Програма вступного випробування зфізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр полтава 2011 icon

Програма вступного випробування зфізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр полтава 2011


Схожі
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на...
Програма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний...
Програма вступного випробування змузичного мистецтва...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст”...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»...
Програма вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників до Харківського...
Програма фахового вступного випробування для напряму підготовки „Фінанси І кредит на...
Програма вступного випробування з математики для вступу на навчання для здобуття...
Програма ф ахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»...
Програма фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень «спеціаліст» («магістр»)...
Програма фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень "спеціаліст", "магістр"...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Голова приймальної комісії ПНПУ

_______________ М.І. Степаненко

“24” лютого 2011 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З фізики

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР


Полтава – 2011

Програма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: О. П. Руденко, О. В. Саєнко, В. П. Сухомлин.


Укладачі: доктор фіз.-мат. наук, проф. Руденко О. П.; кандидат фіз.-мат. наук, доц. Саєнко О. В.; кандидат фіз.-мат. наук, доц. Сухомлин В. П.


Рецензенти: Іванко В. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри загальної фізики ПНПУ імені В. Г. Короленка;

Макаренко К. С., кандидат пед. наук, доцент кафедри загальної фізики ПНПУ імені В. Г. Короленка;

Флегантов О. О., кандидат. фіз.-мат. наук, завідувач кафедри вищої математики ПДАА, доцент.


Програма схвалена на засіданні кафедри загальної фізики

Протокол № 11 від 17 лютого 2011 року.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного випробування з фізики для вступників до бакалаврату складена на основі діючої програми для загальноосвітньої школи. Вона містить основні поняття і факти, знання, уміння і навички, якими повинен володіти випускник, щоб успішно навчатися за програмами підготовки бакалаврів у ВНЗ.

Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, вмінь та навичок у сучасному житті. Результатом навчання із шкільного курсу фізики має бути не тільки сума знань з предмета, а й достатньо сформований рівень компетентності учня за умов сучасного світу техніки і інформаційних технологій. Тому складовими навчальних досягнень учнів є не лише рівні володіння навчальною інформацією та її відтворення, але і вміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних ситуаціях у межах програмних вимог до результатів навчання.

Випробування проводиться у вигляді тестування.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Механіка

1.1. Основи кінетики

Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

^ 1.2. Основи динаміки

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

^ 1.3. Закони збереження в механіці

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

1.4. Елементи механіки рідин та газів

Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

1.5. Елементи теорії відносності

Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Зв'язок між масою та енергією.


2. Молекулярна фізика і термодинаміка

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обгрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

^ 2.2. Основи термодинаміки

Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

^ 2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл

Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.


3. Електродинаміка

3.1. Основи електростатики

Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин.

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.

^ 3.2. Закони постійного струму

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

^ 3.3. Електричний струму різних середовищах

Електричний струм в металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

^ 3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.


^ 4. Коливання і хвилі. Оптика

4.1. Механічні коливання і хвші

Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

^ 4.2. Електромагнітні коливання і хвилі

Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

4.3. Оптика

Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

Інтерференція світла та її практичне застосування.

Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

Дисперсія світла. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектральний аналіз.

Поляризація світла.


^ 5. Квантова фізика. Елементи теорії відносності

5.1. Світлові кванти

Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедева.

5.2. Атом та атомне ядро

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Вступник повинен знати:

 • основні етапи розвитку фізики як науки, основні одиниці СІ, методи обчислення похибок вимірювання, правила побудови графіків;

 • способи вимірювання довжини й часу, закон додавання швидкостей, кінематичні величини, що характеризують механічний рух, просторові й часові масштаби природних явищ і процесів, зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу;

 • закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови рівноваги тіла, що має вісь обертання, етапи розвитку космонавтики, види деформацій, момент інерції твердих тіл;

 • закон збереження імпульсу, закон збереження механічної енергії, закон збереження моменту імпульсу, межі застосування законів збереження імпульсу та механічної енергії;

 • основні положення спеціальної теорії відносності, релятивістський закон додавання швидкостей, взаємозв’язок маси та енергії, мають уявлення про загальну теорію відносності;

 • основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, ознаки ідеального газу, газові закони для ізопроцесів, закон Дальтона, фізичний зміст універсальної газової сталої, способи вирощування кристалів;

 • способи зміни внутрішньої енергії тіла, перший і другий закони термодинаміки, принцип дії теплових двигунів;

 • властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів, теорему Остроградського-Гауса;

 • природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного кола, правила Кірхгофа, технічне застосування напівпровідникових приладів, електролізу, самостійного розряду та плазми, досягнення сучасної мікроелектроніки;

 • природу електромагнітної взаємодії, призначення мас-спектрографа, дію магнітного поля на провідник зі струмом, принцип дії електродвигуна та електровимірювальних приладів, (закон Біо-Савара-Лапласа), закон електромагнітної індукції, правило Ленца, Закон Ома для змінного струму, будову трансформатора;

 • умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання, умови виникнення резонансу та поширення механічних коливань у пружному середовищі, характеристики звуку; природу електромагнітних коливань, утворення електромагнітних хвиль, властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот;

 • знають особливості поширення світла в різних середовищах, закони відбивання і заломлення світла, принципи Гюйгенса-Френеля, Ферма, будову і призначення інтерферометра, гіпотезу М.Планка, квантові властивості світла, закони зовнішнього фотоефекту, принцип дії квантових генераторів;

 • ядерну модель атома, квантові постулати Н.Бора, принцип Паулі, фізичні основи ядерної енергетики, види радіоактивного випромінювання, закон радіоактивного розпаду, принцип дії дозиметрів, способи радіоактивного захисту людини, загальну характеристику елементарних частинок.

Вступник повинен уміти:

 • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

 • застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

 • вивчати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

 • використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);

 • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

 • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

 • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Тест для вступного випробування складається із 15 тестових завдань, за розв’язання яких абітурієнт може отримати щонайбільше 200 балів. Перші 10 завдань оцінюються десятьма балами кожне, а завдання 11-15 – двадцятьма балами кожне.


Програма складена на основі:

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія: 7-12 класи: Навчально-практичне видання: МОН України. К.: «Перун», 2005, 2006 укр. – 80 с.

 2. Програма з фізики (профільний рівень). Режим доступу http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12 (Міністерство освіти і науки України).Рекомендована література

 1. Засєкіна Т. М., Головко М. Б. Фізика: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільн. рівень) / авт.: Т. М. Засєкіна, М. Б. Головко. — К.: Педагогічна думка, 2010. — 304 с.

 2. Бар'яхтарВ. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова.— X.: Видавництво Ранок, 2010. — 256 с.

 3. Генденштейн Л. Е. Фізика. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, I. Ю. Ненашев. — X. : Гімназія, 2010. — 272 с.

 4. Сиротюк В. Д. Фізика. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : (рівень стандарту) / В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта, 2010. — 303 с.

 5. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 7 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк. — К.: Перун, 2005. — 160с.

 6. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 8 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк. — К.: Перун, 2005. — 192с.

 7. Гончаренко С.У. Фізика, 9 кл.: Підручник. — К.: Освіта, 2004. — 320 с.

 8. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 9 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк. — К.: Перун, 2005. — 232 с.

 9. Гончаренко С.У. Фізика, 10 кл.: Підручник. — К.: Освіта, 2004. — 319с.

 10. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 10 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк. — К.: Перун, 2004. — 312 с.

 11. Гончаренко С.У. Фізика, 11 кл.: Підручник. — К.: Освіта, 2004. — 319с.

 12. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 11 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк. — К.: Перун, 2004. — 288с.

 13. Кононіченко С. П. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання. — Х.: Країна мрійТМ, 2009 — 240 с.Голова предметної комісії ______________ Саєнко О. В.

Скачати 123.57 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації27.09.2011
Розмір123.57 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх