладів, ремонт квартири тощо.
Використання знарядь праці у процесі технологічної діяльності (плоскогубці, гайкові ключі, викрутки, пилосос і т. д.). Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні, загальні правила безпечної праці, виробничої санітарії та особистої гігієни (вимоги до робочого одягу). Вивчення правил безпечної праці в майстерні. Розподіл учнів на групи, ланки.
^ Практична робота. Ознайомлення з обладнанням майстерні


Характеризує технологію як перетворюючу діяльність; роль людини у сучасному технологічному світі;
розпізнає і називає види техніки;
наводить приклади основних видів технологічної діяльності;
дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні.

6
1

Розділ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності

Об’єкти технологічної діяльності: машини, книги, меблі тощо.
Інформаційні джерела про техніку та технології: підручники, довідники, альбоми телебачення, Інтернет тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.
Метод фантазування як один із методів створення нових об’єктів технологічної діяльності. Уявлення образу і відтворення його на папері. Ескіз. Форма. Колір. Поняття про показники якості виробу: функціональні (можливість використання), естетичні, ергономічні (зручність, привабливість), технологічність (легкість виготовлення). Вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини. Короткі відомості про види виробів із фанери. Вимоги до виробів із фанери (естетичні, економічні).
^ Практична робота. Застосування методу фантазування у створенні нових об’єктівПояснює процес проектування, етапи проектування, метод фантазування;
характеризує об’єкти технологічної діяльності, показники якості виробу, вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини;
розпізнає і називає види інформаційних джерел про техніку та технології, види виробів із фанери;
здійснює пошук інформації в друкованих джерелах.

1

^ Тема 1.2. Методи проектування. Художнє конструювання виробів
Загальні відомості про процес створення виробу. Етапи проектування. Види проектної документації: ескіз, технічний опис, макет, креслення, шаблони.
Художнє конструювання як складова процесу проектування.
Особливості художнього оздоблення виробів із фанери та деревини. Українські національні традиції в оздобленні виробів із фанери та деревини. Застосування методу фантазування у створенні технологічного об’єкта. Копіювання зображень об’єктів праці з різних інформаційних джерел. Технічний опис об’єкта.^ Пояснює процес створення виробу, етапи проектування;
виконує технічний опис об’єкта;
застосовує графічні види проектної документації; методи фантазування у створенні технологічного об’єкта та українські національні традиції в оздобленні виробів із фанери і деревини;
розпізнає і називає основні види проектної документації, правила оформлення ескізу, технічного опису;
виконує ескіз об’єкта праці; застосовує метод фантазування при створенні об’єктів праці.
^ Практична робота. Ознайомлення зі зразками художніх виробів із деревини
2

Тема 1.3. Технічне конструювання
Поняття про технічний рисунок, креслення. Основні правила їх виконання (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення). Креслярські інструменти. (Повторення графічних знань, отриманих у початковій школі). Вихідні дані для побудови креслення виробу. Побудова простого креслення об’єкта проектування.
Моделювання.
Практичні роботи. Виконання технічних рисунків і креслень
1. Виконання технічного рисунка з дотриманням пропорцій.
2. Виконання креслень у масштабі та в натуральну величину.
3. Моделювання.


Розпізнає типи ліній;
дотримується правил нанесення розмірів, умовних позначень на кресленнях;
характеризує поняття про технічний рисунок, креслення;
користується креслярськими інструментами;
виконує технічний рисунок, креслення;
застосовує вихідні дані для побудови креслення виробу;
виконує креслення в масштабі та в натуральну величину;
виготовляє нескладні моделі.

2

^ Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, пластмаса, гума тощо; поняття про їх властивості. Вибір конструкційних матеріалів для виготовлення виробів. Породи дерев. Будова дерева. Заготівля деревини, її сортамент. Розміщення волокон у деревині. Поняття про виготовлення шпону, фанери, деревоволокнистих (ДВП), деревостружкових (ДСП) плит, їх застосування. Використання фанери для виготовлення виробів. Короткі відомості про властивості деревини. Вибір деревини для виготовлення столярних виробів. Розрахунок необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу.
^ Лабораторно-практична робота
1. Ознайомлення із видами конструкційних матеріалів за зразками. Визначення порід деревини за кольором, текстурою, запахом.
2. Вибір матеріалів для виготовлення виробу. Виконання наближеного розрахунку необхідної кількості фанери.


Характеризує види конструкційних матеріалів, їх основні властивості, будову деревини, її властивості;
обґрунтовує вибір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;
розпізнає деревину за текстурою, кольором, запахом;
вибирає матеріали для виготовлення виробу;
розраховує необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.
Тематичне оцінювання
16


3

Розділ 2. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Тема 2.1. Техніка
Короткі відомості з історії розвитку техніки. Роль машин у сучасному виробництві та побуті. Типові та спеціальні деталі. Види та призначення типових деталей машин: опори, осі, вали, підшипники, зубчасті колеса, кріпильні деталі; їх умовні позначення. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.
^ Лабораторно-практичні роботи. Типові й спеціальні деталі та прості механізми
1. Ознайомлення учнів з типовими і спеціальними деталями, нерухомими і рухомими з’єднаннями та їх графічними зображеннями.
2. Ознайомлення з механізмами затискачів столярних верстаків та ручного дриля.^ Називає основні види техніки, типові та спеціальні деталі;
характеризує машину як вид техніки, призначення і загальну будову ручного коловорота, ручного дриля;
наводить приклади техніки у сучасному виробництві, побуті;
розпізнає і виконує графічні зображення коловорота, ручного дриля.

8

^ Тема 2.2. Види технологічних процесів
Організація робочого місця в столярній майстерні. Правила безпечної праці.
Загальні відомості про виробничий процес та етапи виготовлення виробу.
Призначення та будова вимірювальних та розмiчальних інструментів: лінійки, косинця, складного метра, рейсмуса. Прийоми вимірювання лінійкою, косинцем, складним метром. Прийоми розмічання за шаблонами та інструментами. Відомості про припуски на обробку.
Відомості про процес обробки різних матеріалів різанням. Знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням. Способи отримання виробів заданої форми і розмірів.
Прийоми пиляння фанери і ДВП ножівкою та лобзиком. Обпилювання фанери рашпилем, напилком, надфілями. Шліфування фанери та ДВП наждачною шкуркою.
Практичні роботи. Розмічання та обробка деталей виробів
1. Вимірювання предметів прямокутної форми.

2. Розмічання заготовок за кресленням або технічним рисунком.
3. Випилювання заготовок за лініями розмітки.
4. Свердління отворів.
5. Обпилювання заготовок. Виготовлення криволінійних поверхонь рашпилем.
6. Шліфування заготовок. Перевірка їх якості.


Характеризує процес різання матеріалів, знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням, способи отримання виробу заданої форми і розмірів;
визначає етапи і правила розмічання, різання, свердлення виробів із фанери;
виконує розмічання заготовок із фанери, обпилює, шліфує, свердлить заготовки з фанери;
дотримується правил безпечної праці в процесі виготовлення виробів із фанери;
наводить приклади професій, пов’язаних з обробкою деревини.

2

^ Тема 2.3. Складання виробу
Прийоми склеювання деталей клеєм ПВА, зачищення з’єднань та остаточна обробка виробів із фанери.
Практична робота. Способи з’єднання деталей виробу. З’єднання деталей виробу відповідно до ескізу, креслення.


Характеризує клеї, що застосовуються при склеюванні фанери;
виконує підготовку деталей до склеювання; склеює деталі виробу; остаточну обробку складання виробу і з’єднання деталей цвяхами та саморізами.

2

^ Тема 2.4. Оздоблення виробу
Види оздоблення виробів із фанери. Підготовка деталей виробу для оздоблення. Призначення, будова та поняття про принцип дії приладу для випалювання на деревині. Прийоми випалювання на поверхні столярних виробів. Правила безпечної роботи. Прийоми фарбування виробу.
^ Практична робота. Фарбування та випалювання. Організація робочого місця для виконання оздоблювальних робіт. Фарбування та випалювання на поверхні виробів.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: іграшки, макети літаків, автомобілів, дошки для обробки харчових продуктів тощо.


Характеризує види оздоблення виробів із фанери, будову приладу для випалювання; фарби, які застосовують для оздоблення виробів; прийоми випалювання на поверхні столярних виробів;
оздоблює вироби з фанери фарбуванням та випалюванням;
дотримується правил безпечної роботи під час фарбування та випалювання.

1

^ Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Поняття про методи контролю якості виробу. Вiзуальний метод оцінювання об’єктів праці. Чистота і акуратність виготовленого виробу. Особливості візуального оцінювання виробу з фанери.
Точність дотримання розмірів. Вимірювання лiнійних розмірів.
Поняття про витрати. Визначення витрат на виготовлення виробу з фанери.Характеризує методи контролю якості виробів, поняття про витрати на виготовлення виробу;
визначає точність дотримання розмірів виробу;
виконує розрахунок витрат матеріалів на виконання виробу; нескладний екологічний аналіз виробу та процесу праці.
Відомості про екологічну оцінку процесу та об’єкта праці, вплив техніки і технологій на природу і людину. Нескладний екологічний аналіз виробу та процесу праці щодо впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище.
^ Практична робота. Візуальна оцінка виготовленого виробу
Визначення точності дотримання розмірів деталей, точності й акуратності виконання технологічних операцій. Розрахунок основних витрат на виготовлення виробу; матеріалів (фанери, оздоблювальних матеріалів тощо) та затрат часу.Тематичне оцінювання
4
2

Розділ 3. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ
Тема 3.1. Електрична енергія в господарстві держави та в побуті
Електричне коло (джерело струму, з’єднувальні проводи, споживач). Електромонтажні інструменти (кусачки бокові, плоскогубці круглогубці, викрутка) та прийоми роботи з ними. Будова і призначення ізольованих проводів електрошнурів та ізоляторів. Правила електробезпеки.
Практичні роботи. 1. Підготовка проводів для електромонтажних робіт (нарізання заготовок, знімання ізоляції, оцінювання контактним кільцем, тичком, приєднання до затискачів). 2. Монтаж простого електричного кола. 3. Визначення дослідним шляхом провідників і непровідників електричного струму.


Характеризує поняття про електричну енергію, електричне коло, будову і призначення ізольованих проводів і шнурів;
розпізнає електромонтажні інструменти;
виконує підготовку проводів і електрошнурів до монтажних робіт;
здійснює монтаж простого електричного кола;
визначає провідники і непровідники електричного струму;
дотримується правил електробезпеки та правил виконання монтажних робіт.

2

^ Тема 3.2. Електротехнічна арматура. Побутові переносні електричні прилади
Будова і призначення електричної арматури (ламповий патрон, вимикач, штепсельне з’єднання). Проста електрична схема. Умовне позначення на схемах джерела струму (генератора, акумулятора, батарейки, лампи розжарювання, вимикача, штепсельного з’єднання, затискачів). Види і класифікація переносних електричних приладів.Характеризує побутову електротехнічну арматуру, електричну схему;
розпізнає і зображує умовні позначення на простих електричних схемах;
демонтаж і складання лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання;
дотримується правил вмикання і вимикання електроприладів.
Правила вмикання переносних побутових приладів у електричну мережу. Правила безпечної роботи.
Практичні роботи. 1. Креслення простих електричних схем. 2. Демонтаж і складання лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання. 3. Складання електричного кола з лампою; вмикання переносних побутових приладів у мережу.Тематичне оцінювання
4

1

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
Тема 4.1. Технологія обробітку, охорони ґрунтів
Ґрунт як середовище життя рослин. Характеристика типів ґрунтів України і свого регіону. Поняття про структуру ґрунту. Тип і структура ґрунту на шкільній навчально-дослідній земельній дiлянці. Ручні знаряддя праці для обробітку ґрунту (лопата, вила, сапа, граблі), їх підготовка до роботи. Прийоми й послідовність роботи ручними знаряддями праці для обробітку ґрунту. Культура та завдання обробітку ґрунту. Сутність технологічного процесу обробітку різних типів ґрунту. Види обробітку ґрунту. Подібність і відмінність обробітку ґрунту ручним і механізованим способами. Технологічний процес роботи плуга, типи плугів. Вплив обробітку на структуру ґрунту. Захист ґрунту від ерозії. Перевірка якості обробітку ґрунту. Вимоги до одягу та взуття учня під час обробітку ґрунту. Використання спеціального одягу: комбiнезона, халата, фартуха, рукавиць, берета, косинки.
Практичні роботи. Технологія обробітку ґрунту
1. Збирання рослинних решток на дослідницькій ділянці.
2. Скопування ділянки на “зяб”.
3. Перевірка якості обробітку ґрунту.

Характеризує значення сільського господарства і рослинництва, зокрема його вплив на добробут та економіку України, основні галузі сільського господарства України, має поняття про ґрунти, їх типи і структуру; ручні знаряддя для обробітку ґрунту, прийоми роботи з ручними знаряддями праці, принцип роботи плуга; правила безпечної праці;
складає план агротехнічного догляду за ділянками, визначає тип ґрунту, види обробітку ґрунту; знає, як проводити захист ґрунту від ерозії;
розпізнає типи ґрунтів, ручні знаряддя праці;
наводить приклади типів ґрунтів різних регіонів; роботи різними знаряддями праці; види спецодягу;
порівнює ґрунти різних регіонів, роботу ручних і механічних знарядь для обробітку ґрунту, спецодяг, ділянки землі після обробітку різними знаряддями;
характеризує типи ґрунтів, їх структуру; різні знаряддя праці; види обробітку ґрунту, технологічні процеси обробітку ґрунту;
пояснює особливості ґрунтів, їх структуру, роботу різними знаряддями праці, технологічний процес захисту ґрунту від ерозії;
називає основні типи ґрунтів, види знарядь праці: ручні, механізовані;
спостерігає основні роботи в рослинництві; вплив обробітку ґрунту на його структуру;
дотримується правил техніки безпеки при роботі з ручними знаряддями праці.

2

^ Тема 4.2. Технологія вирощування овочевих і ягідних культур
Біологічна характеристика овочевих культур України та свого регіону. Технологія вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю розсадним та безрозсадним способами.
Теплично-парникове господарство школи. Вирощування розсади овочів у парниках і теплицях, розсадних ящиках. Вимоги до підготовки ґрунту під овочеві культури (пухкий, родючий, вологий).
Способи підготовки ґрунту під овочеві культури ручним інвентарем. Добір сортів овочів, районованих у своєму регіоні. Добір добрив. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час роботи в парниках, теплицях, з інвентарем, який використовується. Культура праці. Біологічна характеристика полуниць. Сорти ягідних культур. Господарське значення використання високоврожайних сортів ягідних культур. Захист від шкідників. Збір урожаю, його використання. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт у ягіднику. Догляд за ягодами: розпушування ґрунту, боротьба з бур’янами, захист від шкідників.
^ Практична роботи 1. Висівання насіння овочевих культур. Підготовка ґрунту під овочеві культури. Підготовка насіння овочевих культур. Висівання насіння.
Практична робота 2. Вирощування полуниць

Розмноження полуниць садовою розсадою.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: розсада капусти, помідорів, солодкого перцю, ягідні культури: полуниці.Пояснює технологію вирощування овочевих культур різними способами, біологічну характеристику певних овочевих культур, технологію вирощування капусти, помідорів, солодкого перцю різними способами, сорти овочевих культур;
вирощує розсаду овочевих культур, готує ґрунт різним інвентарем;
розпізнає різні овочеві культури; парники, теплиці;
наводить приклади використання теплиць, парників, вирощування овочів;
порівнює технологію вирощування різних овочевих культур;
характеризує різні овочеві культури, їх особливості;
пояснює особливості вирощування різних овочевих культур;
називає добрива, що використовуються під овочеві культури, їх норму;
спостерігає за ростом і розвитком різних овочевих культур;
обґрунтовує добір сортів овочевих культур;
розпізнає основні сорти полуниць;
наводить приклади диких ягідних культур свого регіону;
порівнює сорти ягід;
характеризує сорти полуниць.

1

^ Тема 4.3. Благоустрій та озеленення примiщень і територій
Роль і місце зелених насаджень у житті людини. Взаємозв’язок ґрунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень. Умови ефективного використання у насадженнях різних порід (теплолюбиві й холодостійкі, низькорослі й високорослі), раціональний добір. Характеристика основних видів кімнатних рослин. Досягнення вітчизняних селекціонерів, паркової архітектури, виведення нових сортів декоративних рослин.Пояснює роль і значення зелених насаджень у житті людини, взаємозв’язок ґрунтово-кліматичної зони і структури зелених насаджень, умови ефективного використання у насадженнях різних порід (теплолюбиві й холодостійкі, низькорослі й високорослі), раціональний добір;
називає і розпізнає види ручних знарядь праці для обробітку ґрунту;
дотримується правил безпечної праці під час обробітку ґрунту ручними знаряддями праці.
^ Практична робота. Озеленення приміщення
Підготовка ґрунту для посадки кімнатних рослин, висадка та догляд за рослинами.
2

2

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ
Тема 5.1. Тваринництво як галузь сільського господарства. Технологія вирощування кролів
Значення тваринництва як галузі сільського господарства і добробуту людей. Розвиток тваринництва в регіоні. Поняття про спеціалізацію. Умови утримання та годівлі кролів. Час і способи догляду за приміщенням. Поняття про дезінфекцію. Профілактика захворювань кролів. Правила безпечної праці та особистої гігієни під час виконання робіт на кролефермі, заготівля кормів.
Практичні роботи. Вирощування кролів
1. Обладнання кліток і годівниць.
2. Чищення кліток, заміна підстилок.
3. Складання добових раціонів для кролів.
4. Заготівля кормів. Підготовка їх і згодовування. Організація дослідницької роботи (зважування).


Характеризує тваринництво як галузь сільського господарства України; розвиток тваринництва в своєму регіоні, основні напрямки в тваринництві; основи технології утримання кролів;
визначає раціон кролів в залежності від віку;
доглядає за кролями;
заготовляє корми для кролів;
розпізнає породи кролів за зовнішніми ознаками;
порівнює різні породи тварин, їх колір, продуктивність, плодючість, раціон;
характеризує кожну з наведених вчителем порід кролів, їх особливості;
називає породи, особливості кожної з порід, раціони;
спостерігає за ростом, розвитком кроленят, зміною їхнього раціону;
обґрунтовує вибір породи для свого господарства;
дотримується правил техніки безпеки при роботі з тваринами.
^ Тематичне оцінювання


6-й клас


Навчання дівчат

Тематичний план

Розділи, теми

Кількість
годин

Розділи, теми

Кількість
годин

Вступ
Розділ 1. Проектування виробів
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування
Тема 1.2. Художнє конструювання виробів
Тема 1.3. Технічне конструювання
Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів
Тема 2.1. Види технологічних процесів. Розмічання. Різання
Тема 2.2. Техніка
Тема 2.3. Ручна і механічна обробка деталей виробів. Монтаж виробів
Тема 2.4. Оздоблення виробів
Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Тематичне оцінювання

1
(4)

1
1
1
1


(12)

1
2

4
4

1

Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства
Тема 3.1. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва в побуті. Плетіння гачком
Тема 3.2. Нормування харчування в сім’ї
Тема 3.3. Технологія приготування страв. Особливості української національної кухні
Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин
Тема 4.1. Технологія вирощування коренеплодів
Тема 4.2. Технологія вирощування лікарських рослин
Розділ 5. Технологія догляду за тваринами
Тема 5.1. Технологія утримання домашніх тварин, птахів та догляд за ними
Тематичне оцінювання
Резерв часу
Всього

(10)


4
1

5

(4)
2
2
(2)

2

2
35
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ
Повторення і узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у 5 класі. Ознайомлення із програмою та об’єктами праці у 6 класі. Повторення правил внутрішнього розпорядку в майстерні та загальних правил безпечної праці.
Основні галузі народного господарства: промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок. Приклади технологій, що застосовуються в них (сільське господарство — технології обробітку ґрунту, вирощування рослин; машинобудівна промисловість — автомобілебудування, літакобудування, суднобудування; деревообробна промисловість — технології виготовлення меблів; легка промисловість — технології виготовлення швейних виробів; зв’язок — технології радіозв’язку, телебачення, мобільного зв’язку тощо).


Характеризує основні галузі виробництва: сільське господарство, промисловість, транспорт, зв’язок, будівництво;
наводить приклади технологій, які застосовуються у різних галузях господарства;
дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні.

4
1

Розділ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування
Загальні відомості про одяг, його види і призначення. Робочий одяг, вимоги до нього.
Спеціалізовані видання про швейні та вишиті вироби. Методи пошуку потрібної текстової та ілюстративної інформації у спеціальних виданнях. Види ілюстрацій у цих виданнях: фотографії, малюнки, схеми. Пошук зразків робочого одягу. Технічний опис об’єкта технологічної діяльності. Читання і аналіз опису моделей. Способи копiювання графічної інформації: за допомогою кальки, копіювального паперу, ксерокопіювання. Копіювання моделей від руки і на око.
Метод комбінування у створенні нових об’єктів. Виявлення найкращих ознак у кожній моделі. Процес створення нової моделі із використанням найкращих ознак розглянутих моделей.
^ Практична робота. Створення моделі виробу із застосуванням методу комбінування
Робота зі спеціальною літературою. Пошук і підбір кількох зразків одягу, які мають різну форму, конструкцію, колір, оздоблення тощо. Копіювання графічних зображень зі спеціальних видань різними способами. Виявлення найкращих ознак у кожній моделі. Створення нової моделі з використанням найкращих ознак розглянутих моделей.


Характеризує одяг, його види і призначення;
розпізнає і називає спеціалізовані видання про швейні та вишиті вироби;
називає види робочого одягу, вимоги до нього;
застосовує метод комбінування у створенні нових об’єктів;
здійснює пошук графічної інформації в спеціальних виданнях;
копіює графічні зображення кількома способами.

1

^ Тема 1.2. Художнє конструювання виробів
Історичні відомості про розвиток форм різних виробів: одягу, машин, меблів тощо. Базова форма. Моделі-аналоги.
Фартух як вид робочого одягу. Моделі-аналоги фартухів.


Характеризує історичний розвиток форм одягу, машин, меблів; поняття про базову форму, моделі-аналоги;
розпізнає моделі-аналоги; складає ескізи моделей-аналогів.
^ Практична робота. Складання ескізів моделей-аналогів
Розпізнавання і аналіз моделей-аналогів. Складання ескізів моделей-аналогів фартухів.
1

^ Тема 1.3. Технічне конструювання
Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне). Поняття про прямокутне проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини. Креслення деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Професія кресляр.
Поняття про побудову базових конструкцій. Вихідні дані для побудови креслення базової конструкції фартуха. Загальні відомості про будову фігури людини. Правила зняття мірок з фігури людини. Зняття мірок для побудови фартуха. Умовні позначення мірок. Послідовність і правила побудови креслення фартуха.
Поняття про технічне моделювання. Моделювання фартуха, виготовлення лекал.
^ Практичні роботи. Побудова креслення фартуха
Виконання креслення деталей (циліндричної, конічної форми), зображення яких потребує двох проекцій.
Виконання технічного малюнка фартуха. Опис моделі. Зняття мірок і записування результатів обміру фігури. Побудова креслення фартуха. Моделювання. Виготовлення лекал.


Характеризує центральне і паралельне проеціювання, проецiювання на дві взаємно перпендикулярні площини; побудову базових конструкцій, розробку модельних особливостей; будову фігури людини;
розпізнає і записує умовні позначення мірок;
визначає послідовність побудови креслення фартуха;
застосовує прийоми технічного моделювання;
креслить деталі об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної);
знімає мірки для побудови фартуха;
виконує технічний малюнок моделі фартуха, його опис, креслення і технічне моделювання деталей фартуха, виготовляє лекала.

1

^ Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Відомості про властивості конструкційних матеріалів: геометричні (ширина, довжина, товщина), механічні (міцність, розтяжність, пластичність, зминальність тощо), оптичні (блиск, прозорість, колір), технологічні (опір різанню, обсипальність тощо). Врахування властивостей матеріалів у процесі їх вибору та виготовлення виробів.
Властивості тканини. Оптичні властивості: колір, блиск. Механічні властивості: міцність, розтяжність, зминальність, драпірувальність. Гігієнічні властивості: гігроскопічність, повітряпроникність, теплозахисні. Технологічні властивості: обсипальність, зсідальність.
Короткі відомості про волокна рослинного походження. Бавовняні та льняні тканини, їх властивості. Розпізнавання бавовняних та льняних тканин. Їх використання для виготовлення швейних виробів. Тканини для пошиття фартухів, їх підбір. Розрахунок необхідної кількості тканини.
^ Практична робота. Підбір матеріалів для виготовлення виробу
Розпізнавання конструкційних матеріалів за їх властивостями (деревина, метал, скло, пластмаси, тканина тощо).
Ознайомлення зі зразками бавовняних і льняних тканин за колекціями. Розпізнавання бавовняних і льняних тканин.


Характеризує види конструкційних матеріалів, їх властивості, підбір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу, текстильні волокна, ткацьке переплетення, прядіння і ткацтво, будову тканини, властивості ниток основи і піткання;
розпізнає тканини полотняного переплетення, лицьовий і виворітний боки тканини;
підбирає матеріали для виготовлення виробу;
розраховує їх необхідну кількість.
Тематичне оцінювання
12


1

Розділ 2. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Тема 2.1. Види технологічних процесів. Розмічання. Різання
Поняття про розкладку. Схема розкладки лекал деталей фартуха на тканині. Економна розкладка. Організація робочого місця для розкроювання. Правила безпечної праці. Використання відходів матеріалів. Відомості про застосування механічних знарядь праці для різання матеріалів.
^ Практична робота. Розкроювання виробу
Економна розкладка лекал на тканині. Розкрій деталей фартуха. Контроль якості крою.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: фартух без нагрудника, фартух із відрізним чи суцільнокроєним нагрудником, фартух-сарафан.Визначає схему розкладки лекал деталей фартуха на тканині;
розкладає економно лекала на тканині;
розкроює тканину;
здійснює контроль якості крою;
дотримується правил безпечної праці під час розкроювання, економного використання матеріалів.

2

^ Тема 2.2. Техніка
Поняття про механізми в машинах. Механізми для передачі обертального руху (пасова, зубчата). Передатне число. Механізми для перетворення обертального руху в поступальний і навпаки. Поняття про кінематичну схему. Основні умовні позначення на кінематичних схемах (вал, вісь, зубчате колесо, пас, гвинт тощо).
Будова і принцип роботи регулятора натягу верхньої нитки. Намотування ниток за допомогою моталки. Усунення дефектів строчки (нерівномірний слабкий або надмірний натяг нитки).
Технологія виконання накладного і настрочного швів. Графічне зображення і прийоми виконання швів.
^ Практична робота. Виконання машинних швів. Усунення дефектів строчки
Вивчення будови регулятора натягу верхньої нитки, моталки швейної машини.
Намотування ниток за допомогою моталки. Вправи на виконання накладного і настрочного швів.
Розпізнавання строчок з нерівномірним, слабким або надмірним натягом ниток, усунення дефектів.


Характеризує будову і принцип роботи регулятора натягу верхньої нитки, будову та принцип роботи моталки швейної машини;
розпізнає строчки з нерівномірним, слабким або надмірним натягом ниток;

усуває дефекти строчок з нерівномірним натягом ниток;
вміє намотувати нитки за допомогою моталки.

4

^ Тема 2.3. Ручна і механічна обробка деталей виробів. Монтаж виробів
Поняття про схему монтажу виробу, механічні знаряддя праці для з’єднання матеріалів, їх переваги над ручними.
Послідовність обробки і з’єднання деталей фартуха. Ручні та машинні шви, що використовуються для виготовлення фартуха.
Обробка деталей фартуха.
З’єднання деталей фартуха. Волого-теплова обробка (поопераційна й остаточна).
Практична робота 1. Обробка деталей фартуха
Підготовка деталей крою фартуха до обробки. Ручна і машинна обробка окремих деталей. Волого-теплова обробка.
Практична робота 2. Монтаж виробу
Монтаж фартуха. Остаточна обробка виробу.Визначає послідовність обробки і з’єднання деталей фартуха;
розпізнає накладний і настрочний шви та їх графічне зображення;
креслить графічні зображення вивчених швів;
виконує настрочний і накладний шви;
підготовляє деталі крою фартуха до обробки;
виконує ручну і машинну обробку окремих деталей, волого-теплову обробку (поопераційну і остаточну).

4

^ Тема 2.4. Оздоблення виробів
Особливості технологічних процесів оздоблення. Використання різних матеріалів для оздоблювальних робіт (лак, фарби, нитки для вишивання тощо). Відомості про механічні знаряддя праці для виконання оздоблювальних робіт.
Українська вишивка — традиційний вид оздоблення одягу. Оздоблення фартухів вишивкою.
Короткі відомості про види технік вишивання (однобічні й двобічні, глухі й прозорі, лічильні й вільні). Поняття про поверхнево-нашивні (глухі) лічильні техніки вишивання. Техніки, характерні для свого регіону.
Орнамент. Види орнаментів. Рапорт. Перенесення малюнка на тканину способом припороху.
Технологія вишивання штапівкою. Технологія вишивання косим хрестиком по горизонталі, вертикалі та діагоналі.
Професійна діяльність майстра народної вишивки. Типові умови праці, знаряддя і предмети праці. Вимоги до особистісних якостей людини. Відомі центри народної вишивки в Україні.
Практична робота 1. Виконання оздоблювальних швів
Вправи на виконання найпростіших швів технік “штапівка”, “косий хрестик”. Добір візерунка для оздоблення виробу. Перенесення візерунка на тканину.
Практична робота 2. Оздоблення виробу
Оздоблення виробу вивченими швами.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, рушничок, листівка, ялинкові прикраси та сувеніри, деталі одягу, занавіски, декоративні картинки і панно.


Характеризує українську вишивку як традиційний вид оздоблення одягу; техніки вишивання, характерні для свого регіону;

розпізнає вишивки однобічні й двобічні, глухі й прозорі, лічильні й вільні;
характеризує професійну діяльність майстра народної вишики;
називає відомі центри народної творчості в Україні;
називає і розпізнає основні види орнаментів, характерні для української народної вишивки, технологію вишивання штапівкою і косим хрестиком;
визначає рапорт на орнаменті, переносить малюнок на тканину способом припороху;
вишиває нескладні візерунки техніками “штапівка”, “косий хрестик”;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час вишивання.

1

^ Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Оцінка геометричних розмірів об’єкта праці.
Найпростіші вимірювальні інструменти для контролю і оцінки геометричних розмірів деталей (лінійка, сантиметрова стрічка, складний метр, косинець, штангенциркуль). Прийоми роботи з вимiрювальними інструментами. Поняття про дійсний і номінальний розміри. Особливості вимірювання геометричних розмірів деталей із різних матеріалів.Характеризує способи і прийоми контролю геометричних розмірів деталей із різних конструкційних матеріалів, поняття про дійсний і номінальний розміри;
користується вимірювальними інструментами для контролю геометричних розмірів деталей;
здійснює контроль розмірів швейних виробів.
Особливості вимірювання геометричних розмiрів деталей швейних і трикотажних виробів.
^ Практична робота. Оцінювання виготовлених виробів
Контроль геометричних розмірів деталей та якості виготовленого виробу.Тематичне оцінювання
10

4

Розділ 3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ ДОМА^ ШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 3.1. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва в побуті. Плетіння гачком
Плетіння гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Вироби, плетені гачком. Використання їх для виготовлення одягу та оформлення інтер’єру.
Інструменти і матеріали для плетіння гачком. Добір гачків і ниток. Організація робочого місця. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги. Прийоми роботи гачком. Основні елементи плетіння гачком: початкова петля, повітряна петля, ланцюжок, півстовпчик, стовпчик, стовпчик із накидом. Правила переходу до наступного ряду. Закріплення останньої петлі.
Умовні позначення елементів на схемах для плетіння гачком. Читання схем. Правила догляду за виробами, плетеними гачком.
Практична робота 1. Вправи на виконання основних елементів плетіння
Добір ниток та гачків для плетіння. Вправи з утворення початкової петлі, повітряної петлі. Плетіння ланцюжка. Плетіння півстовпчиків, стовпчиків, стовпчиків із накидом. Читання схем нескладних візерунків.
Практична робота 2. Плетіння виробу
Плетіння виробу за схемою.Характеризує плетіння гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва;
називає і розпізнає плетені гачком види одягу та вироби для оформлення інтер’єру; інструменти і матеріали для плетіння гачком;
розпізнає і замальовує умовні позначення елементів на схемах для плетіння гачком;
добирає гачки і нитки для плетіння;
організовує робоче місце;
виконує прийоми роботи гачком; плете основні елементи: початкову петлю, повітряну петлю, ланцюжок, півстовпчик, стовпчик, стовпчик із накидом; переходить на наступний ряд плетіння; закріплює останню петлю;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час плетіння; правил догляду за плетеними виробами.

1

^ Тема 3.2. Нормування харчування в сім’ї
Відомості про енергетичну цінність харчових продуктів. Поняття про норми харчування людей різного віку, ваги, різного фізичного навантаження. Таблиці норм харчування. Вплив порушення норм харчування на організм людини.


Характеризує енергетичну цінність харчових продуктів;
підраховує енергетичну цінність продуктів, використовуючи таблиці;
визначає норми харчування людей певного віку, ваги за таблицями норм харчування;

дотримується норм харчування.
^ Практична робота. Визначення енергетичної цінності продуктів
Ознайомлення із таблицями норм харчування. Підрахування енергетичної цінності продуктів.
5

^ Тема 3.3. Технологія приготування страв. Особливості української національної кухні
Значення овочів у харчуванні людини. Використання їх для приготування страв та напоїв. Умови зберігання свіжих овочів.
Види салатів, їх харчова цінність. Первинна і теплова обробка овочів для салатів, її особливості у сучасних екологічних умовах. Способи збереження вітаміну С під час обробки овочів. Способи подрібнення овочів. Інструмент і пристосування для подрібнення овочів. Форми нарізання овочів. Прийоми виконання робіт. Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час обробки овочів. Посуд для приготування і подавання салатів. Технологія приготування овочевих салатів.
Види теплової обробки овочів: варіння (у воді, на парі, припускання), смаження, тушкування, пасерування.
Варені, смажені та тушковані овочеві страви. Технологія приготування варених, тушкованих та смажених овочевих страв.
Сервірування стола до обіду.
Практична робота 1. Приготування салатів
Приготування салатів із сирих та варених овочів.
Практична робота 2. Приготування других страв
Приготування других овочевих страв із використанням різних видів теплової обробки овочів — варіння, смаження, пасерування, тушкування. Визначення їх якості, подавання до столу, споживання. Сервірування стола.
Орієнтовний перелік страв: салати (з сирих чи варених овочів, вінегрети, овочеві рагу, картопля (смажена, варена, у фритюрі, тушкована, запечена, картопляне пюре), овочеві котлети (морквяні, капустяні, картопляні), овочеві голубці, фаршировані овочі, деруни, овочеві оладки тощо.


Усвідомлює значення овочів у харчуванні людини;
називає види салатів, їх харчову цінність; особливості обробки овочів у сучасних екологічних умовах;
називає і розпізнає інструменти і пристосування для подрібнення овочів; форми нарізання овочів;
подрібнює різні овочі для приготування страв;
підбирає посуд, інструмент і пристосування для приготування і подавання овочевих страв;
варить овочі зі збереженням вітаміну С;
смажить, тушкує і пасерує овочі;
сервірує стіл до обіду;
дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час приготування овочевих страв.
Тематичне оцінювання
4

2

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
Тема 4.1. Технологія вирощування коренеплоді
в
Біологічні особливості й основи агротехніки вирощування моркви, столового буряку. Сорти. Підготовка насіння моркви та столового буряку до висівання, підготовка ґрунту.
Практична робота. Висівання насіння коренеплодів
1. Підготовка ґрунту під коренеплоди. 2. Підготовка насіння та висівання коренеплодів у ґрунт. 3. Догляд за посівами.
Об’єкти праці: коренеплоди: столовий буряк, морква.


Характеризує технологію вирощування коренеплодів;
порівнює різні сорти моркви та столового буряку;
спостерігає за ростом коренеплодів;
розпізнає сорти;
порівнює біологічні властивості різних коренеплодів.

2

^ Тема 4.1. Технологія вирощування лікарських рослин
Значення лікарських рослин у житті людини. Лiкарські рослини свого регіону. Лікарські рослини у народній медицині. Умови вирощування і заготівля лікарських рослин.
Практичні роботи (за вибором)
1. Висівання насіння нагідок. Догляд за посівами.
2. Збирання садильного матеріалу лікарських рослин.
3. Заготівля вирощених лікарських рослин.Характеризує значення лікарських рослин;
доглядає за посівами;
розпізнає лікарські рослини за біологічними ознаками;
порівнює різні види лікарських рослин;
спостерігає за посівами лікарських рослин;
дотримується правил збирання садильного матеріалу лікарських рослин.

2

2

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ
Тема 5.1. Технологія утримання домашніх тварин, птахів та догляд за ними
Птахівництво як галузь тваринництва. Види свійських (кури, індики) та декоративних (папуги, канарейки) птахів. Ознайомлення з умовами утримання свійських та декоративних птахів і догляду за ними. Гігієна праці на птахофермах. Загальна характеристика домашніх тварин (котів, собак та ін.). Санітарно-гігієнічні та психологічні умови їх утримання. Правильний вибір породи. Специфіка поведінки. Годівля, тренування. Режим. Гігієна та профілактика захворювань. Улаштування годівниць для диких, зимуючих у регіоні пташок. Підгодовування і оберігання їх узимку. Законодавство України про відповідальність господаря за збитки, заподіяні людям і довкіллю домашніми тваринами.
^ Практична робота. Влаштування годівниць для диких пташок.Характеризує види свійських та декоративних птахів;
характеризує домашніх тварин;
доглядає за свійськими та декоративними птахами;
порівнює види свійських та декоративних птахів;
спостерігає за ростом домашньої птиці;
дотримується правил гігієни праці на птахофермах.
^ Тематичне оцінювання


6-й клас


Навчання хлопців

Тематичний план

Розділи, теми

Кількість
годин

Розділи, теми

Кількість
годин

Вступ
Розділ 1. Проектування виробів
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності
Тема 1.2. Методи проектування. Художнє конструювання виробів
Тема 1.3. Технічне конструювання
Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів
Тема 2.1. Техніка
Тема 2.2. Технологічні процеси розмічання та різання матеріалів
Тема 2.3. Монтаж виробів
Тема 2.4. Оздоблення виробів
Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Тематичне оцінювання

1
(8)
2

2
2
2


(14)
2

6
2
2

2

Розділ 3. Електротехнічні роботи
Тема 3.1. Побутові електроприлади
Тема 3.2. Ремонт світильників
Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин
Тема 4.1. Технологія вирощування коренеплодів
Тема 4.2. Технологія вирощування лікарських рослин
Розділ 5. Технологія догляду за тваринами
Тема 5.1. Технологія утримання домашніх тварин, птахів та догляд за ними
Тематичне оцінювання
Резерв часу
Всього

(4)
2
2

(4)
2
2

(2)

2

2
35
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ
Повторення і узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у 5 класі.
Короткі відомості про основні галузі виробництва: промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок. Приклади технологій, що застосовуються в них (машинобудівна промисловість — автомобілебудування, літакобудування, суднобудування, деревообробна промисловість – технології виготовлення столярних виробів, меблів; будівельна промисловість — виготовлення будівельних матеріалів, будівництво; легка промисловість — виготовлення одягу, взуття; зв’язок — телебачення, радіозв’язок, мобільний зв’язок;


Характеризує основні галузі виробництва — промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок;
наводить приклади технологій, які застосовуються у різних галузях господарства;
дотримується правил внутрішнього розпорядку та правил безпечної праці в майстерні.
сільське господарство — технологія обробітку ґрунту, вирощування рослин, тварин тощо). Повторення правил внутрішнього розпорядку в майстерні та загальних правил безпечної праці.
8
2

Розділ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності
Свердлильний верстат як технологічна машина; слюсарні та вимірювальні інструменти; спеціалiзовані видання про вироби з листового металу; методи пошуку необхідної текстової та графічної інформації (малюнки, схеми тощо). Пошук зразків виробів із листового металу і дроту. Читання і аналіз зразків виробів; способи копіювання графічної інформації.
^ Практичні роботи. Створення моделі виробу із застосуванням методу комбінування
Робота з технічною літературою.
Пошук і аналіз зразків виробів із листового металу.
Копіювання графічних зображень із технічної лiтератури. Виявлення найкращих ознак у кожній моделі. Створення нової моделі із використанням найкращих ознак розглянутих моделей.Користується технічною літературою; підручниками;
виконує пошук зразків виробів із листового металу та аналіз зразків виробів;
наводить приклади кращих зразків виробів, моделей;
обґрунтовує і вибирає кращі зразки моделей і виробів.

2

^ Тема 1.2. Методи проектування. Художнє конструювання виробів
Поняття про зразок. Використання зразків у проектуванні. Метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів із листового металу і дроту (зміна розмірів, форми, складу, об’єкта). Історичні відомості про розвиток форми виробів із листового металу. Моделі-аналоги з дроту. Художнє конструювання виробів.
^ Практичні роботи. Створення ескізів моделей-аналогів
Розробка нових ідей для створення моделей технічних і технологічних об’єктів (іграшок, приладдя, головоломок тощо) шляхом використання типових перетворень.
Опис ідей і технічних рисунків до них. Розпізнавання і аналіз моделей-аналогів виробів із листового металу.^ Наводить приклади кращих зразків для проектування;
застосовує метод фантазування для розробки проектів нових зразків;
характеризує історичні відомості про розвиток форм виробів із листового металу і дроту.

2

^ Тема 1.3. Технічне конструювання
Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне). Поняття про проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини. Креслення деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Особливості виконання графічних зображень виробів із тонколистового металу та дроту. Використання геометричних побудов при розмічанні листового металу. Побудова креслень у системі прямокутних проекцій (на прикладі деталей з отворами, виступами). Умовні позначення на кресленнях (радіус, діаметр, заклепкове з’єднання).
^ Практичні роботи. Складання креслення боксу для пензликів
Читання складальних креслень, технічних рисунків і ескізів виробів з тонколистового металу та дроту (циліндричної, конічної, призматичної форми).
Виконання технічного рисунка, креслення виробу (зображення якого потребує двох проекцій) запланованого для виготовлення.


Застосовує проеціювання в процесі виконання креслень деталей об’ємної форми;
пояснює особливості графічних зображень виробів із листового металу;
застосовує геометричні побудови при розмічанні;
здійснює побудову креслень у системі прямокутних проекцій;
виконує технічні рисунки виробу, запланованого для виконання.

2

^ Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Механічні властивості металів. Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станках. Види і призначення тонколистового металу. Відомості про професії робітників, які виготовляють листовий метал та працюють із ним. Поняття про процес виготовлення дроту. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту. Відомості про працю робітників, які виготовляють дріт і працюють із ним.
^ Лабораторно-практичні роботи. Визначення властивостей матеріалів
Визначення видів листового металу (чорна та біла жерсть, алюміній, мідь, латунь).
Визначення твердості, гнучкості, пружності різних видів листового металу.
Визначення видів дроту за кольором. Визначення гнучкості, пружності та міцності різних видів дроту.


^ Називає способи виготовлення тонколистового металу і його призначення;
наводить приклади професій робітників, які виготовляють листовий метал і дріт;
характеризує види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту;
називає професії робітників, які виготовляють дріт;
визначає властивості листового металу та дроту.
Тематичне оцінювання
14


2

Розділ 2. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Тема 2.1. Техніка

Поняття про механізми. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Принципи роботи, призначення і будова механізмів з передачі обертального руху (на прикладі пасової, зубчастої і фрикційної передач). Призначення і будова механізмів перетворення руху (на прикладі гвинтового, рейкового і кулачкового механізмів). Передатне число. Умовні позначення передач і механізмів на кінематичних схемах. Призначення і будова свердлильного верстата (типові деталі на верстаті). Основні рухи різання на свердлильному верстаті.
^ Практичні роботи. Вивчення будови свердлильного верстата
Ознайомлення з пасовою передачею і механізмом подачі шпинделя.
Вимірювання діаметрів блоків шківів і визначення передатного числа.
Встановлення і закріплення свердла потрібного діаметра у свердлильному патроні. Відпрацювання прийомів керування свердлильним верстатом.
Складання кінематичної схеми вузлів та верстата в цілому (за завданням учителя).Розпізнає ведучі та ведені деталі;
пояснює процес передачі обертального руху від електродвигуна до шпинделя та роботу механізмів перетворення руху;
визначає передатне число масової передачі;
пояснює будову свердлильного верстата;
розпізнає механізми руху різання та подачі;
дотримується правил безпечної роботи в майстерні.

6

^ Тема 2.2. Технологічні процеси розмічання та різання матеріалів
Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці. Слюсарний верстак — його призначення, відповідність зросту учня. Призначення і будова інструменту для роботи з листовим металом (лінійка, рисувалка, косинець, киянка, молоток, бородок, кернер, напилки, слюсарні ножиці) та пристрої (лещата, оправки, плити слюсарні тощо). Прийоми розмічання заготовки виробу на листовому металі. Підготовчі роботи до розмічання. Припуски на обробку та правила економного використання листового металу. Розгортки об’ємних виробів із листового металу, прийоми їх розмічання. Особливості й прийоми рiзання тонколистового металу ручними і важільними ножицями. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об’ємних деталей. Відомості про роботу слюсаря-жерстяника.
^ Практичні роботи
Вирівнювання заготовок.
Розмітка заготовок плоских та об’ємних виробів (з попереднім виконанням розгортки на папері).
Вирізання та обпилювання заготовок для виготовлення запланованих виробів.
Робота з дротом.
Прийоми вимірювання та розмічання заготовок із дроту для виготовлення окремих деталей за ескiзом або технічним рисунком. Прийоми різання дроту кусачками. Інструменти і пристрої для вирівнювання і гнуття дроту. Раціональна послідовність виготовлення виробів із дроту, які складаються з окремих деталей.
^ Практичні роботи
Вирівнювання дроту за допомогою пристроїв.
Вимірювання та розмічання заготовок із дроту.
Вирізання заготовок кусачками та гнуття заготовок потрібної форми.Дотримується правил поведінки та безпечної роботи в майстерні;
називає інструменти для роботи з листовим металом та дротом;
виконує розмічання заготовок на листовому металі та дроті;
вибирає прийоми роботи з листовим металом та дротом;
застосовує інструменти для різання тонколистового металу та дроту;
виконує технологічну послідовність виготовлення плоских та об’ємних виробів із жерсті та дроту.

2

^ Тема 2.3. Монтаж виробів
Прийоми та способи з’єднання деталей із тонколистового металу: однофальцевим швом (інструменти, пристрої). Технологічна послідовність виконання з’єднання. Види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з’єднань і прийоми їх застосування. Поняття про контактне електрозварювання деталей із тонколистового металу. Відомості про професію електрозварювальника. Правила безпечної роботи.
^ Практичні роботи. Прийоми з’єднання деталей із листового металу
Ознайомлення з будовою інструментів, обладнання та пристроїв.
Визначення раціональної послідовності з’єднання окремих деталей із тонколистового металу.

Виконання з’єднань деталей однофальцевим швом та заклепками.


^ Пояснює прийоми з’єднання деталей із тонколистового металу;
розпізнає заклепкове та контактне електрозварювальне з’єднання деталей виробу;
наводить приклади з’єднань різних деталей;
називає інструменти, які застосовуються для виконання заклепкових з’єднань;
розуміє сутність контактного зварювання та паяння виробів із листового металу та дроту.
дотримується правил безпечної роботи.

2

^ Тема 2.4. Оздоблення виробів
Види оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту. Підготовка деталей виробу для оздоблення. Прийоми зачищення шліфувальною шкуркою, фарбування виробів із листового металу та дроту.
^ Практична робота. Виконання оздоблювальних робіт. Організація робочого місця для виконання оздоблювальних робіт. Оздоблення виробів. Правила безпечної роботи.
Орієнтовний перелік об’єктів праці: дитячі іграшки, коробочки для дрібних деталей, підставки, силуети тварин, декоративні мережки, головоломки тощо.


^ Вибирає види оздоблення тонколистового металу та дроту;
пояснює необхідність підготовки виробів для оздоблення;
виконує прийоми і правила оздоблення виробів;
дотримується правил безпечної роботи.

2

^ Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Візуальна оцінка об’єкта праці (чистота і акуратність виготовленого виробу). Точність дотримання розмірів (вимірювання лінійних розмірів та виконаних отворів). Відповідність виробів із дроту технічному рисунку. Визначення витрат матеріалу на виготовлення виробу. Екологічна оцінка процесу та об’єкта праці. Вплив технології на природу і людину.
^ Практична робота. Оцінювання виготовлених виробів
Зовнішня оцінка виготовлених виробів. Визначення дотримання точності розмірів деталей і акуратності виконання технологічних операцій. Розрахунок основних витрат на виготовлення виробів (тонколистового металу, дроту та оздоблювальних матеріалів). Екологічний аналіз впливу процесу праці на здоров’я людини та навколишнє середовище.^ Складає візуальну оцінку виробу;
визначає точність дотримання лінійних розмірів;
обґрунтовує відповідність виробу технічному рисунку;
здійснює розрахунок витрат матеріалу для виконання виробу;
виконує екологічний аналіз процесу праці та вплив на здоров’я людини.
Тематичне оцінювання
4
2

Розділ 3. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ
Тема 3.1. Побутові електроприлади

Поняття про квартирну освітлювальну мережу. Види побутових електроприладів. Паспортні дані світильників і електронагрівальних приладів. Поняття про автоматичний захист освітлювальної мережі від перенавантажень за допомогою плавких запобіжників. Призначення електролічильника, зняття показників і розрахунок вартості спожитої електроенергії. Економія електроенергії у побуті. Будова електричної лампи розжарювання.
^ Практичні роботи. Квартирна електромережа. Розрахунок вартості електроенергії
Складання принципової схеми освітлювальної мережі.
Читання паспортних даних побутових електроприладів.
Розрахунок вартості спожитої електроенергії.
Планування заходів щодо економного використання електроенергії.^ Пояснює особливості квартирної електромережі;
наводить приклади побутових електроприладів, пояснює їх будову;
називає прилади автоматичного захисту квартирної електропроводки;
пояснює призначення електролічильника;
здійснює розрахунок витрат електроенергії.

2

^ Тема 3.2. Ремонт світильників
Правила та прийоми перевірки освітлювальної мережі й побутових електроприладів (світильників).
Перевірка справності елементів освітлювальної мережі за допомогою контрольної лампи. Заміна плавких запобіжників. Особливості ремонту штепсельної розетки, вилки, шнура. Ознайомлення з професiєю електрика по обслуговуванню електрообладнання.
^ Практичні роботи. Виконання ремонтних робіт
Ремонт побутових електросвітильників: визначення несправності та способи її усунення, контроль якості. Заміна шнурів, вилок, побутових електроприладів.
Виготовлення простих побутових електросвiтильників.


Здійснює простий ремонт побутових електросвітильників;
дотримується правил електробезпеки при виконанні робіт по ремонту побутових приладів.
Тематичне оцінювання
4

2

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
Тема 4.1. Технологія вирощування коренеплоді
в
Біологічні особливості й основи агротехніки вирощування моркви, столового буряку. Сорти.

Характеризує технологію вирощування коренеплодів;
порівнює різні сорти моркви та столового буряку;
Підготовка насіння моркви та столового буряку до висівання, підготовка ґрунту.
^ Практична робота. Висівання насіння коренеплодів
Підготовка ґрунту під коренеплоди.
Підготовка насіння та висівання коренеплодів у ґрунт.
Догляд за посівами.
Об’єкти праці: коренеплоди: столовий буряк, морква.

розпізнає сорти;
порівнює біологічні властивості різних коренеплодів.

2

^ Тема 4.2. Технологія вирощування лікарських рослин
Значення лікарських рослин у житті людини. Лiкарські рослини свого регіону. Лікарські рослини у народній медицині. Умови вирощування і заготівля лікарських рослин.
^ Практична робота
Висівання насіння нагідок. Догляд за посівами.
Збирання садильного матеріалу лікарських рослин.
Заготівля вирощених лікарських рослин.
Об’єкти праці: лікарські рослини (нагідки).

Характеризує значення лікарських рослин;
доглядає за посівами;
розпізнає лікарські рослини за біологічними ознаками;
порівнює різні види лікарських рослин;
спостерігає за посівами лікарських рослин;
дотримується правил збирання садильного матеріалу лікарських рослин.

2

2

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ
Тема 5.1. Технологія утримання домашніх тварин, птахів та догляд за ними
Птахівництво як галузь тваринництва. Види свійських (кури, індики) та декоративних (папуги, канарейки) птахів. Ознайомлення з умовами утримання свійських та декоративних птахів і догляду за ними. Гігієна праці на птахофермах. Загальна характеристика домашніх тварин (котів, собак та ін.). Санітарно-гігієнічні та психологічні умови їх утримання. Правильний вибір породи. Специфіка поведінки. Годівля, тренування. Режим. Гігієна та профілактика захворювань. Улаштування годівниць для диких, зимуючих у регіоні пташок. Підгодовування і оберігання їх узимку. Законодавство України про відповідальність господаря за збитки, заподіяні людям і довкіллю домашніми тваринами.
^ Практична робота
Влаштування годівниць для диких пташок.Характеризує види свійських та декоративних птахів;
характеризує домашніх тварин;
доглядає за свійськими та декоративними птахами;
порівнює види свійських та декоративних птахів;
спостерігає за ростом домашньої та декоративної птиці;
дотримується правил гігієни праці на птахофермах.
^ Тематичне оцінювання


7-й клас

Навчання дівчат

Тематичний план

Розділи, теми

Кількість
годин

Розділи, теми

Кількість
годин

Вступ
Розділ 1. Проектування виробів
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування
Тема 1.2. Художнє конструювання виробів
Тема 1.3. Технічне конструювання
Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір
Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів
Тема 2.1. Види технологічних процесів. Розмічання. Різання
Тема 2.2. Техніка
Тема 2.3. Ручна і механічна обробка деталей виробів. Монтаж виробів
Тема 2.4. Оздоблення виробів
Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Тема 2.6. Професійна діяльність людини та її вибір
Тематичне оцінювання

1
(5)

1
1
2
1


(24)

2
4

8
8

1
1

Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства
Тема 3.1. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва в побуті. В’язання спицями
Тема 3.2. Збалансоване харчування
Тема 3.3. Технологія приготування страв
Тематичне оцінювання
Розділ 4. Технологія вирощування рослин
Тема 4.1. Технологія вирощування кущових декоративних рослин
Тема 4.2. Технологія вирощування плодоягідних культур. Боротьба зі шкідниками і хворобами рослин
Тема 4.3. Технологія вирощування зернових культур
Розділ 5. Технологія догляду за тваринами
Тема 5.1. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва
Тема 5.2. Бджільництво
Тематичне оцінювання
Резерв часу
Проект

Всього

(10)

4
2
4

(5)

2

2
1
(3)

2
1

2
18
68
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації17.10.2011
Розмір1.59 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх