План-конспект Тема icon

План-конспект Тема


4 чел. помогло.
Схожі
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-здпо тема...
Конспект лекцій зміст курсу Тема Вступ до предмету “Економічна історія” 1 Тема Господарські...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових групах при начальнику...
План-конспект лекції Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект уроку з трудового навчання (обслуговуючі види праці) 8 клас...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
Тематичний план спецкурсу 5 програма спецкурсу 6 Тема Поняття злочину та його ознаки 6 Тема...
Конспект лекцій...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать

^ РОЗРОБКА УРОКУ З ТЕМИ

«ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ДРОБІВ»(6 клас)

ТЕМА: Ділення дробів.

МЕТА: Навчитися ділити раціональні дроби: отри­мати знання про ділення раціональних дробів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: після даного уроку учні зможуть знати, що таке раціональний дріб, взаємно обер­нений до даного, правило ділення раціональних дробів; вміти записувати раціональний дріб, обернений до даного, використовувати правило ділення раціональних дробів. ЗАВДАННЯ:

навчальні: - відтворити знання про взаємно обер­нені звичайні дроби, правило ділення звичайних дробів, формул скорочено­го множення, вміння множити раціо­нальні дроби;

 • сформувати знання про взаємно обер­нені раціональні дроби, ділення дробів, ділення цілого виразу на дріб, дробу на цілий вираз;

 • почати формувати вміння ділити дро­би, цілі вирази надроби, дроби на цілі вирази;

виховні: - виховувати уважність, кмітливість, аку­ратність, активність, працьовитість у ході уроку;

 • самостійність, відповідальність, заці­кавленість результатами роботи;

 • упевненість у необхідності знань, го­товність висувати припущення, гіпо­тези, ділитись думками, робити ви­сновки;

розвиваючі: розвивати

 • увагу, мислення, пам'ять, культуру ма­тематичної мови;

 • уміння працювати самостійно, працю­вати з підручником, мотивувати свою діяльність, коментувати виконання завдань, робити висновки, перевіряти свої дії, використовувати попередні знання, вміння для формування нових знань;

 • вміння розкладати на множники мно­гочлени, скорочувати, множити, діли­ти звичайні дроби, скорочувати мно­жити дроби, що містять в чисельнику чи знаменнику буквені вирази;

 • продовжити розвиток загально навчальних навичок (ведення зошита, організація роботи, робота з підручни­ком, тощо);

 • сприяти розвитку комунікативних, інформаційних, соціальних компетенцій в ході уроку.

ТИП: вивчення нового матеріалу.

МЕТОДИ:

словесні: коментар до виконання завдань, фрон­тальне опитування, евристична бесіда, метод мотивації, метод стимулювання, метод заучування;

наочні: стратегії «рюкзачок», «чарівна коробочка», робота з підручником;

практичні: виконання усних та письмових вправ, самоперевірка, метод мотивації, робота біля дошки, в зошитах, коментоване ви­конання вправ, самостійна робота.


СТРУКТУРА:

1.Організаційно — психологічна частина.

 1. Підготовка до свідомої навчальної прані: об'ява мети, мотивація, актуалі­зація опорних знань, вмінь.

 2. Вивчення нового матеріалу.

 3. Первинне закріплення вивченого.

5.Підбиття підсумків.

6.Домашнє завдання з коментарем.

^ ХІД УРОКУ

1. Вітання з учнями. Почати урок хочу словами відо­мого українського філософа, педагога Г. С. Сковороди: «З усіх скарбів знання — найкращий. Його не можна ні вкрасти, ні згубити, ні знищити.»

Сьогодні урок вивчення нового матеріалу, урок, де ми отримаємо найкращий скарб — нові знання.

Підготуємо зошити до роботи, запишемо дату та тему уроку. Не забувайте, що під час вивчення кожного пись­мового предмету, в тому числі математики, ми вчимося охайно, правильно працювати з діловими паперами, що знадобиться нам у багатьох видах професійної діяль­ності, — тому пишіть правильно, розбірливо, акуратно.

Давайте ще раз вслухаємося у висловлювання Г. С. Сковороди про важливість нових знань та запро­понуємо свої або відомі аналогічні фрази.

Протягом 2—3 хвилин дітям пропонується замисли­тися та висловитися. Вчитель робить висновок про те, що сьогоднішній крок важливий уже тим, що має за мету формування нових знань.

 1. Мета. Дітям пропонується сформулювати мету уро­ку за поданою темою. Вчитель корегує мету, повідомля­ючи, що дана тема вивчатиметься протягом двох уроків, тобто на першому з них ми відтворимо потрібні знання, вміння і сформуємо та добре запам'ятаємо правила про взаємно обернені раціональні дроби, ділення дробів, ділення цілого виразу на дріб, дробу на цілий вираз.

 2. Мотивація. Дітям пропонується подумати та відпо­вісти на запитання, навіщо нам потрібні правила, що ми будемо вивчати. Один з призначених учнів записує та складає у «чарівну коробочку» короткі відповіді для ви­користання нього матеріалу на другому уроці з вивчення ділення дробів. Вчитель при необхідності корегує відповіді, допомагає їх перефразувати та скоротити для запису. Приклади мотиваційних пам'яток:
 • використання знань при виконанні нових завдань;

 • використання знань при виконанні домашніх зав­дань;

 • підготовка до виконання завдань тематичного оці­нювання;

 • підготовка до державної підсумкової атестації у 9 кл. тощо.

«Єдиний шлях, що веде до знання — це діяльність,» — писав у своїх роботах Дж. Б. Шоу.

Щоб успішно вивчити новий матеріал нам необхідно провести докладну підготовчу роботу. Фронтальне опитування:

 • Які звичайні дроби називаються взаємно оберненими?

 • Сформулювати правило ділення звичайних дробів.

 • Як помножити раціональні дроби?

 • Які способи розкладання на множники знаємо? Усне виконання завдань на застосування пригаданих

знань та відтворення потрібних вмінь.

№ 1. Назвати дріб, взаємно обернений до даного зви­чайного дробу.Під час цього 2учні письмово працюють біля дошки: № 1. Продовжити запис формул і проілюструвати ви­користання на даних прикладахПеревіримо виконання. Учні коментують, якщо є помил­ки, питання—обговорюємо. Отже ми провели важливу підго­товчу роботу: відтворили знання та вміння, що будуть нам потрібні при вивченні нового матеріалу, і за допомогою яких ви зможете самостійно сформулювати нові знання.

1. Ділення алгебраїчних дробів аналогічне до ділення звичайних дробів. Тому важливим є поняття взаємно оберненого до даного дробу, яке є також аналогічним до вже відомого нам.

а с

Якщо дано дріб —, то дріб — обернений до даного.
с а

Добуток двох взаємно обернених дробів дорівнює 1.

Сформулюйте самостійно інструкції

 • Як записати дріб, обернений до даного?

 • Як записати дріб, що є оберненим до даного цілого числа?


Виконаємо усне завдання, щоб закріпити поняття «взаємно обернені дроби» та скористатися названими інструкціями.

Усно. Назвати дроби, обернені до даних виразівОскільки ми ввели поняття обернений дріб та добре справились із завданням, спробуйте самостійно висуну­ти гіпотезу — правило ділення алгебраїчних дробів, ско­риставшись аналогією з правилом ділення звичайних дробів.

Підтвердимо гіпотезу, звернувшись до підручника.

Завдання для роботи за підручником:

(ст. 116 §32 «Алгебра» Бевз Г. П.)

 • прочитати правило, запам'ятати його,

 • розглянути запропоновані приклади,

 • сформулювати алгоритм ділення алгебраїчних дробів.

Обговоримо та запишемо в зошиті. АЛГОРИТМ ДІЛЕННЯ ДРОБІВ

 1. Записати дріб — ділене.

 2. Дію ділення замінити на множення.

 3. Записати дріб, обернений до дільника.

 4. Розкласти чисельники і знаменники дробів на множ­ники.

 5. По можливості скоротити.

 6. Виконати множення.

Отже, ми з вами сформулювали потрібні для досяг­нення мети уроку правила. Щоб краще запам'ятати знан­ня, людина повинна розуміти їх корисність. А корисність в математиці можна продемонструвати на використанні правил для виконання завдань.

^ Письмове виконання завдань

№ 1 виконую біля дошки, учні в зошитах. Підчас виконання вчитель звертається за допомогою до учнів. При необхідності на запитання учнів даються докладні роз'яснення.)^ Виконання завдань за підручником Бевз Г. П. «Алгебра» частково — самостійно. Всі номера завдань записані на дошці, щоб учні мали змогу працювати в зошитах швидше.

№ 122 с. 117 (учень з коментарем біля дошки, інші учні – в зошитах);

№ 125 сі 18 (учень з коментарем біля дошки, інші учні — в зошитах);

№ 126 с. 118 — звернути увагу на способи розкладання на множники (3 учні одночасно біля дошки, перший — з супровідним коментарем, два інші — з наступним)

Ми проілюстрували на прикладах корисність сфор­мульованих нами правил. Сподіваюся, це допоможе їх запам'ятовуванню. Крім того, психологи стверджують, що краще запам'ятовується те, над чим людина працю­вала самостійно. Тому пропоную наступне завдання ви­конати самостійно, щоб надати кожному можливість за­стосувати знання, краще їх запам'ятати та продовжити розвивати вміння працювати самостійно.

^ Самостійне виконання завдання

№ 127 (в) с. 118 (учні класу виконують у зошитах, один учень — біля дошки для забезпечення самоперевірки)Самоперевірка за розв'язанням на дошці та комента­рем учня.

Щоб підбити підсумки, дамо відповіді на запитання, щоб показати, що ми досягай мети — сформували знан­ня про ділення дробів.

Фронтальне опитування:

 • Який дріб називається оберненим до даного?

 • Як поділити дроби?
 • Як зручно представити цілий вираз, щоб не помилитися та виконати ділення дро­бу на цілий вираз чи цілий вираз на дріб?

 • Навіщо розкладати чисельники і зна­менники дробів під час ділення на множ­ники?

Щоб дати можливість кожному висловитись, засто­суємо стратегію «рюкзачок»—дітям пропонується на роз­даних заздалегідь невеликих аркушах записати та склас­ти в «рюкзак» те, що вони можуть взяти з собою в дорогу, виходячи з даного уроку (причому, це можуть бути не тільки знання, вміння, а й настрій, прийом роботи, ціка­вий приклад тощо). Деякі з записів вибірково зачиту­ються, інші може переглянути вчитель при підготовці до наступних уроків.


^ Домашнє завдання

I. Для учнів, які зробили помилки під час виконання
самостійної роботи

§ 32 сі 16 (прочитати, вивчити правила), розглянути виконання прикладів у класній роботі, вивчити алгоритм.

№ 123 с. 117, №128 с.118.

II. Для учнів, які не зробили помилок під час вико­нання самостійної роботи

§ 32 с. 116 (прочитати, вивчити правила), вивчити алгоритм.

№ 128с. 118№ 131 (а) сі 18 (по діях)- застосувати знання і вміння, сформовані на попередніх уроках.

III. Додаткове (виконується за бажанням).

Придумати та розв'язати на окремому ар­куші приклад, що добре ілюструє ал­горитм ділення дробів.(Здати перед наступним уроком на перевірку).


^ УРОК 1. ПЛОЩИНА. ПРЯМА. ПРОМІНЬ (5 клас)

Мета. Сформувати поняття учнів про площину, пряму, промінь як про абстрактні ма­тематичні поняття; вчити учнів будувати пряму і промінь, розпізнавати їх та виявляти точки, що належать чи не належать прямій, променю.


^ Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І.Сприймання і засвоєння навчального матеріалу .

Учитель розповідає учням казку, а ті, слухаючи, роблять певні рисунки.

Подорож Точки країною Геометрії

Жила собі Точка. Вона була дуже цікавою й хотіла все знати. Побачить незнайому лінію й неодмінно запитає:

— Як тебе звати? Довгою ти є чи короткою?

Подумала якось Точка: «Як же я зможу все взнати, якщо завжди житиму на одному місці? Вирушу я подорожувати!»

Сказано — зроблено. Вийшла Точка на Пряму й пішла по ній. Ішла-йшла по Прямій лінії. Довго йшла. Втомилася. Зупинилась і каже:

— Чи довго мені ще йти? Пряма, чи скоро тобі кінець?
Усміхнулася Пряма:

 • Ех ти, Точко! Ти ніколи не дійдеш кінця. Хіба ти не знаєш, що в Прямої немає кінця?

 • Тоді я поверну назад, — сказала Точка. — Я, напевно пішла не в той бік.
 • Ів другий бік не буде кінця. У Прямої лінії взагалі немає кінців. Засмутилася Точка:

 • Як же бути? Що ж, мені так і доведеться іти, йти та йти без кінця.
 • Коли ти не хочеш іти по прямій без кінця, то покличмо на допомогу Ножиці.

 • Покличмо, — зраділа Точка. — А для чого нам Ножиці?

 • Зараз побачиш, — відповіла Пряма.

Тут звідки не візьмись з'явилися Ножиці, клацнули перед

самим Точчиним носом і розрізали Пряму.

 • Ура!. — закричала Точка, — ось і кінець вийшов! От так Ножиці! А тепер зробіть, будь ласка, кінець з другого боку від мене.

 • Можна й з другого, — слухняно клацнули ножиці. • Як цікаво! — вигукнула Точка. — Що ж це з моєї Прямої вийшло? З одного боку кінець, від другого боку кінець. Як це називається? ,

 • Це Відрізок, — відповіли Ножиці, — тепер ти, Точко, на Відрізку Прямої.

 • Відрізок Прямої! Відрізок Прямої! — задоволено повторювала Точ­ка, прогулюючись по Відрізку з одного кінця в інший. — Я запам'ятаю цю назву. Мені подобається на відрізку. Тут я влаштую свій дім. Але Пряма мені теж подобалася. Шкода, що її не стало. Адже тепер замість Прямої є мій Від­різок і ще два оцих... не знаю, як їх назвати. Теж Відрізки?

 • -- Ні, — відповіли Ножиці, — адже в них кінець тільки з одного боку. А в інший бік немає кінця. їх називають Променями. Це Промінь і це Про­мінь.

 • А! — радісно сказала Точка. — Я знаю, чому їх так називають. Вони схожі на сонячні промені.

Ви вже розглядали поняття «геометрична фігура». Віддавна люди нама­галися пояснити, що таке точка, пряма, відрізок. Виявилося, що це зробити дуже важко. Наприклад, щоб пояснити, що таке пряма, потрібно пояснити спершу, що таке точка, а пояснити, що таке точка неможливо, не згадавши про пряму. Утворювалося замкнене коло. Тому люди почали визначати основні геометричні поняття, описуючи їхні властивості. Детальніше про це ви ді­знаєтеся в старших класах на уроках геометрії.

Геометрія вивчає властивості фігур. У п'ятому класі ви ознайомитеся з деякими властивостями найпростіших геометричних фігур. Це плоскі геоме­тричні фігури, тобто фігури, які містяться на площині. Уявлення про те, що таке площина, дає, наприклад, поверхня стола, якщо її необмежено продов­жити в усі боки.

Найпростіші геометричні фігури на площині — це точки і прямі. Точки прийнято позначати великими літерами латинського алфавіту А, В, С, ..., а прямі маленькими латинськими літерами а, Ь, с, ... або двома великими ла­тинськими буквами, що лежать на цій прямій.Частина прямої, розташована з одного боку від будь-якої точки цієї пря­мої (включаючи саму точку), називають променем, а точку називають його вершиною.О А — промінь, ОМ— промінь.

Будь-яка точка прямої поділяє її на два промені. Промінь позначають так же, як і пряму, — двома точками, до того ж першою завжди пишуть вер­шину промен


ІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

^ Рисунки завчасно виконані на дошці.

1. Петро побачив на рисунку два промені, а Василь — чотири.

Хто має ра­цію?

2. Назвіть промені, зображені на рисунку.
3. На рисунку квадрат перетнуто двома прямими. Скільки відрізків, про­менів, трикутників і чотирикутників зображено на рисунку?
4. Прочитайте числа: 5672001, 62333,752300,1000001.

ІІІ. Формування умінь та навичок.


ІV. Підсумок уроку. Пояснення домашнього завдання.


$1, п 4, №106, 109, 114.

Сценарій позакласного заходу

Математична гра "О, щасливчик!"

^ I.Правила гри.

Гра проводиться на зразок телевізійної гри „О, щасливчик!" Бажаючі
прийняти участь у грі і отримати бали повинні пройти відбірковий тур. У
відбірковому турі учасники відповідають на 7 запитань, які демонструються
для усього класу. Перші чотири учні, які швидше інших дадуть правильні
відповіді, потрапляють у основну гру.

В основній грі кожен учасник має відповісти на 9 запитань, що
відповідає шкалі оцінювання знань учнів від 4 до 12 балів:

1   запитання — 4 бали;

2   запитання — 5 балів;

3   запитання — 6 балів;

4   запитання — 7 балів;

5   запитання — 8 балів;

6   запитання — 9 балів;

7   запитання — 10 балів;

8   запитання — 11 балів;

9   запитання — 12 балів.

6, 9 і 12 балів - неспалимі, тобто це «тверді» 6, 9, 12 балів відповідно,
які одержить учасник гри. В будь-який момент учасник може зупинити гру і
одержати оцінку до слів «остаточна відповідь». Кожен учасник має право на
три підказки: 50 х 50, допомогу одного глядача-вболівальника («друга») та
допомога всіх глядачів (простим голосуванням). Допомога вчителів
виключається.

II.     Запитання відбіркового туру.

1.Розмістити дані числа в порядку зростання:

1/2;0,2;0;1/3.

2. Записати міста за кількістю їх мешканців, починаючи з найбільшого:

Львів, Токіо, Київ, Ромни.

3. Записати степені в порядку зростання:

восьмий, квадрат, куб, нульовий.

4. Розмістити валютні одиниці в порядку зростання:

долар, гривня, євро, рубль.

5. Записати площі, починаючи з найбільшої:

1 га, 1 ар, 1 м2, 1 км2.

6.Записати числа в порядку спадання:

 (-7)4; -74; (-7)5; (-7)2.

7. Записати найбільший дріб: 2/7;2/15;2/3;2/17.

III. Запитання 1-го туру.

1. Як називається одна з сторін прямокутного трикутника?

а) гіпотенуза;                  в) гіпербола;

б) гіпотеза;                      г) гіпофіз.

2.Скільки кілограмів має 1 центнер?

а)  10;                                 в) 100;

б) 1000;                             г) 10000.

3. Чому дорівнює 11 у квадраті?

а) 22;                                в) 121;

6)101;                               г)111.

4. Хто з птахів може розвивати швидкість до 360 км/год?

а) сокіл:;                            в) страус;

б) орел ;                            г) горобець.

5. Яке слово в перекладі означає «м'яч»?

а) коло;                              в) сфера;

б) круг;                              г) куля.

6. Хто є автором вірша, який починається словами:
«О, сколько нам открытий чудных ...»?

а) М.Лермонтов;                в) ^ О. Пушкін;

б) В. Маяковський;            г) Ф. Тютчев.

7. Звідки прийшли до нас знаки « + » і «-» ?

а) Арабський Схід;           в) Індія;

б) Греція;                        г) Єгипет.

8. Яке число в стародавньому Вавилоні вважалося священним?
а) 13;                             в)1;

б) 0;                              г)12.

9. Хто першим запропонував нумерацію крісел у театрі по рядам і місцям?

а) Піфагор;                       в) Ейлер;

б) Ньютон;                       г) Декарт.

IV. Запитання 2-го туру.

1. Що впало на голову Ньютону?

а)  цеглина;                       в) груша;

б) яблуко;                          г) сніг.

2. Слово грецького походження, буквально означає «поперечник».

а) радіус;                           в) точка;

б) діаметр;                           г) прямокутник.

3. Яка найдовша річка у світі?

а) Дніпро;                          в) Ніл;

б) Міссісіпі;                        г) Волга.

4.Скільки буде два десятки по два десятки?

а) 40,                                 в) 40000,

б) 4000,                              г) 400.

5. Ця геометрична фігура була дуже популярна серед англійських
джентльменів.

а) конус;                             в) циліндр;

б) куб;                                г) призма.

6. Яка з цих старих мір не є мірою довжини?

а) фунт;                                      в) фут;

б) вершок;                                 г) аршин.

7. Хто з цих письменників був автором книжки «Математика»?
А) Т. Шевченко;                        в) І. Франко;

Б) ^ Л. Толстой;                           г) М. Шашкевич.

8. З якого виду спорту Піфагор брав участь в Олімпійських іграх?

а) кидання диску;                       в) кулачний бій;

б) плавання;                                г) біг.

9. Що означає в перекладі з грецької «лемніската»?

а) бант;                                        в) квітка;

б) метелик;                                  г) пташка.

^ V. Запитання 3-го туру.

1.  Яка з тварин живе приблизно 40 років?

а) миша;                                       в) бегемот;

б) осел;                                         г) тарган.

2. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожного вдома.
а) перець;                                      в)сіль;

б) цукор;                                          г) горох.

3. Як називається частина кола?

а) відрізок;                                    в) сектор;

б) дуга;                                            г) сегмент.

4. Горіло 7 свічок. Три з них погасили. Скільки свічок залишилось?

а)  7;                                                  в) 4;

б) 3;                                                  г) жодної.

5.Слово латинського походження, у перекладі означає «шнур».
а) пряма;                                          в) ламана;

б) многокутник;                              г) лінія.

6.У якої тварини 14175 зубів?

а)  крокодил;                                    в) гусениця;

б) акула;                                          г) садовий слимак.

7. Хто сказав: «1 все-таки вона обертається»?

а) ^ Г. Галілей;                                   в) Д. Бруно;

б) М. Ломоносов;                            г) І. Ньютон.

8. Що міряли в гривнях у стародавні часи?

а) тиск;                                              в) довжину;

б) силу;                                             г) масу.

9. Які числа в минулому вважали абсурдними, фіктивними, числами від
сатани?

а) ірраціональні;                                   в) від'ємні;

б) дробові;                                        г) більші 1 000 000.

VI. Запитання 4-го туру.

1.    Скільки видів риб у Мертвому морі?

а) 10000;                                              в) 1000;

б) жодного;                                        г) 1000 000.

2.    Як називається 1/24 частина доби?

а) година;                                           в) день;

б) хвилина;                                        г) секунда.

3. Скільки осей симетрії має прямокутник?

а)  жодної;                                         в) 4;

б) 2;                                                    г) 6.

4. Який трикутник називається єгипетським?
а) сторони якого пропорційні до чисел 3, 4, 5;

б) прямокутний;

в) рівносторонній;

г) рівнобедрений.

5.  Як називається прилад для вимірювання кутів на місцевості?
а) транспортир;                                в) абак;

б астролябія:                                    г) арифмометр.

6. Частина круга, обмежена двома радіусами.

а) сегмент;                                           в) кут;

б) дуга;                                               г) сектор.

7. Чим користувалися для позначення цифр у стародавній Русі?

а) арабські цифри;                             в) літери;

б) ієрогліфи;                                         г) римські цифри.

8. Скільки сантиметрів має один дюйм?

а) 2,4 см;                                            в) 2,45 см;

б) 2,5 см;                                            г) 2,54 см.

9. Що означає грецький варіант слова «коло»?

а) урбанізація;                                    в) губернія;

б) периферія;                                      г) автономія.

VII. Математична реклама (між турами гри).

1.   Творець теорії відносності Альберт Ейнштейн писав:

«... її положення абсолютно правильні й незаперечні, в той час як положення
інших наук до деякої міри, і завжди є небезпека спростувати відкриттями».

(Це математика).

2.  Про цю дугу в народі кажуть: «До неї дійдеш — сім потів проллєш».

(Це веселка, в якій злилось 7 кольорів).

3.  Хто це в математиці гідна поваги?

(Це аксіома (гр. «гідна поваги»).

4.  Яке з 7 чудес світу збереглось і понині?

(Це піраміда Хеопса, єгипетські піраміди).

5.  Що тут зашифроване:

(ХА + ХА)/2.

(Це «Поделись ульгбкою своей...)

^ VIII. Закінчення гри.

Підводяться підсумки гри. Подяка всім учасникам, вболівальникам і
глядачам.

^ Гра для учнів 6-го класу


Мета: зацікавити учнів математикою, встановлюючи зв'язки між математикою та іншими сферами життя; розвивати логічне мис­лення; виховувати активність і самостійність.


Ця гра виникла в США, а згодом її почали проводити і в інших країнах. У Росії гра називається «О, щасливчик», в Україні — «Пер­ший мільйон». Аналогічну гру можна провести в класі. Кожному учасникові гри надається три підказки: п'ятдесят на п'ятдесят, підказ­ка класу, розмова з однокласником. Спочатку учні відповідають на одне запитання відбіркового туру. Переможець стає учасником гри і дає відповіді на запитання першого, другого і третього рівнів (по три запитання кожного рівня). Після невдалої відповіді учня про­водиться наступний відбірковий тур. Призи пропонуються на роз­суд учителя.


^ ВІДБІРКОВИЙ ТУР

1. Розмістити продукти в порядку зростання їх вартості:

1 кг цукру, 1 кг масла, 1 яйце, 1 хлібина.

(Яйце, хлібина, цукор, масло.)


2. Розмістити ягоди та фрукти за їх розмірами, починаючи з
найменшого: яблуко, терен, слива, ананас.

(Терен, слива, яблуко, ананас.)


3. Розмістити дані числа в порядку зростання:

; 0,2; 0;


4. Розмістити корені рівнянь у порядку зростання:

2х=10; х—2=10; 2х = 0; х—2 = 0.

(0; 2; 5; 12.)


5. Розмістити міста за кількістю їх мешканців, починаючи з найменшого:

Львів, Радехів, Київ, Токіо.

(Радехів, Львів, Київ, Токіо.)


6. Розмістити валютні одиниці в порядку зростання їх вартості відносно гривні:

долар, гривня, євро, рубль.

(Рубль, гривня, долар, євро.)


7. Назвати найбільший дріб:^ ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

1. Хто з птахів може розвивати швидкість до 360 км/год?

А. Сокіл; В. Орел;

С. Страус; В. Горобець.

(А. Сокіл.)

2. Чиє серце може важити 600—800 кг?

А. Зубр; В. Слон;

С. Бегемот; В. Кит.

(Б. Кит.)

3. Слово грецького походження, буквально означає «поперечник».

А. Радіус; В. Діаметр;

С. Точка; В. Прямокутник.

(В. Діаметр.)


4. Яка з тварин живе приблизно 40 років?

А. Миша; В. Осел;

С. Бегемот; В. Тарган.

(С. Бегемот.)

5. Скільки в середньому важить дорослий страус?

А. 1000 кг; В. 10 кг;

С. 100 кг; Б. 135 кг.

(Б. 135 кг.)

6. Яка найдовша річка з названих?

А. Дніпро; В. Міссісіпі;

С. Ніл; Б. Волга.

(С. Ніл.)

7. Скільки видів риб у Мертвому морі?

А. 10 000; В. Жодного;
С. 1000; Б. 1 000 000.

(В. Жодного.)

8. У якого птаха довжина кроку може досягати 8,5 м?

А. Сорока; В. Страус;

С. Кенгуру; В. Горобець.

(В. Страус.)

9. Слово латинського походження, у перекладі означає «шнур».

А. Пряма; В. Многокутник;

С. Ламана; В. Лінія.

(В. Лінія.)

10. Найбільша одиниця вимірювання площі.

А. 1а; В. 1 га;

С. 1 м2; В. 1 дм2.

(В. 1 га.)

11. Скільки кілограмів має один центнер?

А. 10; В. 1000;

С. 100; В. 10 000.

(С. 100.)

12. Як називається частина доби?

А. Година; С. День;

В. Хвилина; В. Секунда.

(А. Година.)


13. Яким інструментом вимірюють величину кута?

А. Лінійка; В. Лекало;

С. Транспортир; В. Циркуль.

(С. Транспортир.)

14.Скільки діагоналей має квадрат?

А. Одна; В. Дві;

С. Чотири; В. Жодної.

(В. Дві.)

15. Чому дорівнює одинадцять у квадраті?

А. 22; В. 101;

С. 121; В. 111.

(С. 121.)

16. Як називається частина прямої, обмежена з однієї сторони?

А. Відрізок; В. Промінь;

С. Пряма; В. Точка.

(В. Промінь.)


^ ДРУГИЙ РІВЕНЬ


1. Яке слово в перекладі означає «м'яч»?

А. Коло; В. Круг;

С. Сфера; Б. Куля.

(С. Сфера.)

2. Як називається частина кола?

А. Відрізок; В. Дуга;

С. Сектор; Б. Сегмент.

(В. Дуга.)

3. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожного вдома.

А. Цукор; В. Сіль;

С. Перець; В. Горох.

(В. Сіль.)

4. Як називається частина круга, обмежена двома радіусами?

А. Сегмент; В. Сектор;

С. Кут; Б. Транспортир.

(В. Сектор.)

5. Звідки прийшли до нас знаки «+ » та «—»?

А. Арабський Схід; В. Греція;
С. Україна; Б. Росія.

(А. Арабський Схід.)

6. Ця геометрична фігура була дуже популярною серед анг­
лійських джентльменів.

А. Конус; В. Куб;

С. Призма; Б. Циліндр.

(В. Циліндр.)

7. Де 1657 р. з'явився маятниковий годинник?

А. Німеччина; В. Голландія;

С. Україна; В. Австрія.

(В. Голландія.)

8. Які числа в минулому вважали абсурдними, фіктивними, чис­лами від сатани?

А. Додатні; В. Дробові;

С. Від'ємні; В. Більші за мільйон.

(С. Від'ємні.)

^ ТРЕТІЙ РІВЕНЬ


1. Цю фігуру зображено на банкнотах в 1 долар.

А. Зрізана піраміда; В. Піраміда;
С. Конус; В. Зрізаний конус.

(А. Зрізана піраміда.)

2. Кого з математиків знайшли в морозну листопадову ніч на схо­дах церкви?

А. Архімед; В. Ейлер;

С. Д'Аламбер; В. Ньютон.

(С. Д'Аламбер.)

3. Хто загинув на дуелі у двадцятирічному віці?

А. Галуа; В. Абель;

С. Паскаль; В. Ейлер.

(А. Галуа.)

4. Хто з письменників був автором книжки «Математика»?

А. Лев Толстой; В. Тарас Шевченко;

С. Іван Франко; В. Маркіян Шашкевич.

(А. Лев Толстой.)

5. Хто брав участь у кулачному бою на 58-й олімпіаді в 548 р. до н.е.?

А. Фалес; В. Ньютон;

С. Піфагор; В. Абель.

(С. Піфагор.)

6. Хто першим запропонував нумерацію крісел у театрі по рядах і місцях?

А. Піфагор; В. Ньютон;

С. Ейлер; В. Декарт.

(В. Декарт.)
Скачати 1.05 Mb.
залишити коментар
Сторінка2/6
Дата конвертації27.09.2011
Розмір1.05 Mb.
ТипПлан-конспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
отлично
  6
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх